Goudsche Courant, dinsdag 22 augustus 1933

17992 17962 17961 17977 17986 1 066 18082 18160 18217 18221 18225 18228 18236 18284 18292 852 18355 18415 18431 18437 18445 18449 18470 18478 18482 18532 18689 18607 18636 18679 18687 18774 18788 18828 18864 18941 18952 18968 18974 18984 19015 19085 19042 19105 19107 19113 19150 19170 19219 19223 19260 19342 19347 19356 19370 19406 19414 19415 19446 19469 1496 19603 19611 19652 19579 19694 19626 19664 19681 19786 19845 19854 19858 19871 19889 19961 19981 20072 20075 20086 20159 20172 20202 20218 20238 20259 20260 20268 20272 20276 20290 20329 20371 20438 20446 20471 20494 20619 20526 20547 20662 20657 20680 20620 20636 20664 20691 20731 20766 20837 20844 20914 20916 20937 20960 20996 Binnenland 21 Auf l tt2Aag inicw Londen s wa 8 17 Berlijn 69 03 69 02 Parijs 9 70 9 70 Brussel 34 69 4 34 68 Kvi itserland 47 82 47 86 Weenen Kopenhagen 36 85 36 66 Stockholm 42 26 42 26 Oslo 41 26 41 26 New York 1 81 1 82 Niet officieel Madrid 20 76 20 76 Milaan 13 04 13 06 Praag 7 36 7 35 Prolongatie 1 De lichting 1418 der dienstplichtigen De Minister van Defensie heeft een circulaire aón de burgemeesters gezonden waarin o a het volgende wordt medegedeeld Behoudens onvoorziene omstandighedan zullen op 1 October 1933 naar de aanvullingsreserve overgaan a de gewone dieaatplkhtigen der landmacht behoorende tot de lichting 191Ö met uitzondjCring v hen die de eerste oefening met een andere lichting hebben beëindigd b ie gewone dienstplichtigen der landmacht van andere lichtingen die met de lichting 9Ü H de eferate oetemng hebben beëindigd met uitzondering van hen die reeds eerder naÜr de aanvuUingsreserve zyn overgegaan De tot de aanvulliiigsreservwiliehoorend dienstplichtigen zullen in geyi li v mobiIt atie eerst behoeven op te raxip wanneer ay daartoe by afzonderlyk iippeiibare of persoonlijke kennisgeving wopfd n opgeroepen U I De ryksgoederen verstrekt e di en tplichtigen die op genoemden ji m naa bedoelde reserve overgaan ïltflfft metuitzondering van haarkam rosk Spons in October 1933 moeten lyfoxden ingeleverd Blykt bij de inleverina d t er goederen ontbreken of daj deze ni in deH vereischten staat verkeeren dan stelt de dienrtplicbtige wien het a Iïgaet zicb o a aan bestraffing bloot Nader zal aan belanghe b ui i word n bekend gemaakt wanneer en waar de inlevering moet geschieden De Lindbergh s toch naar Europa Lit New Vork wordt gemeld dat het echtpaar Lindbergh voornemens is vp iJalana via de Faroer en de Orckney wlaöden naar Denemarken te vliegen Kr jb k dat ae Lmdberghfa van h upenhagen hun vlucht zuilen D Nederiandsche Rondvlucht Zal Vrijdag aa ftyanisn De Nederiandsche rondvlucht die dit jaar voor de tweede maal door de Kon Nederl Vereeniging voor Luchtvaart wordt georganaeerd belooft belangwekkend te woroeüBehalve eenige K L M Fokkers zullen r ongeveer veertien militaire vliegtuigen an een achttiental Nederiandsche sportvliegtmgen aan meedoen Den eersten dag Vrydag a h eindigt de vlucht op het vliegveld Twente lerwyl den volgenden dag vaa Twente via Eindhoven VliBsingen en Haamstede naar Waalhaven wordt ge vlogen Duar Waalhaven het oflcieele èindimnt ïi van de tweedaagsche rondvlucht zal de Rotterdamsche Aero Club den deelnemers aankomst tusschen 5 en 6 uur i in haar clubhuis aanbiedeiv F Roels te Utrecht over Psychologie der ijjpere jeugd l rof Roels zal behandelen de Lihamelyke veranderingen de psychische veranderingen en erotiek kunst en religie in dt rypingsjaren Willem Andriessen de bekende musicus verklaarde zich bereid een serie van 5 voordrachten te houden ovcf Chopin zijn leven en werken Deze serie voordrachten zijn een extra leergang zy worden gehouden op ïi y Iti 23 en 30 November In de maand December volgt een leergang van 2 voordrachten met lichtbeelden te gtven op 12 en 18 Decemljer door den heer Paul Schuitemai reclame ontwerper te Itottefdam over Reclame problemen Eduard Verkade die momenteel met Willem van der Veer en enkele andere artisten tooneei voorstellingen geeft in West Indië zal in Januari twee voordrachten houden over Shakespeare en de voornaamste passageL uit Shakespeare s werken voordragen Daarna volgt in Februari een drietal voordrachten Ie geven door Ir W G Witteveen directeur vïiïi den Dienst der Stadsontwikkeling te Rotterdam en Ir J P Fokker Tuinarchitect te Wassenaar Deze voordrachten met lichtbeelden zullen op 6 l3 en 20 Februari gehouden worden Ten slotte volgen een leergang van drie voordrachten over Crisis en Wereldbeschouwing Kapitalisme Socialisme en Fascisme door den heer A Ricardo te s Gravenhage en een tweetal lezingen van Ds H Cramer Rem predikant te Gouda De voordrachten van den heer Ricardo zyn bepaald op 27 Februari 6 en 13 Maart van De Cramer op 23 Januari en 20 Maart Alle curjussen worden gehouden in de Soc de Réunie zy vangen telkens om 8 uur aan Tegen elkaar gebotst Op den hoek Kleiweg Kleiwegstraat zyn een auto en een motorryder tegen elkaar gebotst doordat de bestuurders eikaars signalen niet hadden gehoord De auto werd eemgermate beschadigd De politie stelt een onderzoek in Een vrachtauto heeft op het Bolwerk een transportrywlel aangereden dat avery bekwam De chauffeur zal de schade vergoeden Wedvlucht postduiven De postduivenvereeniging 4iet Westen hield Zondag j l een concours vanuit Moena Aankomst eerste duif 11 35 35 laatste duif 112 16 09 De uitslag ia als voigt A Harreman 1 10 15 P Koeman 2 M Lakerveld 3 il 12 13 G Verblauw 4 9 W J de Haan 16 P Uroekhuyzen 7 8 14 C Stigter 17 Tevens hield dezg vereeniging nog een concours met oude en jonge duiven vanuit Dordrecht Los 7 uur Aankomst eerste duif 7 20 13 laatste duif 7 26 41 De uitslag is als volgt J Schouten 27 P Prevoo 2 5 14 M Lakerveld 3 19 24 I Koemans 4 P Broekhuyzen 6 8 H A Harreman 7 21 23 W Luynenburg 9 10 12 18 22 J T d Weijde 13 15 25 W J de Haan 16 W Naves 17 G Verblauw 