Goudsche Courant, zaterdag 22 juli 1933

l k 12 00 12 00 Uramoloon ZoiKlag 23 JuU ifilversum V A R A 9 00 ïuinbouwhalfuuitje S 8 Lantinga over De Volkstuin 9 30 Concert dooi de Notenkrakers V J R O 1O30 Keikdaenst uit den Nederl J roleetanten Bond te Hiivensum Spreker Ub DDrijver te IJaaileni A V R O 12 OO 2 00 Concert door liet Oniroep Oikt t on fc i muofoüU 2 0O 2 30 Boekeoliftifuur 2 30 3 00 Zang door de aongvereenigmg Zang luit ie Bieda 5 00 4 30 Conceal door het llrsiidentieorkest en piano ui de pauze gramofoon 4 30 5 00 Sportuttslagoa en grar inofoon A V lï O 5 00 Dilettanten uitzending 6 Ü0 Cofften door het V A B A Klein Oikeöt 6 5 1 ürgelüpel 710 Vervolg eontert AV RO 8 0O 8 15 Nieuws en sporl berichten 8 I67 9 20 Conoert door het Om roepOrkest en optreden van The Harmony Kings 9 2Ü 9 40 W Vogt over 10 jaar A V K Ü 940 10 00 Lucienne Boyer m iiaar Ensemble 10 00 10 16 Kovacs La JOË en zijn Orkest 10 15 10 30 Lucien Boyer on haar Ensemble 10 30 11 00 Kovace Lajoö en zijn Orkest 11 00 11 30 Gramofoon 11 3012 00 Kovaas Lajoa en zijn Orkest Huiz n N C R V 8 30 9 00 Morgen wijding door Johannes de Heer K R O 9 30 11 00 Uitzending van de Plechtige H Mis uit liet Dominicanen Klooster Albertinum f e Nijmetren 1100 1215 Gramofoon 12 15 2 00 t onoeri door de K R O Boya 1 00 120 Mr H J A vjin Son over Russisch coniiiiunianip 2 00 2 10 Gramofoon 2 10 2 30 Bot ken en Sdinjvers 2 30 3 00 Zang door het IHrechtsch Paleatrijnsch Koor 3 003 30 Gramofoon 3 30 4 00 Vervolg ang 4 00 4 30 TTitzending vau den wielerwedtitrijd tuasclien Limburg en NooidBra bant op de wielerbaan bij Eindhoven 4 30 5 00 Ziekenlof door Pater H Rothotf N CR V 5 00 Kerkdienst uit de Geref Kerk Zuiderkerk te Sneek Voorganger De H Veldkamp na den dienst tot 7 46 Gewijde Muziek K RO 7 45 8 05 Dr P A VercaiTimen over Groot Nederland 8 058 10 Vnetlialuitglapen 8 10 10 40 Concert door de Groninger Orkestvoreeniging 1015 Nieuwsberiditen 10 40 11 00 Epiloog door liet Klein Koor Afkondiging der wyzigingen in de Politieverordening De door den Gemeenteraad Donderdag j l aangenomen wijzigingen in de Algemeene Politieverordening o a inhoudende een colportageverbod op door B en W aan te geven dagen en plaatsen is op 21 Juli afgekondigd en daarmede onmiddellyk in werking getreden Blyk ens het in dit nummer mede opgenomen besluit van B en W geldt dit verbod voor den Zondag en voorts des Zaterdags van des middags 12 uur tot des nachts 12 uur De geschiedenis van het Klokkenspel te Gouda Het pas verschenen tiende jharboek van de Nederlandsche Klokkenspelvereeniging onder redactie van den secretaris dier vereeniging P T A Swielens bevat onder andere bydragen ook het in December 1930 Tegen 1 October a s vaceert de betrekking van ORGAMIST E der Ned Herv Kerk te Haastrecht Gegadigden gelieven hun sollicitatiemet vermelding van verlangd salarisvoor 15 Aug a s in te zenden aan den heeiJ D OOSTERLING Secr Kerkvoogd te Hsmstrecht C 80 12 na de restauratie van het Goudsche klokkenspel in de Goudsche Courant verschenen artikel van onzen Gemeente Secretaris G J J Pot getiteld De Toren Zingt geschiedenis van het klokkenspel te Gouda Door de opname dezer bydrage in het officioele orgaan van de Ned Klokkenspelvereeniging ia aan de geschiedenis van het Goudsche klokkenspel vanaf 1 38 tot aah de jongste restauratie aan alle op dit gebied deskundigen bekendheid gegeven Carillon Concerten op den St Janstoren Evenals vorig jaar heeft de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer ook dit jaar pogingen aangewend om hier ter stede carillon concerten te doen houden door bekende beiaardiers van elders De concerten in samenwerking met de Nederlandsche Ivlokkenspel Vereeniging is het mogen gelukken vier concerten te organiseeren waarvoor de medewerking is verkrege i van de beiaardiers Léon Henry te Nivelles België J H A Wagenaar te Utreclït W Crémun te Zwolle en Joh Meyli te Nykerk De beide laatstgenoemden behooren reeds tot de concertgevers van vorig jaar de eerstigenoemden zullen zich hier voor de eerste maal doen hooren Het eerste concert zal reeds a e Maandag 24 juU plaats hebben de heer Léon Henry uit Nivelles zal als eerste concertgever optreden Dan volgt e heer Joh Meyil op 2 Augustus de heéx J A H Wagenaar op ail Augustus terwijl het laatste concert gegeven wordt door den heer W Créman op een nog nader te bepalen datum Het programma door den Belgischen beiaardier I on Henry op a s Maandag utt te voeren bevat dd volgende nummers 1 Sonatina Ire partie Th Latour 1766 + 1837 Vertelsel voor Beiaard A Vermeulen Lakmé Stances