Goudsche Courant, zaterdag 7 oktober 1933

Of U dezen winter een moderne cicflante mantel kunt koopen heeft U zelf io Uw hand Bij Wassen vindt U de mantel waar U zoozeer naar verlangd hebt in een betere uitvoering en voor n ongelooflijk lage prijs U weet dat bij ons alle veranderingen gratis geschieden en dat U voor de groote maten niets meer behoeft te betalen Ook in Regcnmantels en Japonnen hebben wij nu n enorme sorfeering prachtige modellen Notaris J van Kranenburg te GOUDA zal op MAANDAG 9 OCTOBER 1933 des avonds half acht uur in hotel DE ZALM aan de Markt aldaai PUBLIEK VERKOOPEN in 1 perceel Het goed onderhouden Winkel en Woonhuis aangrenzend magazUn met bovenwoning alles aan elkaar gelegen a d Blauwstraat 5 6 en 7 te Gouda groot 1 A 74 C A In eigen gebruik bij den heer H Sliedieoht uitgezonderd de bovenwoning no 5 die verhuurd is voor f 3 50 p w Te bezichtigen d laatste 3 werkdagen vóór en op d n verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en te aanvaarden op den betaaldag der koopsom 8 November b Verdere inlichtmgen geeft de Notaris Kllokaaeies volvet O et per stnk Sniakelüke volvette jonge belegen en oude kaas voorradig t gen billijken pros P G TEEKENS Gouwe 55 Gouda Kaashandel In t groot en klein f L Lecraar M O Hand en Lljnteekenen IL E S S E N IN HAND LIJNEN DECORATIEF TEEKENEN OPLEIDING L O HANDT WILT U II TieUWIIIIEII eerste klas materiaal en tot Uw volle tevredenheid worden bediend Wendt U dan tot de Fi i DEKXEI ZgHEH VEST 35 TELEF 2386 BILLIJKE TAMEVEN MELLY 80ETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabith labethstraat 8 Telef 2033 MADBIKAs BORDUURWERK CHINEERCH KANTKLOSWERK HANDWERK 4é ANTON COOPS Drogist Wijdstraat Gouda Levertraan Jecovitol Levertraan Emulsie Een Regrentendagboek uit de 18e eeuw l January 1775 magistraat Present Wooater op de Nieuwe Haven ten Oosten L M I kanonnen het kloos am u g eeft kprinis dat hy gevangg ter op de liaam de Drapierateeg en het ne rt genomen Salomon van Weyï en klooster in de Smt Anthonieatraat het slop BurKtT on pypmakers baas aap de Noordz ide versoekt off de Heeren met hem ge V in Wymen wkende dat Adrianus by genaamd de iraaff van Pynaker een inkooper vKn Oude lorre en Oud Vsser was Op de desbetrefende vraag hoe lang hy Adrianus kende antwoordde hy twalef weeken De kennismaking was tot stand gekomen door den verkoop van een Mande Ouwe Lorre Si hepenen vroegen verder off hy gevangen met denzelve Adrianus het niet eens gesint geweest was om het Yser t gunt hj gevange hier en daar gong stelen altoo by hem voor een gesetten prys te kunnen quijtmaken en aan hem te verkoope Hierop zei van Wymen dat de voornoemde Adrianujj aan hem gevange had gezegt als je meer hebt dan weet ik er wel weg mee Van Wymen gaf verder toe dat Adrianus hem had gezegd telkes meerder Oud Ysser te brenge en dat hy hem had beloofd alles te Sullen verswygen Adrianus had hem verder toegevoegd ik sal je naam Swygen en jy moet de myne Swygen De bedoeling van schepenen bö dit verhoor was duidelyk zy trachtten uit van Wymen het bewijs te halen dat Adrianus zich an heling had schuldig gemaakt Schepenen stelden vervolgens aan van Wymen een aantal vragen die betrekking hadden op vroegere diefstallen Van Wjjmen erkende nu dat hjj circa 14 dagen voor Kersmis op Zeeker nagt een van de twee Yssere Bankleuningen van Een Huys op de Turfmarkt agter het Amsterdamse Veer iwwoont werdende door de Kleermaker Willem Roosevelt had afgebroken en voor zes duyten het pond aan Adrianus had verkocht Later was hij dp andere Yssere leuning gaan halen en