Goudsche Courant, zaterdag 19 augustus 1933

img van dezen ootvanger ziet Maawom lo toekomKt der ultra korte goivan Uitgeioccteo m i bijzondere energie zouden de dltra korte golven alle toj nog toe bestaan Ie hlnderni en moet n kunnen overmn i tJi Dat zou beteekenenjiet intercontinen lale Ue iranaoeeaiixsche telefoonverkeer mfet golven tussehen 40 en 60 e M bij absojui geheimlioudin van het gesprek en zetr goedküip oom telefoon m nlen bmneiacak en als ij ons bevmdoa op den Mont Blano in de jahaia in de Siberisfthe eteppe in een kaI ei al = de zender op ons gOTicht wor lu ij opgebeld mi kimnen wij aprekeaa I oi kom at fantasieën STADSNIEUWS Een nieuwe fniitwlnkel aan de Westhaven Er ia aan de Westhaven no b6 een meu we fruitwinkel gevestigd waaraan de eige naars de heeren N W van Loon en Zoon den naam t Westland hebben gegeven De naam zegt het al dat de heeren Van Loon in hun fruithal alleen prima kwahtei ten willen brengen er zal dan ook m dezen nieuwen winkel steeds veel kostelyk fruit voorradig z jn Voor nadere bijzonderheden verwyzen wy naar de betreffende advertentie in dit blad Burgerlijke Stand GEBOREN Geene ONDERTROUWD 17 Augustus W C GOUDA 19 Augustus 1933 HnldigingsdefiJé Stadion Amsterdam Zaterdag 9 September 1933 De Commi sie voor Oranje en andere Openbare Feesten heeft het voornemen op gevat deel te nemen aan dit huldigingsdefile en zal daarby vergezeld wordey van het Stedelyk Muziekkorps Zonder twyfel zullen ook meerdere vereenigingen uit Gou da en welhcht vanuit de omgeving op dien dag ni het Stadion te Amsterdam met ont breken De commiasie overweegt vervoer per specialen extra trein Gouda Amsterdam w Vereenigingen uit Gouda en omgeving die Voornemens zyn op meergenoemden dag ook te Amsterdam aanwezig te zyn ter huldiging van H M de Koningin ter ge legenheid van haar 35 jarig Regeenngs jubileum en gebruik willen maken van dezen extra trem worden verzocht zich schriftelyk m verbinding te stellen met den Voorzitter der opgemelde commi i sie den heer G J J P o t Van Bevermngh laan 17 Gouda onder opgave van het aan tal personen dat van dit vervoermiddel ge bruik zal maken Ihhchtingen omtrent vertrekuren Gouda en Amsterdam en vervoerprijs per persoon zullen ten spoedigste worden bekend ge maakt De Kano wedstr den op Koninginnedag De inschryving geopend De commissie welke belast js met de organisatie van de Kano wedötryden welke op 31 Augustus den verjaardag van H M de Komngin in de Kattensmgel zullen wor den gehouden deelt ons mede dat de wed stryden zullen zyn ingedeeld m 4 klassen en dat met een erï twee persoonskano s zdl worden gevaren De commissie doet een beroep op alle jeugdige en andere kanovaarders sters om zich voor den snelheidswedstryd over een baan van 200 Meter zonder keerpunt te doen mschryven teneinde het mogelijk te maken dat er een splitsing kan worden gemaakt tubschen deelnemers sterB onder en boven 16 jaar De gelegenheid tot inschryving is vanaf heden eiken werkdag opengesteld van 9 6 uur aan het adres der sub commissie Markt 31 De inschryving wordt gesloten op Za terdag 2b Augustus te 12 uur des middags Orgel beepeimg bt Janskerk op 31 Augustus Naar wy vernemen zal by het op il Augustus as in de St Janskerk door den organist den heer H C J de Man te geven orgelconcert medewerking worden verleend door de solisten Mara Dykxhoorn sopraanj en Emiha Lundqvist viohste WIELRENNEN Iweede Amaterdsnuiche Zegdaaficlu Van IQ tot 16 Novenbu Naur WIJ a nemen zal de Iweede Aai eteidaiusUie Zefedad joUiL Wielerwedstnid gehouden woiden van 10 16 Novermbfirn Deze Zeedaagache die wedeioin ia iiet Bi 1 gebouw wordt ejtouden ial de tf k ziju die dit jaar lu turopa zal plaalê va den Zotmls wij van den heer Fr Groltiii den oiganisatoi van den eeraten Amt i am Lhen ZesdaAgsche veineniea be jt de leiding van den tw eden Zesdap j wedeiom iii aijn Jiandea Be wedatrmj ij gint evenals veileden jaar op een VrijtUj en eindigt zoodoende deu daaiop voljeadai Doadefdag In aooverre ib adtiier een n andering aimgebïa bt dat dit jasf U ttartfichiot metj zooal veileden jaar an m uur doch oiu 11 uur deb avonds va t Ia velband liiermede eindigt dtf 146 uurflrit ltó o It Dondeidag n et om 11 urn doch om 12 uur iee nachte Het publiek ziet derhatw den laatfiten avond et l meer van deo wM stijjd nl vatt 7 tot 12 uui dua in pi jt van 4 uren vijf ureu In het laatst uw wotden zooalB gewoonlijk ononderbroiea bpnutb verreden Wat liet ranneisveid betreft haa a tull lijk nu nog metó geae fd wórden teowt daal het gewooait der directie iB eerit de herfetconditiQ dei mteinationale tüi klaeeo af te wachten Wielerbaan R jsw k Trainuig ritten achter kleine mo or ondagmiddag a a 2 uur Behalve de trainingsntten achter UeiiH motoren welke zullen worden verreden in dne manches van ieder 20 K M worden ook nog een aprintrace met series deni finales en finale in 3 ritten verreden Sifr aan nemen o a deel de Leur Govere Ben kers Vreeswijk Verheyen Junghana Eind hoven enz Bovendien wordt ook nog een afvaltsei gereden waaraan 22 der beste diaateurs deelnemen De traimngsntten achter kleine mütoren die in het middelpunt der belangfltellmg ötaan beloven buitengewoon interessBiht te worden daar I ojrie Wildschut voor een revanche heeft uitg edaagd Verder Btarten voor deze ritten Van Rossum en Valk MARKTBkmCHTEK Coop Groenteveiling voor Gouda en Ümitr 18 Aug Io=teIem 2 755 40 apinule 4 20 10 00 ömjbO uui 2 11 atambooiKJi 2 10 7 60 ötükbooaeu f 3 20 880 allch IK 100 kg kiopsla f O 60 110 afr dijvii 050 170 komkoiüiners OfiO lBO bloemkool ƒ 2 21 ulleb per lOO tuks peen f 310 7 90 pfq lOU iHtó auguikeu fijn W 18 fijii baatird 7 10 bftJitud 4 fi giof 2 4 KI kg tomalen A en C 1 14 1 lï ƒ 1 170 liet 100 i ond meiomen 8 19 t i r stuk Mooyenkmd en J A M Joosten OVERLEDEN 17 Aug Berg 53 j Agenda Schouwburg Bioscoop tot en met Maandag 21 Aug JuffMuw Kerkmuis Thaha Theater tot en met Woensdag 23 Aug Susan Lenox 21 Aug 8 uur Houtmansplant oen Concert door de Göm Zangver Excelsior Zondagsdienst doctoren Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondag avond 12 uur vervoege men zich by afwezig heid van den huisarts by de doktoren E D Meeter Fluweelensingel o9 L A V d Nagel Crabethstraat 46 Apotheken De apotheken van den heer F Grendel L Tiendeweg 9 en Pr Hendrikstraat 15 zyn tot en met 25 Augustus benevens dendaarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor rlcepten UIT DEN OMTREK BOSKOOP Centrale Rykscommissie voor Boom k weekerscrediet Uet heeft de aandacht der Centrale Ryks j commifasie voor Boomkweekerscrediet gevestigd te Boskoop getrokken fat zeter weimg aanvragers een borg stellen voor de terugbetaling van 10 van het toe te ken nen crediet De Commissie wil er met na druk op wyzen dat het ontbrekea van een borgstelhng voor verscheidene aanvragers de mogelykheid tot het verkrygen van ere diet ten zeerste vermindert Dikwyls zal een waarschynlyk onvermydelyke