Goudsche Courant, zaterdag 16 september 1933

72 JwargenB ZatoPdagjIB September 1833 18400 Gttbruikt 6 morgens s middags en des f avonds een weinig van de van gouds beroemde geneeskrachtige Wortelbosr s Kruidan ofl d 2 Wortelboer s Pillen Beter en goedkooper liuismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeds baat door gevonden en zij zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gevatte koude griep influenza gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpiin wekken den eetlust op bevorderen de ijsvertering regelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden öO cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrijgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postglro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag COntANT DEZE STER op Uw rooktabak beteekent het beste roor Uw geld H geleideiyk achteruit Wij zien dat zoo typisch in den Haag In de laatste jaren zijn ettelijke ketken bijgebouwd en toch gaan alle genootschappen achteruit d w z zy nemen met toe met het algemeene percentage waMmede de bevolking stygt Slechts één cijfer In tien jaar t ds steeg de bevolking in den Haag met 88 duizend zielen en steeg het aantal nihilisten met 56 duizend j Alle Kerkgenootschappen te samen stegen dus et 28 duizend een gemeente die heel wat kerken eischt Nu basta Wie objectief de cyfera en defeiten bekykt krijgt een anderen mdruk I dan wie klakkeloos de getallen accepteert 1 en dan wie probeert er conclusies uit te 1 trekken die hem tot tevredenheid stemoién 1 al zyn de cijfers niet al te gunstig 1 Het zomergeizoen tenWnde I Het zomerseizoen is ten einde Wanneer I nog wat na geprofiteerd kan worden van het fraaie weer dan is dat een toegiftje voor Scheveningen uiteraard een buitenkansje Hoe het seizoen geweest is valt nog niet precies te zeggen Br is veel volk geweest maar dat zegt nog niet genoeg i voor de financieele resultaten Voor de hoi tels was het goed voor de pensions moet het niet te rooskleurig geweest nyn Het alot knal effect is geweest het in be slag nemen van de speeltafels Typisch i staaltje van slechte wetgeving en slecht I georganiseerde rechtspraak Of iets onder j een wettelijke bepaling valt al dan niet I vecht men uit door uit te gaan van bet Standpunt dat het verboden is Met ophef neemt men de instrumenten in beslag en de houders worden als beklaagde voor den rechter geleid nadat zij een ganschen zomer door vrijuit hun zaak hebben gedreven Iedereen voelt dit toch als een raar systeem van handelen Was het nu heusch zoo n vreeaelijk moeilijke zaak om etins uit Engros Fa RENBMAN v d HEIJDEN Jiad haar med enomen en vastgehouden zy moesten xijn eenvoudig avondeten met hem doelen En dajirna had hy haar naar Imis geleid daar ik het tooh misschien niet prettig vond als zy a avond zoo laat nog alleen door liet land liepen ik was er natuurUjk met booa over dat ZIJ by hem waren geweest Ik gunde hem giaag 4e kleine zeker vroolyke onderbreking zyner eenzaamheid Hy wilde dadeiyk tenigkeeren en plotaeImg vroeg hy mij ot ik nief een eindje wilcie meegaan tot achter den tuin Waarom zou ik met Het zou belachelyk yn geweest het te vermijden Misschien had hy mij ook het een of ander te zeggen Maar hy had my niets te oeggen Niet dat nifit even goed op een anderen lyd en onder getuigen gezegd had kunnen worden Tooh Averden de paar schreden een lange Het was een mooie door de maan verlichte avond en het heerlijk in dit PtiUe lioht met hem te wandelen J Hij vei telde van de opgeruimdheid der ymeisjes en vroeg my of Ik haar niet vakeiirwilde zKiden Er is tooh metb ongepast m zeid © hij üngepaety Dat dwaas woordOf een zaak ia rein dan is Ze altyd Efepast Of zi is onrein dan is ze altyd ongepaet Ja maar er komen toch ook nog andere overweginsen in aanmerkmig Wordt vervol ffd J 2 ons 15 cent Borstplaatjas