had deze ook weer aan Adrianus voor een Blank het pond afgestaan Hy had bovendien Van het Teldershuysie op de hoek van de Kakateeg de tegenwoordige Kruideniersstraat twee Vensters met het Ysserwerk daaraan afgebroken en gestoolen Verder had hy dergelyke diefstallen gepleegd ten nadeele van den Pypmaker Begeer op de hoek van de Veste en van Claas Booy de Metselaar op dö Turfmarkt Alles was verkocht aan Adrianus Nog waren de schepenen niet tevreden want twee dagen later werd van Wymen voor de vierde maal ondervraagd Nu bleek dat hy by Oud Schepen Prins drie Ysere hangsels had gestolen en by Oud Schepen de Lange vier Yssere Sware Beugels wegende na gissing wel Taggentig ponde By den heer Elsnerus op de Tiendeweg had hy een Yssere bankleunmg afgebroken en meegenomen Bij procureur Boers teegens Over de Oude Lomhaert had hü hetzelfde geprobeerd maar was het hem niet gelukt de leuning los te krygen Blijkbaiar had van Wymen een inventaris van alle yzeren leuningen en hangsels in de stad gemaakt want zelfs van het Huysie op Steene Kerkhoff toebehoorende aan Sint Jans Kerk had hy een Ysser hangsel afgebroken Deze kwaliteit ijzer was blijkbaar niet al e best want Adrianus had er ditmaal maar vier duiten voor gegeven Ook bjj Os de Bakker op de Nieuwe Haven had hy een dergelijke diefstal begaan Van Wymen verklaarde aan bat slot geen Complices medeplichtigen of Meede Makkers te hebben gehad en dat niemand hem met breeken Steelen of heelen had geholpen Ook nu weer voerde hy tot zyn verschooning klinkkl are armoede aan 16 January 1775 vroedschap Burgemeestèren vragen aen de vroed bchap wie Heemraed van de Crimpener waerd gelieft te syn en geantwoord niemand Van tijd tot tyd werd deze vraag aan de leden van de vroedschap gesteld Blykbaar werd er weinig of nieta aan verdiend en waren er ook geen bijzondere eetpartyen aan verbonden want telkens wanneer de burgemeesters rondvraag deden wie zich voor dit baantje wilde opgeven meldde zich niemand aan 18 January 1775 Magistraat Bailliu versoekt appreheneie Corpo reel op in hechtenis te mogen nemen Adrianus de Roode bygenaamt de graaff van pynaker uytgeateld Do baljuw had de verklaringen van van Wymen zoo belastend voor de Roode gevonden dat hij aan de Magistraat bij rekest had verzocht de en laatsten te mogen gevangen zetten Ook de heeren te overtuigen waren bij het rekest de verschillende verhooren van van Wymen gevoegd De baljuw gaf in zün rekest nauwkeurig aan aan welk strafbaar feit de Roode zich had schuldig gemaakt Volgens hem moest de Roode ingr volj e het Placaat van Haar Edele Groot Mogende De Heeren Staaten van Holland en Wp=itvripsland van dato den 19e Maart lfil4 teegens de dieve dieveryen en aanhouders van dien geémaneert uitgevaardigd ingevolge het 4e Articul van hetzelve Placü it worden geconsidereert beschouwd al s Complice medeplichtige en medestander van de Voorszegde Salomon van Wijm ti Dientengevolge had hij zich dan ook schuldig gemaakt aan de Straffe by het opg £ melde bovengenoemde Placaat tegens Complices medeplichtigen en medestanders van dieven gestatueert vastgesteld Hii verzocht dan ook den voornoemden Adrianus de Roode te apprehendeeren gevangen te mogen nemen en te Logeeren i na Ie poort de gevangen poort antwoord Ja en geweest e dn der Hoeve moet zich in den datum iiebbfcu vergist want in het Examinatiei oak staat dat de gevangen SaJomoii vap Wymen reeds op It Januari 1775 voor lit esrste maal was vwhoord Uit dat ver hooi blttek dat van Wjjmen gepasseerde nagt Tuasche 11 en z Eeh Uure op s Heei n i traat was geweest op