Goudsche Courant, maandag 2 oktober 1933

H c eiiaia de l en dit i u eiil emiiigetomïulS sieii benoemd na leeda gt iumien tiju geieueu gtpleeigd oveiieg met den geojgani eeidein landbouw Uu be loöling la ooK al luo het contact tubbthen dJ crisis runavetjeeutiate en de veei oudeih te veigeinakke lijken Uo aangebuden dieieu zullen dooi de uveiuemingacomuii oJOb worden ingedeeld In xe solAUenUt iviwuUteitbklaB en vdoi welkt vooi ledeie leieiiugagelegenheid paij zen naat levend jeviiciu up groild vin klas onwaariieermg wuidtn vAstgestoid Deze worden tijdig te Ue oveineuiingöcoinmibsie meikt de jver i genomen dieicn t n houdt toezicht enp de weging waarbij zooveel mogelijk ie provin Liale serlegHnwoordiget aanweüg ia Na alloop dei wt uig ontvangt ae levei aiieiei een leveunghbon waatop alle noo clige gege tiis omtieiit het iveigenomen diei wolden veinield Ueae l on woidt on deiteekend dom uengeiie die het und heeft geleverd en naniuis d uisi ruiidveecen trale cfcoi den veitegenwoorigei ot etn uei leden van de overneniingsconJiiissie Leveit eeu handelaai dun moet de naam van l n Koliouder van wien luj betiok wordeii vear meid Na ontvaiigbt en vieging woiden de dj len onderverdeeld naai de bestemminga plaatsen waarneen z gezondeoi zun in wor den Het ligt de btHloelmg te tidobten zoo ved mogelijk dieren welke daaivoor gesehikt zijn en vooi zoover daai vraag naar 1 levend uit te voeien naar hel buitenland e j gelijke wijze ais tot dubver reeda meer is geaehiea Van do te dien opzichte ot ionmn maatregelen IS sinds tenigen tijd de uitwerKUig leeda melkbaar Uveiigeitó zuilen de dieien welke voor uitvoer ot eonaumptie onge cbJkt zijn dienen te worden Het ligt in de bedoeling de lundveestapel met 200000 stuks in te krimpen Dit wil echtti geenszins e goii dat deze beperking voiUoe fe zal bhjken te zijn iliaiis staat i reeds vabi dat d eruii Iveeceiitiale t t ver der gaande maatie elen al oveigaan in dien de wenschelijkhöid tlaarvan modit bhj ken Dinsdagavond 3 Oct 296 M De prijsvraag voor hef N C C Heel Nederland doef me 1500 prijzen waaronder een Ford Luxe Auto naar keui van den winnaar beschikbaar gesteld door de Ned Ford fabriek j Wocwrtn Komon ontduil GIRO v rkri gb ar In d OfwjüïndES 186000 MOU IbJe Nbü alAVlSLOlfcUiJ 5e klasse 1 rekking vun MmikU 2 üA HiMge pryzen ƒ lOOO SOM U i80 14489 ƒ 400 21 60 3298 5306 200 349 10816 14614 18682 f 100 246 1210 54 3 7690 7T6J lOJJi 12670 17826 19928 20643 Prgaen van ƒ 70 163 162 178 306 607 657 33 jj697 706 721 932 1022 1037 U8I jsjj 1416 1488 1623 1666 1673 Ibvi iftj ngg 1671 1833 1950 1968 2146 2186 mt lm 2 02 2378 2570 2621 2874 2927 J02 3U6 8208 3330 3458 3466 3471 3491 im W 3606 3642 3700 3790 3808 3821 3852 iMt 4016 4062 4I80 4216 4274 4377 4841 SOU 5021 6027 5064 ol26 5262 6314 64W H8I 6702 5709 o727 6835 oS38 6897 6881 ST 0085 6100 6318 6319 6404 6430 WHO W 6916 6933 7118 7309 617 7631 7584 Wi 76S2 7641 7809 7909 963 8023 8068 tW 8083 8114 8168 8206 8224 8416 8448 lit 8619 8712 8793 9178 9194 9689 9752 m 987 10060 10082 10140 10170 10228 IIKI 10564 10664 10689 10608 10644 10962 IW 1U79 11221 11249 11318 11466 11630 UMIj 11760 11811 12116 12160 12164 12278 12J1 1 473 12641 12700 12751 12797 128S4 Wl 12912 13327 13330 134U1 13618 18728 OM 13808 13810 13925 13999 14422 14440 14 I 14509 14 2 14665 14941 14990 16057 ISOII I0II3 16269 16277 16330 1535 1543 IS 16649 15640 16711 16717 10838 16912 IIWI 16089 16128 16164 16298 1632S 16832 llltt 16422 16436 16479 16616 16710 16836 Ulil 17606 17664 17702 17711 r864 17878 1801 18499 18631 18641 18613 18740 18743 18711 1S827 18S66 18942 18976 19020 19066 MO 19166 19233 19287 19296 19402 19468 IM 19666 19749 19706 19912 19964 19969 IMH 20045 20078 20231 20276 20403 20606 20Mt 20582 20614 20704 20706 20748 20808 Nieten 30 51 63 78 87 137 147 W 161 172 187 196 224 7 4 JK 564 691 733 872 875 912 ION 11 11 1034 1089 1096 1116 1124 12 1 im 1372 h 5 1414 1425 1450 1477 1598 1812 1616 1521 1662 1664 lUi 1735 1741 1759 1821 1839 1846 1867 1871 1951 1975 1977 20S8 2050 2072 2078 2160 2161 2240 2249 22111 2360 23 1 UiU 2401 2416 2474 2495 2SM 2615 2548 2o61 2601 2604 2619 2658 271 2i4S 2766 2835 2854 2866 2881 2900 282 2966 2973 3048 3066 3091 3116 3120 3125 251 3262 3266 3307 UiZ 3336 3883 3441 3o06 3618 3624 3540 3560 36 0 3683 S6I6 3699 3766 3776 3844 3933 3985 4094 414 4163 420U 4203 4208 4314 4401 4414 442 44 3 4616 4535 4039 4o43 4549 4603 m 4613 4629 4646 4681 4704 4706 4738 474i 4984 5009 o040 ü i44 o046 6065 5076 509 6101 5114 6123 5152 ol56 51i8 5199 521 6229 6230 62o6 6269 6261 6276 6281 5i i 6339 6383 o399 5468 0460 6464 5504 5S81 5662 606O 6672 üo84 5611 o684 6105 674i 6821 686 08 4 o9 o910 5984 6025 603i 6050 6061 6091 6099 6163 6166 6287 62S2 6255 6W0 6341 6384 6386 6402 6413 644J 6406 650 6665 6563 6590 6591 6628 6 6665 6667 6680 6 80 6789 6821 866 6 6900 6904 6924 6969 6973 6990 6993 713 IJ63 182 281 29 304 7313 7360 73U 7436 7444 7486 7549 7546 662 7664 76 l lil 1 13 44 74o 7846 7894 7 81 7861 966 7993 8013 8016 8O06 8113 8144 8173 8226 824 8303 8306 8312 8360 8382 8414 8419 8462 8661 8ü76 8693 8636 8662 MD 861 8813 8826 8858 8877 8936 8976 W 9085 9108 9126 9197 9204 9206 9216 922 9229 9259 9304 9316 9328 9336 9411 9480 9490 9496 9636 9636 9o67 9670 9627 9629 9699 9808 9864 9893 9904 9914 9926 9941 9962 10006 10021 1003 10063 101176 lOl 10188 10256 10288 10292 10309 10839 10W 10359 10386 10434 10496 10i 40 10696 10 6 10674 10702 10764 10766 10638 10841 10W8 10939 11000 11126 11037 11039 11046 UM 11064 11066 