Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1933

MO I84II CEVRAAGD voor HEER een Degelijk Pension voorzien van Zit en Slaapkamer met iiilicg rip van licht wasch en verw arminir Brieven met opgave van prüs No 35511 Boekhandel QUANT Kleiv ep Giw da Toonkamar Crabith CRABETHSTRAAT 8 Telef 2033 VoUedige stalencoUectie MANTEL en JAPONSTOPFEN van Liberty De enige Nederlandsche Havermout UlEUWE PROTESTANTSCHE itORAFENISONDERNEMING I PvanWELZ ENIS FWWHIEN5IN6ELÖ3 60UDATH3I65 BIUUKF TARIEVEN NETTE BEDIENING De luchtvaart in Nederland Een verklaring tevens verdediging De K L M een nationaal bedrijf Wü vliegen voor de vlag niet voor het geldl door onzen Nederlandschen Oceaanvlieger EVERT VAN DIJÜ Wfopm poeders genaamd lyFermitan werken BETER dan aile anderewurmmiddelen en mogen nietgelukgesteld worden metworjnkoekjes bonbons toren tjea en da r aLdeze middelenniet die krachljrTOzitten die ervan veiwacht Wordt Wormpoeder genaamd M Farmitan bejitten een bijzondere vindingrilke samenstelling en verdrii on zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel bji volwassenen als by kinderen WORMPOEDEES genaamd ERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van licgbi Mirii Wortiiliiir OUDB PEKELA Postgiiv 17039 Permitan wordt doojf de Ne derland8ohe Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak A Wormpoeders niet voorzien van het woord FEEMITAN worden als namaak beschouwd De vliegerij is een zeer moeilijke zaak slechts weinig menschen hebben er begrii van wat er by het vliegen ieder oogenblik UH den vlieger wordt verlangd ZeÜB moet men dagelijks ondervinden flat ook de personen die onmiddellyk bij dt iochtvaart zijn betrokken zooals de administratieve leiders van de KoninklÜke Luchtvaart Maatschappij de vliegers niet meer ichljnen k begrijpen Nadat ue militaire luchtvaart in Nederland haar beslag had gekregen is de K L iM met zeer veel riaicu haar bedrijf begonnen annvankelijk op bescheiden schaal iiatuuiIllk Uy dii gfbourte was de K UM een zeer klein lichaam met onbegrensde riskante EÜden aan het bedrijf Nu is zij een zeer groot lichaam waaraan de Nederlandache Begeermg zeer belangrijke subsidies ver loént Zonder die subsidies zou de K L M trouwen niet m staat zu haar ontzettend kostbaar bedrijf gaande te houden Vooral de dienst Amsterdam Batavia verslindt kapitalen zonder dat daar nog voldoende inkomsten tegenover staan Maar het zou Blschts schade brengen aan het waarachtige Neéerisndsche btHang zoo de Regeering niet alles in het werk stelde een luchtlyn in leven te houden die alle andere landen Engeland vooraan ons in zoo hooge mate benijden Daarom is het des te meer te betreuren dat de v rhouding tusschen de leidende personen van de K L M en de eigenlijke vliegerg reeds dermate hopeloos is geworden dat men wel haast van een soort bijna vijand ge stemming tusschen deze twee partijen ïou mogen spreken Juist wijl het toch maar de vliegers zyn die in feite de dienst uitvoeren kan het niet anders uf een dergeityke onjuiste verhouding moet de werkelijke belangen van het Nederlandsche vliegwe n dat een nationale zaak is ernstige schade toebrengen In Nederland opgeleide vliegers Waar wringt hier eigenlijk de schoen Dp Directie van de K L M heeft voor het verkrijgen van vlieger s in haar dienst ter bevlieging van de Europeesehe luchtlynen eii voor de uiteraard moeilyke en hoogst inspannemde vliegdienst op Nederiandsch OoaUndië d © keuze uit de in Nederland opgeleide vliegers eensdeels voortkomende uit het corps officieren vliegers van Landen Zeemacht anderdeels opgeleid als onder officiervlieger bü het leger of bü de ma Liifde de sterkste Nafir het Engelach van Mrs l ATRICK MACQILL