de Noordzyde van dfi Nieuwe Haave binne deeae Stad Tw é 3 Heeren dienaren Pieter Soldaat il Jan Sonneveld hadden gezien dat hy nWaai in een praam schuit was gestapt 1 gehoord dat hij met de ketting iftaraau die schuit vastlag had gerammeld £ ij hadden herr daarop aangehouden en gevraagd wat hU in die achuit te maken lUd Van Wymen had hierop geantwoordiOUsen yuaad ik meende myn gevoeg daar in U doen By fouilleering waren op hem Httf ijzeren klink en spykers gevonden Op di ïfadK waar die klink en spijkers vani sifi ti kwamen had hy gezegd die Ysere Wmk gevonden te hebben op Syn Schoor i een Mantel en de Spykers uyt planke die hi hrfd legge en In stukken gehakt had V fier b td hy medegedeeld dat die Klinek van Syn haartdeur was De beide politiemannen waren daarop dadelyk met va i VVytnen naar diens woning Int CloosWy aan den anderen kant van de Nieuwe Bavtn gegaan Van Wymen woonde dus Ijljjltbaur iets ten westen van het tegenvourdigc gebouw van de brandweer dtt tijferytvft 13 op het terrein waal tot aan Ut einde van de 16e eeuw het ClarissenI4 ter had gestaan By onderzoek ter pV tse waq gebleken dat die ysere künck altü bovendien een nieuwe breuk vertoonde nliK u de baarddeur pa ste Voor de politie Afq dit oen goede reden geweest om van Omitn meteen maar te arresteeren Bij de iitui zo king die tegelyk had plaatb gehad 4ttii n bovendien op den zolder planken ge ij ïi4en Ö n van de perste vragen dré van Wönien by het verhoor werden gesteld was 4p h gevangen Onlangs des nagts ter tffthtt hoor lij ker tyd door een dienaar van de Ji stita en de Cipier niet op straat was be Oïiden Die vraag w aa gedaan omdat er iterk vei moeden bestond dat van WyIgti zich ook aan een reeks andere dief 41en had schuldig gemaakt Van Wymen kende ter onbehooriyken tyd op straat t 4U i geweest maar antwoordde handig ii de vraag wftt hy gevangen des nagts Ac t aat op Straat deed dat hy dagt in iM kerk te gaan meeinende dat het vier U fQ f di zynde Kersnagt Toen hem gevr jt werd wat hy tot zyn Verschoning h flj te brengen zeidê h van geen quaet ïft w ete Op 14 Januari vond het tweede verh or jiüatp Hlykbaar waa hpt justitieel onderroek intusschen gevorderd en had van Wyjjwn begrepen dat ontkennen iet zou baten Nu bleek dat hy in den nacht tuaschen 11 en 1 Januari vó h was gevat op de Staüw Veste was geweest en dat hy doen ter tyd van het Werkhuys van den Baander touwen garenfabrikant IJsselsteijn daar de Jongens het Wiel drayen van de gx n U dHur een Swaar Yser hangsel had afgebroken D t was gebeurd met de bewuste klinck Vaji Wymen erkende dat lifingsel thuis te hebben gebracht en daarna naar de praam te zijn gegaan om de ketting te stelen Hij gaf toe die klink te hebben afgebroken van een deur en ook die deur te hebben gestoole op de Nieuwe tfaavc an een Poort daar Pieter van den 8oom het Opzigt over had Hij voerde nu tot i n verschooning aan dat hy die diefdtallsn mt klinkklare armoede had geplesgd Op ü Januari 1775 kwam van Wymeii voqr Ie rierde maal voor Nu trad er een nieuw element in het verhoor Aan van WJjmen werd nu de vraag gesteld Waar hy ïevangen het Yeserwerk t gunt hetgeen a tn deselve deur was had gelaten en Off Uy gevangen dat met had verkogt aan 3eskere Adrianus bygenaamt de Graaff van Pjiukei wonende in het Clooeter agter het TÜgthu ss binnen deeze Stad Van Wijmen zei dat dit het geval was en antwoordde d t hy I en Blank pet pond gzer had getittg n De blank waa in den tyd van het i gboek geen gangbare munt het t s een aanduiding voor een bedrag van r duilHTi Men sprak dus van blank op itóelfdt