Goudsche Courant, donderdag 13 juli 1933

Ook betoogden zij hetgeen van and ie zijde wordt tiSgengeöproken dat van de uKxiezeggenscliap der arbeidere pratUficti ineta terectitkomt en dat niet weimg arbeideis door allerlei onis tan digi teden van de ytxirdeelen der ziekte verzeker mg veretoken blijven Van de voorgestelde opliettmg van den eiiwfkerintföraad en de inaeiiLöconcyiitraüebij de Kijkoverzekeringsbank welke daaruitvoortvloeit verwaolitüa deze leden voor daLUBkomst van de Kfiden van Arbeid wemi b oecto I Versclieidoiö leden juial n iiet toe dat uet in d bedoeling der rS ping ligt aan lie Kaden van ArbeiAiieer zelfntandigfjeid ie gerven m zake deT tvoenng der aitt 99 en 1 W van de lavaiiditeib=wet en in zake ie toekewining van renten Andere leden rieesüen dat uitvoei ing van dit voornemen Mu leiden tot zeer uiteenioopende toepas uigen van de verzekeringowetten in de verschillende gebieden Prins Nicolaas yan Koemenië op bezoek I Vlotte aankomst op Schiphol Zeer groote belangstelling van burgerfgke en militaire autoriteften Diner in Hotel des Indies te derf Haag iieii iicei giO l aantal burgerlijke en miliuire autojèteitem had zich giuteien m den namiddag naaiIScluphol begeven tur oni angst van den broedei vau kunang Carol aa Hoemenie Pnna ifficolaad die met zijn iigen vliegtuig een studiereis maakt ter befludeermg van de bui gerlijke fii miUtaire molitvaait vau enkele landen en m dit verband te 4 uur 36 vau Bruusel naai de AÏuj lerdauibche luclitliaveu wai aigereibd Te balf ae kondigde eiieneyetoei aan dat het vliegtuig Tn ziejit was Ken minuut iiaarna niaafele een kleine open eénmoto iige tweedekker op deo onderkant van welKdr vleugels duidelijk 4e letters CV NIC zichtbaar waren zich uit hel giauwe wolkendak Job om hiiel omlaag te ocftieten Te ö i iiur 35 geeuluedde de vlotte landing en klom l ruiö Nicülaa doe de machine zei bestuurd had blanke sportieve figuur lil leeren y legpak gevolgd door zijn eveueenb in een vliegpak gestoken piloot uit den coükpit van tiet toestel Nadat luj uiterst vlug het zware vliegpak bad uitgetiokken eu zioh in dekeungevlic erunilorin van het Koemeensetie leger verlo mde werd hi bij het voor de eerstg maal betreden van Neeiland V grondgebied weiisom gwlieeten door dem Koemeeuaehen saakjielastigde den adjudant van H M Koningin Williedmma en door den boogen tunctionarig van aijii eigen gevolg koltyiel Stoïlefieo die men te voreu per vliegtuig aiaiII eerde I l rms Nioolaas imi5 6eteerde onmiddellijk daarop de vóór het restauruiu opgestelde ecre wacht van het eoips majiniers die om ler oommando van luitenant ter ze tweeoe Kla se C C J Sehalkwijk in stramme Oom ding het geweer preteateerde De Iloemei fciw zaokgelaetigde stelde den iio en be1 1 ker hierna voor aan de burgerlijke en iiiThtaire autoriteiten die in een lange ij op het platvorm geschaard stonde n Vervolgens begat het gezelschap zich naai het restaurant waar prins Nicolaas za h slechts korten tijd ophield Ofsctiotm hij HcJiipiiol Vrijdag met een langdurig bezoek zal vereeren stelde Z K H het zeer op prijs dat h n de g l enheid geboden werd de Kwartel te bezichtigen De inspectie van dit toestel geschiedde terwijl de beer l lesinaji uitleg gaf zo iwel in en uitwendig Het was reeds tien minuloii na zegpen t o de prins den FokkervogeJ verliet en in VU der mt den Haag gearriveerde Hofauto s stapte waarmede de reis naar de tlotstad werd aanvaard ♦ Te 8 Gravrfihage heeft Prmg Nloolaa an KoemeniftjZijn intrek genomen in Hotel les Indea l rin s Nicotaas yed in een Hotauto welke voorzien v aa niet den Koemeenec enKoumfelijken Standaard In een tweede autohacl zijn gevolg plaats genomen De l rinswas vergezeld van den Koemeensclien zaak elaötigde te den Haag de beer Dan Geides o terwijl ook medokwam de luitenantkolonel Hillevie die aan Prins Nicolaas tijdens zijn verblijf hier te lande ia toepe oegd Voor Hotel des Indes was vnj vf l belangsteUmg van het balcon wapperden deHoniïaareebe en de Nederlandsche vlagcen Voordat de vorstelijke bezoeker naar hetbotel reed stopte de auto eenige enblikken voor bet paleis vgn H M de Ko ingin Moedei en betrad prinp Nieolaas hetfxileis oni zijn ha ndt ekening in het re is ler te plaateen Daarna begaf het geael ehap zicli naar het Hotel des Jndes waar lie prins 7ieh dadelijk naar zijn appartementen begaf Voor den vorstelijken bezoeker en zijn gevolg zijn eenige franie vertrekken san de vooi zijdo van het hotel irereserveerd De l rine ewoont de bekende itKxl sulons niet uitzicht op bet Voorhout welk vfitrekken speciaal door aanzienlijke gasten De PnnH vmi Koemenië is eere lid van lie KNAC yen deze organisatie had de attentie bi annkomst van Z K H hem ter verwelkoraitii een fraai bloemstuk van Holhindpohe rown aan te bieden Ueze ftttontie nsr vensezeld van het rlub ineigne der K N A C bestemd om t worden aangebraeht op de auto van den Prins De Koemeensche zaakgelastigde heeit gis leravond een diner gegeven ter eore van 1 iet bezoek van den Prins I fn de feestzaal van het botel was de tafel innererK ht gesierd met een schat vani donker romle rozen Een speciaal Koemeensch orkest dat deze dageü in hef Carlton hofel 1 Amsterdam speelt was voor deze bijzondere gelegenheid overgekomen en luisterde den fe tmaaltijd Het atond onder leiding vah Comehus Uodolban die ook reeds jaren gelegen voor den vader van den prins had gekweld Z K H Prins Hendrik die ook aan het diner zou deelnemen werd door Pnns Nicolaas m een der receptie salons ontvanj ep Na een kort onderhoud tussoben beide voisteJijke pereonen nam het diner een aanvang Tegenover Prins Niooiaaa had Pnns Hendrik plaats genomen Naast den hooeen gast hadden plaats genomen de KoemeenMhe zaakgelastigde en graaf Dumonceau opperceremoniemeester van H M de Koningin Naast Pnns Hendrik zaten mevr Dan Cebleeco en de Minister van Huitenlandsche Zaken Jhr de Graeff Voorts namen aan het diner dcfl de leden van het gevolg vau den Prins de adjudant van den Koning van Koemenië kolonel Stoicesoo kapitein Nicolau