11096 11129 i 222 11367 118 11393 11394 11440 11442 11468 11464 114 2 11611 11638 11646 11546 11663 11602 11M2 11649 11683 11687 1178 11747 11748 1176 11765 11779 11826 11836 11866 11904 llSSj 11942 11946 11961 119lio 11996 12018 12026 12066 12185 12140 12179 12820 12367 1242 12462 12470 12606 12617 12628 12627 12833 12667 12608 12638 12685 12709 12762 1Z7M 12826 12831 12870 12963 12972 12997 13002 18016 18071 13120 13136 13186 13212 13211 13242 13254 18267 18278 13281 13819 1SS7I 13896 18486 18446 13518 13628 18647 135W 18670 13602 13646 13668 13716 18748 IS757 13798 13848 13902 13912 13960 13994 14082 14043 14062 14123 14216 14239 14825 1434 M8e 14876 14896 14429 14433 14497 14611 14619 14642 14664 14668 14696 14639 14663 14704 14738 14744 14766 14772 14791 14M 14844 14857 14886 16030 16041 16046 160 6 16096 16109 15169 16249 16284 1 2 6 188 15812 16336 16339 16843 18347 16385 I6SW 16416 16417 16464 16624 15682 15860 16674 1S602 16613 16618 1S488 18698 16788 187 i gemeente dooi dezellde o rzaalt na verloop vt n eenige jaien net tientallen van mil liueiun zou Ualeu lot ongeveer de heltt van de UI 1929 ais redelijk eikeude uitkeering M et adiefcsant du ten tot tand als ten aansjen au de uUKeeiing uij hU gemeentt fondy in 1936 dieigt onaanvaardbaai ach ten een böroep up de en toestand om een veimindtring van Ie lond iuilkeeiiiig leeds m bel uitkeeiuigsjaai 1934 55 te doen plaats heblien moet liij nog te meel afwijzen Wie liet denkbeeld eener vermindenng an de aigeineene uitkeenng uit het genieeiiteiond ovei liet jaar 1934 55 naar bU lijkheid wil beoouieeleu moet zi betoogt net adiea naast toesuuid van a Kijka iinaneien ui oogenseltouw nemen den toe tand viin dg tinaneien dei gemeenten Het Nationaal Cnsiscoriüté Buondere propaganda campagne in de komende week Oinadagavond spreekt Prinses Juliana voor de Radio hAm luititerwedetrud Üud jr vooiiiltejoeliap viui jla van Oitleio heelt liet daëöJiJkaeh böstum vau het Nauonaal tutib tumiie Ie pei outvangen Ue ijespreknig bad ten doei opnieuw de aandac lit te Jni van Citlei n deelde mede dat iiet ltlonaal Cnaiö eomite dat piiJeeb Juliana p Ji Novenibei lieelj geinataheeid tlians 63 iniui i elt I it deze h dtn heelt zicli een woik eouiile gevoiml teiwijl het dagelijkeeU bepijuai met hr VSP tjUers aan ue nooid zicïi mei de centiaft leiOin belast heeft Het tomile li ett ziel tut luel gt l öld het IthJgen z o eel uiogtljjH in sameuHeikiug uet bestHiande möteliiugeji van mdjvidu eden nood welke bet gevolg is van cufeisr verfarnijn elen Ue organisatie van het fSatlonaai Crlaiscouule is oi ebouwd voleenö een gedecen trail eeid sybteem wiaibij de beiiandeling van individueele aanvragen uitsluitend beuBt bij de plaathUijke eion iles welke hans m lond 80U gemeenten zijn opgeiicnt ilesit kunnen bij gebrelt aan eigen middelen gemotn eerde aanviagen van algeineene strek kui bij het Centiale Comité aanhangig maken indien zij eikend zijnj eu zioh nebben veibonden lU pet der ingeawnalde en nog in te zamelen gelden aan dit eomiie af te iragen Uit 6y =ttein waarven de be doeling ia het saamhooiighe iagevoel van net geheele land to uitdrukkin g te bren gen bhjkt doeltieltend te weiken Men heett aan de llaat ehjke comités aooveel mogdijk autonomie gelaten auw om tJcliKien voorsctirilteii voor de behandeling an steunaanvragen 7ijn den ptaatselijken jfdedingen dan ook met gegeven Ue bedoeling IS dat bestaande mbteUmgen van maats chai peli k hulpbetoon tei plaatse werkzaam bhjven doen wat n ttai tijde an de opucliting van liet lomité reeds veriKhten Het optreden van het Nationaal OriHi i jOniité en zim aldeeiingen mag t in geen aevai toe lelden dat bedoeldt instel lineeii hun werkzaamheid inkrimpen Hoe hulp wordt verleend Viijwel uitsluitend worden bijdrAgen ver bend tot leniging van d red stoffelijken mx d i e geldmiddelen van het eomit zjjp nj onfoereiikeji Ü lot Itet veileenen Van steun in den vorm van verstrekkini van credieten of bedtijfskapitaal Aanderhalf miHiom ontvangen tot 1 Sopt I H 1 Naliitna il Uini i Comite ontving tot s pt 1933 1560000 ivaai an de dag bladpi ffe een bedrag van ƒ 166 500 bijeen bia lU Het k eidi t t dien datum uit be dragen f 63S0O0 en f 300 000 resj ectie e lijk in gpld e n in natuia fei wiji nog 170 000 13 vaptgetefeil it niet f winter in hel ooruit ichi iijkehjk vloeiende hulp I meei dan ooit geboden loeh moet vooril nltt ïei eeten werden dat aUt nog zo klei m I irageu len eiste welkom zijn 3 October propaganda avond Hu Coniite stelt i i vo jr Ie nieuwe litifHl ampigne die door medewerking van alU i in genooten He het niaar eenigszlns I etalen kunnen een sat ces moet worden te op nen met etn propatrinda avond door tie radio Pniucs jHltaaa voor de tnicroroon t e A V Kü heett voor dez ni ivond een bizonder piogramma simengeefeitf dat op i lueif iccds geschikt is de aandacht van de luisteraars t trekken ij heeft een con ert fecoiwaniseerd van het i eoemde koor van de Scala te Milaan dat in het Concertgebouw te Amsterdam zal zingen m t b hiding van iie xmcertgtbouwoikeat onder leiding van Albeit van Kaalte iiit cjonceit waaiin ook mymners voor oikeat alleen C i komen en vomtte oL k liöt ümroepoikest ondei leiding van ko lieep met Helene Lala ui sohate zi 11 zul laten hooren be mi om 8 05 uur Sa het eerete nummer zal jlii van Citter vooraitter van het i Jationaal l ri3it eomHé een kou openings woüid spieken Onn volgen een t eetal nummers vooi ko i eu eei toespraak van mr i J A A baion an Heemstra vicevw rzitrer vaa het tomite over ifingen die vo 1 komen Sua II net i vcüei een nuniiiit hei ft f i Auii vu la het Muuiei aan mi h h Viuu leu pamingiiieet t t vau liei Loiiiite Volgt een soio van Helene Luis ni t et Omioepcikeet eu dan om ifJÜ u zal 1 uiiscis JuHain zei ue eeitvooiziio ei Mi het tomiie ue luib eiaai toespreken Hut piogramma woidt veidjet aangevukl met tin luisleiweuslrijd waaivüor moue piijz u üeoehikbaai aijn Als uoofdpiije kan men een luxö Ijoid winnen I Biïrgeniéc8t rïren becretansaen UI uid olland Ruk gemeenten en CriHia werkJooa held De Provinciale Vfreeniging j van burgemeeatera en aecretarieaen m i Zutd Ho41and hield guiteren in iivuh te Kotterdam haar jaarvergadering Ue liovinemie Ue vooiziuer mi 1 ilioogleevei ior tuyn buigemeeeter van iïott iaam zei iii iju peniugbiedè dat eie ge neenieu in moeihjkiiöden verkeeren dooi het t h dat liet Kijk haai in dezen zwaien tijd maal ifcgelen opliet di hopelijk blecUW van tij delijken aaid zijn Lands en selalbbealuui moeten bcJiouder aan sttiouJe staan om dt luoeilijkhedea tg boven ie komen Het zou eehtor etn niet te aanvaarden gedaahte zijn dat Kikele gemeenten volslagen alhankelijk iJjn van het tüjk ïKïuaen blijven Moge er na de eiisis weer ten tijd Komen dat de ge lueeutebesiuien ala vooiheen izieli i p haar uuEOjiomie kunnen beioeipen Ue neer L b Koos buigemees ei van lekkieiktrk meld een mie ding ov r tii iswerkloozeuzorg voor het Kijk in de gemeen len tr zijn groepen an werkloozeu en 1 armiaatlgen waar het Kijk JHph niete van aantrekt In de kleinere plaatsen m de piovincie iswelk feenoeg te im en om de werkloozen teweik te stellen VVeikveristhaffing i daarliet middel Voor de steden is dat middel ectiter niet aidoenae f Spr conjtludeeide dat op het gebied vMi de zoig voor i usiswerklo zen nauwere sa mtnwtiking tussehen Rijk en gemeenten UJ atand moet komen iJe geheele volksgemeeiv ödiap moet de sohadelijke gevolgen der fiBisweiklooaJieid dragen Het tegenwoordige stalsel waarbij het Kijfc van 25 pet tot 75 pet bijdraagt ia on leofilvaarUig Het is een gevaar voor een ezond t emeentelijk beleid dat enkel en uitaluhend als gevolg van crisiswerkloos Iteid net den dag etn gfooter aantal ge meenten noodlijdend wordt t ok voor hel Kijli iB het geen aanbevelenswaardige poli liek m een toenemend aantal gemeenten te moeten komen tot bijna geheele betaling an de trisiewerklootrtieidsmtgaven v a de gemeentelijke noodlijdeuidheid lie beperkiiijï van den rundveestapel De yrijte van overneming Van het ree Nadat do centrale laiidbouworganisatiee volledige uiiQdewtrkinn nebben toegpz d bij dp uitvoering van do r de regeenng te nemtn maatregelen ten l enoeve zoowel van d inkrimping van den Nederlandsehen lundveealapel als van regelingen door wet ker toepassing het door de beperking ver kregen evenwicht al moeten bewaard hhj en zal do crisis rundveeeentrale weldra haar hoofdwerkzaambeden kunnen aanvan gen Uaartoe zal op veiaehliiende tijdig nader bekend te maken marktplaatsen gelegen held worden geboden vee aan de cnsi rundveeeentrale te leveren m de soorten 70oalB die voor elke ieveungsgelegenheifl zullen worden gevraagd in de provinciën zijn oommïeaiefl vau overneming bestaande uit een veehouder en een veeliandelaar ingesteld terwijl in ieder gewest de crisis rundveeeentrale wordt vei tegenwoordigd door een vertrouwenemao GEMKWGDE BERICHTKN Ernstig verkeersongeluk fivn perMon gedopd een andere gewond De chauffeur reed door maakte nog nog een dorde alachtoffer en werd gewresteerd Gisternacht omstieiKs l uur heett jp den Geldropsthen weg nabij de Poeiersche straal in iLinJhovtn t n üoodelijk vet keereongevai plaatw gehad Zekere van Uin ter gehuwd oud pi ni 35 jaai liep p dat uui ovei genoeniden w in d rioliting bindhoven toen hij eenklaps do ir een acli terop iijdenoe auto werd aangeieden en legen den rond werd gesmakt De man is kort daania aan fte bekomen verwondingen overleden üen vrouw diy met hem in dezelfde ruhting liep werd oveneenB sangeredeii en liep een lidite hoofdwonde op a dttor dr Van der Putt verbonden te zijn IS Zij naar ha r woning overgebraali Het lijk van V D 18 naar het lijkenlnus te Eindhoven getranspoiteprd v D was woon a htig te l indhovPn Ue chauffeur van de auto zekere v d uit Helmond is doorgereden Hij srhijnt raderhand nog iemand op denzeltden weg te liebben aangereden Uaaina ii hij terug gereden doch te Geldrop weid hij aange hoijden daar sleehts één lamp op nju auto bi andde üij zijn aanhoudinsr kwam de po Jitie spoedig fei oore waf hij had misdaan Zij waarschuwde de i mdliovensahe politie dfe van der V nOg gisternacht heeft ge rresteerd terwijl yijr auto m beelag is genomen Liefdesdrama Mewje door jongeman gedood Haar zuster levensgevaarlijk gewond Dader pleegt zelfmoord jisteravüiiid te omatreeku zes uur liit tt te Nieuwstad bij hJttard een drama piaa b gevonden dut personeh het leven heett gekost en waarbij een meisje an 1 jaien levenagevaailijk werd gewond Muiia Salden een meisje vain 21 jaren I wandeioe met haar vader en eenige fami lieleden toen onvej waditfc de 21 jange H l i poii op hen toetrad ploti eling een revolver te voorsehijn tiaalde en laaruit eeni ge sthottn afvuurde Maria Malden werd dw r een kogel door het hoofd getroffen Zij was op èi js dood Haar zevetvttenja ng 7U8je kreeg één sthot in den rug en één lu de hand ij werd in levens eVMirlijken toestand naar het ziekeiUmls overgebracht Ue dader slo ig de hand aan zich zelf Hij sthoot zioft ten kogel door Jiet hoOfiï en hjj wae op slag dood Maria Halden iieett een verhouding gehad met 1 l spoir