Nadruk verlMXien Maar nu in t z ijii blik vftstijohoord in jet mooie mtmr bovenal reine c fi van JJy I Orin bdieen liet hem alsof bet einde van zijn Ipven een ijdal niets zou m tijn droonifn vsn aelioonheid en geluk mzaüge niptirliMlpii van stof on useh UefdcKant uanrheen zi geaondeii wordt mder f v leu op i erfioonlijkheid stMd nrnioeciu of rykdom Jgr jdjn menw ben die omdat zij de lief emoties nocji gevoeld hebben trachten Lr s bestaat als K op het H Tste goaidit Zy die van n iu J gt PWfd hebben pvattir i Of volkomen verkeerd dft e En om dit t hmvyzen v 1iet de Honodami r modesnlon van ma en H r l artstochtolijk verliefd HOttj lorg 4o modellen dip Jj getoond J nnorlyk Rcvocl van Boha mto omdat haar In i ff PörffK l ten kon bannen soHouwBuna sioscoor qouda Van VKIJDAG 2 SEI Ï af een zeldzaam programma met twee bijzondere hoofdl ilms Als Ie hoofdfilm brengen wij DAS LIKD VOM LKBBN t Regie Alexis iranowsky In de hüofrirollfen ARIBERÏ MOG en MARÜOT FERRA l ijdens de opnamen van de operatie kunnen wij geen bezoekers binnenlaten Releefd verzoeken wij U daarom tijdig aanwezig te zijn i it l ilniwerk werd gedurende 5 weken voor uitverkochte zalen in onze Corso Cinema te Rottei dam vertoond N i e u u e H o 11 C ü u r a n t Ieder die van film houdt moet UAS LIKI VON LEBEN gciaii zien omdat het ons een indrult geeft van mentaliteit en de groote tjeltwaamheden van Gi unowsi v Maasbode Knap is de fototechniek en de montage waardoor menigmoment als een gedicht aandoet Rott Nieuwst ad Ia de wetenschappelülce operatie het druppelen van iie aether het aangeven van de instrumenten in een s f eds sneller tempo de korte ijauze al s het leven de chirurg byna ontglipt de droog zakelijke bevelen en dan de trioniph van het nieuwe leven levert de regisseur de schoonste prestaties Als 2e hoofdfilm MANOLBSeUandaVROUWKN Een film die de sensationeele levensgang verbeeldt vSh Geoi ge Manolescu de meest intei nationale avonturier en DB KONINO DBR OPLIOHtilNS met IVAN PETROVICH MADY CHRISTIANS FRITS KAMPERS en ELLEN RICHTER Streng verboden toeganf voor personen onder 18 jaar Populaire prijzen van 2 5 cent af Bespreek Uw plaat sen voor de voorstelling v in Vrijda qavond Kassa geopend van 2 uur s middags af Dr JAC P THIJSSE schrijver o a van de bekende albums wijdde in De Groene Amsterdammer een geheel artikel aan de nieuwe derde druk van het fraaie rik geïllustreerde boekje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND Dit boekje behoort z i in handen te komen van iedéi die de plassen bezoekt of er iets behoorltjks van wenscht te weten Niet alleen in handen van den natuurliefhebber den visscher en den jager maar ook van de watersport liefhebber HET NAJAAR KOMT Maar ook dan zün de plassen mooi en een bezoek ten volle waard Deze uitgave is de EENIGE BETROUWBARE GIDS op Uw tochtjes De derde druk groot 48 pags met 44 ill en 2 kaartjes aangevende de verbindingen te land en te water is verkrijgbaar bü alle l oekhandelaren en by de uitgevers A BRINKMAN ZOON Gouda Pr s ƒ 0 50 franco p p ƒ 0 60 J41W liokken zoo gauw fche fg9loop nt n rubberhokkon uitglijdon Em h t Mnvoudlg iin S Ut ar ort ep dat uw Kh Mni Mik r uthluitend BUUOOG hokken plaatit I xijn gwvcldlfl ttork m tuH lüpptoft en geh l procent van 4 W d Atll fabriek BovmkIImi ig prl i imt 0 f je ri l Eiscbt voor io lmat ritial aMéém kul chH Wood MUtf ufciMr Udof Wood UT O DE NAAM EN WEIGERT MINDERWAARDIGE NAMAAK Go ill oo r n inulnllilwr dan 6t btilt bultenlinilich ioortanl Ze li In é n oord varniU ilJli MERCURIUS HAVERMOUTI Voadnam llcM vw Ia rl aar an daar U vlug Mand I Er II ga t dagalijkar ont l dankbaar dan ioo al nakallik bord MERCURItJS HAVERMOUT Hu