en kapitem Opris voorts de aan den Prins toegewezen Imfifnant kolonel HiJlevy d § hofmaai soh lk van H M de Koningin baron dg Pmeth de adjudant van H M de Koningin iuiteaiant ter zee Rost van Tonningen en de adjudant van Pnns Hendnk luitemBit ter zee Termijtelen Prof Mr W H Drucker t Gisteren is op bijna 46 jarigen leeftijd Ie Hotterdam overleden prof mr W H Druiper hoogleeraar in liet burgerlijk recht en de hoofdbegmeelen der burgerlijke rechts vordering het handelsreeht faülissementflreeht en het internationaal privaatrecht aan de Nederl Handels Hoogeaehocl welker Teolor magnificuR voor het nog niet verstreken leerjaar 1927 1928 hij was Prof Drucker een zoon van den heftenden Leidsehen hoogJeeruar prof mr H L Drueker was den aOsten Juli 1887 te BerÜjo geboren Gestudeerd heeft hij behalve eenigen tijd aan de neentetijke universiteit i te Amsterdam aan de Leidsche universiteit waar hij in 1912 g romoveerd is op hot proefschrift Ooreditmatige daad Vijf jaren na zijn promotit volgt d r benoeming van Prof Drueker die inmiddels subs griffier bij de rechtbank te Amsterdam was geworden tot hoogleeraar aan de Handels Hoi eschool waar hij zijn ambt aan vaardde niet het uitspreken van een rede over de iwettelijke bescherming van het bedrijf Omatrepkfi denzelfden tijd nam hij ooE de plaats in die zijn vailer na diens overlijden had opengelaten in de redactie van het Reehlegeleerd Magazijn een plaats die bij later w er heeft ingeruimd voor prof mr P G Rchelteraa om zich verder te bepalen tot de rol van vaefen medewerker aan dit tijdschrift GEMENGDE BERICHTEN 0e brug over het Merwedekanaal I bij Muiden I De plsatsjnx een week uitgesteld 1 Wij vernemen dat het vervoer en de I plaatsing van de nieuwe brug over het Merwedekanaal bij Muiden door omstanI ttigheden een weeit moeten worden uitge stHlc De werkzaamheden zullen nu plaats vinden van Vrijdagavond 21 tol Zondagavond 23 Juli a s Het xondjffe natuurbad De üeref Kerkeraad Ie Roest eft besloten dat van de kansel de olg6nde ernstige vermaning tot de gemeente zal worden gericht 1 Nooit van het natuuibad gebruik te maken op Zondag noch op dien dag te vertrjeven m de omgevmg van de badplaatg of dit toe te laten aan de kinderen 2 In badcostuum niet noodelooa te verloeven buiten iiet bad en dus ook met mede te doen aan de publieke ztmnebaden al is fiet ook dat deze niet gemengd zijn 3 Zich zooveel doenlijk te onthouden van gemengd baden en indien oiik aJ daarvan gebruik gemaakt moet iworden dit aan de jeugd niet anders toe te staan dan of in gezelschap der ouders of onder ander vertrouwd toezicht Wat niet iedereen weet I tn het lichaam van een menseb dat 1 70 lang en 70 kg zwaar is worden chemica hén gevonden welke tot den tegenwoordigen marktprija 8 gld waard zijn Vijf jaar geleden was dp waarde ervan uog 195 gulden In het Boheemsche stadje Sahönbaoh dat bekend is om zijn fabricatie van violen brengen deze instiumeinten thans slechts IG cent per stuk op De prijsval ia het gevolg van het feit dat Rupland en andere INGEZONPËN Buitan verantwoowjaljjkbeid der KedactJe De KhoenleveraatieB aan Maatsch Hulpbetoon STADSNIEUWS NU go dkoop r 50 35 20 ERT GOUDA 13 Juli 1933 Aafikoop strooken grond deel uitmahaii van de Lazaruskade Ten behoeve van de verbetering van 4 Laaaruekade m verband met de uit o ri van het bouwplan Zanen Vmgerling h b de eigenaren van gedeelten van de Lazarui kade zich bereid verklaard die strooka tegen een prys van O IO aan de gemewitt te verknopen B eo W steiien den Kaad voor tot aao koQp te besluiten j Gveieenkumst met de afd Gouda van Het Groene Kruos Het consultatipbureau vuor zuigelingen lingenen kleuterzorg Bij raadsbesluit van 24 Maart 1930 werd de gemeentelyke geneeskundige dienat in het leven geroepen i n belangryk deel van het desbetreffend voor tel was gewyd aan de zuigelingenen kleuterzorg op medisch hj giéiusch gebied welke zorg beftids door de ZuidHollandsche Vereeniging Het Uroene Krma was ter hand genomen De te benoemen schoolarts die als zoodanig geen voliedigen werkkring zou hebben werd de aangewezen persoon geacht z ch met de leidin van deze bureaux te be labten terwyl de te benoemen schoolverpieegbter de verdere benoodigde hulp daar bij zou verstrekken In de verordening op den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst werd de bevoeg ftieiti voorbehouden deze functionarissen deze taak op te dragen Dit is inmiddels geachied en tevens ia ala uitvloeisel van een en ander aan de afdeeÜng Gouda van de Zuid HoHandsche Verecmgmg Het Groene Kruib lokaliteit ter beschikking gesteld voor de festiging van deze consultatiebureaux en wel in het gelouw Spieringstraat no 113 Hierb werd overeengekomen dat ais een gedeeitelyke vergoeding èn voor de beschikbaar feliing van lokaliteit deze Jokaliteiten verlicht en verwarmd èn voor de medische diensten door den schoolarts te verstrekken benevens voor de hulp van de schoolverpleegster aan de gemeente het volle subsidie dat de afdeeling ia verband met de expioitatie van deze consultatiebureaux uit de provinciale kassen ontvangt aan de gemeente zal worden afgestaan Overigens zal leze afdeeling wat de exploitatie van haar bureaux betreft volkymen zelfstandig blyven Tot dusverre berustte deze overeenkomst op daarvan aanwezige correspondentie en mondeling eafspraken Nu de exploitatie van deze buFeaux evenwel vasteren vorm heeft aangenomen en zijdoor de ouders op zeer hoogen prijs blykente worden geateld met zeer gunstige gevolgen voor de gezondheid der bevolking achtten B en W het noodzakelijk een en anderschriftelijk vast te leggen Zij verzoekenden Baad thans hiertoe te besluiten Opheffing instituut reserve onderwüzer 1 Eervol ontalag P W Boa I Bij de reorganisatie van het onderwijs in iöl ten gevolge van de inwerkingtreding ter Lager Onderwyswet 19 0 werd in verband met de afschaffing van het ambulantisme het instituut reserve onderwyzer ingevoerd met aanvankelijk 4 leerkrachten Ey vertrek dezer leerkrachten werd in de Ten slotte is alleen