Goudsche Courant, zaterdag 29 juli 1933

Ho I83B9 Drinkt IJssafstiin s Nieuw Rood PLAATS VOORAL UW KLEINE ADVERTENTIES van VRAAG EN AANBOD betreffende HUUR EN VERHUUR IN EN VERKOOP in onze Zaterdag Editie 1 8 regels ƒ 1 = Het grootst mogelük succes is daarvan verzekerd J Ieder leest ze en schenkt er aandacht aan Zend ze in aan het BUREAU MARKT 31 laatste Week De nieuw benoemde gezant der Unie van Zuid Afrika te a Uravenhage Zijne Excellentie Dr Herman Dirk van Broekhuizen heeft de welwillendheid gehad de voigendu uiteenzetting over den toestand in ZuidAfrika voor ons blad teiwillen geven Bij de laatste verkiezingen gekozen in het parlement was ik reed bestemd opvolger van mijn te vrueg overleden voorganger Zyne Excellentie De Villiers te worden alleen a daardoor myn komst in Nederland met ongeveer een half jaar vervroegd De nieuwe coalitie regeering in ZuidAfrika was het beste wat voor ons land erf volk kon gebeuren want de zee van ellende die over ons land spoelde was slechts door eendrachtig samenwerken van natten en sappen te owrwinnen De jj renbevolking bevond zich aan den rand van algeheel en Volkomen bankrctet overproductie geen verkoopmogelykheid en totaal ontwrichte prijzen lieten langer uitstel niet toe Voor Generaal Hertzog en Generaat Smuts was dus de eenige uitw ig alle onderlinge geschillen opzy te zetten wilden ze een onafwjjsbaren ondergang an Jand en volk in Zuid Afrika voorkomen DeNEdle stryd tusschen natten en aappen dienSfc bygetegd het koste wati het wil Generaal Hertzog h ft toen zeven punten opgesteld die généraal Smuts heeft onderschreven Deze zeven punten zijn in het kort samenKevat de volirendB VuUcdige erkenning van de ZuidAfrikaansche onafhankelykheid met algeheel gelijke rechten voor Engeland en ZuidAfrika Een bevredigende oplossing voor devlagkwestie door het recht op het voerenvan eigen vlag te erkennen Uitvoering van de eénig mogelijke oplossing der taalkwestie door een verderepromotie in staatsdienst toe te laten voorhen die de oeide iandstaka ni grondig beheerschen Zoo spoedig mogelijk oplossing vanhet natu rellen vraagstuk in den geest alssteeds door Generaal Hertzog voorgestaan Segregatie 5 Byzondere hulpverleening aan de boeren teneinde hen uit de ocgenblikkelyke depressie te helpen daar ze anders met ondergang bedreigd zijn 6 Opstellen van een stelselmatig plan voor oplossing van het werkloozenvraag stuk voor de blanke bevolking die niet tot de eigenlijke boerenbevolking behoort 7 Behartiging van dewaarachtige economische belangen van de geheele ZuidAfrikaansche bevolking De vorenstaande zeven punten tot stand gekomen in Januari van het jaar 1933 voerden in Juni van dit jaar tot de verkiezingen waarbij aan de nieuwe coalitie 140 van de 150 zetels in het parlement ten deel viel Voor de verkiezingen hadden de Natten een congres in Transvaal gehouden waar de 500 afgevaardigden op dat congres zich eendrachtig met de zeven punten van de met de Sappen aangegane overeenkomst konden vereenigen Als bijzonderheid wil ik der Vacantia aanbieding bvi c 1 D mmz J5 KORTING op HOEDEN PYAMA s 10 op alle andere artikelen behalve Mey s Bboi den Anton Coops WIJDSTRAAT 31 DROGIST V ise l voetpoeder Purolpoeder Iets fijns St jJans Penaal Sigaren 6 8 en 10 et Wi D G va Vreumingen WIJDSTRAAT 20 TEL 3217 HONINGKOEK 35 52 2 70 cent p r stuk GEMBERKOEK 45 67 j 90 cent per stuk SUCADEKOEK 45 67i j 90 cent per stuk ALLt 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT ü BEREIKEN