Leo Delibes Menuet Ign Pleyel a La Petite Pyincesse Ed Grieg b Melodie Gavotte pour carillon Léon Henry a Vlaggelied W Smits b Limburg mijn Vaderland H Tyssen 8 Tambourin Rameau 8 Aragonaise Troselli 10 1 Credo du Paysan G Goublier Hymne Patriotique Goudsch Vacantie Kinderfeest De vacantie nadert met rassche schreden en daarmee ook het oogenblik waarop een driehondendvyftig tal kinderen in 2 groepen naar Hoek van Holland zullen vertrekken t Wordt nu hoog tyd dat de kampliederen worden geleerd Daarom zorgen alle jongens en meisjes dat ze Dinsdag om half zes aanwezig zijn in Heil des Volks Peperstraat 84 Aan de ouders verzoekt het Bestuur langs dezen weg er vooral aan te denken dat Woensdag a s de laatöte maal gelegenheid tot sparen wordt gegeven Zorgt dat U bij bent t Voorkomt teleurstellingen Evenals t vorige jaar roept het Bestuur alle ouders op geen kinderen dus tot het bijwonen van een vergadering op Woensdag 2fi Juli des avonds 8 uur in Heil des Volks waar mededeelingen omtrent het kamp zullen worden gedaan Nieuwe aanwinsten van üe Openbare Leeszaal en Bibliotheek De Openbare Leeszaal werd verrykt met de volgende boeken A Demaison Dieren die men wild noemt B Stroman Stad Flitsen van Rotterdamsch leven in verschillende kringen F Timmermans De harp van Sint Franciscus N van Kol Richtingslijnen G S Viereck Schünwerpers de problemen van onzen tyd in gesprekken met groeten onzer dagen 25 jarig bestaan N V v h Joh Wolff en Co Op 1 Augustus a s zal het 25 jaar geleden zijn dat dtó irnift Joli Wolff en Co werd opgericht Ter heidenking van dit feit wordt op dien dag een receptie gehouden ten kantore der vennootechap pe firma werd J Aug 1908 door den tegenwoordigen dir den heer J R 0 A Woiff oM eiichf Op zeer bescheiden Behaal werd houden dan di dat da Rc Ming haar best zal doen JSij zal daartoe lujme beVijegdlie ii n noodig hebben docli vau dictatuur mag uiet wordeai gesproiken ai zal aij met traUü hand moeten oplredeii Met tiet I ug op döii korten tijd die te zijner beboiiikk n öton l bepuftida de miniöter zicli tot I 11 kort maar nadrukkelijk protest tegen lo tubel dat hu de niod werking der ovgar itiSatiea niet weiiaelite Diiaivan is geen tittH of jota waar eai hij had geen woorden i noeg oiii dit als een fantasie Ie brandmerKn Ken rfeka van speciale puuteai lieeft tü muiiiioi hierna de U vue laten pusseewn om ten slotte bij de tuinderij tereclit lo komen Hij d+JfJde mede dq t de voor hütregeHij geregeld zal bUjven werken aar tt cttbeperking ia een viaagatuk dat met uii het oog mag worden verloren Hierna werd overgegaan tot behandeling der artikelen en de daarop ingediende amen üementen Dat het wetsvooretfil zou wordien Kangeuomen viel overigens niet moeilijk te roerspellen Na afloop van de besprekingen deeldg de Vooïzittor mede dat hot in de bedoeling ligt fte Kamer op 5 September a s weer bijeeun fe roepen ter behandeling van het wetsontwerp tot hefdng eener omzetbelasting BINNENLAN Weg Amsterdam Saseenheim wordt aangelegd i e Tweede Kamer zal evenwel nog over de werken kunnen beraad jslagöi De iiiiinhtoi van Waleislaat ir J A kd iil lit eft m auLwotnd up boiinÉteiijke vi ijii i viui dr lil van der Waei den lid van Hl Tweede Kuauei ovei onieigeiiiiig van gionduu voui don rijksweg vah Amster itttn naar Bacsseuheim er luui iiennnyrd udi ziju anibtÈVoorgaugei ia zijn lede van 2j ihTeniljer 1932 er up wws liat er veel ajn ytlcLjtn ih dat er juibt ui Uezeu tijd kiui worden iloorgeaibenl t n hij daarom be11 ia aaa cn öiwedadvies in te winnen van de cnmmisaieVan Rijckevoreel iJiL ib geschied Uit dit advies mb gebiekcn at afgöBcheiden van dc vraag of een Weg ten Oosten van l eid en zou luoeteu woruoiii asiiielegd de verbinding over önseenheini tp tilk geval nocdig 1 = Dfïur het ter lidUd ijemeu van de mtyoemig van den woa Slolertoohl SaöfcenUeim wordt uitvoeruig gpgeveii aan het iijkswcigeuplan zoo9 e dit laatstelijk is vastgesteld De minister heej opdiacht gegeven den aanleg vau dit w deel terdpr voor te bereiden Met den aiinJeg vüi de daarvoor noodig werken zat echter niet worden begjnut n voordat bij de behandeling van de begiootiiicr voor dien wegenaanleg vo ji het jaar 1934 gelegeulieid ap l hebbüi bestaan dcze riaii t legenheid opnieuw in de Tweede Kamer if bespreken De Joodache Wereldconferentie Resolutie aan den Volkenbond Op de Joodsche Wereldconferentie te Amsterdam is gisteren besloten een resolutie aan den Volkenbond te doen toekomen w iarin het congres kennis geeft van de noodzakelijkheid dat tot den Volkenbond het verzoek zal worden gericht om een