Goudsche Courant, maandag 25 september 1933

7 64 122 268 274 307 647 610 612 813 817 823 7 67 7 74 5916J 6916 970i 9 701 34 57 34 66 48 011 4eir2 34 30 34 70 39 60 40 38 66 39 1601 164J Niet ofïicieel 20 75 20 75 13 021 13 03 736 755 Spel gl t nu geBjk af en moetan de tverdedigere aUe poginpin m liet werk sM len om hun gebied Jioon te houden zu hot dan mot eonigeu eun van vrouwe iortuna Door een botsing niet een dei UlympnuwtJioaaespelers moet Groeo i ido vrij ernstig gewond hc t veld afg r en worden en wordt liij door Casperse vervan gen Na a rutt moet üenrlqdo nog al een laten zien waartoe öU staat nia kan lorti hiet verhelen dat Brok met achot lie B passeert 1 1 Be liBsenae goal zu het dan doof toedoen v n Eiohoom komt lan liet been van en der ülympuibacks 121 Hoewel Olympia met ontmoedigd herhaaldehjk het li l C doel iB gevaar brengt weten zij geen gelijken tana te krij heeft de voorzitter van den G K den door hel Sporthuia Revet basthikbaar g alelden wissellieker aan Vires ej Oeleiltas dat de meeste punten behaalde mtgereikt De loornaanifcle uitslagen lulden 101 M hatdloopen 1 1 Beuen 1 H U R 116 SB 2D Spek Bosk Boyj 11 8 oc 3 J C den Harten Vuc et CTel 12 2 sec 4 Th de JWA vf HOR 12 sec 6 B Wulz Vires ej iel U6 o O M hardloopen 1 H Miohelse Al phia 63 8 sec 2D Spek Bosk Boy SS BC 3 A Sainpienvan Mphia 56 4 e 4 i Knnmink t ires et Cel 56 5 flSc 6 P M Beijèn 1 H O S 67 8 sec 800 M hardloopen 1 A de Ruyler Bosk Boy 2 mm 9 4 sec 2 A i Biai s Vi rea et 2 min 10 5 sec 3 Dl TA ti lAoillUes 2 min 151 see 4i iW t 1 Korte Vures et Cel 2 mm Oiisli afo 1 Dubbeldam U O S 2 niut 43 fe ec Veiuprmgon met aanloop 1 mi dj i bur Excelsior 630M 2jpdpH t log Vires el Cel 6 20 l 3 A fonnni Kogelalooton 1 J Oskam THQ J 1110 M 2 L Konijn Hou Vast 10 Bilt 3 M GeboiB Virea et Cel iq 60 M 4 r Beijen THOR 994M 6 6 Ltu n a burg Excelsior 9 80 M apeerwerpen 1 M Qebuis VlMB oj OJi 47 30 2 R Verweu Hou Vast 3996 M 3 A Wemniei Vires e Oei 38 M 4 A van Klaveren Hou Vast 37 M M 5 J Oskam THOH 3714M 6P M de Jong ExcelsiDi 34 62 M Discuswerpen 1 i Oskam fHO B 29 53 M 2 R Verweu Hou Vait 2 6 M 3 Jl GabuiB Vires el Cel 27 20 I4 4 M van der Laan 1 h tj 2709 K 6 C Lmjnenburg txotJsioi 2706 M 6 J ten Wilde Geel Zwart 26 SO M Polsstokhoogspriilgeii 1 t de Jotlg ï HOR 276 M 2 P Uubbeldaon D Oi J 2 70 M 3 P Berkhouwei D O b 2 66 M 6 P Mudda T H O R 2 60 M 6 i KlJJ Geel Zwart 2 60 M Hocgspriugen 1 l de Vna DOS 160 M 2 J C den Hertog 1 Berkouwei D O 8 1 53 MISOO M hardloopen 1 A dè Ruy r iBosk Boj 4 min 40 8 seo 2D Hs iohiilos 4 mm 46 2 sec 3 T Verkooa Hou V ast 4 mm 47 3 Boc 4 W C Bi zer Vires et Col 4 ram 49 4 see 6 C a Waas Acllilles 4 imn 49 4 sec 4 I 100 M estatelte 1 Vires el gal 47 BOc 2 Alphie 48 sec 3 1HOH 48 6s PunlenteUing 1 Vire et Col 6U pdBt 2 I H O R 441 punt 5 Hott Vaet 24 punt 4 en 5 Alphia eo U O S 24 punten Zeegers verbeterd 8 K M record OiKlc ongunstige weer3om lan lllfheds ion len Zaterdagmiddag te Amsterdam aam gt pogingen pliat op NaOerlaBdaeliraoorda De aanvallen p liet 1 h J ie 6 uujl reoord mislukten maar het 8 K i4Hiest rd gin er aan lan ieogeiB Oie het lecord rsed op zijn naam liadrstean met 26 ni 38 2 e wist het P 16 iian 22 4 t t brettjan Schaakclub HeaKiulHr Lezing t houden door Mr G C A Oskam Voor de Schaakclub l essemaker zal op Donderdag 28 September te 8 uur de bekende schaakspeler I r G C A Oskam uit Rotterdam m de bovenzaal van Ter Gouw aan de Bleekerssingel spreken over de lei aende beginaelen van het schaakspel Mr Oskam zal bovendien een aantal in teressante aUnden op het wand chaakbord dcmonstreeren Mleete Cn is Comité Een poover resiUtaatNaar men ons mededeelt heeft de collecteilaterdag j 1 voor het Crisis Comité gehou oen f 13 16 opgebracht Het 18 een poover resultaat Agenda 26 Sept Bi uur café OenUral lodenver gadeimg Bond van arktkoopUeden Door Lendraeht Sterk 26 Sept 8 4 uur Soc de Keunie Kamer 2 Ledenvergadering afd Gouda Var van Vrijz Hervormd Aife hi van een Bulyaareehen emigrant t M slfuii had gekregen naar Beriyn Popof r vjjst ËI oPi dat hu documenten kan produ 1 ctefen die nauwkeurig inlichtingen ver 1 schaffen o er zyn oponthoud m het jaai 153Z en bewuzen dat hu met te Berlyn is gê veefcl oor 3 ov 1932 Na veel heen en wet gepraat wordt vastgesteld dat Popof oig j eigep vei rmgen van 1925 tot fpdfg werd uit LeipEdg gemeld dat van ÜM i U l die de laatste weken weigerde T3 dael tot zi te nemen Zondag plotse lin £ tut anda gedachten is gekotnen e be hvMlJjk heeft gebeten de n liling De êill de eeiste wegbocht loiidom Beer Lhoten v ud zon Ier bezwaar genomen maar de tweede bocht ib doop den i motorbestumder blijkl aai te acJierp ingereden tengevolge waaivaji het motorrijwiel ij ei bcjimne Tiouding knam Ie staan en dt rtiht r voel ifceun an de motorfietü in 14570 14585 14598 14729 14749 14839 14843 14 45 14898 14940 14957 15000 15001 15012 1 077 15116 15145 15183 1518515224 15229 lo264 15276 16281 15395 15453 15492 16533 15541 15546 15548 155 3 15695 15600 15611 l ieSS 15639 15646 15668 16682 15734 15747 15766 15 9 15816 15894 15966 15984 1599S w d aoMtn Hanraking kv ram met tiet wegdek Uo r dien l jg jg g j q jgQ g 1607 1610i iifvigen stoot sioeg het motorrijwiel om df bestuurder de heer lli Arnolduasen pti Er b In t gthMTgMn fdmn voor ktepfln kalm t vftrdragwil In wa nig