Goudsche Courant, vrijdag 29 september 1933

mgm r met q ijpenj dal hei buitenland dat ïioo kegeii die alweermautregeleu van Duitöcli land próiestcerl uiaua zelf aan deu aude I ren kimt de Jouusqlie vluchtelingen uit Duitsclilaiid mot bij zich wil opnemen Tcii fclotte höptreed Goebbels de gruweiCiUiipagiiB van Joudsche uitgewekeuen Du DuitAdie regeering wil volblrekt geen goedkoope wraak zij heeft den eerlijkui wil een practiBciie oplüesing au Jiot JodeuVuiagötuk te vuiden die zonder twijfei ook op dit gebied tot ecu dofinitieve ophehk iing aal kunnen leiden Duttschland en de nationale veiligheid Een korie zintopeling op liet untwapen m gs vraagstuk lgde Hel ligi nioL m het veilangen an ecnig volk aeide Goebbels dat dit Duilt üilaüd verdei aln een volk vuii den tweeden lang woidt behandeld en dat i DuiteelUand de middelen van vei dethgnig ontnomen büjvtfU die voor het behoud zjjner nationale veiliglieid noodjg ijn L it dezen wenaoli te ttilleii afleiden dat DuiLachland den wU tol oorlog zou liehbön tarwijl oveial elders niet ontwapend do li böwapend wordt is kortucbtig en onlnioetligend De Uuitsclie delegatie ib naai Geneve gekomen mei den ta nstigen wil om zomler eenige vooringenomenhoid aan de oploasing van de groote vraagstukken mede te werken jèm Duitsche regeenng wü en kan de lioojf let ijj even dat ovürecnstempung mogelijk lö wanneei ledei m deu ander den eerlijken partner ziet en allen ei naar streven een toestand van vrede en algemeene welvaart duurzaam te waarborgen Daaimee is echter onvereenigbaai dat men aan een volk de lucht t öt viij ademen ontneemt en de wereld voor alle eeuwigiieid m overwonnenen en oveiVinnHare verdeeld bJijft Prijsvraag N C C Koop vast een crisis briefkaart voor Dinsdagavond ± 1500 prijzen Minister Oud voor de microfoon AanitössinKsproces is moeiiyk Wü moeten ons instellen op een leven dat ligt op een lo er peil Ue handen ineen I lüimu UI le ouiii rfcüjcjdejio klassao w I Ion als L e eonitractaiur if zt venU n miaadffli inaaiin Septci r 1934 zul oude lm J wordsn g iien ot IW l taaiKie looo dimkan worden gciaudliaald Woidt mi tt daar Vliet over eeng diiu l upt da Ü A Ü tuBsJUentijds a lf Sj q 9rige i rt dsvoo i ardan vaiin If iwijiijjl overeeSkoniBlM l6 wijzi niin tetiet laiid ljjk contractpf BUITKJSLANDSCH NIEUWS OOSTENRIJK Heimwehren bü Vaderlandbch Frwit Naar V D uit VVeenen meldt is gisteren een vergadering van Landsleiders der Heimv ehien geliouden waar het besluit werd genomen dat de tieimwehren zich zullen aansluiten by het Vaderlandsche Front VKKEENIGDE STATEN Nog elf millioen werkloozen De voorzitter van de yttnerican Federation of Labor William Green verklaarde volgens een V D t legraniTliL ew York dat sedert Maart j l ongeveer fel 4uilioen arbeiders weer tewerk zyn gesteld pihW min bedraagt het aantal werkloozen in de Vereenigde Staten op het oogenbiik nog ongeveer eltmilhoen In Augustus j l waren 3 nüüioen gezinnen op ondersteuning aangewezen en het is te vreezen dat dit aantal in den komenden winter zal aangroeien tot 4 s millioen FKANKKIJK Handelsbesprekingen met Rusland Ongunstige handelsbalans Reuter meldt uit Parijs dat de hervattingder de vorige week geopende besprekingentusschen de Sovjetdelegatie die wordt gepresideerd door Geerevitsj en vertegenwoordigers der Franaehe regeering welkeaanvankelijk op gisteren was gesteld tothet begin der volgende week is uitgesteld De groote lynen van het beoogde commercieel accoord betreffen een Fransch minrnium of overgangstarief voor bepaaldeliussische producten die op het oogenbiikiian een algemeen tarief zyn onderworpen De handelsbalans toont thans een groot deficit aan FrMische zijde Frankryk ivoerdein 1932 voor 539 miüioen francs aan Russische producten in en voerde gedurendedezelfde periode slechts voor 47 millioen aanFranhche goederen naar de Sovjetrepubieken uit Dit onderscheid zou ten deele kunnenworden opgeheven indien de Rusaischp regeering er toe zou kunnen besluiten bepaalde orders by f ansche industrieelen teplaatsen welke zij tot dusver tusschen ver chiilende landen verdeelde j Militair ambtenaar S D A P lid Het beroep van Voordewind ongegrond verklaard Het A iiibtenarengerecilit te s üravenhage lieelt ongegrond verklaard bet l eroep van H Voordewind tegen het besluit waarbij Inj wegens ongeschiktheid eervol is ontjilageu als graveur bij den TopografiseJien Dienst Zooelö men zi h heiinnerd had de beer Voordewind geweigerd een hem voorgelegde Mr J F W Duya blijft lid van de S D A P Het royem Uvoorstel ingetrokken Naar wij vernemen is iij de gisteiavoiid treiiouden vergadering van de afd Vï van de Haagöche federatie der S D A P het voorstel tot royeering van mr I E W Duys lid van de TiWef de Kamer na lang lurige besprekingen over de bekende brochure meetrokken KAlilO NltóUWS Programma voor heden Hilversum 5 3 1 Cuiicert dooi het VA R A Orkest en giamofoon 6 40 Prof iir J Tinbergen over Vooruitzieliten ten aan ien van de economiselie criaib 7 00 S O H berwtJiteu 7 02 Concert doi r het V A R AOrkest V l KO 800 Cursus 8 30 Concert 900 Cursus 9 30 Concert looo Vaz Difis 10 15 Lezing 1Ü 45 Gramofoon V A K A 11 00 Oigeltipel 11 30 Gramofoon Huizen 6 b0 Giamofoon 6 30 A J Herwig over D l ehande mg van bessen frambozeh en aaidbeien 7 15 Nieuwsberichten 7 30 Litei air halfuurtje 8 00 Couceii orgelspel en ianfr dooi de Kon Aiaiir nen ingver Apoüo te Amsterdam 9 00 Declamatie door mej Ju van Aken 9 30 Vervolg concert 10 00 Vaz Dias 10 30 Grar mofnim Overeenstemming in de bouwbedrijven Collectief contract afgesloten voor zeventien maanden Een loonsverlaging van 5 tot 6 cent Na lat de onderhandelingen inzake het collectief contract vooj de iwuwbediijven met tot een resultaat liad en geleid hebben aangezien het v tTschil zeer gering wiu n I één cent per uur de boofdbe sturen van den Patrotuishoud voor de bouwbedrijven in Nederland en de NederiandHeiie S K Bond van bouwpatroons zich beraden en bet