Goudsche Courant, maandag 11 september 1933

7600 7X Jaargang Oinsdag 12 Septembsr 1883 e I839 INWONERS VAN WADDINXVEEN lezen eiken Vradag HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN t Advertentien daarvoor worden tot Woensdagmiddag 12 uur aanjte nomen aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 OMSTREKEN lECHT MOERCAPELLEf av ZEVENHUIZEN enz NIEUWS BERGAMBACHT NIEIJWERKERK Qit bladvergchijnt dagcli ks behalve op Zon enFeestd agen ABONNËHENTSPRUg per kwartaal SÜfi per week 17 eeaX met Zonda Fsblad ver kwartaal ƒ 2 M per week 22 cent overal waw de beiorginff per looper getfübiedt fianco per post per kwartaal ƒ 81b met ZoiidMgaUad fZM Abonnementen worden dageUJlu aangenomen aan ons Bureau MARKT SL GOUDA by onxe agenten en ioopers den boekhandel en de poatkantorecL Onse bureaux z n dagel ki geopoid v n 0 6 uur Adminutratie en fiedaetie TelefInterc 2745 Poatrekening 48i06 KING PEPERMUNT Verwijt Uzelf ieen slapheid indien U zich aïsr op de be slissende momenten van Uw arbeid moe en mal gevoelt Voorkom die futlooze oogen bukken d or het daqelijksche e br ven King pepermunt Politiek program van Bondskantelior OoUfuss Geen heistel van het oude pai lementansrae Tegen lood en bium Een PVBinB vei zoening met Duitschland te getaken oevers door een drukke laimgte bezet Om kwart voor twee toen door de dicht opeengepakte meiii le een dooikomen mogehjk was iiaddui de geireswveertie tribune p do Ankerrm bij den in g van de tun nei voor vervoer plaats j iomea het geheek eoipü diplomatique De Kouinklijkt familie w4rd om twee uui toen 21 aankftvam geeaUljjitig to ejuicht Zy was Vergezeld van barai Holvoet gou v ernt m der pi ovincit eüï Kamiel Huys mans IA loning begroette zi i iinaal van Roey In de bevonden zjcli voorts ki prins J eopold en priuoes tigh eicl werd geopend met van baron Holvoet waarop de Koning fter noonlijk de toogekende Q tderscJieidingen veriïïuidigde aan de Belyi bhe erï buitealandsche mgenie irs o a aar Ir Nyhoff mt den Haag alsmede aan de aneiderb die hun kraciiten voor den tunnelbmiw hebben gegeven Kouiug Albeit ♦ airf m het VlaamscJi het woord om te wijzcA op het belang van dezen grootscSi opgezetteii verbiöding wep Koit daarop k iipte de Kouing ict lint dal üen toegang t t de vervoertunnel versper de dooi en maake met de ieclen der ito niniklyke taimlie iii de auto als etrate eW offKioelen tocht floor de tunnel Aan le vemijUe was de menBotnenmafisa al even S fo i Uliegtmgen cirkelden irt de lucht terwijl iW atoet van verschalende vaart i fesn langzaam op de Kchel ia werd voorby t e iQ fcen uit negen toettetlen beataand militair eakaöei ntkeWe b n het terrem Om vier uur Kwairlen tw KömntclljKe autos aan den iiurang van de n tunnel voor fe voetgang r8 De liooge bazoekera namen plaats HP de eere tjibune terwyJ op iiey zelfde oogenblik 2OÜ00 luiveii werden losgelaten Het besluit ian de pletjxtigheid op don Imker oevei was liet zingen door 3ü i zangera en zanj f rees n onder leiding va Veremons van liet tunnellied De laatste schepen van den wfttei stoet trokken op dit X penblik voort ij Veel vereeuigingen be gaven zjch naar den mgang van de tunnele De hcii Veremaiis werd doop den K ohing geluk gewenscht waarna de Koninklijke familie en de wenoodigden zich naar den mgang van de tynnel oop de voetgangers begaf m langs dezen jwe den terugtooht naar de tad e hpginnen O op den rech ter bever werd de Koninklijke tamili weer hulde gebiaoht Hier werd hot HeiUieitl ge zongen waarna de Konipkiijke familie naur KniBsel terugkeeiHle in Ie staflK werden fe Ptelijkheden gphouden ITALn Auto door