Fondantkwartjes Suiker beestje 5 9 Borstplaat Pinda Borstplaat Diergaarde Apond 20 et Qacé Borstplaal es Tutti Frulti Borsipl Vipond 25 et Spaansche Borstplaat met Okkernoten Sinaasappel Rum Hazelnoot Gebr AmandeleniFrambozen Room VruchtenMelange Studentenha ver Chocolade Mocca Boterspeculaas 3 ons 15 cent Speculaas Premie bons i Denkt aan ALLE 4400 INWONERS VAN REEUWIJK KUNT U SEB£1KEII door Uwe advertentfën te plaatsen in HET WEEKBLAD v REEUWIJK dat eiken WoensdajxmiddaK donr d post bii ailün wordt bezorgd Het kost U m i u weinig 8j Advertentien moeten worden insfezonden vóór Pmsdayavond aan de Aanneem kantoren te Reeuwyk en aan het Bureau te Gouda Markt 31 WEKT GIJ dat dfe San umo J zulk een voortreffelijk middp is Voor allen die zwak en moede zyn die lusteloos en zonder energie dio gedurig vermoeid zijn of lijden aan pijn i hrt hoofd m den rug of de lenden die te moe zijn om te eten of te zwak om te slapen is de Sanguinose een opwekken en versterkend middel waarvan de uitwerking snel en verrassend is VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Per flacon ƒ 2 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 I Verkrög baar bij Apothekers en I Drogisten I NEDERLANDSCH FABRIKAAT S H H Aannemersl Maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Itlwe itiscïiijvingen Verkrijgbaar al of niet met loase inlegvellen Prijs per vel 10 centbij SOstuks ♦ i cent per vel bij 100 stuks S cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON MOTOREN tNSTAil PtDIOIRf 9 roONKAMER OBRECHTSTB S2 NAAC CURSUS m PE OICURE EN CLCCTD BCHANtX OIPIOIU GOUDA 11 Je Holl ii Jd populairste metkl te in l e prijsklasse dat is Ir weel dat Daarom is ook Nieiqf jér s de iijnpi otever dagi n ein igentaaki ii n z n I9eken j kar et besih metrk Aat ij voor k n ld kDopei Ell pakje Stei aUk § Ltt dl n helLrlljk leii sn aak en deil prijs e nijgen if Allijj en in de foeMiimstl Ome naamlj fraarborg WIE ZIEK IS roept den dokter Voelt gij U echter moe en mat zonder bepaald ongesteld te zijn dan kunt U zelf Uw toestand verbeteren U begint eenvoudig methet geregeld gebruik der origineels KING PEPERMUNT Evenals duizenden ïóör U zult ook gij spoedig tot de erkenning komen KING IS hel beste dagetijksche middel ter opwekking en verfrisschmg 1 Dat ondervincft dei k en dat heeit ook leur die vocir l Voeger nu waliteit Verkrl gbojir von 13 tof 5 eer per haff ons Mef bons voor Nienid Br j betende kwd i ifjcadJdux NIEMEIJER t STER TABAK Alyeleele Liquidatie Uitverkoop V d Fa De Jong v h Begeer Wijdstraat De groote uitverkoop duurt nog slechts ENKELE DAGEN Wacht niet met Uiy ST NICOLAAS en KERST INKOOPBN gij bespaart iO 50 Doe nu Uw voordeel ZIE DE PRIJZEN ZEGT HET VOORT WINKELHUIS TB HUUR STORT HEDEN op bovenstaand Postgiro nununer het bedrag voor het gewenschte aantal loten van de zes loterijen voor rDe looolsche Invalide Vervroegde trekkingen LOTERIJEN AMSTERDAM EN ZUID HOLLAND ae en as September a e in het openbajir Voor F a SO per lot der Zee Heerenhulzen Drinkt U slootwater Neen natuurlijk nieti Waarom gebruikt U dan wèl gewone azijn waarin evenall In slootwater steeds tallooieroltingsbacillen schimmels en ailjn ealtjesleven Als U dit goed beseft koopt U voorlaan geen gewone azijn meer maar uitsluitend BOOG AZIJN BoogAzijn is gegarandeerd bacterie vrij zells al blijft de lesch oiwn staan komen r geen azijn aaltjes In voori BOOG AzüN HAAS AZIJNFABRIEKEN N V HAARLEM 2eii Luxe Ford Aiuto s Zee maal lOOO Prijzen Loten a ƒ 2 50 verkrijgbaar te GOXJDA biJ A MOGBNDORFF Krugerlaan 46 Mevr POLAK Markt 25 Tel 8077 en bü DE JOODSCHE INVALIDE Nw Achtergr 98 AMSTERDAM Postgiro 10260 ledere lotertj 24 000 Ittten Goedg door den Min v Just d d 16 Nov 92 Na 944 Trekkingiysten zijn na de trekkingen döor het geheele land gratis verkrijgbaar VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING IHlichtingenbladen Tarieven en VOomaBtdcn en inUcfatingen amtrcDt het PONbS VOOll LIJKVER BRANDINO op schriftclgkc anvrage kosteloos ttrkrijf biar bij de ifd secrctarast iHi e 73 Seada NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEU E l IJIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN i bit blad verschijnt dagelijks b ehalvejop Zon en Feestdagen ADVEBTENTIËPBUSi Uit Gooda en omstreken behoorende tot den bezorgkiing 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 20 Van buiten Gouda en den bezorgkringl 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 te büslag op den pl s Uefdadigheids advertentiën de helft vau den pr s ABONNBMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 2 26 perlwdek 17 cent met ïondagsblad jjei kwartaal ƒ 2 9 per week 22 cent overil waar dt beiorgingljper looper geschiedt üiranco par post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen wonlen diigeljjks aangenomen aan o s Bureau MARKT 31 GOUDA hö onze agenten en Idopera den boekhandel en de jjoatkantorem Onze bureau lün dageltka geopend van 9 6 uur lAdminlstrlie en Bedactie Telel Interc 2746 Foitrekening 48400 Lj i INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingesonden mededeèlingen bü contract tot xeer gereduceerden pr B Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tuaschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebuxeux en onze ageaten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde ym opname verzekerd t zijn Deze Ck uraaè komtj in vele duizenden gfezinaen Gegarandeerde oplage 65 00 ex 2 30 UUR ZONDAG WIELERBAAN Pijnenburg Cii arlier Deneef i r 1 Dit tummer best at nit twwMadett maar voor persoonlijke i én en voor ee i I rea cti$nair staatsbestuur 4 Het nationale streven Öat een streven j moet yn om alle nationjile dat is m het 1 I volk levende krachten te Öoen meewerken I tot opbouw van het nati le leven wordt 1 een streven om vaak de te krachten u t te schakelen ten behoeve ran de overheer I aching Van een enkelen w ïi Maar dit heeft niet nationaal beveustzijn etf nationaal leve j j mets te maken en matigt zich alleen den 1 1 naam ervan aan ten eind n dezen tijd va 1 nationale herleving beter jat te krygen o j de massa In werkeljjkheiffl is het Pcn stre I I ven naat heerschappy v Ifc den enkelinj en I il van ichzelvËn Maar de ggestie dir di 1 J streven met haar annexftwfee van den natiu I L nalen naana op de massa üij efent maakt he tot een gevaar juist in en tyd Daaro moeten we bedacht zyn Wn we kunnen dat 1 niet beter doen dan dow ons er duidelyk rekenschap van te geven at nationaal beI wustzyn is Begrypen we Jat dan beeft de i propaganda van wie zich l oor de nationaal i gezinden bij uitstek uitgevjhi geen vat mee I op ons Maar dan leert o hij die tengejpVolge der gevoerde projftiganda nationaal I bewustzijn en recationaire gezindheid heeft I leeren verwarren en zich daatom van elke I nationale beweging verre lloudt xijn eigen I liefde voor het eigene al nationaaJ gevoel I herkennend krachtig meewerken tot op bouw van ons nationale leven 1 K Scha te gevei er schuilt hier zeer 1 veel kaf onder hét ij en i BUD ËEBST moet voorzichtig zijn met de conclusie di I partybladen uit de cyfera willen trekken 1 Zij zijn altijd licht geneigd naar zich toe te 1 rekenen door zoodanige beschouwingen t ontwikkelen dat het den schijn heeft also I zy aan de winnende hand zyn n Wij kunnen m onzen Haagschen brief geen uitvoerige beschouwingen houden ove nde Nederiandache cyfers in het algemeen Op een paar puntjes moeten wij wel de aan dacht vestigen om een beter Ijcht op de zaak Hte werpen Zoo zijn degenen die tot geen Kerkgenootschap behooren toegenomen van 1633 duizend tot 1144 duizend dat is me I116 f Zinkt daartegenover de 19 van de Katholieken niet ver in het niet I In de tweede plaats