door Uwe advertentiën te plaatsen in HET WEEKBLAD v BKEUWIJK dat eiken Woenadagniidda door de post bii allen wordt bezorgd Het kost U maar weinig E Advertentiën moeten worden ingezonden vóór Dinsdagavond aan de Aanneemkantoren te Reeuwijk en an het Bureau te Gouda Markt 81 De bijzondere aanbieding in onze Heerenmoiière tk Restanten zeer mooi 1 iViw Dames Luxe schoentjes Fa B ViLM TaüGERLOO Vacantie Goudsche Schoenmakers pair en Winkeliersvereèniging Bovenstaande vereeniging heeft hai e vatfantje vastgesteld op Uag 7 Didaj 8 en Woenutii jiug derhalve zullen hun zaken op die datums gesloten ün Hat publiek relieve hiermede Vekening te houden HETBBSTUUR Burgerwoonhuizen Onder de BoDmp es voor Geldbelegging of eigen bewoi ng Koopprils ff SBOOi OfRlEFELUKE INRICHTING SOLIËDB BOUW Beifcden twee kamers waranda en uitgebouwde keuken Verdieping drie shiapkamers waschkamei tjem tvastewascht fel Vooi ts gioote vliering en sousterrain ter hoogte van 1 80 M GEBR VAN WILLIGEN Prins Hendrikstraat 15 De extra aanbieding wordt noit eeniee wekeh verlengd Dus één Colbertcostnum met 2e pantalon voor f 3S T C REPARON Kleeding naar maat Keizirslriiil M NnV P a ENDIENBURG S ZEILMAKERIJ EN TEN ENFABBIEK VEERSTAL 16 18 TEL 2565 2467 COiMPLETE KAMPEERTENTEN ook voor verhuw JACHT es CANOZEILEN volgens modeUen K N R Z MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN Wiit U goedkoop ri den Bel op Gouda Tel No 2800 1 AUGUSTUS instelling van een TAXI DIENST VOOR BUITEN en IN de stad onder de naam Goutax AUTO S 3 persoons ƒ 0 08 per K M Vooï gezelschappen auto beschikbaar Prijzen billijk Bel dan op Bduda Tel 2800 In lossing een lading prima geldopte en parelgascokes Vo r industrieën bü graote quantum speciale aeer voordeelige pryzen N V VER BRANDSTOPFENHANDEL v h S D Boon en fa P de Vroedt Kantoor Turfsingel 5 Tel 2351 BesteUtantoor Krugerlaan 39 Tel 2523 Cadeau Cadeau fa i A P van Vliet Kleiweg 57 OPENT ZATERDAG 29 JÜU haar JMIEUWE WINKEL in HUISHOUDELIJKE ARTIOiLEN en geeft tot en met 5 Aug by aankoop vanaf ƒ 1 0 1 een CADEAU ZIET DE ETALAGES ONZE SORTEERING IN COLLIERS ARMBANDEN BJROCHES RINGEN MUTS en BLOUSESPELDEN CLIPSEN COLS IS NIET TE VE GELIJKEN Wij brengen steeds het nieuwste tegen de laagste prijicn Adri V Maar en GOUWE 15 VERSCHENEN KAART van de Reeuwijksche en Slulpwljksche Plassen in handig zakformaat De verschillende gegevens welke de toei ist by een bezoek aan de Piassen van noode heeft zün Jyerbü vermeld Prijs ff O IO Uitgave A BRINKMAJJ ZOONMARKT 31 GOUDA Maar de Reeuwijksche Plassen edurende de maand Augustus is de MOTORBOOT RONDVAART l lederen dag disponibel voor het maken Van tochten naar de Plassen s WOENSDAGS ZATERDAGS en ZONDAGS als gewoonlyk geregelde diensten raagt inlichtingen bü de ondernemers U HILOERS St ZOON CORN KETELSTRAAT 33 TEL 3195 Koopt bij onze adverteardere Onze Eau de Cologne per maat is werkelijic iets bijzonders Adri van Maaren Gouwe 15 Vergelijkt de kwaliteit en niet te vergelen de prijs en U blijft kl n OPRUIMING f 1 50 72 Jaargang Maandag 91 Juli 1938 mmm wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOOI DRECHT MOERCAPELLE NIEIJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK W ADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon enFecstda en ABONNËHENTSPRIJS per kwfrtaia ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad Iter kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal WA r de bezorging per looper geschiedt