Ue vader van het meisje waa hier evenwel tegen Zooala te begrijpen is Iieelt dit drama in het aiidera zoo rustige Nieuwstad groote beroerini geweKt Up de plaats waar het diama zicJi Jiee t afgespeeld staan gioepjes personen het vreeaelijk gebeuren te beapre Binnenland De besprekingen van Dr Cotijn te G nèTe Geen uitziLkt op Bucce ten aandien der algemeene handelspolitiek ttiiustet olijii lieelt giBtóren iijn be re fciu Qif tft öenet e i vBr ten veutueeie voort ïtftiug van t en iJi ii an liet werk ler eon leiepUy aff Loudeu beèiiidigd Naar er iyjüt ia ei ev i n eimg kans aJs ia JuU tiat li t weik Uei couieieutie m ijja gelieci wirdt voort ezeL apoiang awi de voorwiarUa d ax t p dat 13 meei tab liaalie ui dé mone itiiM v liffKkiiingea met voidaaii Vi V i iJU l eelt teil gioot Aaiital be pisklijjjBiLilBet lic gedöiegf erdeu van ver luUenJu Ibi iUj iiouJiöii tu hij zou naar Wij mêp dat er op he gebie van de algeiuee o ili aatJ spoiiiiüik vtx iioupig goeü tfptake van idvfjHi ijjB 4ai m uitziciit m up eemg Wat i overige wcrkzainiJieUen an de iO omiattie coinmis ie ttn I onde betreft ia Uet belangrijkste ofideiw rp de Jiarmoni fc jin an pioductie en consumptie Zoo als b kbüd ts ut Londen ondörbandeid over de völgeaide pioUutten Zuivtlpi dutteu éuHtftt wtjn kotlre catau Jioüt stpenkolen at tin LiDd Jjii iittft dr Colijn aan de pjfidtioeerende landen de stbriftelijke vraag genc t oin liuu mzii liten mede te deel n la den loop van september zija ei mo 22 biiavwi gesflnreven luet het vöiEoe t oni in iioJitm jfen over de autveiprodaeten eu daai op 18 door drie U nUen namelijk Nederland 4 W lt ei aua en Leilaml geantwoord terwijl oiei de aB ieT g producttai aooaJo bijv kof ie en cacao lü iiet gelieel geen alitwoortt in ontiiangea Undei deze oniHtandighöden ü het liegrijpelijk daj luen tlianfe uiet veel rat L kan doen dan ojmieuw een oiideizoeit Ovei detZg onderweipon iii gang It bi ngen Hielbi ia nu lin uitgeöcliaketd aangezien uitaiciit schijnt te bebkian dat de hootd j Jiioduoentea Ijmnen eukei dagen onaer lk i p vereen temnimg bei eiken Htt goedewttverkeer naar Duitschland belemiaerd De BJl N verzoekt de regeering om tegenin aatregetén Ue Boud van led ijloaUlolioudeiD in e d l n d teXa gjattleu dt miaiütera van i iiiten aiidSt he Aukeu eu vau Watoiataat t jafiraii th ermede in kamia dat liet Aea riafadacfie goederrai tian port ndar jjuitsuii i ad o lü het intubatiaiispoit looi de UtiJ t ahe autoriteiten volkomen ia hiopge j I a Duiiüclie iijde beroept men zTc i i4 l irbij op de ttTtüwö lÖgéDng wolfce 15 Ai j li epubhe örii en die pat op 1 Uecembei in warkmg zal tiedea Jp Nederlandsthe expedittftiraknngen lijfcrotiu gn k ontëtemmuig o ep deie be lelftineiirig vSn Nederlaudt ct e transpoiten ft ar JJuifothland teiueci omdat de Nedei iKlidsctie legeenng UuilcM ilien tianeporton d5 9 meid geen enkele belemmeimg m fen i Vi H6t geheel goedear A erMeerkQml ip 49ze wijïe 1 lianden van DUitaelie expe JL ü U N veizoekt den aiioiKter van ftültfllilaiWieGiie aken onmiddellijk te wii lan 5 tt 3üdernemers in Nedetlajui aan dezellde fctóirjisnde bepahngej yallen woMen ou d Tworpen als wtiaraair a Nederiandeis m j JMkWAUiand bloot at an Kortiiijc op uitkeenng 1 it Uemeentefwids JSiawtige bezwaren der GemeeDten Heffingümogelqkheden voor de gem nten veeial jiitgcpot Veai aanleiding an het wetaontweip tot v rüjiiidering van de uitkeenng uU het Oe mesiileïonM heelt ht t bestuur der Ver etüiging an Nedeilanilsche OemeentMi een 4itvcelig adres t t d © Tweede Kamer ge flcUt wHuriH gBwtapn wordt op den zeer list efi toestand waarin onder den druk d r aanjioudende tnais ook de gemeente ftikociöa zii h bevinden lerwijl een l tal jj eantt n leeds in nn noodlijdende positie Mjn gekomen dreigt een veider bclangujk d dt dei gemeenten Ie ver inken m een noodtoestand waaiuit zij uit eigen kracht pwn iridiiig rullen kunnen vinden ïfö aantasting tenei uiUieermg welke s Oiét IiPt minst om liaai ptabillteit in df f vftirbi gfigane crisisjaren voor vele geuteen ten in haar financieele moeilijkheden een nmlaltare teun ja geueeet ond r des e om taodlgtieden en op dit oogenblik moet oaai ie stellige vertuiging van aöresaant Iftlrfaii tot zóó ernstige verdere oiltwrichtini van gemeentelijke finaneien dat met alien QS5ïnnc dkartegQfl verweer moet worden ge = mht H t adie = ve tit t De f de Ktgei i m Her I ten onmmaJe met de hi torie en atisJ kih Jfr rnnQcieele Ver ioudingfl et J m stMjd iiit afdïi te stelion als aon aan de gf nm tit n i tii toekomen een jfec rai eiit iiUI iiair gehjk aan Ie op öïeni£3 van bep ijlde middelen i c de ge msentÉfoii h en ik vermogenstelaeting h eiimm is i tt diens bedoeling geweest de Kegpering moge dit evenzeer erken sen datdeUitkeeringper inwoner aan een a 15802 15812 lo829 lo840 15897 15929 15940 1C986 16055 1 57 160T0 16105 16129 16141 16188 16224 16273 16324 16359 16364 16374 16397 16417 16428 16 54 16484 16535 16560 IfibOO 16683 16711 16712 16787 16817 l6è26 16864 16876 16894 16896 1690J 16919 16942 17016 17053 17090 17125 17184 17199 17209 l i54 17258 17261 17 01 17802 17325 17328 17S49 17361 17380 17381 17421 17454 1746 1 490 1751j 17525 1756 17568 17619 17B31 r635 17671 17679 17727 17741 17752 17780 rsOl 17833 17890 17930 1 938 17941 18071 18142 18164 18178 18180 18246 18248 18261 1S261 18270 18271 18280 18309 18331 18369 lb37l 18388 18395 18406 18425 18477 18505 J8B52 18576 18603 18612 18634 18681 18754 1S 39 18904 18913 18914 18925 18926 18989 lfa971 18997 19127 19166 19263 19271 19300 lfió30 19333 