minufsn kan men van dazs pijn bovrijd zijn wannaor rn n Aspirin neamt hst voor haf organism onsdMdalijka mkkM 16131 16158 1 6186 16202 16215 16 27 16231 162 4 16258 16267 l62 8 16296 16308 16338 16344 16351 16391 16410 16512 16519 16525 16564 16632 i 6639 16670 19703 16 25 16726 16746 16752 16755 16775 16804 16830 16847 16872 16889 16941 17021 17104 17126 17143 171SS 17228 17230 17240 17265 17401 17403 r409 17418 17444 17450 17456 17545 17569 17610 17639 17707 17710 17750 17762 17T96 17813 1 922 17962 17967 1797J 1 987 17992 ISOlo 18037 18052 181 18222 18229 18243 lb273 18302 18308 18379 18383 18475 18514 1 570 185 4 18596 18695 18699 18727 18 50 18796 18834 18847 18848 18907 18918 19003 9021 19039 19063 19082 19064 19121 19169 19207 19220 19 79 19284 19360 19882 19419 pien wonendein ue Tivijnalraat en lid van üen tiechtsehen l needttraad stortte mit höt hoofd op de atraatsteenen de duo lijder die achteiop zlaf en een gewoon ijwiel een zg lace kairetje op den Schouder droeg sloeg twee muien over den kop maar bleek geenerlei letsel van beteekenih te hebben opigeioöp n Hij v eid per ziekenauto naar de Hijks klinieken te Utreoht vervoerd Men vreeöde vooi zijn leVen aangezien sijn toe= tand lioogst ernstig werd geoordeeld De heer Arnolduseen die uit eist kwam had onderweg den wlelnjder meegenomen p dt duo deze wielnjder had zijn fiets ver den acliouder gehangen om zoorioendi Ö N A V DL S V D L de stertote V D L heeft op de polera van de Walvi straat een lerdiende otowmning weten te balialen De geheele ploeg maakt een goeden mdmk terwijl vooral de voorhoede van de gasten doOr fraai ibmbinatieapel ons k n bekoren Van ONA kan hela me hetzelfde gezegd worden Over d ge hMle linie werden lonten geconstateerd terwijl ook Hofman die lorti over t algemeen Mjn vlmXi ooder d lat wel waard IS dezen keer een slecjiteu indruk maakte De bezoekers zun het oersj m den anval en weet A v d Hoek met een keihard rtiot de score es openen 0 1 Hierna wil Remeyer do gasten m de buitenspel val laten loopen maar deze zijn op hun hoade en weet A v d Hoek geheel vrualaand de tand op 0 2 te brengen Van oen wei eling van de Vül verdediging maakt trio gebruik door de eer voor ONA redden 1 2 ONA hierdoor gesteund vatt nu wat enthou aster aan waardoor ftet spel eui meer gelijke vcTdeeiing knjgt Voor do rust weten Weaterw aarden en v Arkelen de O A doelman te passeeren teiwijl even voor de rust O N A een Iraiuen aanval onderneeiit met gevolg dat door toedotfn van J Lortjes do ru t met 2 4 stand ingaat Bu O N A sohijnt na do rost een heel an dere geest ta zijn gekoitien ij ond nemen aanval op aanval en i het aan wat geluk en hard werken dei verdedigmg te wijten dat I u ONA geen goals gemaakt worden 1 if een schermutseling voor goal wotdt dan einoielijk he zwoegen met een achot van 1 I uitje betoond 3 4 VUL neemt nu echter langzamerhand weei het Pel den Koudijzer plaatst d bal naar v 4 Hoek djo Hotman geen sah n van kans geelt terwijl Woeteiwaardcn aveneen geluk Heelt en de bal m het noj P aatet odat O N A mot M 6 3 nederlaag de kleed kamers kan opaoerken wuelbennën Goudadie Wielerl aa A V Vhet m de sprint weer superieur B Onder geringe belangstelling van 1 P Miek werden gisteren op de baan natiOiïaU wiolerwedstrijdon ijehoudeu De grootote befangatelling ging wel uit naar de revmclicwprintwadiitrijKl HuB8 en A v vuei lil de Jong P Bieslieuvel en Th Peek Als revsiiche ia 04 editei een mislukking geworden daar F de Jong na de 2o rit opgaf wogen spwrpija Ol Peek door te laat Lin de start versohynen door Jole even wel op waardige wijze werd vervangen Ue Woerdensöhe favoriet wan eOhter ongenaak baar en wiat alleen Jole het hem in d herkansingsnt moeilijk te maken Na de Ito ri werd de wedstnjd omgezet ui een matoh a trom mot heikanslngent daardoor een juista emttuitalag verkregen werd De 40 K M preaiie eonrse ia een por tieve wedstrijd geworden met flleen een kleine onregelmatigheid in het laatste klassement vmardooj Althnian en Gotl gedeklaasierd werden Het rijden van lung haiiB die deze course verdiend wiat te win en viel vooral op Hlj leverde dan o k de fraaie prestatie door met 1 de 8 klassementen te winnen De Goudsohe renner Ih l eek en Vermeer verdienen eveneens woorden vjn waardeenng voor het uitrijden van de eouiee daai ziJ den zelfden ochtend een 100 K M wegwedstriid adden geredenUe uitolagen luldenSprmtwedstrijd over 4 rondeherste nt V Blesheuvel tijd U B ec Fr de Jon Herkansingsrit 1 I Biesheuvel lija 12 sec 2 it do Jong Tweede ut 1 A van Vliet tijd 11 2 see Herkansmgsnt 1 A van Vliet tijd 116 sec 2 Jole Uerde rit 1 A van Vliet tijd 121 sec 2 Jole 3 1 Biesheuvel h o Herkansmgsnt 1 A van Vhet ttjd z seo 2 lole 3 V Biesheuvel Fmduitslag 1 A v Vliet 4 punten 2 Jole 8 p 3 P Biesheuvel 8 p 40 K M pramie course 1 lunghans il punten 2 Qotz 17 p 3 Th Peek 15 p 4 AlthuMn 11 p 6 Vermeer 6 p 6 Verhoef 4 p 7 Jole ATBLBTIEK Kampioenswedstrijden van den Gendachen Athletiek Kring Ue Goudsclie AUiletiek Kill hoeft Za tordagniiddag op het G S V tcrrem de wed struden om de kampioenschappen gMiou den Er waa naast flinke l 5lan t lling gioote deelneming Ingesohreveil hadden Viree et Celeritaa 1 en 2 Veloutaa AchUle en Excelsior alle te Gouda DOS 1 en 2 Schoonhoven Alphia AIDhen a d Hijn Boskoopsdie Boy e Hou Vaut Boskoop T H O K