ITrauco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zonddgsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenüUea aan ons Bureau MARKT ai GOUDA btf onze agenten en loopere den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zi n dagelQka geopend van 9 6 uur AdminiatrRtle en Kedactie Telel uterc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTENTI£PRUSi Uit OoimU n oniatnkan ibahoonoda tot den beiorgkrliigl h i9gels 1 80 elke regel meer 0 S Van bnlten Gouda en den Miorgttruig i b regela ƒ 1 66 elke regal meer MA Advartoitlin In hat Satwdagnnnuner M W tiBlag op den pr a Llafdadlgb lda mdT rt itiio d hettt Tan dw prfli INGKZONDEN HEDËDËËLINGKK 1 i iEBlii ƒ 2 eUe regel meer 0 5tt Up ie oorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en gezonden mededeeUni jn bf contract tut zeer gereduceerae i pi a Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkpmst van soliede Boekhandelaren Adveiftentiebureux en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatslna san bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zSn opheffen Willen de blanken niet over honderd jaar in de naturellen zyn ten onder gegaan dan is de meest sterke ontwikkeling van het saamhoorigheidsgevoel onvermijdelijk Nu daarover hebbm wy nog geen klagen Maar scherp straffen wy wie zich als blanke met een naturel lenvrouw afgeeft Behalve een zware boete is hy zeker een jaar tronk te krijgen bü herhaling verhoogd tot 5 jaren gevangenisstraf biJ vernieuwde herhaling tot boeten met levenslang Tegen geleidelijke ontwikkeling van de naturellen hebben wy geen enkel bezwaar doch de zich ontwikkeld hebbende naturel zal dan later toch in ei en stam dienen terug te gaan Propagamla van Moskou Naast het naturellen vraagstuk staat natuurlijk de propaganda door de agenten van Moskfui gemaakt voor de bolsjewistische leerstellingen met é leidelyken steun natuurlijk onder de leuzftZuid Afrika voor de zwarten De geheime stiats politie is gelukkig te dezer zake volkoBien op de hoogte j en weet geregeld propagandistische geschriften te achterhalen vaardoor zij deze beweging de baas kan blijren In de Kaapprovincie beitsen de naturellenwel in Transvaal Vrijsïaat en Natal hebben zij geen stemrecht IJBiar in den Senaatzijn zes blanke senatoren aangewezen om inhet bijzonder de belangei an de naturellent behartigen Een dergeMe vertegenwoordiging kennen wij in het Srlement nog nietdoch zal in de toekomst fellicht noodzakelijk blyken alhoewel daaifleden zijn die inhun kieaafdeeling duizen n naturellen kiezers hebben Het vraagstuk der arft e blanken dat der werkloozen is l ij diimporripronkelijk te vin ton in de vfi oorliipii die in ZuidAfrika zijn gevoerd Na in het jaarHfe l onze onafhankelijkheid te hebben bevochten hebben wy doorloopend strijd moeten voeren Het laatst in den hekenden boerenoorlog Maar ook de gewone Kaffer oorlogen waren aan de orde van den dag zoodat 5 tot lO f der boeren alles hebben verloren en te gronde zijn gegaan In i jaar geen regen Voeg daarbij de in Z id Afrika Ije rjchende pingen b v tot uiting komende in het verschijnsel dat in Transvaal en de KaapTrtivMcie streken zijn waar in geen vijf ja Kn vgen is gevallen waardoor h t drinkwater IS opgeraakt n het vee is dioögep ii r dan moet e 1 c tr begrypen dat de 1 lende ten top ii yeslcgen Jriït daarom ii nst zoo te b wcn eren dat de blanke boer zich toch niet met de n lur len af wil t ven eigen ras jjnvooiv ardclijk trouw blijft Naar i ijiu meening IS bij ons te landi het