loten alsnog over het verschil heen te stappen en bet aanbod van de arbeidersbonden te aanvaarden De volgende wijzigingen en aanvullingen zullen thans behoudens goe lkeming van de reflpectieve ledenvergaderingen in de collectieve arbeidwn ereenkonist worden aangebracht Wegenbouw de C A zal hiervoor met gelden behalve wanneer het bestek van het deebetreffende werk de toepassing der CA O voorscliTljft Werkverschaffing en werkverruiming de CA O zal niet van twpassing zijn op werken waarvoor de overheidslichamen de arbeidsvoorwaarden zijn opgelegd Uurloon een verlaging zóó dat d uur KERKNIEUWS Db Berkhof overgegaan naar de Ned Herv Kerk Naar het Nwbl v h Noorden venieemt heeft da A M Berkhof gewezen predikant by de Chr Geref Gem te Sneek zich aangesloten by de Ned Herv Kerk te Sneek Hij heeft het plan zich aan een rijksuniversiteit verder te bekwamen voor het predikambt in die kerk lUDI0 TBLEGRAFT8Cn WRERBERICIft 29 September Htm flte stand 772 4 te Helsingfors Laagste stand 767 0 te Andenes Verwachting Zwakke veranderlijke wind htt lodenvTaagstuk onderhanden genomen j latej uit zuidelijke richtingen Nevelig tot lilt was de humane en logische methode zwaar of half bewolkt Weinig o geen neerDe Dxutacihe regeering kan zich volstrekt slag Weinig verandering in temperatuur De Volkenbond Minister Goebbels als advocaat van het nieuwe Ouitsohland t ttn pleidooi voov Duitsche veiligheid en gelulde rechten U J Jttal liu lelt Hhti ie Oenève hrtejt tiishren de V alk iiboiwJ9 OuiiialLBten lot een bijGliiKomst hijt engeroeptiii Op tiezo Ijijytnkonwl wuarop byna aJiy jomiiuaidten waren veibclwjnwi lieef uuWh uiGoebijels Ue iNeduwei teiuy van hen aJlfeii in ciböpeu opdut ie openbare üweiuug d r Kt i eia toch Biüt ïO tenaijdig wu üorileelea uvec iiet itiuwe UuiUclilu iia ala t jt lawitü hét geval was Aliiiistei üüebütla bptait niet deu vuiigun aiued van zijn i veituigmg zontifa dttarbij dill ij ma1igdwi Iioffölijkm ux n te verliezui die UI Geuóve gebiuikelijk ia OoeljbelB began njot ijet uitbpreken van iiU ittedwezen wi de telombtelliüg van het l ttitsLlTB voik dat lie oiUötaan va een iititicmaAisoeiaiiijtiöL lieu aUat en de t ugwtiilcing daarvan op döu eeouomischen en poüiiekofl vorm van liet Umtselie voikswvzen m do wereld niet begrepen zijn en 2tili = veroordoeld worden Het Uuitaclie otk begrijpt dat dït met slechts gesduedt LUt gebrek aan goeüen wil Het vraagstuk an het lïaiionaaJ sooiaJiBnm ia zóó nieuw en cle prartische ver wezentij ktiig daarvan in Duitaehland zóo geheel zonder eenig pr ct deRÉ dat men er zich grondig in moet veuiiepen om tiet te kunnen begnjpeu en welwillend te kunnen beoordeelen Hp imtiouaat sücialisme tracht niet getwtei nieuwo meliioden het oi van een lana tfe voimen en binnen het eigen land zelf 6611 diagelyko aptoösmg voor de zware cnAis te vinden Goebbels wilde daarom beprciev athans oenig juist begrip van hetiicxi m J JuUscJiland geschied is voor dit ijljei nation aai forum der Geneeïsche journalisten te wekJten De natioitaaUsocialistiBcfie regeerinj en de democratie in de öftrster plaatb beötaat m de wereld de opvatting al soi de jJmlAche regeermg door lürreuiuaxiün d macht g repen lieett tJOcLibeld iftijst ei luertegonover op dat de j hijfctdagvetkiezingtón van 5 Maart een vutstïekte meerderfieid oor de regeenug van Huler gebradU hebbeu leder die thans ytiiUiciiland bei kl zal daar overtuigd wüiden dat het Uuitaohe volk in steeds meeidere mate het rf ecruigsprogramma aarivaurüt Indieu tham nieuwe verkieam ijV ïoüden plaats vinden aou de regeering imnwtens een meeidertieid van 7ö of 8U j cl VBikrijgen Üoebbeis stelt dit voorop om de toenedermg tusbcheu liet autoiitaiie Duilschland en ie democratische wereld eötder mogelijk lo maken Volk en regeenng aijfl iq JUnUachland één de wil van net volk iB ook de wil van de regeermg en omgelieerd De modorne staatfcopbouw in iJUitectUand is een veredeld aoort democratie waarin uit Jtradit van het mandaat van Ji9t voik antontair geregeerd word zonder d t iiet gevaar bestajit van uitwJSdohing van den volkswil do H parieznentair tuslicn Dspel De noadmaatregelen tegen de andera Ceflnden Na betoogd te hebben dat ook ia Umtcclilund naar den wil van liet volk geregeerd wordt üeit üoehbela uiteen waarom de regetring de meeningbvnjheid en opiwaitie van andersgezinde pergoneu mot lieeft kunnen dulden De legeeniig kwam aan het bewind op een oogenbiijt waarop Ue werkeloosheid haar tioogiepunt had bereikt het olajcwisme dreigend voor de deur stond ep de heftige tegeubtellmgeu tuBöchen da versühiliende partijen het Duitsche volk jeedg uit elkaar gerukt hadden en ieder gevoei van nationale saamhoongheid hadden j veiiuetigd De nationaal aoeialistische reijeenng moest onder deze ometandigheden eeiet al het mogelijke doen om de gevoe iene van vertiwijteiing door een nieuw ver t irouvvensvol optimipme te vervangen en in den Joop van dit vernifuwiègsprocee moest ZIJ aUes uitschakelen dat om redenen van partijpolitiek dit streven vijandelijk gezind was Het nationaal aocialiame tegrenover Marxisme en communisme üuebbels heliandeide hierop het viaag=tuk = an Jiet Marxisme en communisme in Uinischl d en aeide ieder wist dat er een ïlrijdvvas op Duitschland en de Joden Met roote belangHtelImg luibterde uieo iii6i op naar Goebbels veiklating over hdt tii den van de nattonaal sotialiRtasehe i ö geeuug tegenover de Joden Dit deel van ija jtde was echter wel liet zwakfite en Het iniritt Luertuigend Goebbels verklaarde VI Il bt wust te zijn dat eén der meest ver bienJo verwijten tegen de nationaal eocifl iistibdie legeermg lo dat de behandeling vau het Joden vraagstuk in etnjd is met de wetten der mensL4ielijkheid Goebbebj gaf UIL dat in het verloop der nation aal socia iiatischo revolutig somtijds onbevoegde ele I menlen zicU aali de Jodien vergrepen lieb ben Ueze incidenten kunnen Blecht bij ZB k ijii Bij dt beoi rdeeling vaji het op ticiJt i van de regcering