Goudejak en Geel Zwart Groot Ammers in totaal U ploegen van 10 var eemgingen Lr iweiden p de diierse nuin nera goede prestaties geleverd de 800 M bood een spannende race tnsschen de Boy man Ue Huyier en Wemsiera van Vircs waann de Boskooper winnaar werd Ook op de 16OO M waa Ue Euyter eerste terwul U Hflj van AcMl een mooie prestatie leverde door in de H tste ronde versohei dene tegenstander passeeren en al tweede t slndUen JU H M I l MJJJ 11 1i Ullilultend vsrkrlJglMAr In dm OMni bandbuliI s v ii ao labl 70 cti n orar J 2Aj J i vwt 3 tabi è 10 ets Ie iits wemig verP lult vun het steunbe jdiag i e minister hfeft hierop beieids de land cht gevestigd van zijn ambtgenoot van Hiiiiiinlandsclie Zakon j IntuBSüiien atJit hij naar wij vernemen net vanir f sprekend dat bij de eeratvolgen de sleunuitkicnng aan de bedoelde bouw vak arbeiders nu ziJ wedtr in de steunrege Img zijn opgenamen Aie bedmg za worden ingehouden dat door het tijirg Armbestuur ie vei strekt B IJ44J 94g j94gg y49Q 949 jgg g 19547 het transport op het niot rnjwiel mogelijk gg j gQ gg g g gg g ggte maken Het mne een vvonder o finoemrl ül T PEN OMTBBK BOSKOOP Het ma eep wonder genoemd 1 worden dat deze fietser die met rijiwtel en lU twee buiteliniren maakte nvet werd ver 4b3e NEÜ iA vlbl Oii KlJ 1 TtluBBt 1 rekking van Maandag 25 bept HoQge prezen looo itibes t 1000 1U760 12897 14149 16626 ƒ 400 14214 14627 16630 200 17192 j 1 100 119 970 1224 3431 6172 9876 lOOiS 10464 10826 12943 13929 loiOS 16S09 1 242 18ü77 18600 20328 Frgien van ƒ 70 2r4 378 BOB 539 628 698 i94 849 862 2 1136 1141 1161 1221 129i 131 1344 1409 1429 1769 1814 1938 2070 211 2174 21 9 2216 2362 2424 2443 2620 2617 2 19 2 9 3018 3162 3312 33 6 3436 34o9 3461 34 4 3503 3610 3819 3903 40o9 4194 4 31 5164 a219 6351 6487 609 5612 6o29 o666 5663 5803 5816 5966 0032 6069 6182 6218 6283 63o 64 7 6498 6730 6787 ObM 6645 68ja 6864 6986 7104 7122 7192 7229 7253 7290 736 7446 7480 7643 7683 7 2 I 82 89 8096 8386 8449 8469 8629 8883 8710 8831 8904 8939 9016 9063 9093 910i 9201 9o03 9o69 9 40 10116 10230 10i41 10560 10610 10676 106 10 28 10745 10 o8 10835 1087 10913 10965 11301 11423 11480 11614 11661 11 07 11744 118 8 11905 1192 1961 11989 12011 l m l 142 1226o liiSlS 12348 12393 12396 12699 12800 12S66 li88ï 13028 13061 ISOea 33379 13389 13630 13ool 13764 13769 13771 1379 13836 141 6o 14203 14267 14361 14388 14383 14400 14560 146 14674 14710 14763 14821 14S88 15042 1606 i 1C084 16391 16521 16 63 16 84 1580Ï 1b831 1 84 15963 16006 16022 16036 16112 16366 167Q2 16816 16828 16 34 17086 1 00 1 3 2 1 429 r433 lT5aÜ rr 6 1 980 17996 IbMJ lbl86 18112 1827J 18628 1869 18724 18962 W048 19049 190 0 1 112 19194 19498 19651 0704 19733 19 80 19790 19837 20877 li 2o6 20297 20838 20499 20SÏ1 20696 20747 26794 20938 20971 Nieten i3 163 219 226 24o 336 382 389 446 a 14 636 751 766 772 80 841 885 907 1052 lüoO 1062 1073 1109 1126 1128 1172 1206 1 31266 1279 1296 1361 1363 1403 1438 1441 1454 1456 1684 1653 1668 166 1697 1602 1714 1737 r46 f761 1768 J780 1816 1824 1834 1854 1869 1899 1916 1921 1918 20 2066 2121 2166 2166 21 3 2294 229 2 0 2123 2361 2397 2404 2405 2434 2490 2499 2509 2668 2680 2688 2613 2664 2 07 2 17 2724 2765 2799 2880 2926 2945 297 2992 3064 3061 3072 3126 3228 3378 3381 3433 0139 3463 3479 3499 3626 3632 3662 3o64 3ü67 3640 3641 3663 3692 3796 3833 388 3979 3992 400j 4008 4009 4030 4081 4084 4f98 4108 4161 4171 4271 4277 4316 4 8 4344 4306 4374 4391 4412 4461 4469 44 2 4493 4499 4674 4683 4689 4642 4710 4724 4 66 4788 4888 4989 4986 4981 6003 60 2 6072 5167 6162 6170 6226 6228 6253 6280 6829 5346 6867 5378 6390 6411 5428 5462 6404 6619 6641 5666 o673 6644 6646 5653 6668 6682 5699 6720 5733 6 57 6882 6842 5866 6902 6941 5964 6979 6013 6064 6061 6072 6106 6124 6131 6228 6311 6353 6377 6427 6468 6470 6473 6499 6534 6675 66 8 66 3 6682 6732 6784 6701 6810 6818 6871 6869 6997 160 7257 7806 7362 7433 7462 4 9 7636 7639 7666 7761 7814 7818 7819 7848 7874 7906 7914 7916 7945 7957 3031 8041 800 8122 8140 8228 8272 8336 8375 8436 8440 8636 6641 8548 8664 8610 8646 8661 8691 8708 8767 8768 8780 8846 88 9 8889 8899 8996 9048 9065 9083 9089 9098 9203 920 9240 9247 9321 9327 9336 9Ö39 9361 9367 9402 9410 9424 9613 9631 9688 9 06 9719 9726 9774 9787 98 2 99O0 9961 9969 10002 10120 10126 10148 10173 10206 10211 10216 10246 10276 10280 10312 10828 10340 10366 10404 10429 10488 10501 10623 10667 10566 10692 10694 10604 10684 1064 10648 10660 10663 10 82 10829 10879 10882 10918 10919 10986 11009 11026 11070 11076 11081 11087 11197 11211 11224 11288 11322 11327 11328 113É6 11416 11449 11462 11500 H501 11604 11518 11621 11525 11662 11696 11601 11641 11673 U690 11709 11 38 11810 11830 11842 11864 11870 11911 11996 1210 12117 12186 12166 12233 12248 12268 1233 j 12376 12397 1£40S 12404 12436 12447 12466 12477 12481 12484 12524 12632 2678 12688 1631 2 66 12661 lj750 12766 12786 12789 12793 12887 12§95 12924 12941 12968 1308 13064 13074 13090 13109 I31Ö4 18200 13227 13248 1331 013816 13860 18461 18481 13490 13497 13619 13638 18541 13667 13616 13628 19829 19893 19900 19922 19944 19962 19966 19967 20009 20038 20O69 20065 20084 20094 20101 20102 20263 20274 20282 20878 20381 20448 20468 20509 20572 20608 2062S 20648 20696 20734 20764 20186 20788 20889 20886 20943 20996 Atathi ld lurgemeeater OttV