va8 londen ur n d fi T ijbel en de it O JJ sbelijden orrzaak d it er by de boere i vvn beruatin in God s alh achtige leiding heercht wa rdn r eenheul bewaard blyft i in de huidige allermoeilijkste omstandigheden De verhouding van Zuid Afrlka tot Engeland is zoo best mogelyk wy gevoelen ons omeQ de gelijke van Engeland Wit onafhankelijkheid aanga u Daaront hebban wy onk eigen Zu d Afrika nsche ge iit whappen gestichc Washington en te itome geluk te s Gr Jenhage üit l iatste tüf onderstreping natu i ïyk van de al oude banden die ons aan Neoerland hinden dKt ZuidAfrika voor on i hteft veroverd al in d pagen van Jan vu i Eiebeek En onnoodig is her zeker te wyztn oj de dagei van den bo ianoorlog tof n j eheel Nede dnd meeleefde met de bojren culmineerr id In het r dcn door H i oningin Wiinelinina van jfc ïeiderlanü tm president Paul Krugjr af te halen n naar Nclcriand te bi feen Voi g daarhy dat al onze eerste predikante vóór 1850 in Utrecht hun thejlogisclie lï iii j hebben volbracht dan is he te begrijpen v i arom een gezantschap van ZuidAfrika juist Ai Nederland eisch van onontbeertijki eid was Persoonlijk wil in hieraim nog totvcegen dat ikzelf in het jaar li 22 aar de universiteit te Leiden beti geprcinoveerd Het is het voornemen van de ZuidAfrikd nsche regeering binnen n c al te langen tijd een rieuw g zaritschiip te stichten te Derlijn Alleen is het juiste tyj tip daarvoor nog niet vastgesteld Pc huidige toestand in Zuïd Alrika iIo nu de volkswelvaart zich verder zal r tw Kilen kan op het oogenblik kwatyk vuoiuit Een der belangrijkste bronnen vari inkomsten voor Zuid Afrika zijn en blijven nog steeds de goudmynen waar zeker een 40 tot 50 duizend blanken werk hebben gevonden behalve de paar honderd duizend naturellen die daar zijn aangesteld En juist de ZuidAfrik aansche goudproductie die meer dan do helft van de werchl Ruudproductie omvat zal thant veel tnoüteii goed maken daar de huidige tijdsomstandigheden oorzaak zijn dat ie vraag naar diamant overal in de wereld is verminderd waardoor de grootste diamantmijnen van Zuid Afrika zooals die van Kimberley zyn stopgezet Doel van mijn komst ïn Nederland is natuurlijk voortzetting van de politiek gevolgd door mijn betreurden voorganger Excellentie de Villiers versterking van de goede betrekkingen en hechlf banden tusschen ZuidAfrika eii Nederland Nadruk verboden D toestand n Zuid Afrika RasvraagBtukken in de Unie Geen gelijkstelling van blanken met naturellen door Zijne Excellentie Dr H D VAN BROEKHUIZEN Gezpnt der Unie van Zuid Afrika aan het Nederlandsche Hof hieraan toevoegen dat myn vrouw kleindochter van wijlen en Staatspresident Paul Kruger door mannen en vrouwen eenparig als voorzitster van het congres is verkozen Doordat ook de Sappen zich met de coalitie konden vereenigen was de uiteindelijke overwinning bij de stembus öpoedig bevochten De Gouden Standaard Wat het prijsgeven van den Gouden Standaard betreft dit was voor de ZuidAfri kaansche Unie een levensvraagstuk derhalve onvermijdelijk Aan het einde van het jaar 1932 bestormden allen de banken met de bedoeling zooveel mogelijk goud te hamsteren Indien deze toestand had aangehouden zouden de banken verplicht zyn geweest te sluiten En bleef dus niets anders over dan den Gouden Standaard prijs te geven en de goudmijnen die daarvan natuurlijk op ontzettende wijze profijt trokken te veVplichten 50 van de winsten aan den staat af te staan hetgeen ongeveer een bedrag van ze milïïoen Pond