2ti 26 Burgerlijke Staad GEBOREN 18 Aug Neeltje Mettiena d van M Niewets en J G J Wabbyn TolIcnsstraat 149 Aug Johanna Hendrica d van P M Dunens en A Frie Westerkade 28 Aug Poulus Eldert z van H C J Nieuwenhaizen en M P de Jong Coornhtrtstraat 22 OVERLEDEN 21 Aug Lena Koutstaal geh met D van Oye 65 j Agenda Thalia Theater tot én met Woensdag 23 Aug Susan Lenox Aptttheken De apotheken van den heer E Grendel t Tiendeweg 9 en Pr Hfendrikstraat 15 zün tot en met 25 Augustus benevens dendaarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voorrecepten MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 22 Aug Aangevoerd 204 paarden 39 veulens S03 magere en 809 vette runderen 340 vette kalveren 248 graakalveren 384 nuchtere kalveren 332 ichapen of lammeren 11 varkens 12 bokken en geiten Prijzen Runderen Ie kw 49 69 2e kw 30 41 3e kw 27 30 cent per K G Stieren Ie kw 32 42 2e kw 26 30 3e kw 24 25 cent per K G Kalveren Ie kw 73 86 2e kw 34 4 3e kw 80 34 cent per li ü Melkkoeien ƒ 60 230 kalfkoeien ƒ 110 200 stieren ƒ 106 206 pinken ƒ 36 8ö graskalveren ƒ 20 82 vaarzen ƒ 80 145 werkpaarden ƒ 120 210 slaclitpaarden ƒ 90 135 hitten ƒ 60 86 nuchtere kalveren ƒ 5 60 8 fokkalveren ƒ 7 14 Kunderen waren ruim aangevoerd in Ie soort waa goede kooplust en werd dan opk prüshoudend verkocht De anderen soorten waren moeilijk te plaatsen en bleven laag in prijs Stieren dezelfde handel als van de runderen Kalveren De handel was over t algemeen redelijk 2e en 3e srt minder gemakkelijk te plaatsen De prijzen bleven gelijk hetgeen voor de handelaren met gunstig is aangezien de kalveren duur mgekocht worden op het land en ook da boeren kunnen niet voor lager geven Melk en kalfkoeien bleven prgsh udend de handel was stroef en moedxik te plaatsen üraskalveren werden voor het leven zeer slecht verkocht en andere soorten ook weinig handel met lage prijzen Pinken en viarzerhandel zeer slecht weinig koopUist Slachtpaarden waren styf in P D del redelijk andere soorten kalm Nuchtere kalveren en fokkalveren zeer weimg handel en aanvoer niet groot Kaasmarkt Bodegraven 22 Aug Aangevoerd 441 P rt 43 met r m Prijzen Ie kw m r m ƒ 2t 27 2e kW m r m ƒ 19 22 zwaardere ƒ 28 Handel vlug CoUp Groenteveiling 21 Aug Spmazie ƒ 6 60 MÜ Poselem ƒ 3 10 6 90 Snijboonen ij fl Slamboonen ƒ 2 90 60 Stokboonen ƒ aO13 30 per 100 K G Bloemkool f Komkommers ƒ 0 50 1 60 Krops a ƒ O t 130 A düvie ƒ 0 50 1 60 per 100 stuks Peen ƒ 3 70 6 90 per 100 bos lomaten A ri 3 2 40 B ƒ 1 2 10 C ƒ 1 l BO P 100 pond Augurken fijn ƒ l IJbasterd ƒ O W basterd ƒ 3 6 grof ƒ 1 2 per K G De Goudsche wielerbaan zal dus a s Zondag wel in het teeken aller belangstelhng staan trouwens de namen van sterren op dit gebied zooals Pijnenburg v Kemp n V Nek Jr enz waarborgen dit wel Van Egmond profeeaional Kijdl 2 September als beroeporijdcr te Den Boach Maar het Handelsblad verneemt ia het thans zeker dat He van Bgmond die vorige week Zondag te Parijs het amateurwei eldkampioenscnap veroverde 2 Septdmbei a s te Den Bosch als profesaiona zal uitkomen tegen Piet v Kempen Jan Pijnenburg Gerard Leene v d Heuvel en v Oers Gisteravond is deze beslissing gevallen Wielerbaan Rotterdam Gezien net enorme suces en de groote belangstelling welke voOf de trainingsritteii achter kleine motoren op de Rijawijksche bi an bestaat fceeft de directie besloten W oensdagavond a a ook op de Rotterdamsche baan zulke ritten te laten verrijden Aan den start zullen verschijnen de po puJaire Wildschut Lorié Leyse en Valk of Hollander Er zullen twee manches van ieder 15 Ii M worden verreden ATHLETIEK De tweede competitiedag Het bestuur der Goudsche Athletiekkring brengt ter kennis van de deelnemers aan den tweeden competitiedag die alle nummeis nog niet hebben afgewerkt en ook Zondagmorgen niet ia de gelegenheid zijn geweest uit te komen dat zij alsnog a s Zi terdagmiddag 26 Augustus 5 uur n m op bet G S V terrein in de gelegenheid worden gesteld hun achterstand in te halen De datum der derde competitie dag zal nog nader worden bekend gemaakt de regen niet nog meer schade zou ïSaanrichten Hier en daar zyn afgerukte takk i ontwortelde boomen op de lichtleidlng vallen zoodat in den vooravond het dorn h diepe duisternis lag Het dienstpersoL van de P E M was echter met spoed waarschuwd en het mocht den manneiir gelukken de schade te herstellen wTmen in het dorp het verdere gedeelte unden avond niet in het donker behoefde iWte brengen De herstellingen aan de w föonleidinf zullen echter wel wat laagTjtyd vorderen s v Persoonlyke ongelukken kwamen nJet voor Een meisje werd aan den benedeakaw van een afloopende straat tegen de vlilfc geworpen en door de kracht van den wijri hoos geheel naar het bovendeel vu L straat gerold Het kind kwam met den schrik vry Een honderdjarige jubilaris 7S jaar directeur De heer J Timmermans Wz te Waglwajt vierde Zaterdag den dag dat hy vi r 75 jaar benoemd werd tot directeur der N V NoordBrabant My van Verzekering op het Uven gevestigd te Waalwyk D heer Timmermans werd geboren 25 Mei 19 14 en IS dus thans in zyn honderdste levensjiuff In Mei 1914 op zyn SOsten verjaaniij werd hü tot ridder in de orde van Onaji Nassau benoemd T De heer Timmermans bezoekt nog dfi n ks zyn kantoor Doodelijk ongeluk te Wassenaar Kind levend begraven G stermorgen omstreeks tien uur heeft bij If zandafgravmg van De Kltp te Wassenaar een doodelijk ongeval plaats gehad Len knaapje dat zyn ai ire vacantiedjg f door wilde brengen f ir mee te lielpen rü de zandafgra ing n wa medegeff J ii met de vrachtauto vl i d L hü stond aan den voet van het duin toen plotseling een hoeveelheid zand van ongeveer a COO k b M neerstortte den jongen tegen de auto drukte en hem bedolf De ijlings te hulp geroepen politie en e groot aantal werklieden die op het terreia aanwezig waren by de zandafgravingen grepen onmiddeilyk in om te trachten hrt knaapje