goadkooplte an baila voadingtmiddal dat d Nadarlandiche Induitria Ihani brangll 25 MERCURIUS Havermout ccftr e fiofjosmx Geen Bedrijf of Omfernemiii kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wor t hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wij leveren prima werk en daarbü goedko p Onze prijjen zijn belangrijk lager DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA N V Utréchtsche Hypotheekbank UTWBOMT Pandfarieven f 64 000 000 Beservts f 1 760 854 05 liti BANK stelt beschikbaar 4 pandbrleven A 100 In slakken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Wilt U vermageren 4 u P lUa li w lh if l Klie van ticl Iii ti rtlii ii iok wen cht loniler gymiiaatiek zonder iti onder jfenH tmd lfleii m te nt fTieri or ci baJe litsluitt nd uitweiifiig gebruili Hf rfc uUaiit is nu licii ruürieii liui zuhtbaür SehrijlTiian Mme COLKNUIiANDKlt Ovei iti 445 1 A il iij iu l aftn CKATIS on Ifr t einge vcrjiMchtiiiK oiidf r striW i iiïi i M linir AiV no viitf e a nwij inirfii niima refcfiUot zal jeoden Drinkt IJ slootwater Neen natuurlijk niet Weerom gebruikt U dan wil gewone azijn waarin evenals in slootwater steeds lallooze roltlngsbacillen schimmels en azijn aaltjes levenl Als U dit goed beseft koopt U voortaan geen g wone azijn meer maar uitsluitend BOOG AZUN BoogAzijn Is gegarandeerd baclerie vrijj zelfs el blijft da flesch op n staan komen er geen azijn aekjes in veeri BOOG AZÜN HAAS AZUNFABRIEKEN N V HAARLEM 72 Jaapgang Vrijdag 29 Septombep 1833 PCMM GOIMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAÜ HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ena Ditblad verschijnt daédijks behalve op Zon enFeestdagen f r A ONNËMËNTSPKIJE per kwartaal 2 2ö per week 17 oent met Zondagsblad lier kwartaal jjf 2 90 per week 22 cent overal wRir de bezorgiiu per boper tieBcbiedt franco per poet per kwartaal S lti met Zond gnl lad f8 80 Abomie in nten worden itageljjka aangenomen aan ons Bureau MARKT SI OOHDA bti onze agenten en loopers den boekhandel en da postkantoren Ojize bureaus K n dagelijks geopend van 6 uur Administratip en fi Jaetie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 iUVKKTliNTJKPttUSi UU Gouda n omstreken behoorend tot den bezorgkrüu ó regeih i l itV elke regel meer fUM Vau biutvii Uoudii mi dan mixorgkrmgi it rvaaiM ƒ L aa ulke regel ni r f HM AdverUntiAo in ï t Mtwrdaguummw A lijln jp dbu k ii lii idauigli U aU nbaui u de üulll vtui dtta vx t INÜl ltiNUiüft UJÜliiÜOEEUNGi i i f it Uj ƒ 06 JLk rpgel iu r ƒ M i U Op t io ciiaguiz uU Viï iiooget ewoue aaverientifaa en j jigezunden tnedeaeelmt i by ooutract tot zeer gereduceerde vma Uroote letters en randen worden berek id a ar plaatsruimte Advarteuüèn kunnen worden ingezonden door ttiaachenkomst van oMede Boek aauueiar Advu tentiebureax en onze agenten u moeten daags vóór de plaatsing ii 1 1 ingekomen teneinde van opname verzekerd te n n met slecrtLs op zeer groote afstanden vliegvelden waaroij bergKctenen en zeeën dienen gepasseeiu En als dank voor dit alles ontziet de Directie van de K L M zich mei tl ans een vreemdeimg in dienst te nemen zonder zjch ook maar de moeite gegund te hebben rouïl te kykeii onder de ongeveer lÜU reseiHBvliegers die in Nederland zyn opgeleid Ri die althans gedeeitelyk voor ÜngetWyleld zou minstens negen tienden der vliegers het byltje er by neerleggen ais zjj maar eenige kans hadden een andere bciieKkjLng te Icuiinen bemachtigen Maar dat ia vooral in den Legenwoordigen tyJ van groote malaiae noogst onzeker Hoewel ik zelf evenzeer dit groote fmaiicieele nadeel nioet ondervinden bl f ik volharden in myn weigering verder te vliegen t i verheug ik ray het voorbeeld te Tiebben