commissie of een rapporteur te benoemen en naar Duitschland te zenden die tot taak zal hebben te onderzoeken en te rapporteeren de feiten en omstandigheden in verband met de vervolging der Duitsche Joden en speciaal rapport uit te brengen over het gevangen houden de martelingen van Duitsche joden het hongeren en het plegen van zelfmoord dat naar beweerd wordt in Duitschland onder de huidige regeering voorkomt dat door een petitie aan den Volkenbond zal worden getracht Nansenpassen te verschaffen aan de Duitsche Joden die in staat zijn Duitschland te verlaten of die het hebben verlaten zonder pas welke Nanaenpaa hun in staat zal stellen Duitschland te verlaten of indien zy Duitschland hebben verlaten zich in het bezit van hun geld en eigendom te stellen zooals ook gedaan is door den Volkenbond in de Russische kwestie Dat een procedure zal worden ingeleid voor den Volkenbond opdat de hand worde gehou ien aan de vakvereenigingsbepaHngen in het Verdrag van Versailles die flagrant zijn geschonden door de uitsluiting en het uitdryven van alle Duitsche Joden uit de vakvereenigingen en opdat de Duitsche regeering zal worden gedwongen hen weder in haar vakvereenigingen op te nemen dat tot den Volkenbond de petitie zal worden gericht tot het handhaven en uitbreiden van de bepalingen van het Verdrag van Ver aillea over de bescherming van minderhedep door deze bepalingen toe te passen r i do bescherming der ontrechte Duitsche Joden en tot het handhaven van de schriftelike beloften door Duitschland aan den 1 ond gedaau ter gelegenheid van de onder1 indelingen over het Verdrag van Vergaill s en inhoudende dat het de minderheden 1 iinen zijn grenzen zou beschermen dat de petitie tot den Volkenbond zal worH n gericht tot het inroepen en onmiddellijk i werkinjrstellen van de hulpclasules in het Vrdrog van Versailles ten gunste der Duitï he Jü n die nog in Duitschland zün zooveel ala ten gunste van de Joden die uit Duitschland zijn gevlucht INGEZONDEN fOuitpn veran twoordelgkhoid d er Redactie V at ZHÏÏên wij met onze oude rijwiel pi aatjes doeiir De tijd nadert weer nog slechts enkele Krn scheiden ons weer van de maand ugii 4tuH de maand waarin de fiscus de udiT van rijwielen verplicht een nieuw Hetingplaatje te koopen Het oude plaatje vft vieor zün dienst gedaan en dus voot geen waarde meer Telkenjare worden er c a a tnillioen uitgereikt Waar blyven de o e zy werden voprdien waarschünlyk nutteloos weggeworpen Heeft dit oude me STADSNIEUWS GEMENGDE BERICHTKN Fabrieksbrand te Rotterdam Een gedeelte van de tweede verdieping van het pand van de N V de Heer aan de Galvanistraat uitgebrand Vrijdagmorgen vroeg heeft in het fabriekspand van de N V de H fei a banket biscuits chocoladeen Suikerwerk fabriek staande aan de GalvanistJaai t Rotteidani en brand gewred die zi h m don begirme vtij ernstig liet aanzien maai die tenhlotte beperkt is gebleven tot de bovendte verdiepmg waarin voorraden enibaldije waren upgpfehiigen eni waai de eartoniiagewerkpliiats ld Een derde gedeelte va i deze verdieping IS geheel uitgebrand De eci at verdieping waar tul van kobtbare mai lièftes en voor raden etaan kreeg zeer veel waterscliade evenals de benedenverdieping i e brandweer die met groot inattTia it m uitgerukt werkte met 33 stralen Twee motort puiten nimeti iian de bltiPt ching dee 1 Een product van de Pharm Fabriek A Mijnhardt Zeist Doos 20 et Tube 35 et Zéér groote tube 60 et Venetiaansche gondels té Amsterdam Het Hbl meldt dat de havenmeester van Amsterdam de heer W N van de Poil de trerste gondel van het Venetië van het Noorden officieel in gebruik heeft gesteld t Is de directie van het Amstel Hotel diecie waarlyk voortreffelüke gedachte heeftgehad eenige gondels Uit het ItaliaanscheVenetië naar Amsterdam te laten komen endaarmede gelegenheid te bieden tot speleTar n op den Amstel in de kanalen én grachten van Amsterdam En er komt ookten rasechte gondelier uit de Dogestadnaar de Noor der zuster om de eerste gondelte besturen dezelfde gondelier die dien jtheeft gedaan op de Koloniale tentoonstelling te Antwerpen Op het terras van hetAmstelHotel dat afzonderlyk voor het publiek toegankelijk is zal men derhalve vrijwel alles wat watersport is in de onmiddellijke omgeving vinden en het exotischgenoegen van een gondeltocht door de waterstad Amsterdam kan er een aanvangnemen Inbreker die zijn naamkaartje achterliet In de ouderlyke woning te Den Bosch is naar de Tilb Crt meldt door de politie aangehouden en naar Tilburg overgebracht zekere A v O de voortvluchtige medeplichtige van den op heeterdaad