afwyzmg kunnen worden voorkomen door het stellen van een borg omdat dan een crediet tot een hooger percentage va n de overwaarde der activa kan worden verleend Programma voor heden Hilversum 245 Esperanto i raajte door G J Degenkamp 3 Vervolg zang en piano 3 10 De Flierefluiters o I v R Forest 9 40 Literaire causerie door A M de Jong 4 00 Vervolg Flierefluiters 4 30 Gramofoonmuziek 5 30 Amst Orkestver o I V Fr V Diepenbeek 6 00 Zang door S Friedman 6 16 Vervolg orkestconcert 6 46 Vervolg zangvoordracht 7 00 Vervolg or kestconcert 7 30 A Hartman Het West land 8 00 Bonte avond m m v het V A RA orkest o I v H de Groot De Hie e fluiters o I V Ray Forest L Arames o tenor E Busch zangrtTC S aecor deon L Sjouwermajï fluit K van Dijk soussaphoonT J Vogel piano J cjtern heim declamatie 9 15 Vaz Dias VARA Varia 9 45 Orgelspel Joh de Jong 10 00 Bonte Avond 11 12 Gramofoonplaten Huizen 2 30 Kinderuur 4 00 Orkest concert en gramofoonplaten 6 20 Causerie b 40 Orkestconcert 7 lo Causerie 7 15 Gra mofoonmuaiek 7 45 Gevarieerd avondpro gramma 1115 12 Gramofoonplaten Ca 5 30 en 10 30 Vaz DiasZondag 20 Auguatua Hilversum VaRA 8 30 uur Post duivenberichten 8 32 Tumbouwhalfuurtje 9 00 Gramofoon 9 30 Toespraak door den heer G J Zwertbroek VPRO 10 JO Kerk dienst uit de Rem Geref Gemeente te Amersfoort AVRO 12 00 Coiieert door het Omroeporkest en Gramofoon 2 00 Boekenhalfuur 2 30 Gramofoon t 00 t oncert door het Residentie Orkest 7 mg en piano m de pauze gramofoon 4 SO Grami foon VARA 5 00 Dilettanten uit iendinj 6 00 Concert door Eddy Wahs en yn Ensemble 6 50 Opvoering van De wederwiardigheden van Wakker en Tropenduit 7 10 Vervolg cpncert 7 45 Orgelspel A V li O 8 00 Nieuws en Sportberichten f Concert door het Residentie Orkest piano enzang 910 Gramofoon 9 20 Coicert doorPaul Godwin en zijn orkest 10 Gramofoon 1015 Vervolg Concert II 12 Gramofoon Huizen NCDV B30 Morgenwijding odor Th J Kerssies KRO 9 30 Gramo fo m 10 00 Uitzending van de Hoogmis uit de St Dommicuskerk te Nijmegen 1130 Gramofoon 12 15 Conoert door het K K O Sextet 100 J Barendse ver Het Westland 210 Boeken en sclirijveiï Het Straatlied van D Woutere en Dr J Moor majin door Antoon van Duinkerkwi 2 30 Zang door het r k maqnenkoor 8t Caeeiha te Amsterdam en het r k mannen koor Ht Caecilia t Den Haag 4 30 Ziekenhalfuurtjo door pater H Rothoff N C RV 5 00 Gramofoon 6 50 Kerkdienat uit de Ned Herv Kerk te Oudenhoorn Voor ganger Ds 8 P Vermeer tta den dienst tot 7 45 Gewijde muziek KRO 7 46 Voet baluitelagen 7 60 Dr J O M Mooimann Over De Zigeuners in Nederland 810 concert door de K R O Boys 9 00 Vaz Dia 910 Concert door het KRO Orkest 940 Gramofo n 10 40 Epilofg door Klein Koor A F de Jong en Pieter van den r prO 0 CT TUBE 35 en 60 CT I De Sip0ial Uitgaven in 1934 Vtedediciuigén van Minister hlotemaker Ae Bruine aaJr aanleuimt tïn bericlittn omtrent etn vernnndeiiiig dn aociale uitgaven met ongeveer 42 milliotti giitd ai op de Xüjk begiooting IM heeft liet i ed Con itureau zioh tot ien minister vaa bonale Zaken gePiveïjd met höt verzoek daaromtreot eeaige nadere inlichtingen te mogen ontvangen Minister blotemaker de Ümiue btgon met iö opmerking te maken dat de uitdrukking souale uitgaven ut ai vaag ifc daar ook unaere DepaitLuienten bOcialo uiigavedi Kbben Maar wat Jnijn Dopaitement betrfeft al diïg ae minister kan ik u mededeelen dat h el vooraliamüi lu geslaagd ben om op nujn begiooting 1934 vooi tuberculo be tfijdiug kmdidiuiliAendiug