19351 19371 19418 19420 19499 10501 19ü24 19558 19560 19663 19759 19772 1B827 19843 19870 19875 19910 19984 20006 20012 20132 20148 20208 20230 20232 20234 20 10 20348 20364 20412 20416 20444 2041 20489 20517 20664 20586 20586 20605 20611 2 638 20684 20703 2078 i 20796 20950 20974 20978 STA DSNIEUWS I GOUDA 2 Oct 1933 1 Voor het Cnsia tomité i bjta aympatbiek plan 1 ben groote feestavond in voorbereiding 1 Nu ie winter m aantocht is breekt o k ivoor de kaa van het Plaatselijk Lr s s 1 Comité een moeilijke tyd aan Want terwyl 1 de inkomsten dalende iijn zal het aantal 1 aanvragen om steun ongetwijfeld zeer groot I Kijn Het ib daarom een goede gedachte ge I weeat van het Comité om vroegtydig te be I ghmen met inzamelen Ala eerste success n I mocbt het Comité boeken de recette van e n 1 voetbalwedstrijd en üe opbrengst van e n 1 siraattoÜecte Ihans volgt een groote fee t I avond te geven door de Coudsthe jongeren speciaal de leerlingen van de H B b en het I Ciyinnasium Gehoord hebbende van de mo u lykbeden van het Plaatselijk Cnsis Convte hebben de besturen van de Goudsche HBS I vtreemging en de Goudsthe Gymnasiaattn 1 vereeniging btile Dulci zich spontaan be 1 leid verklaard een avond voor genoemd Co 1 mite te geven In de zaai Kunstmin van de I Sociëteit Ona Genoegen hopen zy Zater I dag 14 October met muziek dans en too 1 neelapel op te treden terwyl zij des mid dags een speciale kindervoorstelhng arrai 1 geeren met poppenkast jazzband grabb 1 Itun ajoelbak etc 1 Van alle kanten mochten de joTigens n de meiajeg by hun ongetwyfeld sympathie 1 ke plannen medewerking ondervinden L n jdamescomité zal voor een groot buffet zor I gen waar voor bülyke prys vau alles te krygen ia ihee koffie chocolade limonade I tr iquetjes slaatje te veel om op te noe men De ingrediënten worden door versch l 1 lende f irma s hier ter stede gratis aige 1 ataan kiOn Band van Leidscha studeerend n I h mt belangeloos de muziek van het bal ver 1 zorgen Het bestuur van de Sociëteit One 1 genoegen verleent in alle oplichten z n medewerking terwyl enkele vooraanstaande I hntia s de inrichting van de attractie stands tn de versiering van de zaal voor hun reke niug nemen De toegangsprys is voor leer I liiigen van diverse scholen op 25 tent ge 1 atHd en voor andere op 50 cent incl bted I Belasting Wy wenschesi de leerlingen van ü H B b en het Gymnasium m alle opzie i ten succes toe en hopen dat het hun ge lukken mag een flink batig saidq yoor het 1 goede doel af te dragen Wateraportclub Ëlfhocven I Zeilwedatryden bij wemig wind en vrij dichte mist 1 De Goudsche Wateraportttub fc lfhoeven 1 bcBloot gisteren het seizoen met onderlmgo juUwedstryden f £ y die zich voor de watersport m het al j gemeen en m t byzonder voor het zeil n mteresseeren herinneren zith oiigetwyfe d 1 og de vonge wedstryden en het vlotte v r I loop door een goede orgamaatie daarvan I Ook ditmaal was alles weer uitstekend geregeld en dat de geringe wind en de Isums vry dichte mist voor sommigen een ïatidicap waren kan men moeilyk het wed strijdcoraite aanrekenen Trouwens waar I hyna alle deelnemers op de Llfhoevenp a I bt domicilie hebben en 4ua bekend iiyn met da Bttuatie waren de bezw aren niet zoo heel I greot Voor de belangstellenden die in v y I groote getale het terras bevolkten waa e I damp die de wyde plas zoaider eilanden en 1 omgrenzmg deed schijnen zoodat men zi h I onder veel fantasie aan zee kon denke i 1 de zich m de nevels oplossende en 1 twrwt losmakende sthepen een meuwe choone indruk Waarmede we maar zeggpnwillen dat ondanks alle oogenschynlykc jW mmermgen ook deze sluitingawedatry jfl voor ieder tot genoegen zyn verloopeii 1 H brachten de volgende uitslagen I Klasse A diverse vaartuigen l G van 1 Schalk Ziilesen m i u 29 m 43 s 2 Ada 1 A J J VoB Jr Klasse B groote scherpe vaartuigen 1 1 Flüttant J E Jaspers m lu 15 m 42 s Klasse B I i Olga de Beer te Doorn m 1 u 11 m 15 a I Klaase C kleine scherpe vaartuigen 1 yt K Korff m i u il m 37 B KUasfl D jollen l Barrv C J v d B jM nl 84 m 35 8 Klasse E ronde vaartuigen 1 Hilda N I v Schelven in 1 u 16 m 54 a Klasse p b M klasse l Hilda II C v elven m i u 7 m 46 s 2 Snip F Ek n 3 Draufgilnger E Haüg 4 D Bur Nftde pr iauitreiking deelde dg voonitter tóïTw 9 m d dat er plannen 9 het eerste lustrum van de vereeniging I tootKO i t herdenken Da hMr N H van Schelven lid van het wedstryd comité sprak nog een kort woord waarm hy o m wees op de sportieve houding der deelnemers die de ongetvpyfeid zeer moeilyke taak van het comité daardoor hebben verhcht i eestavond Velocitas Een prettig feest Per gelegenheid van haar 2 jarig be staan hield de Gym en Athletiekver Ve locitas een feestavond m Central De a ond die voorafgegaan werd door een jaar veigadeiing kenmerkte zich door een m i tieme en vrool ke sfeer Nadat de heer W Kwmkelenberg voorzitter der vereemging I den avond had geopend werd een aanvang gemaakt met het feestprogramma hetwelk op werkelyk keurige wyze door eigen krachten werd gevuld In de pauze reikte de voorzitter met voor elke pryawinnaar enkele wt Igekoaen woorden de pryzen uit van de onderlinge wedstryden lusschen de nummers bestond er gale genheid tot dansen waarvai druk gebruik werd gemaakt en de muzikale medewerking van het duo J Sirre J Bouwer m goede handen tileek te zyn Over t algemeen genomen kan het bestuur met genoegen op dn prettige feest terugzien l en bfttoren voor het St Joseph Paviljoen De heer Jac P Dessing architect alhier heeft namens de prfgenten onderling aanbe steed het