De Raad dezer gemeente kwam Vr dagn iddag in openbare vergadenng bgeen Als eenig agendapunt was vermeld ifscheid bur gemeestei De voorzitter opende de vergadenng mefae mededeelmg dat de heer Boekraad wegens ziekte afwezig was Pe burgemeesterh eld daarop een gloedvolle rede waarin huo m liet uilkotaen dat het hem moeite hadgekost om te besliiiten tot heen gaan tïenwel acht hu het een voorrecht om een grootere gemeente te mogen dienen terwfll hovoor Boskoop hoopt dat een waardig burgen eester zgn opvolger zal worden fenslottewenachte hu de gemeente een goede toekomat Verschillende heeren lieten zich inschruven om het woord t ioeren Als eerste spreker stond bp de heer E Guldemond loco burgemeester Vervolgens spraken de hoeren wethouder J v Gelderen D Hesman F Loef Az A Brand W C v Kleet r D Noest Al deze heeren roemden de goede diensten uver en kunde van den heer Coldn waarna de secretaris mr F A Helmstrud de ru der sprekers sloot De burgemeester sprak vervolgens woor den van dank voor het gesprokene Spr ver zekerde Boskoop met te iuUen vergeten aangezien hu en zu gez hier veel goedlebben mogen ondervinden De hoofdambtenaren en andere ambtena ren woonden de plechtigheid bu De publieke trihune was eivol In de avonduren hielden de heer en mev ouw Colun m de Raadzaal een druk bez ichte receptie Zeer vele besturen van mstellingen alsmede van vereenigingen kwamen om van den burgemeester en mevr Coliin afMheid te nemen Er werden weerhartelllke woorden gesproken RADIO NIKUWS Programma voor heden ersuni 5 30 Ht t omroeporkest o Geschil tusachen het R k en en aanneeimBter luBsohen Uet Rijk en de aanneetöster van het maken van de aardbaan voor een gedeelte van den nieuv en weg van e Grar venhage langs Delft najtr Botterdam rees na atloop van U t weik een geschil De aanntemster zou le n wij in de me morie va toelidiUng fp de begrooting van het Wegenfonda meende aajispraak te mo gen maken op etn veigoeding van meei dan WOCO docii verklaarde haar eibch te willen beperken tot f 137 000 iijnde het nettü verhes dal zjj beweerde op het werk te hel oen geleden Ue vorige ministci van Wateihtiat was an oqrdeet de vordering van de aanneem ter op geen der piinltn te kunnen erken nen en besliste tia het inwinnen van het aUvies van ten eommiSHie d t van de vijf geschilpunten aleM t i een m aanmerking kwam om ftin tiej oord ei van zoodanig conmiJssie te worden onderworpen teneinde daar ver een bmdend advies uit te bren ein i en proces wen chende te voorkomen verzoent de aanneemster daarop een met bindend advies in tg winnen van één per = öon die het vertrouwen van heide partijea zou bezitten Zi verklaarde zich bij diens uitspraak dan te wUlen neerleggen Ue toenmalige miniöter heeft gemeend op dit vei ooek te inOEren ingaan mëj het ge volgt dat n ar het o rdp 1 van die perboon e votdenne op twee punten gehtei moesfi worden tgerw zen en flfi aantieematér mef betrekking tot de andere puntert toeitwam f 39 245 benevens 6 pet rente an 30 funi 1929 af f 61 355 zonder rente e f 1475 be iittvenB 6 pet rente van 1 Mei 1930 af tezamen derhalve f 102 075 benevens rente Teneinde tot betaalbitaastelling van dit bedrat waartegen ook de ilgehieene Kekenkarner geen bezwaar had mits de be trrooTings wetgever zijn sanctie aan ie uit keering zou geven te kunnen overgaan wordt op de thans ingediende begrooting een eom van f 116 600 gevraagd Hili J v Nico Treep l aul Ostra draagt voor 7 00 Boekenhalfuur Herman Hobbera be spreekt Karakter en Litteratuur 7 30 Het Hetmaan lilo 80ü az Diaa 805 Ür gelcontert uit het Kuihaus te SUieveningen door l ierie lalla ni m Bons I enaky en lddie Kaï etsen 9 10 LTIreditöche Man nenzangvereeniging A more 9 30 Gramofoon 9 45 Het omroei orkea o I v Nico Treep 10 15 Qramofoon 10 30 Het oniïoepoikest o 1 V Nico Ireep Jl 00 Vaz Uias 1110 Giamofoon Huizen 5 Oö onoert 6 30 Vragenuur tje 715 Chr Perabureau 7 30 Vragenuur tje ÖOÜ Onze Zang en Vlu iLkveieenigingen Concert te ge en door de Chr har monie veretniging feurfium Cordit te Krommenie Uirectour I roosen 9 00 Spreker de heer Ingwersen Ondeiwerp Bou wen ip Leven 9 30 Bespeling van het C BV orgel doo den heer Fred Kloek te Hilversum 10 00 a7 ï i i = 10 30 Gramo foon Binnenland Dr Colyn buitcoistaiids Qwprekingen te Lwiden en Geneve $ ai WIJ veruemea zal de mimeter prefei i iit fir t ijn in iijii hoedanigheid van vsifWijtltei van de economiaclie commiSBie tier tconouuscbe en monetaire wectldcouEelefttie Maandag n s naai Londen vertrek kdlV lifileiado daar beapreking u te houden rljËt ttftn voorwtttit dtei conferentie Kumsay 5 ic Uouatd a i iaar al hij Woensdag 08itft n d naar Oeneve vertrokken teneinde m de hooiden der daa aanv ezige delegar jWt tw Volkenbondövergadermji de versciiilr l4 cte igugelijkneüeai tt ouderzoalien om cleb aïbt id der conferentie op etuigi oncleidee1 voait ta zetten üj toiijü Attl ongeveer tien daigen afweZ gi bVjTfiu lu lerband hiermede ia de ge H k we eiijksche ministerraad iiaterdag ll oi dtjii en Zal de eerstvolgende minister I aü d ettïsi week van üctober bijeen i kom HU r f AmbtMMivaarduig Prof Dr Man T8 Valhhoff Htidenmiddiifl liteft Fiof Oi Manere Vadkttyff löiioSbmiC tot buitengevtoon lioo ie i i m U iB tnadnsche taalweten oliap i H gatlerheid het tianscli en de traoaohe leit kjv idtj d p micWoteeuwen en tiea ifida