wijze als wij nu nog spreken van Vief duilon of van een schelling üt Iniaff van Pynaker woonde zooals fit hel l avenstaande blijkt in het Clooster jifjif t liet uftthuya Die aanduiding ia zeer bii u i 11 dig want ter plaatse waar tegen vogrdu ui de Groeneweg de byzondere neu u fcLbool staat is vroeger het tuchthuis £ i ge tit op zijn beurt weer is verrezen uiJ déii iTonfl van het oude St Catharina kW li i Uie uitdrukking in het Clooster aïl T het Tiigthuys lykt dus net zoo iets j V iul l el openslaande porte brisée deu efi J it behoeft echter niet het geval te ïiini lih kl aar woonde van Wljmen in een v li delunsjes aan de Westzyde van de ttjiran oorilige Geuzenatraat dat gebouwd ïiF oi den grond van het eigenlijke ïJgplilk bi kt hieruit dat er aan het einde v vi df ichttiende eeuw hier ter stede nog uinstens vier straten stegen of sloppen teii die men Clooster noemde Van die vier aanduidingen leven er nu nog altijd en huisvesten op de gevange Poort drie Men spreekt tegenwoordig nog van het jezer Stad omme aldaar tegens denzelven Veilige en Economische belegging van Uw Kas en Spaargelden Spaarbank 8 Giro Stortings 2 68 ft en Ophaaldlenstj GJËMEëNTË GOÜWË 2 GOUDA te procedeexeïi een vervolging in te stellen ale na regte De Magistraat die blgkbaar voor den Graaff van Pynaker respect had ging met zoo maar m eens op het rekest in en stelde de beslissing voorloopig uit Waarschynlü k wilden de heeren die zelf by het verhoor van van Wymen tegenwoordig waren geweest eerst nog eens wat meer van de zaak weten In verband met dat uitstel vond dan ook weer een nieuw verhoor van van Wymen op 20 Januari plaats DU verhoor was geheel gewyd aan den persoon van de Roode De daarbij gestelde vragen die op menachen van onzen tUd een kinderachtigen indruk moeten maken brachten de zaak geen stap verder Zoo vroegen de heeren aan van Wymen of hy niet wist hne Adrianus aan den bijnaam van den Graaff van Pynaker kwam Van Wymen antwoordde daarop dat Adrianus hem had gezegd die bynaam gekregen te hebben van Syn Baas Barend van Berkel Verder werd hem gevraagd wat de heeren natuurlyk zelf ook wel wisten of denzelven aldaer niet verkogt Swaavelstokken Soetemölk en Karnemelk als meede Ouwe Lorre en Oud Yser als anders inkogt Hierop antwoordde van Wymen die blykbaar graag volledig wilde zyn Jfl en garen en Band ook Een dergelyke vraag geeft een goed inzicht in de toestanden die toen in den kleinhandel voorkwamen Een melkboer die tevens handelde in Ouwe Lorre was toen blykbaar mogelyk Dat is ook wel te begrypen Wetten die dergelijke wantoestanden konden voorkomen en commissies die op de naleving van dergelyke wetten moesten toezien waren er in dien ty d nog niet De volgende vraag was of denzelven de Roo e niet een Paruyk droeg en doorgaans een Witte Wyde Rok off Jas Deze vraag die niet geheel zonder zin was omdat die witte Rok m het strafproces een rol speelde werd door van Wymen bevestigend beantwoord Evenzoo de beide vragen off denzelven de Roode het niet eemgzints op Syn borst had en off denselven als het Mooy Weer was niet dikmaals Om Swavelstokken te verkopen en Ouwe Lorre als anders in te koopen t platten lande gmg dog wel meest na Haaatregt Eén verdere vraag had betrekking op de heling namelijk of het juist was dat van Wymen het gestolen yzer steeds in den donker bU de Roode had gebracht In aansluiting aan de vroegere verhooren kon van Wijmen hierop niet anders dan ja zeggen Vier dagen na dit Verhoor besliste de Magistraat op het rekest van den baljuw Het daarin vervatte verzoek werd om onbegrypetyke redenen