betrapten dader van de inbraak in het landhuisje vati ricvr de wed van K aan den Bredaschen weg te Tilburg Daar de man zyn naamtaartje had achtergelaten was het voor de recherche niet moeilyk hem op te sporen Men vond n l achter op zyn in beslag genomen rijwiel een manchesterbroek waarin zich een bewys van goed gedrag bevond van het Huis van Bewaring te Den Bosch afgegeven op den naam A van O Hij ia door de beide agenten van dpn velddienst die de inbrekers betrapt hadden pertinent herkend Ook hy zal naar Breda worden overgebracht en ingesloten taal dan geen waarde meer Voor u wellicht niet doch voor ons zeker wel De Vereeniging tot bevordering der belangen van t b c patiënten in Nederland nam reeds in het jaar 1931 het initiatief om genoemde plaatjes en ook andere metalen zooals lood zink tin theelood koper etc in te zamelen ten bate van hen die voor Nazorgbehandeling in aanmerking komen Dank zy de medewerking van velen die hiertoe hebben bygedragen kon aan het einde van 1931 5 a 5000 K G worden büeengebracht in 1932 vermeerderde dit tot een gewicht van ruim 7000 K G hetwelk een respectabel bedrag opbracht De groote sympathie en medewerking die wij in de afgeloopen 2 jaren vanuit alle hoeken van het land mochten constateeren geeft ons thans weer de vrijmoedigheid een beroep te doen op het offervaardig publiek Want moge het waar zyn dat aan t b c beetrijding momenteel vry veel wordt gedaan helaas zün er toch nog velen die tengevolge van geldgebrek niet kunnen worden uitgezonden Nog minder kan San Nazorgbehandeling worden gedacht iets wat van medische zyde een gebiedende eisch wordt genoemdl Door Uwe medewerking kunnen wellicht velen die met ondergang worden bedreigd gered worden Vandaar een beroep op alle bezitters van rijwielen alsook alle anderen di een steentje kunnen bydragen tot verwezenlüking van ons doel Werpt Uw plaatje niet in de vuilnisbak maar zendt het naar de vereeniging tot bevordering der belangfen van t b c patiënten in Nederland Breedeweg 5 te Amsterdam Oost of naar B Gompers Bleekers singel 29 Gouda Het concert voor bet Crisiscomité Mynheer de Redacteur Ten einde misverstand te voorkomen naar aanleiding van het door U opgenomen bericht betreffende een te geven concert op 27 Juli a s moeten wy U mededeelen dat het Goudsch Muziekkorps voor deze gelegenheid geen verzoek daarvoor heeft ontvangen dus ook niet heeft kunnen bedanken Namens de Vereeniging tot instandhouding van het joudsch Muziekkorps A D V VRBUMINGEN Voorï C A VBRSCHUT Secr J enningm A ONDlGINGr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA overwegende dat het in het belang van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is in verband met vrees voor herhaling van de ongeregeldheden van 8 Juli 1938 artikel 83 7e lid der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda voor de bebouwdf kom der gemeente toe te passen op Zaterdagnamiddagen on Zondagen BESLUITEN te verklaren dat het ongeoorloofd is langs de huizen of op den openbaren weg alsmede buiten gebouwen of feitelyk voor ierier toegankelijke gronden terreinen wegen voetpaden of in wateren binnen de bebouwde kom ifézcr gemeente gelijk deze is aangegeven in artikel 2 der j lgemeene Politieyerordening dezer gemeente gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen te verkoopen te koop aan te bieden te verspreiden aan te bevelen aan te kondigen of bekend te maken of hierop op eenigerlei wijze de aandacht te vestigen of zich met eenig voorwerp bestemd tot het maken van reclame te bevinden rond te gaan of te varen dan wel met waren van welken aard ook te venten of daarmede in welken vorm of op welke wijze ook reclame of propagar da te maken a op den Zondag bi op den Zaterdag van des middags 12 uur tot des nachts 12 uur Aldus vastgesteld den 10 Juli 1933 en ter openbare kennis gebracht den 21 Juli 1933 Burgemeester en Wethouders voorn GAARLANDT De Secretaris G J J POT l egonnen doch al spoedig bleek dat de za ik moest wor len uitgebreid Aanvankelijk werd te Rotteraam begonnen doah liiWr werd het kantoor te Gouda gevestigd Verdoie uitbreidingen volgden exi tlians befitivit de N V uit een hoofdkantoor te Gouda met zes filialen n I te Rottertlani den Haa Araaterdanij Utredit Arnhem en Eindhoven Begonnen met een perhoneel van twee personen bestaat thans het totale personeel met inbegrip van de filialen uit ongeveer 100 man Voor d en heer Wolff door wiens onvermoeide werken de zaak tot zoo n groote tiongt kwam zal dit jubileum zeker een groote volfjloening zijn en het zal hem en de firma op dien dag ongetwijfeld