Goudsche Courant, dinsdag 19 september 1933

Voor de vele blviken van belangitelliini ontvangen b het overladenTante uwdzuster en Otiini Chrlttlni Krythi Sjirult betuigen wa onzen hartel ken dank Uit aller naam C J P SPRUIT Dankbetuiging Ondergeteekenden brengen hierWnl liai teU ken dank aan denWelEd Zeer Gel Heei J G W F f ï inmipende en corBets dochter A V d SLUIS H V d SLUIS WALTZ Il Tiendeweg 38 allOböö INWONERS VAN WADDINXVEEN lezen eiken Vrydag HET WEEKBLAD VOOR WADDINXVECN taiP Advertentien daarvoor Vorden tot Woensdagmiddag 12 uur aangenomen aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2746 18403 11 Grootere bedrijfszekerheid Wat de verhooging van de veiligheid dei atroomlevenng betreft zoo emdigden wy guteteOt is aangetoond dat buiten het be reiktelinancieele voordeel an besparing m aanle apxtaal in twee richtmgea de veilig heidvan de stroomleveriaig wordt verhoogd te weten Grootere effectieve reserve in be sdukbare productiemiddelen Voeding van twee zyden van verschillende voedingslynen die tot koppell iienaun gepromoveerd Nu moet ter volledige beoordeelmg van de m het geheel te bereiken economie door het aanbrengen van de bedoelde koppellijnen er rekening mede worden gehouden dat ook deze aanlegkapitaal vragen en ryst dus de vraag welk bedrag na aftrek dezer kosten nog van het bespaarde aanlegkapitaai voor proaucUevermogen zal overblijven Hierby dient in het oog te worden goifiou den dat deze koppellynen evenzeer gebruikt zullen kunnen worden voor het voeden van langs deze lynen gelegen voedingBpunten voor het distributiegebied Immers men zal toch deze koppellynen niet projecteeren door een gebied hetwelk geen stroomvoorziening behoeft dus een electrisch memanda land gesteld dat zulk een gebied te vmdtn ware Integendeel men zal die hoofdvoedingaly Mn we ke in elk afzetgebied noodig zyn en elke zich het beste leenen om tevens voor koppellijn te kunnen dienen hiertoe kiezen en deie na eventueele vergrootmg van ca Paciteit mdien iulks noodig mocht blyken diar met elkaar verbinden waar dg geringste afstand te overbruggen is waardoor dan te en3 voor het afzetgeb d het groote voor deel wordt verkregen dat dit van twee z iden kan worden gevoed Als kosten van de koppeilynen dient men dua uitsluitend ii te zetten de extra kosten die noodig zjjn om opstaande of m de toe Wmst noodige hoofivoedingsleidingen tot koppeilynen te prooioveeren Len üluatree rend voorbeeld hiervoor kan genoemd worden hetgeen in Noord Holland getichiedde waw eenhoofdvoedmgskabel vande Provm eiale centrale te Velsen naar Wormerveer gelegd verbonden ig met een voedmgakabel van de Amsterdamathe centrale naar Wor nierveer tnede noodig vooi de voeding va n liet apoorwegvoedmgpunt te Uitgeest gele gen op het traject Velsen Wormerveer Amsterdam Deze kabelverbmding dus aanvankelyk geheel ingericht voor distributie doGieinden heeft door de tot stand gebrach te verbmdmg tevens de functie van koppelverbinding verkregen en maakt hiervan niet haar capaciteit van 20 000 K W een belang njk deel uit Wat moet er gedaan worden Nu 13 het m het algemeen gemakkelyker f terugblikkende te conatateere i dat beter werk gedaan had kunnenl worden in jen andere wegen waren bewandeld dan Het ia HB T VOORDEELIGST Het ia HET EENVOUDIGST Het ia HET GEJJIAKKELIJKST wanneer U m meerdere bladenadv rtentién hebt te plaatsen het hier of welk blad ook m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U zflt dan in eens klaar en deplaatsing geaphiedt naar wensch entot deselfde prezen als door de bladen direct wordt berekend vj n 14 5 iiiiniuüu n LJi itgoedschujviug Uil liet Keaeivtluiitii van f IB nuiu on De e tfi ui iiiau tieyeien jMwsen iit t l Jn wi luoeLCii