Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1933

jtOe 13875 Protistinttoh Qoudieha Begrafenis Onderneming Dli H VAN DKR GRAAPF Blaiiïvstraat 19 Telef 2231 Niet voor niets krijgen WIJ jaarlijks geregeld bezoek van Huishoudscholen uil alle oorden van hel land De Directrices weten maar al te goed t verschil tusschen BOOG Azijn en anderen en achten het noodig dat ook hare leerlingen weten hoe BOOG Azijn wordt bereid BOOG O AZIJN IMIJV KAMER te huur gevr tl Goudi dooi T ind uts vooi 2 uien IKi eek Bi m pujsopg ondei No sod s Bui Goudsche Cit Markt 31 RHEUMATlÊiTi ZENUWPIJM LG2ING MET LICHTBEELDEN ÜONDEUDAG 17 AUGUSl L t iO t Sthaakbord Kleiwer 13 GOUDA Caté GOEDKOOPE TREIN II van den Haag Voorburg Rot teidim Gouda Leiden Alphen a d Run Bodegraven Woelden tltietht Bilthoven nuu APBLBOORN HOLTBN EN ALMELO 01 D O N D E R D A G 24 AUG itinnibiljetten met alle get eveits kosteloos aan de stations I Gefbruikt a moig ns s middags en des avonds een weinig van de van ouds beioemde geneeskrachtige Worteiboer s Kruidan of I a 2 Wortelboers Pillen Betel en goedkooper huismid delen bestaan ei nu eenmaal met Duuenden hebben ei reeda liaat dooi gevonden en z zul e ook U elpen De Wortelboei a Kimden en Wortelboei s Pdlen veidiuven gevatte koude griep mtluenza gal slflm koortsig heid verstopping maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevordeien de spijsvertering re feleii den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Worteiboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboei s Pillen 60 cent pei doos drie doozen j 1 70 Overal v rkrug baai Waar niet verkrygbaar dan dn eet van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt fianoo na ontvingst van het bedrag WEET GIJ lat ie Sangumose zulk etn voortrefMuk middel is Voor allen die zwaken moe Ie zyn Ttie lusteloos en zonderenerg e die gedurig vermoeid zyn oflijden iu pijn n het hoofd m denrug of de lenden die te moe zyn omte eten of te zwak om te slapen isde Sangumose een opwekkend en vtrsterkend middel waarvan de uitwer king snel en verrassend isVAN DAM CoDe Riemerstraat 2c 4 Den Haag Per flacm ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl S 21 Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten NIDHtlANDSCH 1ABRIKAAT Doe het goede en bekommer U er nief om wat er van worden zal 1 EU1LLET0N Te laat gekomen geluk Naar het Duitsch van MARGARETHE VON SYDOW met autorisatie t ewerkt door 1 l Wesselink van Rossum 15 Nadruk Terbodeu ik len weggeloopen ik kon het niet meer verdragen Het niaakte mij te treurig Ik t eb nnj verstopt voor Isa Zy raag niet ver II oedem wat r in haar moeder leeft Ik ben dns wen een keer oneerlijk gelees l ïk ben ginds m het vreemdie bosch gaan ronddwalen en heb aaji mijn jeugd en Hana Malte gödaeht Waar is Hans Malte en wat doet hijp Waarom vraag ik er naar ïk heb van K rm mets ineei gehoord sedert mijd be ök bij haar dne maanden geleden Zij w zeker geen igoede herinnenng aan mij l ben behoudtt lit kwam den houtvester tegen dien ik k nde door een grensregeling die m het voorjaai voor den voorgenomen verkoop had plaats göhad Ik spiak hem aan n hij vertelde mij dat ei zieh een ernstige kooper voor het landgoed had voorgedaan Hij wftrd eerstjdaags verwacht om het persoon ijk te 7ieni Den naam wist hij niet Hej 18 toch j immer dat daar oen vreem de zal wonen mplaats van d © kinderen Ik H H Aannemers Maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde bcrekeningstaal van onkoslen voor Uwe inschijvingen Verkrijgbaar ai of mei mei losse inlegvellen Pril per vel tO cent bij