Goudsche Courant, vrijdag 14 juli 1933

Ro 18346 C VAN ELK ARTS AFWEZIG TOT 25 JÜU Litsse bladen uil het Dagboek van een Gouwenaar Melt een moordlust die slechts blj kanmbalen wol dl aangetrof len BUSKEN HUET Vrijdag 14 Juli De Hollanden zijn een bloeddorstig volk I Nu ik de veelverguisde Jacobus Koper wiek bij de heugelijke ontstentenis van mijn met nader te kwalificeeren patroon en buiten zijn medeweten ia tegen zijn uitdrukkelijk verbod in deze dagboek bladen waarneem wensch ik hier déze stelling te verdedigen I oen ik de vorige week Zaterdag als ilaar gewoonte en krachtens een innerlijke edele aandrijt mijn lijjorgaan liep te venten op den Kleiweg toen ik deze opVliedende lectuur door kernachtige en ik mag wel zeggen rake opmerkingen tiaMte te verkoopen werd ik bij dezen arbeid gehinderd doer een aantal mij beslist vijandige personen Toen ik miJ aan hunne bedreigingen natuurlijk geenszins stoorde maar integendeel moedig voortging uiting te geven aan datgene wat er omgaat in mijn diepste ik begon imjn teven en dat mijner spitsbroeders ernstig gevaar te lovpen De aanvallende houding dei andere paitij noopte mij zelfs ée politie tei hulp te roepen De Hollandeis ik herhaal hel zijn een iloeddorstig volk Bloedbaden en beiahmben zie Koenen bladz 3 4 vormen iijn eiginlijke diepste genot de geschie icnis du onbedilegelijkste aller getuigen mjjf het uit m ontelbare jelten Niemand an ze ontkennen I Reeds de Batavieren kenden het genoegen der menschenaffers Gaarne plachten zij zich diep in hun onontgonnen wouden terug te trekken om met troote aandacht het slachten der slaven ade tl slaan Later m de Middeleeuwen vormden iich overal in den lande halfwilde paihjin die onder namen als het Kaas en r hioodvolk of de Schierlingen en de Vetkoopers elkander vroohjk en vol laniino te lijf gingen om midden in de pasgebouwde steden groote weidoor tiachte slachtpartijen aan te richten van zulk een omvang en zulk een beestachtig ieid dat bepaalde kannibalenstammen er sympathieke bioodjagers bij gelijken In den tijd der godsdiensttwisten walen de braa Ipartijen meer m zwang want ofschoon men nooU afkeerig was geweest van het zachtkens roosteren van de een of andere onevenwichtige maar aoodonschuldige vrouw die voor heks we d ultgekreten kreeg dit procédé toen toch meer algemeene populariteit In ie volgende eeuwen legde men zich meer toe op het ombrengen van staatshoofden zooals Oldenbarneveld en de De Witten Dat de eerste langs gerechtelijken wei werd vermoord doet de verdenking van geraffineerde bloedcforst des te waarschijnlijker worden In de latere eeuwen moest men zich tevreden stellen met veldtochten buitens lands en men moest wachten op een Na ipoleon om tenminste totaal vreemde volkeren Ie pinnen gaan hu ellen totdat de Imh waarlijk al te koude temperaturen in Riielani ook hieraan een einde maak ten Thans in het taaiste lijd ewricht komt het mij loor dat deze onderdrukte genoe I i ens ich weer kunnen gaan baanbreken l l de groeiende partijtwisten lezer dagen Want tooneelen als die van Zaterdag ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U BEREIKEN dooi Uwe cidvertentien te plaatsen lu HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken WoensdatriniddaK door de post bu allen wordt bezorgd Het kost U m lar weinig ï r Adverteutien moeten worden ingezonden vooi Dinsdagavond aan de Aanneemkantoreh te Reeuwxik en aan het Bureau te Gouda Markt 31 DUIZENDEN bezoeken elk jaar de REEUWIJKSCHE PLASSEN en brengen daar uren vol genot dooi VERHOOGT DAT GENOT Voor cent door U te laten voorlichten door het uit stekend beoordeelde fraai uitgevoeide werkje 0 n haH pond cocos gaufrettes en n halt pond truitbonbons of 0 n