doen dalen t t Xbu h zien de salansikorting ten slotte tot ƒ ü j lïimioeu weid t epeiB L moet laaittLgöiuciu oalUü met i miUioeu woi uen veitiomjM uoi een gt voega bij ie uimueie veibUuKi uer iiuudelen ad Ij iOU Uoü een lotaie vci meeideiing vaii hot uadeeiiet öaUio aan fetett niLl t 16 iOOÜÜO Up grond van dg uegiootingseijtere zouua eg m verband lueti tiet boveiiötaaiidü uioean wolden gewijwgu beortiagt dus Het geiauud uuUttiit sami j ei iiet dieiifltjaat 1955 219au 54 + 16 200 0ÜÜ 3812U i64 Liquidatie van het Leeningfonds De miiiibtei acht het nyodzukelijk ettelijke dei bestaande hellingen sameu te voa t tn Ten einde 1T te bevotdeien woidt ih dt ctiötc plaats een wttHontweip injfodienu Uft liquidatie met 1 Januari 1954 van hsl Leeningfonds Nu het aaldo van dit fonaa is verdwenen en aUe hellingen ten bate aaar van vel vallen bestaat ei geen voldoertui aanleiduig nieei het tontta als een zellfltan dige administratieve eeiiheiti Ie handhaven De tot dusvei ten bate van het Leeninj fonds gehtveu belabtimgon kunnen daai dooi naar den gt wonen dienst worden ovei geheveld hetgeen tevens de gelegenheid biedt de afzonderlijke opeentenheffingen op den accijns op de suikei dtn accijns op den wijn en het z elrecht van buitenland stJie effecten m eén hettmg te vtreenigen teiwijl de opcenten op den accijns op Biga lelleii m de hoofdsom zullen worden opge nomen Voorts werd leeds medegedeeld dat het noodzakelijk ia het terk grategen na decli slot van het Gemeentefonda dal op liet Hijksbudget drukt te verminderen dooi de tenba te van dit Fonds ot r het jaar i933 34 geheven crisisopcenien vooi één jaar to vcilcngen Jok luertoe wordt eeii wetantwerp mgediend Verheug u over uw jongen troost u met Uw jongfii z ide hij tegen Botho V h gij dwaze menschen met uw dwaze trooslrcdenen in zulke oogenblikken Wat moet ik iiet dfu jongen Geeï mij mijn Isa terug nep Botho uit Ik geloof dat hej eerst waa wat hij zeide Daama knielde hij naast Tsa neer legdfc zijn hoofd op haar koude httnd en daai bleef hij liggen Ik liet hem Het laatsti weldaad Tk telegiafoerde aan Ruth en maakte de Pangifta in ord Ik worgde voor de begrafenis Ik zorgde voor ilotho Ik zorgde voor het kind dat het niet tekort kwam Het leven eifichte 7ijn recht zelfs ten aanzien van den dood en het i goed dat he zoo is De anderen hiadden allen het hoofd ver loren Het was te onverwacht i ekomen Ik waa de oudste in huis moest dus ook wei de verstandigste zijn Ul0pd nof nf bMdMlMll rwfcHiih Pil incfs Tl laat gekomen geluk Naa het DuitBch van MARGARETHE VON SYDOW met autorisatie bewerkt door J 1 WeeseUnk van Eoaaum Nadruk verboden Er Via Uil bloeding gtl omen die wi let konum öt pp i mt l te weernouden troonide N h levenski wht liten Zij werd teed blttkci steeOh matter en viel zien eroogen af Wanhojny btoiidön wij bij Imar legerstede J y J r aijn paaj d naar de eted Indien dokter niet etds van de een of andetra Piaata onderweg woe dan kon luj binnen e twee uur er ni t zijn ho ï 8 met knnnjen uit7 Met ontzetting zag ik de blauw jotige Bohaiduwen die op haar gelaat kwa Algemeen e Zwalcle Koopt CRISIS briefkaarfen 5 et 8ef liet qeMïg fof Januai1l935 verkrygbacil op alle postkantoren tof Jan 1934 byUwplaofselyk eRISIS COMITÉ en by heT Kheuferdyk 20 Den Heng Geeo Bedrijf of OmterneoiJDg kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen kr gt Goed drukwerk IS voor elke zaak een introductie die met moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wb leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prezen z n belangrijk lager DRUKKERU A BRINKMAN ZOON GOUDA Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het liDhaam U ok en cht onder gynmartlck zonder dieet onder