trein gegrpen Giöteimorgen ih op het traject Arejieo ChRri in de nabijheid van Frawsiiieto eeiii auto iJ een overweg dooi een tr n gegrepen De aalit yizittenden vdn den luto wer dtu gedpod de goede eigenschappen van ona volk behouden en ontwikkelen vooral die eigen schappen die 0e eenheid bevorderen solidariteit en trouw Niets zal ons kunnen ver hin deren ald s m Duitochen zin te werken D gesfhiedeöis zal later moeten uitmaken wie in dezen tyd t meest voor het Duitsche wezen zal hebben gedaan Wy hebben m den tfiatsten ttid veel vrienden gekregen in de wereld en sommigen begrypen met dat wy niet krachtige optreden tegen de agjtatie vdnuit he ayk Ik kan daarop slechts antwoorden wVzyn Duitschers en willert ons daarvan ten volle bewust blyven wannec nu onze Duitsche broeders van over de grens ona bewust of onbewust verkeerd begrypen dan moeten wy ons wel verdedigen maar zelf weïischen wy nietj tot den aanval over tü gaan Ik heb telkens verklaard dat wy bereid zyn samen te werken Ik kan daar thans mets meer aan toevoegen want dat zou Wel op gebrek aan fierheid gaan lyken Oosten ryk js aiechta klem en arm maar het heeft ch ook zyii eer Wy willen amenwerken met allen die Se Ooatenrykèche Heimat m een geest van algemeen vaderlandsliefde VMllen dienen Ik hoop dat zoo spoedig mogelyk reeda al diegenen welke de regeermg villen steunen m een gemeenachappelyk nationaal front zullen vereenigd zyn Pollfusa besloot zyn rede ala volgt Ik heb de kracht aldua tot u te spreken omdat ik er van overtuigd ben dat de her vorming van het Oostenryksche ataatswü zeil die w j gaan doorvoeren een groot voorbeeld zal wqrden in de geschiedpnis en omdat ik ervan cvertuigd ben dat wy ook tegenover het Duitsche wezen groote plichteh te vervullen hebben flUÏïENLANDSCH NIEUWS QËLGle A Tunnel8 onder de i chelde geopend Geweldige betangstellmg voor de plechtigheid Kpning Albert spreekt m t Ne derlandach jLti gi ot bBlaUigblelliUig zou l van buitenlandei ö uls van bewontnt van Antwerpen ea omgeving beetond vooi de offi itele oyenmg o i de t eid tuuttilu onder de öchèlde Om tien uui ZontUigmorgen kwamen de p leinentsledea uvenali ick It Ueo van den laad an btb er vau de Imalao Intercouiiininale niaateiUappij van eii linker öulieldw ot vef op Ue vlotbnig luu ea maakU A ni t de i tudsalonboot en iwte nanidriabo kn een tocht op dt t c iel io en door d fiWeniiiiiohtn eii Toen oui éen lOKtk bo u van déji toclit ttmg kwamen waun do btidtj boiielde In verband met den Kath iekendag en met de herdenking van Weenens bevrydinK an het IVrkengevaar heeft gisteren te Weenen een groote patriotische vergadering plüatB gehad Dollfuss heeft aar de sind eemgen t d verwachte programrede gehou den De boQdskjfnseher gaf in de eerste plaata e n gvw icht van alles wat zjjn regeermg na ae aitóchaketmg van het parlement reeds vemcÈt had lerloops verklaarde hy daar hu dat het parlement zboalt het geweet t a wel nooi meef zal hersteld worden De strenge maatregelgn welke mimsteV tey genomen had ter bescherming van de opan bare veiligheid werden door Dullfuss volkomen gebillijkt Wu wüle i geen politiek an geweld voe ren zoo zeide de bondskanselier verder maar wy beschouwen het l8 onzen plicht de rust en veiligheid van het werkzame volk te beschermen Ihana echter moeten wy ook e€n aanvang maken met den heropbouw van qHu vaderland Wy willen ona daarby echtei met door eenige terrotj tische bewegmg la ten overrompelen en ik roep hier nogmaals alle Oostenrykers t p ort ten slotte toch tot inzicht te komen en niet langer onmogelyke idealen te willen verwezeniyken Laat men tot