zien we dat de helf 1 van den groei der Katholieken voortkomt I mt Brabant en Limburg die tesamen ruim 1 één milhoen inwoners hebben en dat de andere helft dus over ruim zes millioen is ver deeld Het is dus veel m r een voortplan ting van de kerkhdmaten zelf dan een ver j overing van terrein op andere kerkgenoot 1 schappen Ten slotte deze derde opmerking wanneer men de aanwinst der Katholieken 446 dui end en de aanwinst der nihilisten 610 t tfüizend by elkaar telt dan komt men nog honderd duizend boven den totalen aangroei j van ons geheele land uit In Nedei land zijn kerk en politiek zeer h nauw aan elkaar yerbonden en wy zien dat de Katholieken maar 26 van het aantal I i kiezers voor zich konden boeken Men kan idaar ongetwijfeld uit leeren dat er n die I groep wel een enorme aangroei is door aanplant maar een verlies door afval van I ouderen I Het is niet de vraag of een Kerkgenootachnp m aantal leden jong en oud vooruitgaat maar of het terrain wint op andere genootschappen En in dat opzicht gaan alle Nat onaal lAan en jstreven Éging vaiê onze Ki ingii den 9en in het jAmaterliÖnaj h l adion nheid van haar Mö jarig regeoum is een groofëdhe betooging Duia nden en nog eena duizenden leng ötroomd uit alle jBelen van n van hun hefde voor hét Orpnjele jCoTungi maar ni t minder an hi ïH efde voor het vaderland ffctuigenj af teJeggen En het wa3 dan ook zoo jui8 en aySlnpafchiek gezien v n onze Koningin om haar rede te besluit met een hoezee op het Vaderland en aldu de hulde haar dien dag a racht terug te leiden van een persoonlijkejïuldebetoogmg tjit een gemeenschappelliK afgelegd getuigenis van liefde Toor het eigen land Rat deze getuigenis zich uitspreekt in een riuldebetooging aan de persoon van de Koningin ia een prachtig bewya ervoor hoezeer Oranje en Nederland zijn samengegroeid en hoe we I I ooit in deze Koningin de voortzetting eeren van de taak die de Oranjes op zich ge I nomen en zoo schitterend ten uitvoer ge btacht hebben en onze Koningiïi daardoor 1 nog altyd het middelpunt is van ons nationaal leven hoe we dat leven nog steeds om de Koningin geconcentreerd zienj De hulde betoogmg te Amsterdam kreeg daardoor eei min of meer symbolisch karakter Zij werd tot een nationale betooging een betooging waarin ons nationaal bewustzijn men zou haast willen zeggen de herleving van ons nationaal bewustzijn zich uitsprak Want I dit weten we allen t goed dat de Nederlander maar zelden c i geestdriftig over i zyn land uitspreekt maar zelden ouk de liefde voor zijn land tot uiting brengt en dat er zelfs een tijd is geweest dat het een beetje achterlyk stond van liefde voor het eigen land en het eigen volk te spreken en zich nationaal bewust te noemen De algemeene herleving van t nationale bewustzijn heeft ook ons land en volk aangeraakt En zoo zien we thans werkelyk een soort herleving van dat bewustzijn in ons volk waarvan ook de betooging te Amsterdam een uiting was Maar willen we die herleving willen we dat sterker nationaal bewustzijn tot een kracht ten behoeve van ons nationaal leven maken dan zal het goed zyn nauwkeurig toe te zien en zich terdege reken Brieven uit de Hofstad 1 MCXCIV De Kerkgenootschappen Wij hebben in een onzer vorige brieven i eenige objectieve beschouwingen gewijd aan de cijfers die de volkstelling 1931 ons heef verstrekt Daarby wezen wij op het feit dat alle kerkgenootschappen in Nederland achteruit gegaan zijn Men heeft nu onze aandacht gevestigd op een vergelijkend staatje waaruit blykt dat op den algemeenen regel één uitzondering valt te conaateeren n 1 voor de katholieke kerk die van 35 6 op MA is gestegen Inderdaad dit is zoo maar daarmede valt onze stelling niet omver Men mmmmÊmmmmammmmmmmmKÊmmmÊmÊtmmmmÊmÊÊmimÊmÊmmm DE KRIMPENERWAARD EN DE ZUIDPLAS vragen Uwe bijzondere aandacht SW Men zie de achterpaêina van het