Goudsche Courant, woensdag 27 september 1933

jitei de ijthermen hebben gezien In ieder t vftl befaihikt men over v gerafdrukken aeodöt n zich ala men Hfct jongmensch t den éeenian m handen kr gt snel zal J Snen vergewissen of zy al dan niet van ïteti mootd verdacht kunitón worden Om i fent lien dood vaa Dufrenae heeft de lijkac uwör tiitgefiiaakt dat h met gestorven it twigevolge van slagen op het hoofd zoo olft men ewt veronderstelde doch tenge volgt ya n erstikking Vennoedel ik is hy bewnstalooB geweest en ia hy gestikt doordat de moordenaar hem onder het karpet itód gestekt en nog een matras over het l k héé gew Kpen irAUe Awdbevmg m de Abrif xen Vele dooden en gewmden IJit Ronie wordt gemeldt dat gisteroch tend om 4 u 3 een gedeelte van de Abr z en ia geteisterd door een hevige aardbe mg welker ojnvang nog niet is te over zien Het centrum ligt tusBchen Sulmon en f eecara Ook te Rdme waa de aardbeving luchtig te voelen I ülgens de jongste iaenchten zyn er tenHHBSte twaalf persunen gedood en 151 ge wond ulmona werd reeds by de aardbeving van l lfr bijkans geheel verwoest MEXICO ri viffe wervelstorm boven Mexico laiapico byna geheel verwoest Vele dooden oïuia g iS het noordoosten vaa Mexiu derepubliek San Salvador het eiland f rinidad ri de Antillen door e n wervelstorm geteisterd 1 Q orkaan bewoog zich cSet een snelhl eikend die steuniogge volgens de nieuwe ifcgelmg dei ederlsncbe he Ora noentraie wuien denatureeren kunnen dat vrij doen in die gevauen zal de vordeimg welk de Rogge Lentrale op iieli v erkrygt wegens niet denalureeren van deze rogge volgens voor sciiiüj der ROgge L itjule met hum vorde ritfg op de Nedetiandaqhe OiaanrCentrale wegens denatuialieveirg eding worden ver rekend GEMENGDE BERIChSn De trekking van de lotery Amsterdaar voor de Joodache Invalide tiisteravond heett m de groote Cowart zaal van Artia de trekking plaat wvan de lotery AmsïerdBin van Da jooa sebe Invahde De za l as geheel met ba lajnrsteUenden gevuld tervMjd aischiil i doeken met pi opagandistfec hen mtioud w len optrehangen Zoo tPekenden wij op jt ne fceluk l ontiouw thans waag ii opnieuw een kam fcn Het lotanspeyQ slechtfi vandiaag uet lidmaatschap ö mij gestaag Jp het podium waren de twee bekeode groote bussen opgestel waaruit de nuomers gehaald werdwi l en als nummer den pnjs het andere ai het nummer van het lot waarop de prys gevallen is Op voorzitter van De J dsrhe ïiivahde Dr A Keesmg zeide m zyn cpem woord het pen gioot genoegen te vinden tot zoovelen het wooid te kunnen neht D pp wel in de aliereerate plaats onidit dank zy alles medewerking Van het Xederland sche pubhek de edcilands lie pera van welkp richting ook De Joodsche Invalide weder zoo n groof sucees heeft mogen oogsten 111 zulk een korten tijd Ruim zes niaancieji voor den offieieelaiu datum zijn wij reeds in staat de tpg kiM vao eën lotery te houden teiwij delötofi 7uid Holland ook reeds ultverttocht Ia Wanneer Dq Joodsche Invalide d knnst verstaan heeft hy iedereen als vriftod te fungeeren dan heeft jij di verdiend door deed verder uitkomen da m Neder j art eiden in het belang van vele onfetak en groot tekoit is aan gaaeboolde lt sen I Na ppn krachtige opwekking De Tnvalldi Hmvcaf tefifeit Refj eenngssteun Vreemdelingenverkeer en financiën De Hondsdag van Ueu Nede landsclitai bond V Werkgeveie in Hotel l e taurantCafe Cafeen Aanveiwante Bediijven Horecaf 10 giöterimddag lu het Pavilfbeu I zitter lieetio m b zonder welkom de vertegen wooi digers vam liamere van h oopnandel envan de Alg Vei vooi v reemdeiingenvejkeer fapr wees er voorla op dat dfe pi ijzenvan dé ouder Horeca lesborteereode beUiijvtn thans op een niveau zya gekomendat elke verlaging tnuikend op den gangVan zaken moet werken Tieedt daarom aldus spi met elkander in overleg en tiajtii p dezg wyze dcxir de moeilijkheden heen te worstelen voc beeld Kotteirdam en Nooidzeebadplawtsen J Wy kunnen in lezen van andere v ei bonden nog veel lee ren eltvertrouwwi flink aanpakken wi hariienwerkeiL kan lBthta tot verbetering leiden van bovenaf d or r eringsinaatre gelen betioelt geen heil te worden ver wacht Öi p land werkltraeliten talenkennis netgeen zicli vooral wreekt in de zomerseizoemnaanden Daartegenovei ts hert e liter een gebiedende eiscii da alle beiangliebt endeii medehelpen öiiZe landgenooten m deze tyden den voor rang te veileeaen voora c ver dit mogelyk t en zj lang het buitenland de autarkie kiachtig dooizet en onze jongens geen kans neer geeft daai hun brotfd te verdienen Vp elfs maar zich aldaar in he vak te be kwa niei Na c e aangelegenheid lan versgl tirooid aan het ontbijt ter sprak te hebben bebrae ht vroeg spreker de aandaclit vo6r de Kwestie regeermgsetPiui er daarbij op wij zende dat spreker ith persoonlijk zou wil ien verzetten tegen eiken overlieidsptjun ook aan allerlei bedrytg roepen wellicht beiioudenB een boogbt byzondere uitzondering omdat elke fimvneneele legeenngs ötPLM wederom indire t uit de zakken der and ie sfaataburgers On voornamelijk uit die dei zaJtenmenschen n oe komen en derhalve sleelits Hiermede in victeai e cir keigang word bereikt do h ge n daadwer kelykp verbetering applaus Nadat he directeur van het üondebeatuur mr J Roest CroIIiii e n oauBorie liad gehouden over het Hondt werft liield de heei H H t V d I ol redacteui van De Hotelhouder tbatiö Horecaf te Delft een inleiding over de financieele organlea lie van het Vreemdelingenverkeer in Neder Jifed In het kort verdedigde d mleidei daar t y eÏ j1 aantal steJlmgen waarin hy aan voeiendtj dat een sterk ontwikkeld vreem delingenverkeer een bion i van ntttion dSe welvaait en slecnts bevorlerd kan worden Qoor een rusteloqze propaganda in nel bui tenland er op wyst dm Ie geldhiiddeian van de Algflbieene Nedeiiands he vereem Hig vooi Vriémdelingenverkeer A N V V onvoldoende yijn g6 fep t om uit het vreeindelingen erkeffi de bate voor tiet land te halen Velke het opleveren kan Hpr