z if vergete men iiitl dat de Joden voorheen m Uuitsihland en liosliaaenden invloed op het geheeh fi Uhjke lé en gelia t liehl en dat zij de peil Ifiteiatuur ioscoi en en theaterB on l tpt il i in handen liaddwi dat ui groole = t ikii ais Berlijn 75 pci der junsteq en ail tji Joden waion diat zij de beurs het pailument en ile jiartijen onder liun toe iiflii hadden IVffeiiweer wa daardoor sptitiljan en nverniij elijk Welk ander Jo UMhen invloed m het i enhare leven hebbiMi geduld De Duitsche regeering haeif door middel van wetgevende maatregelen i Gisteravond U uur heeft de minister van tinoncieii mr P J Uud voor de ladiu een cuiiserie gehouden ovei de staatsüegruoliiig tn de staatölinaiicien Ue rede van den railubler werd over de zenders Hilversum eti liuizen uitgezonden De minister begon met een hesprekmg hoe de begroeting elk jaar tot stand kunil om daaiui een beschouwing te wyden aan de middelen Het dekkmgsplan wordt uiteengezet in de Sola betietlende den toestand van s Ryks linaiicien die by de begrooting wordt overgvltgd L eze InoU die men m het dagelyksch leven de MlUioenennota noemt geelt fctn overwicht van den financieelen toestant en zet uiteen hoe de regeermg zich vourhtelt het begrootiligatekort weg te werken Over het jaar 1934 heeft dit tekort een ongekend hoog cyfer bereikt Trekt men de geraanidti middetenopbrengst van de geraamde uitgaven af dan blijft een tekori van niet minder dan 2ti7 miUioen over Zou erg als dit tekortc ïer zou doon sermoeden 1 S de toestand gelukkig niet al blijft hy na de wyztging die aanstonds wordt vermeld aog hoogst aitfgwekkerut Deze wijzigiiig IS ue volgende Wy hebben op het oogcnbhk te rekenen met de omstandigheid dat een groot aantal tgdelyke belaatiugen op 1 Januari ol op 1 Mei 1934 zal komen tt vervallen Deze tydelijke heffmgen tezamen verte guiwoordigen voor het jaar 1934 een bedrag vfan 76 millioen De regeering heeft voorgesteld ze alle te verlengen sommige voor dgn tyd van vijf jaar en andere voor den tyd van écu jaar Brengt men dit bedrag van 76 millioen in mindermg op het zoueven genoemde tekort van Üöl nuUioen dan blytt in een rond cyfer leeji tekort van 190 mil l oen over Dit cyfer vertegenwoordigt dus het tekort dat aanwexig zou zyn wanneer men aanneemt dat dg belastingdruk in 1934 I aan dien m 1933 gelyk zal zyn Üe minister besprak voorts de criBiauitgaven en op welke wijze tleze tot nu top werden gefinancierd uit het IteöCrvefunds en het overschot van het Leeningsfonds1914 welke bronnen zyn uitgeput We zyn daardoor alduo de minister m den toestand gekomen dat wij feitelyk de crisisuitgaven financieren met geleend geld I Dit tezamen heeft tenslotte geleid tot eeizoodanige verhooging der uitgaven op de begrooting dat het zooeven vermelde tekort an 190 millioen is ontstaan Dit tekort moet zoo spoedig mogelyk verdwynen In éejx jaar kan dit doel niet woiden bereikt Daarvoor zyn de maatregelen die vereischt worden te omvangrijk Bovendien is het onvcrmijdelyk dat maatregelen thalis genomen eerst over enigen tyd hun gunstige werking daadwerkelyk duen gevoelen Van het grootste belang is daarom dat de maatregelen worden genomen met den meesten spoed zoodat binnen den kortstmogelyken tyd de zekerheid bestaat dat het herstel van het beg rootingse ven wicht 13 verzekerd Het 18 dit doel dat de regeering by het opstellen van haar dekkingsplan heeft voor oogen gestaan De financiering onzer Htaatsschuld Wat de wyze van financiering van onze staatsschuld betreft Wanneer de uitgaven ue inkomsten overtreffen gaan wij geld leenen Wy doen dit eerst op korten termijn V ij leenen voor drie maanden voor een haU jaar ten hoogste voor een jaar Het is deze schuld die men aanduidt met den naam van vlottende schuld Dit geld hebben wij in den laatsten tyd gekregen op voordeelige voorwaarden De toestand van het economisch leven maakt dat er op de geldmarkt vee middelen beschikbaar zijn Wy betalen voor onze vlottende schuld dus een lage rente Toch kunnen wy niet doorgaan met maar steeds weer op korten termyn te leenen Wy hebben immers niet de zekerheid dat men als de termijn eeiier kasgeldleening om is ons het geld opnieuw wil geven Zouden onze geldgevers dit op een gegeven oogenbiik weigeren dan zouden wij vastloopen Wij zoudeq dan terug moeten vallen op den steun van de Ned Bank Ken over matige uitgifte van bankpapier zou al spoedig het gevolg zijn en de inflatie met alle gevolgen van die zou voor de deur staanWij moeten dus voorzichtig zijn dat onze Vlottende schuld rtiet te hoog oploopt en zorgdragen dat wij haar tydig omzetten in leeningen op langen termyn Leenen op langen termyn kurinen wij echter alleen als onze schuldei ïchei s vertrouwen stellen ÏTi onze süliditeit en vertrouwen doen ze ons alleen als zy weten dat onze huishouding in orde is en wy niet boven onzen stand leven Daarbij komt nog iets anders Het is noodzakelijk ter bestrijding van de werkloosheid dat wy zoo apoedig mogelyk overgaan tot het uitvoeren van groote nuttige werken Wij wülen de droogmaking der Zuiderzee voortzetten wij willen wegen aanleggen en tallooze dingen meer Wij kunnen dit alleen doen als men ons daarvoor het noodige geld zal wÜlen leenen Hoe eerder onze begrooting sluit des te eerder kunnen w i dus met dezen opbouwenden arbeid aanvangen Versterking der middelen is noodig met nieuwe belastingen welke de minister noemt Tg zamen zuHen zy ruim ƒ 106 millioen moeten opleveren yervolgens tot de uitgaven komende bespitak de minister uitvoerig de bezuinigingen op Onderwija en Defensie de financieele zijde van het Verkeersvraagstuk de uitkeeringen aan de gemeenten uit het Gemeentefonds en het vraagstuk der aalarisregeling van liet liykspersuneei en het overige overheidspersoneel j a mm ifscoi Al die maatregelen tezamen zullen in totaal een besparing opleveren van Ö4 mil liofcïi hetgeen gevoegd by de 106 milUoen dei nieuwe belastingen het tekort van liJU millioen zat doen