kunnen en duiven geven de K L M vaarwel te zeggen daar ik myn Nederlandsche vlag op luchtvaartgebied niet deelen kan met eeii vieemdeling Wy Nederlandsche vliegers hebben een schoone traditie opgehouden Ëil die traditie erfstuk mede van de vrienden an o is die aan lï t vüegwezen eigen leven hebben opgeolferd begecr ik allerminst te ueelen met een buitenlandschen piloot De UostJndische campagne Neemt alles geen wi nding ten goede da i ial zich onontkoombaar bü de K L M her1 aieii wat de geschiedems ons by de OostiiidiBche Compagnie heeft geleerd Eens heett die gebloeid later is zü te gronde geyaan door het niet begrypen van eigen zaak Zoo zal het ook by de K L M geschieden mdieji men zich niet bezint voor het te laat is Want tot nu toe heelt men by de K L M niet geaarzeld de scheppende kracht rn de vliegeis nien zou haast wagen te veronderstellen wiUens en wetens te dooden Dan zal op die wyze voortgaande het oude gebeuren zich herhalen jfc OostIndische compagnie is opgegaöü idf den ataat der Nederlanden De K L W Jjffc daariii ook ter eenigertyd verzinkeniLT Maar dat hebben de heeren van de K L M zelf gewild Reeds gaan de prestaties van dp K L M achteruit Ons percentage daalt Vroeger kon men niet aan onze hielen komen Die tyden zyn voorbü Geen mensch behoeft myn iJoorden te geIcvoven maar de oudste Nederlandsche vliegers zooals Geysendorffer Beekman Duimelaar Parmentier enz zullen myn woorden beve gen Na de laatste staking by de K L M hebben de vliegers aanvankelyk vertrouwen gehad in de commissie van advies bestaande uit Mr Schepel Raadsheer in den Hoogen Eaad der Nederlanden den heer Blackstone Commissaris van de K L M en ik zelf als vertegenwoordiger der vliegers Daarom zyn de vliegers weer aan den arbeid gegaapWaar by de K L M is van welwillendheid tegenover de vliegers geen sprake Dat K L M niets meer met de verkeersvlieger te maken wiHen hebbe pais en vree zün er te zoeken Üriè fÉÉTgeleden was er een stuking onder de vlieg Nu nog zeer onlangs alweer Over tw of drie jaren za men wel weer een stakihg moeten beleven Zoo ziekt men verder De prVftt ties der vliegers Uiteraard moesten d prestaties der vliegers daaronder lyden Éoge men nog zooveel voor een zaak gefoelen bg voortdurende tegenwerking mcf t en mag men van de vliegers geen groot dingen meer verwachten De kentering is reeds te bemerken Herhaaldelyk heb ik o de tochten naar Iiidië en vandaar terug naar Holland moeten heoren Waarom vlieg je toch zoo hard Wat kan je het iigenlyk schelen of JG wat vroeger of lat aankomt Geniet je daarvoor oo k maar Ide geringste waardeering Daarop was één antijjltiord inogelyk dai men ten slotte vliegt vofcr de vaderlandschev ag dat men de interni ionale concuH ntiede baas moet zien te b tjven dat men duidtlük begrypen moet hoezeer de Engelschen vooral onze vlieghrestaties met leedcoogen aanzien dat mei tenslotte voor denationale driekleur en nlet voor het geldvliegt 7 Wie nationaal den ct e n voelt beseft het bi st dat de scheppende kracht uit de natuur zelve komt Voor gienschen zonder deze gevoelens zal spoedig hetf denkbeeld komen opdagen dat men zich verwaarloosd acht Toen heeft by de laatste staking van de vliegers de Directie va e K L M een zeer groote fout gemaakt 2 heeft zich nameiyk niet ontzien een Duitsche vlieger van onmiskenbaar nietArische afkomst in dienst te nemen en deze man als een soort Slok achter de deur ter bedreiging van de ontevreden vliegers te gebruiken Op diè manier hee t de Directie van de K L M getracht de menschen die dagelyks hun leven wagen klein te krygen En de leuze van het vliegen voor de vlag die ik ilnmer heb voorgestaan krygt een allerbedenkelükst bysmaakje wanneer