niet aan belangstellin ontbreken 8 A Rochat + Te R tterdam is op 64 jarigen leeftijd overleden de heer S A Rochat ontvanger der invoerrechten en accijnzen aldaar voordien ontvanger hier ter atede Eindexamen Middelbare Techn School Te Utrecht zyn aan de Middelbare Technische School voor de Bouwkunde geslaagd voor het eindexamen afd Bouwkunde de heeren W N de Bruin alhier en A v d Loo te Waddinxveen GeaUagd Voor het examen Duitsche Handelscorrespondentie Mercurius slaagden de heeren J A Kwaak van Waddinxveen en N Vermeulen alhier beiden leerlingen va n den heer C J van de Putte Voor Schoolboeken voor R H B S en Gymnacium naar Boekhandel van BURK Kleiweg 39 Teltfoen 2412 Het R H B S kamp op Texel Hedenmorgen bereikt ons het bericht dat bet in het R H B kamp op Texel uitstekend gesteld is De stemming ia er uitnemend en de gezondheid der kampeerders laat niets te wenschen over Zon en zee zorgen daarvoor De zon verbrandt de jongelui in enkele uren veranderen enkelen totaal van uiterlyk Donderdag hebben allen van een heerlyk verfrisschend zeebad genoten Dien avond hebben de kampeerders de eerste avondwandeling gemaakt waarbü zy het lichten van de zee hebben gezien dat by zonder mooi waa In het kamp is alles tip top in ordej zelfs i i er Vrydagmorgen met trappen en met stroo op smalle gedeelten een weg door het duin naar de pomp gemaakt Deze week geen Bottelaar Bottelaar heeft in deze warme dagen vacantie genomen zoodat zijn dagboek heden niet verschijnt De Schouw burg Bioscoop Speelt alleen Zondag en Maandag Wy herinneren eraan dat in de Schouw burgBioscoop alleen Zoi d g en Maandag filmvoorstelling is Vertoond zal worden Dokter X een First National fÜm met Lionel Atnill Fay Way en Letf Traay Als extra gaat de laatste lachfilm van den onlangs overleden komiek Fatty Arbucle Het TfaaUa Theater Een ze r amusante film In het Thalia Theater draait deze we k een wel buitengewoon amusante fUmj Het ts de spannende Paramountfilm Ala ik een mJllioen had de geschiedeniB van een excentriek miUionair dje zyii vermogen nalaat aan een viertal hem geheel onbekende personen Dat hierdoor dei dolste verwikke n X J i L im Ungen 2lch afspelen liiat zich denken De film die gespeeld wordt door uitnemend krachten van de ParainountfÜm en in scene gezet werd door Ernst Lubitsch is een gang naar het Thalia Theater zeker waard Men kan zich er kostelijk vermaken De rollen ia deze vermakelijke rolprent prden vervuld door Gary Cooper die als steeds op aan trekkelyke wyze zyn filmheldenrol speelt de charmante Frances Dee Wynia Gibaoti eaOeorge Raft Het büprogramma bevat behalve het ge bruikeiyke journaal een allerleukste klucht en een aardige screensong een filmgenre dat nog altijd zijn waarde heeft houden Het onweder en de geweldige regen van hedennacht Het zware onweder van hedennacht en de daarmede gepaard gaande regenval heeft op meeydere plaatsen in de stad overstroomingen doen ontstaan In de Boelekade konden de riolen het water niet verzwelgen en gaven dat met hun eigen inhoud terug minder prettig voor de bewoners Onder de boomen lagen zeker wel honderd doode musschen blijkbaar zijn deze in hun slaap verrast In de Derde Kade zijn door het water gaten van eenige vierkante metera groot In den grond geslagen Het water stroomde naar de lager gelegen Bowngaardstraat en nam daarbij zün weg dooj e woningen aan die straat die daarby vii el allemaal geheel blank kwamen te staan zoodat dezen morgen alle bewoners aan de schoonmaak waren De Aquarium ten toonstelling Hedenmiddag te 3 uur wordt door burgemeester Gaarlandt de aquarium tentoonstel hng ingericht door de Goudsche Vereeni ging Biologia Natura in het gebouw der voormalige Ambachtsavondschool aan de Houtmansgracht geopend Te half vier wordt de tentoonstelling voor het publiek opengesteld Zoo n uquariumtentoonstelling is altütl weer iets heel anders dan welke tentoonstelling ook Hier heeft men immers te doen met levend zorgzaam behandeld materiaal dat door fraaie kleuren wonderlyke vormen of belangwekkende leefwijze veler belangstelling trekt Het is een geducht werk zoo a tentoonstelling te organiseerep zelfs al is deze zooals hier het geval is alleen ingericht met het materiaal van de plaatselijke vereeniging In een 50 tal groote en kleine bakken tezanien met een inhoud van ongeveer 5000 L is hier een schat van vischboorten en ander in het water levend gedierte bijeengebracht Wü zullen hier geen opsomming geven van alles wat hier te zien is daar een vry uitvoerige gids welke bovendien tal van wetenswaardigheden bevat daaromtrent volledig