SOstuks TVi cent per vel bi 100 stuks 8 cent per vei Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA OURSUS OPLBIDINO NMVBRHBIDSAKTKN INStHUn ING vooi den uisus 19i3 19 14 op 21 AUGUSIUS en 22 AUGUSTUS des n m van 7 tot 9 uui Resrentesselaan 317 8 Giaven hage bovenzaaltje vin Cife Reitauiaiil SANS SOUCl De opleiding is bestemd vooi meeigevoixieiden en omvat de vakken vooi Bouwkundigen Weiktuigkundigen en Electiotechnici Viaagt spoedig schulteiuk de piospectuq lan bu den adminiatiateui A A WAMSTIKrU Sttiini im n7 ivenh ige KLEIWEG GOUDA Thalia Theater presenteeit vm VRIJDAG lm WOENSDAG de beioemde l lmstei GRETA GARBO in de Metio Goldwyn film SUSAN LENOX In de veideic hoofdiollen JEAN HERSHOIT en LARK GABI E Een buitengewone cieatie van Gieta Gaibo Een film die U nooit velgeet IN ONS BIJPROGRAMMA STAN LAURELL en OLIVER HARoy m hun dolle klucht ROOMIJS TOEGANG BOVEN 18 JAAR 25 S P t vooi Vigdigavond Entieepujzen vanaf Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIID 18 Al Gl STUS if tot en met MAANDAG vei toonen wy de NIEl WSTL OPhRHTl I ll M JUFFROUW KERKMUIS in de hootdiollen PAUL HORBIGER I GRETA MOSHEIM H THIMIG CHARl OTTE ANDERJ ANTON EDTHOFER I FRITZ GRUNBAUM Al deze medespeleis oigen vooi een dol gezellige geestige film welke stellig een enoim succes zal heblien en het dan ook ten volle veidiend RALPH BENATZKY de koning dei Opeiette componisten n Regie iRldlARD O SWALD Muaek Goedkooper en smelceijker den de beste bulten ndïche loortenl 2e is in één woord verrukkelijk MERCURIUS HAVERMOUTI Voedieem llchLer leerbear en da rbj vlug kokend I Er IS geen degelijker onlbljt denkbaar dan loo n smakelijk bord MERCURfUS HAVERMOUT Hel oedkoopile en beste voejingsm ddel del de Nederlandsche nduitrie thans brengt 1 MERCURIUS Havermout Kortom EEN FILM DIE U MOET GAAN ZIEN lm Bedrijf of Ooderoemino IfÜn hof tnTtAav n n J J 1 1 i lt kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aan dacht trekt van ieder die het in handen kr gt Goed drukwerk IS voor elke zaak een introductie die met moet worden ondeischat Laat ons Uw diukwerk vei zorgen Wu leveren prima werk en daarb goedkoop Onze prezen znn belangiuk lager D UEEERU A BRINIÜUAN ZOON GOUDA VERSCHENEN KAART van de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen in handig zikfonnaat De velschillende gegevens welke de toerist b een bezoek aan de Plassen vm noodc heeft ziin hieibu vermeld Prils ffO 10 Uitgave A BRINKMAN ZOONMARKT 31 GOUDA lirs Dt Behelsn m Mund EngsliJi ImssshuT voor een spoedig herstel neem Oe I M b 11 u llchuii rtwalrt e uHgepwl ei veriansend elal gil II neer lel del U veedlg weerUeris Irts Jel en SANATOCEH Hel Zcnuwsterkend Voedsel Er M eén verstarkend middel dat reeds zoo dikwijls en zoo grondig onderzocht is dat gij aan de heerlijke invloed ervan op de gezondheid niet twijfelen kunt SANATOGEN Meer dan 24000 doktorenhebben schnftekjkbencht over de prachtige resultaten die aj met Sanatogen hebben bereikt daar het een voedsel is en geen genees middel kan het door iedere herstellende gebruikt worden piili ndin bii i lland n gibiuik nS OBtoi n nu op dit oogenblik omdalil bsmiirkl hebben dat mei beh lp vajjSuifltosen dp g iondheid n Il r lerugkeerl en d t moeilljka puoi vwi dw Jwlv lesondheid gemaltk lijk gepH seerd wordtU ook loudt U reed veel beter gevoelenwanneer pi Sui iogen gebruikte Waaromzoudt U het a el een probeereo De kostenSuntojen varlioojt de eaUud en vermeer t 0 eent per de behoeven tochdart hef An r J ii ji beiwiar te ujn als gij daarvoor i rt M sunlsü rootj UoerUichMmttjes ee epoedlg Jtrseht