bepleit ui dit verband met volgens de wet mogelyke inathakeling van de Ka uiers van Koopdiandel ifl liet eik van het Vieemdelmgenveikpei ceu eïlra riietim vau de ingeschreven beoetenaien wfcu alle ar nyvpiheid en gros en en i t Handelareglbtei ten beboeve De teun a n de varfcenshouderjj N Dei toekenning van merken voor de tweede periode Ut Neierlaucisctiö aikenstonrale maak betitud dat me uigaug van 1 Oetobei geen varkesis meer zuUen kunueii woideii gemeikt met nierijen toegekend oor de eerste peiiode Ma den genoemden datum zulien de e merken derlialve zullen kunnen w j n aangebrachttot en met 4 l ebruan 1934 aan varkensgeboien vuor 1 Januau 1934 üa 4 J ebniari aullen geen merken toegekend voor detweede penode meer worden aangebracht erlaging rap werkloozensteun De regeering zou een drietal maat regelen doy het kabinet Rtrys out wwpen overwegen Na ppn i te büjven Mpen gaf Dr J oeBing de TB dere leidmjf van den avond over aan Nott ns Heimans Hierna kon de trekkinur een aannoi nemen Vele prijzen kwamen eruit éoA bet huis heeft lang op zich laten wadit waard or de sparmm merkbaar steeg Na de pau e verscheen mevrouw Rtki Hopper op het tooneel niet om de aanw zigen van haar gaven te doen genieten oeh om de nummers uit de bus te halen Naarmate het iatej werd steeg de apaaning hiper en meer Uii mevr w Hojqjef bet nummer enwt haalde waar p de auto gevallen is nl nmmner 10 5 Om kwart vóó i tien nep Notaiiff Heiinans ii055i 1 houder van dit nynnmer is de galukklfl winner van den hoofdjwy het huis in N Banetraa te Amsteidam Zoowel het lot waarop de auto pi s hef lot waarop hrt huis gevallen is is naar wij v neihen do dö firma Gerzon verkocht Wm wachten iï nu op het ogenblik waa de gelukkige winners zJch zullen koinei melden do kwam het lof aa dezen avond van h ocgapnnmng IJe secretariB de he r S iaper sprak het slotwoord Hij danï de Directie van Artis voor het belang ooi tei beschikking stellen lan de groote Qo certzaal e terder len onv ennoeiden Dir teur den h r Gans an zyn etaf Donderdag zal de trekking pirate heb ben van de loterij uid Holland In het üeboiiw voor Kunsten en Wetensthappen teRotterdam ten overstAan van Notaria 9 SWijsenbeek t Het drama te AmBtc damOok het soontj van Prof Ëhrenfesto eriedcn olgens een bencht in he Leldsehe Dgbl 18 hetkorfntje van wyten Jf rof Ehrenfeatdat nu bel Maandag gebeurtU naai hetlesselsehadeziekenhui te Amsterdam ii gebratbt thant i overladen Motorbotter b D leld r overraren Opvarenden gered Dinsdagavond is in liet Hdielpergal bij Den Helder m e ablijii van het vaaiwater ter hoogte van de ro de gaüboei de botter H D dooi de onder we bocH O J lll aan gevaren De O XI11 die van de oefeningwi terugkeerdg liep in de lichtenJijn het Schel pengat binnen terwifT een antlei raariuelaaitmg Hr U tn o tiet gat uithep ooals later bleek 1 evond znh juiat voorde rlso een I otW wa van de ctitenin die van o Jti o vielen i erst db hetaJierJaatete moment toen aan uitwljkeDbijna met meer te denken viel kwainel deli hten van den i ottei los De coramandam vaij de O XÜl trachtte nog door liet rber geheel aan boord te ftg gen een aanvaring te vermyden doch de schipper van den botter gooWe blijkbaar In de war gebraeiit door d beide schepen voor en achter hean eveneens hej ro € aan bo rd Hictdoor rd een aanvaring onver mijdelyk Dé O Xli raakte dej botter juist waardoor ten sra m de = js M een snciu 1 bijwuderiieütn y n 200 kan per uur en ging gepaard ra tT v L lL regeenng t i 6 6 BVf V rj yt verlaging vaa Ueii weiKloozensleun z are wolkbieuken tr is ontzaglyke schade pla nen van de le enug tolijnaangehcht L e itad Tampico aan de Mexicèansche plannen van de le eeriug Colijn iouden omvatten in ho ld aak eeji 5 tal maauugeien WU men by de b81 aiin f an liet steunbedrag voortaan wèl voor twee deiden inrekenmg biengen de eerste vijf gpldeö g ziafiinkomslen y n de welkende vrouw nietkinderen EiAl wotdeu ingetrokken de toa lag vooiwerkende kindtiren van f 1 voor het eerstekind ea Uöü vooi elk volgend kind 5 £ ai In le gemeenten wiiarm zulks nog Diet bet geval ib het fatfliiei van dubüel jmtgetrokkenan woicien mgevoerd De regeering betioetj nfie een wei£ont werp om d e pianneii uit te voeren ij ia bevu d om aan de subaidieermg an de geaneentebes turen tie voorwaarde te ver ü inden dat deze zidJi aan de doei haar ge bt iLde legelö houden Het Volk meent voorts me siekerlieitl te weten dat de regeeruig Geen ovei enkoiQBt in de bouw bedrij veiL In de te flaarlem gehouden elotbijaen konifat tasBctieiii wöHigeverfa i TftfcrkniMffrs in het bouwbedrijf Vaar beeproKen werd de traag of met 1 O t i s weder een meu vf f vereenkom8t m werking zou treden m men niet tJt ovtTeenf temniiiig kunnen fko men Mr G J de Vnese benoemd tot directeur van de BUbank te Rotterdam Met ingang van 1 Januari a a is de adjunct directeui mi OJi de Katholiek democfatisebe Krt r j Het opncbtingBC4Higr P8 te s Gra i e KatlhOiiek aeniü latiu he Party tot tantd gekomeai dooi fusie an en Kath lemotratisthen Bood n de K K olkspar tij in Nederland heeft Zaitulag en ond g hair oprictitingBcoögree gehouden in de Grofste zaal van n DiereJituyi in J en Haajf Ongeveer 1000l eden war i aaiiAezig D liet podiiMB itf jkten te mi Weiu van palmen de porüpKui van den Paus en van de KoijingirT Pi of cfr J A Veraart voOi Bitter open de de bijeenkomst me gebed ec net een kort rtooid v weikoni en c onetkteerde c at Ie Katlipheb mefCTatiBihe Partij haar be f Hjag liad gekregen Uf heei C i We weiinff secretarie van ie D P eik oud o i ittor van de R K Volkhpartij herinnerde aan de vobrberei diUf tot de fuBie en a m de ptitiek m de R K petH te lezen pii bte uitgwefeod Nu de statuten n liet sotiaaP conon i6 h program t t ta d v ijn i ekomen zaJ M i eren welke kraetit van de K D I zal uigaan pr heriimert ei Uifin dat piof Veraart inds vele j en de unu it van de publiek f eclitplijke bedujfBorgani8atje Van liet werk un niiniBter VenKliuur wil