esutv jijüceiftt ttüiivaErd met het uitapxe Keh S au = ita m gi reelf rede getitald Afgüi en iJ S i Kii Crt isweig nng VarkenBcentrale Ut WttUerl adbche varkenacenlrale deelt n id0 i JOi i velband met aanvragen welk4 haar li bben beieikt van personen dje Imtx spek h en geJeverd en die thaJïfl ejtn tfijioit aan tpek voor bet binnenland ll bbSM b ieid ia vour ioo vwr de voorraad stl l tea guantum spek aan de betrokken pöraopen terug te leveren Uit P = t B iSjeel m binnenlandsciie eÖn pniptie gebracht worden Personen die Wi t aanbod gebiuik wenschen te maken woidt veizoülit zich aohxifteljjk met de Ned ilant Js eiie Varkenseentraie in verbinding t stiaU Q Steifu aan de Icifipen eo endeiytoudery Namens den miualcr van oetonomistne zaken maakt de legeenngseommiasaris voor otj uitvoeiing van de garantieregeling 1933 Wi behoeve van de kippen en eendenihou d uj bekend dat de uitkeering volgens de gtarai tiiiej elinig voui de week van tJ5 t m 30 öepiLMit ei t s is vaBtgesteld op 30 eents pSï IC s=tuk iBt te voeren versthe kippen tfMSen tot een gewicht van maximum 60 kgt pSr lOÜO BtUKs en op 30 cents per 100 iituks lilt te voeren versehe eendeneieren MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 25 Sept Aargevcerd 481 vette lunde ren 262 vette kalveren 837 achapen of Jam meren 854 varkena T rijzeai Runderen Ie kw 55 58 e l w 4652 3e kw 32 8 Osfcen Ie kw 4 52 2e kw 4Ö 45 3e kw o2 35 K üvetén Ir kvy 90 g i 2e kw 75 85 3e kw 60 65 aiïet per 1 G Sofiapen Ie kw 3B 2p kw 34 3e kff 30 cent per K G en f 14 10 6 p Btuk Lamnieien 38 34 TO per JE G en f lO a p stuk Varkens Ie kW 40 2e kw 37 3e kw 35 cent nn eTb ö6 54 cent per KG Koeien en ossen Aanvoer reis ruimer handel wat levendigei en pnjaen gelijk aan vorige week Vette kalveren Aanvoer iets minder ham del wat vlugger en prijzen iets Btijver dan vonge week Schapen en lammeren Aanvoer iets min der handel vlugger en prljaen als vorige week Varnenfl Aanvoar numer handel traag en prijzen aJa vorige week een enkel var ken ging tot 41 cent Kaasmarkt Groote Ammers 23 Sept Aangevoerd 40 partijen 1159 fetuks 7973 K G Prijzen Tiware 26 m im iG srt 21 23 ni r m 2e it ƒ 19 20 Handel matig Kaasmarkt Oudewat r 25 Sopt Aange oérd 61 partijen 274è stuks 13726 KG Prijzen Ie srt m rm 22 24 2e kw m T m ƒ 20 2 zonder r m geen aanvoer Handel matig Laatste Berteitten URAADLOOZE DIBNS l Het proces te Leipzig Len toezegging van Van der Lubbe LEIPtSIG 25 Sept Als bflzonderheid werdheienmorgen door den verdediger van v dLnbbe den advocaat Seuffert meegedeslddat van der Lubbe het voornemen heeft t kennen gegeven heden eenige verklarmgsnte zullen afleggen In de zaal bevond zich hedenmorgen de Nederlandsche conaul generaal té Leipzig Knober die de Nederlandsche Hegeering op de hoogte houdt van den gong van zaken tudena het proces Knobel zou hebben ver klaard dat hu de vaste overtuiging had dat Van dor Lubbe tudena het vooronddrsoefc on geen enkele wijze eenig onj echt was ge schled en dat hu ook thans een uitateksnd en zorgvuldige behandeling genoot De geneesheer die Van der Lubbe behan delt dr Scbutz IS sedert vele Jaren gevaiigcmsdokter te Leipzig en niet alleen justitioneele autontoiten doch ook het PK bliek stellen groot vertrouwen m hem Oo heden was de belangstelling groot Om 10 uur werd de zitting geopend Viy der Lubbe maakte bu zun b nenkonien d zelfden mdruk van Zaterdag doodsble zonder eenige belangstcllmg voor wat hem heen gebeurde Of hu = 1 beloofd zon houdmg zal wuzige zal ai gewacht dien en te worden rAuIO TBLtGKAHSCB WEEKBI KH tO 26 bepttMnber Veiwadillng Meest zwaïke wind uit ui leliiko riditingen Nevelig wt zwaar be wc ï WaarsTi muk wcuiig of geen regen Iets achter overdag hPOKT BN WBDBTHUDBM VOETBAL Uitslagen va Zondag 24 September K V B AFPBEUNG I Ie klasse lltimeeD Vü ADO Haailem H F C 1 Gooi VSV PC teijeiioord jax Sparta Se klasse B Hin kmik ZNC Anwvoido Haam Culeraborg ViiendenscJiaar eibt HVO Holland Bodegraven 4e klasse F EAO l WC Quick Xooiyaaila Laren Woelden OLSt F V C AFDEKLING II Ie klasse Xcixe KtC l xceloioi D H C stoimvogelB Uilversum IJ 1 C H B b 1 c liCH 2e klass A EFC Oljinpia t V M VV Quick t nita 1 Ob Alphtn It HoUandluan S V 2e klasse B Neptuiius bteeda Hoogei Oierti aas O D S U C I tortuna BIC bouda O N A V U L Se klasse A Hilliiwn I aakkwartier Mphia SC E V t Sshoten U S HiUegoni 3e klasse C F P O V V liansvalia Coal HUM Steeds Vomai den j B V Schevenlngen de Musschen U H 8 4e klasse D Moordrecht D C V Lekkerkerk Waddlnxveen H aastrectit Gouderna Reserve 2e klasse A Reserve 2e klasse B Fxceisior 3 D F C 2 Sparta 3 Xerxes 3 Unitas 2 D C L 2 gealsak weggen ruw spel Steedk Hooger 2 N8ptunus 3 Olympla 2 1 F C 2 5 2 2 2 0 1 1 2 5 4 4 1 2 1 1 4 6 4 GBMENGDE BERICHTEN Het A J C coBtuum Proaf procee verbaal opgemaakt Ue AmsilerdamHclie politie tieeft Waterdag bij wijae van proef proces veibaal opge maakt wegen liet dragen van uniformen en het meevoeren van roode vlaggen door een gioep A J C era Autobus in een sloot De inzittenden kwaaien er met een nat pak af Zondagmorgen om ongeveer zes uur heeft hij lianekeieen duio ongeluk idaata gehad ümslieeks dien tijd wtrd m de riohting Harjineen een auto waaiin geze en v aren zeven peisonen wanrondei leden van de vuiatbfllploeg Voorwaal f uit Groningen welke ploeg zou medeepelen in de eindwörf