draokbestrijding i i t nezelfde bedragen uit te tiekkcin ata v 4e op do bcgioüting 1953 vooikwamen oOa weikveisüliaffmg tsteunverleemug luojeejen steyn aan te werk gestelden en 8 eiin voor den opbouw van Diente kwamen op de hegiooting 1933 geen tifzondei i jko artikekn voor Dejx zaken war u beg pen onder etn luim bygiof tingsartiJiel J j i tei heb xk vo i tik vati deze oiiderwej pen op dt begrootiug vooi 1954 uil trok ktïl dat pne wat tirt nog tue voor deze pöet uitgegeven is oudat op de genoem aa sodiale uitgaven geen vermindering I8 toegvpABt érvolgena vro de journalist den mi iil t i f hij een vermoeden had hoe ge rucatcn alt iiet bovetibedoelde in de Wereld Hieiop antwoordde de munster Ik ver moed dat ht geiucht m verband ataat met eun zéér aanvankelijke raming die mider tijd vóór mijn optreden jg gemaakt en dio OilJ iB gebleken zeer aan den runnen kant te ajQ Ik herhaal echtei dat op de begiooting vouf 1934 voorahandfi op sociale j OMele en IiygienisUie punten met 10 gekort Maar het Departement van Sociale Zttien zal toch oügetwijtehi ook bij moeteo f ragen m do algemeene bezuinigmgP rk rken volledig mlJ pkeht om tgn = g mede ie werken aan eeiL blijvende ver laguig van s Rijks uitgaven antwoordde ip muuster hierop Als ik voor sociale moreole n hygiënische voorzieningen hetzelf de heb uitgetrokken alg vroeger spreekt hei van elf dat er geld moet worden bepaard o a do ir v ersobenng van d e dien Êien Wanneer mijn begrootiug verschijnt Kal wel blijken hoeveel daardoor gevonden I Voor Schoolboeken voor R HB S on Gymnulum Boekhandel van BURK Kleiweg 39 Telafoan 2412 i JAPON VAN TWEBSRLEI I STOFFEN f 828 Deze aardige moderne Japon m kunstzyden inarocam is gemaakt m effen rood mei een mt tnoesjo terwijl het bo venstuk wil i met een rood raoesje Hel bovt nstiii IS 01 de japon gestikt eti hftfl in plaats van mouwen i aan geknipte volaiil die iets m cr dan de boven arm bedekt De rok beslan uit vier banen 18 nau om di heupen en looii naar onder x iets wuder uil Om bel middd wordt een üclid ceintuur van tli zelfde zydfl aN hef bovenstuk gedragen met eenvoudige gesp Patronen in aüe maten kan iien laiuraeön onder Nr 828 I prijs bedraagt ƒ 058 8 8 Bond van Kaasproducenten ii en adres aan den Mmiater van Lconomische Zaken In de hoofdbesiuursïvei gade ring van den Bond van Kaasproducenteai Bond vaiL z f kakende boeien gehouden op 17 Aug U iB ondfeTötaaude moti © aangenomen en den zelfdTi tlag aan Zijne Exielleutie den Mi mstej van Economische Zaken toegeaon den Motie Het Hoofdbestuur van deu Bond van Kaasiioducenten te Gouda in vergadeniig bijeen p 17 Auguotus 1933 ktnnia genomen hcbbemle van het op 14 iezei ingedaan lijnde tiieis graanbealuit 1833 overtuigd dat het volle bedrag der da r bij mgeetelde heffing op diverse granen door den kooper zullen moeten wonden betaald gMun dat de larkenspuja nog slechlfl hoogptenb den produ tiei iijh heefj bemodeid en fj en edryffiinkoni ten noch dekking voor iisiooe noch ctnige vergoeding voor i dt geleden enorme verliezen laat gt ipn dat ondanks de verleende hulp loor de Criüis Zuivelcentrale het veehouders I ednj f geens ma den iiolitpnjs of produetiepnja vo 1 df melk heeft kunnen vePkrijgen ge ien dat geen dezer twee bedrijven bq de tegenwoordige situatie veihoogde producttiekostcn m den verko inprijs kunnen terug halen ig van ineeninig dat het in etrijd is met reoht en billijk heid cpn steunmaatregel vooi derden ten laste te doen komen