overgeWeven de heM J W Bos Nu sinds 1 Januari 1933 de verplichtingbestaat om voor elke aa nstelling dus ookvoor tydelijke leerkrachten een wachtgelderte riemen kQmt de jaarwedde van den heerBos ad ƒ 2962 geheel voor rekening dergemeente Aangezien B en W zich hiermede niet kunnen vereenigen stellen zy voorhet instituut reserve onderwyzer op Je heffen en den heer Bos ontslag te verleAen Het antwoord van Burgemeester üattil andt aan den heer Fokkers De afd Gouda van de S D A P heeft in een gisterenavond gehouden vergadering de De afdeeling Gouda der S D A P op 12 Juli in huishoudelyke vergadering byeen kennis genomen hebbende van de door den voorzitter der fractie gesteld vragen aan üen Burgemeester in verband met de onregelmatigheden welke den laataten tijd hebben plaats gehad Protesteerd tegen een dergelyk beleedigend antwoord en eischt namens de Moderne Arbeidersbeweging alsnog een antwoord op de gestelde vragen RU up4Mt8paar bank Gedurende maand Juni werd aan het postkantoor Gouda op spaarbanl oekjea ingelegd ƒ 39 975 10 en terugbetaald 37 901 93 derhalve meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 2073 17 Het aantal nieuw 1 uitgegeven spaarbankboekjes bedroeg 19 Door tusschenkomst van dit kantoor werd ter Directie op staatsschuld boekjes ingeschreven nominaal ƒ 500 Kostelooz rywielmerken Naar ons is medegedeeld Ler behalve de reeds aangekondigde geleMf id die op d kantoren der directe belastingen en accijnzen te Gouda en Schoonhoven wordt geven voor het behandelen van aanvraJTen voor koatelooze rywielmerken tevens i de hierna genoemde gemeenten op de aangegeven dagen en uren gelegenheidi bestaan tot het afhalen en inleveren van aangiften en het in ontvangst nemen va koateloozs rywielmerken Bergambacht ten huize van dan AsB Dienstgeleider der dir bel enz Woensdag 19 efi 26 Juli en 2 Aug telkens nam 7 8 uur Zaterdag 22 en 29 Juli nam fe uur liOpik ten Gemeentehuize te Lopik Woensday 19 en 26 JuU en 2 Aug telkena Gfüchl Kedat Lie ij iaiiiL Hadden ij eeni t plaak iuiuile ioüi Os waai voor onzen haiielijkeii uauk Deoiei dagen versdieen iii Hul Goudoeli Vülksblfad het bericht dat onuergeieekendcn uitgefloten wdren an fM lW6ale erauUCft aaii Alaai och llulpbelooit eu Ciisis1 oiiiite Daai wilden wij totb imii van weten enjJoegeii lueivooi het analyolisuh Kaadoveröiay liji aii den tiemeeuteiaüd op Ü9 5 33 waai ill de bcboenleveirantie we d nesprofcen vil ivwumen tol de ontdekking dat welh Aoemaut aardig kan lontaseeien Hij spieekt o a alb volgt i ü nu het lop punt an oubesc haamd iit iu Nadat de heer Hoek i Direeteur Haagsi lie aiiaL lioel vooi ScJiotnunakers de keujinji vcincht had hebben zich twee Gondii lie w inkeliwo bij dezen laien aandienenuiii Ie Bpreken over de Goudsche leveringUil de kt uriug au suhoeuen vooi het Crisiötomite i dü twee winkeliers lia lden ledet een giooi pak bij zich De heer Hoek zeide toen iiim naam niet te iwiUen weten al men wuntiouwen had tegen den dionst en tegen dl keuuug Wil liij inededceieii dat l j il oaien unparlijOig heeft gekeurd Ik Wil l We bcliuenen mut men De dienst i mij gebleken legenover dergelijke dingen vüikonien onpaitijUig te zijn L kunt gaan Nu direut met ig vleiend voor onq geleekeudeu maar eigei voor deu Wettiou dei die maai evem eub onbeschaamde om m ziju teim te blijven eU verkeeitie voorstelling van zaken geelt lil dü voiige Gemeen ter attd vergadering liaUden K eu W öp dtt klachten die waren ingeküinen op de goievetrd laariien eeu on uerzoek t ezegd Wat lö er nu vau dat onderzoek tereciil gekomenr I iien pluim op den hoed van de N V KoeI manb door den Directeur van Al H Eig I iiandig Maar de aak staat anders j Tol ons kwam het ei zoelt om de laarzen i aan een nauwkeuiig onderzoek te ouderwerI i eii Wjj iguigen naar den lieer Hook te Den Haag Directeur Vakschool welke vns vriendelijk ontving maai het t ezwaariijk vond de laarzen een nieuw on eéu oud te ktuien omreden de a keuimg met te beïnvloeden wjj hadden alleen deze laarn ui bij ouis méér niet want daar gmg het om 1 Wij konden lueimedo volkomen acLOoid I gaan en gingen viiendehjk van elkaar en in j t geheel geen sprake van V kunt gaan f m a w weggejaagd J Weth Kowmaütó wij zijn met na maar j i oot de keuiing naar den Haag grtweeel J WIJ hadden geen bohoenen van het Cusibtomite bij oub eu wij zijn met weggejaaigd l moet toi h wat voorzichtiger worden tnetuw aiïJreken Dan volgt de klap op de vmirpijl Weth Koemana zegt verder JVieu kan dus begnjpen dat door de lïnibtenareu en vooral door den hóofdamblenaar aan dcigelijke nienaolien die zóo knoeiden geen vertrouwen werd getit ionken Hier IS dus de uitsluiting voor ons al be slist op de onwaaiheden van den WethouI der I Wij hebben het onderzoek voortgezet in I Waalwijk met de bekende refcultaten dat de laaTö voraclidende fouten had en dy njouwe daarbij gezonden beter was en 1 later bleek 5 goeokooper De vraag is nu maar wie heeft er geknoeid en de zaak verdraaid j Ook de heer Heerkens besahuldigt ons I nl van een Hetze als ordelievende en bela tmgl etalende buffers lieeft dez mt diukkmg voor oub geen zin Wij zoeken ons recilit dat is heel wat anders Voorts hadden wij geknoeid geld toe laten betalen gertuld enz Toebetalen ig door on nooit gedaan ruilen moesten wij wel omdat damesvoeten van de tien geen negen éénder zijn eii een bdiotm moet passen het geen witte suiker en in doae gevallen is tot den treure getelefoneerd naar dg arbeidsbeurs Als er klachten waren aijn wij aansprakelijk flaarvoor en geen ander maar noch an den Wethouder noch van I noch van den Diietceur van M H is ooit een kla jht Lchoord Maar ei ig over ons cii zonder ons be siist wij nioeslen hangeji In l eel deae zaak heeft Weth ftoemans een minderwaardige voorsWlfhg van zaken gegeven Heeft ons IJ jaar oneerlijke concurrentie aangedaan van de eerste verslrekkiiijf tot i prichting van het Crisiscomité Iaat liet fantal pafen maar eens genoemd worden dat in dien tijd is geleveid Zóó ift zakendoen geen kunst mgerllMaar het ging ten koste