nog bytyds te bevrüden van den enormen druk der zandmassa Het werk vorderde evenwel zeer langzaam daar m t groote voorzichtigheid gegraven moest wM den elk oogenblik dreigde een nieuwe Instorting van bet 30 M hooge duin Na ongeveer tien minuten werd het hotrfd van den bedolvene ontbloot De geneesheer dr Baart de la Faille kon echter slechts den dood constateeren de ongelukkige scheen onmiddeilyk gedood te zijn door den druk van het zand op jp rug Het lyk werd vervoerd naar het politie bureua te Wassenaar alwaar het is onetbaard Het slachtoffer bleek de 13 jarige C uit Oegstgöest te zijn Ongeluk bij betrouwbaarheidsrit Nederiandsche deelnemer overrijdt in Frankrijk een vrouw De Nederlander W Laming in den Htig die deelnam aan een bef rouwbaarheidirit voor auto s en motorfeitsen van Eindhoven naar Parijs en terug heeft in een dorp 1 Mezières een vrouw overreden aldus m iH het Belgisch Tel Agentschap De VWUW werd gedood Uit een ingesteld onderzoek Is gebleken dat de vrouw den weg overstak en eensklaps op haar schreden terugkeerde De politie had L willen arresteeren doch door bemiddeling van enkele K N M V officials bleef hij op vrye voeten Wel il zijn wagen in beslag genomen Vergif tigingsgevallen Vermoedelijk door het et n van blikgroeatt Belgische koorleden ziek geworden Naar het Hbld verneemt hebben zich in den nacht van Zaterdag op Zondag en gok in den loop van gisteren by een 13 t l ledsB van het St Romboutskoor dat Zaterdagavond in den Haag in het Kurhaus ia opgetreden vergiftigingsverschijnselen voorgedaan Gelukkig bleken deze veraohijnaelen niet van zeer ertistigen aard te zyn zoodat een aantal leden van het koor nog giateravond de terugreis naar Mechelen heeft kunnen aanvaarden Voor eenige andere leden van het g Mls ap achtte dr L C M Steger de ïiuliarts van Huize Katwijk aan den Raamweg waar een deel van het koor logeerde het wenscheiyker dat zij hun vertrek uHHtelden Zaterdagavond na het welgeslaagde concert in het Kurhaus hebben de leden onder leiding van Kan Jules van Nuffel = naar Huize Katwijk begeven zonder dat er van eenige ongesteldheid sprake was In den loop van den nacht werden verschillende hunner echter onwel zoodat medische hulp moest worden ingeroepen Toen dr Steg eenige gevallen van vergiftiging can teerde en het aantal zieken zich uitbriajdet achtte de directeur van Huize Kat yijKi heer Easer het noodzakelijk den gem tj neesk dienst van het gebeurde in kenms stellen In samenwerking met dr Steger U aii na door dr F J Noordhoek Hegt hyP niet van den gem geneesk dienst een derzoek ingesteld dat gisteren nog in len gang was j By dit onderzoek doet aïch a vergiftiging het gevolg zou zyn van nev eten van bepaalde niet goed toebereide setzen deraoeilÖkheid voor dat de 8 w eetlust der jongemannen oorzaak geen etensresten zün overgebleven Inmiddels zijn de medici overtuigd r j Jo nnriaflk der vw Prinses Juliana H K H Prinses Juliana is gistermorgen per auto van Het Loo naar Soestdü k vertrokken om later op den dag vandaar met H M ie Koningin naar Den Haag te gaan en De Ruygenhoek weer te betrekken Gedurende het verblijf van H K H Prinses Juliana op Het Loo waren Haar gasten de dames A L Schoch directrice van de particuliere zaken van H K H J C barones van Sytzema adjunct directrice van de particuliere zakenvan H K H Micheln en Rooseboom Zy maakten gezamenlijk vele uitstapjes Prinses Juliana naar Alkmaar Op 8 October Het bestuur van de 8 October Alkmaars Ontzet heeft gistermiddag bericht ontvangen dat Prinses Juliana de feestelykheden op 8 October a s zal bywonen Bezuiniging Ontslag up grond van leeftijd en dienstjaren Wy lezen in de Rotterdammer Naar wy vernemen wordt in regeeringakringen een nieuwe en tame lyk ongewone bezuinigingsmaatregel overwogen Het zou n l de bedoeling zijn vervroegd ontslag met recht op pensioen naar diensttijd te verleenen aan personen in overheidsdienst wier leeftijd vermeerderd met het aantal dienstjaren 90 bedraagt Iemand die öO jaar oud is en 30 dienstjaren heeft zou dus voor vervroegde pensionneering in aanmerking komen Deze bezuiniging zou vooral daarom doeltreffend geaöht worden omdat ze by nietVervulling van de vacature onmiddellijk voordeel oplevert en by handhaving van de betrekking de werkloosheid zou verminderen De werkloosheid te Rotterdam stijgt neer Uit het maandbericht van de gemeentetyke arbeidsbeurs te Rotterdam blykt dat in de maand Juli stonden ingeschreven 40 873 mannelijke werkzoekenden waivrvjtn 40 158 werkloos waren en 536 vrouweltjke eiKzoekenden waarvan 19 werklood waren Vergeleken met de vorige maaad ia het tütiial aantal werkloozen vermeerderd möt i4 J De grootste vermeerdering vormen het bouw edrijf met 381 meer de houtbewerking kingtn meubelindubt ie met 7 meer het kierd ngbedryf met 101 meer m de metaal b irijve n met 182 vh i Hel iintal wtrKlu ZLti is verminderd a hot k pfft r tn l irbitrabedrijf by J kantoorbedienden dn P I u r ndustrie de ta a is en sigarenin JuStrie de binnenscheepvaart HaagBche Gemeenteraad Samenwerking in peri onee i aangelegetihcden De Haagsche gemeenteraad keurde gisteren met 20 tegen 17 iteriimen ean voorstel van B en W goed tot vijzigin van het werl liedenreglement ii dien zin dat voortaan alle overuren vifeidcn gecompenseerd door vrye uren Tot lu toe geschifdde de compensatie gedeeltolyl in gel 1 Voorts vereenigde Ie liaad zicT na pen e discussie zonder stenui ng met hec voorstel van B en W om de uitvoering der uorapro ikelijke plannen leirpffende iW uitbreiding en verbetering v m het ziekenhuis aan den Zuidwal te beperken nu gebleken is dat aan uitbreiding op zoo groote pedaal aJs t fu aantal jaren geleden werd eredacht geen behoefte meer bestaat Ten slotte werd z h st aangenomen een voorstel van B en W tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling nift gemeenten van 40 too of meer inwoner S ter bevordering Van