haif pond cocos janTiagel en n half pond mocca s of 0 n half pond thee moppen en n half pond babbels Denkt aan De Reeuwijksche en Sluip wij ksche Plassen door Dr A SCHEYGROND TWEEDE herziene druk geïllustreerd met 26 afbeeldmgen naar foto s en penteekB nmgen benevens een duidelyke KAAR1 van het plassengebied PRIJS f O 50 bons I Van dezen tweeden druk zijn nog slechts enkele exemplaren beschikbaar De derde druk gaat weldra ter perse Veikrqgbaar in eiken boekhandel en bq de Uitgeveis A BRINKMAN ZOON Maikt 31 iOlIDA EE GEZELLIG THEEUURTJE VERKRIJGT U DOOR VAN NELLE S PANTER THEE TE SCHENKEN PANTER THEE IS EENEMELANGE VAN HET UITGEZOCHTE PRODUCT VANSPECIALE PLANTAGES ENGEEFT U DAARDOOR HETGENOT VAN EEN HEERLIJKEN GEURIGEN KOPTHEE CENT PER ONS VRAAGT UWEN WINK1ELIER i ii filWMi ariWÜ ZATERDAG 15 JULI BEGINT ONZE VACANTIE AANBIEDING REGENMANTELS FALCON Gummi satin tweed gabardine loden enz uitsluitend pnma kwaliteiten zeer lage prqzen GROOTE UITVERKOOP van alle zomermantels en japonnen ool m blauw en zwart Nogmaals verlaagde prijzen N V UtrechtsGhe Hypotheekbank UTWCHT Pandbneven f 64 000 000 Reserves f 1 760 854 05 DE BANK stelt beBchikbaar 4 pandbPleven d 99 In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Adverteert jln dit Blad Koop het M € € f ietiSTlagget je Terwijl de vroolijke klet ren vóik op Uw rijwiel wapperen zal het V prettig stemmen dat ge Uw landgenooten wier gezinnen zoo zwaar werden getroffen door de moeilijke tijdsomstandigheden met hebt vergeten I Doe het nog heden en steun het mooie werk van het Nationaal Crisis Comité 186000 Het vlugge vlotte vaantje is een sieraad vqor Uw rijwiel U kunt het bij Uw Plaatselijk Crisis Comité a F 0 25 verkrijgen Ga er morgen even langs l 72 Jaai ang Zaterdag 15 Juli 1833 yniSOIE CMIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATEJR REEUWIJK SCHbONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschij at dagelijks behalveop Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkringj j 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkringl l 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 beslag op den piïjs Liefdadigheida advertentièn de helit van den prijs ABONNBHBNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geacbiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abeimementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA tijl onze agenten en loopers del boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagel ks geo d van 9 6 uur Adjiluustratie en Kedactu lelef Interc 2746 Postrekening 48400 1 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 booger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Deze Courant komt in vele duizenden iezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Dit uiunmer beetaat uit twee Maden ÉÉRSTE BLAjDT Rust en orde vereischt Een v rbod van venten reclame en propsigandannaken als Algemeen Voorschrilt van Politie door den Burgemeester uitgevaardigd De Gemetntewet verlteiit aan den Bui gomtebter tie bevoegüheni om in geval vaji o jroeinje beweging öameiijscliul ng of an uere versU iing der optrnbdre orde algemee Hb voorbthrilten van politie voor de mwi ntra uit tt vaardigen en onveiwyld ai te ksindigen Van die bevoegdheid heeft de buigemees ter van Ctouda gebruik gemaakt Ongetwjj feld met voUe instemnung van de burgery m haar geheel die er op gesteld is dat er heerache een toestand v n rust en orde die geen enkele belemmering m den gew onen gang van zaken m de gemeente m den weg hgt Het heeft er de laatste week op geleken alsof m jouda vrg spel werd gelaten aan elementen wier optreden aanleiding werd dat hier en daar de boel op btelten werd jt Jttet te koop aaab 4i n