strijden der veldka npioenttchappen van het K N G V welke wedstrijden aooals men weet op de Spoitterreineji aan bet Olym piaplein te Amsterdam gehouden worden Voort was m de auto gezeten de heer v d Geest uit Lrronin en een bekend arbiter vooi het handbalepet m ona land alsmede diens verloofde Ue lieer van der Geea zou I jj de bovengenoemde pelkampioenschappen ah scheidsreehtei ungceren in de e nd vvedstr jden handlial Vermoedelijk door de gladlieid van den weg is de auto geslipt met t eevoig lai de wagen m een sloot langs den v p leiecht kwam Wonder boven wonder kwamen alle in ïittendin er met een nat pak en eenige licht erwondineei af Men cJitte zich tvenuel met in = taat om naar Amsterdam verdd te reizen en oo moest de heei van der Gee t an de oi ganisaloren der spel kanipioen cbspp n van Amsterdam mede lepleij dat Voftwaarts Giorijigen in de vnibtlnlwedptirjd n om lie kanipioenschip van Nederland niet te gen Olvmpia mt Gio Hingen kunnen uitkomen terwijl bij If niet den handl aJfinaJe alK srbeldsieehter On hereehteu Bftgi ijpelijkerwijze viekt en en onder onder de aanwezigen op de rtterreinen aan het Olympiaplein eroof ontsteltenis Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 22 Sept 25 Sept Officieel 1 onden Berlijn l amjs Brussel Zwitserland Wcenen Kopenhagen btockholm Oslo New Vork Madrid Milaan Praa Pro Migatie 1 Beursoverzicht Ue handel op de Ameterdamseiie beurs waia heden wederom beperkt tij gebrek aan ondememerslust dat voornamelijk ia te wijten aan de onzekeibeid omtrenj dg geld politiek van Amerika Voor Amsterdam lubber was de beJangstellmg iets grooter en de noteering kon web daji ook enkele procenten verheffen In de ochtenduren was dg tendenz voor dit fonda zwak later wer den lekkmgsftankoopen geëffectueerd met genoemd gevolg buikerwaarden waren aan den gedrukten kant H V A a nden leta botter later brokkelden de noteeringen af du ipvaartQji vaatta vooral Ned Scheepvajui Unie t e 3 ptA verbeterden Indnsfrie aandeelen verdeeld Aku s en Ned Ford liepen leta terug Fhilips en Unilevers bleven op peil Kon Obp liepen iets terug de Amenkaansohe oliewaarden leta beter UuitBctxe obligaties vast Ned Btoataschuld hoogetr Voorxitför Vrijh dsbond Hr W C WeAdeUar aanbevolen at idagïttwktag en avond weid lO net Caiitou lïoiel in Amsterdam ee beslotefi erg dering feeJiouden van den parttjiaad van tti ïi Vnjbeidfebond Naar bekend is zal dti vowziiter van dep Vnjheidsbond mr P Jb oak eerstdaags het vooiaitterschap iieerJecgen In dc veigo denng heelt de paitijraad l aaJotaö aan de algemeene vergadeimg v el ke tip 10 Oetobef te Utrecht gehouden woiüt ie alviBeereij t l voorzitter te kie 2en j O MJ Li WBiwlelair Imrgemeefeler an i lr f in dt veigaderine l 7e r druk btaooatwas j pl v¥Bi É n o k vele ganoodigden hebi U f jiv I dr ri ü Etiüji aij i etfprof li r W de Vries inleidjjve a el cutlet vti hberaüame rascjsmftf jfeïiöntgii soei diMne Deee ftt ofl leï i lflffiï Sifteff an de orde köm n an eeüi jj nJijm t daags m de algemeene verga ittSf p tó Oi Ub T te I trecht Op tlejioesjateu la dei 4gemeenc veroadermg zaJ Dl U tok cel uidi d worden l Steuntrakkefjj bouwvakarbeldera Hel Vt d Correspondentlebureau meldt 4i 1 WIJ verneniQn ir Ije m enkele ge re jltj oi e y W 4at da hjpuwvakar 1 ei Iti 3T6 j Ae Federatie aftugcbioten ijn cii lue ktachfen de I C Iiising van Jan j ni ler v n onalp Zaken J d 9 S p cm I 1 ¥ ïet ngflfl van 10 September üOi haiide geen steun zouden ontvangen l et nmili van het Bui geriijk Armbe tuar een nJerateuniiyc hebben ofltvangen die en Winterjassen in Mantels Ike verschoten zÜ f ff kleur verveelt kunnen it t e d a woraen jn 1 De Pelikaan I GOUDA StMmwtt Verv 1 Tdif 000 3MS Ernstig motorongeluk De berUder van n motwnjwiel levensgevaarlijk venrwnd Zondagmiddag lieeft op den straatweg tuaachen den Amersfooftschen straatwég en L 1S644 13656 13692 13737 13760 13788 1882S 13841 13858 13862 13924 13945 14063 14065 14095 1411014178 14226 14230 14234 14815 14S7S 1487S 14414 14447 144S8 14491 14S28 het dorp dg Bilj wederom een zeer ernstig ongeluk plaatb gevonden Ees motorfiets met een duo ri der achterop bewoog atch in St ADSN lEüWS GOUDA 25 Sept 1933 Kamer van KoophandelHet uitvoeren van wérken m beheer Ue Kamer van Koophandel en l dbneken voor Gouda en Omstreken heeft aan de Z meentebeaturen in het district der KamT een brief gezonden waarin zy raededeeüJ doet van een door ar ontvangen rap Tj an het gemeentebestuur van Katwijk m ïake de aldaar genomen proe om betering van den Ouden Zeeweg met t doen uitvoeren m eigen beheei 1 door W middtling van de De Kamer spreekt de hoop uit dat de gemeentebesturen hu voorkomende gelegenheden zullen vasthouden aan het gezonde be ginael dat wat door particulieren zy et onder toezicht van de overheid kan worden gtdaan niet aan het particuliere bttIr fli leven mt handen zal worden genomen Een bewaarschootleerling m de acM achtergebleven Vrydagmiddag is bjj het sjuiten wihe gi bouw na sthooltud in de ItK bentr school aan de Lethmaetstraat gen der leer liigei een o jarige jongen vergeten Toen de knaap met thuiskwam ging de mtwder overal zueken maar zjj vond haar jji4qet gensr Lenigen tyd later hoorde ieman dio tegenover de school woont gehuil ta htfge bouw Len bewoner der straat brak de pen en daarop vond men den verioMnioiai c e na