spr met te Itort doen maar nu pieu voerde hednjfs radenwet in de K Ji 8ta itspartij iieil VeT h hjjui lOppP wil pr dan looh even opmeikftft at raeai iij die paitij verbeet d i naam vaV den auteu diei et emoven te I pllf tfcetfi ejii dat is piot Veraart VeieolgflBis wiist spr p lipt fafte bme dat I n dJ R K SlaatBpartij belangstelUng 1 pv piden In Oostenrijk wordt het fas 1 lil ielfB met wijwater ioe efti d en daar venïert Hnen den kiemen DoUfuss Wan ofj zei spr wij hebben in eder land ort4en DolWu n l Vei ökrti i Spr huldigt Paus Pms XT wiens flr H diage imo Anno gedragen word doch de gedarhte van eere aan den arbeid en hy Ifijst voorts op het woord van onze Konm gin Wy willen onszelf zyn en blyveBv DeZe patwehjke gedaoht en dit Koninklijk o atkuat ig volkomen geïsoleerd br zyn tA leibarü Gooden en gewonden Ie lampico is de ataat van beleg t fge kondigd Cie eyoloen dte Zondag Tamptco heeft ge ttifiterd heeft vrywe drievierde der stadviüwoeat meldt V P Volgens de tot dus ver ontvangen benchïbn zyn alie vaa houtTjïigetTofcken gebouwen ingestort terwyl taliDüZe steènenhaizen ernstig bcBthailigd weidtn legelyk ihet den wervelatortn ontstonde gtfvetdige overatroofnmg De cycloon itpUfltU onafgebroken gedurende een lialfuor I Ëen der grootste rampen ieMexico ooit troffen De wervelstorm die boven een gedeel vtfn Mexico heeft gewoed en de stad Tat pico zoo goed als geheel verwoestte yy t een der grootste rampen te zyn waardo r i Mfxicü ooit werd getroffen a een aan vflnkel ke schatting door he ministerie vin biimêiüandsche zaken van het aantal doodèi fn gewonden op ngeveer 5000 blykt het aifntal doodea num 60O te bedragen terwyl h l a ant g wenden nog met kon worden vfatgesteld De mafeneeie schade wordt op v Je millioenen dollars geschat l e atad Tampico is gen groote puinhoop e eerste verbmdmg kreeg men volgenb iV D dö tf jeen m de haven liegend DuitscK atoW schm Kiel welks kapitein het eer c bericHt seinde fampico oor vreeseti ke B Rp geteisterd welker omvang hog et valt te overzien stadsgedeelten die nietdoor storm verwoest werden staan drie a viji meter onderwater De nrieren Tamesi en Parauco die beidt by Tampico in de Goff van Mexic uitmon den i jn ten gevolgenvan de wolkbreuken bulten haar oeveyKejb eden en hebben alles wtggespoeld DlP i rdyTtenzyn over af atapden an vele kUometers overstroSihd en Vers eidene tr n die onderweg waren V n met aangekomen Ook de steden Victona en Valles zyn door jwm en overstroommgen geteisterd MHi ttdren en Boode Kmis colonnes zyn te hui 2onde D president van Mexico heef 9 oproep tot de bevolking gericht tot het byeenbrengen van een noodfonds takken detaif 1 genverkeci van een vip e de l der bedra gen van inseiinjvin genoemd m artikel 19 Ier Handel regi6tcr ret Dr C Visser setietaris van de KameiW van Kof4 handel t Dftlft vheeft gesproKen flver Wfl hpetf bet lüffwe raj ix it der IJelfts he Kamer van Koophandel aan het Café en Reötauranibcdryf te leer n T ee stellingen m zyn l etoog waren van I ijzonder l elang De tegenwoordige eleetnutei te tarievenzijn m vele gemeenten we schynbaar opden kostpriia gebaseerd doch m Wkelykh d meer op het begintel Cfiarge what the traffic will beai Pen n nzipn van de taiieven vo hotel caté en res auianlbednjven leomt ditlaatste begincel in de regefi igen welke in BINNENLAND S Opdralcht tot iMikera nkoop door Rusland Év totaalbedrag van twee a WflÜMr goudroebel Êea Uer Bèilljnpclie corre6j on ienttn lan lifrt Wen eiöbJad beittht van weiingelictile Wdê tc vernöinen da de Rut aödie it et T ig een eomm ftöie welke in ede lanü fl itzaam IS opdracht ii gt even lot hei koepen van wuikei twt Ned Indie x t eon totaal van twei niiUiocn gDudioel el Ü it bezüek va 4r Colyn dan MacDonaJd I Qpreréere lot van xie a c momiBche wereidconferentie 7 Sl nten te Jjonaen in weiih licbte i MMiiQ u verzfljtei t lieubeii de beaprök ngeriA naafcte toekomst w 1 Vfc den MedPrlfandgQiifii nifnieter pröeKient dr H i oliju met Via tifonaJd in de eeiste plaalb betrekkmg op veradiijien Ie teolmi ftafshe vraagitukken inzake de o onomisclif wfc ieia xHifprèmie Mt n meent te niigïii jcvlfti ÏMêee ü dat kans gioot is daj bm lll Odt de Of onAk ttic commissie wan an if Colijn vo IpltfAK i bijften zal wor iitn geiocptn or altliftne W i of meer tiarer i ti pomWiiasies V l ö Uornuig toet BGlooif tpt ittAcUonald fftemSTiietijk de cfai ei nJieriiac tici5 weer in wéikiag wil stellen om pntue cl t rin gen iie Ju f Pf oe onomische It ven kunn r optiadien töTige olge vau neiging tot in1ia tis m de ér 4 aten op te Heften Ui tgiijn heeft aijn terugkeer naaf Üen H afe tnt Woensdag uitgeateJd en zftl veflootdehjk daarna naar Geneve gaan t neinde aldaar dp pioeeiijkheid an voortze tmg van de werkzaamhe dc ter oeconomibche W eieldconren Btjie eveneens m ver9 ijiiJ6oa vKKtta wma i staatflUeden te bespreken I verschillende gemeenten 7et7offen Jjn dm L voorsteven Hpiiik R w mtin bottei ontstmifl delyk f6t mting Do r handig manoeuvreeien kwam de O Xtll vrywei onmiddellijk lantfszy van den bottej zoodat de drie opvarenden de eigenaar sj pper J yiuitei en de Visschers v dWW en Kroon aan boord vafi c 0 IU genomen konden worden EeA poging om dpn botter lang zy ie nemen efl n e sfeepen mislukte RADlO NIEmt Procrftmma Toer heden Hilversum bw Orgelspel saxofoonen slkgwerk 7 00 A tueel allerlei uit de ar I Pidei sbew ing 7 15 Concert door de Phelefluitera 7 45 Gramofonn 7 58 8 O E belichten 8 00A B K lterekoopftr over WiJwillen cns zeli zyn en Myven t en konmklyk wooid 8 Concert o rhet VAR Orkest 9 Vaz Dias eh Varii 9 45 l ummers en Aiig la losneiova zingen liedjee 10 Oü Vervftlg concert Iff 45 1 juimersen Angela Toanerova ngen liedjes 1100 Oramofoon Huiaen 5 00 Kinderuurtje 600 La öbouwhalluurtje Ü J ramer over Demwia ring der by i ft30 Onderwysfondsvoiji de binnejjvaarf 7 15 Nieywsbenchten7 3ÜGramofbon 8 00 Oramofoon 9 00 J Get ritsen iK er Het HolIondsoJr fUverwerk en ijn