men een Duitscher ah stakingsbreker gebruikt OnvorMitwoordelyke prestaties De vliegers hebben vaak eigenlijk onverantwoordelijke prestaties met het beschikbare materiaal geleverd omdat het mateiiaal in wezen niet deugde Maar dat was zoo erg niet Want dan komt op den duur het goede materiaal voor die verrichtingen ook wel Vroeger heeft men over het Kanaal gevlogen met slechts één motorige toestellen thans heeft men drie motorige toestellen Bü iedere nieuwe schepping is een ztker risico onvephydelyk maar daaruit bouwt men dan later de wetenschap voor het nieuwe en verbeterde vliegen op Slechts zeer weinigen weten wat er gepresteerd moet worden by vluchten naar Indië over ongebaand terrein zandstormen komt zonneklaar tot uiting in de opgemaakte notulen der weinige byeenkomsten met de Directie en van de Commissie van Advies Van werkelyk onderhandelen tusschen twee gelükgerechtigde partüen komt niets terecht Een deputatie m generaal Snijders rine Na beoordeeÜng van physiek inborst en geestesgesteldheid zal de Directie van de K L M Uit de adspirant verkeersvliegers tot dat üogenbUk nog militaire vliegers dus de meeste geschikte kiezen Maar nu wil het ongeluk dat er onder de meer intellectueelen niet ai te veel animo is om zich beschikbaar te stellen voor het bedryf der K L M Immers bedoeld bedrijf zooals dat thans ifl op gezet is in wezen een vrij ruw een zeer zwaar en een uiterst riskant bedruf Vanfie op deze wüze zich langzamerhand outwikkelde toestanden heeft de leiding an de K L M de consequenties niet durven aanvaarden Men heeft de vliegers alleen gelaten die voor een zeer groot gedeelte zün voortgekomen uit die maatschappelüke kJassen die door opvoeding van huis uit duH groote innerlyke beschaving missen zuodat de leiders van de K L M thans van oordeel schijnen te zün dat zij te mak n hebben met een groep verkeersvliegers die alleen nog maar der Directie van de K L M ongewenscht voorkomende praatjes verkoopt De toestana was aug dusdanig geworden dat de Directie van de K L M en de overige hoofden daarvan zich van de vliegers eigenlijk niets en nog eens niets aantrokken hoezeer dan toch juist het tegendeel verwacht mocht worden Tegenover de vliegers dieigde men alleen maar opvoedende kracht ging er van de Directie allerminst uit Eii toch valt het gelukkig niet te ontkennen dLc de tegenwoordige prestaties van de K L M slechts voortkomt uit het hooge moreel dat door de vliegers is ten toon gespreid Mochten in moeilüke oogenblikkén de chefs al voor de verantwoording terug hebben gedeinsd de vliegers wisten in dergelyke vren wat hen te doen stond zy vlogenl Maar de hoofden van de K L M stonden al te vaak niet naast doch pal tegenover Af vliegers Zoo verwüdde zich de afstand tusschen Directie en vliegers die met eigenlyke bedryfsleiding allerminst tevreden waren In den Moop der jaren is dat meer en leer gevoeld Men zat by de K L M zoo vüst als een rots Waarheid en waarachtigheid waren hopeloos zoek geraakt De scheppende kracht voor de vliegers onontbeeriyk is door de K L M niet aangekweekt daarvoor hadden dé vliegers zelf maar te zorgen Langzamerhand is er nu deze toestand uitgegroeid dat de hoofden van de De deputatie der vliegers van de K L M die een bezoek heeft gebracht aan generaal Snyders den vroegeren Opper bevelhebber kreeg van dezen warmen Vaderlander te hooren dat de Duitsche vlieger Silberstein hoe eer hoe liever uit het dienstverband bü ae K L M diende ontslagen te worden Dit is volkomen juist deze ongewenschte man lal zoo spoedig mogeiyk de K L M hebben te verlaten met schadevergoeding desnoods zoo de Directie tegenover hem zekere verplichtingen op zich mocht hebben genomen Dit is