geneesmiddelen in te nemen zonder baden Uitsluitend nitwendiR gebrik He IT H Ta f M COLENBbInDER Ove r j l 1 IS ï PUchting onder strirt geiieimhoudinit alle noodige aanwyzmgen en p ima referenties zal zenden hakken zoo gauw soheefgeloopent rubberhakkon uitglijden Ean haal aanvoMcHoa imiadi Lal ar voortaan op dat uw ichoenmokar ulhhiltand BULLDOG hokken plaabk Za ziyi gawaldig stark an ooli clippjiig aen gahaiai pcocaM v m da Wood Milaa fabriak Bovandian b da prift xmtr voordaallg Bischl yoor woolmotorioal alUim htt c ito Wooé Miimo Mtbf Udv ICr O DB NAAM BN WBIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCNT Pandbrieven f 64 000 000 Hestrvts f 1 760 8 54 OS DE BANK stelt beschikbaar k l pandbrieven A lOo in stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEO AlsU een appel jie er op hel oog goed uilziel doorsnijdt ziel U direct of hij van binnen ook goed is Bij gewone azijn kan men van buiten met zien oi hij goed 15 terwijl alleen een welenschappe ijk anilgrzoek kan aantoonen o hij scliadelijk voor Uw gezondnStth In de meeste gevallen zou dan blijken dat hij voor 40 roltingsbacillen en azijn aaltje bevat Waarom zoudt U dit nsico nog langer nemen Ge bruikl liever BOOG AZIJN en U hebt de zekerheid dat deze niet alleen vrij van alle ongerechtigheden maar ook altijd blijft BOOG AZÜN HAAS AZUNFABRIEKEN NV HAARLEM VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING InllcMlogenbladen Tarieven en Voorwaarden en Rp Mnft PONDS VOOR LIJÏVER BRANDING op schriftelijke vr ge koateloo verknjibaarbijde fd secretarese Gouwe 73 Goudi yoor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek W liaeerhandel P ROMD P Gouda Win Nieuwe Gezondheid en Kracht met SANATOGEhl Hw Z i iufkwd iiiiiil tounen sterkl en voedl de celicn van het lichaam en bouwi deze op tol een krachtig lichaamigenel NEGEN VAN DE TIEN UJDEN in deze djden aan ovarpnlckeIrng van het zenuwgestel m den en of anderen vorm zooals prikkelbaarlield vermoeidheid maag en darmetoonuseen enz SMMogon lal in al tulli gov l n uitkoniBi brengen wam iedere teuK Sanatogaii voegi ann lindii toe aan lichaam en srauwaa Sanatosen R n komm UJd Simio e g bruü It lj y luei allmi hui voelen lal en op ho Uw tfemoeidhdd verdwlini mar 8i 1 o i alim Jn onbeduldimdi wajmaer fé£SL w r haerlllk getond oi kiadidt oek p Uw l Mae l Sualecea raut O ïiëa iek I 7X Jaangganci woansdai 20 9e itombei IB38 wmm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MIRGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt daÉclijksbehalveopZon cnFeestd agen ABONNEMëNTSPBUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondasiblad iter kwartaal ƒ 2 99 per week 22 cent overal wau de bezorging per looper geecbiedt franso per post per kwartaal S 16 met ZondugaUad ƒ 8 80 Abonne aenteQ worden dagel ka aangenomen aan onB Bureau UABKT il GOUDA by onee agenten en looperi den boekhandel en de potitkantorea Onze bureaux qjn dageltjkB geopend van 9 6 aar Adndniatratie en itedaetie Telel Interc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTENTIËPBUS Uit Gouda i oDutrakan ib booi iKU tot d n baiorgkring 1 regebi f LM alke regel meat IU Van boltan Gouda n du Mzorckrl gi 1 rtagela ƒ XM aUu tsgal niMr ƒ 1 80 AdvtrttLatlta Is hat SatanUgnomiMX XI m atfaiag op den wtÜB T Je f didl gh aiAt adTartMitJan d IwUt van dn prfii U4GKZ0KDËN MëDËDËEUNGEN 1 4 reicaU ƒ 2 26 elk r gel m r fi 6i Op oe foorpagma 50 kooger Gewone adverteuüën en ingezonden mededeelins sn by contract tot zeer gereduceerde V tj Groote letters en randen wonlen berekend naar pla tBnUmte Advertenbën koanen wonlen ingesondon door tiusclienkonut van toUede Boekbandelaren Advejrtentiebarenx en onie ag oten en moeten daai vódr d plaataiug