Sterling per jaar opbrengt Al bestond er aanvankelijk in de kringen van de goud producenten veel verzet men is toch ook daar geëindigd zich by de gevallen beslissing neer te leggen Wat te gemakkelijker mogelijk was omdat uiteraard bij een daling van het Pond Sterling tot een koers van Gld 8 25 te Amsterdam men voor goud het product in natura Jiax irnndmiin n t aan MtdxAiE uau iüina 1 10 Pond Sterling papier kreeg voor 1 Pond Sterling goud De Naturellen kwestie zal men in Ne derland niet zoo goed kunnen begrijpen tenzy men in Oost Indië is geweekt waar een soortgelijk vraagstuk moet bestaan zij l t in gansch anderen vorm In Zuid Afrika leeft een zuiver blanke bevolking van tusschen 1 en 2 millioen zielen temidden van een zwarte bevolking die zeker ongeveer 15 millioen zielen telt Deze Maturellen bevolking houdt er een veel sterker bevolkingsaaniÉaa op na dan de blanken reeds alleen hierom wijl de Naturellen voor iederen man ongeveer drie echtgenooten een behoorlijke verdeeling vinden Dit ras vermenigvuldigt zich dus ais een konynenfamilie en het is voor een blanke in Zuid Afrika een kwestie van zijn of van niet zijn willen wij ons op den duur daar te lande kunnen handhaven en niet ten ondergaan in een zondvloed van naturellen De Naturellenkwestie Als klassiek voorbeeld zou ik willen noemen de toestanden in Noord Afrika waar omstreeks het jaar 200 n Chr een blanke bevolking leefde die thans vrijwel verdwenen is opgelost in het ras der gekleurden die in Noord Afrika oppermachtig zijn Van de naturellen is hoogste H i in het bezit van een zekere mate van beschaf ing En met de meenüig van sommige zend gen uit den vreemde die van oordeel zi dat het lezen van den Bijbel voldoende mt tief zou wezen aan den Kaffer gelijke rechten met den blanke toe te staan kan ik mü in geen enkel opzicht vereenigen De S 4 beschaafden onder de natiwrellen kunnen onmogelijk het geheele naturellenvolk vaardigde Buddins als leider van de afdeeling Hamburg fungeerde de gewezen partijsecretaris uit Bremen Egon Nickel die talrijke instructeurs onder zich had Deze leiders zoomede een groot aantal koeriers konden gearresteerd worden in totaal zijn 93 leidende communistische functionarissen in arrest gesteld De verbinding tusschen de districtsleiding van Hamburg en het centraal comité te Berlijn werd onderhouden door het gewezen lid van den Pruisischen staatsraad Karl Gudjah die ook gearresteerd is Ook te Leipzig talrijke arre atles Ook te Leipzig heeft de politie een om vangrijke communistische organisatie ontdekt Talrijke personen men spreekt van in het geheel 300 zyn in arrest gesteld Op 15 JuH deed de politie een inval in een huis waar een pas nieuw ingericht ledenarchief van de K P D werd gevonden Dadelijk werden 30 personen waaronder vele koeriers gearresteerd Daarna ging de politie op zoek naar het wapenjj pot van deze organisatie welk depot al uw werd gevonden 50 personen gingen in verband daarmede achter de tralies Daarna werden nog vele andere personen wier namen in het archief vermeld waren verhoord en velen van hen werden gevangen gehouden Zy hebben allen bekend werkzaam te zyn aan de nieuwe organisatie van de K P D waardoor zy zich dus schuldig hebben gemaakt aan hoogverraad en voor dat misdrijf terecht zullen staan Den 27en Juli arresteerde de politie t Leipzig nog een tiental functionarissen der S P D die bezwarend materiaal bij zich hadden Ook te Kassei ontdekte de politie een i ieuwe communistische organisatie