en bluft de hoofdreden v mün uittreding Want ik weiger er toe mede te werken de Nederlandsche luchtvaart aan vreemdelingen te verkoopen In de statuten van de K L M komt zalfs de bepaling voor dai geen vreemdelingen in dienst mogen wordeai genomen behoudens dispensatie van deit Minister Nu die dispensatie had Minister Heiraer spoedig verleent Nu heeft de bond van Nederlandsche verkeersvliegers waartoe ik niet ben toegetreden zich gewend tot den tegenwoordigen Minister van Waterstaat den heer Kalff met verzoek inte grypen en de beslissing van zyïi ambtsvoorgangers ongedaan te maken Persoonlyk heb ik my met een gelyk adres tot den Minister President Dr Colün gericht Do luchtvaarder in de 20e eeuw De zeevaarder van de 17e eeuw is herleefd in de luchtvaarder van de 20e eeuw De waarachtige vlieger is geboren than ziet het er naar uit dat men tracht het initiatief te dooden hoe langer het huidige conflict bluft voortwoekeren des te erger voor de Nederlandsche luchtvaart In het by Z mder natuurlyk voor de wekelyksohe vluchten op Indië Met recalcitrante vliegers is het slecht vliegen De K L M 13 voldoende gewaarschuwd Na vele en jarenlange klachten is de chef van de vliegdienst op Schiphol eindelük uit die functie verdwenen een man die de verantwoording van zün ambt nietliurfde te dragen omdat hy niets opbouwde maar steeds afbrak Geluk iedere mecanicien leder lid van het grondpersoneel eigen verantwoording heeft te dragen omdat zü het zyn die door hun nauwgezet werk vliegongelukken in Europa en Indië kunnen voorkomen zoo is tenslotte de hier bedoelde chef van Schiphol op verzoek van alle vliegers weggegaan Wat omhoog gestuwd dient te worden is geestelyifi kracht is waarachtig idealisme Nadruk verboden heHiiinldelijk inijn hoaleaiwinkel bezoekt had lady Olga eerst laoliend en later kwaadaardig gezegd tot diöni jongen man die zij hoven alle mannen ter weieid tot eohtirenoo wenschte Liefde is zoo stil zij heeft geen woorden noodig fon blik een plotseling flikkeren der oogen een veiradei lijke bloa op de Wangen en het gehoini is gauw verklapt 1 Intuïtie dip aelierpzinnige onverklaarbare niBAr zekere gids der vrouw onthulde ten slotte de waarheid aan lady Olga Puri ell Buitendien Jsck Peiivale kennende wis zij lat hij een mtn w as Mn met een meisje dat met jjn gelijke was in maatsehapjïelijken tan of gel oorte te spelen Hij ia juirt genoeg buitensporige dwaas om hals over kop m et zoo n meisje te trouwen zonder aan zijn vader of iemand anders ti dcaiken Maar je uit zooiets niet doen jo l ehoort nuj kraahtena het recht der liefde die in nnjn hart ontvlamd is vanaf het o enblik dat ik volwassen was en je ontmoet heb De wocHÏend jaloersche vrouw dacht erniet aan dat Taefdo hoezder pok gedwaraboomd toch altijd haar weg iieeft gei ondenen dit tot heteiiide der WöÖVjiI blijven doen f LJ Haar mededinpster uit clMu eg ruimen haar te veiwijderen utPcte ïeziehteknnff van deni ninn dien 7 ij liefhad werd de al Ier o verheer 10 leende hartstooiht in het teven der ongelukkige vrouw De japon dip ITetty dfoog met open zakjes aan Iwidö kanten bracht haar op liet idee dat zij zocht Bij een ledige mua wegen alle euvelen zwaarder dan allh 7 Z Het was gemnkkcüjk liaar speld me monogram in liet ü i eji xakje tg laten glijden en haar voorgewende woede was een mooi stukje tooneelftpel Zeer zeker was caj met van plan deaö ejwHode als een toeval te beseJimiwen Tk herhaal dat mijh naam voortaannit uw boeken verdwijnen zal on da ik dezaak in andere handen zal geven iiwiien u met onmiddellijk aan mijn wensolien gesvolg geeft raasde de vrouw lut de grootg wered met de allures van een visctivrouw Het sjïeet de eigenares tei fwille