inkeer komen nu het nog tyd ifl Onze politiek ia voyr alles gericht op orde eïi rust De tyd van het liberale kapitalisme en van de liberale economie en maatschappijleer 18 voorby Ook de Marxjsten kunnen met langer het volk leiden en de penode an zuivetépartyheerschappy is afgeloopen y willen niet wet n van Gleichschaltung © it van schnlbewind maar ons doel is het den Ooatenrykathen Chriatellykert en aocia len staat alfi standenataat op te nchten De orgftmaatie der standen zal Mit werk zyn voor de komende herfstmaanden Pollfusa gaf dan eenige nadere bizonderheden over opvatting an den standenbtaatOok op sopaal gebied zal er v sei dienengedaan te worden De werkeloozenzorgdient op nieuwe grondslagen te worden ingericht Een derde van de werkeToozeTi zul len opnieuw aan het werk worden gesteldAla wy thans den stryd voeren tegenMarxisniata gen de arbeidersbewteging entegen haip nationaal socialisme dat zichH evenala een arbeidersbeweging ƒ aanbiedt dan moet ik daarby toch zeer uitdrukkelyk erklare dat Wy den arbeiders nooit hunvryheid en hun rechten zullen ontnemen De chria plyke sociale staat dien wy willen moet juiai van zorg vefvUld zyn voor hetioï der arbeiders Wy Zljn goede Duitachers zoo g DoU fuss v ort Dat ib zod vanzelf sprekend dat ik het niet eens zou moeten zeggen Wh Het is HET VOORDEELIGST Het 18 HET EENVOUDIGST Het 18 HET GEMAKKELIJKST I wanneer U in meerdere bladen advertentien hebt te plaatsen hetzi hier of welk blad ook in binnen of buitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Miiw f S COLRANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zflt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch en tot dezelfde prezen als door de bladen direct wordt berekend I eminente kar nmkLyke auto flgin Eliijabeth Di plech ledevoering wTf J Milatz Arts voor Orthopaedie ROTTERDAM weer te spreken DAIÜËS Ln Weeding zelf maken laat Sippên vakkundige aan huis Br no 990 Adv Bur RPTpk i Beurs em 14 otteïdrm g s morgens s middags en avonds een wemig van de i n nuds beroemde geneeskrachtige Wortelboer sKruidsn of ui Wortelboer éZflllen Betei en goedkooper iuKHnnd delen besUan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds luat door gevonden en zu zul en ook U helpen De Wortelboer s KI uiden en Wortelboer s Pillen veidruven gevatte koude griep influenza gil sl m koortsig1 stoPl ie mkag en hoofdpun welftendeneklustop oeyoi deren de spusvertcknng re gelen den stoelgang iuiverei net bloed maag en mgeWnden enz Wortelboer s kruiden 760 cent per pakje Wortelb li s Pillen 60 cent per doos drie doezen ƒ 1 70 Overal verkrng baa r Waar nièt verkr gbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgir 17039 Zending ggpchiedt franco na itv uigjit van het bedrag Wees uzelf zei ik A lemandy maar hij kón met hu was niemand oii had Aij met oöwtard belioeven te wor Udi ij iftf in Ie beschermende atmosfeer Van een ponnaal ouderlijk huis opgegloeid ij heeft Aooalö zlj jjeif toegeeft t e n geluk kig huwelijk gehad Er ia geen aanleiding geweest m het vuil van het leven neei trf En nu heb ik het toeh mVe n tioea Toen hij gisterenavond onveiwaelits kwam besefte ik dadehjk dat oi iets bijzonders moest zijn Hi was zoo verstrooid en afge tiokken als ik hem nog nooit had gezien Daardoor was ik b k wat verlegen Ik v6r un e n lUILLETQt Tl laaf gekomen gefuk Naar n t Doitscli van MARGAUEIHE VON SYDOW met auloriet tie bewerkt loot J l Nadruk verboden Toen ik zwet antwoorÖe Hanu Malte geruimea tyd met flij drukte Awijgiöni en eerbiedig een kus p mijn hand ilij weet eigenlijk niertVwaarom Het was alsof hij miJ m fvei