verdwynen Voor etfn juist inzicht in de verhouding tusschen bezuini gingen en nieuwe belastingen up deze be 1 grooting is het noodzakelijk het bedrag der besparingen van het dekkingsplan te ver mterderen met de besparingen die reeds in de cyfers der begrooting zyn aangebracht B j het bedrag der nieuwe heffingen van 1Ü6 millioen ten bate dér gewone begrooting moet worden gevoegd een bedrag van 9 mil lioen meerdere belasting ten bate van het I verkeersfonda Aldus bedragen de nieuwe lasten tezamen 115 millioen en de besparin j gen 110 millioen een zeker niet onredelijke f verhoudmg I GEMENGDE felUCHTK l i Westlandschtjlkruiv jam Tenslotte voegde de in iiiater aan zijn uiteenzettingen een slotwo vl toe waarin hy wees op den onaangènam F WffQ dor aangekondigde maatregelen Zy viudta bunrechtvaardiging dan ook alleen in hun absolute noodzakeHJkheid W ij bevinden onsiri een van die tijdsgewrichten in de gejschiedenia der hienschheid waarin zich verai deringen voltrekken van eeB geweldigenonivang ledere crisisneriode is een stadiuihin een groeiproces dJ crisis is het zieRteverschynsel in de maatschappelyke ontwikkeling Nooit keeren na een crisis de toe standen weer zooals ze voor de crisis wart n Kaar mate de crisis breeder om zichbeen grjjpt en grooter diepte heeft zullendt veranderingen van verder strekkende beteekenis zün j J ond m een Hjd fc Uiteen inoeH wollen tpegcjuioht iidt pwticfl uiiMatiei alle mueitt gen ie viudfli voor de i ieir diillendé piJ leu welker noriijale ui jtgebiod slerki Kioiupen is dofh p tLarvun iXei pieöl nitjiL iüo ót n twe j drjeMan wordep geM i eiud j l n dcnke lUerlMl b aan dè 1 lundsi he diuiv ietiittiur Toen de k hun jtii verkoii laie l leii kwiJt Geen groep uit ons volk kan zich omtrekken aan de noodzafcejijiöieid otn hiirerzyda het vereischte offer te brengen Hetis de plicht van de lïegeering erVlaarbij op rtcht naar te streven dat niet van den een ts wordt gevraagd dat onredelykWs tegen f wat anderen moeten brengen hebben in de eft 4yd aan één dii g v 6r alles behoefte dat w allen tezam i do handen ineen slaan om ons volk hetón te lüodien door iden gevaarlykèn tyd waarr wij leven In het Kabinet hebbe j zich mani voorraden eeuigeral ken door het pubS stelkui 111 de kasai nen van de meest uiteenloopend richting lu i e gelt eimuid te vereenigd om zonder iets van eigen over4 tuiging of beginsel prijs te gevel te zamert dezen arbeid te verrichten Het Jiabinet zal zyn taak alleen kunnen vervuBen indien het zich gedragen zal weten dïitr het bewustzijn dat ons volk beseft iffiit het loo eenmaal moet en niet anders ka Wie zich goed rekenschap geeft van deni ieBtaanden toestand zal zich matigen in z jn critiek Hij zal begrijpen dat de omstandigheden van het tegenwoordige nu eenmaal niet gedoogen dat harde maatregelen achterwege worden gelaten fly zal ook begrijpen dat de stuurmanakunst in onze dagen moeilyker is dan ooit en dat protesteeren gemakkelijker is dan een beteren weg te wijzen Wanneer het zoo algemeen wordt ingezien dan behoeven wy in Nederland niet te wanhopen Dan zal ons volk de kracht hebben om ook dezen tijd te doorstaan en dan zullen wij straks wanneer wy weer zullen zyn aangeland op een vasten bodem al moge deze dan lager liggen dan voorheen onzen arbeid tot verhooging van het welvaartspeil weer kunnen hervatten 1 druiven le komïln eten zooala m de Beli M tdera welii gebeurt m de kersenboaa 10 eel gaaiden gebeurt m eclUer gcGii geüoww zijn u den zui der wet toen bleken deze kkasen oiujer Je Wiukelsiuitingswet 4o vallen Utpreci erd zjj dat de kweekera hun kassen en toebehooren zéér zeker niet t overwegingen van genoegen of weelde voor liBt publiek openaelten Toen men de Jabricage lan zekere dranken uil üo onverkoopi ure druiven ter hand nam geadvweetd door dt autieyen W genüighciien hoi gleeraur Spreiiger toèu duvelde het van de amblelyke bezwaren an beJeinnieringen Ibans heelt een Naaldwijksclifl kweeker van den munster bericht ontvangen dat hein geeneilei bezwaren in den weg zullen worden gelesd mits natuurlijk zyn product voldoet aatj de Warenwet Zaila werd alle medewerking lofijezegd inflien lie tuinlH uw pogingen doet om door h t zoeken van nieuwe wegen verbetering te brengen m den noodtoestand BINNENLAND De Joodache Invalide Prijzen ZuidHolland 15238 het hult en 17919 de auto tn het Gel ouw vo r Kunsten en Wetenöcliappon te liotlerdam is gi teravond da trekking gehouden van De Joodeche Invalide aid uid Holland ü No lóliSB iB tiet liuis getrokken op Vo 1791 de auto He lof iwaarop de boo£di rijs viel is te Arnhem verkocht h andere lot de autoj ie Amsterdam Geen margarine meer bakvet KmiQtjes met margarine In het AJgem Ned Landbouwblad schrijïl iH 6 het volgende Ken goed zukL nman kijkt vooruit 11e maiigannefabrikant dus M k Tot heden gaal het met de marganne industne niet i waad De tydeii kunnen ecjiter verana ren De productie ib reeds cenigszms ge ooniingenteerd en er gaan stetOB meer stemmen onder de boeren op om de oneerlijke eomurrentie tuswlien boter en oiargariiie weg te nemen docè Vte eawhen dat er een kleurverschil zij waarhij in de eerfate plaats gedaciit is aan de natuurlijke kleuren boter g ej margnrine wtt De margarinefabrikant iieeff deze beidu verseliijnselen samen door zijn hoofd laten gaan en ziet uit gekomen is Het H tegenwoordig mogelijk bakvet te koopen dat niet meer zooals voorheen het evai was hard is doe hdat de consistefllte heeft van boter Je krijgt er een flwch a kleursel bij en de mededeeling dat je het Ook op je brood kan smeren Inderdaad zeer vernuftig gewonden Te veel vitamine Volgens een mededeehng van dï L l hfttCher in hei Edaniburgli MedicaJ Journal word m het ziekenhuis aldaar een kind van 18 maanden gebracht dat w en lichaamszwakte niet loopen kon en dat te weinig WOOG De diagnose luidde ni ontsteking het kind stierf 8ectie twjiide een sterke ifBetting van kalk in de nieren aan Nader onderzoek bracht aan het Jieiit