e geiond gevoelt Hm ia loo jemekkeUik verteerUwdal j t da auiojbjta siusai har L J egui er nog vandaag mee en drink nieuwe oa msuuga nuuc M lui verdragen en rondheid u oei lederen teug S atog n lotra Is Teriiellftur U alle Apotheksa e ONilstaa mul a u rn Ms 72 Jaargang Vrijdag 18 Augustus 1933 fiODUSdG OniMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena Di t blad verschijn t da tlijkbbchaKt op Zon tnhtestda tn AflONNEMbNTSPRlJ per kwartaal ƒ i i5 per eek 7 mt n ei f a I i r kwartaal ƒ 2 00 p r week 2 1 caat ovual wa r lie bezo g imf er Iwu tr tf j S rain per poat per kwurfaal ƒ 3 15 met Zonduffablad ƒ 8 80 Abonnementen worden datfelijks aanRenomen san ons Bureau MARKT t OOIJDA I U onze agenten en loopers den boekhandel en de poBtksntorea Onze bureaux aijn dagelÖks geopend van y uur Administratie en ReJattie Iele Interc 745 Postrekeningr 48400 M M K I V NT t KIJS Uit Gouda n omatr k n ibehoomwU tot den b iorffkrüi o regels 1 Jti elke reftl e r j SA Van bultao Guuda d dan twxorrkrln i 1 regelt l 55 Ike regel ine tr tM Advartentitn Lu Sat 2Aterda cnunimer tl Q Ujf p Iwn lijs UefdadlglialVl 4vert nliJhi de b lft rmn d a prt a IN iiyONUh Ml UËDËËUNGËN 1 4 refcela 2 26 elka regel meer ƒ O 50 Up It uuipuguui D hooger üewoae advertentian ea ngezonden medede imi o b f contract tot teer geieduceercib W4Ï8 G oote letteia en riiJideu worden berek id a xt pUfttaruimte Adverteutien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van aoüede Boek handeUr Adve tentieburen en onxe agenten en moeten daaga vóór de plaatsiny aan het Bm eau ign ingekomen teneinde van opname veraekerd t tnvm JL I Hoog bezoek aui een concentratiekamp De vroegere groot vorstin Maria van Rus land die met de Europa in Duitschland 18 aangekomen heeft met den ryksstadhou der voor Oldenburg en Bremen Roever een bezoek gebracht aan het concentratiekamp te Miesler bij Bremen De ryksatadhouder heeft na dit bezoek in een interview verklaard dat de vroegere groot vorstin een jaar geleden voor het laatst in Duitschland is geweest RUSLAND Moekou wordt gemoderniseerd Groote pionnen in voorber ding De Moskousche dienst van openbare werken heeft naar het telegraaf agentschap der Sovjetunie meedeelt eemge groote plannen uitgewerkt tot verschillende vei bouwingen en den aanleg van nieuwe mo deren wyken m de stad De snelle groei der bevolking van de hoofdstad der Sovjet urne van 1027 336 in woners m 1920 tot ruim drie milhoen in 1933 en de ontwikkeling van haar mdus trie en cultureele instellingen heeft het vraagstuk van verbeteringen in den stads aanleg op den voorgrond geschoven De laatste eeuwen is m Moskou zonder eenig plan of systeem gebouwd De bochtige nauwe straten en de scheef liggende pleinen met hun oude bouwvallige huizen passen niet meer m het moderne stadsbeeld en beginnen daarom langzamer hand plaats te maken voor moderne woon huizen fabrieken en openbare nuttige in stellingen Overal m de stad zynSie bouwwerkzaam heden in vollen gang Nieuwe wyken wor den aangelegd de bestratmg wordt verbe terd en de ondergrondsche spoorweg wordt uitgebreid en gemoderniseerd Reeds het vorig Jaar is te Moskou 800 000 vierk meter terrein met meuwe woningen verhuurd waarin een kapitaal was gestoken van 160 milhoen roebel Voor 1933 is uitge trokken een bedrag van 175 mtltioen roebel waarvoor 892 meuwe huizen kunnen wor den gebouwd op een oppervlakte van 1 225 000 vierk meter Tevens worden bepaalde oude huizen grondig verbouwd Vooraanstaande buiten landsche en Sovjet Russische speciahsten op het gebied van stedebouwkunde hebben