iffenia bad voor wat hy van my had ev6rgd i Je bent eene dappei © vrouw M ion Maar niet allen zyn ala jy Kan men leintfnd het zij man ot vrouw er een verwijt van maken dat hij nist geno zelf dal hij al weer Kuth mag ona dalen en dlajyloor vergiftigd te worden baasde er mij ook ver Karin heeft dot r niete anders hipbreuk geleden dan door gctb ak aan zelftucht Je z gt ZIJ heeft schipbteuk geleden je geleott d öe met dat ij nog te redden liLve henjel viat deed j moeiüjke4vra gen Ik ben van mefening dat mfen een meuBcli nooit niau opge vfen ook niet man de hoop hteft opgegeven of meent te moeten opgeven Lr leeft nog altijd een goddelijke vonk o k in den diepat gezonken den nieeat verdorven n ensch die toch weer aangewakkerd kan worden ala op het juiato ogenbhk de jmate hand 7icb aanhiedt Ik begreep Hans Malte niet geheel Ik was stil ernstig in geöachten verdiept 11 wiat niet of hij over mjj dan wel over Kann nadacht Dit weet ik alleen dat al deze gebrekken ons eteede nader t t elkaar brengen bpoedig zal © r é aoheidsmuur meer tusechen ons zijn Ik kan over alles met Hans Mafte beter spreken vryei 3an net een vrouw Nooit heeft een vrouw mij zoo begrepen aJa fians Maltte Het schijnt alsof in ons de voltooil mg der géslacliten tot een stil plechtig feit geworden is Alleen over dat ene zou ik nooit qj hem kiumen prekaD i Ufe fim Onwillekeurig dacht ik vandaag nie alleeq laten Tiji dan weel missobien is er hgt een or BJièer met Kann dal hij nnj wil zeggen en dan moet ik haar toi h wegzenden Maar RutJia tünd eenaklape van zelï op m Ik moet noaqaar het dorp moedertje De kleine Liu dip zoo gevajftn is moet nog een nieuw verband hebben Zoo ladt m den avond nog Juist vooi den naeht k heb het he lootd Nu geloof ik lat H na Malte indien ij niet van zelf woa was geyaan haai z u ben verzocht dp kamer te verlaten Xoen ZIJ weg was aten wij ywngend tegenover elkaar ft zijn Odgenblikken waarop men eenvoudig nie kan spreki n mteai viaa de on acliter een bank vanwolken onder gegaan Maar in de kamerwas het nog licht In de kale takken derlinden floten de spreeuwen 11 luisterde erkrampachtig naai het klonjt zoo iiefelijk zoo meesleepend m matige leoteverwaohtmg Manon zeide Hans Malte ik heb j kort K6ied il al ot veel gcv raAgd Makr vandaag moet ik nog miei vragen Ik wist alles wat nu zou Volgen maar kou Qlet Binrtfcen Het was ooik niet i oodigi tuclit bezit Eigenlijk VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK IS HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn wel De opvoeding kaji er I aohiild aan liebben als ze er niet e op inwerkte De aanleg ala zij den tnenach met aterk hartstAlilen ot zwakkep L ol wat nog eit r ia mei beide begiftigt iJe omstandighwlen die olk mensoh tot en prooi van slechte voorbeelden kunnen doei worden Maar belangnjker dan oqistandig S aaiïleg en opvoeding ïs de zelfopvoeding die elk mensch moest inzieo dat let noodzHkelijket is voor zoovea hij in i B verhouding trf fc de zedelijke wereld OMe Btaat dus niPt onrtaard is Je besc ouwt Kann dus als ontaard Ja Niet van nature oalaard En daar MARKT 31 TELEFOON 2745 ïangekqclït Tle inventaris van I fc fc de geheele inventaris van EoiiiliD ZJInreo ii Diiiiotao wirtio De UITVERKOOP begint morgen Dinsdag om 12 uur lAdkii ZIE DE PRIJZEN een appel WINKELHUIS TE HUUR jie er op het oog goed uitziet doorsnijdt ziet Ü I iirect of hij ven binnen ook goed ts 6ij gewone azijn kan men van buiten niet zien o hij goed is terwijl alleen een wetenschappelijk onderzoek kan aantoonen of hij schadelijk voor Uw gezondheid is In de meeste gevallen zou dan blijken