van ons aifen e daurtegen gaat ons protest In de eerste plaats verlangen wij op de ongemotiveerde beschuldigingen van Weth Koemans gerehabiliteerd te worden In de tweede plaats wenschen wij in kennis gefiteld te worden van de redenen waarKm ons de leverintt bij de aanbesteding be aa d niet wordt toegewezen Wij meenen daar recht op te hebl en en laten onzen naam niet besmeuren door onwaarheden v n Weth Koemans Wij war ten af Fa B VAN TONGEEIXK Fa GEBR HOOGENBOROH i tuina I sitebl namen thans ffebben opgehouden klant te I üijn l Renold Brown een jongen van 17 jaar te Colfax in den Amerikaansehen staat Washington moet de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen wegens een diefstal van 35 cent Hij vermoArde een ouden man en beroofde hem van dat kleine bedraijj RADro NIEUWS Programma voor heden Hilversum4 30 5 00 Gramofoon 5 00 Jfe 40 Voor grootere kinderen Opvoering v1 Op en Top William 5 40 6 30 Ko vac Lajos en zijn orkest 6 30 7 00 Sportpraatje door den heer IT Hollander 7 00 7J0 Kovacs Lajog en zijn Orkest 7 30 8 00 A A van Eijedfiti Jr over Siam 8 00 8 06 Nieum sberiehten 8 C85 10 30 Coneert dèor het Concertg€J oiuwork st en ztng in de pauze pr iJHi Orondijs over Het he endaa chji hlna TI 10 30 11 00 Gnmofoon UW 11 10 Njeuwsberialiten 1110 12 00 Dansmuziek Huizen 5 30 50 Accordeonmuziek 6 306 46 Spreker J Schipper 6 45r 7 00 1 Ciirsus knippen en stofversieren 7 1S 7 30 Nieuwsberichten 7 3O 8 00 Weekoverzicht 8 0 9 30 Concert te geven in de Groote Kerk te Arnhem her gelegenheid van het 700 jarig bestaan der stad Arnhem 9 30 10 00 B A den Ouden over Oranje boven hlijv de kreet ÏO OO 10 10 Nicuwsbenchte 10 10 11 30 Gramofoon RAPIO TBLEORAFTSCH WBEBIIKRICHf 13 Juli Hoogate stand 765 5 te Toulouse Laagste stand 746 1 te Blaeltsod Verwachting Krachtige tot matige zuidelijke tot zuid westelijke of westelijke wind Zwaar bewolkt tot betrokken Tijdelijke i egen Later iets koeler Geseind van de Bilt aan alle posten Weest op uw hoede V w ze Gisteren heeft hü zooal gewoonlök i cp de links van Pocantico eenige holes golf gi 8peeld met zyn kleindochter mrs Abbie K U kef eller Ter gelegenheid van z n verjaardag vericeven op het landgoed John D RockefellerJr met zyn kinderen en kleinkinderen Al = le n de derde John D Rockefeller ontbreekt aangezien deze Vrydag met zijn vrouw naar IHaropa is vertroikken BINNENLAJ a j Ue Prinacs in de Residentie Ue Kuningm op het perron vtt itn l uottl iiii Uil Ucbiuyea weikt yi U aaii lit t Hoü ajKiOiniuuou m dtu ii ag aankoim is gi6tfia uiiu 11 h H I lUibet Jiiliatm aii iiaui veiljüjl iii iviiye i nü ui lip ri siiJL nlit teiuggtkeüiru jje l iiii sen s i i cp li i i pejtüu veiwiiivüuiU tloür H Al dt Kutiuigm tii vcrijeZitü svas doOi irtuk Si liiiiuiit l iimiM k a t j Oye PU diiur jJir du Joiige van EJioluvtt tjet up iiel perrua aanwezige publiek liit £i iv W iiiieJmus aaii eu nep J t ve dt Koiuii iö K JU dfc i rint ai I NflUat dg Vorstelijke peibunen liet Blatiuu ja or Uen liootduigaiig imddeii vüflattin verLgitkcn 7 j per auto naar iiet lantlimifl De I iiJijeiHioek te sdieveniiiKtui j l e aankomst te Vlissmgen Aj i i in Mt uog uit VJit mgen I üifcuenuiüdinf köt rdo 11 Iv ü l ruiseö j j Ai tti iH t dg mttilljüQL Oiaiijt Naoö iu vau 4 0 fe£Oymv ian MaHtediappjj Z tlarjU oomtjionaaaL Ub lieei A Ouwelmnd vaii hitai vt rttujl in i tigeiaxid te V iiat ingeu teiu De l liiiswn lie ll geduröxi Ue du itib nie W t ii laaude liet Vlij unamiiuige wtiei bijua uleoUfl op de wmmajidüljiuK verl oelü uiti 1 üt i6d ii vau haai gtsvuJifiKiJi 4iju lieei G J iteiisuik bwliijtediietleui vtui de fjloomvft n iUH til cUappij Z OliiJiü die 11 li il tol ialwieli tügtauyel wiu ytiaiBd De Pim = es fti eft gedurende deu Locbt groute üe j luujstwltiur geto üd voor alleö wat de leit met dti Zeeiandboyteu biedt en uok lieetl Zij m f ijelangsteUing gadt etilageu liet aaU iCtjtftn v tiii de ImxjLl u het ioabeu van pass ij eis bagage en pofli Ie Vlwaingeu begaven zK h a ttu Ifoerd do Ue i C A van Woeldejeu buj mijiiettdteivan YlKfMUiK n en ü A vVujler een van de aijrefteUiitfii u de NV ftni MuUer eu t o Nadat aüe andeit jKiphagieia bot heliip iift doji Ue Bf grootin 1934 wordt sluitend Voornamelijk door bezuiniging Omzet beburfing brengt 80 mÜIioen Up de dfpartementen Ie a üravenliage is iia 1 d J elt raal veiïieeml dy voorbereiiing jfér liijtfbegrootiJig i934 in valleii a US M lJsterpreBideiU Colijn rekening liüU arl ijlut den ernst van den Ujd ver j taogt nadiukkelijk dat de nieuwe begrO ting aluitend zal zijn en bij weascht dit tesultaat e bereiken m de eerrite piaatd 1 ii Oj radicale bezuintgingeu J outóetl 6lasting waarin opgenomen i tie weeldeverteiingöbela tAog zal eirca 80 nuJUoen gulden i l6vereu Zooals bekend heeft dr Cohjn het deficit voor 1034 op 260 lOJJlioen gulden geraamd zoodat tot uitvoering van zijn plan altlian wanneer dit te Kort inderdaad bettlaat l e uinigingen van i L irea Ï80 miJhoen gulden ncXKlxakeiijk zajn Bezuinigiitf op sociale diensten toegejuicHt Waardeering en instemming uit de 1 Twee fe Kamer betreffende de her J ziening der organisaties De ilvveede Kamer heeft liet voorloop ej sifli iiitgebiaeht op bei wetaoutwerp iioudende vereenvoudiging m de organisatie v an df openbare organen belast met de uitvoering van de sociale verzekering L it Jit verslag blijkt dat vele leden de indiening van dit wetsontwerp waardeeren De bedoeluüg om üoof vereenvoudiging een vnj bf longrijkL beauiiu ing tot stand iy hrtngen zonder de belangen der verze kLYden Ie scliad en en daai udast uiP t hand javnm en verdere doorvoering van uet be iubêI df t dei en trail sa tie in de uitvoeruig dn vei p eringsw tgevintr i en heoliler ver i Had t t i tond te brenigBn tusschen de Iiijkavea zel eiin ab8nk gllte liaden van Vibeid vond in£temnill süiiininfe leden warrn van meening dat Li ettontwerp lijdt lian zekere Jialfslaofi jjheJi iS aar hun mï mug zijif voor tiand aviii Hn het x lfbe itnur dei Kaden van iiniiii wecii houdbare redenen aan te voe I iU