op dracht gekregen tot het uitwerken van plannen om het stadsbeeld van Moskou te wyzigen en te modermseeten De plannen moeten voorzien in oplossing van het vraagstuk der ovenbevotkmg van verkeersbelemmenngen en van uitbreiding van plantsoenen en parken Men denk daar by aan het bouwen van voorsteden met een verdiepingswoningen en veel onbebouwd blyvende ruimte Reeds dit jaar wordt Moskou verrykt met een aantal nieuwe architectonisch mooie ge bouwen De Taouw van twee groote hotels is byna voltooid en tegen het einde des jaars zal het paleis van de vereenigmg der vroe HERFST 1933 De val van hdt schrikbewind in Cuba Een Noord Amerikaaneche inventie iooi 41 VAltEZ DON GOMINEZ Oud hd vwi len Cubuansdien Miuwterraad De nieuwste modellen mda öiiige dogen Cuba van t aohnk bewind vui Maulmdo verlost en zal daar naar veiwaUi vroidt een betere tijd aaa bi ken Hachados schrikbewind Jaienlang ig Madiajdo op Cuba opper 11 aclitig geweoat Hij lieerachte met dictatotiaie matiit ixieide zijn teganstandem uit Bloot de unnversitoiten ui ontbond de vak VI leonigingen Met beliulp van leger en jwlitie be ieti echtt iiij het eiland geheel en wch beiotpönde p ti t vluchtwel oeien de MaiI atlo b gelitnne politie een ware ter bur uil het is niet stJiromtlijk overdreven om te zegfetn daj i duizenden heeft itfuioeid Het onlangs door de Cubaan 6 ie 1 a eei uig uitgev aardigde viöohverbod i ei l bijv zoo uitgelei d dat er m gevan g i baiien imeenialein overblijfselen van vprdweneji politieke gevangenen waren her ktind New YorköLhe klanten gaven aensa tioiiccle e fhri viiigen an Macliadoa schiikbowiiud Steeda meei drongen Cubaan kclio lefvigié M 1 Jj Roosevelt aan om in te fciijpm Hm kfftHöei Mathado ojArad tegen aijn pohtieko te enstandere ho meer het ver t l i en lien groeide Met boinaanalagen en ven ettaniooiden keeide de in het geI emi werkende opjxjsitie zich tegen zijn dictaluUt 7ot werd onlaivaa kapitein Mi el Calvo de dief der t Pheinip politii p ait do xltiet hotfiD Steeds gevaar Toor aanslagen Hel puleis im Ma hiido te H vvana ge1 ek tp II met alle middelen der moderne echuiek uitgeniste vesting Wanneer tiij naa zijn landgoed reed moest zijn auto door een ge ieele autocolonne tegen aansla gen worden heBchennd Toch had Maehado n I et land ook mjn vrienden m mera aan 1 n dooizettingavermogen hebben dg Cu banen h i te danken dat het crediet van I nn land ook in de lautate crisisjaren on LescJiokt Neef De staatsschuld van Cuba aan de Vereenigde Staten kon zelfs tot 173 mUlijen dollar worden verminderd WeJihwaai weid oit beredkt do r aan den iideren kant de aalarisseii de ami tcnaren erk tg vGila en geen i leuwe pLnt are ïprknn uit tP voeren en len dia leveran f ï nan dt regtenng hadden verricht met f taltn maar intit dat al lieett Maehado I 7 jn fei antikapitalistisch bt stuui geu J ekut n dal Cuba de vreeaelijke en jfl I iiri I ftiekktlijk goei is doirge1 iiTiPn Roede crisla m 1925 Il hl vt 1 nd moLt iti nl m aanmer liiiK n men la Ig e on ii laolie tnsis op f ui a p tnhjk beq onnen is net Ie gio te beaiHriSb van 1925 Siiutodien heeft op C la e eene cnsia Ig ander © opgevolgd h 1927 wa er nog maar 280 000 000 in om uop UI 1932 uog uiaai 42Ü0O0Ü0 ttn hevuU mj van 4 ii lilioen bevui u n MlIi naui büiatting een halt miUiuen kiouzit Uu aulit crisiujaiuj hebben het üegt lAn ujke eiland tot een verarmd 1 II 1 b niaakt Up de buikcr en tabaksptan t gea weiküii de aibeideib uu vooi hel mee I 11 it i nog bltclilg vour Itun kost n mwuiii ig Ue lueesle Cubanen krijgen m geen vtl n contant geld in honden Suiker en