aa het Bureaa ajBn ingekomen tendnde van opname verzekerd te agn haar aandeel neemt de aanleg en deze m exploitatie overdraagt asa de bestaande electriciteitsbedryven onder zoodanige oorwaarden dat met onmiddellyk ten laste van die bedryven zullen komen de volledige exploitatiekosten maar dat het Ryk daann het zyne bydraagt totdat het gebruik van die lynen zoodanig is geworden dat de volledige rentabiliteit daarvin als gewaarborgd kan worden beschouwd Wanneer het Eyk de provincies en de griote gemeenten de handen ineenslaan tot hqt stichten van een maatschappy tot exploitatie van Staatshoogspannmgslynen de noodige koppelly ntii dan zou daarmede e kiem zyn gelegd voor een rationeele electociteitsvoorziening en voor het verdwynen van de geschillen dig de totstandkonung diUuvan tot nu toe hebben m den weg gestaioi N druk verboden De electriciteitsvoorziening in Nederland Een tot nu toe ongekende RECLAME wordt straks den adverteeiders geboden door de GOUDSCHE COURANT en de 4 Weekbladen Verspreiding huis aan huis m tal van gemeenten in de Krimpenerwaard en den Zuidplaspolder en in Reeuwijk Een oplage van 15000 ex voor een bevolkmgagebied van 75 a 80 000 zielen Grootere bedrijfszekerheid Wat moet er gedaan worden Ingrijpen der Regeering gewenscht DE BESTE EN MEEST WAARDEVOLLE PUBLICITEIT VOOR GOUDA EN BBEEDE OMGEVING vooruitziende aan te voelen m welke banen eer zekere ontwikkeling dient te worden ge leid om in de toekomst de beste resultaten te verkrygen Dat dan ook de electriciteitb voorziening in ons land plaatselyk is gegroeid waar de leidmg van bovenaf heeft ontbroken om deze zich te doen ontwikkelen lol een electriciteitbvoorzienmg van ons land dis een geheel mag geen verwondering Vvekken De Rijksbegrooting voor 1934 Een tekort van 190 mülioen over 1934 115 miUioen nieuwe lasten 110 nuiUoen besparinff Ingiupende bexuinis ngen en nieuwe heffingen Ëen coupon en crisiainkomstenbelasting Uetting op vermogen in de doode hand Verhooging dei tabakaccgns Salai isverhiging vooi het Rukspersoneel met 5 pet Verhoogde koiting voor ongeihawden DUiTSCHl D Organisatie arbeidifrontjeugd Eai organiaatti va en wekelijkschenvrijen dag f De leider van het DutlBche arbeidsfront dl Levy heeft gisteren t Berlyn een vergadering gehad met de v schillende leiders van jeugdorgamaaties en van arbeidsfront secties Op die vergaderi g zette dr Levy uiteen wat binnenkort tei uitvoer gebracht eal worden n 1 organiatdl van de arbeidsfrontjeugd in het groote firbeidsfront en or g msatie van de wijze wnrop de jeugd den wekelykschen vryen daflfteorbrengt Wat het eerste aangaat zal ook de arbeiders jeugd ingedeeld worden m het groote kader van bet Duitsche arbeidsfront waar zy de eenheid zal vinden die haar beletten zal terug te vallen m het marxisme en de ver deeldheid Wat betreft de organisatie van de wyze waarop de arbeidersjeugd den we kelykschen vryen dag doorbrengt verklaarde dr Levy dat de arbeidersjeugd door alledagszorgen gedrukt wordt en men den weke lykachen vryen dag voor haar moet veraangenamen en haar moet leiden tot meer ap preciatie daarvan Op dien dag moet zjj de gelegenheid krygen goede tooneel of film voorstellingen te zien goede vergaderingen mee te maken enz De bedoelmg is met den jeugdigen arbeider te dvnngen ergens heen te gaan hy mag zelf kiezen maar die keuze moet mogelyk zyn uit goede dinger üe Hitlerjeugd geeft daarbij een goed voor beeld en de jeugd die nog buiten die beweging staat moet zoo spoedig mogelyli zich daarby aansluiten Dat is een taak van hun ouders die het Duitsche arbeidsfront vormen Tenslotte las dr Levy het reglement voor der jeugdorganisatie Hieruit blykt dat de jeugdorganisatie verantwoordelyk is alleen