dat hij voor 40 o rottingsbacitlen en azijn aaltjes bevat Waarom zoudt U dit risico nog langer nemen Gebruikt liever 800G A2IJN en U hebt de zekerheid dat deze met alleen Vnj van alle ongerechtigheden s maar ook alttjd blijft BOOG AZIJN HAAS AZUNFABRtEKEN NV HAARLEM Pas verschenen een jNieuwe Druk van et fraaie boekje van onzen stadgenoot Dr A SCHEYGRéND over De Reeuwijksche en Sluip wijksche Plassen Deze DERDE DRUK 48 pags groot telt M niet minder dan 44 ILLUSTRA TIPS on bevat TWEE du deH ke KAAOT m WRMwrnfr het eene de VERMNDINGHJ TE WATER het andeR de VERBINDINGEN TE LAND aangeeft De tekst werd geheel omgewerkt I waardoor dit boekje nog meer dan vroeger een onmikbare gids IS geworden jjpor allen die de plassen be De pr s IS gehandhaafd op slechts f o so t ikrugbaar in eiken boekhandel en bU de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Markt 31 GOUDA J Wilt U vermageren Op welk edeelte v n het lichanm U ook wen i ht nder eymnagtiek tonder diüel nde geneesmiddelen ta te nemen zonder baden litslJLfdCweiT TbrSIj S l Z ZZ rS t ÏSV Ï Se COLEKBtlN S v r GOUDA ehe mho ai e j Zni j r Tj T Advêitëërrin dit Blad Cursus Pedicure Voetmassage ManTclifr Aanvang I Ootobar uitaluiland waar D J ü voldoende deelname te e 6n f nriTiriA j l liruf Dr BdnlB un Uwtul Engiltcli VnuAut MEER Ged pIon eeide den H g v sffiairftstTi f N D Jnhchtmgen i blief of op s eekuuiTa ® 56880 voor een spoedig herstel neem ï==t s SANATOCEN Er I kin v r terkead middel dat d rh en vo d l en een re d zoo dOcwijl zoo grondig fif k n h doo XeClonderzocht u d gij aan de worden heerlijke Invloed ervan op de P il nj n b k gezondheid metC twijfelen kunt l h bb t 7 SANATOGEN Wr dan 24000 Un gen gal ifll U hflt Lw nVprabeercD 7 De konLii 15 20 c n p d 8 behot eli I b w j j u p dii kr ehiu in gezond i Beg 0 og id j ndhe d M el d e e g S doktorenhebbenschnfteUjkbench i l £ r i S over de prachtige resultaten die u d J b g vo i ZIJ met Sanatogen habben bereikt m K b k v SM tog n whoogt d uAuM en v nnu drrt tut aavtid rood WoedlWuMmfja Hei u xoo gemakkehik veneerbeM dol dt uuiut mo l t Iw vrdTogm en N V Utrechtsche Hypotheekbank UTIWCHT f jj i 64 OOOÖÖT Resefv sJ 1 760 854 06 DE ffiANK 1 7 i stelt beschikbaar pancll Hevttn A SS 7 In stukken van ƒ 000 ƒ 500 en ƒ JOO De Directie Een bus vol sympathie f Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG h r h id k n van oom De prfli der Crlil brlefkaajten bedranni on r p voor de ad n en buSa nd rnire Inmt I dan tot 1935 g brulkm S ADVËBT£NTI£PBUSï l t Oooda n omrtreken Ibehoorende tot den beiorgkrlng i 6 ntgela i M elke regel mee r SêM Van buiten Gouda n dan Desorskzinci i 4i rfigela f iöit elk regel me r ƒ Mt AdTortcxtüin In t latordagnummai tf ysiag op den fr a Liefdadlgbeidè adverteatttn de helft van den prQi LNGi üMD£M Mi j ËÜËEUNGËA X 4 recalB SU aike regel meer SÜ 6Ê Up nd oorpBgma 0 kooger Gewone advertentien en gezonden mededeetlni on t outract tot zeer gereduceerdei ItL s Groote lettere en randen worden berekend oaar pLaatsralmt Advertentien kunnen worden ingezonden iioor tuaaclienkomst van aoliede Beekbandetarèa AdvekteDtiebureux en onze agenten en moeten daaga vóór da plastilEigaan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opnain verzekerd te ga DUITSCHLAND Ernstig auto ongeluk naby de Nedert grens Negen S mannen gedood i en met ongeveer 46 la A mannen uit Lothum bezette vrachtauto is op den afhel lenden straatweg naby Kohlscheid een steile helling afgegleden Zes b A mannen werden daarby gedood en 32 gewond Len eommis sie van onderzoek is onverwyld naar dg plek van het ongeluk