da let kind eiken dag een dubbele dosie van de voorgeschreven bestraalde ergosteroi werd toegediend zelfs in den zomer toen het kind aan de zeekust vertoefde Het vitar mine D moest als voorbehoedmiddel tegen rachitis de lieondervormmg helpen In dit geval waa eohter zooivee kalk in de nieren afgezet dat dezg niet meer behoorlijk konden werken f jjTAifek Éü GOUDA 29 Sept ffiSS De Zweminrichting i esloten Naar wü vernemen wordt aorgen 30 September de Sted weminrichtjng gesloten te 114 uur Uuud ch £ al€n Orke t Met aanvankelyk 14 led n is hier ter stede opgericht een üalon Orkest onder dilectie van den heer J J Jager Het beatuur bestaat uit de heeren W P v d Boach vöorz i van Wi a c V ey penningni A Sirrg en L Lafeber leden Het secretariaat is gevestigd Boelekade ii2 4U jaar by de N V Dufter Hartelijke huldiging Jan dra heer Hoonhottt I m Gisteren herdacht de heerj OE Hoonhuut nieeateiknecht by de N V lA Dortker s gjgareiilabrlekeii den dag óA hy 4U jaar gi ieden by die onderileming iÉ i dienst trad Des morgen werden de ji efhtgenoote per auto afgehaj gena door de Directe in he ontvangen L ü heer J A Donker hul j laris en heeft hem een mooi4 schenk aangeboden de e btjl heer Hoonhout ontving blo Nog werd bij deze huldi gevoerd door den adJunctk heer J Q Donljer door de f door den procuratiehouder tmg op het door den direct dtii yver en dg trouwe pUcbB deili heer Hoonhout prezenl pcrloneel ten voorbt eld V lft ii iiepchenken aan rhedeif Iparsonee fi antongerec Strafzitting van hf te Gouda van i i bpordeetd werden hs overtreding vai Vt H W v n K aria en zijno en vervül tnvé kantoor Ede den jubi linneringageoote van den Intuhgerecht j overtreding art 4ii K te Boskop ƒ 0 9 i openbare iironkei iCp tefMnxvftn 3 jsubs ipa uvertreiSing art f Sp fjrweg l te Gouda ilgeL Pol Gll ipv 4tWn Ü A H nGougfe bt JÉping ti overtrecUtfe at ii fan Gouda ffi L SfiteKPóudal 3 u k u ff n Wegips overtreding vanhart 22 M Sen il wet cfp te Barendrecht ƒ 2 subt 1 d h M VV te Barenditecht ƒ Ü 5t suba 1 d h D D den O te Barendrecht ƒ 2 suba 1 d h B v d W te Zevenhuizen ƒ 26 Bubs 5 d h Wegens overtreding art 4 M en K R J V te Barendrecht ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtreding woningwet T van N te Waddinxveen ƒ 10 subs 2 d h Wegen overtreding Crislszuivelbesluit A den O te Gouda 2 x ƒ 20 subs 4 d h voor elke boete C M H te Moercapelle 15 subs 3 d h V egens overtreding art 14 M en K R C J K te Kotterdam ƒ 20 subs 4 d h Wegens overtreding visscherywet L Y td Gouda ƒ 1 subs 1 d h Wegene overtreding art 79 Algem Pol Vurord Gouda M den O te Rotterdam en P J K zonder bekende woonpl ieder ƒ 2 subs 1 d h J van D te Rotterdam Bthuldig zonder toepassing van straf j J W S te Rotterdam ƒ 1 subs 1 d h Wegens openbare dronkenschap A K te Bergambacht en W L G te Gouda ieder ƒ k subs 2 d h In conflict met de Crtsia ÏCuivelwet Voor den kuntonrechier inuesL zich verantwoorden een Goudsche melkhandelaar diï met de Cribis Zuivelwet in conflict was gtkomen omdat hy de vereischte staten niet had bygehouden hr waren door hen lAte overtredingen gepleegd Het O M wee s erop dat er grootacheepsthe knoeieryen kunnen plaats vinden al de wet die toLh etn steunmaatregel der Iie geuuiig IS niet nageleefd wordt Tegen den melkboer werd gefeisch tweemaal ƒ 20 bs t ieemaai vier dagen hechtenis Verdachte merkte nog op dat hy van de te houden aaiiteekeninge niet begrypt Ik ordt zenuwachtig van al die bepalingen ïeitle hy He kantonrechter vond dat de melkboer de zaak niet zoo somber moest bekyken t Gaat alleen om eenvoudige getalletjes van hoeveel er van dit en van dat verkocht ia en dat kan zelf § een kind wel byhouden Overigens geloofde de kantonrechter dat de jaak wel piekfijn in orde zou zyn als op elïien liter melk een dubbeltje toeslag werd Segeven De melkhandelaar kreeg er niets af de uitspraak was gelijk aan den eisch FILMNIEDWS Thalia Hieater tturice ChevaUier in A Bedtime Story n het Thalia Theater draait vanaf heden ond de nieuwste film van Maurice Che ber A Bedtime Story n deze kosteiyke film kan men meemaken de dolkomische avonturen van de ke Chevaiher met de baby Leroy Wat aurice Chevallier als vrygezel in deze d i doormaakt met zyn baby en wby met de mooiste vrouwen van Parya al 9even amusant uJl Bedtime Story treden verder op wen Tv elvetrees Kduard Evereth Horton en anderen De regie is van Norman Tanroy SchouwburgBioflcoop SchouwburgBioscoop br ngt vanaf hedenavond twee hoofdfilms Allereerst Das lied von Leben met Aribert Kog en Margot Feeren in de hoofdrollen vefder Manoleacu en de vrouwen of De Koning der oplichters In deze film worden de hoofdrollen vervuld door Ivan Petrovich Mady Christiana iFritz Kampers e KUen Richter Waarschuwing Houders van lolen en premieaafideelen De Burgemeester van Ootmaraum maaktbtkend dat een onbekend persoon houdersvan ïoten en premie aandeelen uitgegevendoor het Algemeen Groningsch Assurantiekantoor heeft bewogen tot afgifte dezerstukken onder voorwendsel dat deze moesten borden ingeleverd om te worden afgestemjpeld en heeft zich deze stukken opdeze wijze toegeëigend en zal v rmoedelyktrachtten deze stukken te koop ian te bieden De nummers zyn aan het kantoor bekend I I Signalement mager gestalte rossig haar ongeveer 5 a 40 jaar gekleed met fantasiebroek blauw garbadine j ia gryze hoed Hij geÉft zich uit voor fNieland de zoon vanden directeur van het Alg Gron Afisurantiehulsj j De Hoofd tfflommissaris van Politie te Amsterdam ontraadt hel in relatie treden met de instelling zich noemende Bureau Hotel Café Restauraht Bed rijf i gevestigd Bloemgracht i te Amsterdam 1 De houder van dit bureau verleent zyn beiijiddeling by het kooden en verkoopen vam verlof zaken enz docH doet dit blyköns ver chÜlende by de poUtif ingekomen klachtenuiop zeer laakbare wijze V O i ts traeh iiy egadigdenjil te vinden vooi de functie va vertegenvMprdiger en probeert dan van I dezen een inkiSpsom iqachtig te