twee uur opgesloten te zyn g w eit beviyd kon worden Roei en xeUvereemging Gouda Ünderluige zeilwedstr den Ul ts i ttien Jipuiiui undfiiuige ieUwedttiijuLii voojbtueipe vaai tuigen üsddm het vogeude leaultftat J J lanneMÈ tijd 86 mm 10 3 ec V f U iiwIeleiju tijd it mm lu pbl 3 Ö wcleib tijd 86 min 14 bet Hicim de ih de btci J l annevis voorl9J3 luuki an den wisselpnjs Lustrum b eenkomut V L J B Ken muoie avuiiil Zaterdagavond JierddchL de oideelitig Gouda van den ijjz innig L nnsteiyKi fl on guenbond haai tweede lustrum m een l U emkomst in de Kemonstrantache kerk In haar upeningt woord heette de voor zitster der afdeeluig mej K Punt dö velt bfc angstellenden welkom in het byzondct rjihtte hpieekstet zich tot dr B D fjalsm den bondsvoorz tter den heer A lakkejiberg if besturen van de Kemonstrantsche éo ls het zingen van het byndsiied Wij zyn de werkers sprak de bondsvoor tter d heer A lakkenberg woofden van geluk wenbch eti waardeermg De afdeelmg Gouda zeide spr maakte by het hooldbebtuu steeds een gunstigen mdruk er heeracht een sfeer van gebondenheid en kameraad chap Ue bond ondervond veel steun van de afdeelmg Het koor van de V G J B zong vervolgens onaer leiding van den heer Ir J L A Cuperus het Parce Domme van J Obreoht n et toewydmg goed van bteniraenverhüu ding en schoon van voordracht Dr p D Tjalsma die hierna het woor kreeg hield een boeiende lezing over De wfaarde van de Vrgz Christ Jeugdbewe g ng voor de groei van het Vrgz Frotestan tume Alvorens echter tot het onderwerp o er te gaan wenschte spr de afdeefing bartelyk geluk met haar jubileum De ugdbeweging vervolgde spr verdient in het kerkelyk en godsdienstig lev n be aW stellmg Om het jongerenwerk draait het ia liet vryzinnig ggdsdienstig leven met d toekomst van de godsdienst noch die van het christendom maar wel de toekomst van het vryzinmg protestantisme hangt er van a De vryz godsdienstigfe beweging in U geheel 18 met zoo heel veel ais beweging Op de jeugdbeweging de kracht in het he dfcii de hoop m de toekomst kunnen we echter trotach zyn Arbeid wordt gedaan het geheele vryz hervormde leven aan i t ïU zyn daarvoor dankbaar De toekomst van de kerk vervolgde spr is donker Maar ieder die de kerk een warm hart toedraagt voelt hoe de kerk de jeugd noodig heeft de je igd met haar critiek haar geestdrift haar ernst en haar geloof Wy weten dat in de jongerenbeweging het besef leeft dnt de ktrk noodig is Zoolang de jongeren de kerk blu n ken mogen we met wanhopen want in hen leeft bereidheid om m den naam van Chris tu te werken voor een wereld van zuiverder teven Tot slot sprak de heer Tjalsma de hoop uit dat de jeugdbeweging niet in het m nst die m Gouda zal blijven voortgaan op den ingeslagen weg en een steen zal bijdragen voor de toekomst van het vryzinnigprotestantisme Nadat het koor een bewerking door J P Sweelmck van Psalm 7Ö had uitgevoerd en de iieer D G van Vreummgen een sitste kende vertolking had gegeven van een Pre lade en Fuga m E groot van Bach werd het spel ffR Üi opgevoerd Dit spe voor de afdeeling geschreven door mevrouw D A Cramer Schaap be handelt m achoone taal hpt mooie bekende verhaal Gelyk ook in de kerstspelen was weer de mterste eenvoud van woorden ge baren en aanldeedmg betracht De uitvo readen begrepen bon iMÜc ten volle en soo rfBS LlL tut eeit dal üuU 1 geworden iVn tehappelyk zingen van Ued nTb bund behoorde de rnooie fh verleden DeVCJB kan met nnï i0 Sue de Ktunie ge ZZZVm van ver van ervominhfeftDa L R van 3 p ikant te Drachten iie he j B Ml P V C J B van nabil ok aan nïdegewerkt heeft het Itftrunuan Ie v Oaenbare verkooiung t d To r N t r J li d door notari J l oeman uit Haaa 1 T tri eelen land en water aan d J tZmi lang = i O O tr o e C met hoonig ard e an het wou üeeuw k haren aan den t enpl ia groot ër 2 erH r het woonhul met achuren e erf aan ïwaaUmorgenacheweg I 60 eu gk groot 6io m le heer J de Weg r te rr erLt wateriahlo N uwen reek te Keeuwilk groot H A de C l lomp te Oouda v or ƒ 50 taperanto lentoonatellmg Morgenavond 26 September wordt een F eranto lentoonstelling gthouden door de S LouHa van de federatie Arh ders B p r l t ste n OnaHui f J mloonstelling is geopend an 10 ergadeung Goudache H B S Vereeniging iatórdagmiddag hield de Goudsche H E V iu ï = h iedeuiergadermg waarbu btt nieuwe beatuui als volgt weid aatg ittkl H Jenne vootz Xernweg 226 W aaiimen Me T Kostei vicevoorz Mej f V Hwrn Ie ecresie Nieuwe Park 2 Uej I K ol 2e aecresse J Bouwer pen luigm Markt 54 Nieuwe ihoolgeldregeling voor het Gymnaaium B en W hebben naar aanleiding lan de brekingen over de vaststelling an de heffing en invordering van de achoolgelden voor het Gymnasram nagegaan welken u vlbed de toepassiJig van het tar oor de K kB Hoogere Burgerscholen zou hebben on de opbrengst deser sthoolgelden Over het helfmgajaar 1932 1933 bedioeg d brutoopbrengit van het schoolgeld vol gens het bestaande tarief ƒ 9212 60 Was o er datzelfde htffingsjaar het hiervoor genoemde tanef voor de ruka hoogere lurgeracholen toegepait dan zou deze op T Mengst hebben bedragen ƒ 12 M7 oO dui I S094 90 meer In verband met deii slechten toestand der semeente fmancien hebben z gemeend dit indiel tot verhoogmg der inkomsten te oeten aanwenden en stellen den Baad daarom vooi het tanet voor de rjks hoo gtre burgerbcho en eenigszinj