de doelmatige behandeling van gemeentelijke personeelsaangclegenhedcn De bedoeling is aanvankeiyk een bureau voor documentatie te stichten De R K Staatspartij Kernhervorming over het geheele land Krachtige politieke activiteit Het dagelyksch bestuur der Jt K Staatspartij heeft blijkens de Maasbode aan de besturen van de Rykskieskring organisaties aen brief gericht ter opwekking van een krachtige politieke activiteit Na een herinneiing aan den veelbesproken Kaderdag te Amersfoort heet het In dezen brief In Amersfoort is gevraagd geroepen om daden De partijleiding heeft dien roep ver itaan Het algemeene doel dat de Partyleiding vooropstelt is De partij moet sterk leven en ook tot de massa spreken tenminste op een groot aantal voorname punten in het land Het algemeene micjdel moet zijn twee ledig Ie Verdieping van staatkundig toezicht in het algemeen en kennis van feiten en verhoudingen kennis van den concreten inhoud van het werk 2e Meer levendige werkzaamheid een grootere beweeglijkheid van de Party waardoor de massa meer zal worden bereikt ook buiten verkiezingstijden In dezen algemeenen opzet heeft de Partijleiding een aantal byzondere middelen gesteld Voor één dier middelen roept zij I UKNIEUWS Vriiï Hervormden Te Boskoop en Gouda De afdeeling Boskoop van de Ver van ryz Hervormden heeft bericht ontvangen dat de rechtz kerkeraad der Ned Herv Gem te Boskoop in beginsel besloten heeft aan deze ereeniging conform baar verzoek een aantal doopbeurten toe te staan Juist hac deze vereeniging voor het eerst de kerkeraad is tot voor kort vryz geweest een aantal kinderen in de Vryz Ned Herv üem te Oudshoorn laten doopen De besturen van de afd Gouda en Boskoop van de Vereenigifig van Vryz Hervormden hebben de plaomen voor de benoeming van e n voorgangster voor beide afaeelingen in beginsel aanvaard VOBTBAL Het Jumores ïoumooi De G S V jeugd wint Onder begunstiging van fraai voetlbalweer vond Zondag j l het aangekondigde ioniores toumooi plaats Door het ter elfder ure afschrijven van O N A speelde allereerst G S V a een afmattingswedstr id tegen een e tal bestaajide uit spelers van het b juniores team d Woerdenaren en ft oerden IV deze ontmoeting werd op verdienstelijke wijze door de Woerden combinatie met 2 1 gewonnen De Woerden a ploeg die daarna tegen Alphen a den wedstrijd aanbond wist op vertuigende wijze te winnen 4 0 werd het Hierna vond een veteranenwedstrijd plaats tusschen de Woerden en G S V oudjes welke door G S V met 2 3 gewonnen werd met rust leidden de Woer denveteranen met 2 0 Voor de winnaarslonde Woerden a S V a trok G S V aan het langste eind met een fraaie 0 4 zege werd door de Gouwenaars beslag gelegd op den eersten prSs zijnde een groote zilveren lauwertak Een record uitslagl De junioren competitie wedstrijd G S V a Gouda d Zaterdag 19 Augustus j l te Gouda gespeeld eindigde met een 88 0 zege voor G 8 V met raat was de stand 17 0 De G S V jun behaalden door deze overwinning tevens het afdeelingskampioenschap hunner afd met de volgende cijfers G S V 11 11 22 98 6 ZWEMMEN Jennj Kastein e wereldrecord gebroken Door een Japansche zwemster In gisteren te Nagoyas gehouden damesswemwedstrijden heeft de Japansche zwemster Maehata een nieuw wereldrecord gevestigd op de 400 Meter schoolslag voor dames Zij zwom den afstand in 6 minuten 87 6 sec en verbeterde daardoor het oude record dat sinds 1932 op naam stond van Jenny Kastein met 0 8 ocl Mej Kazuè Koshime vestigde een nieuw Japansch record op de 400 Meter vrije slagT met een tijd van 5 riiin 5S sec WIELRBNXEN De Goudsche Wielerbaan Een itoot internationaal programma De Stars komen Voor a s Zondag 27 Augustus heeft de directie der wielerbaan te Gouda een groot internationaal program saamgestcld De meest bekende Nederiandsche profs zullen aanwezig zijn om elkaar in de te verrijden sprint tijdrace en 100 K M toppelwedstrijd te bekampen Zoo nemen aan den koppelwedstrijd deel Pijnenburg Braspenlung indien Braspenning ni t kan starten wegens de Zondag j l te Tilburg hem overkomen valpartij zal waarschijnlijk de Hagenaar Cor Wals uitgenoodigd worden Piet van Kempen Klaas van Nek Jr EversWavrick van Hoek Zims Heaslinga Statena Riethoven Verschoor Verder wordt in een omnium sprint achtervolging en tijdrace het kampioenschap van Gouda verreden tusschen de Biesheuvel en Th i Laatste Berichten DKAADLOOZE DIKKST Doodeiyk auto ongeluk bg Leusden AMBRSPOORT 22 Aug Hedenmiddag had op de Amhemscheweg ter hoogte var de Hertfckop te Leusden by Amersfoort een trnstig autoongeluk plaats met doodelykMi afloop Toen een auto bestuurd door den heer T vit Woudenberg met matige snelheid een zandweg passeerde kwam hieruit een paard aangerend dat op hol sloeg en met een gedeelte van het lemoen achter zich op het voorstuk van de auto sprong De bestuurdtr gooide hierop het stuur om waardoor de wagen tegen een boom botste Hierby Uei een der vier inzittenden zekere de Greef uit Leusden zware verwondingen op en is eenige oogenblikken later overleden Autobus in e n afgrond gestort MADRID 22 Aug Een autobus met 44 vacantiegangers uit Madrid stortte te Guadarrama van een stellen helling naar beneden en sloeg eenige malen over den kop Van de inzittenden werden wonder boven wonder slechts vyftien personen gewofld terwijl een hunner werd gedood Vermoedelijk was de chauffeur dronken Nieuw Atlantisch record m een sloep over den Atlanti hen Oceaan Uit NewYork wordt gemeld dat de Fransche Schilder Martin Marl daar In zün sloep is aangekomen Hü heeft geheel alleen zyn vaartuigje over den Atlantischen Ocea gebracht in den tijd van 29 dagen Vertrokken van Brest deed hy Madeira ban Domingo en Fort de France aan De afgelegde afstand bedroeg 2850 myl Martin Man denkt het record van een overtocht m een klein vaartuig t hebben veroverd Het vorige record stond op naam van kapitein biocum die 2600 m l aflegde in 28 