keiirtefeètoii 9 30 Ooi ertdoor het Chr RftdiokW 945 Vaa S ias 10 30 Graniofoon j daarhet aa tu f veel water malkte LosgelateiJ ire l het met den sterken ebstjoom snel afen zonk binnen vT f minuterij Voor de drievns chers was he inderdaad een groot 8 luk dat de onderzËeeer zoo spoedig langMijschoot Ve éotter die in de as van het vaarwater 18gezonk i was niet verwkerd NatHse tweellitfeii Volgens de Californiscihe wet jeugdige filmac ncee sleqhtF twee uur perdag in de studio s werken Om deae wet met te overtredMi heeft de directeur van de l o t fcilm My in Holly wood een twefelmg geëngageerdf om dé kin dierrollen te vervullen teneinde aiuu een film waanri een 4è jarig meisje als actiioe optreedt vlugi te kunnen afwerken epen n BADiaTELEGBAFISCB WKESB RICBT Verftrac htiné J wakke toj matige oostelijke to fcaidelyke winti Nevelig tot half of zwa i bewolkt Weinig of geen neerslag Weinig verandering in temperatuur w oord woröen docfa de Kath öemoeraijsohe Parti ten voUe ondeisohreveu Hy eindigde met wensch dat P Veraarftmoge slagen m de schiei boven menaclielijke taak die deze op zich heett genomen Hierna sjffak Prol Veraait over De taak der Katnoliek itemtKratisttie 1 artij Het conflict bq de K L MBnef van piloten aan den ministervan watentaat waarin geprotesteerd wordt tegen het m dienst houden van den Dmtschen pilootUe NeUtilaJldoUie VeieeUiginj van eiketnsvliegerfa Ueeil dez i Oageu uau deammifater van VVaterniaat een biiel geiiolitwddrin zy hej eonliiet da tUöscJien de KL Vi m dti piloten fcinuo ijeruunen tijdhdiiijendt is uadei t elidit en vwial deivwtajtie van het ug steedji in dienst zijn van dtn Hiutüctieïi paou HiibersteiB uit voeiig bespreekt e Wy ontjeenen aan dezen Wiet hst voJ gende ioen de oeatïind gespaanen was en de KLM meende dat zij in de toekomöt met zeker zou zijn van d voortduieade inefl weiking van de leden dei veieenigiUfe lieett de K 1 U met uwü toeutcmiiung een piloot van vreemde nationaliteit m liaai dienst genomen Het is den leden aer veieenigmg een dageiijKsche ergernis om een vreemdeling m iiet t edn t werkzaam te zien Ds KLM behoor te zijn een L ij uitstek na tionale undememmg ea mt dien hoofde al leen Nederlanders i liaaV dienst te heb oen Het vlie weiseu bettrijkt byna du gehee e wereld eu oveiaJ waar de K L I zicli vertoont bij welige gelegenheid aij uit de i aard der zaak 8tee tt dooi de vliegtuigoestuurders vertegenwoordigd wordt ver scJnjnt niet haar een bode vaai onze natie Het ie nu wel lieel vieenid lat luen Jupr VOOI le naad kiest die de Wederjaudsche nationaliteit n st en liet bofioeft geen betoog dat dit buiMÉland een zeer zontlerlingeii mdiuk i akt ▼ JJe veieemging is van ooideel dat lietonduldbaar ie dat een Ijuitenlander iij eenondel neming die ed6flanJd op officieelewijze voortdurend jn den vreemde verleen wooidigt een vooraanstaande positig bij tn rlagvertoon zou amemen Uit te meer wanneet fiet eigen Jolk voldoende bekwamemannen ïplever De heer ii van iHjk cliegeen lid dei vereeniging is wil met aanden dienst deelnemen zoolang deae vreemüetiiWalfa vli uigbefetuurder in he bedryfoptreedt Ook de leden dei Nederja teOieVereeniging van Veikeeij vliegeis ziaO anneentng dat d e onwaardige toestajs nietitmget l an vo rtduien De vereenigjng vei zoekt derhalve uwe extelJenUe uw toestemimng in te trekk en aldus oniHgelyk teni jHÖi dat buitenlaiide a M hel by uitsteknationaal bedrijf der K L M in dipnstwoixlen genomen qï in dienst blijven Len dergeJijken brief heett ook tie jyjoo Van Dyk die nog stet ds niet in t xl eg r w rps dei K L M is teruggi eer i tot den ioorzitter van den ministerraad dr H Co hjn geiioht Hy merkt m dezen brief oi dat dg K J M die geregelde diensten meï buitenlandsche steden on rhDudt en moederland en overieescJie ezittingen ver bm cft ♦ e i bij uitstek nationaal karaktei behoort te dragen Het vliegtuig zoo schrijft I de heer Van Dyk is de afgeaant van i pcterlaiid dié temidden van vreemdl naties feetuigt van onzg votkskrarht De radio rede van den Miniiter van Fiitandib ap IMncidagaTond Ter aanvulling van fio bericht dat mi nisïêi Oud Donderdat 28 Kept rvan 30 tot 21 uur een tadio rele ih 1 houden kunnen WIJ nog lededeelsn De uitaendmg zal ever heide zenders geschieden Dejmmater 7al iaartof gebruik maken van de btftdio m het gebouw van hej hoofdbestuur van den P P a dienst te s Cti avenhage NederUndw e eraan CenirahT iaturatfe Tan de inlandscfce rogge Op 2 Oatober fcs zaJ de Hederlandsehe ifaaneeijtrale a fdeeJing Binnenland begm nen de intieemsclie rogge te denatureeren Z joals leeds vroeger is bekend gemaak ï heett deze denaturatie alleen plaaftg bljhen die als handelaar of verwerker clgÉ de ederlan ï6che jraaQi ntrale zijn erkend Deze erkend handelaren en verwerkers waaronder de als zoodBfllic erkende pooperatieve ver Êmg5Biger denatureeren de i ogge zelf volgens v6oisclyift en onder toezicht an de door de T odeilandscHft Oraan centrale aangestelde opzie Jiter gelast met het toe2ich op de denaturatie r elijk net het beivijs van hun erkenning wordt hun pcn exemplaar der Statuten Huishoudelijk en Denaturatie Reglement toegezonden Alle aanvragen om denaturatie moeten door hen gericht worden aan de afdeeling Bin nenland dfr Wederlandsehe Oraancfntrale Kort Voorlioutjjt Den Haag De bovengedÖamöe erkaude handelateneït verwerkers ontvangen na de denatdra tievan een ptirtij rogge een vergoeding Hierdoor voTften zT in statït gesteld de roggetesen belangryk hoqgere prijzen vin deboeren te koojten Het juiste bedijp dezervergoeding aal einde dezer week worden bekend gemaakt Den tweren wordt daarom dTUigfend aangeraden mn rogge voor i Of tobclr a s mette vtrkoopen en na dien datmn alleen tegenppq prijs waarby rekeniW is gehouden metbovengfflioemde vergoedirfcen aan handelarren uif te Hteeren De boeren die aangf IoVn zijn bi de Rogge Lentrftle gaan ftewoon door hiin BteunroiÖge volgens da i geïinp dér Rogge teünwet te vtokoo en A eö i