van Hetty maar zij liet hï ar eigen vooruitzichten hooit door sentiment belemmeren Hoort u het juffrouw Loring ö bentontslagen u kunt van den kassier uwwekelijksch salaris ontvangen en natuurlijkkan k u geen getnigsolinft geven De woorden wsren wreedaardig grof ongevoelig en de beide vrouwen die de rechters vaji het jonee meisje waren wisten dat Ze druppelden als kleine l s stukjes ijp op Hetty s hart zij daoht aan haar kleine zieke hroertje d o ïxw veel noodig had en aan haar moeder die haar salaris zof goed gebruiken kon Haar hart was een verwoestende witflloeiende vtam terwijl 7ij zonder te waohi tpn op het briefje vnn den kassier de japon an madame E tell verwisselde voor hflar I eigen eenvoudig mantelpakje en Hond Altreet ïnslenterde met het frevoel te grondet geriehf en onteerd te zijn J Wordt vervoljd De dievegge ik eisdi het ommddellijk ontslag van juffrouw Irfiriiitr ander zjiJ ik de zaak m handen der poJitie gevöi Ook aal ik voortmill een andere fiiitia Iw nstigen en nujn rieii en zooveel mogelijk overreden hetzelfde te doen Maar mevrouw ik ben er aeker van dat de hoele zaak een toeval was JuffrouwLoring IS rlireel vaju een middelbare school bij onn sekomen met oiiiberiapelijke getuigschriften en ik lien oivan overtuii dat lit liet gevolg van een zeer toevallige fcanienloop van omslan tiKheden Eén oogenIdikje mevrouw Juffrouw Loring De f igenares boog haar gOMvdnleerd en verontrust hoofd om den lioek van het salonnetje en ripp Hetty op bevelenden toon Het jonge meiflie kwam onniidd llijk met een verhoogden blos on haar donkerblauw © oogen fonkelend van verontwaardiging Lady ülga liescluüdigt u ervani een iiw H en speld trestolon te fiebben die kooftjs ïjj zegt op hiiiir japon is opengeepron tron en i p den grond gevallen terwijl zij een hoed paste Terwij n veinsde er naar i tf zoeken viel ztj uit tiot zakje van uw jfipoxi Wat hebt u tileirop te antfwoorden snauwctp madame Kstellp zonder een spoor der minzaamheid waardoor ij zich gewoonlijk ondeisrhedde Ik knn nltcon antwoorden dat ik er Covn flauw vermoedwi van had dat diospeld In nuin zak 7V en ik kan met beanjpeni hoo zij met motrelijkheul uit zieliKelfvan mevrouw s japon in de mijne is geko FEUILLETON Ti en Als ik haar weggenomen had zou dit Uaöehjk gemerkt in en rk weet dat ik mij niet gebukt Heli alvorens ik er van hoorde Toen ben ik natuurlyk ui alle hoekjes en gnaljea gaan zoeken Er klonk at solute waartieid en eerlijkheid in lederen toon van de heldere raeisI jGssteni oU innerlijk was Hetty s ciief woedend op haar gedistingeerde klant want Hetty ipet ha ir perfecte opvoeding haar jeugdige schoonheid en haar rustiige üeftalligheid was bepnuld een aanwinst voor haar ïjuiik I Maar met eon innerhjk sHiouderoplialen I fcliikte de wereidwijKc modiste zicJi m Het ty s ontaiag wel wetende dat niels andera Ie arrogante zelfzuchtige vronrw jiie alléén voor liaar genoegen leefde tevi eden rou stellen j S oudt u omdat het zoo n ernstige kwestie voor juffrouw r ring is op zuik een imnklaeht te woiden ontslagen de hoede I zaak niet kunnen besdiouwen als een van d vreemdsoor tl i p dingen die fomtijrts voorvallen maar icderen uitleg tarten I pleitte madame Eegtellf met de ijdele hoop I een snaar van medehjden m het iiart harer cliënte te raken Maar zij had evengoed vim een steen of I een rots kunnen verwaeliten het goddelijke gevoel van raedetyden te kennen dan van dip wreedkoude herekendc vrouw die met j een onbesch annul vertrouwen in de velHg heid vnn 1 rmr niml ch j i eïiike p iiitie opzettelitk he blonde on chiildiL e jonpe meis je dat 7 0 1 arhaimelnlc hulpeloos voor tinnr stond hPlaKterdp t Tk knn niet bpgrijpeti waarom je sjon