dagen Spoorwegongeluk in China 200 Officieren verdronken Het persagentschap Radio meldt uit Shanghai dat tusschen Kioeking en KoeÜng oen mUitaire trein waarin 500 Chineesche officieren waren gezeten in de Siaorivier zou ziin gestort Ruim 200 officieren zouden hierbij zyn verdronken Nadere berichten uit Shanghai bevestigen dat 200 Chineesche officieren van een der regimenten met de beste reputatie bij het spoorwegongeluk naby Kioekin zijn verdronken Twee wagons stortten in de Siaorivier Pogingen van de overige passagiers de officieren te redden bleven zonder resultaat r n in de 1 HO I f r rni Beurs van Am eïtffim Beursoverzicht Ook thps was er op de Ameterdamsche beurs gebrek aan belangstelling dit leidde zelfs tot afbrokkeling van de koersen Waren in de morgenuren de noteeringen vrg vast tengevolge van de vaste tendenz van Walstreet in de middaguren hielden de hoogere noteeringen geen stand en het alot lag tenslotte nog iets beneden de koersen van gisteren Unilevers liepen 1 terug Philips ondergingen evenals Aku s en Ford maar weinig verandering Van de Petroleumwaarden zetten üon Olie onveranderd in doch ook deze brokkelden iets af Rubbers openden vast doch koilden zich niet volkomen handhaven Tabakken verdeeld doch e fd wat luier Duitsche obligaties nauwfiJjijVs prijahoudend Ned Staatsfon n aangeboden Urr DBN OHTREK HAASTRECHT Wiiikelsluiting De gewijzigde verordening op de verplichte winkelsluiting is afgekondigd Hierdoor mogen de winkels tot s avonds 9 uur geopend blijven Op wathtgeld gesteld De keuringsveearts is nu de reorganisatieplannen van den Vlecschkeuringsdienst ziJn aangenomen met ingang van 1 October a s op wachtgeld gesteld RAD10 NIBUW8 Programma voor heden Hilversum A V R O 6 30 Omroeporkest o l v N Treep m m v Henk Noort zang 7 00 Gramofoon 7 30 Kamercon eert 8 00 Vaz Dias 8 06 Paul Godwin en zijn orkest 9 00 Alex de Haas 9 20 Vervolg Paul Godwin 10 00 Gramofoon 11 00 Vaz Dias 11 10 12 00 Uit de Vereeniguig te Nijmegen John van Broek and hJS boys Huizen K R 0 6 40 Gramifoon 6 00 Voordracht 6 16 Schlagermuziek 7 46 Lesing 8 00 Gramofoon 8 10 Lezing 8 20 Or kestconcert 8 46 Vaz Dias 9 15 Radiotooneel 10 00 Lezing X0 20 Concert 10 30 Vaz Dias 11 00 12 00 Gramofoon ADVER TfeNTIEN STOOMËN van Zomerkleding Dekens pnz Ue alUrbaate be i kiatf STOOMERU EN VKjftVERIJ De Pelikaan $ ouda De Gecontroleerde Part Bewakings BrigA voor Gouda en omstreken u Z geeft hiermede kennis dat haar Kantoor vanaf heden is gfivefed KLEIWEG No 110 Kleine Vest te GOUDA Telefoon aahgevraagd en ingeschreven by de Kamer van Koophandel Onze onderneming is een e SnafZ neemt n vooruitbetalingen en werkt met geschoo d personeel sfJrU n tz el voor de beveiliging in het algemeen als voor Uwo I panden en goedpren in het bijaonder IUDIO TELB6KAFISC3I WBBBBBBICBT 22 Augustus Hoogste stand 762 8 te Blarita Laagste stand 748 9 te Lamick Verwachting Meest miitige zuidelijke totzuidwestelijke wind Half tot zwaar bewolkt of betrokken Aanvankelijk opWatelid Opnieuw regenbuien met kan op onweer Goudache renners Weinig venndarliic in tmperatiiiir FMk binnen eenige dagen de oorzaak der giftlging te kannen vaststellen Ü zün waarin ryke vreemdelmgCTi sensationeel rhalen konden doen over oft icieele löchten ter bezichtiging van Berlqns nachtleven Honderden nachtclubs zyn thans gesloten n minstens even zooveel staan op de zwar lij t èn zijn aanmerkelgk beknot in han 1 twegiugsvryheid iVjet vet üntwa arcllging wordt verder meltfiag gemaalt t van de vruchtelooze pogingen van vei eigenaars van nachtclubs om aan de ia p ht der politig te ontsnappen door hun k ien in Nazi kleuren te versieifin en J n kellners als S S maainen te klêed De l ihierweek te Eisieben geopend Zonrf i i de Lutherweek te Eisleben beItonneil D e etad is een vlaggenzee Uit binnen neneri tiuitètiland zyn de bezoekers in yroü t gètölè naar Eisleben gekomen De feestelykheden werden geopend met een grootb 4 IeifHtifeheid in een reusachtige teKt f p de ftWtWélde In het middelpunt ran de belangsÉ ÜH stond de rede van Pfarrer HossöMkfek De ï i komst werd opgeluisterd met zang Oi hèt historische marktplein werd opgovoeVd et spel ftDer Bergmann Gottes an Pranz Kern veréenSö ide staten AutobMxÏKiAotBing met dynamiet auto Acht dooden 26 gewonden Uifi Wilmington in den staat Delaware v ordt gemeld dat een autobus die geheel bezet was met personen die vacantielütstapje maakten in botsing kwam met een vrAbhtauto die dynamiet vervoerde Er vdgd l éten vreeselijke ontploffi lg De in itttnden der beide voertuigen werden ver fteggealingerd Acht hunnei werden op slag gedood en 26 ernstig gewond De beide lauto a werden geheel uit elkaar geslagen 463e NED STAATSLOTERIJ 3e klaese Trekking van Dinsdag 22 Aug Hooge prijzen ƒ rf tttO 18423 ƒ 1806 15615 i 1000 4602 16211 18182 ƒ 400 3763 18158 ƒ JOO 4749 ƒ JOrt 2815 3198 3843 6395 7374 11798 iVOfta 20204 Prijzen van ƒ 45 2 4 24 29 62 141 156 164 m 212 237 304 319 826 368 atfi i 469 482 488 629 636 667 Wi 617 626 642 666 660 669 730 739 7 819 906 923 96 966 973 1015 017 1061 1167 1191 1202 1213 1214 1336 18 7 1360 1378 1484 1471 1473 1612 1615 1618 1626 1632 1536 1562 1582 1588 1628 1648 1661 1680 1682 1689 1690 1764 1770 litb 1929 19W 1970 1980 2008 2016 2042 207B 208 2126 2131 2203 2221 2414 2436 2441 2 451 2 6 T 2484 2498 2539 2662 2674 io3l i6l 2 2714 2716 2726 27Ï8 27IJ8 2 i 6 ffU JilU Zii l 2784 2793 2798 2890 2941 29 i981 3007 3fl20 3634 3052 30ê6 4C94 ai4i 31 3171 3196 3206 3229 3210 i iix mmcsxa 3387 3400 3494 3626 3588 9589 8657 WiS 778 3848 8861 4000 4004 4010 4028 4079 4082 4116 4127 4137 4146 UTO 4186 4206 4240 4260 4287 4307 346 4Sél 4427 4462 4467 4476 4486 4576 4660 4671 4715 4760 4764 4801 4826 4886 4838 4886 4908 4971 5046 6063 5069 6092 6181 5160 5246 5288 5356 5364 6406 6436 6468 6467 5497 6610 5547 6569 6674 5895 6626 6666 5605 6714 6722 6725 5761 5823 