worden fikx duu tltr maar boter iOtk v or fvmn in Mkiiurda gotdtren lijM Mihi kil riifFliriiwi Jub riM snemaker j C A fpskam spreekt over len koning j j kende pRütterdamt C A Üskam y ï i akei een iezmg gfedeii konöig iifc het SI J GistifeVa de ak houden schaakspel Na een fceik ms1 ter mrl M deiMal LoU ft 1 van 1 aarin d jhï voorzitzeide zich te verheugen ifsf dè groote la gstelling ving mr Oski i zynlonderhotidende uiteenzetting aan met te heggen da het schaakspel het eigenaiirdijïe heeft orti verschillen de dagelyksche dingen te doen vergeten De koning speelt in het schaakspel een zeer belangryke rol N te gaan hoeveel sterker de koning ia dfn de andere stukken irf technisch beschouwd zeer moeilyk De koning heeft veel bewegiiigsvryheid De koningin heeft echter maar dit spreekt zeide spr vanzelf de meeste vryheid van bewegen De koning heeft verder het zwakke punt dat men hem niet offeren kan hy is het stuk waar alles om gaat en daarom is ook au waarde als speler zoo moeilyk te bepalen Op humoristische wyze maakte apr daarna vergelijkingen tusschen aardsche koningen en koningen van het schaakbord Na zyn betoog liet mr Oskam op het wiindschaakbord verschillende interessante partijen zien waarin de koning ais speler een belangryke rol speelde De eerste party die in 1870 gespeeld werd gaf een beeló van een koning die byna het geheele bord ever wandelde en tenslotte toch won Vervolgens speelde mr Oskam op het wandbord verschillende merkwaardige partyen die een beeld gaven van het positie en stelling nemen van den koning Ook een party door apr gespeeld tegen een Tsjech op het in 1924 te Parijs gehouden kregen we te 7ien Ook in dit spel dat door de heer Oskam werd gewonnen kwam de koning uit verdedigingdin aanvalspositie te staan en hy won Na de pauze werden nog verschillende merkwaardige partyen gespeeld Voor de talryke aanwezigen was het een leerryke avond voor Messemaker was de bijeenkomst ongetwijfeld van groote propagandistische waarde Uitslag bekerwedatryd Hieronder kunnen wy nog laten volgen de uitslag van de dozen zomer door Mesaemaker gehouden bekerwedstrijd De beker werd voor 1933 gewonnen door den heer P H Burgwal De drie medaütes uitgeloofd voor de spelers die het hoogste aantal punten behaalden werde gewonnen door de heeren P H Burgwal h Joosten en P Hekker Faillissement uitgesproken De Rechtbank te Rotterdam heef uitgesproken het failliaaement van H Sliedrecht koopman in sponsen en zeemen Blauwstraat alhier Curator Is Mr S H Smit Agenda l Oct 10 u v m Zaal Central Ledenvergadering T O P 8 Oct 8 uur Sociëteit de Réunie Openingsavond Volksuniversiteit J H W v d Muelen lezing met films en lichtbeelden over de organisatie van een wereldluchtlijn Amsterdam Batavia 8 4 en 5 Oct 10 u 3 en 8 u Vr e Evang Gemeente Zeugstraat 38 Conferenties onder leiding van Ds H C Leep Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe 186 is tot en met 29 Sept benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter allMn TOOT rtMpt n UIT DEN ORCTJftBK BOSKOOl Verlaging huishuren woningen van woning bouw vereenigin gen Burg en Weth dezer gemeente hebben op de gemeentebegrooting voor 1934 een bedrag van ƒ 4000 uitgetrokken teneinde de huren van die gezinnen wonende in woningen van een der woningbouwvereenigingen te verlagen m verband met hun behoefte Op de alhier gehouden verkooping ten overstaan van notaria Houtzagers voor de ei ven van wijlen den heer W S Venema yn de perceelen tuinveld gelegen in Zuldwyk en Jlandenburg toegewezen aan den heer P W Hardy zer alhier voor de som van ƒ 7910 HAASTRECHT Van den di k giereden Donderdagmiddag omstreeks 12 uur is een met ledige kisten geladen groentenauto uit Delft naby de landbouwerswoning van den heer G Smit in Boven Haastrecht van den dyk gereden De cabine werd ernstig beschadig terwyi een der voorwielen werd vernield en een paar kisten werden weggeslingerd De drig inzittenden kv amen br goed af daar de wagen niet kantelde Slechts een man bezeerde zyn been docli doktershulp behoefde niet te worden ingeroepen MOORDBGCHT j Naar wy vernemen ligt het in de bedoeling om op het bouwterrein liggende voorde stichting Drost IJzerman alhier wederom twee woonhuizen te bouwen Aldus zullen daar in korten tyd reeds zes huizen komen te staan Voor de veiligheid van het verkeer zynaan de Moordrechtache Tiendeweg naby deonbewaakte spoorwegovergang borden geplaatst met roode vlaÉgen teneinde eenieder op dezo spooi weSovergang attent temaken i r i W inge ndën Buiten veranlLoordll kheld der I dactie JDe £ de SMiiS Collecte i j jsonda 29 Sept 1933 De jongereu Vi e è actie afd Gouda tieeifj hej bestaan ug een tflrooi biljet de Roode l ruiscoUeete tan a s Zaterdag af te kammen met tien Avelgemeenden raad weigijrt steun aan dit militansnie m voèpleegsterscostuum Omdat ei nu in het tioüldbestuur vtrscniUmde milittyien zitten en bij een receptie Ui jde Zallm een paar generaals de jubdeerende aUl Gouda liebben gefeliciteerd wü men daarmede nu eens lemonstreeren hoe miUlainstiBeh tiie onderneming toch wel ia Alen vraagt zich toch lieusch af of aan dat kmderaciitig gedoe van die jongeren nu met eena een einde inoet worden gemaak l o i tiauiwer kletspraat hooren dan ons onvoipréaen Koode Kruia toeli een vredesondernieming bij uitnemendheid tol taak hebbenJa bij mobilisatie of dfirlog hulp to verieenen aian strijdenden en civiel hulpbeihoevenden dusdanig te kleineelen lenHoe liobben zioh onze Koode KruiszuHters eii broeders uiet geweerd gedureatóe den langen niobilisaUe tijd en by de invasie van de ongelukkige Belgiscjic en andere vluchtelingen Kn hoe kan niet steeds bij rampen op den by tand van het Roode KruiB worden gebouwd Men zou hei die Vredeaactie eens moeten leveren bij strooibiljet haar gedoe testen te werken Men zou eens wat gelioora hebben maar van haar zyde moet aciiynbaar alles maar geduld worden In ons land kent men mimera geen militarisme De eenige veromK iiuldiging