van de bedrijven bovenl pdoeld die zelf in moeilijkheden zijn dat het tot een plicht moet worden ge rekend indiom liet graanheeluit gehand haafd blijft da maatregelen wordwi getrof fen ftaardoor wordt vo rkomen dat prn nieuwi diük nj deae Icdnjven wordt gelegd tenaij dn gepaaid gaat met directe vo trzltnmgen lie tiet aan dezp groepen mtifplijk maken de boogare productiekosten Of werkelijk te dragen docf een beroep op Uw Exeeilentie die maatiegelpn t treffe n dig aan de uitvoering van genoemd graanbealuit de groote onbilhjkheid ontceanen en aan bovengenoeaiid rechtmatige vterlangw tegemoet komen Kaaigela voor de Jeugd Oplossing van de raadaels van vorige week Ommen Alkmaar Elat Olst Bergen Komma Wind Bloemkool Melk De pry 8 viel by loting ten deel aan UES DE JONG Du Toitstraat 5 Gouda Nieuwe raadsels 1 Mun geheel noemt een lekkere toespysen wordt met 8 letters geschrevenBen 6 5 3 18 een klem vruchtje Een 3 4 5 7 ia een hemellichaam 8 3 ia altyd koud De 1 5 S 4 iB wat overiBlyft San 6 2 is een insect Mjjn ausje kreeg een ander hoofd entoen werd zyn een bloem Hoe kan dat W lke ezel kan met balken Welke knecht kan mets verstaan Wat heeft ooren kan met hooren Welke looper kan met gaan 4 Mijn beide eerste deelen vormen eengetal myn derde deel i met vuil enmijn geheel noemt een bloem Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsthe Courant Markt 31 Gouda I Duidelijke patronen voor het aelf ank van dit model worden U tegen k tftpr i toegezonden na overachryving van 88 o p postrekening 48400 of na inzending va fi bedrag in postzegels aan onae Adminl tie Markt M Gouda Juiste maat en nummer dient msn n geven PREmKBfiUBTJSNr Zondsi 20 Aaduloi QOÜDA Rem Ke k lOJ u v m Ds H Oramw bl Janskerk 10 in Ds KeozenkMW lammer I uili Kerk 10 u v m De heer L BodW van Rotteitisni Oerel Kark lurtmaiit 10 u Tm wH unmDsJPCtfin Brink Gerei QwiMonte TurimMttt 10 n t m e 6 u nm Leesdaenflt 22 4ug 71 u n m D B Kok Tin V nendaaJ Ohr Gorel Gemeente Gouwe IM U o en 5 u am Ds Croee Ver CalTtIn Kleawe Zaai Turfmarkt Itt 10 u V m De heer Prederikee van Beo Vnje Evaag Qemeent 10 u Tm en 6 F UILBUREAU voor bon en plaatjes Ilstobwn ijenoktrd vooi fï C R t Goud 75 HiUe s bons A do B te Gouda 76 HiUe s bonh T O H t tfiuda 22 vetidnntenbonp A ïr C B te den Hang 1383 punten ö er 5 bons nott ren we vo ilo pij niet p rmede 1 uneu wp l daJi van d eni t zijn T den U O te Gouda ao Van Nrile s h nd en Kwa sjoMaartje zoovei voor dg Mej h bons Begin vjpte nhfr beginnen we met het pniejiden vaji het voorradige in verband met vaocmties enz kunnem t niet er hiertoe overgaan HET RÜILBUREAU h te Gouda 546 vetpIaB RADIO TELEGRAFISCH WEERBBRICBT 19 Augustus Verwachtiuff Matige ziuid westélijke wind Gedeeltelijk bewolkt Weinig of geeo r en Ifta warmer overdag Verdere vooruitaichten Aanvankelijk nog weiQig veraodaring Kiekjes gemaakt AFWERKEN bij TUKKER Mooi goedkoop en denzelfden dag klaai ACHTER DE WAAG tt hinderwet Burgemeestei en Wethouders dogn te weten dat zy vergunning hebben verleend aan A Liok en zyn rechtverkrygenden tot het mti reiden der blikwarenfabriek door het byplaatsen van 1 electromotor van 5 PK voor het dryven van eenige machines m het perceel plaatselyk gemerkt Peper straat no 140 kaddstraal bekend gemeente Gouda iiectie D No U79 behoudens het recht van belanghebbende tot het instellen van beroep binnen 14 dagen by H M de I Komngin ingevolge artikel Ij der Hinder wet Hy die het beroep instelt geeft