6947 8948 5991 6026 6098 6137 6171 6203 6210 624 06266 6308 6316 6344 6347 6364 6366 6890 06 6412 6443 66O4 6577 6627 6629 6681 6684 6719 6781 6736 6737 6757 6769 6770 6823 6864 6891 6962 7022 7051 7066 7098 7106 7113 7147 7167 7168 7207 7261 7296 7322 7366 7393 7396 7408 7411 7431 7622 7640 7645 7579 7S15 7684 7712 77B9 7800 7834 7841 7863 7986 7984 8007 8028 801 84 8136 8157 8168 8180 8208 8230 3223 8234 8237 8311 8321 8396 8421 8431 S470 8524 8542 8567 8611 8728 8735 8766 8706 8910 8913 8916 8970 8995 9004 9025 9063 9079 9114 9160 9176 9179 9193 9 12 9233 9318 9824 9342 9866 9467 9477 9468 9484 9498 9620 9629 9656 9560 9585 9594 966iJ 9724 9727 9742 9750 9780 9827 9831 9 41 9844 9860 9884 9887 9963 10090 1 UM 1 1 3 10257 1O260 10317 10356 10367 imW 10467 10462 10481 10616 10532 10572 106801061 10603 10699 10708 10712 10718 10769 10760 10833 10914 10917 10926 10998 10997 1 067 11077 11091 11121 11192 11207 11279 11287 U290 11294 11302 11898 11448 11498 11006 11537 U548 11664 11660 11613 11631 11682 int 11749 11840 11860 11966 12023 12027 8S t2131 12193 12198 12205 12231 12231 l 2 jë 123flS 12838 12383 12439 12536 12668 12617 12618 12650 12694 12765 12774 12801 j S5 1299 13023 13031 1S046 13066 I MH U1Ü 4 13166 13170 13176 13179 13193 1J2 H3 6 13269 13298 13369 13380 13466 13485 1 3659 18596 13598 13708 13712 13729 M9fj 13 69 13761 13800 13805 13807 1S825 13S27 13846 13904 13920 13942 1395S I0 fiftft39Jft 14280 14290 14421 14458 14465 14C lJ 5ra 14599 14600 14603 14610 14616 IJiWl H M 14661 U 86 14739 14766 14798 fMv iW 23 149U 14935 14978 14987 1499115018 15116 16146 16160 15172 16192 16MB 16231 15259 15294 15306 15S07 16320 liSSr 15361 15378 16409 16451 15472 16479 1 5449 16493 15512 16622 16640 15654 16664 I i6h £604 16688 15733 15766 16758 16769 i67 tnip92 15828 15868 16880 16902 15997 16053 16056 16067 16093 16113 16126 16133 18181 16179 16183 16192 16812 16221 16236 16288 16279 16810 16339 16958 16377 16879 164lB f 5ri6474 16483 16610 16442 16648 16695 16609 16687 16697 16721 16723 16791 16803 16837 16862 168 7 16943 16966 16967 16968 17100 17118 17136 17208 17249 17261 17276 17320 17327 17336 17343 17364 17366 17J30 17432 17481 17486 17487 17611 17517 17664 17628 17636 17709 17764 17768 17776 17784 17826 17867 17875 17880 17918 17924 thans medewerking in de plaatselijke kernvorming Het 1s uk over te gaan to t het vormen van kernen van actieve partijleden in de partij af deelingen De eerste stap om dat te bereiken en dat moet het koste wat het koste bereikt worden ia de vorming van plaatselijke kernen Deze kernvorming is het hoofdpunt van het werkplan dat onmiddellijk overal waar dat mogelyk is en in elk geval in de door de partijleiding aangewezen plaatsen moet worden aangepakt en uitgevoerd Gewezen wordt dan verder op het nut van gewestelijke kaderdagen In een bijlage tot dezen brief geeft het dagelyksch bestuur aanwijzingen omtrent taak en werkwijze der te vormen kernen welker stichting door de kringbesturen moet yord en bevorderd De vorming moet ter hand genomen worden in de volgende verdeeling over de districten Limburg 14 Utrecht 6 Tilburg 13 Zeeland 4 Den Bosch 11 Rotterdam 1 JJen Haag 1 Amsterdam 1 Gelderland 13 Leiden 8 Dordrecht 6 Drente 4 Haarlem 9 Groningen 3 Den Helder 9 Friesland 6 en Överijsel 7 Vóór I October 1933 moet de oprichtingsvergadering vsËi elke kern hebben plaatfa gehad Vóór 1 Novemfcr a s moet een plan worden opgesteld voor regeling van de eigen werkzaamheid naar behoefte gedifferentieerd voor leden die zich speciaal met het bewerken vah studie en voorlichtingsmateriaal zullen bezig houden en die zich meer in het bijzonder aan de politieke propaganda zullen wijden Behalve tot versterking van het eigen werk van de kern zal de arbeid der eerste maanden tenslotte moeten leiden tot gopd voorbereide openbare vergaderingen door de plaatselijke afdealingen der Party te beleggen na Kerstmis in a s Januari op alle plaatsen waar kernen bestaan Het werk van de R K Staatttpartij in zyn grondslagen en in de concrete toepassing zal daar moeten worden in het licht gesteld De contingenteering van bacon Ook hier A weer beperking Naar het Handelsblad ter oore komt zyn er in den laatsten tyd onderhandelingen gevoerd met Engeland in verband mët de contingenteering van den invoer van bacon aangezien naar men weet de overeenkomst welke wij te dezer zake met de Engelsche regeering hadden medio September a s afloopt Vworts verneemt het blad dat gebleken is dat de Engelsche regeering het voornemen heeft dên import van bacon aanzienlyk te beperken zoodat ook ons continger t een niet onbelangrijke reductie zal ondergaan Crisis Züivelwet en Margarine Minister Verschuur onderricht den heer Wijnkoop Op de vragen vap den beer Wynkoop betreffende het niet meer verstrekken van vergunningen vo het fabriteeren van margarine den verkoopsprijs van margarine en de door de fabrikanten van dit verbruiksartikel gemaakte winst heeft minister Verschuur het volgende geantwoord Het niet erkennen van andere margarinefabrikanten als liroducenten in den zin der Crisis Zuivelwet 1932 dan degenen die op het tijdstip der inwerkingtreding dezef wet margarine vervaardigden ia geheel in overeenstemming met hetgeen de minister bij de behandeling iïi de beide Kamers der Staten Generaal dienaangaande in uitzicht heeft gesteld Handhaving van dezen stelregel is temeer noodig nu de productie der margarine op 1060 ton is gecontingenteerd de verdeeling dezer 1050 ton is geschied in verhouding tot de productie van de onderscheidene bedrijven vóór de invoering van de Crisis Zuivel wet Onjuist Is de meening dat het aandeel der Margarine Unie 80 bedraagt Het welslagen van de CrialsZuiveiwetmaakt het voorts noodzakelijk dat een bepaalde verhouding tusschen de prijzen anboter en margarine bewaard blyft By debehandeling der Crisis Zuivelwet is hetvoornemen