voor dat kinderachtig en ondergravend gedoe van Joiig€ren Vredesactie is dat zyzelf aegt dat die actie van Jongeren uitgajit en vurig IS liet te wenachen dat deze jongelui iemand vinden die hen zoo zV voorgaan dat het hun duidelijk wordt iioezeer zij in nun aciie r verkeerd doftn en hun klaaibhjkehjk goedbedoelde l ewegiiig naar deu kelder helpen Dergelijk ge doe ib todi waarlijk uU den tiJd Men voele zicti tiians eens te meer gesterkt de collecte van het Koode Kruia die zoo terecht het uiotto Steunt ons Vredeswerk voert van harte fc bedenken EEN VREDESGEZINÜE t O T KN WKPSTWIJPIN WIELRENNEN Wielerbaan Rijswqk Aaiigelol t Joor het blijvend mooie weer en gezien het enthousiasme by renners oQ publiek heelt de directie der wielerbaan Rijswijk beeloten toob nc eéiit traimgsnt te laten verryden op Zondagmiddag a s Van deze gelegenlieid Heeft de nieuwe htayer Alkemade gebruik gemaakt om Lone uit te dagen Lorie wist vorigen Zondag slechts met gering verschil van Alkemade te winnen Alkemade heeft deze week nog eens ernstig getraind zwodat er een zeer fcpannende strijd te verwachten ia Gezien het i httterend debuat van Alkeniade geloo en wij niet te veel te zeggen mdien wij bem een goede toekomst als stayer voorspellen OOST INDIë De arbrididnBpectie Het Bat Nieuwablad meldt dat de per 1 Januari 1934 voorgenomen ophefing van de zelfstandige arbeidsinspectie voor Java en Madoera reeda per 1 November 1933 zal worden doorgevoerd Het Hoofd van de Arbeidainspectie op Java de heer G Pastor zal ultimo October a s op wachtgeld worden gest eld TÏTAJÏKTiB ICHTEN De otereoteering De Leeuwarder l Oteriioteermc is vastgesteld f p 65 et pei K G Kopenhaagacltó bot rnoteering 192 Kr V w 804 Kr Een Filmbedrijf in de hoofdtitnd Heden zyn de opnamen begonnen Korten tijd geleden werd besloten tot het stichten van een modern fllmbedryf in de hoofdstad Nu ongeveer tien weken later is aan de Oostzyde van Amsterdam een filmstudio met alles wat daarby behoort reeds zoover gereed dat hedenmorgen met het maken van de eerste opnamen is aangevangen De nieuwe filmstudio ia gelegen aan de Duivendrechtachekade nabij do brug over de Ringvaart Daar was vroeger gevestigd de Chemische fabriek Oranje een drie verdiepingen hoog gebouw met een oppervlakte van 3fi X 17 M Dit gebouw met het daarby behoorend terrein werd aangekocht door de N V Cinetone welker directeur de heer I Biedermann het initiatief heeft genomen tot het stichten van de nieuwe filmstudio en aan wiens energieke leiding het te danken is dat in zoo korten tyd een studio tot stand kwam waarin heden reeds de eerste opnamen konden aanvangen De eigenlijke studio De eigenlijke studio is een gebouw van evveneens 36 x 17 M met een hoogte van U M dat tegen de oude fabriek waarvan overigens niet veel meer dan de muren zijn blyven staan is aangebouwd De plannen voor de studio en voor de verbouwing van het voormalige fabrieksgebouw zyn ontworpen door en uitgevoerd onder de dagelyksche leiding van den architpct S Vieyra die er in geslaagd is een uitafekend geheel tot stand te brengen De bou en verbouwing zelf geschieden door de aannemersfirma Springveld en Tromp te Amsterdim Torwyl aan de buitenzyde van de Studio die met de modernste hulpmiddelen geluidsvry is ingericht nog werd gewerkt werd binnen de muren het eerste décorcomplex opgebouwd Op zes meter hoogte loopt eenigalery langs de wanden der studio voor het opstellen der achynwèrpers en het maken van opnaiüen op groote afstanden Groote zorg is be st d aan de acoustiek opdat de geluidsopnamen aan de hoogste eischen zullen voldoen In het midden van de groote studio bevindt zich een bassin van 6 by 6 M voor eventueele water opnamen en er zyn speciale vloer en dakconstructies die allerlei mogelykheden bieden De films welke in het Amsterdamache HolljTVood zullen worden opgenomen zullen l er volledig worden bewerkt en afgewerkt In de grbote kelders van het voormalige fabneksgebouw zijn alle technische inrichtingen van het bedrijf ondergebracht en laboratorium met een automatische filmontwikkelinrichting de grootste in ons land die niet minder dan 1600 M film per uur ontwikkelt en kant en klaar aflevert de installaties voor het opwekken van kracht luchtdruk en stroom een lampenpark enz Parterre op gelyke hoogte met de eigenlijke nieuwgebouwde studio vindt men verder alle noodzakelyke inrichtingen van een filmbedrijf tallooze kleedkamers voor de artisten en figuranten badkamera requisietenruimte enz Daarboven zijn gelegen een projectiezaal een extra studio voor de na synchroniaatle 12 x ia M waarin ook opnamen voor gramofoonplaten zullen worden gedaan donkere kamers een groote kantine voor 20 personen met bljbehoorende keuken de kantoren kluizen voor films archiefruimte enz 5ooala reeda gezegd zullen ook gramofoonplaten worden opgenomen Dit ia een bedryf op zichzelf dat onder technische leiding van den heer W Hartog is ingericht Met de modernste hulpmiddelen automatische hydraulische persen de nieuwe gal vanoplastiek enz zullen 2000 tot 2500 graamofoonplaten per dag kunnen worden afgeleverd een voor ons land zeer hooge productie De technische inrichting De technische inrichting voldoet aan de hoogste eischen By de electriache installatie aangelegd door de firma J J van Soest te Amsterdam zyn de nieuwste vindingen toegepast De stroom wordt als hoogspanning 10 000 volt ontvangen en in eigen tranaformatorhuizen in 220 volt veranderd Voor de voeding der projectielampen i gelykatroom noodig Niet zooals tot dusver wordt hiervoor een omvormer gebruikt doch elke lamp heeft een geiykPichter Tot dusver heeft men dit systeem nog nergens behalve in Rusland toegepast Het heeft iiet groote voordeel dat niet door een defect aan den omvormer het geheele bedrijf komt stil te liggen Nu kan slechts een defecte gelijkrichter het uitvallen van een enkele lamp veroorzaken Voor de projectie beschikt men thans over 1500 ampère stroom geleidelyk zal dit