daarvan gelyktydig kenma aan het gemeentebe stuur en by deurwaardersexploit aan den gene aan wien de vergunning is verleend bchouwburgbifwcoop Juffrouw Kerkmuis t en alleraa iigbte film loopt deze week m de Schouwburgbioscoop Juffrouw Kerk muib velen waarschynlyk reeds wel by name bekend door het mooie zangerige liedje Arn wie eme Kirchenmaus Juffrouw Kerkmuis is zonder betrekking maar wordt dank zy haar origmeele brutahteit als prive secretaresse aangenomen door den directeur van een groote bank die juist zn vorige had ontslagen omdat ze hem door haar uiterlyk te veel van zn werk af hield Hy koestert hiervoor wét betreft de kleine onaanzienlyke juffrouw Kerkmuia geen vrees Natuurlyk komt het er ten slotte op neer dat de ryke bankdirecteur gaat huwen hiet de arme t piste Grete Mosheim was een aardige vertolkster van de hoofdrol Zeer m de smaak van het publiek viel ook Hjans Ihimig die buitenge woon aardig spel te zien gaf als de lichte lijk verdwaasde zoon van den bankier In t voorprogramma was o a een uit stekend Journaal met o a opnamen van 4 f r races van een parcours gereden door Luit Pahud de Mortanges Ook een aardige teekenfilm moet worden vermeld Hadchcai in Uniform Binnenkort wordt verwacht de veelbespro ken film Madchen m Uniform met Her tha Ihiele in de hoofdrol ti4 a lde successen De heer J van Beek behaalde op het concours te Bilthoven met het meisjeskoor en het gemengde koor Hosanna te Boskoop een eersten prys m de eerste afdeelmg en een eersten prys in de Superieure Afdeelmg met resp 43 en 336 punten riulia Theater UBan Itenox met Greta Garbo 1 n ib t eufigtt b j liet iien van deze tiini beiliaaldfllijk aai Blonde Venus ta deu kou Zou meji et itei in Nedeilaud de fiipis in chionologisehd volgoidw to guuieten kuj eii dan iou m n de opmeiking moeten jiiakcfl dflt d ® xegibseur van Blonde Ve nufa bt Jik geinepireerd is geworden door bubail Lenox en ueli verder overgeven aiin allerlei veigehjkingen van de eene film niet de andeie wat st uer onveimijdelijk iH nu beide films het lfde gegeven hebben f temberg ia ongetwijfeld sterker rugis beur dan Rober Leonard De vrouwelijke hoofdfiguur van busaji Lenox daareotegeü lö veel beter dan die van Blonde Venus Beiden zijn zij in haar eeifate liefde bedrogen en kiezen Uen weg van scliande om zuil te bedwelmen eai over het veiUes vaji hun eeista en mrkeerd begrepen liefde en inmstap heen te zetten Daarby et men m de oogen van Mariene Dietruh tie Ver lufeiie het volkomen opgaan m de aange nomen existentie Greta Gaibo behoudt e liter het harde en virginale hoe zij ook ondergedomjield woidt in de bedwelmende atmosfeer van een öchynsehoon leven zon der relief en onder inhoud Dat kan alleen een Garbo Vfen kan de gesohiedenia gerust cadeau teven vooj deze praditige en navrante ver l eelding die Garbo geeft van het dorps meisje in zonde geboren de zonde oatvlu liteud en toch op galieinizinnjge manier attijd met die zonde belast Mew ziet een I ra htige rol Van Clark Gable die eenmaal als ten gezonde en ondernemende jonge kerel getroffen werd do i den aanblik van Susan Lenox iang aam verwelkt tot een btoppetig en aaii den diank overgegeven xn hvidu Men iiet hoe die beiden na een hopeloos bestaan den moed hebben dit be Ptaan te beemdigeo en een nieuw leven te beginnen Maar liet ia Greta Garbo die aan deze film de waarde geeft en de hgende van de vrouw die alios prijs geeft voor de liefde aannemelijk maakt door haar koeie maa kers