maken van een lifttoren en verdere werken voor het St Joseph Paviljoen Ingeschreven was als volgt Th J van Dyk ƒ 2148 C V d Hondel ƒ 2470 J Pee ters ƒ 2495 F J van Wyk ƒ 2510 A M dt Korte ƒ 2613 50 en J Smit Zn De be giooting was ƒ 2294 Het werk is opge dragen aan den laagsten mschryver De verloting ten bate van het Blauwe Kruia Op 2 f September heeft onder toezicht van Notaria G W Nagtglas Bpot de trekking plaats gehad van de Blauwe Kruis verlotmg De pryzen zyn geyallen op 1 prys no 345 2e pr no 1601 Se pr no 1396 4e pr no 1638 5e pr no 1635 6e pr no 602 7e pr no 805 8e pr no 1696 9e pr no 207 10e pr no UI He pr no 548 12e pr no 810 13e pr no 160 14e pr no 553 15e pr no 283 l6e pr no 638 17e pr 2010 18e pr no 1667 19e pr no 1371 20e pr 1043 De prijzen kunnen worden afgehaald aan t Blauwe Kruis Westhaven 5 Propaganda I ilmavond Nederlandsche Blindenbond lenemde meer bekendheid te geven aan de belangen der blinden en het streven van den Ned Blindenbond wordt door genoemde organisatie op Dinsdag 10 October as in de bioscoopzaal van de Soc De Reunie Oosthaven a avonds 8 uur een propagandaavond egeven Welwillende medewerking voor deze avond zal worden verleend door de Zangvereeniging Kunst en Stryd en een declamator terwyl de heer Joh v d Berg Bondapropagandiat een toeepraak zal hottden over het willen en kunnen der blinden Het hoofdnummer van het programma 13 echter de vertooning van een zeer mte ressante film Deze goed geslaagde film geeft een volledig beeld van het blinden we en en is van het begin tot het emdt af wisselend en leerzaam Schepvaart door de MallegatsluH Gfdurende de maand Ottober kwamen loor do Maha atsluit 4166 atooinathopen met etn mhoud van 362 752 Ui en 463 an deiü s hepen inhou lende 89 324 MJ iotaal 4628 stiliei en met ttn inhoud van 452 076 Mó Vtrder b tioutvlotten uitmakende U opptls ut 33 lagen hout De Volksgaarkeuken In It volkögaaikeulfcen werden in de uiai nd txtobei verkotht m de laal 884 poriiee afgehaald werden er 59 4 totaal 1477 Dé Goudsche Oir Jeugdcentrale De Goudsche Chr Jeugdcentrale ia ge reorganiseerd Zy bestaat thans uit de vereenigmgen Dame Excelsior Jacob Da Vriendséhap Wees Getrouw en de Schakel en telt c a 250 leden Diploma autobestuurder De heer C Brenkman slaagde te Leiden voor het groot diploma autobestuurder Agenda October Tentoonstellmg der Wereldbibhotheek m de zaal Kunstmin van OnsGenoegen Openingsuren 4 6 en 7H 9 Mi uur s Avonds 8 uur korte voordrachtdoor den heer J C Wmterink over Dqcultureeie beteekenis van het boek 4 en 5 Oct 10 u 3 en 8 u Vrye Evang Gemeente Zeugstraa 38 Conferentiesonder leiding van Ds H C Leep 8 Oct 8 uur Sociëteit de Réunie Openiïigsavond Volksuniversiteit J H W v d Muelen lezing met films en lichtbeelden over de organisatie van een wereldluchtlyn Amsterdam Batavia Urr PEN OMTREK HAASTRECHT Aanrijding Donderdagavond omstreeks half even heeft wederom een aanrjdmg plaats gehad Naby de woning van den heer K Graveland stond een kinderwagen op den dyk terv yl uit de richting Gouda een groote vrachtauto van de firma Theo de Hair uit Arnhem naderde kwam van de richting Haastrecht een auto met enkele visscherq die nog juisfi trachtte te passeeren De laatste auto reed den vrachtwagen aan waarvan het voorge deelte geheel ontzet werd terwyl de banden sprongen De visschers reden snel door e nadat zij by het Roosje de deuken en bulten in spatborden en treeplank van hun wagei zoo goed mogelijk gerepareerd hadden zyT i f vermoedelijk naar Rotterdam vertrokken De andere auto kon door z in pootte nie in 0M1 garage worden geileept doch weri met een kraanwagen van garage Eegdeman tydelyk naar het MaWttveld gebracht Vry dftgmiddag verscheej een kraanwagen val de garage Atlanta uit Rotterdam die den defecten wagen naar Rotterdam sleepte BOSKO 25jang jubileum De heer D He is opzichter machinist van het pompstaÖon dcf skoopsche bron waterleiding herdacht Zondag 1 October het feit dat hy o garen geleden m diesist der gemeentebedrijven kwam De jubilaris werd Zaterdagmorgen met zyn echtgenoote per auto van zyn woning te Hazerswoude gehftald en m de Raadzaal ontvangen door den heer E Guidemond loco burgemeester Verder waren aanwezig de heer J van Geldeien wethouder der bedyrven voorts de directeur de boekhouderkassier en verdere beambten m dienst der bedryven De heer Heynis werd toegesproken door oen heer Van Gelderen die den jubilaris schetste als een voorbeeldig bekwaam en trouw ambtenaar Spr bood den jubilaris namens de gemeente een gouden horloge aan KAÜIONJBUWÖ Programma oor heden Hilversum 5 30 Orgelspel 6 De Notenkrakers 6 30 Muzikale causerie 710 Orkest 8 Herhaling SOS berichten en Vaz Duis 815 Orkest 9 Declamatie 9 20 De Flierefluiters 10 05 S mphomeorkest 10 50 Orgelspet 1115 Gramofoon Huizen 5 Orgel 6 Causerie 6 30 Vragenuurtje 715 Ned Chr Persbureau 7 SO Vragenuurtje 8 Herdenking van Leiden s Beleg en Ontzet 9 Gramofoon en Vaz Dias 9 15 Causerie 9 45 Concert 10 30 Gramofoon IPOHT KW WtDlTKIJDtW VOETBAL Uitslagen van Zondag 1 Oct KNVB FDEEL N I U klasse H üVfe Ajax 3 4 ADO llaailem 7 2 H F C l Gooi 2 2 VS Z FC 5 4 teyeiioütd bpai a 1 0 3e klabsé D Ehuckwyk Hollaud 2 2 Z C Amsvorde 1 1 Buarn Culemborg 41 nendenwsliaai Zeiht 6 2 H C liodegraven 3 4e klaase F 1 A C Soest 3 3 A P W C Quuk 2 3 Voorwaarts Laren 0 5 Woerden Ameraloorl lie Boys O AFDEELINtï II Ie klasse Xerxes V UC 4 3 KFCExttlsior 44 D HC Stoimvogels 1 0 H Bb KC H 2 O ie klah=a A R t C t de HoUandiaau 6 3 ülympn CVV 1 3 HVV Quick6 1 Unitas I O S 3 5 Alphen S V V 4 3 2e