inlicht Er zün hier niet alleen tropische en Subtropische aquaria maar ook het leven in de zet is hier waar te nemen terwijl ook het koud wateraquarium niet ontbreekt t Ia een lust langs al deze rijk voorziene Ultken te gaan TusBchen de weelderige plantengroei komen telkens allerlei kleurige viaschen ta voorschijn om in t volgend oogenblik weer weg te schieten Bedialve interessante tro piBche soorten zooAls Danio labyrinthvibschen maanvisschen etc zijn er ook aanvtezig alle mogelijke 1 vischsoorten uit oM eigen land grootendeels afkomstig uit de lieeuwyksche en Sluipwijksche PlassMi Verder insecten en slakken salamandera en schildpadden in iet zeewater aquarium bovendien de fraaie ee anemonen te veel om op te noemen i De echte liefhebber zal op deze tentoonstelling menig genoeglgk uurtje doorbrengen Anderen zuilen wellicht opgewajct wor den zelf zoo n aquarium te bezitten zelf te gaan kweeken De vereeniging Biologia Natura zal hen gaatne als Üd opnemen Behalve de maandelyksche byeenkomstea waarin verschillende moeilykheden worflen besproken en voordrachten op het gebied van de natuuratudie worden gehouden hebben de leden recht op de ontvangst van hAt keurig verzorgde op hoog peil staande maandblad van den Ned Bond van Aquariiimhouders dat een betrouwbare gida f voor allen die belang stellen in deze tak van natuursport Merkwaardig is een verklaring vu deze omstandigheid zouden wg niet gurss geven dat men onder de beoefenaars van deze natuursport dit in tegenstelling tof wat men ziet in dg Natuurhistorische Ve eeniging zoo weinig intellectueelen hoofdal beiders aantreft daarentegen veel handarbeiders De smid de timmerman de metselaar de meubelmaker de fabrieksarbeider enz vindt men onder de leden van iBiologia Natura Na hun dagtaak zoeken itj hun verpoozing en geestelyke ontspanning in deze kleine brokjes natuur zooals mw een goed ingericht aquarium stellig m noemen Zy stellen zich niet tevreden met het verzorgen en kweeken vart hun visflcheHi maar willen ook op de hoogte komen vaD hun leefwü ze en andere problemen waarvoor zü by de beschouvidng van hun aquari worden gesteld De aquariumsport ia daarom een mooie vorm van natuurstudie Öe wy gaarne warm by onze lezers aanbevelen Door een bezoek te brengen aan deze ten toonstelling zal stellig hun interesse worden gewekt en dan zijn we al weer een eiod verder I Burgeriyite Stand GEBOJEIEN 18 JuU Johanne JacobuMvan J J Hardy en C Wykhuizen R Vtt scherstr 7 21 Juli Arie z van J Kikkert en P t der Mey Parkstraat 18 ONDERTROUWD 20 Juli K SchuitW en P van Duivendyk W Leeflang en C A Janasen W P van Ey k en B y Vliet H Hiljfers en G M M Wilhelm OVERLEDEN 19 Juli Agnes Cetinaki wed J Marines 47 j 20 Juli Jantje Boudewün wed D Blok gl j Geeïtruida Spek geh met C H Uardelmeyer 75 j Agenda 22 Juli 8 uur Nieuwe Schouwburg De nieuwste revue met Lou Bandy O bedoel je dat 22 Juli 23 Juli Soc Concordia Non stop Variété Caglioatro 25 Juli 8 uur gebouvv Daniël Cursus Koode Kruis Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag i uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich by afwezigheid van den huisarts by de doktoren A J KETTLER Gou e 95 en E D METTER Fluweelensingel 69 Apotheken De apotheken van den heer E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Pr Hendrikstraat 15 zijn tot en met 28 JuU benevens den daarop volgenden nacht des avonds na uurgeopend des nachts echter alleen voor recepten UIT DEN MTRKK BERKENWOUDE Groote boerderij afgebrand Hedennacht ongeveer half drie is de bliksem ingeslagen in de hooischuur der boerderij van den heer Paul de Vries Achterbroek gemeente Berkenwuude waardooreen felle brand ontstond Hoewel de brandweer uit Berkenwoude spoedig ter plaatsewas kon deze niel verhinderen dat de boer i day geheel afbrandde 1 Van den inboedel kon niets worden gered Verzekering dekt de schade De omliggende boerderyen werden met moeite gespaard BOSKOOP Burgerlijke Stand GEBOREN Reinard z van J Bulk en W v Abshoven Petronella Cornelia d van F A Vermeulen en K Vermeulen Aart Jacob z van J Koelewijn en S M Stobbe ONDERTROUWD J Matze en M Spek N V d Kraats en H M v d Stam A P Bresser en L M v d Nieuwendyk OVERLEDEN G Tjeenk Willink wed van J H Broese 82 j HAASTRECHT Bet bezoek van den hser Schmidt Crans aan de Kleine Betuwe De heer Kompier de eigenaar van de Kleine Betuwe verzoekt ons mede te doelen dat ingeval de heer Schmidt Crans door slecht weer verhinderd is zyn bezoek aan de Kleine Betuwe te brengen dit Zondagmorgen per bulletin bekend gemaakt zal worden Overigens verwijzen wij naar de