Tweede Blad I OiOi PeHededmlsck ö idfiasia DOOS zrf CT UBE 3S EN gÖ CT j l Het nationaa bewustzijn is het zich be 1 wust zyn van eige j iationale persoonlyk t heid het bewuatzün i 8t men als NeUerlan 1 der een eigen karakter geeft en dat d t 1 karakter zooals he t ok in de geschieden s i tot uitdrukking kbmt het natuurlijk mt I vloeisel is v ui ïas lahd en levenaomslandig heden van het volk Eli zooals het 7elfbe wustzijn onvermüdeI i een htetk maar I zuiver gevoel van ei rtwaarde medebreng I I zoo zal ook het natnnaal bewustzijn een 1 1 sterk gevoel van de vyjaarde van eigen natio 1 I naliteit meebrengen tolt gevoel van eigen I nationale waarde behoeft evenmin een vijandige of geringschattende strekking tegenover andere naties te hebben als het 1 persoonlijk zelfbev ustzyn de strekking heeft anderen gering te schatten of te haten Dit nationaal zelfbewustzijn acht niet zichzelf beter dan anderen maar a ht zich zelf £ n deze achting komt voort uit liefde voor I het eigene liefde voor eigen land eigen i taal eigen cultuur eigen geschiedenis Öet IS volstrekt niet inhaerent aan een of anderen staatsvorm Een republikein kan evengoed nationaal voelen als een monarchist En het heeft met bepaalde partijen of verxet tegen bepaalde partijen heelemaa mets uitBtaand e Het Is geen haat Jhet ia heide liefde voor het eigene Wanneer we dat beseffen dan zien we ook de arrogantie van partyen als de fascistische die de vaderlandsliefde voor zich als een monopolie opeiachen maar daarmee juist bewyzen dat de werkel0ke liefde voor het eigene het I eigen volk het eigen land de eigen taal de eigen cultuur hun vreemd zijn En hier schuilt nu het gevaar voor de herleving van het nationaal bewustzijn Menschen wier leven of arbeid nooit eenige bizondere waarde voor het nationaal leven gehad heeft die op geen enkele manier het NederI landsche leven verrijkt hebben of den NeI derlandschen naam bizonderen glans geI geven meeien dat r i en huns gelyken de I beste ja de eenige ware vaderlanders zyn I omdat ze het hardst schreeuwen over natioI naai herstel en nationale herleving Alleen I door in praktyk brenging van hun principes I lan men Nederland redden en zijn vaderI landsche gezindheid bewyzen Zoo kru gt I nationaal de beteekenis van fascistisch alI thans van reactionair en wordt het nationaal bewoiatzijn geïdentificeerd met haat tegen een groot deel van het eigen volk en liefde niet voor eigen land en volk en taal nen tonnen waiun ei deze gevoelens niet van zeer onschuldigen aard iwai en Ik ver ieug ei my over dat tiet meisje i oo intiem met jeugdigen man kanomgaan zonder eiken erotiaohen bysmaakHet 18 een bewijs voor de reinheid hooraharten 1 Ik kan niet verhinderen dat ik mij soms afvraag of liet to niet heel goed en pas send ïou zyn gcwecal ais ik de kinderen lil Haas MaJte een nieuwen vader had geReven Hij zou zeker een voorbeeldig vader voor hen zyn geweest en door liun natuurlyke ve penng zouden zij t en hem bebben opgezien en hem vertrouwd hebben Maar dan zou nog altijd de eene grootste hinderpaal zyn pelieven ik zelf Wy hebben zomersctte warme dageii ge haü j Do geheele vegetatie heeft zich tot zomer sche wppldengheid ontplooid De eerste I 1 rozen bloeien reeds en de linden vullen I onze kamers met be l walm enden geur De bijen zyn vhjtig bezig in de kronen die er als reuzenruïkeis uitizien bloesem aan I bloesem I Huth heeft haar vriendin op bezoek De beide jonge meT jei dealen den gnnpohen i dag in de bloeiende natuur rond Na het nec uw Rn bovenal de veraüderuig en het eeuwig sterrengeflonker op den bodem van het veelvoudig leven de onsterfelijke krach len der elfflneiïten ie onomstootelijke wet ten waardoor he een gesterkt wordt en I het andere aankomt Dat alles ervaart men van kmd af maar I men kan het P begrijpen bewonderen als men het mnierUjk heeft