nit overwogen 0 k voor tveè eerr nadere regeh ng te maken Deze al te zijner tJjd bekepd wo den gemaakt R gehandieiar n döor do Rogg Ontrale STADBNIEÜWg GOUDA 27 Sept 1938 Het winterseizoen in de Soc Ona Genoegen Vyf tooneelvooratellingen Cabaret ftvood Louis Davida Biljart en kaurt concours e bestuur van de Soc Ons Genoegen hteft aan de Heden dier Sociëteit het pro granuna doen toekonpn voor het wmter MUoen 19d3 d4 Hieruit lezen wy dat wederom een vyfta gbonneraentsLomedies zullen worden gege eB en vvei door het Groot NederI Tooneel het Centraal Tooneel en het Nieuwe Sritouwtooneei De eerbte van deze voorstellen door het Groot NederI Tooneel zal plaats vinden op Donderdag 2b October de andere op 30 No vembei 4 Januari 1 tebruan en 1 Maart Op Woensdag 8 November organiaeert het bestuur voor de leden m den Nieuwen Schouwburg een cabaret avtmd met het gelelschap Louis Davids Na afloop van de voorstelling van het cabaretgezeliichap is er bul voor de i den der Sociëteit § n hunne leefden aandrang te wiUen bevorderen dat het gemeente straatwerk door mwonenden wordt verricht Het afdeelmgsbestuur van den bond voeg de hieraan nog het volgende toe Op het oogenbbk zyn aan de gemeentely kt arbeidsbeurs 2 atröatmakers en 1 heiper ais werkloos ingeschreven Binnen een paai weken zal dit aantal gestegen zyn tot 3 Btraatmakers en ó helpers Het laat zich aanzien dat dez menschen maandenlang werkloos zuilen zyn In tegenstelling met andere bestekken was m de voorwaarotn voor dit Averk met voorgeschreven dat SI 01 100 procent Goudsche werklieden tewerk moesten worden gesteld Wanneer er geen wer m uitzicht komt Imet een terzake kundige ziet een of ander W€rk m het verschiet dan zal de gemeente over een week of dne aan wertdoozensttfuii hebben te betalen aan straatmakersperao neel 6 personen è ƒ 12 per v eek uitkee nng IS ƒ 72 Gerekend over U weken want zoo lang duurt het werk wordt dit bedrag ƒ 864 De gezamenlyke straa tmakers in Gouda hadden ook ingeschreven Ook zy hadden het werk krap berekend maar inleven op tuugenooten in de zaal Kunstmin Het verschil was ƒ 419 dus hooger dan met den laagsten inschryver Het werk zal thans door werklieden van elders worden uitgevoerd Wanneer wy nu zien dat aan steun 7al worden uitgekeerd ƒ 864 en het prysverschil ƒ 418 bedraagt dan kost het de gj meente m den tyd dat dit werk wordt ge maakt aan meerdere werlüoozen uitkeermg ƒ 445 Wy meenen dan ook dat het verzumi om een bepaling m het bestek op te nemen vol gens welke 100 procent Goudsche arbeider t werk moeten worden gesteld de gemeente een belangryk financieel nadeel berokkent Het berekende nadeel is nog aan de lage kdnt omdat het uitkeermgobedrag aan ut werklooze straatmakers zeer waarschynlyk nog hooger zal zyn Vui de trap gevallen in zyn woning aan den Boschweg is d he r N A Hoogteyltng van de trap geval Itn waarby hy op zyn t 8 jange echtgenoo te die zicR beneden hem bevond terecht kwam Voor den man liep het ongeval goed af doch zyn vrouw bekwam tamelyk ernstige verwondingen De hulp van dr Broek huizen moest worden ingeroepen Groot diploma autobestuurder De heer J Kok aihier slaagde te Leiden voor het groot diploma van de centrale commissie voor autobestuurders De heer J van uim 30 jaar by het Ndverheidsonderwlis werkzaam Op 1 October a s hoopt de heer J van H am den dag te herdenken waa p hü voor ao jaar aan het Nyverheidsondïfwys en 25 jaar aan tlet Avond Nyverheidsonderwljs verbonden werd De Maatschèppij van Nijverheid naar de Fordfabmeken Maandag in den n middi g bracht het Departement Gouda van de Maatschappy van Nyverheid en Handel een bezoek aan de N V Nederlandsche Fordautomobleien fabrie k te Amsterdam waarvan de g bou wen gelegen zyn naby de Hembrug Deze goed geslaagde en door mooi weerbegunstigde excursie werd door byna alleleden van het Departement Gouda m egemaakt Gevonden voorwerwn j Op eiken werkdag des voormiddags tus ichen 10 en 12 uur en des namiddags van 3 5 uur zyn aan het Bureau van Politie alhier inlichtingen te bekomen omtreM tï navolgende aldaar gedeponeerde gevonden voorwerpen diverse sleutels 1 notitieboekje 1 dames taschje met inhoud Voorts zyn te bevragen 1 kindlrporte nionnaie ït J Sier Crabethstraat 65 1 motortaschje met inh by G Rapis Pp t iaplein 9 1 da neshand8choen by P Boegneim Snoystraat 17 1 koffer met inh by F H Kraan Scheltemastraat löVl broche by A Pnem Vierde Kade 21 1 lederen riem by A Mul Molenwerf 24 1 huissleutel by A Verdonk Crabethstraat 17 1 speelgoedauto by B Groeneveld Coornhertstraat 9 1 k i dertaschje by M v Schaik R v Catsweg 20G 1 mesje in etui by J Roos Gouwe 180 leesboek by M L v d Ber Groeneweg 83 1 danreshoed by J Wentink P C Both straat 1 1 speelgoedhondje by J den BoerGroenendaal 1 paar motdrbroekpypen by G den Boggende Moordr Verlaat 18 1 onderstuk van vulpen met pen by L Broekhuizen Kamemelksloot 24 1 actentaach met modeboèken by A Krebaum Achterwillens 22 1 actentasch by M v leeuwen 1 foodgwisteeg 31 1 bankbiljet Duitsch by G V Muiden Eerste Kade 30 1 geruitepet by P Veerman Vrouwesteeg 11 1 huissleutel b j G Bretfimert Groenendaal 73 Als verloren werd aangegeven 1 gouden zegdring met letters J v d R 1 zilveren potlood 1 gouden trouwring met de naam Jansen een gouden manchetknoop 1 zil veren armbandhorlofeetnet dito armband damestasch inh zakdoek schoentrekker 1 sleutels potlood bruine fortemonnaie inh 1 biljet van ƒ 25 en i van ƒ 10 Omtrent eemge gevonden rÜwielbelasting plaatjes zyn aanjiet Bureau van Politie alhier inVchtmgen te Öefcomen Agenda 1l 21 Sepl 8 uur Bovenzaal Ter Gouw Schaakclub eBsemaker Lezmg van Mr G a A tekm y 3 Oct 8 n r Sociëteit de RÈUnie Openings avond VolksuniveMitftt J H W v dHtiÉni lezing mev lms en lichtbeeldenoVer de or fanigatie van een wereldlnchtlyn XmitenlMn BatftTlft Het gebruikelyke biljart en kaartcon J weg na c e laagste inschryverscoira voor dé leden zal gehouden worden op Maandag 30 October 1933 en Donderdag 