Practifcdi 13 immeig aan de Kaden van VibcUl liet voornaamste deel van dun oor piuiikeJijke taak de uitvoerinsr van il i fcjftewet ontnomen Xij ïiouden daarom Ttïsjfooiiceurrfevon aan een fiplosgiug welke d ita Bnr a n Arbeid hervofmt tof lilialen van tiPt Ct ntrale Verai keringsorgaan de Bank Tn ledtr geval betwijfelen de leden het hcchterf verbamd tussclien de Bank 1 de KaïJfn van Arbeid dat door dit ont VI p iieet lo iullen worden gfiJegd in wei li kheid flrfardo ir wel zal worder bevor dommige andere leden waren in tegenT ielflng tot de vorige groep van oordeel at een verniindenng van de zalfstaawligtitJd der Kaden van Arbeid fgesprokmiiwerd i lU vt n ontweling een groot verliee voor nze sociale verzekering zal biijken te zijn deo nam 6 uur Zaterdag 22 en 29 Juli des nam ft uur Waddinxveen ten huize van den As8 Dienstgeleider der dir bel enz Dinsdag 18 en 25 Juli en 1 Aug telkens de nam 7 9 uur Zaterdag 22 en 29 Juli en 5 Aug des nam 6 8 uur Zevenhuizen ten huize van den Asb Dienstgeleider der dir bel enz Maandag 17 en 24 Juli telkens des nam 7i9 uur Dinsdag 1 Aug 7 9 uur Zaterdag 22 en 29 Juli nam 4 6 uur Tweede orgel bezieling In de St Janskerk In de St Janskerk gaf de heer Henn C J de Man gisteravond zijn tweede orgetbespeiing in dit seizoen Het programma was deze keer samengesteld uit klassieke werken en dus sprak het vanzelf dat begonnen werd met een fuga va n Bach Het is trouwens een goede gewoonte van den organist met den groeten L iich Ve openen daar schooner orgelmuziek niet denkbaar ia Een bezwaar is er echter dat gevorm i wordt door de laatkomers die ondanks alle pogmgen zacht te loopen een hinderlyk geschuifel veroorzaken Dit euvel van loopende menschen hindert heel erg en het houdt aan gedurende de eerste helft van het concert of nog langer soms Het lykt ons daarom wenschelijk dat bezoekers die tijdens de bespeling binnenkomen by de controle worden opgehouden tot de eerstvolgende pauze tusschen de nummers Wat het concert betreft dit overtrof het voortreffelijke vorige nog Geen enkele verstoring was er en alles was schier volmaakt van uitvoering Het programma wras met zeer veel zorg samengesteld bovendien en zou IS het geworden tot een glanspunt in de rij der sehoone bet pelingen De organist vfas weer de groote toonkunstenaar die zoowel technisch ais muzikaal lijn teillooze vertolkingen bracht In het bijzonder werden we getroffen door een Fraeludmm als wy ons niet vergissen in ea klein van Bach dat zoowel door registintie ais door diep gevoel ujtblmik Het is n oeilyk groote waardeering telkens opnieuw in andere woorden te schrijven het is ook niet noodig dit te doen en daarom volstaan we ditmaal wat de heer de Man betreft met bovenstaande regels De beide andere solisten waren mej Maria Heijmans hoofdleerares aan het Koninklijk Conservatorium te s Gravenhage sopraan en mej Corrie van Batenburg leerarea aan de muziekschool van de Maatschappij ter bevordering der toonkunst te Leiden cello In mej Heijmans bewonderden we een heldere stem en een voontreffelyke techniek met daarnaast een warme voordraöht Haar vertolking van de liederen van Handel Bach Schubert Reger en Gordigiani dwong diepe bewondering af Corrie van Batenburg was weer de celliste by uitnemendheid Haar warme toon haar voordracht haar spel in zijn geheel 3ijn wel in staat het publiek te boeien Het andante cantabile van Nardini het adagio van Beethoven zy klonken in nieuwe klanken i pr de kerk ze bleven om ons ook toen Ze reeds lang weggetrild waren Zoo was dit concert weer van zeer groote schoonheid Wij zijn er dankbaar voor Tegen een hek gereden Gisterenmiddag ip de auto bestuurd doorN G den P alhier op den hoek Krugerlaan Kamemelkaloot tegen het hekwerkvan de aldaar gelegen brug gereden Aanhet motorrijtuig werd © enige schade toegebracht y Een waarschuwing De Burgemeester van Voorburg geeft belanghebbenden in overweging de noodigt voorzichtigheid te betrachten voor het aangaan van handelsrelaties met Fritz Lmdgren geboren te Bielefeld 20 Maart 1900 handelende onder den naam Firma Belido ö Parfumeriefabrieken wonen de te Voorburg v Deventerlaan 149 Jan Holm geboren te Rotterdam 17 September 1890 promotor wonende te Voorburg Kon Wilhelminalaan 463 Certificaten van OorsprongDe Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken vestigt hierdoor de aandacht van belanghebbenden by den invoer van ondergemelde goederen dat ingevolge M inisterteeie Beschikking van 7 Juli 1933 voor de navolgende goederen bij invoer hier te lande een certificaat van oor sprong wordt geëischt Vrygesteld zijn alleen postpakketten niet bestemd voor den handel beneden ƒ 40 en goederen welke vóór 15 Juli 1933 ten recHtstreekschenlinvoer naar Nederiand zyn oerzonden Bovenbedoelde certificaten kunnen worden gegeven door officieeie of semi officieele lichamen Ned Consulaat Kamer van Koophandel Burgemeester in het land van oorsprong Een motorongeval dat goed aftiep Hedenmiddag is op de Markt de heer Holsan uit RoUordam op weg naar dem Boeóti met ijn motor geslipt De bestuurder en de dame die op de duo had plaats genomen weiden tegeil den grond gesmakt en bekVanien lichte verwondingen o Na op liet poliiiebureau verbonden te zijn heeft bet tweetal weer op de motor plaats genomen en de reis voortgezet FILMNIEÜWS De nieuwe programma s fn het Thalia Theater zal vanaf morgenavond de nieuwste buitengewoon amusante Aafa operettefilm Kaïserwalzer muziek van ohann Strauss vertoond worden met Martha Eggerth WiUy Lichberger Szöke Szakail Hamil Niese Paul Hórbiger fritz Kampers en Trude Berlmer Voor een film met zoo n uitnemende bezetting zal de belangstelling zeker groot zyn De S Éiouw burg Bioscoop brengt het indrukwekkende Ufa meesterwerk Rauschgift een sensationeele spannendg film met Hans Albers Gerda Maurer Alfred Ab I Peter Lorre en anderen De film die gespeeld wordt onder de Hollandsche naam Verdoovende middelen oont de ipannende stryd tusschen een bende coc ehandelaren eenerzyds en de politie en Hans Albers