te kennen gegeven die verhoulding te stellen alé 3 2 I Ten einde te bereiken dat deze prijsverhouding bewaard blyft wordt o a een heffing op de margarine gelegd Deze heffing Is dan 09k verhoogd toen kort na de inwerkingtreding der wet bleek dat de prijsver houding 3 2 njet bereikt werd en zal zoo noodig verhoogd worden om de bedoelde prijsverhouding te blijven handhaven De meening dat by sluiting van een fabriek het door hftar gefabriceerde quantum automatisch vervalt en zoodoende de productie wederom wordt verminderd is niet juist automatisch toch wordt de productie der overige fabrieken daardoor verhoogd zoodat uit dezen hoofde geen nadeelen voor de verbruikers kunnen ontstaan De meening dat er bij een verkoopprijs van ƒ 1 voor de fabrieken een winstbedrag van ƒ 0 20 zou overschieten deelt de minister niet Die verkoopprijs is by kleine hoeveelheden ƒ 0 98 bij leveringen van eenigszins groote hoeveelheden worden allerlei prüsredueties toegepast zoodat de gemiddelde opbrengst niet hooger gesteld kan worden dan circa ƒ 0 96 Uit dit bedrag moeten in de eerste plaats bestreden worden de heffing van ƒ 0 24 per K G benevens de kosten van 25 A natuurboter waarvan de prys schommelt om ƒ 1 60 per K G zoodat ten slotte voor 75 margarinegrondatof benevens kosten van verwerking verpakking transport distributie Incasso e d overblijft een bedrag vön even 30 cents Het is duidelijk dat bij een aldus berekende opbrengst van 30 cents een winst van 20 cents is buitengesloten Bij de behandeling der LandbouwCrisis wet 1933 heeft de minister medgedeeld dat het in zijn voornemen lag aan den CrisisAccountantsdienst op te dragen een onderzoek in te stellen nasr de winsten vf n de margarinefaibrikanten Zouden deze winsten onredelijk blijken dan zal door verhooging van de heffing de winst verlaagd worden prijsverhouding van boter en margarine als van 3 2 blijft evenwel gehandhaafd wat in liich sluit dat de verlaging van de winst niet aan de verbruikers van margarine doch aan de melkveehouders ten goede zou komen Slechts ten aanzien van de margarine voor de werkeloozen bestemd zou een verlaging der winst tot uitdrukking kunnen komen in den prijs voor de verbruiker GEMENGDE BERICHTEN De moord op de Boxtelsche kermis Bij het politie onderzoek in zake den moord op den 26 jarigfcn A P te Boxtel is komen vast te staan dat het slachtoffer door een messteek onder het linkeroor is getroffen Het mes heeft daarby de halsslagader doorgesneden Dit had tengevolge dat het slachtoffer onmiddeilyk bewustelo os ter aarde is gestort en tengevolge van hevig bloedverlies ongeveer een kwartier na den aanslag is overleden De verslagene die ongehuwd was stond niet gunstig bekend M W die als verdacht van dezen moord is aangehouden en in arrest is gesteld ontkent een mes in de hand te hebbén gehad zoodat hy niet den doodelijken slag zou hebben kunnen toebrengen Wel heeft hü bekend het slachtoffer met de vuist te hebben geslagen Ook heeft de verdachte een wonde aan het gelaat opgeloopen ter hoogte van den mond en kan hy zich niet herinneren door wien en hoe hem die wonde is toegebracht Bij het lijk is een mes gevonden dat herkend ia als het eigendom van den verslagene Het mes van W is echter spoorloos verdwenen Oe verdachte Is gistermiddag met het lyk geconfronteerd Hü heeft nog geen be kentenis afgelegd De politie zet het onderzoek voort Gewezen veldwachter vindt geen rust De in verband met het stroopersdrama te Nieuwkoop van daar vertrokken gewezen veldwaehter T die zich tydelyk by een familielid te Leiden heeft gevestigd wordt ook daar door de Nieuwkoopsehe burgerij al niet meer met rust gelaten meldt men aan Vooruit In den nacht van Zondag op Maandag hebben een vyftigtal ingezetenen uit Nieuwkoop den man in zyn woning opgezocht er aangebeld en medegedeeld dat de Nieuwkoopsehe bevolking hem oOk in Leiden niet met rust zal laten Daar de politie nog geen termen aanwezig achtte om van nachtelijkerustver storing te kunhen spreken is van het gebeurde geen proces herbaal opgemaakt Sportverdwazing En de treurige gevolgen De zwemster Ruth Litzig uit Heme naby Essen die Zaterdagavond na byna 79 uur in het water te hebben vertoefd volkomen uitgeput uit de Baldenaysee werd getrokken ligt thans in bedenkelyken toestand irt een ziekenhuis te Essen De zwemster die zich in de laatste uren nauwely ks kon bewegen en die slechts door muziek geroep en lawaai weer werd opgewekt moest in watten en doeken gepakt naar dat ziekenhuis worden overgebracht Gevaarlijke verschijnselen o a van ademnood en hartbeklemming doen zich voor Hoe weinig men zich aanvankelijk bewust was van den ernst van haar toestand blijkt uit het tiotsche gezegde van de moeder toen zjj haar dochter in het ziekenhuis bracht Hier breng ik U de beste zwemster ter wereld Een windhoos over het eiland Duiveland Het dorp Ouwerkerk geteisterd Gisteravond omstreeks G uur is het dorp Ouwerkerk op het eiland Duiveland door een windhoos geteisterd Tegen zes uur kwam zoo meldt men aan het Handelsblad over de Oosterschelde uit Zuidwestelijke richting een onweersbui opzetten met aan het einde van de wolk een hoos Tot drie keer toe zoo vertelden ooggetuigen ging de hoos met alle kracht omhoog en sloeg weer neer alles vernielend wat hü op zyn weg ontmoette Een roeiboot welke in de Ooater Schelde voor den zeedyk lag werd als een veertje opgenomen en over den dyk geworpen Een rüwiel dat ter plaatse aan den dyk lag ging door de lucht en was later nergens meer te vinden Door den Vierboomenpolder trok de hoos toen naar het dorpje onderweg boomen ontwortelend een sohuur werd zwaar beschadigd De monumentale toren van het oude kerkje werd gespaard de hoos ging er precies langs Maar het kerkdak en ook de school moesten het ontgelden Later bleek echter dat de schade aan het kerkgebouw en de pastorie nogal meeviel Hier en daar in het dorp was de