afgewezen de Roode bleef op vrije voeten De baljuw kreeg één pleister op de wonde h j behield de bevoegdheid om tegens den Persoon van Adrianus de Rode bygenaamt de Graaf van Pynaker te procedeeren els Syn Wel Edel Gestrenge na regte sal vermeenen te behooren De Magistraat achtte zich echter nog stetids niet voldoende ingelicht want op 25 Januari werd het verhoor van van Wymen opnieuw voortgezet Bij dat verhoor bekende van Wymen weer een heele reeka nieuwe diefstailen van leumngen Yssere kettingen en deurhangsels Drie dagen daarna vond het zevende verhoor plaats Bij dit verhoor trachtte men van van WJjmen weer gegevens te verkrijgen waarmee men de heling van de Roode zou kunnen bewyzen Van Wymen verklaarde met de Roode geen afspraak omtrent de te plegen diefstallen te hebben gemaakt en evenmin over de pry a van het te verknopen yzer met dezen te hebben gesproken Op de vraag of zy dan ook met den andere elkaar niet waren afgesproken en malkander belooft hadden dat als het Rugtbaar wierd dat hy gevangen gestolen Ysser aan de Voornoemde Adri anus verkogt Sy malkanders Namen Souden Swijgen antwoordde hy echter bevestigend en op de vraag waarom hy altyd in den donker btj de Roode kwam zei hy omdat er een ander niet aan te pas zou komen Volgens onze begrippen zouden reeds op grond van deze verklaringen zeer sterke vermoedens tegen de Roode hebben moeten rijzen Die vermoedens zouden nog sterker zyn geworden door hetgeen later kwam vast te staan Het bleek dat van Wymen steeds met de gestolen goederen s avonds laat of m den nacht aan het buis van de Roode was gekomen en dan op de deur had geklopt De Roode kwam dan in zoo n geval uit bed stak de lamp op en riep ben jyt Hoorde hy dan de stem van van WiJmen dan deed hij open in het voorhuis werd geen licht gemaakt maar van Wymen stapte met het gestolen yzer dadelijk mee door naar het achterhuis Daar werd het gewogen en vervolgens in de bedstede gelegt of geborgen Steeds vond onmiddellijk daarop de betaling plaata Op de vraag of denzelven Adrianus daer na dan niet het ligt uytdeede en hem gevangen in stilte en in de donker uytliet antwoordde van Wijmen neen wantjdat t int gemeen dag was als hy er vandaAFging Van Wijmen verklaarde aan het slot dat Adrianus tegens hem gesegt had als je meer heb weet ik er wel weg mee Hoewel deze verklaringen volkomen duidelyk maakten welke rol de Roode had gespeeld trad de Magistraat toch niet tegen dezen op maar ging op 1 Februari tot een nieuw verhoor van van Wijmen over Bö dit verhoor bleek dat van Wymen by een van zyn diefstallen in het water was gevallen De Heeren van de Magistraat hadden hem naar aanleiding daarvan de vraag gesteld waar hij aan droge kleeren was gekomen Die vraag was van belang omdat ook was komen vast te staan dat van Wymen op Zeekere tyd de Witte Bock van Adrianus de bygenaamde Graaf van Pynaker had aangehad Van Wijmen had zich echter niet laten vangen en had verklaard dat hij thuis droge kleeren was gaan aantrekken Blijkbaar hadden de heeren van de Magistraat van Wijmen willen laten verklaren dat hy regelrecht nadat hy in het water had gelegen naar het huis van de Roode was gegaan om zich te verschoonen Op de andere vragen die ten doel hadden ook de Roode voor den rechter te brengen had van Wijmen zoodanig geantwoord dat daaruit geen vermoedens tegen de Roode konden worden geput Den lOen Februari vond het laatste verhoor plaats Tot nog toe had van Wymen steeds verklaard dat hy die diefstallen uit klinkklare armoede had gepleegd De heeren van de Magistraat wisten echter wel beter