2 November d a v A a gewooniyk zal een keur an pry zen beschikbaar zyn Volka en Schoolbad In het Volks en Schoolbad zyn vorigeweek genomen 9 kuip 270 sproei en lUO achoolbaden totaal 1497 Wedviucht postduiven De Postduivenvereeniging De Zwaluw hield Zondag j 1 een wedviucht met oude en Jonge duiven vanuit Quvrain België af stand 192 K M Los H uur Aankomst eerstt duif 10 06A9 laatste duif 10 53 25 De uitslag is als voigt J Radix 1 B Rüpis 2 4 5 9 U 14 i 1 eys 3 6 G byl 7 10 A Steenwinkel B li 3e overduif V d Meer 11 IB G Hey 12 C v Groningen 15 M Koolwyk 16 G Verwaal Ie eu 2e overduif Tevens zyn de volgend kampioenschapLË Jjehaald ie kampioen oude duiven H Kapia iÖ punten 2e kampioen oude duiven C v Groningen 14 pnt Ie jiampioen jonge duiven C v Groningen 126 pnt 2e kam pioen jonge duiven B Rapis 123 pnt Ic kampioen jonge en oude duiven B Rapis l ö pnt 2e kampioen jonge en oude duive t C V Groningen 99 pnt Ie kampioen generaal B Rapis met 4Upnt 2e kampioen généraal C v Gromngenmet 2 pnt De eind derby jonge duiven werd gewon nen door G Hey 77 pnt De Postduiven vereeniging Het Westen kield Zondag j l een wedviucht vanuit Mouns Lo è uur Aankomst eerste duit 1910 24 laatste duif 10 37 54 De uitslag is als volgt W J de Haan 1 U 13 M Lakerveld 2 10 A Harreman S W Luynenburg 4 6 G Verblouw 5 9 l faaaienbnnk 7 12 J Schouten S P Broèüiviijzen 14 P Prevoo 15 Het BM a plan aan de Lazaiuskadt en kider d Houmpjes Door bet hoofdbestuur van den Alg Ned Bond van eider werkzaam by Straten en WegenlB M oorheen btraatmakers bond ia een SiP zonden aan het College Van Burgemeester n Wethouders In dit adres wyzen adressaten er op dat volgens mededeelmgen het straatwerk van het stru tenplan aan de Lazaruskade en Onder de Boompje uitbesteed en gegund is aan uit nonende btraatmakers waardoor hoogbtwaarschynlyk de inwonertden niet zul en worden tewerkgesteld Hierdoor komt volgens adressanten dit personeel in veel ongunst gei pnditie ale uitwonend straatmakers personeel omdat ir de meeste gemeenten de bepalingen gelden j oat op de eerste plaats het gemeente Btraat werk door inwonend personeel moet Mordffl verricht en jJe bsnoodigde werklieden door bemiddeling der gemeenteljke ar Widsbeura moeten worden i werkgesteld Daar momenteel ongeveer al het Iobsl tiraatmakersperaoneel by de arbeidsbeurs te Gouda staat ingeschreven m zooverre ttóze helpera of handlangers niet by werk y sehaffmg zyn tewerkgesteld zouden dus chgeveer een 10 tal mwonendp straatma kers pn helpers bandei eggers enz ge plaatst icQnnen worden welke anders ondersteund moet worden et geringe verschil ir den prya waar voor het werk thans is gegund met de offer W van de d up volgende inwonende in Winjver zouM deze wyze nog een finan c el nadeel voor de gemeente kunnen jqt en hetgeen to h stellig wei met de be doelmgtfan zyn geweest Bovendien gaat lui het geheele bedrag wMt uitbesteding obk voor de burgery var ï Wa verloren omdat dit in andere plï it B word b esteed terwyl Het anders ten JlJ iimii NMUnabUa lende burgery enjl iiikelsund vanTTSanlkomt f 5Pww na zyn wflwe gemfórmeerd dan geldt deze bepaling ookWoor andere Overnoidawerken m Goud ook voor bedoeld bouwplan Onder de Boonlpjes Onder welke motjeven het straatwerk btórtan js nitgeachakeW kunnen wy met be UkïÏÏ Gouda een behoOTiyk contïgent straatmakerapersonecl hikbaar is hetwelk voorheen ten ge J ïe der Directie m dienst der gemeente lang werksaam is geweest terwyl T or uitwonende geen vol ïoehde zekerheid r bekwaamheid en geschiktheid bestaat t ïa nioeielljkheflen ten deze zyn ï dexe lidenen veraoeken jj met be CTiBBdfffliSF ALPHEN a d RUN Lietatlatie van den nieuwe Iwrgemeester De gemeente Alphen a d Ryn heeft gis ttrmiddag haar meuwen burgemeester otn heer P A Coiyn voorheen burgemeester van Boskoop 4p byzonder hartelyke w zt v eikora geheeten Op den Goudschen Ryweg aan de grensder gemeeyte werden de heer en mevrouwC 4un door een comité van Ingezetenen datZiCh per auto daarheen had begeven en namens dit comité begroet door den heer J Bbamsom Mevrouw Colyn werden door eendochtertje van een der comiteleden bloemenaangeboden Vervolgens begaf men zich naar het raad hiiis waar de heer Oolyti m tegenwoorc ig leid van zeer veel belangstellenden o w üurgemeesters uit oraUggende gemeenten wethouder en raadfaleden van Boskoop het li etuur van de Kamer van Koophandel voor Rynland familieleden en vrienden wer er geïnstalleerd Allereerst werd hierby ket woord gevoerd do 1 den loco burgemeester wethouder Herngreen die er o m op wees dat men in Jen heer Colyn geen onbekende begroatiL Gedurende diens lO jarige ambtsperiode in het aangrenzende Boskoop heeft men in Al plien reeds zooveel van de bestuurskwalitei ten van Boskoop a burgemeester gehoerd dat men in Alphen de bestuursleiding bij dit meuwe hoofd der gemeente veilig weet Wyzende op de zorgwekkende financipel positie van de gemeente begloot spr m den heer Colyn de noodige wysheid gjed beleid en voorzichtigheid toe te wenschpn om de gemeente met vaste hand te kunnen lesturen Rede van den burgemeestir De heer Colyn hierop het woord nemende if de zich bewust te yn van de moeilyke i aali welke hy met het aanvaarden van zyn be owing op zich heeft genomen temeer mdat hy hier een man van zoo veelzydige bekwaamheid ah dr Lovink heeft op te vol gen Voor over een burgemeester ethtei by machte is aldus spr iets tot verl ichting der zorgen tot het overwinnen der moeilykhedfen tol het gezond houden der fmanc pn by te dragm geef ik zonder voorbehoud de erzekerin my met volle arbeidskracht en myn geheele persoon aan dig taak te zullen geven Nd een beroep te hebben gedaan op üc voile medewerking en et vertrouwen van wethoHuers raad en ambtenaren zeide sp in veitrou ven op dien God die beloofd heefv te zullen t rmenigvuldigen de sterkte van hem die ifeen krachten heeft het ambt vin ourgeme ater van Alphen a d Ryn te aar aarden werd nog het woord gevoerl