gezonden Len nader bericttt van het Wolff Bureau meldt dat het vreeselyk ongeluk 9 dooden heelt geekcht en 2b ernstig en 3 licht ge wonden Een dorp gebeel afgebrand I e 1500 bewon zonder dak ilti lauu üa iwi tn Zeiwajf dooi t eubiana ooalö men daai not nimuied lieelL auncliouv 1 ge ialt iu Ue biuud welke op 5 Vuguslus lyjü u Douau öcJimgen een ge I eelt stadbwijk iii de asch legde wad wtlntzetteud De laiup ta des t eigei dotb de ongeveer lijtx inwoneib van het dorpje getieel opden landbouw zijn Euingewezen Zoowel ÏTfelykBbtadtiouüt i vaa Ba den als die vanWuitembeig w eu op de plaata van den bland J e brandwöOiforpsen uit i toizhema Kaïliiiuiie tuttgai Leonberg Vaünngenm andeie plaatsen uil de omgeving verleenden assistentie terwijl viacihtautos j litie HA e n B y ötaiillieliu en arbeidadienst araveertien Het vuui btak uit in een seftuur van eenaUeenwonende weduwe wdka in de kö kwas De brand breidde zj l üig uii Debewoners tiachtten met niniera iwater hetvuui te blussehen Met haast werd g werktom het vee in veiligheid te brengen en vanden oogst die al geheel binnengehaald was oo öiogelyk noy iets U i edden De men bheii wareu veuwel door den brand zoomt lie veld geslagen dat b A en b b Kbgreep Wat deze ook deden het hielp metsHtt vuur bieudd zich ai meer en meer uitOui drie UUI ptobeerde men door het opblazen van eii iiuie de vuurlyn te ondeibreken Bo mieni werden geveld om niet verdir bet vum t verspraiden Alles was veri eelt ch De brandweeroörpsen waren maclitetooB wegens het gebrek aan water Op aJiemogelijike inanieien tiatlit men uit denomtrek watei te veikujgen Op den w naai OeshtUnon inet 6 brandspuitengewerkt om het water uit de ongeveer vierK verwudej dö Lnz up tt pompen maardoor dei ontzaglijkeai druk spiongen deblangen voiKla ook van deze zijdo teeikhulp iee te VLTw achten was xj De eenige mogelijkli d om den brand te bepeiken was naar men meende het op tr zi nteitfiJiuiien Hel vuui wts cveuwe ui t iuetïi te houum u tegen B Lur ues avuu wi waitu iLtdt meet dan bU iJieven vt Emej a liij liet invtilitjii van de tuii teinis wwa uie luiiibpieker bevel g gevm uat aue ineii Mhen die nieL in Oeseielbion wooULwen Je plaata dueel moeaieii veilateu Kee JS ui i ÉO lüop van ueu nuuaag waien de kiuu tun veteonifcU eu uaai een pAau intie ouuii veigebmi hi De keik en ue pastoue zatWtti civeivul mei meubUeu UniHent de oorzaaji is uict bekend Uok lie boeiüeiij waai nik vuur is uitgebiokeii ia geeii eltjotriaoli ÜOit zooüat aoitr hluituig met uidgeJyk ia Ook zou geen sjuar ke kunnen a u van z elionlbiaudmg zoouai nun ernsUg denkt aan biaudsUcUtmg iJü geheime stwatspolitie heeft leeda arreatautis voiriebi biüüia een deei der ewonera i tLfetn brai Wrzekerd Lemie biandwearlatïen werd enftlour lOok bedweünd ot licn t gewond Len biauuweeiman werd emsvg kewond üorat WesselMm Joden gedwongen erui mee te spelen De tiinea meldt uil Berlijn dat hel Uianspas mogelijk ia de chiedioiis te vertsuönvan te opmeikehjjte gebeurteniaaeu up 11 VugUbtuü in de Gionadieiatiasse a hootJïhtiaat van do iieUijasehe Jodenbuurt wslker bewouers up diui da lUApi m uniformgekleLde nazi o lu sununwerking met u politie gedwongen wuii ii deel te nemen lanmaaaaloüiieetoi waarby de jodeii werdanalge sqlul Hptl P eeu maniei die er op b lekemi wSsiuiiVgeioüviga menschep lagenhen p te zetten Ut scènes werden opgenomen voor de nazi Horst Wesselfilm wewe up xomaatisclie wyze het leven solist van en nazi student Horst Wessel De beiangrijksto bcenct welke op 11 Aug wetd Veilihad was een marsth van stormS aldeeAngen welke dooi Horst Weasel war den geleid