ffitatie óogende bladen en geschriften leidde tot otksoplöopen scheldpartyen en handt kste lijkheden waardoor ingrypen door de politie noodzakelyk werd In die omstandigheden is het moeiiyk om nieuwsgierigen te onder scheiden van hen die er op uit zyn relletjes U veroorzaken of in de hand te werken en dan vallen er wet klappen daar waar ze beter met hadden kunnen neerkomen Dat dient voorkomen te worden De Algemeene Politieverordenmg bevift m tal van artikelen heel wat verbodsbepalingen maar m het onderhavige geval was de politie met bij machte het kwaad m den aanvang te stuiten Ingrypen was eerst mogelyk zoodra de open bart orde werd verstoord Nu 18 het afgeloopen Het algemeen voor SLhnft Van politie inzake verbod van venten reclame en propagandamaken door den burgemeester afgekondigd en in werking gesteld op 14 Juli en in de courant van heden opgenomen maakt het onmogelyk dathet kabaal van vongeiv Zaterdag zich zi eriialen wyl de politie nu terstond kfin mgrypen vóór de gemoederen in zoo opge wonden staat zyn geraakt dat zy tot hand tastelykheden zouden kunnen leiden Het maken van verbodsbepalingej js altyd aeer moeilyk wyl zoo licht ook anderen de dupe kunnen worden dan zy vopr wie ze 2Ön bedoeld Daarom is in dit voorschrift een bepaling opgenomen dat de burgemeester m bepaalde gevallen en on der door hem te bepalen voorwaardert ont heffing kah verleen n Rustige anenschen die in hun handelingen door de verbodsbe palingen zouden worden belemmerd kunnen zich dus tot den burgemeester wenden om hem ontiieffmg van het verbod te vragen Deze maatregel zal zeker rust en orde aan de inwoners van Gouda verzekeren En daarmede kan de winkelstand gerust zyn lat yn belangen door relletjes als vorige week niet meer zal worden geschaad De thans door den burgemeester uitge vaardigde voorschriften vervallen volgens art 220 der Gemeentewet fcoo zij niet aan den Raad in diens eerstvolgende vergade ring waarin meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden tegenwoordig is ter liekrachtiKiïig worden aangeboden Mocht de Raad die a s Donderdag bijeen komt het besluit van den burgemeester niet hekraohtigen dan kan de burgemeester bm nen 24 uren by den Commissaris der Ko ningin voorziening vragen Deze beslist daarop hmnen tweemial 24 uren Hangende diena hesb ing blyveii de vooirschnftan yan kracht 2 uu R Advertentien kunnen worden mgezonden door tusschenkomst van aohede Boekbandelaren Advertentiebureui en ome agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zön Ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn ZONDAG WIELERBA AN JAC VAN lEGMOND AFKONDIGING Algemeen Voorschrift van Politie S hniutzfingei en lasteraars tot laatste waaisehuwmg stiekke i De regeering zal met 1 mgei gedoo tii dat het Duitsche volk dtHi laffe e gewt tculo ze lieden Bursciien die veilig in Ivct I nitenluind zitten besclumpt eHi bdastord wordt Verbod van Venten Reclame en Propagsindamaken DE BURGt MLESrER VAN GOUDA Overwegende dat tengevolge van het verkoopen te koop aanbwden verspreiden aanbevelen aankondigen en bekend maken van politieke partybladen d op den openbaren weg den taatsten tyd zich ernstige onprdelykheden hebben vooi edaan waardooj de openbare orde is verstoord en de openbare veiligheid der inwoners ia bedreigd geworden en dat de ernstige vrees voor het opnieuw ontstaan dagSTvan wannee hiertegen geen algemeene maatregelen van politie worden getroffen niet onge grond s Gekt op de artt 217 en 220 der Gemeentewet BESLUIT aat te stellen en uit te vaardigen het volgende Algemeene Voorschrift van Politie 1 Het IS vei boden VLKl LNIGDE STATEN Het Itahdan che eskadei te Montieal aangekomen Het itaiiaauödiö ebkudei ondei leidiug