betreffende advertentie in dit nummer De 4eekenschool Onze mededeeling inzake de opheffingder teeken8ch9ol behoeft eenige rectificatie Al wordt het rykssubJidie ingetrokken decursus blijft althans voorloopig bestaan tot 1 Januari a 8 en er worden reeds middelenberaamd het voortbestaan ook verder mogelyk te maken waaromtrent wy t z t nadere mededeelingen kunnen tegemoet zien UAKümEUiCHTKN Coöp Groentenveiling Gouds Postelein ƒ 2 3 peulen ƒ 16 dopcrwten ƒ 29 17 stamboonen f 15 19 anyboonen ƒ 16 25 atokboonen ƒ 1 32 per 100 K G Bloemkool Ie srt ƒ 8 13 idem 2e srt ƒ 5 7 idem 3e srt ƒ 1 60 4 kropsla ƒ 1 10 4 70 andijvie ƒ 0 50 3 10 per 100 stuks peen ƒ 2 5 kroten ƒ 1 3 20 selderij ƒ 0 60 1 10 per 100 bos Tomaten A ƒ 4 90 7 10 B ƒ 6 50 7 90 C ƒ 4 5 10 CC ƒ 2 50 3 10iper 100 pond SPORT CN WIDSTIIIJDIN WIELRENNEN Jan Pijnenburg rijdt te Rljswiik Naar wy vernemen zal Jan Pijnenburg zeker starten voor den 25 uurs wedstrijd te Ryswijk die vandaag en Zondag wordt gereden Het geschil met de Directie der Ryswijksche wielerbaan dat ontstaan was door de publicatie van een brief welkt z g van Jan Pijnenburg afkomstig was maar in werkelykheid een mystificatie bleek is bygelegd UAÜlUMlKtWö Programma voor heden Hilversum 2 15 Gramofoon 5 00 A Don over De Internationale zitting der Internationale Orde van Goede Tempeliören 3 20 Zang door het dubbeltuanneukwartet Coii Bno 3 40 Lelteikundig overziclit düor A M de Jong 4 00 Zang dubbelmaiinenkwartet 4 16 Concei t door het V A R A Orkest 6 00 Tummera zingt liedjes 6 15 Vervolg ooneert 7 00 Tummers en Angela Toauersza zingen iiedjes 7 15 Vervolg concert 7 45 Nt6uwsberic iten en V A R A Var na 8 00 S O H berichten 8 02 Orgelspel 8 16 Uitzending vaa de Revue Kom eens Kijken 10 00 Concert door de FlierefluiteiH 10 30 Accordeon en piano 10 46 V r olg conceit il iS Gramofoon H uiï n 2 00 2 30 Halfuurtje voor de njpete jeugd 2 30 4 00 Kinderuurtje 4 00 5 S0 Gramofoon 5 30 6 20 Concert door de K RO Boya 6 20 6 46 Journalisüek woekoverïricht 6 46 7 00 Vervolg concert 7 1 7 55 Voordracht door Dr Ernst Olaes 7 K 7 45 Gramploon 7 45 8 30 Vervplg foneert 8 30 8 36 JJieuwsberichfén a 36 BW Gramofoon 8 40 9 00 Opvoering van Het offer van t liefste 9 00 10 00 Een Wi en een traan 10 00 10 30 Concert door het K R O Orkest 10 30 10 35 Nieuwsberichten 10 35 10 50 Opvoering van t RADIOTELEGRAFISCH WEEKEKRICHT Verwachting Meest zwakke wind uit Westeiyke richtingen gedeeltelijk bewolkt aanvankeiyk nog eenige onweerskans koe i ruil PREDIKBEURTEN Z nda 23 Juli GOüDa Hem Kerk lOMi u v m Ds S H Spanjaaid van Vlaardingen Luth Kerk 10 u v m Ds J J Simon Uerel Kerk Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Ds S Neerken te Dedemsvaart ierel üeiiieente Turfmarkt lo u v m en 5 4 u n m Le esdienst 24 Juli TVg u n ra Ds Kok van Veer en daal Chr Gerei Gemeente Qouwe 139 10 u v m eu 5 u n m Ds Croea Ver CalvUn Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 10 u v m en 5H u n m Ds Bax te Blauwcapelle Viljo Evaug Gemeente Z ugBtraat 38 10 u v m en 6 u a m Ds H C Leep Juli 12 u HuwelUksinzegening door Ds H C Leep Juli 8 uur Ds H C Leep Bijbellezingen bidstond Vri5 Geref Gemeente 10 u v n en 5 30 u n m Leesdienst 27 Juli 7 i u n m De heer Vijverberg van Bhenen BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u vm en 6 u n m Ds Jacobs Rem Kerk 10 u v m Ds Mispelblom Beyer GOUDERAK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Bakker van Bleiswij k HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 4 u v m Ds W de Voogd V d Straaten Geref Kerk 10 4 u v m en 7 4 u n m Ds Erdman MOOHDKECHT Ned Herv Kerk 10 4 u v m Ds E l Nauta 8T0LWIJK Ised Herv Kerk 10 4 u v m Ds B J Raadsels voor de Jeu d Oplossing van de raadsels van voric week Peer poes pruim Ameland Walcheren Vlieland Jutfaas Kers De prijs viel bij loting ten deel aan DIKKIE V d TOOREN de La Reylaan 14 Gouda I Niejiwe Raadsels Mijn eerste is een wagen myn tweedeeen hoofddeksel en mijn geheel ligt opden grond Met l ben ik een boom met w een slingerplantOp de zigzag kruisjesljjn komt de naam Kanis Evangelisatiegebouw 10 4 u v m en 7H u ji m De heer Luitjes g o te Leiden WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 4 u n m Ds Steenbeek te Bennekom REEUWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Schroten 7 u n m Ds Steenbeek ADVERTENTIEtj Dr B J Broekhuizen L Ë Bioknese TANDARTS Crabethstraat 4 AFWEZIG tot 1 Aug Aan de Oud ra der kinderen van SCHOOL A Zeer getroffen door Uwe attentie betuig ik U myn hartelüken dank Mej E BEZEMER Ondei wijzeres School A VOORLOOPIG KOSTELOOS Bij