worden opgevoerd Evenals bij den bouw van de studio en de verbouwing van het oude fabrieksgebouw heeft men er by de technische inrichting naar gfeatreefd zooveel mogelyk Nederlandsche fabrikaat te gebruiken De geliJV richtera werden vervaardigd door de N V Weco en de lampen zyn van de firma Philips Helaas kan dit niet gezegd worden van de toestellen die direct dienen voor het opnemen der films Men heeft op dit gebied het modernste gezocht en voor het maken der beeldopnamen heeft men gekozen een volkomen geruischloos Fransch de Brietoestel model super parvo het nieuwste op het gebied van filmopnametoestellen De gpluid opnamen geschieden volgens het Tobis Klankfilmsysteem Voor het maken van geluidsfilms zijn twee opnamewagena beschikbaar die zoowel in als buiten de studio gebruikt kunnen worden Dat vandaag reeds na zoo korten rijd met het maken van opnamen kon worden begonnen is vooral te danken aan de groote medewerking die Cinetone heeft mogen ondervinden van alU betrokken gemeentelyke bedrijven en instanties De Cinetone heeft reeds contracten gesloten voor het maken van vier films in Fronsche en Nederlandsche vwsle De op namen van heden geschieden voor ettn filn getiteld Meisjes in Vryheid welk6 film voor Belgisch cekenittg wordt vervgArdi d De buitenopnamen voor deze film zijn reeds door Cinetone in de Ardennen gomaAkt Wanneer de binnen opnamen van MelajeB in Vryheid gereed zyn beginnen die voor de Nederlandsche film De Jantjes waarvoor zooals men weet thans de buiten opnamen worden gemaakt Zoo is de hoofdstad heden een bedryf rgker geworden dank zy het initiatief van den heer Biedermann die ook b j deaen crisistijd nog blyk geeft van gezonden ondarnemingsgeest en aan wien het te danken is dat binnenkort in dit bedryf behalve de artiaten en figuranten ongeveer honderd personen arbeid zullen vinden KKCUTZAKifiN De upp ltei mün van het OJVl Verlenging tot 14 tagenV Men achryft ons Zooala bekend kan by veroordeeling wegens een strafbaar feit de veroordeelde g durende 14 dagen na de uitspraak van het voimib van den kantonrechter of van de rechtbank in hooger beroep komen Voor het Ü M is ingevolge art 4l 8 van het Wetboek van Strafvordermg deze termyn 10 dagen Vpór de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordermg in 1921 wa deze appèltermyn zoowel voor de veroordeelden als voor het O M geiyk namelyk 14 dagen Blijkens dg Memorie van Toelichting by de indiening van het thans geldende Wetboek van Strafvordering merkte de minister toen op dat door aan den verdachte een langeren termyn voor hooger beroep toe te staan dan aan het Cm het misbruik wordt tegengegaan dat de Officier van Justitie ook dan als deze zelf geen bezwjren heeft tegen de uitspraak na door den verdachte ingesteld hooger beroep zynerzyda appèl aanteekent teneinda aan het Hof gelegenheid te geven ook een hoogere straf op te leggen De voorgestelde legeling bevordert dat het O M allean dan ill hooger beroep zal komen als het werkeiyk grieven tegen het vonnia heeft De practyk heeft uitgewezen dat deza bepalmg tengevolge heeft gehad dat het aantal gevallen vraarin van de zyde van du veroordeelden hooger beroep is aangeteekend in groote mate is toegenomen In de meeste gevallen wacht de veroordeelde tot de termyn van tien dagen voor het O M verstreken is Eerst daarna toekent de veroordeelde hooger beroep aan Dit heeft tot gevolg dat het Hof geen hoogere alleen een lichtere straf kan opleggen Doordat na den tienden dag indien de laatste dag een Zon of feestdag is dan na denzelfden dagj het O M met in hooger beroep is gekomen bestaat voor den veroordeelde by hooger beroep geen kans meer voor een zwaardere straf Daaïxioor komen vele veroordeelden er toe in appèl te gaan omdat zy er slechts beter niet slechter van kunnen worden Voor gedetineerden ia de zaak eenigszins anders omdat zy gedurende den tyd tusschen het in eersten aanleg gewezen vonnis en de acht dagpn nai het wyzen van het arrest door het Hof irf het Huis van Bewaring blyven en qldus de kans beloopen dat de tyd in voorlooplge hechtenis doorgebracht niet in mindering komt van den atraftyd Hoe het ook zy het verschil in den termijn voor hooger beroep heeft teweeggebracht dat de Hoven methooger beroepzaken zyn overladen en dat enk e Hovan er toe zijn moeten overgaan extra zittingen te houden wat voor het Rijk belangryke extra uitgaven met zich medebrengt ook omdat meermalen de reeda in eeraten aanleg gehoorde getuigen opnieuw moeten worden gedagvaard en voor wat hun rei kostwi enz betreft moeten worden schadeloos gesteld Naar wy vernemen is op het departement van justitie thans een wyziging van art 408 W v S in voorbweiding waarby de toestand van voor 1921 wordt hersteld waardoor dan zoowel eer n verdachte als voor het O M de hooger beroep termyn wordt gesteld op 14 dagen Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 28 Sept 29 St l Officieel Londen 7 75 7 71 lierlijn 5it l7i S813 Pnrijs 9 701 9 71 ürusael 34 571 34 581 witaertand 46 14 48 06 Weenen KopenliBgen 34 65 34 60 StoekliolHi 40 40 Oülo 39 38 80 New York 1 641 i m Niet oflicieel Madrid 20 75 20 76 Milaan 13 04 13 06 Traag 736 7 66 BeursovM zieht Gedurende de moneenuren was het koar f verloop op de Amsterdamsch beura i ts heter dan gisteren en kleine koerswinsten werden gemaakt Het gebrek a n ateun maakte evenwel dat de koerswinsten we r verloren gingen en bij het slot waren de kqerpen nauwelyks veranderd Alleen in dB Younglcening ontwikkelde zich wa haud l waardoor de noteering ii ok tot 42 pet aan Duitsche obligaties lagen vast eveniöo da rubbeiaandeeten Amsteidani rubbers avanreerden rüim 2 pet Ford waren iets beter de andere noteeringen lagien onveranderd Siiikerwaarden pry oudend evenals petroleymwaarden Tabakken verdeeld dooh ft verschillen waren germg Scheepvaarten trokken ieta aan Amenk fondsen gaven kleine koersverschillen te zien Ned Staataschuld vaat speciaal wat betreft cvda sohuld 1