VboI wapens en aJlerlei drukmateriaal werden In beslag genomen 14 personen werdep gearresteerd BUITENLANDSCH NIEUWS DDITSCHLAND Hftmieuwde communistische agitatie Bijna honderd arrestaties te Hamburg De Hamburgsche politie is volgens het Hahdelsblad er in geslaagd een vemietigenden slag toe te brengen aan een communistische organisatie het district Wasserkante dat Hamburg Bremen Lit beck Neumünster Altona Itzehoe Plensburg Uelzen en Cuxhaven omvat De geheime politie was zoo meldt het W B in het bezit gekomen van een nieuwe communi stisch or ganisatieplan voor dit district daaruit bleek dat het geheele partij apparaat op handige wyze geheel opnieuw was opgebouwd Uit de documenten die de politie in handen vielen was gebleken dat men een koeriers en berichten dienst had ingesteld doch het was niet zoo gemakkelijk de betrokken personen te vinden daar desen valsche papieren gebruikten en voortdurend van woonplaats en woning veranderden De politieke leider van het district Wasserkante was de gewezen Landdag afge Meer dan 40 personen in het Ruhrgebied gearresteerd Volgens een Wnlffbericht uit BocHum wordt gemeld dat S A mannen aldaar weer een nieuw georganiseerd communlatische beweging op het spoor gekomen zijn en vernietigd hebben Duizenden communisten uit het Ruhrgebied zetel Essen hadden zich onder den naam dissidentische FUrsorge en Fordert den Kirchenaustritt samengesloten Het grootste gedeelte van de plaatselijke groep te Bochum waarvan 35 personen lid waren werd gearresteerd hier nj vas ook de leider van de geheime communistische organisatie in het Ruhrgebied Donderdagmorgen arresteerden de S A mannen nog 14 communisten waarbij li halve eenige communistische ophitsende geschriften exemplaren van het nummer v m 3 Juni van Der Rote Erde gevonden veerden waarin de menschen tegen de ryksregeering worden opgezet en de sociaal demoeraten opgeroepen worden samen met il communisten de regeering van Hitler omvtr te werpen In Schaumburg Lippe tientallen arrestaties De politie in Stadthagen in Schaumhuir LIppe heeft ontdekt dat de communisti ache party aldaar ondanks liet verbod weer wti opgericht Hieromtrent wordt nog naiifi gemeld dat in het geheel 23 personen wer den gearresteerd Men vond waardevo i aanwijzingen voor de ontdekking van andere communistische organisatiet in het rijk Bij alle plaatselijke groepen w rd het rui=iitrfi uifgefct ektheul van het veen ereed daarna wen llde ze zifli tot Orlff Hij Iwott t me vergeven zei ze 1 1 vehng t ifl heerlijk vengiffenis te hebben en wanneer wanneer maar ik veigeet brak ze plotseling af met het eeraitzweempje vaa coqiïotterie die ze zeffg nuten deele versmajulde 1e hebt daar oveiIrouiAen tresproken met oom maar heb hem wel verteld dat jij mijn toestemmi er noir nact voor gekregen hebt Ja er zelfs og niet om gevraagd hebt Dat 19 wanr dat ha d ik vergeten 7 intt eenvomhg Ik hel hem oc niet g zcL d dat do zon woi m iwas en de tiïicngonpden Misst hien was t ook niet noj iom dut te vevtelleii Neli Toen gaven z plotseling toe uan lie porsl zoiwelooze liefde Hun blikken bfd den elkaar ontmoet en hij hield haar stevi en vast omklemd en do zingende leeuw riken de zoemende bijen en de heele wij e heide waren vergeten Slot volgt met een heiligen gezii ht die dominee en ik ben er zeker van dat hi over juUie iieeft heelt hooren pralen dat vrome volk heeft ei altijd slag van nJlerlei praatjes te hfioren en t zal wat waar l zijn om zijn gozioht te zien als ik bmnenkom