anderzijds Het is een zeer bUzonde e film die ieder moet gaan zien Het tweejarig bestaan van de Héunie Bioscoop De Réunie Bioscoop geeft morgen ter eere van haar 2 jarig bestaan een galavoorstelling Zooals men weet bracht de Prfunie Bioacoop eerst alleen stille films Aanvankelijk op bescheiden voet begonnen heeft de directie meer en meer verbeteringen aangebracht waarvan de laatste zijn het nieuwe klankbord waardoor het geluid niet zooals vroeger vanuit de loudspeaker voortgebracht maar door een speciaal voor dit doel geconstrueerde bak die het geluid over het geheele doek uitvloeit en de vervanging van de oude boog in de zaal üoor een nieuwe en moderne ianbrizeering Vanaf Vrijdag tot Dinsdag draait de voor Nederland spiksplinternieuwe film Glück über Nacht terwijl een uitstekend voorprogramma deze jubileum voorstelling completeert Ken menschenleeftgd in het Weeshuis Dinsdag was het 65 jaar geleden dat mej J de Morree als meisje van 13 jaar in het Algemeen Weeshuis op de Spieringstraat verd opgenomen Talrijk en buitengewoon hartelyk zijn de blyken van belangstelling geweest welke men de oude vrouw die on danks haar blind en doofheid altijd opgewekt gestemd is op dezen bijzonderen dag heeft bereid Deken B M J van Rooy wethouder J A Donker vele oud weezen en bekenden kwamen Mej de Morree de hand drukken Met verscheidene cadeaux en bloemstukken werd zy verbied Van het w eeshuis wapperde den ganschendag de vlag Iiuonkortiiig in de aardewerk industrlie üp drie fabrieken verlaging met 10 pel De N Z H meldt üp de ioonen van het perboneel werkzaam by de Plateelbakkery Zuid Holland de Kunstaardew erkfabriek Regina der firma v d Want Barras op de Oosthaven en de Piateelbakkery en P penfabriek Zenith van dt fa P J V d Want Azn in de Pnns Hendrikstraat zal naar de directies aan de besturen der arbeidsorganisatfes hebben bericht met ingang van Maandag 17 JuU een korting van 10 pet worden toegepast Ter bespreking van deze loonsverminde ruig belegt de afd Gouda van den K K Fa brieksarbeiders sters bond vakgroep aardei werkers op a 9 Vrijdagavond 8 uur in het Bondsgebouw een vergadering waarop de dJstrictsbestuurder de heer A Redegeld uil s Graenhage aanwezig zal zijri I toms hulp in de huishouding Te Rotterdam behaalde mej J S van Houweninge het diploma hulp in de huishouding Toelatingsexamen Rijks H B S te Gouda Van school C zyn de volgende leerlingen tot het eerste leerjaar van de H B S alhie toegelaten P van Amerongen T v Norden W de Jong W Winkel L Vanderiand en H Klomp Biermede zü n aTle candidaten die zich i it het 6de leerjaar voor het examen opgaven geslaagd K R van Staal uit de O S P Naai VonruiL verneemt heoft du iieei K 1 van Staal lid van de Provinciale Ötaten ii i ZukI H oil and l edankt als hd vun de O ö P Du uilgetredene zal zich vooiloopig Uij geen andeé paitij aansluiten Of bij zijn Stalenzetel ei hescbikking zal steiien I3 nog met bekend Burgerlijke Stand JBBOREN 6 Juli Willem Hendrik M chiei z van W H M van Geelen en T Swaneveld B Martenssingel 33 JuU Jan z van W van den Broek enJ Slingerland Goej dijk 17 Juli Annie d van W Becker en T J C Buitelaar Gr van Bloisstr 27 Dirk z van J J den Hollander en W Boot A Willens 9 Juli Maarten z van C T de Graaf enJ Markus Willens 32 Dirk z van H A Boot en P van der Velden C Huygenskade 81 Hendrikus Jacobus z van G Hofstede en H J Schmohl Scheltemastraat 4 Juli Jafli z van B J Kruitbosch enL P Geerlof Vest 75 JuU Kiazina Annigje d van P Alke ma en J H Brunt Kam 3loot 88 aBTROUWD 12 Juli J G P Belt M J Kaimeyer G B A de Jopg en A Vollmers G W van Achthoven en C M van den Berg M L Pape en K P Douw C Schouten en A van D k H P van der Leden en C Christ OV ERLiEDEN VJuIi Willemina Nieuwveld wed N van der Hey 88 j Wilhelmina Maria Smit wed P H Woerlee 83 j Agenda 19 20 21 en 22 JuTi Nieuwe Schouwburg De nieuwste revue met Lou Bandy O bedoel j dutl ÜIT DEN OMTREK HAASTRECHT Niet zoo bedoeld De heer A L wonende aan den Grooten Haven had bemerkt dat zyn kippenhok door de z g kippenluis besmet was ïen einde deze ongewenschte diertjes te verwyderen ontstak Inj een paar kranten om het hok Mxi te rooken doch in zyn yver ging hy zoo ver dat het hok ook m brand raakte en vrywei geheel vernield werd Hoolbroei Met het oog op het groote bi andgevaar door hooibroei is bekeïid gemaakt dat een ieder vei licht is zoo spoedig mogelyk van elk ontdekt gevaar voor brand ter secretarie aangifte te doen Bovendien is van gemeentewege een peilijzer beschikbaar gesteld waarvoor men zich heeft te vervoegen b j den gemeenteveldwachter REEUWUK Gemeenteraad De Raad besluit tot den aanleg v an Waterleiding over te gaan De Goudache WaterleldJng My zal het water leveren In d Vrydag gehouden vergadermg van den Raad dezer gemeente kwam in behandeling het rapport van de Waterleiding van net Ryksbureau voor Drinkwatervoorziening Aanwezig was de heer Ingemeur van het Uyksbureau de heer Meulenhof De VOOKi libR vraagt wie het woord ever het rapport wenscht De heer VAN DEK HOOKN had het rapport niet onder de knie maar kreeg den indruk dat maar door dik en dun was gegaan om maar by Gouda aan te sluiten en wyat ook op het verschil m druk Spr gaat voort en zegt d t er in ZuidJloUand geen waterleiding is met een zoo n hoog gloorgehalte aifc Gouda Hy imst in het rapport dat er te Boskoop een onderzoek is ingesteld en over proelboring voor een eigen waterleiding wordt m het rapport maar weinig gezegd Spr had ook het rapport van Bodegraven gezien en meent uatdit voordeeiiger s Wanileer we waterleiding stichten doen we dat alleen voor de gezondheid we hebben geen wascnwater noottig maar goed drink vater k Gevoel op t oogenblik niets voor waterleiding met t oog op de kosten k Zou gaarne zien dat er krachtige pogingen werden aangewend om steun van de overheid te verkrygeu Wethouder VAN LKEbV EN wijst erop dat het rapport Kxsteen ook al van de baan was geschoven en dat thans weer ƒ 100 000 vp t spel stondj Spr noemde het een zeer gewichtige daad van wel df niet Het gelil