Voor de beroepsopleidmg der aangesloten jOTige arbeiders De opleiding tot het natio naaf soaahame geschiedt door een apart centraal bureau dat echter samenwerkt met het betrokken instituut van het arbeidsfront De verbmdmg tusschen deze twee centrales wordt gevormd door jeugdleiders die in hiërarchisch verband staan en die voor groote activiteit b i deze opleiding zorg dragen Dat de groote steden begonnen zyn met m haar gebied de electnficatie ter hand te nemen en deze in eigen gebied zooveel mo gelyk tot ontwikkelmg hebben gebracht ligt voor de hand Dat daarnaast de provmcie inziende de belangen verbonden aa i de elec trificatie van haar gebieden de electricittitsv oorzienmg eveneens ter hand hebben geïiomen en daar tot ontwikkelmg hebben gebracht evenzeer Ingrepen der regeering gewenscht De Almifcl van liniancien Mi i J Ouu lieeii by dtó btaieil Ueiieiaal Ue bLiuito bogiooUiig voor iyó4 ugeield gaauüe van ue MiüioenenuotJi iiigtraieiul bit 00 cijieis van uözc ItcgivoUug bhjktdat voui löa4 ïya geiaamd U ilgaven gewone dienst 730 554 792 lukouistea 465446 818 Doch waar nu blykt en het hier aan gehaalde artikel geeft hiertoe de duidelyki te bewyzen dat voor een meest rationee electnficatie van ons geheele land ver dere samenwerking noodig is tusschen deze groote steden en de provinciBb onderhng daar ligt het voor de hand dat hier een taak en een zeer belangryke open ligt voor een hoogere instantie en dus voor de Regéenng Nadeelig saldo f 267 087 974 Op dit bedrag bröngt de iiiiuister aaji stonds m miuidering ten bedrag van 76 598000 dat hij hoopt te verknjgen Uo r verlenging van een aantal tijdelijke per 1 Januaii aa of 1 Mei as veivallende lietmieon Ueze zyn dü oadersoheidlent heffingen gelieven en bate van liet Leeningronds 1914 de alleen voor 1953 toegestane liötfmj eii van opcenten op eenige invoeireohteiien aucynzfio 5 d alleen voor 1955 34 toegestane eï fingen van opcenten op do gemeentefonöa bela üng en de verniogenabelafituig Bij handhaving vaji den bestaanden be la tmgdiiik aal dus Jict nadeelig saldo op dm dienst 1954 bedragen 267 087 974 76 596 000 f 190 689 974 De kapitaaldienst wyst voor 1934 een totaal in uitgaven aan van f 73 382 526 en in ontvangsten van f 22 475 622 zoodat het naduiiff haldo bedraagt 50 906 904 Dat liet tekort op den gewonen dienst 136 269 720 hooger ifa dan het gerorfuude I idcelig saldo dei begroeting 1933 54 420254 vindt zijn ooriaak vouinainelijk in eenandere wijze van financiering dei Liibisuitgaven behalve die voor deii land I oii wt teun ten laste van dön gewonem dienst In dt toelichting tot de cijfers geeft de Hinistei allereerst een overzictit van de begrooting 1933 die een nadeelig saldo liceft van 54 420 254 Ier dekkmg van ten dtel van dit nadeelig saldo liad Minister It Geer reeds aangekondigd etii saJlajisverlaging Dat zoowel steden als provincies die jaienlang met veel succes de electnciteits voorziening in eigen gebied hebben ontwikkeld en tot bloei hebben gebracht ongaaftie geneigd zyn orn hiervan afstand te doen is begrypelyk en het is jiust een verheugend verschynsel waarop met genoeg de nadruk kan worden gelegd dat zooals het artikel 00 duidelyk aangeeft het ook niet noodig IS dat zy hiervan afstand zullen doen om tot de meest rationeele algemeene electnfi catie van Nederland te komen Het IS dan ook met noodig dat de staat de electriciteitsproductie van Nederland zelf ter baiid zal n men 0 kan de taak van het Ryk zich beperken tot het geven van algemeene leiding waartoe de weg reeds is gebaand door het tot stand komen van de concessies waaronder de meeste pro vincies reed werken en bevordere de Re geering daamaai t de samenweokmg tusschen de provmïyes en de