en hem veiteU waarom ik hem bezoek Maar rlquire ik maakie er maareen uruwje van het zal geen moeite kosten om zelf t wus het maar gekheid jongen Nu t 19 nooit geraden om met mij te sdierteenwant i l ti gewend oin Jiet dadelijk alsernst op te nemen Kven zektT als jij hier taat met de bedoeling Nell Ie tronweii en Ik zal Je je nek omdraaien oJa je t metdoet even zeker meen ik iiet dat ik datt fizifht van dien ouden dominee wil zien Kijk lit had geducht naar Ijostwithens tej aan maar lat behoeft nu niet m er Ik zul inplaats daarvan nfl flr do pastorie gaan UotKlondUff jeugdig paartje gekken enwanneer lii je later zou herkennen als ikje toevallig tegenkwam wel dat zou de aak oVevdrijvon zijn Weer kwam Nell tot aan den stijgbeugel en hield de teugels vast voor hi ze zou kelijk gezegd maar denk je dat ik dat een KiL öiiblik zul totstfiHii Blijven zegt ze als of zü praat van ulct een moeder of een oude jiHijrejuffrouw te gaan aamenwonen Meisje Nell je sprak daar net van bescheidenheid iimar daar lieh ik tot nu toe o weinig van mvien Ik wH niet luif teren oom zei Nell lUftiu mtwir toch kleurend Waar tk mijn yeluk vind daar zul ik blijven tot ik Ze hield op en keek naar Giiff en hf lachte toen hij haur aarzeling xag i vermengd met iets uitdagends da zoo plotseling een elndo maakte a n liaar hartstocht Tot we sjetrouwd zullen aijn viel hij in Zip Hquire u zult wel terugrijden naar Marshcotes Wie beter dim u kan onize niirnion bij dominee Par on brengen xoodat dieze knn laten aflezen De Squire dacht een oogenblik na sloegzich toen op zijn dij en lachte met zijn zwaren groven lach Hij voelde dat hij moestzwiditen voor de volltardmg van dit panren lij wilde liever zwichten met een schertsop de hppPn dan brommend 4t Ik zal het doen antwoordde hij tdtÜriff 8 groote verbazmg Hij is een schelm Zouden de lente en de jeugd wel zoovee bezongen worden als wij ze langer konden öelwuden kunnen aanhalen FEUILLETON Ik heb zoo n berouw over over die verlort ii jaren zei ze O oom kunt u danmot raden hoeveel ik van u heb getijgudeu t ii hoe Ik u nondag heb gehiwl ofsohdbn ikiuel lieb willen to even Door smart gelouterd door HALLIWELL BUTOLIFFB Voor Nederland bawerkt door J P Wefiserïbk vao Kossum 191 Nadruk verboden Ik bhjf 7 n e Ocmi kunt u dun niet mziej dat diL nu mijn tehuis is Weer wtu de S uin van zijn stuk gehriwht Met een gevoel van smart dat ook een gevoel van rMitvaurdiglieid was maalt o hij zicli bewust dat liet tehuis dat hij Nell in haai nioeilijke dagtai bad geweigerd haar door een ander was gegeven en dat hij er vroeg of laat va zou mpeten toestemïnen dat die ander de meeste rechten had Je blijft zei hij O dat is boo gemak Hij bleef stu staan om haar ruw op den t ehouder te klopiwn O dat weet ik meisje want ik heb hetzelfde gevoel Waarom hen jf niet dodelijk me Lomax etrouwd Hij is meer waard dan tien wilde Hurry u wuar we zoo over getwist hebben Jelui bent dwazen allebei miinr je uit doen wat jo je voorgenomen hebt en komaan hot iB geen gnxHe afstainl naar Saxiltoii hè wanneer je eens op de Manor woont Daar willen wo nooit wonen oom Wat Jij zoudl tevreden zijn net i di v wildernis te blijven 8chreouw le deKfiuiro met ongeveinsde verbazing Wanneer hij het wil jfl Meisje Nell wat ben jij etemU dat 19 al wat ïk er van zeggen kan Goedfndng kind We doen beter maar geen ruzie meer te muken want dat doet ons beiden Iee l Ze htaanie naar de stoere gestalte gezeten op het zware grijze paard die oVer de verre