door ce heeren Rutmg ch de i Ouden ar Boeren rk van Kleef v d en den Uyl sd ap a n namens hun rtap aadsfracties door dw aecretar s den het K Salverda en namens het comité uit de Piggzetenen door den heer J B Samsom Nadat de plechtigheid ten emde was be gaven de heer en mevrouw Colyn zich na door een voor het raadhuis verzamelde me nigte luide te zyn toegejuu lit per auto door de met vlaggen getooidëatraten naar het Huis der Gemeente waJ r in de trouwzaal een druk bezochte receptie werd gehouden BOSKOOP Boakoopache Uoemen en planten naar Leningrad Een geschenk van de kweekers a a i zy ndh i Van bevoegde zyde werd aan de N R Ct medegedeeld dat de commissie voor planten bloemen en boomen te Lemngrad m het be ifing van de verfraaiing der stad een brief Jheeft ontvangen van kweekers uit Boskoop waarin deze mede ïeelen dat de uitvoer van hun producten zoo sterk js gedaald dat y gedwongen zyn een deel van deze proj te verbranden teneinde tenminste pryzen voor de rest tt kunnen handh De kweekers te Boskoop bieden aan decommissie te Lemngrad hun producten aantegen vergoeding van vracht en verpakkingen wel in het geheel 8000 kisten bloemen struiken en olanten j Kogran de leider van de commissie heeft in zyn antwoord verklaau dat deze bereid IS het geschenk van e Nejklandsche kwee kers te aanvaarden Men vftïnoedt te L in grad dat de zending bmnenkort zal aan komen HAASTRECHT Gemeenteraad De gemeenteraad is byeengeroepen tegen Vrydag 29 September as yoorm 10 uur ter behandeling van het volgende 1 Adres van de afd Gouda e o van den Ned Boni van Koffiehuisihouders enz omverlichting van perftneele belastmg voorkoffiehmzen Y B en W advisseren af wy zend 2 Verzoek van den JongerenbonU van Kaasproducenten en de afd Haastrecht vanden LTB om besohikbaarstellmg van eenBvbooltokaal voor een landbouwwmtercur B en V adviseeren gunsti g te 1 e3chik ken 3 Voorloopige vaatsteUing rekeningen electnciteit8 n waterleidingbedryven dienst 1982 l 4 Voorloopige vaststelling gemeenterekening enst 1932 6 Nadere vaststelling gemeente reke Tiiny die t IdSl Vastatellmg jaattekemng van de KnegtabQsse Verzoek van het Burgerlyk Armbestuur om verhooging van het subsidie voor 88 B en W adviaeeren de gevraagde ver hooging te verleenen 8 Aanrraag van d T3X3 commissie om een btfd e voör uitzending van een patient H B en H adviseercn afwyzend 9 Voorstel tot het aangaan eener geld leaning groot ƒ 2000 è 4 voor ianlegkosten nieuwe weg en woonwaMnkamp MOORORËI ti hl Vm fraude verlaehtl In de melkfabriek Ier Gouw zyn on regelmatigheden geconstateerd In vWïand hiermede is een onderzoek m de boel in gesteld AU gevolg hiervan is zekere n te Schiedam die belast was met de leicbng van deze fabriek m zyn woonplaats gearres teerd 146 176 1 4 358 371 385 663 708 1 933 939 894 5 189 393 Ö7 4 3 NED STAATSLOTBWJ 5e klwae Treldung ii Woem l g 27 Sept Hooge prezen ƒ 50 000 12734 ƒ 1000 1189 4520 13006 16077 ƒ 400 6066 8980 9495 11486 ƒ 200 4611 9444 10036 1S328 ƒ 100 37 198 174 2095 9409 0660 18651 14966 17123 19673 0179 Priim ïMl I 70 26i 286 293 328 434 479 655 8J3 fbO 946 969 1024 U85 1394 1897 1475 U2Z 1661 1674 1905 1969 2U16 2140 2 53 2i5 2188 2245 2327 2415 2547 2666 287 293 3166 3177 3373 3J9i 3434 3487 S 43 3613 8649 3674 3801 3837 3996 4126 4172 4io7 4370 4411 4566 4712 4848 4983 5069 51 89 5142 5257 5282 631o 6347 5426 645b 5601 5623 6731 6740 B856 5906 6976 Vil £ 193 6196 621 6224 637 6452 6463 6516 664 6570 6674 6686 6672 6903 6932 7 19 7144 72442 7337 7394 74 4 7483 7569 7601 7614 7628 7T28 7755 8049 8207 8262 8297 8404 8412 8429 8493 STIJl 8840 8881 8S38 8964 9060 9214 9381 9572 960 9641 97S0 9816 9868 10217 10466 10928 10932 1 1940 10963 10989 11004 11017 U029 11170 11333 11353 11696 11739 11742 11803 U826 11827 11861 11918 12014 12016 12044 12125 12266 12302 12396 12421 12675 12692 12609 1262 Ub49 12651 12787 12790 12799 12932 12961 x2970 13111 13261 13274 13395 13666 18663 13738 13866 13946 13963 14144 14322 14396 14472 14604 14529 14716 14807H4893 14986 1603J 15111 16137 15171 l 286 15333 16442 15637 15951 16968 16164 16291 16330 18451 16468 16489 I66 l 16617 16779 16888 16892 17012 17134 17164 17354 17356 17383 J7406 li522 17646 17601 17632 17736 17976 16031 180888 18126 18276 18340 18447 18517 1368o 18616 18807 19001 19110 19188 19201 194ou 19478 19792 20207 20479 20604 20518 2 u83 ilialb 20624 20763 20892 20966 Niet n 49 114 134 138 205 213 236 267 604 626 663 560 831 867 88U 918 1003 1051 1054 1104 1111 1133 1194 119 1 08 1402 1442 1468 1486 1496 1526 169 IMi 1667 1676 1677 1686 1701 1724 1789 1823 1837 1870 1889 1965 1962 1982 2041 2068 20 7 2091 2127 2146 2166 2167 2170 2182 2250 2270 2303 2331 2330 2374 2464 2637 2687 2701 2702 2827 2839 2869 2898 2926 2940 2967 2987 3077 3119 3169 3210 3246 32 5 20 3377 3411 3684 8587 3682 3668 3735 3805 3810 3910 3923 3925 4013 4014 4017 4087 4123 416 4294 4317 4320 4428 4454 4464 4487 4523 4640 4566 4586 4690 4662 4663 4672 4697 4709 4768 4802 4 2 4863 4860 4913 4994 5066 6154 6249 5273 5300 6311 5326 6387 6345 6848 6369 6377 5422 6444 5450 M63 6513 5537 6658 6581 5615 6628 5649 6667 6673 j683 5707 6718 6745 S748 6781 6784 5794 6837 6882 6916 6043 6108 6129 6146 6148 6176 6184 6242 6361 6362 6366 6374 6378 6403 6467 6481 88 6601 6606 6522 6566 6603 6621 6640 6694 6695 6761 6807 6815 6832 6890 6936 6967 6992 7008 026 7064 7081 7087 7089 7093 7102 7109 7220 7266 7269 7282 7oOO 7328 7331 7346 7386 7392 7407 7416 7129 7461 7466 7611 7620 7626 7628 7629 T576 7677 7582 7691 7631 7646 7667 7704 Ji09 7729 7736 7738 7741 7803 7823 7879 7899 8048 8061 8082 8093 8128 8186 8219 8 61 8273 8291 8302 8333 8373 8308 8616 8584 8699 8623 8627 8668 8686 8734 8786 8743 8776 8789 8801 8807 8816 8832 8856 8867 8887 8927 898S 9037 9073 9078 9084 9141 9142 9160 9190 9362 9377 9386 9387 9 i 9436 9442 9531 9564 9696 9619 9623 9fl 9688 9741 9799 9814 9843 9879 9880 9m 9889 9921 9974 10061 10O62 10067 10079 