verwoesting nogal belangrijk doordat de dakpannen door de ruiten der woningen vlogen De spanten kwamen toen bloot te liggen zoodat het hemelwater ook in de schuren gutste en dftar groote sphade aan den opgeslagen oogst aanrichtte Het geheele dorp was een oogenblik in een dicht stofwolk gehuld Van tal van huizen werden de schoorsteenen als een veertje weggeblazen en op de wegen waarover de boos zün weg nam werden de boomen uit den grond gerukt of van hun kruin beroofd Ooggetuigen vertelden dat zij de dakpannen en stukken lood uit de goten over den kerktoren zagen vliegen en die toren is toch yfeertig meter hoog Aangerichte gebade Toen de dorpsbewoners van den schrik wat bekomen waren togen zij met man en macht aan het werk om de daken van de geteisterde schuren en huizen vóór het ingaan van den nacht dicht te krijgen opdftt ritABSNIKüWS GOUDA 22 Aug 1933 De belastingdruk op de Kotfidmis en Bestauranthoude Een adres aan den Raad n afdeeiing Gouda en Omstreken vanden Nederlandschen Bond va n Koffiehuis iStauranthouders en Slyters gevestigd te r rdam goedgekeurd bü Ko f beTlt heeft zich met een adres tot den RaadLer gemeente gewend waarm erop wordttwJzfn dat door de Wet van den 28en JuhS Staatsblad Nü 388 mogelijk getorden om by gemeenteverordening de perLeien of gedeelten van perceelen uitsluitend dienende tot uitoefening van het bedriif van den houder van een koffiehuis restaurant of andere inrichting tot het gerruikëp van spgzen en dranken tegen betaling gelyk te stellen hetzij met winkels f laKementen hetzy met perceelen of perceelsgedeelten dié gemeubüeerd worden verhuurd j Deze Wet viüdt haar oorsprong m de voortdurende klachten ook in de StatenGeneraal geuit over de onbülyke werking tier personeele belasüng ten aanzien van koffiehuizen en restaurant omdat de Wet cp de personeele belasting het tot heden noodig maakte deze bedrijfsruimten te belakten als werden zy gebruikt uitsluitend U ii genoege van den belastingplichtige terwbL zü toch lüet anders zyn dan bedryfsruimten die de exploitant in gebruik heeft a daarin zijn brood te verdienen zy in dit opzicht in niets verschillen van de bedrijfsruimten als fabrieken en werkplaatsen atalkn die anderen gebruiken voor de uitoefening van bun bedrijf en geheel zyn vrijgesteld van personeele belasting zulks in ovfcreenstemming met den geest der Wet omdat immers de Wet op de Personeele Belaating is een verteringsbelasting en dus met anders behoort te treffen dan de objecttn die het verteringsvermogen van den belastingplichtige 4ot uiting brengen Evenmin als de inrichting stand of ligging van een fabriek of werkplaats ook msar eenig licht verschaffen omtrent de winst in deze inrichting gemaakt is van een koffiehuis al is het nog zoo goed ingelicht en al heeft het nog zulk een hooge huurwaarde evenmin af te leiden valt dat de exploitant m staat is in overeenstemming daarmede belasting te betalen Adressante wyst er op dat de druk deitr belasting buitengewoon is toegeiiomen nu door de tijdsomstandigheden de gemeenten zich genoodzaakt zien de personeele belasting zwaarder te doen drukken bet aantal opcenten op deze belasting voortdurend verhoogen en zelfs tot 200 te brengen hierdoor wordt de grondslag der belasting drievoudig geheven en drukt dus ten aanzien van htt Ikoffiehuisen restaurantbedrijf de onbUlykheid ook drievoudig Waar thans de Regeering in overleg met de StatenGeneraal heeft gezorgd dat de Gemeentebesturen niet langer de onbillijkheid hoeven te begaan die tot heden voor de exploitanten zulke ernstige gevolgen heeft gehad en velen van hen zelfs tot economiscben ondergang heeft gebracht aan de Gemeentebesturen de vrijheid wordt verleend om den gemeentelijken belastingdruk tinders te kunnen verdeejen dan tot op dit oogenblik het geval was en de gelijkstelling van koffiehuizen met winkels den druk der personeele belasting voor het overige deel der burgerü slechts weinig of niet zal verzwaren verzoekt adressante den Raad beItefd in dezen geest te willen besluiten opdat met ngang van 1 Januari 1934 eei n ter dragelüke personeele belasting voor de koffiehuisen reataurantbedryven in deze gemeente zal bestaan Beiaardbespeling door den heer J A H Wagenaar Gisteravond heeft de heer J A H Wagenaar Beiaardier van den Domtoren te Utrecht en beiaardconcert gegeven op den St Janstoren De heer Wagenaar die zijn concert opende met eei Revtille Sarabande en Bravade van Jhr Jacob v Eyk 16Ö7J speelde o m een suite voor Carillon Inleidi iig HoUandsche marsch Menuet Lied Utrechtsen jolyt van Joh Wagenaar en een Menuet Als het klokje klingelt van onzen oud stadgenoot Job Reckers Hy besloot met een iertal nummers van Cath van Rennes Bruidsdans Vaderlandsch Ued Kiokkedeuntje en het slotkoor van de Oranje Nassaucantate Voor het concert was vermoedelijk t igevolge van het slechte weer en het samenvallen met het concert van het kinderkoor in het Houtmansplantsoen niet zooveel belangstelling als bü de andere beiaardbespelinpen Examen hoofdakte Te Rotterdam is geslaagd voor het examen hoofdakte de heer S Koning alhier Het programma van de Volkauniversiteit in het komend winterseizoen Openingsavond op 3 October Het bestuur va n de afdeeling Gouda van dt Rolterdamsche Volksuniversiteit heeft het programma voor het komend winterseizoen aan de leden doen toekovien Dit gevarieerd programma bevat een aantal zeer interessante teergangen waarvoor de belangstelling ongetwyfeld groot zal ï Ön De ope ilngsavond izal plaats hebben op Dinsdag 3 October te 8 uur met een inleiding van den heer J H W van derMuelen ius chef van den Technischen dienst van de KiL M van het vliegveld Waalhawen De heer van der Muelen zal spreken oyer de oi aniBatle van de wereldluchtlyn Amsterdam Batavia De lezing zal met films en UchtWlden worden verduidelijkt Ka dcM opexungsavond volgt op 17 24 en Si Octobtr een cunms van PrafCMor Dr