klasse B Neptq us O N A 8 0 St Hoopei Oveniiaa 4 1 O D S D O L 4 O Fortuna B E C 2 Goud V D L 3 1 3e klaase A HiUingo U V S 3 3 Laak kwartifr Alphia 2 4 A S C Zandlvoort 1 2 pi hoten Hdtegom 1 3 3e klasse C V F C de MusaQheaii 2 3 0 V V Tranavalia 2 3 Coal R D M 5 0 Ht Volharden O 8 V 1 4 Scheveningön UHS 2 2 4e klasse D Moordreohl Haastrecht ♦ D C Lekkerkerk 1 O L I V T O Gtuderak 7 1 Reserve 2e klasse A HFC 2 Fortyna 2 2 4 R M T 2 Alphen 2 0 2 H B S 2 TOuda 2 3 1 H V V 2 Quick 2 3 Feijtnoord 3H D V S 2 2 1 Reserve 26 klasse B Excelsior 3 Olym pia 2 3 2 Xences 3 Ünitab 2 1 4 DC 1 2 it Hooger 2 4 1 Neptunua 2 E FC 2 1 2 Reserve 3e klasse A Bodeeraven 2 A S C 2 1 1 U V S a H D V 2 0 2 ADO 3V ü C 5 0 0 Aiphia 2 L F C 2 0 0 Reserve 3e kla se D V O C 2 S V V 3 1 3 GSV 2 OLIVIO 4 4 RDM 2 D V C 2 5 5 Ovarmaas 2 Neptunus 34 1 4FDEELING III Ie klaaee Heracles iubantia 6 1 Vi tes8e 4 ü O V V 5 0 Fnsch Boys Wa genimren Ji1 Heaigelo Ensrhedé 0 7 AIDEELING IV Ie klasse Willem II P S V 3 5 BW N O A D 6 2 Eindhoven N A V 4 1 MVVLO GA 5 5 BleijerheideHiddelburg 7 1 AFDEELING V Ie kiaifse GVAV Be Quick 1 5 Fri sia 1riesland 3 1 Aohfllee Velocitaa 0 2 Veendam Alcides 10 5 Sneek Leeuwar den 1 3 G V fl Ie klssse ülympia 5 Gouda 4 3 8 Di lettant 1Bosk Boys 1 1 5 worverB 1 Gouda 3 4 1 Boidt Boys 2 Moercapelle 1 1 1 Nieuwerkerk 1 üTN A 3 1 1 2e klaase A üudewater 1 Moordrectit 2 B 5 aoho nbo en 2 G V 3 9 U Wad dtnxveen 2 Olympia 4 9 0 Gouda 5 ON 4 4 1 1 2e kla ae Stolwijk 1 Bergambaoht 1 l 1 Lekkerkerk 2 Hohoonhoven 3 4 0 AnimerrtoL l Gouderak 2 1 0 GSV 4 wervers 2 6 0 ONA 5 Dilettant 2 1 6 3e klasse A Oroeneweg 1 Zwervers 3 6 O Moercapelle i Bosk Boys 5 3Gouderaik 3 Nieuwerkerk 2 7 2 3e klasse B Lekkerkerk 3 Dilettant 3 2 1 Haastrectit 2 Ammerstol 2 1 2 ie klasse C Niouwveen l Itodegiaven 3 7 1 Woerden 5 Waddinxveen 5 B 3 Vo rwoarts 1 Moercapelle 3 10 1 Bosk Boys 4 Gouda 6 5 3 3e klasse D Bergambacht 2 ötolwijk 5 O 5 Arnmcrstoi 3 Schoonhoven 4 0 5 GrootAmmers 2 Groeneiweg 3 Z 3e klaase E ÜtympiA ö Bosk Boys 5 6 0 Nieuwveen 2 Bodegraven 4 5 0 Voorwaart 2 Woerüen 4 1 2 3e klasse h Nieuwerkerk 3 üadewater 3 3 1 Moordreoht 4 G Ö V 6 3 1 Groaooweg 3Stolwiik 4 1 9 Overilcht Htt iniiKler traaie weer h eft aan de doelpunten oogbt blykbaai geen albreuk gedaan ia de eerste KUo wae ttu waie zond vloed van goals te noteeien Het wiseelVal li e van een plaatselijke ontmotting kwam nu weei tot volle uitinig by teijenfioid bpaita welke wedatiijd ï enenoord sieehta mtt 1 ü wist te winiUli ten verrastmg wu verder de ovenvmning van D 11 C op biomivogels terwijL het gehjke spei van PSV tegen Wülem 11 m bet Ziu dtn de kampioenen mw de uidustrie regionen bracht Oouda Iweft weer een goede preataü gele eru terwyl ook GSV geen moeite had met het zwakke Steeds VoUiaiden Voor Glympta is het een slechts dag geweest ue 4 voornaamste elftallen eindigden allen met een nederlaag ter yl het met ONA ooK treurig gesteld was Nu ONA zoo eeo slecht figuur heef geslagen zou het ons wal tegenvallen als Gouda volgende week niet wist te winnen hoewel het plaatselijk nooit uit het oog moet worden verloren GowU 1 V DX 3 1 Gouda 1 heeft een goede prestatie gekeverd door V D L een nederlaag toe te bren gen Vooral in da eerste hellt was Gouda absoluut de sterkste en vitlen Groenewoud en de Jong 0 Mmder goed was het spel van Spee en Voa Vooral de laatste heeft to weinig aandeel in den aanval om tot succes te kunnen komen In het begin kiyg n beidg eiftailen een goede kans welke editer by Gouda door goed keeperswerk en bij V D L door slecht stiiitten van v d Hoek verloren gaan Vos zet nu voor v d Hoek mtót waarvan Appel gebruik maak om de bal m het net te plaatsen 1 0 NaOat voor Gouda de Jong dooi kopweik erger voorkonit zet Gouda eeu mooien aanval op en brengt Uttevanger de Bland op A Ü a de rust is V D L hel eerst aan bod Leetlang ia uitgektopen en uit een strubbe ling voor goaj scoort A v d Hoek en Q i t zooais versebiLlenden meenden de Jong in eigtn doei 2 IJ Gouda brengt nu de stand weer op 3 1 Nadat de keeper heett uitgetrapt knjgt Groenewoud de bal lost een hard schot en plaatst de bal voor de keeper uog op zijn plaats is in goal 5 i In deze stand komt geen veiandering lueer tiouda heeft dooi deze overwinning getoond tot i ts goeds in staat te zija Olympia 1 CV V I 1 3 Het was Zondag vour Olympia alles aven tiiest Het weer 4iet npei eu bovenal het tinJt Dat Olympia het niet gemakkeiijk züir hebben tegen LVV waa te vourzien maur dat zy zoo n poovuie mdiuk zouden maken was voor velen een tegenvaller Olympia ia het terbj m de aanval en na goed kopweifc tuaathen Bik en Horneman zet deie laatste de bal naar Krom over die hem uversciuet hen stiutterende trough pass van W JVlailon seluet Krom m het uiteiste hoekje Kruidenier in ziju hand terwyl Maüou weer een paas van Krom t en den bapk aanacOuet en Hi net n t kopt Ali dan de hard werkende Olympia backs dt Jong even te iaat is krijgt Ver meei de bal te pakken maar scInet naast Een vooriet van v Hilten stompt Henri quez het veld in do bal blytt eoliter voor goal en tilit Verboet de bal in goal O IJ Ülympia vaj nu wttJ aon en piobeert Kiom het met een vèr en goed genolit scliot terwijl Ucnriquez uit een tegenaanval een stiiot van Vermeer uit het uiterste tioekje werkt Er outetaat nu ten benauwd oogenr blik vooi Ulympia als Henriquez noodgedwongen yn goal heett verlaten en de bal voor liet verlaten doel komt Hagendijk weet hem echter weg te werken CHider groote spanning zet Krom nu een van zyu bekende rennen op touw