moet worden gehaald uit de zakken van de gezirmen hoewel spr zelf krachtig genoeg was om het te betalen Hy hoopte dat de waterleidmg zou komen maar vandaag niet la dat verband beval spr aan ém alleen de Keeuwykschebrug van waterleiding te voorzien en dan auccessievelyk elders Het rapport Exsteen met dit rapport was niet veel verschil rn prijsverhoudingen Wethouder HAjGJiN spreekt zyn spyt uit dat toen Gouda een voorstel deed om de Brug van water te voorzien geheel gratis dat dit toen niet is aangenomen Het rapport zegt dat het geen geld zal kosten maar wel van lieverlede winst Spr wil niet beweren dat het rapport niet goed is maar moet toch geduld aanbevelen Verplichte aansluitüig zal voor velen niet uitkomen verphchte aansluiting zal weer verplichte af luitmg brengen De tijdaomstan heden zijn vüoihem een aansporing om zijn goedkeuring er rriet aan te geven De heer DE JONG vraagt of de leverancier van de buizen instaat voor de buizen eu is het overigens eens met Weth van Leeuwen spr wil er maar vanaf zien De heer HENDRIKSEN noemt zich wel voorstander voor waterleiding maar vindt het te duur Ook vindt spr de exploitatieoverschot te groot als in het rapport genoemd Spr noemde de redeneering van Weth Hagen gezond de prjjzen voor de mindere man waren te hoog Spr vroeg of ook naar andere wegen is gezocht De heer VAN ROON wil medewerken om waterleiding te verkrijgen de Volksgezondheid staat by hem op den voorgrond De concessie met Gouda loopt nu tot 1965 by Exsteen was dat maar tot 1943 Spr meende dat het water van Bodegraven beter was Hy bracht daarby de Boskoopsche pryzen in t geding De pryzen thans in het rapport genoemd waren volgens spr werkelijk aannemelijk ze mochten gerust worden genoemd met die van Boskoop Het rapport gaf overigens een goed overzicht in vergelyk met dat van Exsteen Overigens speet het spr dat het Rijksbureau niet wat meer aandacht heeft geschonken aan eigen watervoorziening Spr meent dat IH maal de prys van Üouda zooals dat vroeger werd voorgesteld duurder uitkomt Bovendien spreekt weth Hagen en anderen zich uit voor alleen maar de Reeuwykschebrug Spr meent dat een Baad niet moet beginnen met twee maten te meten Wanneer de druk van het M ater hooger wordt opgevoerd zal dit ook weer moer kosten De heer BALLEtRING onderschryft ten olie hetgeen de heer Van Roon naar voren leeft gebracht allen schreeuwen om water e t water is slecht en t is hoog tyd dat er atèrleiding komt De heer REER wü zelf boren Het rapport zegt dat het altjjd nog mogelyk is om dien weg op te gaan Spr vraagt of de Platteweg ook wordt overgenomen In t rapport staat dat Gouda voordeelige ia dan Bodegraven en vraagt welite voordeelige aanbiedingen later ftog door Bodegraven zyn gedaan Gouda zal voor het technische gedéblte zorgen spr vraagt of Heeuwjjk dim niet wat ondefr curateele wordt gesteld Spr stelt daarop eaüge vragen aan Ir Meulenhof Aan welk water de voorkeur gegevenwerd aan Gouda of Bodegraven Of brandkranen voor de spuit beslistnoodig zyn Wanneer met noodig de inkomsten stygen Of aan de associatie van den straatweg is gevraagd naar de kosten van aanlegwaterleiding t Staat niet in het rapport fende kosten drukken weer op het bedryf Spr vindt het wel noodig dat er waterleiding komt t water wordt met den dag slechter Spr wyst erop dat de electrificatie in een duren tyd is aangelegd en dat men daar nu nog mee zit Voor waterI leiding is het nu een goedkoope tyd en wanneer de tydsomstandtigheden wat opleven is het nooit een strop De heer IDSINGA spreekt zich ook uit voor waterleiding De Weth Ventewegbewoners zyn reeds aan het Goudsche net aangesli ten en spr vraagt of by waterleiding oo v deze bewoners d pryzen zullen moeten betalen aU in het rapport genoemd Deze bewoners worden er dan de dupe van omdat nu maar byna de helft wordt betaald De VOÜRZiTfER doet het genoegen dat alle leden het woord over deze aangelegenheid hebben gevoerd en geeft thans het woord aan Ir Meulenhof tot beantwoording van de sprekers Ir yCtilenhof aan het woord Spr beantwoordt de verschillende sprekers Hij wyst er allereerst op dat in het rapport rekening is gehouden met den groei der bevolkmg Het rapport Exsteen güig tot een groei van 6900 inwoners het rapport van het Ryksbureau tot een groei van 6300 Spr meent dat daardoor het rapport niet vai optimisme moet worden beschuldigd Spr wyst vervolgens op aansluitingen van bewoners uit andere gemeervten ongeveer een óü woningen ook de inkom sten hiervan zijn niet in het rapport genoemd Over de Korsendijk Venteweg en Stein wil spr niet spreken Dat de tarieven te hoog zyn kan spr niet beoordeelen hy kan ook rrffet inzien dat er een goedkoopere wijze is Het rapport Het rapport geeft aan dat ƒ lUU ÜÜO met de aanleg gemoeid zal zyn Er is een behoorlyke speling gelaten en rekemng gehouden met eventueeie prysst jgmg van het materiaal Lr is nu naïir rammg een ƒ 15 000 te be tep en en isr is berekend dat er een j IB OÜÜ arbeidsloonen m zit buiten filtersloonen Brandkranen acht spr noodzakelyk lïe heer v d Hoorn heeft gezegd dat met Gouda door diklen dun wordt gegaan Dv zaak is bekeken uit financieel oogpunt Van het hooge gloorgehalte zal men geen hinder hebben en men zal dit ook niet proeven Gouda doet ook om de 14 dagen onderzoek naar het water er is geen enkel bezwaar om dit water te gebruiken Er zyn hier veel regenputten Wanneer er leiding water is wordt practisch met meer met regenwater gewasschen Waarom geen andere proefboring is gedaan Daarnaar is geen onderzoek ingesteld Op t Bureau zyn boringen over het geheele land bekend en uit een vergelijking en met een bespreking van B en W en Ged Staten is geen zekerheid te geven dal er over 30 a 50 jaren nog voldoende water zal zyn Er zou nu wel p 100 meter moeten worden geboord Hiet Böreau vond het niet raadzaam om hiertoe te adviseeren de kosten daarvoor zouden ƒ 500Ü bedragen De resultaten by Gc da zyn zoodanig dat niet voordeeiiger kan worden gewerkt De Tempel is een stuk dat weinig rendabel zal