vau geiieiaal Üalbo i gisteimorgen te 8 51 uit Sheeiitie iii ew liiuuBwijk vertrokken t u te 18 45 uiu ie Müutieal aangekomen Het erstü vliegtuig stiLok om 18 45 um ui de bl L wieiiee uviei neer riians volgt de luat to etappe naat Chi cago waai fccneiaiü Balbo vandaag nog hoopt aan te komen Twee doktoren ontvoerd De goll vaji bLiiuiki ly die thans wtci Over de Vei Staten gaat leidt tot de ongelootlykste dingen Dozei dagen werden te 8t 1 aul twee doktoien ontvoerd De man nen waren telefom cii uit hun huis eggeruepen henmaa m handen van zijn ontvueiders weid aan een dei doktoren be voien en veiminkwude operatie uit te voeren aaji en ander Hy weigeide werd toen met hloiofoiin bedwtinid lu zyn auto ge laden en up de raiifa an een spoorlijn gezet tegen dat een aiieUieiii auu komen Gelukkig weixt de auto niet vol geraakt maai slechts dooi den trein opaij geseiiovon De machi mat stopte en men vond den bewustelooaen doktei Bovenuien weid met ver van daar do andiBie doliter aautetiotfen met n schotr woud in het aehtei hoofd In dt tak vau den doktei in den auto vond men de poilefeuille van het andere Blaelitofier lilykLaai hadden de boeven er Op berekend d it in den vermelden auto het vermmkte lijk zou zijn ontdekt van den m X rdenaar ui beio vei van den dokter Inet het betiot in het hoofd Kcusachtige oUebrand naby Buenos Aircg 52 tanks in brand Naby de Aigentynsdie hoofdstad zyn 52 loote olietankb vaii de Standard Oil Oom pany m brand f araakt Alle pogingen om iet snel om zkIi heen giypende vuur m te perken blt ven lot nog t e zonder resultaat Lindbergh zet zijn tocht vodVt De Lmdberghö di gisteien van St John s l New loundlaiid üjn 150 myl van John i gelegen Daarna hebU eii zij hun leia naar Labrador voortgezet Ie op Zondagen den geheel§n dag 2e op Zaterdagen van des namiddags 12 uur tot des nachts 12 uur langs de huizen op alle openbare wegen alsmede buiten gebouwen op feitelijk voor ieder toegankelyke gronden terreinen wegen en voetpaden of m wateren gelegen bimien de bebouwde kom der gemeente Gouda zooalg die bebouwde kom jb vastgesteld ui lirtikel 2 der Algemeene Politleve orden ng der gemeente Gouda gedrukte of geschreven siukken of afbeeldingen te verkoopen te koop aan te bieden te verspreiden aan te b velen aan te kondigen of bekend te maken of hierop op eentgerlei zt de aandacht te vestigen of zich met eenig 2 Van het verbod m het eerste ltd bedoeld kan de Burgemeester in bepaalde gi vallen en onder door hem te bepalen voorwaarden ontheff ng verleenen Hy geeft daarvan schriftelijk Kenni aan den Commissaris van Pohtie Vastgesteld te GOUDA den 14 Juli 1933 De Burgemeester vsornoemd GAARLANDl Afgekondigd en in werking gesteld op 14 Juli 1933 De Burgemeaster van Gouda GAARLANDT De verdeeldheid onder de Fransche socialisten Belangrijke besluiten te wachten liidi aijd iijn tci gUegöniieid van l buitóngewonL tougiea d i iiaasdi soua ibll ii Le Aviguüu eei bol eipe tegcnstUIm gtü aai den u ig geuecteii uie lue kouden urcU n ovearbmgd MlO spanning uet men iadioiii de uisulUik n tegemoet vm het hituwe uongiwa Uat jiionit nt e te l aiya lai wolden t tiliou n Do iielie upcenvoi iiig deati L ongieabLU ie ee i der vele teekuieu dut de 1 ransclie aot ialiatisolie partij etn tiubtigc uibis 4oi rm lakt bJnds da lian L U § oualistcnportij m 1920 op het üugrta te loi is uiteen is gevallen m eui fcocialibUsche en een couimuiustische waai by de ooimiuuiifctein zich het bezit wisten ie veizekLieu m di Huinamte die eenmaal werd göieid dooi Jtau Jaures i3 het tus EL hen de soLiali=tibciie partygenooten met iüo stormaiiiLig to egaan alfa ditmaal Op liet laatste cougies te Avignon is het niet inogön gelukkep do t ensteiiing