en bijna hulpelo e Iw wegingen van genegenheid door het meisjesachtige dat haar m de sohamalsjte kroegen van Mexico met verlaat In den Pruimentijd naar De Kleine Betuwe De Kleme Betuwe in Haastrecht vestigt de aandacht op de uitnemende gelegenheid die deze alleraardigste inrichting nu in den pruimentyd biedt om in de frulttuinen van het Hollandsche fruit te gemeten Men moet het nu nog waarnemen want weldra komt de wintertyd en dan gaat het niet meer Er loopen dagelijks zooveel bussen naar Haastrecht heen en weer dat het heel gemakkelyk is er te komen Men leze de betreffende advertentie in dit blad TodTbO Leep 24 Aug 8 u nm Bijbellezing en Bid y nertl Gemeente 10 u vm en 6J n nm Leesdienst 24 Aug 7j u n ni snigt uit Wad iinxveen BERKENWOÜDE Ned Helv Kelk 104 u v m U A Q V BOSKOOP Had Herv Kerk 10 u v m Ds J O Apel doorn van Lemen 6 u n m Ds D Plantin a vaa Harmeien Rem Kerk 10 u v m Di van Nooten Tan Meppel QOÜ0EEAK Jed Hei V Kerk 10 u m en 7 u n ni Dt lieei Mouw G O te Nederveen ADVERTENTIEN Dankbetuiging Voor de hulp tijdens het ongeval hem overkomen en voor de belangstelling tydens de verpleging in het Van Ueraon Ziekenhuis te Gouda zegt ondergeteekende mede na mens familie hartelijk dank inzonderheid aan Medici en Verplegend Personeel voor de kundige en liefdevolle verzorging J DOELAND HAASTHEOHT 19 Augustus 19J3 Door het verbindend worden van de eenige uitdeelmgalijst is het faillissement van A CH VAN DER GEEST zonder beroep vroeger wonende te Lange Ruige Weide geëindigd De curator Dr Mr J SMIT GOUDA Hoogstraat 1 Aangeboden Een Ford Ceach 1980 schitteiend in oidc en een Citroen Sedan 1931 als nieuw N Nnoriiegraa I KLEIWEG 12 TELEF 3016 TANDARTS Haddérus Oostiogh HERVAT MAANDA8 DE PR AKTIJK DIENSTBODE Wegens teleui stelling viaa Mevi VOS Van Bejgen IJzendoompai k 10 tegen 1 Septembei een nette DIENSTBODE ooi dag en nacht en van goede ge tuigen vooizien Aanmelden na 8 uui GEVRAAGD een flinke Dienstbode P G van 7 3 uui Vmdags den geheelen dag Mevi BIJLSMA Burg Martenssingel 87 10 Vooi jongedame bestaat met 15 Sept gelegenheid opgeleid te woiden vooi piaktyk Anistinte bij Tandarts te Gouda Eindexamen Mulo en machine clii liven stiekt tot aanbevehngBi ondei No 3088 Bui GoudscheCoulant Maikt 31 12 Jongedame 17 J U1 5 H B S ifd A zoektKANTOOR Bi ondei No 8093 Bui Goudsche Courant Maikt 31 8 HEFR ZOEKT l III Slaapkiiiir met volledig pension Bi ondel No 3058 Bui Goudsche Courant Markt 31 gelegenheid T gen September as tot INWONING AANGEBODEN aan schoolgaand meisje Beschaafde omgeving Bi ondei No 3015 Bui Goudsche Couiant Maiktgl nieuwe protestantsche btgrxfenisonderneming CPvahWELZENIS FiüWtEl N5INGEl83 60U0ATEl3l65 BIllUKE TARIEVEN NETTE BEÜIENIN TEHUUE KOOPT onze SLAGERSJASSEN KOKSBUIZEN WINKEUASSEN Laaginprijc Prima kwaliteit De Kleine Winst KORTE TIENDEWEG 22 GOUDA roil HioriibÉ van alle gemakken voorzien v Iteisonliian 30 Zeer billijke huui prys Te beviagen KRUGERLAAN 31 AANGEBODEN Motorboot 4 75 M lang spotprys ƒ 125 3 GRAVENBROEKSCHE WEG F 65 Reeuwijk 8 TE KOOP Iets nieuws GLADIATOR DOOSJES van 10 biGAARTJES met PIJPJE 25 CENT Licht en geurig L BINNENDIJK 15 KLEIWEG 87 Chevrolet 1927 in goeden staat ƒ 180 NAAIERSTRAAT 30 Gouda 8 Protestantsoh Qoudtche BegrifanlsOnderntming Dir H VAN DER GRAAFF Blauwstraat 19 Telef 2231 TE KOOP OF TE IJÜUR GEVRAAGD Een ruim Fabrieicsgebouw in de gemeente Gouda Brieven ondei No 31Ig Buieau Goudsche Courant Maikt 31 20 TE HUUR GEVRAAGD