groote gemeenten onderling waartoe m de eerste plaats het toe stand komen van koppellijnen moet wor oen gerekend daar waar deze uit economisch technisch oogpunt noodig zullen blyken Indien overeenstemmmg kan worden be reikt tusschen het Ryk de provmciea en de groote gemeenten omtrent de wenschelyk heid de tot nu toe locale belangen tot een algemeen landsbelang te vereenigen waarby een Instituut als de Electriciteitsraad het thans aangewezen orgaan is om deze mate ne Voor de regeermg voor te bereiden dan ware wellicht een oplossmg te vinden m deze richting dat omtrent de aanleg van koppellijnen de pnncipieele hoofdpunten worden vastgelegd en dat de Regeermg voor Ntefs i uw arendon J erlyk in u hebt wat gij niet He bloedverlies was te hevig het hart heeft niet meer tegen de leegte kiuinen kampen Het plotöeling oprioliten heeft lo eatastiophe sleUits enkele minuten ei haast e zou toch i n gekomen Tegenover de feiten is het doelloos er eT na te denken te tobben te strijden hoe höt ander had kunnen zijn Misschien als dit of dat anders ware verloopen Mis schien nis men dit en dat t voren had geweten Misschien was het dan anders gegaan Maar men heeft het nu eenmaal zoo en zoo gedaan en het is eenmaal zoo en zoo geloopen men kan nu eenmaal met vooruit weten IJlt martelend peonzen dielit tot metfi Maar het is aoo mensöhelijk Zoo veel na tuurlijker dan een stilzwijgend huigen voor het onvermijdelijke Wij hadden ons niets te verwflten WiJ hodSien alles zoo goed ais het maar kon voorbereid Alles gedaan wut in ons ver m en was Dat vewekerde de dokter ons ock die in zulke gevallen een autoriteit is aan wie men ach vastklemt HiJ bekeek hej kind en verheugde zlcti ov r zijn sterk getond liohaam ij was heel s1il heel apatisqh geweest Nu overviel haar de angst als een pJotse ling begi ip van het gevéflx waai in zij ver keerde als vei zet van haar liefde tO Jiet leven van haar gezonden levenswil tegen de on zichtbare macht dieHlaar venwoêstend wild ingnjpen Zij stiet mijn hand terug di © haar on rustig heen en w eer wentelend lioiiaam wil de kaUm f ren vasthouden zij nchtte zach niet onbe njiieJijke kraUit half op opea de de oogen wijd en angstig opende de lippen wilde iets aeggen roeipeai Sehreeu wen kon het mot viel achterovoi i laakte Cl n diept n sni arte lijken zu lit on bleef daarna heel stU Uggen heel stil de han den hingen slap kjjï bet kussen de oogen zagen strak in de ruimte en werdeai Bteeda matter steeds doffer De verpleegster begreep het t eerst Jüj gin stil teo zijde en begon te snikken loen b rreep ik het Ik voelde naaj haar hart voelde niete luiffUüTde bij tiaar luond bemerkte geen adfflnhaling Met bevende hand danikte ik de oogl60 n op de ontzettemdie opcoi stille oog D FEUILLETON Geen van ons beiden zeide een woord tegenover de mnjest i van den dood verhtoinde elke verklaring en elk troostwooid Hl ons verstomde izelfs elke uitmp van smart Wij zaten bij haar aan belOe kanten van haai legerstede er niet aan denkend hoe de tijd verliep met aan wa gebeurde wat nu moest komen sleohte in staat op to nemon h et f it van dit schrikkelijk oogen blik Zoo vond de dokter ons 41 Hij was natuurlijk juisf dezen morgen toen Ons telefoniaeh beritht naai hem toeging op weg geweest naar een vér verwij derd dorp wwirheen hem geen benohi na gezonden ko iworden Daar fiad hij een zware zieke een inoedier van ze en kin deren Andere menachen hebben tocfti ook hun rechten Toen hij tenig kwam rolde juist het njtuig van Jiotho ïijn straat m Hij is sleolits van het eene njtuig m het andere gestapt en dodehjk verder gereden Woidt vervolgd Als hij een half uur vroeger waa gekomen Hl haaldie de aahoudiOTs op toen Üet hij zieh door mij inliohtflo