gewyzigd oier te nemen ih de schoolgeldverordemng voor liet Gymnasium Volgens de bestaande verordening be draagt het mimmum schoolgeld voor het Gymnasium tot en met een zuiver inkomer van ƒ 2000 ƒ 40 terwol het maximj n bedraagt ƒ 300 bu een zuiver inkomen van I 14 601 en hooger Met het oog op den aard van het onder W ls meenen zu dat het gewenscht is voor hei Gymnasium een liimimum bedrag te bt houden Zu hebben dit minimum gehandhaafd op ƒ 40 hii een zuiver inkomen tot en met ƒ 2699 Verder kan het tarief der hoogere burgerscholen ongewyzigd worden overgenomen De schoolgetdregeling voor de ryks hoogere burgerscholen houdt nog een bepalirg IB dat voor het geval de aai rakeluke oeraonen met of naar een laag inkomen zun langeslagen in de rukainkomstenbelasting de heffmg kan geschieden naar eeii tariel waarbu als grondslag geldt het zuiver ver aiogen Het zou wenscheldk zfln een dergeldke bepaling eveneens op te nemen in de achooljeldverordenmg voor het Gymnasium doch aangezien B en W met kunnen beschikken over de aanslagen In de vermogensbelasting is deze maatregel vooralsnog uitgesloten Z l zullen overwegen of en m hoeverre in oe naaste toekomst hiertoe kan worden overgegaan Ten einde de schoolgeldheffing voor het Oymnasium zooveel mogelok m overeen ttemmlng te brengen met die voor de ryks hoogere burgerscholen achten zy het voi rts gewenscht over te nemen de bepaling dat or of voor het tweede schoolgaand k nd M één gezin voor het derde en ieder volgend kmd de helft wordt betaald van wat Toot het eerste verschuldigd is In verband met het vorenstaande stellen ïö den Raad voor deze door hen voorge telde regeling goed te keuren RKCHTZAKEN Overtreding coIportageTerbod Voor den kantonrechter te Rotterdam fcoest zich verantwoorden een 26 Jange öonwenaar die op de Derde Kade een lad verkocht wat bu politie verorde Hing waarin onlangs een colportageverbod is opgenomen is verboden Verdachte gaf het feit toe Hd verklaarde Van het verbod op de hoogte te zyn maar hy erkent de verordening niet omdat hij ze l strjd met de Grondwet acht B Kh en uitspraak ƒ a ml 1 dag Reserve ie Uant A 2 6 1 2 5 2 1 4 5 0 2 2 1 3 1 1 Bodegraven 2 H V V 3 HDV 2 ADO 5 V U C i 4lphia i ABC 2 LFC 2 Reserve Se klasse B V U C 3 G S V 2 0 L 1 V O 2 0 N A 2 DCV 2 Oveima as 2 SVV 3 N eptunufl 3 2 3 0 1 4 1 6 1 0 5 APDEÏiUWG III Ie klasse A G O V rnbantia Wagen ingen Vitesse tnöctiedei n8eti Boys üo Ahead lengelo 1 L C Heracles 3 0 0 1 2 4 0 2 3 1 APDBEMNG IV Ie klasse s AC B VV S O A D Willam H F8VLUNUA MiddelburgM V V meijerhelde Uindhoven 6 0 11 1 4 1 1 0 1 6 AFDBEWNG ¥ Ie klasse j V A fcriesland Velocitas Alcides 1 eeuwarden ehilles IKiBia sneek Veendam Bc Quick 0 4 4 34 2 Z 0 3 6 2 1 1 5 1 0 2 1 13 1 1 1 4 6 1 2 1 6 0 4 1 5 0 1 6 6 3 2 1 1 5 7 1 1 1 Ir i 3 6 2 3 9 2 i O G V B Ie klasse Bosk Boy 1 Oouda 3 Gouda 4 Bosk Boy 2 ülympia 5 iflweivers 1 ONA 3 Dilettant 1 MoercapuUe l lieuw rkerk 1 2e klasse A Widdinxveen 2 Haastrehto 2 Woerden 2 Gouda 5 Schoonnoven 2 O N A 4 K S V 3 Oüdewater 1 OHmpia 4 Moordrecht 2 2e klasse B werver 2 Stolwijk 1 BergamBicht l Iekkerkerk 2 Dilettant 2 Schoonhoven 3 ONA 6 Gouderftk 2 Afmerstol 1 6 S V 4 3e klasse A Meuweikerk 2 Zwervers 3 Goudei ak 3Moercapalle 2 Moordrecht 3 loenaweg 1 3e klasse B Stolwijk 2Haastteclit 3 GrootAmmei 1 Ammcratol 2 Oudewater 2 Dilettant 3 3e klasse O llodegraven 5Woerden 3 t until 6 Voorwaarts 1 BotR Boy 4 Niouwvetn 1 3e klasse D s hoonn ven 4 Ü N A 6 Ammerstol 3Groot Amm B 2 GroenewPg 2 Bergamba 3ht 2 2 8 ir l 5 4 5e klasse Ib Woerden 4 Goud a7 nealaakt Vooiimaarta 2 Nienwveen 3e klaaw F NiOBwetkerk iMoonte 4 Oodewater 5 G S V 5 BergambacJit 3 Stolwijk 4 Groeneweg 3 Goudgrak 4 2 2 Vitalagen JumoreicampstiliC Afdeeling A UNA a Olympla if 10 1 13 0 AfdeeluMg p Schoonlioven a Gouda bLekkerkerk a Olympla b Afdeeling O 11 0 Oouderak a Gouda o a 5 6 0 4 5 2 1 OTsrridit Ook de 2 1 1 2 7 0 1 3 0 2 1 1 4 2 J2 6 2 3 6 3 9 3 2 6 2 4 0 2 0 5 3 2 1 0 4 5 2 2 2 I t 4 l ï 3 0 0 9 3 2 2 2 3 2 4 fr 1 5 2 1 3 j 3 4 D Goudsohe club hebben i loohtea dag gehad Niet ée ovei mung Tbialen hoewel de nederlaag n Mym pia echter met zoo ontmoedigend te noemen IS Wij aohten hen eer zekei m staat H F C op eigen veld te kloppen B B C 5 2 Het hegm i al direct met erg ohlt rend Direct na de aftrap i JJ J aanval en heeft de Gouda verdediging aUe zenen bu te zetten om het l f houTen Na een half uur spelen worden do backs eehter zoo m het nauw gedreven d te van hen geen ander weg ziet dan die naar zun eigen goal d O Ottev nger ü ie voirzet van Voa onhoudbaar m te rTe t UtBEC flink opzetten 01 eet na 5 minutjn lelen Holst door een TtSen kopbal d atand op 2 1 te brengen 3 d fd speler even met een kopbal het n t fJf 7 ii Gouda heeft nu met veel in te bren L en IS het aan een lou van entevoorl Tdanken dat IIs elatet n er 2 maken Holst e primeur in het koppen hhjkt ie zijn benut nog een corner terwijl rTser uit een voortet van hem met een haTsA Leollang voor de vijfde maal m dazen wedalni het nakijk a geelt lUP C Olr pl 2 1 Hort 1 In een wedstnjd vaji wlsaelende kansen hebben da Gouwenaar een paar kostbare pmitjes in Rotterdam achter moeten latCT vooral voor de rus had Olympia een heter resultaat verdiend Hel begin is erg bemoodigend voor d rood zwarten en uit een I aanval düwrt na den aUrap weet W Mallon