en wilden die wetenschap op papier iien gezet Vandaar dat zij hun verhoor begonnen met de vragen of hy gevangen alhier binnen deese Stad niet was geweest een Pypmakers Baas en of hy gevangen niet nog korte Jaren geleeden een Grote Stuyver Geld had geërft Van WUmen had dit moeten toegeven en had verklaard dat hy gepasseerde Kersmis agt jaren geleeden twe en dertig hondert Gulden had geërft Verder bleek dat hy gevangen inaonderheyd na die Erffenis uytgespat was in den drank en een Slegt leven bad gelejt met Syn goed en geld te verquisften De vernachtende omstandigheid armoede kon dus niet in aanmerking komen Van Wijmen bekende dan ook van het eene quaad tot het andere te syn overgegaan en eyndelyk tot breeken en stelen Het allerlaatste wat van Wijmen werd gevraagd had weer betrekking op de Roode De heeren vroegen hem onder anderen waarom hy de Rok van Adriana van node had gehad Hü antwoordde daarop dat hy wat dikker gekleed had willen zyn Hiermee waren de verhooren geëindigd Hoewel duidelyk bleek dat de Roode zich aan heling had schuldig geihaakt werd hij met gearresteerd 18 febmary Magistraat Bailliu versoek Staande de Magistraat Adjianus de Roode te mooge late Roe pgp geaccordeert toegestaan mils po licé beleefd vervolgens is een bode aan hem gesonden om boven te komen dog was niet Thuys en hem gedag vaart tegens a anstaande Dingsdag Zonder twijfel was die graaff van Pynaker niet de eerste de beste want hy moest police worden geroepen Blijkbaar waren de heeren van de Magistrflat om de een of andere reden voor zijn tong bevreesd 20 february magistraat request Cornells van Dooren versoekt om als Broodbakker te mogen fungee ren werkzaam te zijn goedgevonden t gilde te ontbieden Van Dooren had blijkens zün rekest tot het jaar 1770 de Broodbakkerij alhier geexerseert uitgeoefend Nadat hy daarmee was uitgescheden was den 28en December 1772 de gildebrief veranderd en was bepaald dat er geen nieuwe bakkers by mochten komen en dat het totale aantal bakkers in Gouda op veertig zou uytaterven Van Dooren die een ttjd lang buiten Gouda had gewoond had zich echter vtjf jaar later weer als bakker hier ter stede willen vestigen maar had daartoe van het gilde geen toestemming kunnen verkrijgen Hy riep nu de tusschenkomst van de Magistraat in zich er op beroepende dat die verandering van den gildebrief niet voor hem gold omdat dat hy nooit gedeclareert verklaard had dat hij het gilde had vrillen verlaten en steeds bereid was geweest het gildegeld te betalen De Magistraat nam geen beslissing maar stelde het rekest in bandeji van overman en dekens van het bakkersgilde Adrianus de Roode mondelings ge hoort wegens de beschuldiging van de gevangene S van Weymen police ge tracteert beleefd behandeld en door de Officier mondelings eenige poincten gevraagd Uit een en ander blijkt dat er ook we eens verdachten zullen zijn geweest die niet police getraeteert werden Den 27 Februari werden van Wymen zijn negen verhooren voorgelezen en werd hem gevraagd of hij bij zijn verklaringen bleef Van Wijmen antwoordde hierop bevestigend 14 Maart Magistraat Bailliu doet Eysch tegens de gevan gene uytgesteld tot Ifl deser De eisch was dat de gevangen zou worden gecondemneert veroordeeld gebragt te worden ter plaetse daer men hier gewoon is ensecutie van Crimineele Justitie te doen strafvonnissen ten uitvoer te leggen en aldaar atrengelyk te worden gegeeseld en gebrandtekend Bovendien werd zijn veroordeeling in de kosten gevraagd De uitspraak werd bepaald op 16 Maart 16 Maart Magistraat Gevonnist Salomon van Wymen ge