maai als hij wil schieten pakt Kruideniei hem op een nun derwaardige en onsportieve manier beet De dcheidsreohter kent dan natuurlijk een peiiatty toe welke dooi de Jong met suoces wordt genomen U 1 Nadat Horneman nog een goede kans tot siooreu heelt ver knoeid komt de rust t V V zit er na de thee lel op en is het aan do veidediging te danken dat voor de rood zwarten ei ger wend voorkomen Krom en Bik brengen de bal fraai samenspelend voor goal Bik scliiet over de toeloopende keeper heen maar leta te hard waardoor de bal achter goal neerkomt Uit een doelwor steling voor goal maakt v Hunk er 1 van terwijl even latei uit een paas van links Veimeer de bal krygt v Zutpheu probeert nog te redden maar voor de derde maal moet Henriquez visathen 1 3 Na dat aan beide zajden versohillende gevaar lyke mom enten ziju ontstaan komt het ein Oe met een stand waarmede Olympia gezien het sper gedurende het grootste gedeei te vah den wetlütnjd bly mag yn NeptuBua ONA 8 0 De uit wedstnjd van ONA is een groot treurspel lu 8 bedryven geworden Neptu nus heett na de rust met ONA gespeeld en was het vooral Le Noble flie door zijn uiver speiverdeelen de gevaarlijke man in de voorhoede was in het begin was ONA wei het meest op de Neptunus heüt nuiai tiet scnieten was zo slecht dait tinelleman geen moeite had zijn goal sohoon te tiouden L e rust giQg in met een i ü voorsprong voor Neptunus tefwyl hiem deze regel matig werd vetiyroot Ue versohliiende doel punten waren volkomen verdoend en waa het alleen het achtste dat een twijfel deed ryzen daar Clemens auiver buflenspel btond Ook aX waa di doelpunt met toege kend aan de treurighjeidi van dezen wed t tn d zou dit niets aldoen ATHLErriEIL Laadheer Tcrbetcrt het tiei rwoid 25 K M Kaapioewehap vaa Nederland üij de athlttiekwedstrijden van den Zuid Hoilandacheo Athietiekbond die gistermia dag op Woudeetem plaats vonden Ktrgde H Landheer van t IJ voor een buitengewoon fraaie prestatie dooi blj den ttnjd over 25 K M om het kamploenachap van Nederland n dui Z H A B het reooqd dat 2i jaar lang op naam van U Lange stoad tt veibeteceu met 46 B eu te brengun op l uur 29 miu ób sec Oiize stadgenoot H Wildacbut Achiuea levtidu eveneens etn keurigg prestatie door Ly de ti klaswiö ais tlöide te eindigen p de lyd van 1 uui 4 m b set terwyl ü Hty AchUies een terait prye beliaawe py de ijt K M race klaise c Deze iooper Ui op dien aihtanü al meer vau zitn aeeü spi ken liep den aiatand in 11 min M b tso WlEUtENNtN Wela overleden Ue edeilandötlie wieiienuer Wei di Zaterdag te Autweipen door de trsiin ward overreden is ZoiitiagavQnd te tir in sl Stuyvenbeiï ziekeniims overiWwi KORFEAL ier Gouw 1 reewyk 1 lfr 2 lax Gouw 2 V 1 U b 10 1 Veemarkt Rotterdam 2 Ou Aangt votid 325 vette ruftderen 319 vette kalvemn 995 b hap n ol lamme len Ö16 varkena i iy2 n Rujideieji le k w fiO S kw 465 3e kw 32 o7 Ossen le kw 43 64 2e kW 40 45 3e kw 32 35 Kalveran le kW 9U97 2e kW 75 65 3e kw 60 60 ailea per K G bthapen le kw 58 2a kw 34 3e kW 30 tl p K G o 15 12 8 p stuk Lammeien 40 36 et per K G en f 12 9 p stuk Viuk i ie k w 4Ü 4 kW 37 3e kW 34 tl p K ü Zoutara 34 32 tt per K G Kundeien en oseen aanvoei minde tiAA dei lui prïljzen iets duuroer Vette kalveren Aanvoer ruimer h aa4 l tamelyic vlug onigeveer deaeUde pryzen aix vel letten week bciiapen Aanvoer ruunei haodai vjug pryzen lete hooger Varkens Aanvoer iets minder handai lyl pnjiwn iets lager met alloopende m kt Kaaamarkt Groet Amm ra 30 Sept Aan d markt alhier A ar D aangevoerd 26 partyen n et te zamen 749 stuks kazen wegende 5103 K G Prys zware ƒ 2b m rm le soort ƒ 2 2 24 idtm soort ƒ 19 21 Handei matig Kaasmarkt Oudewaler 2 Oct Aangevoerd 58 partyen 2610 stuks 1360 K G Prys zware ƒ 27 I0 soort m rm j 4 27 2e aoon m rm ƒ 20 23 Zonder r m geen aanvoer Handel vlug Bc urs van Amsterdam wisselkoersen au twpt l U 11 UIUOM i Looai fitlj 7M liailija mm i anjb 71 51 litLUlSSl MM m Iwitscriaaa IS Ui 04 Weeuaa Jlot eiilu4 u M50 MS mocktioim MM Oslo inaj ütSi New ïart lUi Ai U l£U le Maand a 7b 7 Milaan liJlb a l raag 3M TA frolougalle 1 Beunwverzicht Up de AmsterdamscJie beurs liatk ha MA bctd lieden algemeen da overhand He tOiir luiikoa van de pogingen van Dr Golijn Offi de machine van de hoonomische oonlttw tib weer op gang te brengen o i naan 9ftQ ongunstigeu iuvio d uit daar UiAns waii 1 gebleken dat geen overemujtemming u t veiknjgen op het gebied van een intefAir tionalo productier eliflg en een véiiajlXig dei tarieven Het 13 ook met waariohyatUK dat binnen afzienbaren tijd ten atabiiWatit van pond en dollar zal plaats hebban JJÜt alles kwam de stemming met ten goe e ap de noteertngen waren ov ei liet algexosaft lagei Kon Ülie verloren ruim 3i peï Wulipa waren 4 ptt Unilevers 1 pet bene4ac de vonge pryzen Aku s en lord warejj lati vastei Huikerwaarden verkeerden in re fjp tie speciaal H A s die 4 pc vejrlora Rubbers kwamen p hooger niveau in var band met de prysstyging van het p oduol labakken waren itts vaster in te anfl ling met boheepvuiartea die in reactie vsï keenden Duitsche obligaties flauw Nad obiigatiemarkt was vaat RADIO TELEGRAFISCfl WEBRBERfCHT 2 Uctober Hofigste stand 776 1 te Thorshavan i aEigBte tand 744 8 ta Vardo Verwachting Matigt noordelijke tqt noord oostelijke wind Half lot ar bawolkt Weinig ol geen regen Kouder A DVEBTENT1EN Najaars en Winter Jassen n Mantels wvike r rschoten zqn of waarvBn de klcar vervedt kiuinen uitstekend ge vcrfd worden in mooie doAker kleorenl De Pelikaan GOUDA SUMHBCrii en Verreni vanaf 1907 Tcttf OOD 3066