Ruime gaVage met woning of woning met ruimte om tot garage m te richten Blieven fianco ondei No 3071 Buieau Goudsche Courant Maikt 31 l Accountantskantoor W T J ABBEMA Lid Nedeilandsch Instituut van AccountantsGOUDA CRABETHSTRAAT 61 ADMINISTRATIEVE CONTROLE C SPREEKUREN DINSDAG 7 S UUR NM DONDERDAG 10 12 UUR V M Voor foto albumsnaar fotohandel H J Daems ZEUGESTRAAT 56 NIEUWSTE DESSINS BILLIJKE PRIJZEN VRUCHTEN IN BLIK 30 eenf blik Perziken Abrikozen Ananas Voor 30 et een half blik Kersen op sap 40el gpoeiblik Reine Claudes Gele Pruimen Peren op sap Een groot blik beste ROODË ZALM merk Delmonte sleohts 42 cent Voor betere waar naar SCHUHELAAR Waarschuwing Bestel nu uw brandstpffen tegen de lage zomerprijzen Wfl noteeien voor PRIMA KWALITEIT als volgt ANTHRACIET 30 50 ƒ 2 20 pei H L ƒ 2 97 pei 100 K G ANTHRACIET 2010 2 30 per H L 3 10 pei 100 K G PARELANTHRACIET 1 70 per H L 2 30 per 100 K G EIERKOLEN 1 45 per H L 1 95 per 100 K G BRUINKOOLBRIKETTEN 2 ptr 100 K G PARELCOKES 0 75 per H L GEKLOPTE COKEfe 0 75 p r H L DEZE PRIJZEN ZIJN GELDIG TOT 15 SEPTEMBER JAC MUL RANDSTOPPKNHANDBL p p tPMit 31 T i a mm Eet nu HOLLANDSCHE PRUIMEN m DE KLEINE BETUWE WAAROM UI DE KLEINE BETUWE OMDAT dééi het fruit hygiënisch woidt behandeld is het ovei heeilijk om het tei plaatse te gebiuikenNeem ook onze TONNEBOERSPRUIMEN mede Eerste kwaUteitom te steriliseeren 4 ƒ 0 15 per pond Komt voor de wmtei intreedt nog eens genieten van onze di ukbezochte SPEELTUIN en wandelt in de mooie FRUITTUINEN IN DE KLEINE BETUWE GENIETEN A J tBEZOEI lS Vooi elk wat wils Vele atSacties HET VLIEGTUIG AAN DEN TOP Duizenden bezoekeis Even zoorelen hebben voUqe igig De Onderaemei W KOMPIER Taief 19 HAASTRECHT DIENSTREGELING Autobusdienst Gouda Haastrecht van Maandag 21 Augustus af GOUDA Vertrek e46 746 900 1000 1116 12 00 12 46 200 8 00 400 600 6 0 700 846 9 45 HAASTRECHT Aankomst 7 OO M 9 15 10 16 11 30 12 15 1 00 2 16 3 16 4 16 6 16 6 16 7 16 9 00 10 00 HAASTRECHT Verttek 7 SO 8 30 9 4o 10 4o 12 16 12 45 1 30 2 46 3 46 4 46 6 46 6 46 7 46 9 30 GOUDA Aankomst 7 46 8 46 10 OO 11 00 12 30 1 00 46 8 00 4006006007 00 8 00 946 5 DIENST OP ZONDAG N GOUDA 9 00 1116 2 00 3 00 6 00 6 00 7 00 9 30 HAASTRECHT 915 1130 2 16 316 o 15 616 716 9 46 HAASTRE a T 9 46 1215 2 46 3 46 6 4S 6 46 7 46 10 16 GOUDA 10 00 12 30 3 00 4 00 6 00 7 O 8 00 10 30 De vetgedrukte diensten alleen op Donderdag Alleen op Zaterdag Retour Haastrecht Gouda f 0 40 U koopt good koop bl Adri V IMaaren Gouwe 15 8 et 12 25 10 20 33 RECLAME TANDPASTA per tube GROOTE TUBE MUL KOH TANDPASTA tRASMIC TANDZEEP STARK TANBPASTA Recljmeprys IVEROfc TANDPASTA PEPSODENT TANDPASTA pei tube en alle andere bekende merken o a Pistol Odol 47H CMorodont Pebeco Cibs Echt s Colgate Niva Macleans enz ENORME SORTEERING TANDBORSTELS Pas verschenen een lieuwe Druk van het fraaie boekje v n onzen stadgenoot Dr A SCHEYGifffND ov De Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen Deze DERDE DRUK 48 pags groot telt met minder dan 44 ILLUSTRATIES en bevat TWEE duidel ke KAARTJES van het plassengebied De text weid geheel omgewerkt waardoor dit boekje nog meer dan vroeger een onmisbare gids IS geworden voor allen die de plassen be ïoeken De pras is gehandhaafd op slechts f 0 50 Verkrugbaar in eiken boekhandel en b i de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA ZELFSCHEERDERS LAAGSTE PRIJZEN BIJ ONS SLAAGT U ZEKER VOOR UW GROOTSTE SORTEERING AM Y Maaren Gouwe 15