Tabak tul a iB ecu iaiid üul iiet moet Iiobben V ui uw giondöloftcn Het waa vtocgor olkoii cii alhankelijk van de suiket en tabikbpitxluctic Doch waai vindt men II uns not een atielj ebied vooi auiker euMgareii Amenku bclemiuuit dooi zijn douanc maatiegeleii dien uitvoer van suikeruaJi dt ei cnigde Statea en d © eigenaarsdei buikeiplajilagt kunnen ei slechts metmoeiLo toe wü Uen overgeliauld de tabu atit campagne te begmioen Üiidüi den nivloed vai liet Chadbourn l liiii dat de aunplaut van suiker m dy ver t lullende lan leii nauwlceuiife legelt is üe 0 b van 1932 eeds gckiompen lot een I it Cl it van Icii ie oidotgst van 1922 atuulllJk zijn o k de inkomsten die do btout Uit den uitvoei van suikei verkrijgt an jaai t t jaai vern inderd N tt indeitt is hot met de tabakaaan laiit Vo 1 den oorlog rookte de weield oCÜCXJüOXl H a van as ig aren per jaar au iic 1 aai 50 000 000 Wie lookt el nu nog zulke dure aigarenP hl ve land met de hoo t ioonen op Cuba I ebl en bovendien een jaar geloden eenige AmeiikaanBclie plantagebczittera besloten om Ie feel eele sigaientabncatic naar de leenigde Stater te verplaatsen Nadruk verboden argumenten is tot op heden aanhoudt Bij de communistische duisterlingen die zich misrekend hadden omtrent de kracht van hun tegenstanders en die zich gewonnen moesten geven voegdeti zich de andere minder activistische rnaar even onmaat schappeluke Marxisten die evenals de meeste en juist de vooraanstaande Joodsehe emigre s ondanks alle theoretische bezwa ren en voorbehouden een onuitroeibaie sympathie voor het militante communisme koesteren en er zich mede solidair voelen tegenover het nieuwe Duitschland Japonnen Mantels en Hoeden Het ontbrak ook met aan persoonlyk fat soenlyke maar m een onwezenlyke atmo3 feer van humanitaire ideologieën bevangen menschen die uit een zekere mtellectueele V orliefde voor he commumstihche toe komstprogram zich in de arena van den pohtieken stryd begaven en zich de onzui vere wapens in de hand heten drukken Deze propaganda werd ondanks het ge brekkige van haar hypotheses stelselmatig voortgezet om samen met de Gruelhetze m de behoefte aan berichten van de Marxis tische bladen en de emigrantenpers te voor zien Er werd zelfs een eigen orgaan in het leven geroepen jDe brand m den Ryksdag om de internationale openbare meening op de hoogte of beter voor den gek te hou dei waarby helaas het onder een Volken bondsregeermg gestelde Saargebied en zyn Duitsche bewoners zioh veel moeten laten velgevallen gere politieke bannelingen gereed zyn als mede verschillende meuwe massieve open bare ataatsgebouwen en woonhuizen Op drukke kruispunten zullen onder grondaohe gaanderyen voor de voetgangers worden gebouwd terwyl het plan van Groot Moskou tevens inhoudt den bouw van zes meuwe spoorwegstations en van eemge wolkenkrabbers voor openbare m stellingen Het centrum der stad moet een majes tueus architectonisch geheel vormen met het Kremlin en het Sovjet paleis als be kronende punten NOORWEGEN Amundseila vliegtuig Latham gevonden Dagens Nyheter vernam gisteren uit Oslo Te Tromsoe zyn vandaag geruchten in omloop dat viaschers die van het Beren eiland zyn aangekomen deelen van Amund sens vliegtuig Latham in hun net hebben gekregen De Franache consul te Tromsoe heeft zich met de visschers in verbinding gesteld die naar hun woonplaatsen zyn teruggekeerd Men zal een onderzoek naar de juistheid van het verhaal instellen De visschers moeten verscheidene deelen van het vliegtuig zoover boven water hebben ge kregen dat zy sterk den indruk kregen dee len van een