ervaren A n zich zelf l Hans Maltó beïxjekt ons weer als te voren He IS alsof er nooit iets tut Bclien ons was geweest Geen woord geen blik herinnert ons aan daf waaraan ik met herin nerd wU worden Wy gaan nistiger en een j voudiger met eikanr om dan in dien herfst en m den winter Het was tocili goed dal het klaarheid kwurrj Nu weet ieder waaraan hy zich te houdem heeft en noht I er Bioh naar j In kan niet beweren dat ik innerlijk rustig ben dat gaat nie zoo gauw k rtwiet mijzelf nog steeds me + een bolwerk van redenen en voornemens omgeven n steeds mijn hanf elwijze ontlerwerpen aan de vooxtdurende controle van den wil Zal h©t ooit ZÖ6 ver komen dat ik ongeI dwongen kan zyn zooals het moestP Zlou het hem eveneens ga n 1 Het IS beter er niet over na be denken Voor den man is de wereld hef hart voor de vrouw is het hart de wereld FEUILLETON ben ik nog altyd aüeen want het is op en duur inspamiend te vül en aan een Aoo vi til jonger menscli en daarbij allen dndeien omgang te vervangen vooral alj men hot hoolü vol heelt van dingen die voor zulk een joni peiw ontje nog geen belling bebben bet hart vol heeft an ge dachten die men voor lia ar moet ver bei Te laat gakomea geluk Naiii i t Duitöcli van MARGARETHE VON ÖÏDOW met autorisatie bewerkt door J 1 Wesselmk vap Hosaum 38 Ma4ruk verboden Nu leven wi hier zoo vi der Het ib my alsof ik HUKiü ele jaren niet MO bewust had geleeid als nu Miescliien nog nooit Men leert de dingen mt dikwyls pae oaar waaide scJiatten als lueai ze verliest Zoo lang men ze bezit vindt men li t vanzeltfiprekend Als men ze niet moer heeft als men er van moet scheiden worden zij begeerene waard Ik heb ook nog nooit zoo böwuat met de natuur geleefd dan dit jaA Men leert de aymboUek der natuur pae begrijpen als ze zich aan bot eigen leven beeft geopenbaard He bloeien en rijpen verdorren en ateiven bfit worstelen met guurheid van het woder en de omstandighediwi van den grond bet liohte vrooüjke onbelemmerde groeten on gedij het te tronde gaan door ziekU en luiheid de ernstige rust van den ouderdom na krachtige vervuUing en beskMummt Den vernietièenden Htorm n de levfinwekkende zont den bevnichtenden regen en do beBc+iermaode Gisteravond waren zij na het koifiedrin ken ook weer paar buiten gegaan zonder inij te zeggen waaiiieen zij haalden zeit KP ker geen bepaald doel By het avondbrood wachtte ik haar vergeelB Zi zullen zich verlaa hebben dacht ik I en i t de gedekte tafejp an I Maar toen zy er om negen uur nog met waren at ik alleen en besloot naar haar I ui Ie zien Ik vond het met erg de j jeu d moet ook eens vnjheid hebben en er bestond geen reden zich over lete bezorgd te maken Ik zat noR aan tafel toen ik cioor hetopen venster hanr steramen hcwde voor liet huib en daartusschen die van Hans Malte 1 Van Karin krygt hy m het eheel g m j avondeten tt n zy op de tapel hooi m de weide naa t den tuin ook de hooioogsfc ia buitengewoon vroe en haar ge ladh dnngt i mij door als ik op de veranda zit en myn correspondentie m orde breng Ik verheug mij nver het SDmenwjn der twee Het ontnermt mij een w ig Het liefst beneht Hy heeft den eigenaar van h huis waann zy woont ver7X dit hem bericht te zenden als zij daar terug ia De voorbijgaande zorg die ik omtrent kuth had 18 weer mgeslapen Zy zou Hans Malte met met zulk een onschuldige openharH gheid haar liefde en bewondering kun Ik ging naar buiten hen te anoet j hestonnden mij met verontsdiuldigmgen en vertelden dat ziJ de veraoekmg niet had i den kunnen weerstaan het bos in te traan en toen zij dn ir rondgedoold hadden j was de gedadhte by haar opgekomen Hans Malte eens te bezoeken en dat voornemen hadden wj t uitvoer gebracht Halver wege was hij haar teceraoet gekomen met de buks op den schouder Hy had een bok i willen Rchipten maar die liep niet weg dat kon hy even sjoed morgen doen Hy