luebcJxen Ma Kamerfractit en de militanten der paitij uit tteii weg te ruimen Terwijl do ïneerderheid der Kamerfractie ter besoher Il ing van de demoei atie die loor t fascis nie woidt bediti d opkomt voor een vei leie ondersteuning der regeenng üaladier wojibclien de militanten die veel raidjcalei yyn dat tegen de burgerlijke i geenng een ficherper anti kajjitihstisclie politiek wordt gevoerd o a verlangui aij dat 4e socnüis ten hun bteni nipt vüoi dt o Tlog8eiedieten zullen uitbrengen De parlementariërs op hun beurt wei pen den militanten voor de voeten dat zij de repiesentanten zyn van leen benepen parti gemt pn functionari ge indheid ie l anjs en in de i rovm ie hebben be wogen betooprin en plaats ehnd die ertoe liebben geleid dat cn aantal der oudste n meest vooraansfannde Joden uit de partij 7yn getieden Dezen wilden zloh met schik ken naar de lernederenfle eiscb en van den linker vleu eJ De seeretaris generaal der partij Paul j mre is m tegenstelling tot ide meeiderheid der Kamerfractie op do tiand dier mil tanten terwijl half naaat hem tliftif te nover hem de partijleitter en het JiOQffi der fractie 1 eon Blum staat De lei deiü van den gematigden vleu I iijn de sfgevaaidigJi in buigeim e6lei van Boi feaux Maiquet en liet beleende Kamerlid KejiAudel Aanvulienderwyze kuji noj wor tien meegeUeelU dal in een motie van l aul t mie de puiienieiitaiie fiactie m t alleen wordt gelailit maai zelts sancties wowlen geeisftit teettii de aanhanterg van deelnoming aan de le eiing £ eii beimddelende motie an Vuioent Aunol en J eon Blum ïvit Iw t o ld laken zien Vervangen door hetreuien het doei ei van ie de eenheid dei partij te reidden Het con ies dei socialisten zal daar het kabinet Daladier niet alleen ie aangewcatn Op de stemmen dei bui eihjken maai o o r een fk 1 op die d socialisten voor lianknjks iM Jitiek ongetwijf ld van betee Ktniö zajn Dat 4iet a inzien der partij in dezen tijd n u het parlementaiisme ch reedb hoe langer hoe meer in di crediet gelaakt door al dit gciuzie nu met liepaaid woidt versldlit bthoelt niet uitvoug uit en tl worden gezet BUITENLANDSCH NIEUW DUn CHLAND A Vyf familieleden van Scheidemann gearresteerd Wegens een artikel in de New York Times en ale laatste waarschuwing RUSLAND Bamp op ie Wolga Barksfl omgeslagen meer dan hondenl doodén üp de Wolga nabi Jaroaiaw ia een bar kaa waarop ch naar schatting 250 arbei clerB en arbeideisvrouwen bevonden gezon Jveii Volgena de tot g tie ontïangen bericli ten zoudein 8 1 jfiersonen verdronken zijn Mtn vemoodt t liet ongeluk IB veroo zaïkt door overbelasting van de baikaa die bovendien wo oud zou zijn geweest dat hi eigenlijk met meer in dovaart behoorde te 71111 Volgen log met bevestigde berichten 70U liet aantal alachtoflers boven de 100 7ijii g stegen De gov el autoritciteii hebben onmiddel lijk en streng onderzoek naar de oorzaak van de ramp ingeleid De oud ryK kanselier Philipp Soheide inaun acht het niet beneden zyn waardig Jieid het Duitfeehe volk en zijiw regeenng door Beh iamteloo7 leugens in het bui teniand te bebtiniii en aldus ean offieieel Wolft bericht Deaer da en heeft liij een smaadartikel m de New ïml limes geaohreveij dat er op berekend is dooi sys tematisciie letigens een nieuwe gruweicampagne tegen Duitech land in het bu tenhuid te doen opvlammen De geheime staatspohtie heeft lir ifweervan dezf geni ene landveriaderiijlie ophitaing de eeniij t ffeetieve maatiegel vanstaat noodweer etiotien n l de gevangenneming van vijf familieledeoi v Bohoidemann die nog m Duit t liland waran aelitergebleven Desie personen ijn naai een concentratiekanii gebracht Dit doeltreffend ptreden van de geheime taatapohtie zal hopelijk te ens ille