verongelukt vliegtuig te heb ben opgehaald Len ander vliegtuig als dat Daar en elders viert de meest teugellooze gniwelpropaganda over den brand in den Ryksdag nog dagelyka hoogtij en het wordt steeds moeilyker aan de apyeehtheid te ge looven dier persoonlijkheden die zich als deskund ge leden van een in den trant van een rechtbank ingerichte commissie van onderzoek met eigenmachtige bevoegdheden laten misbruiken en die binnenkort in Den Haag een soort parabel van het Leipziger proces tegen de brandstichters van den Ryksdag op touw willen zetten BUITENLAJMDSCH Mf IH UUITSCHLAND De brandstichting in den Rijksdag en de voorgenomen procedure in Den Haag Beschouwingen der Diplomahach Politische Korreepondenz Nieuwe aandrang tot overlegging der bewijzen Wolff meldt uit Berlyn lil verband met een verzoek van den Ober recht SL T1 walt aan mr Branting en Ro m tin FoUand om hem hun materiaal inzake den brand n den Ryksdag ter beschikking te stellen schrijft de Diplomatische Poli tische Korrespondenz Dadeluk na den brand is m zekere bui tPnlandsche kringen een merkwaardige agi tatie begonnen die ofschoon zij even per fide in haar beweegreden als valsch m haar De Oberreichsanwalt heeft deze per aoonlykheden voor zoover zy te goeder trouw zyn m de gelegenheid gesteld tot een zelfonderzoek en een duidelyk besluit Allen die in het buitenland m de zaak belang stellen moeten erkennen dat vol gent algemeen erkende rechtsbeginselen de rechterlyke instantie voor de misdaad m den Euksdag slechts in Duitschland kan liggen en dat dus daar slechts de eventueel bestaande aan de met de instructie belaste Duitsche overheid nog onbekende gegevens vïor de be ordeelmg der schuldvraag kun nen worden overgelegd De Duitsche justitie heeft door den Ober reichsanwalt voor de geheele wereld laten vaststellen dat zy slechts een doel heeft de waarheid in haar geheelen omvang aan den dag te brengen Wanneer men buiten Duitschland materiaal meent te bezitten dat voor dit doel dienstig zyn kan dan is het nu tyd om daarmee voor den dag te komen bezoek wi Ijrengen Wie dan Ik was boop geetoord Ieworden Iemand die my li i was verwachtte ik met Ik weet het niet antwoordde Kutli ik el liet niet gevraagd Is de knecht er dan met om aan te henen Er kwamen zoo vaak bezoekers voor zaken du ik thans niet wilde ontvan fren De knecht ig naar de poet Ik ontmoet te den heer vooi de huisdeur toen ik juist uil t et dorp kwnm Weet u moedertje ver volcdi zy toen zij n ij ni besluitelooe aag ik geloof dat u hem moet ontvangen Hij net er niet l s reiziger uit Nu d m laat hem dan bi inen Ik sloeg de schr jfportefeuille dicht sloot dfii inktuoke en regelde omslachtig het f hri ff ery p de sehijffafel ïk kon mij met voorstellen dat een V icenide heer mij hier op het land een bezoek laaoht en iets anders zou kunnen zyn dan een reiziger of koopman T as toen de deur weer werd geopend en gesloten ac4iter den binnenkomenden onbe kende wpndde ik mij achteloos om Hans Malte ftond voor m j Een tydruimte van twintig jaren zonk m myn bewustzyn weg alsof zy met had bestaanIk stond eensklaps weer in het half duistele portaal der oudeilyke woning en HannMalte voor my op And schreden afstandprecies als nu Maar nu vulde de najaarsavonrizon het geheele vertrek met gouden nevelen Wordt vervolgd Ici yn meestal te oud te verstandig te deuglzanm on zeventienjarige doohtera te egr jpen Zy willen bleeds ondernoliten enpvoeden Ma ir y nioesteiii mede voelen ede doüileven Zy kunnen het dikwijlsniet meei Zelfs Ie besite meest liefdevollei oede 8 kunnen het dikwyls niet