tegen den middag versaien i geunifotmeordo uaai a lA de GrenftdiBrHtif bao en dwongen daai de bewoners tot deeineiiimg Judtn mei baiiJTden en perso aen mot uit üeupioken Joodseh type wer den bij voorkeur uitgekozen en tot hen bohooiden twee labbynen Da Joden moeaten langs een lad dei ip de daken van laaggebouwde buiaen klimmen en als de nazi optocht voorbij trok loepeu Weg met da nazi fe dood aiiu het fascisme Kood iiont oi Heil Vloskou piet de bybehooi nde gebaren VeWn Uimner wistan Jwo weinig yun deze dingen af dat zir dan nazi grffet brachte terwgl zy communist BC he slrijdkieten aunluevea ujplaats van den coinmunibtischen g Oet t breaigen Om deze rdfienen moeslon do seèneö herhaaldelijk worden overgedaan De Jod kregen ook stukken turl die sttcnen moestjui verbeelden welkjï ïij naai de marebeeranda troejJen moeateu weipen Do geheele ver tocauug duurde drie uren Do geheelo ipzet van deze film is aldus de l inies de len te vereenzelvigen iq ot Nu liet zieJi roe h let8 meer genhoudeu Marioh jk heb je eens gezegd toenWIJ uo johg waien dat ik je nooit zouvergetipi Jk heb het nooit gedaan nooitge pfld Jl kiwani er m r jou rue op aanhet ken je tiiftt hm leien Want dit hW iknuj voorgenomen zoolang Manon aan eeuandei toebehoort zal ik haat levensweg nooit wéér kiuisen Nu ttaonjwij weer tegen er elkaar vnj ais toen Tjog vfeel vnjerBu hu moe je mij zeggen Maridu ik met Jxet namelijk ni t je bent voer mij jals een verzegeld boek Ma ar ik wU weten mt m dit tboek vocy luy verborgen is dtt wil duideüjk en want deze onzekorlie verüiaag ik met langei Nu moet je mi zegged MaxuMi heb je my p de jange laien diji tuss nf n ons liggen Vergeten Neen nooit Ik moest de waarhfeid jeD de haide stelügy waarlTeid ik waa i hem en mijzeü verscliuldigdIk zag den indruk mijner woorden Fen bchok ï tlo zjjn oogen ijn gelaat zijiigeheele gestalte VJaar hi verroerde zichniet Manon je zegt het mo vreemd 700 hard zoo stellig Omdat iiet d harnle stellme waarheid 1 Len wrede waarMeudr Waarom wreed Omdat li et te iaat is Hana Malte Hij sprong op Deed epn paar groote passen door d ïcamei kwam v eer op mij £ oeen nam mijn JjeidL handen terwijl de zijne bee fdep Marl6n wat itedoel é eaaxtuiief De smeek je laat mij los BJiu HaStalGa weer üm ik bid jel Ik Ik kW ders niet spieken Hans MaJ t je legt dat WIJ nu vnjer zijn an deatijds ik ikben het niet Ik heö volwasaai kinderenBinnenkort zal ik giootmoeder zijn Ach dat IS toch ü U i heial En nog iets ik hK ouder daiï Jjj Ais wij dejlildfe gdtiouwd warempWf = tnon dan zou nu hetzellde vejtffcil m leeftijd hebben bestaan en wij aoHfn liet naatatorend hebbui gevonden dan zou je Jeniet hgebfeLd liebbe i oudti te zijn dan Ik Jij bent een vrij mensch mBt handien IT nog luet door net leven gevuld zijn Meteen hart dal nog niet do i het leven ia a gesleten jnaai ik h l Jian het leven zJjn tol moete betalen Ik heh eaii taak die J4moet volbi ngen Zijn je handeni vol je h verzadigdgewee t van liefde Neen in dien zin zijn ze attyd leeg wees f pus ben j even vnj aia k Neen neen Hans Malte het jia toeh anden hoe meet ïk net je duidelijkmaken t i Ja hoe mpeet ik het hem duidelijkjraken Ik heb de sterkstf overtuigendstewoorden gezocht om hem van myn inilertt to ovöA uigen Hij I oU nuj met begrijpen Manon laai aJ het andere ter zijde en eg mij hlethtj dit epne heb je mij nog lief Manon even keï als deslijdöi Ja antwt ordde ik En h it vas een weldaad omrhet mt te spreken Vog veel vaalmeei met een zet r groott heiligt Ueij a Ik heb Jg 2D0 iief diitj ik j i vu n it had teruf doB dam dit oogeoihUk lu duorïev n L V T i4ölfd