vonnis van de Arrondisaements Rechtbank te Rotterdam d d 19 Juli 1 1 is A C REÜRINGS Graaf van BloiSstraat 101 te Gouda verklaard in staat van faillissement met benoeming van den E A Heer Mr A HUIJGEN tot rechter commissaris en van onderg eteekende tot curator De Curator Mr A A J RIJKSEN GOUDA 21 Juli 1938 Kleiweg 34 AFWEZIG tot en met 9 AUGUSTUS van een t X X X itad in Zeeland Ie rij een klein viervoetig diertje 2e een natuurverschijnX I ael 8e een deel van n kast tafel enz X se een metaal Be een lichaamsdeel 6e een voorwerp waar X 1 uit gedronken wordt 7e een vaartuig 8e een aiïder woord voor gril of nuk 9e tuinmansgereedschap 10e timmermansgereedschap Welke muis kan vliegen Verborgen vlsschen GEVRAAGD en Meisje voor halve dagen Adres FLUW SINGEL 47 Ben je per kfir per fiets of te voet naarhet dorp gejgaan Op de zwirte lijkbaar strooide mengroote witte bloemen Heb je tien of elf tikken tegen de gangdeur gehoord Pas op Anton heeft De esch olm eik beuk en linde z jnhooge boomen Oplossingen inzenden aan de redactie van de Gfeudsche Courant Markt 31 Wie wil in de omgeving van Gouda veri oopen Die adverteere In onie HUIS AAN HU18 WEEKBLADEN Voor Waddinxveen er T KOST WEINIG T GEEFT VEEL = 7600 inwoners is het HET Weekblad voor Ws ddinxveen VerschUnt Uien VRIJDAG Voor Reeuwijk 4500 inwoners is het HET Weekblad voor Reeuwijk Verschijnt ellien WOENSDAG die de adverteerders de grootst mogelijke pubUciteit verschaffen ze komen in elk huisgezin Geen énkele recUune geeft betere resultaten BT Zend Uwe advertentiën uiterlijk DINSDAG in aan het Bureau HARKT 1 GOUDA JE L 27 5 GEVRAAG eén flink MEISJE voor de morgenuren FLUWEELENSINGEL 29 len huis te huur staande Middellantstraat 12 TE HUUR Tebeviagen No 18 8 TE HUUR op een der mooiste punten van de Markt Bovenhuis Te bevr b d Makelaar P W DEBEUN Fluweelensingel 90 8 EenWi GEVRAAGD TE HUUR nieu v gebouwd staandeVlamingstraat 9 lü Te bevr WIJDSTRAAT 41 N l M nsch A Kalisvaart Verloskundige VERHUISD van Goejanverweilendük 19 naar Bleekerssingel 25 VAN VEEN S Administratiekantoor belast zich met Aan en verkoop van Effecten verzilvering van Coupons Dividenden en aflosbare Obligaties Sluit Prolon jaties en Beleening op Effecten Gratis nazien van alle Obligatiën en Premieleeningen en Adviezen voor Belegglnpn Kantoor is s Maandags en Donderdags van 9 tot 3 uur geopend bü C LAFEBER Stoofsteeg 8 10 Gouda Telefoon 2825 iie zich gemakkelijk onder alle standen kanbewegen voor t aanbrengen van particulieredepóthouders ters voor consumptieartikel tegen loonende proviaie voor hetaanbrengen Brieven onder No 2716 BureauGoudsche Courant Markt 31 8 Vfrt genwoordigers beschaafde heeren GEZOCHT op commiasiebasis voor Gouda Alfen Boskoop Bodegraven Woerden By voldoende activiteit circa 120 gulden per maand verdienste Br n L V keerdervoort 383 Den Hakg 10 NIEUWE PROTESTANTSCHE BEGRAFENISONDERNEMING CPvanWELZENIS FiUWmENSIN6EL S3 GOUDATU 3I65 IbIUUKE TARIEVEN NETTE BEDIENING MAANDAG 24 JULI a des avonds 7 30 uur hoopt voor de NED GEREF OEM voor te gaan Ds Joh van Welzen in het GEBOUW TOT HEIL DES VOLKS Handel avondsch al met 5 jarigen cursus GOUDA GOEDKOOPE TREIN Inschrijving van leerlingen II op DINSDAG 25 en WOENSDAG 26 JULI a s s avonds van 7 9 umin de School PARADIJS 5 De aangifte kan ook schriftelijk worden gedaan WInkalhuls van den Haag Voorburg Rotterdam Gouda Leiden Alplien a d Rijn Bodegi aven en Woerden naar ARMHBM SN MldMBOKN p de ZONDAGEN t m 3 Sept behalve Zondag 6 Aug Strooibiljetten met alle gegevens kosteloo aan de stations TE HUUR geheel betegeld marmeren toonbank en etalage Was jaren een Boter enKaaszaak in geveatigd Ook zeer geschiktvoor Delicatessen EerBte stand Rotterdam Br motto Winkelhuis Adv Bur Marentakstraat 60 Rotterdam 10 Modern BevenhHis TE HUUR geheel nieuw Huui pi ijs ƒ 7 50 Tc bevragen na Maandag BOELEKADE 17 HUISHOUDSTER GEVRAAGD nette besch dame pl m 40 jaar oud P G in klein gezin welke tevens lust en geschiktheid heeft om in nette DameszaaV te assisteeren Br onder No 2748 Bur Goudsche Courant Markt 31 CrOuda Een oud en vertrouwd adres voor uw fruit is nog steeds JAC MUL SPOORSTRAAT 31 TELEF 29 55 PRIMA UITGEZOCHTE VRUCHTEN tegen de LAAGSTE PRIJZEN DAGELIJKSCH VERSCHE AANVOER van MELOENÏIN PERZIKEN DRUIVEN PRUIMEN SINAASAPPELEN TOMATEN BESSEN enz enz l Alles wordt U thuisbezorgd = 1 n Enorme sorteering Eau de cologne s IN DE MEEST BEKENDSTE MERKEN bü Adrl V Maaren Gouwe 15 k ONZE EAU DE COLOGNE PER MAAT IS WERKELIJK IETS BIJZONDERS NIEUWE BESSEN PER FLESCH PER LITER M J Oosterling Zonen HOOGSTRAAT 20 TELEF 3033