Zy bezitt n l je igd des harten met meer er I gl mne 1 len reeds te veel moeihjka adhIpi 1 1111 Ut haai rnstig en vermoeid heeft emaakt t f I et is I aur te goed gegaan en j zijn verzadigd en lui geworaen En an leien z jn te dei dzoam en sommigen ayu crbitfei 1 en nog anderen zyn misschien ooit jong feewiest Het is veel moeihjker o Hiei te Zijn van Volwassen kinderen danu kleine kindeien Een ouder wondende I 1 1 jpt liet kmderlyke gen akkehjker dan ft jeugdige Men honrf zoo dikwyls moeders kiagen 0 ei i aar dochters Maar als men de doi ht is zou ni len vragen don hadden zijlikjvvyls veel meer reden over haar moedera te klagen De dochtera zijn er met voor de II oedera maar de moeders voor de doch 1 ra Dfl docihters behooren aan cfem toekomen len tyd en de tyd atreeft vooruit Vooruit gftit ie n miale gang van het leven Dua noeten de moedei a met de dochters voor waartfl gaan met de dooRters achteruit II el de moedera Maar juist dit voorwaarts gaan ia het o Ijke Men heeft zelf reeds een flmk i luk wöi afgelegd en het eigen doel bereikt Men ia te vermoeid of te stabiel geworden om met anderen naar een doel vwi anderen zieh voort te u mijn laa 70o grau in de buuit gehou den hebljen Fen vreemd kan nieta andera dan etn sto rnis zijn Ik ben den omgang met menschen ontwend Isa 18 vei trokken Allee is voorbij Hot i uis IS stil Uuth sluipt rond en verlangt naar liaar uBtcr De twee zijn van kind af onafachei iehjk van elkaai geweest Ik vrees dat zi moeilijk pan haar eenzaamheid ml getwen uen Zj behooit ook t t hen voor wie de eenzaamheid met goed is Isa wati altijd ten open eenvoudige na uui zonder arghstiglieid ea aonder terug houdendheid Zy neemt de dingen zooala ze 7ijn en leeft en liandelt er monter op los Zi lö als een lieldeie holite merger in Mei 1 cv uflt en vast besloten ziH alles van den t Oecfen kaïit neemt ook onaangename en moeilijke dingen vroolyk op Ruth doet mij denken aan boachsohemeiing met haar d azenden geheimen 71j is dikwijlg dToomeng en in gedachten verdfept en ik I en er van overtuigd dat zij m haar Kart m I aar ziel vo rtdurend moeilijke vragen en moeihjke verlangens koestert en to Tegenover ÏRa heeft J h uitgesproken Zelden maar toclt soms Tegenover mij zal zy het niet doen Volwassen dooli terp geven aan memand 7xx ongaarne Haar vertiouwen als aan haar moeder tenminftte ioolang 71J nog jong yn Tn het algemeen kan ik het haar niet kwalijk nemen M6e Fn toch moest men alüjdi voorwaarts ai u vooiwnarta zien totdat de aUerlaat te deur zich opent of sluit al naar het S De bruiloft van Isa was klein maar vrooI jk Het gelieele gezelschap werd gedragen loor het sl fdend geluk van dit paar jongg I enec henkindereji Toen Isa afscheid van my nam weende j iitedaarlijk Ik I ad mij stellig voorgenomen hiet te s I reiprt Nu deed ik het tooh Ik voelde II y laiijHialig by deze mtbatsüng vansmai t Isa heb je angst vroeg ik zaïohtToen keek aij niij mot vochtige ghnste ndc oogen aan Neen moeder ik heb hem toch lief Als ik bedenk welk een angst ik op mijn liuwelyksdag had Voor alles voor het raaate 1 ej vei ste Voor de ganschc toekomst Hoe lieerlyk moet het zyn als men geen angst I eeft op zjjn huwelyksdag Nu IS Isa weg en het is stil by ons Haar blieven fladderen by one binnen s gtoeten van geluk Ik wil RutJi ïwelcen Ik mag haar niefc zooveel alleen laten Ik wil beproeven meei zuster dan moeder voor haar te zijn Giaterennnddag zat ik voor myn pcfliryf tafel en schreef aan Isa Achter my werd de deur geopend Ik keek om Ruth stak he hoofd door de deur Moedertje er is een heer die u feen