10107 10111 10122 10136 10161 10177 10262 10296 10298 10307 10357 10365 10374 10408 10412 10420 10498 10528 10686 10693 10680 10697 10769 10790 10840 10908 10926 11002 ltt24 11036 11044 11069 11101 11106 UljOS 11160 11163 lin4 11866 113 pi61S 11669 11666 11673 11686 11717 1172T11729 11730 11790 11833 11868 11885 lt922 11931 11981 12031 12045 12067 12069 12098 12148 12165 12195 12286 12290 12881 12386 12406 12407 12461 2 64 12466 12480 12494 12614 12567 12598 12601 12634 12692 12712 12823 12835 12P9 12871 12965 12926 12940 12966 12989 13033 13044 1 082 18121 132 18294 13325 13426 13450 13478 13492 13520 13666 18690 13631 13661 3e94 13 01 18707 18740 13767 13776 18786 1 817 13836 13862 987 14023 14038 14112 14140 14142 14160 ll 66 h 14193 14213 Hióo 14264 14308 14346 ia97 14444 114446 14449 14455 1463S 14636 l 14609 14688 147 9 14801 14863 14875 1 02 14909 1501 16023 16034 18066 15064 16091 16120 15128 1612 15144 16179 16240 162B8 1S261 16266 15272 16273 16292 15321 1632 16340 16421 16419 15672 16627 15699 15814 15844 16900 16917 15943 16962 16028 16066 16069 16121 16197 16216 16226 16270 16318 i 16329 16386 16899 16SB2 16581 16540 16548 16646 16661 16663 16608 16623 16676 16680 16684 16693 16694 16801 16891 16893 1S907 16961 16962 16963 16982 17004 17015 17046 17048 17062 17066 17i 78 1717S 17174 17176 11175 17217 17252 17267 17285 17314 17366 17860 17376 1T422 17470 17E83 17649 17684 17167 17Ï18 177M 17817 17816 17820 17B21 1 862 17866 17913 17934 17965 17988 ISOU 1 02 leO S 18 75 18120 18202 18244 18274 16293 18298 18304 18322 18330 18364 18S78 18412 18443 18462 18667 18602 18611 18698 18696 18714 18770 18817 18877 18881 1 91 18924 18927 18960 18964 18975 19046 19169 19196 19278 19289 19301 10306 19320 19M0 19397 19523 19538 19542 1656 19587 19691 19630 19640 19650 19666 19658 19662 19686 19698 19710 19734 19771 19804 19839 19S60 l t 64 19942 19971 19978 20015 20016 20022 20023 20032 20037 20073 20083 20095 2018 20181 20191 20196 20212 20280 20873 20 79 20402 20407 20430 20463 20464 20462 206 6 20507 20512 20632 20848 20861 20862 20 9 20906 20921 20988 PORT IN WIOSTRMDan WIELRENNEN De Goudache Renneradub Het wegkunpioeiucliap Ut Ooudt iö rennersLlub xcelilof heelt tón la Jie wegkampioenaohap var retleii l e uitalageu zijn kladBe 1 lil l eelt 2 uur 56 min 90 Is M kMiipiocn 1033 34 2 P T d Mt 2 iiu 59 min b klasse 1 Jo UtUamao 1 uur 50 nua 66 K M kampioen 19 M Juniorea 1 an Hoorn Jr 66 mm 86 K M kampioen 1933 2 Hooi LfbchiUende rennera gaven ttooi peofa ol auciergzina den strijd op GBC Eieelsiot Zondag 1 Oclober trainlngsnt ovet om Metm stalt unr Stolwijkeraluw iimd punt wialerbwut Junioren njUen over MontfoortnaAj wielerbaan WATERPOLO De H Z en P C contra He Y Beslisamirawedatrlid op 8 October te Rotterdam De beslisaingswedstryd om het kampioeaX schap van Nederland der heerenafdeelmg tuaschen het Y uit Amsterdam en de Haag 3che Zwem en Poloclub zal op Zondag 8 October plaats vinden in het oostel k zwem bad te Rotterdam Deze beshssingawedstryd op ofiziidig terrein is noodig geworden om dat beide clubs k op hun eigen terrem met 4 3 hebben gewonnen Laatate Berichten URAADLOOZE DIENS f Enutig DuilKll KuHiadi eoofUcl imtLlJN 27 t pt Oe correspondenttta U i Duit che bladen in Rusland moeten binnen 3 da en het land verlaten l e cor lespondenten der Ruaaiacbe bladen in üuitbchiand hebben van do Sovjotorogeering updratjit gekregen UuitsolJlajld op 29 aept te verlaten aia lepreaaille op de arrestatie van de 2 Kussisciio journalisten dia bat pieces l Leapug bijwouud n Da atormramB in Mexico AUeen te Tampico 600 dooden Worateling op luien en dood met kei bulderende wafer Nadere bericilton inzake den oycloou dia lampico grootendeelfi heelt verwoeat bawijzea dat n en to doen heeft met da era stlgste lamp dio Mexico do aatsto veartif jaai heef geteisterd Iwee goederen oa twee pasea ora rdmen Oie ven CardenM naar lampico op weg waren zijn verdw neo lob nu to is men er mei in geelaa d een spoor van daze treinen te vmden Voor het economisch leven van Meitoo u het ïti awaro ala dat vooral de aeer groote petroleumhaven Xam eo m iiet centrum nn het geteisterde gebied li t De haven werken zijn gedeeltelijk vemieli kAiu UultöUi en een rjooi scji stoonjscillp zijn ernstig beeoliadl d Vele schepen zijn op drift geraakt ol aan land gedreven fle nie vernielde officieele gebouwen de kerken hotels en partioubeVe huizen zijai ga heel met gewonden geniid Een geheel jfavuld ziekenhuis en een eleetnsfh e central zijn ingestort llij de instorting van het zlakenhuis zijn ff personen omgekomen De opiuimingswerk aaniheden wctd ten gevolge van de overstrooniing bultaa gewoon bemoeilijkt ook zijn hier en èaar nvlerdijkiesi bezweken Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 26 Bept 27 3ept Officieel Londen 7 67i Itii Ihciim 6 14 V 6916 njB 970J X alOi HÏussel 34 67 biSii 4802 C4 wit rland Weenen Kopenhagen 3t3o un Stockholm 3960 38 0 ÜBlp 3B60 aa New York 16 16 Kietrotficieal Madrid 20 76 20 76 Milaan 1304 1304 l raag 735 7 I l olongatig 1 Beursoverzkht Hoewel de berieht h uit de Var SUitet lüet gunstig lui4en waa de flteniming op Amfiterdaifiscihe beurs vrij go Q vermoedelijk door de uitlating van l r Colijn nwt betrekking tot dg hervatting van de onder handehngen over de va den pondenatandaard tofl gemaakte deviezen lUe verd V9 toeneming van de goudvoorraden vaa di Ned fiank gaf de markt eveneens steun Over de gaheeJe iinie was ten koeraatijglag te bespeuTen waarbij Unilevere pet v beterden Philips en Aia 9 liepen 2 pet op Kolt Oite eveneeinfl oeze trokken ook 2 P aan Suikierwaarden e speciaal H V A 9 waren gowt Oe laatste verbeteröaii pet Rubbars trokken aan in verband met dt hoopvolle benchtwi omtrent de vooruitzich ten van een overeenkomst op hej gebied der restridtie Scheepvaarten pnjehoudenrf onder beiangstelUng evenals Mijn aar daf Dvitache obligSities liepen verder of Xad St4atuoh id Tcnlaeld I