zijn Wanneer men het rapport bekijkt is het buizennet net zoo groot als inhet rapport Exsteen Bovendien krygenhuisgezinnen geen meter dit is gewoon indt abonnementen berekend De heer Hagenbetuigde zyiJ spyt dat de Raad tot geen besiuit is kunrien komen by de gratis aanbieding van Gouda Wanneer men nu de tarie ven bekijkt zyn ze nu in t rapport lagerdan toen Waddinxveen is ook veel duurder De heer de Jong vraagt of na 20 jaar t materiaal nog goed is Leveranciers zullen geengarantie geven Met de veenlaag is somseen buis gauw lek Het materiaal wordt naar de gesteldheid van den bodem gekozen Ditwordt overgelaten aan adviseurs zoodatverwacht mag worden dat t materiaal aat een redelijke levensduur zal voldoen Boven jdien is met 5 pet lekkage rekening gehoudem I Concessie aan den Straatweg is niet ge vraagd dit wordt bij een plan nooit gedaan De tarieven kunnen worden genomen naar de personeele belastijig ook kan dit geschieden naar werkelijke huur I Nadat nog enkele sprekers het woord hadden gevoerd werd met 9 tegen 2 stem j men besloten over te gaan tot den aarileg van waterleiding en het water uit Gouda te betrekken De heeren Vi en Schouten stemden tegen MARKTBERICHTEN Veemailct Gouda 13 Juli Aanvoer 2328 stuks w v 96 slachtvarkens Prijzen Vette 15 15 L et per pond levend met 2 korting LondenBche 12 13 et per pond levend met 2 korting 707 magere varkens 16 24 1423 biggen ƒ 7 50 12 50 6 runderen ƒ 125 1 150 78 nuchtere kalveren ƒ 4 7 2 graskalveren 11 l okken en geiten ƒ 2 5 5 lammeren Handel matig Kaasmarkt Gouda 13 Juli Aanvoer 544 partijen Prijzen Ie kw met r m ƒ 22 26 idem 2e kw ƒ 18 21 zware ot ƒ 28 Handel traag BOTER Aanvoer 327 ponden Prijzen Göeboter ƒ 0 85 0 90 Weiboter ƒ 0 80 0 b5 per pond Handel vlug EIEREN Aanvoer 145800 stuks frijzen Kipeieren ƒ 1 90 2 50 eenilieren ƒ 1 75 2 00 per 100 stuks j del matig Coöp Zoid HoUandsche Eierveiling G A aZJI E te Gouda 13 Juli Aanvoer 107606 kipeierenaPryzen 5658 K G ƒ 2 2 10 53 60 K G ƒ2 10 2 20 60 62 K G ƒ 2 20 2 30 62K G ƒ 2 30 2 50 bruihe 56 68 ƒ 2 10 3 per 100 stuks I Eendeieren Aanvoer 1800 stuks Prijzen ƒ 1 40 1 90 per 100 stuks Coöp GroenteveUing voor Gouda en Omstr 12 Juli S anazie ƒ 8 50 6 50 Postelein ƒ 2 5 60 Capucynera ƒ 9 15 Doperwten ƒ 17 Peulen ƒ 8 17 Tuinboor en ƒ 3 70 Ö 80 Stamboonen ƒ 21 30 Sniiboonen ƒ 24r S5 Stokboonen ƒ 20 32 per 100 K G Bloemkool i ƒ 8 16 idem H ƒ 4 7 ideni II ƒ 2 4 Komkommers I ƒ 3 4 90 idem II ƒ 2 3 Kropsla ƒ 0 60 1 10 Andyvie ƒ 2 40 3 80 per 100 stuk Laatste Berichten DRAAPLOOZË DIENST Een afschuwelijk arbeidsongeval De machinist van eeu heimachJnt gedood GRONINiGEN 13 Juli By de spoorweg welke gelegd wordt over hat kanaal even ten noorden van Gronmgen is hedenmorgen een aischuwelyk ongeval gebeurd Bezig met bet heien van palen ia dengrond is de 32 jange machinrst Kimkes nadat een meuwe paal aan het toestel wasvastgebonden en zonder dat iemand er aanvankelyk iets van bemerkte door de machine gegrepen en vele malen rond den pouUegeslingerd De man raakte met een been de handle waardoor de rriachine ongelukkigerwijze nog sneller begon te loopen Hetlichaam werd in razende vaart minstens 8 maal rond de poulie geslingerd Toenraakte een lichaamsdeel de handle waardoordeze rechtop ging staan en de machine deedstilstaan Het totaal verminkte lijk werdin stukje en brokjes uit de machine gehaald Be man moet op slag zjjn gedood Het slachtoffer laat een vrouw en 7 kinderen aehter Een dejeuner ten paleize ter eere van Prins Nicolaaa van Roemenië Aan liet üéjeuner dat hodenimddag door Il M de Koningin ten paieize N ordemda aan Prins Nicolaas van Koemenië ra aange boden heeft ook H K H Prinp Jüjuaaa deeigeuome Een e viwiw verbraad Tengevolge vaa het smelten van was op het vuur BREDA 13 Juli Hedenmorgen heelt in liet bovenhuis Nassausingei IA te Breda een ernstig ongeval plaat gehiwi Toen de aldaar woiiande 60 jaiige weduwe Rans bezig was UI een blikken bua op een petröleumdlel was tö smelten sloeg de vlam lu de tius met het ongelukkig gevolg dat d kleeicn van de oude vrouw Rena vlam vatten in doixlsangst rende aaj de straat op waar voorbijgangers met jassen het vuur probeerden te doov r Eer dat gelukt wag wa te vrouw zoodairlg met brandwonden ovardekt dat zy tn hopelooz en toestand naar het SI Ignatius ziëk iUiuiB moest worden overgebracht Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 12 Juü 13 Juir Ofücieel i oudein 8 24i 8 26 Berlijn 59 21 59 17 i arija 9 70 9 70 Brussel 34 59 34 50 Zwitserland 48 01 46 03 Weenen Kopenhagen 36 85 36 95 Stockholm 42 60 42 70 Oslo 41 50 41 60 New York 1 76i 1 7iè Ni t offieieel Praag 7 36 7 55 Madrid 2Ü 66 20 75 Milaan 1315 13 16 Benrsoverzicht Het publieke sentiment ten opzidite van de fondsenmarkt was heden niet ongunt tig Hoewel de handel nog niet omvangrijk kon worden genoemd ütoeg de affaire m sommigo specialiteiten nu eU dan een levendiger karakter dan de laat te dagen het geval was Voor de verbeterde tendenz was de ooizaak niet gemakkelijk up t 3 s ioren maar in ieder geval betoonde het publiek zich iete mrndei gereeerveerd Vooi petroleuniwaarden Instond nogal wat anhno In Koninklijken vonden vrij ruime omzetten plaats wai bij tegelijkertijd een avans van enkele iwocente kon worden gemaakt Na vaste opening had eciv kleime inzinking plaats Van dé Amenkaunsche oliewaarden werden Shell Unions tamelijk druk verhandeld De koerben onderging in meerdere gevallen een aanmerkelijke verhoo mg Amsterdam rubbers beliaaldeji een koerswinst van verscheid ig procenten j Tn Indubtrieelen ging nié veel om doch de Philips aandeeleti eB Ümlevers gaven toch duidelijke teekenenWBi aanwezigheid Tabakken prijahoudend Suikerfondsen werden meerendeels wat hooger genoteerd De beleggingsmarkt was goed gedisponeerd vooial in de Ned schuldbrieven Yankees goed van toon ADVKRTENTIEN Protestanttcha e rste n oudst Begralenl Ondarnaming DIraclie LENS Kantoor SPIERINGSTRAAT 57 TeW 2229 De bediening ia in alle opzichten niet te verbeteren Vele tevredenheidsbetuisrinBen