geeselt en gebami i Het vonnis luidde dat hij zou worden gegeeselt en dat hy werd gebannen voor 5 Jaaren uit de St I Juriidlctle rechtsge bied en Heerlijkheden van dien 18 Maart Does Bailliu Hoeve M per en Secretaris Jongkint versiS Heeren Burgemeesteren onit ScIuhS klaar te maken tegens Maandag Tb omdat t een Burger is behoeft Ln kamer niet versoeken Een burger van Gouda had een streenU voor Indien een vreemdeling tot een m straf was veroordeeld moesten de heerei van de Magistraat blykbaar eerst aan 2 burgemeesters vragen of zy van de barm meesterskamer die op het schavot uitzC gebruik mochten maken By een burjrer daarentegen badden de heeren recht op die kamer en behoefden zü de burgemeesters daarom niet te verzoeken 20 Maart De gevange geexecuteert De straf ten uitvoer gelegd Pwient alle de Heeren Hiermee was de strafzaak van Wijmen afgeloopen Tegen Adrianus de Roode werd geen enkele maatregel genomen Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT Raadsels voor de Jeugd Oplossmg van de raadaeU van vorige week Kalk Zalk Valk Balk Handschoen Bly Zet Het haantje van den toren Muilpeer elleboog De prüs viel ten deel aan GERKIT VAN HOFWEGËN Bodegr Straatweg 80 Bmii Nieuwe raadaels 1 Verborgen viervoetige dieren Wil Tante Anna apothekeres wordenT Haal amandelen en hazelnoten Jan 2 Ik vind deze bramen byzonder lekker Meta J Mijn vriendinnetje is ziek ik breng ftnteen mandje vruchten Laat Jaap An Teresia en Frits dadelijkthuiskomen 2 2 Ik ben van groote waarde Geef niy een and ren kop Dan noem ik zonder haap renEen jongensnaam je op 3 Op de zigzag kruisjeslyn komt van b ven naar beneden gelezen de naam vuteen stad in Zeeland X Ie een roofvogel X 2e een viHch X 8e een viervoetig dier X 4e een rivier welke gedeeltelijk X door ons land stroomt X 5e een natuurverschünsel X 6e een jongenanaam X 7e e i deel van je gezicht X 8e een stekelig dier X Oe een vrueht 10e een lichaamsdeel 4 MiJn eerste is een jongensnaam myntweede en derde vormen samen een natuurverschijnsel en myn geheel is eenkoekje Oplossingen inzenden aan de Redactia van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Damrubriek Onder redactie van de Damelub Oooda Secretarif de U K la n 14 lokaal der club Markt 4 Zwart schüi n op 7 9 12 14 17 19 82 24 26 35 Wit schijven op 31 34 36 39 44 4 48 50 Probleem No 910 Probleem No 909 Zwart schijven op 7 8 10 12 14 19 20 21 36 dam op 50 Wit schijven op 28 28 29 32 84 89 41 42 44 48 Oplossing van Probleem No 905 Wit speelt 87 l 28 28 S8 W 39 34 25 5 Oplossing van Probleem No 906 Wit speelt 22 18 Sl 82 23 18 87ai 28 22 38 22 22 l 48 88 89 6 86 2 GOUDjCHC INCELHOEKHECRENJTR ROTTERDAM Van de in aanbouw zijnde woningen van Alphenstraat It 6ouda b h Abattoir zijn er nog enicele te Icoop Soliede gebouwd met betonnen afsluitvloeren terrasso vloeren in gangen keuken met betegelde muren en geriefelük ingericht met ruime suiteIfamers boven drie slaapkamers en groote zolder VOOR SLECHTS f 4590 Zeer geschik t vooi geldbe legging Te bevr b d Wakelaar P W DE BEUN Fluweelentingel 90 Thalia Theater presenteert U de grootste filmgebeurtenis 7 Steppen In 1 lllm TOEGANG BOVEN 18 JAAR Plaatsbespreken voor iedere voorstelling dringend aanbevolen AANVANG ALS GEWOON PRIJZEN vanaf 25 een Cassa dageUJks geopend van 12 2 uur Verzekerd zijn de MARKIEZEN die U voor de wintermaanden bij ons iaat opbergen AFNEMEN SCHOONMAKEN BEWAREN AANHANGEN VERZEKERD VANAF f 150 inti Enilsthi Mirkipfaliritli Achter de Vischmarl t la ÏUÜWE DRUIVEN PHBIKEN BWENBN TAFBLPBRBN XAFELAPPELEN reuniEN SINAASAPPELEN CTTROBNEN BANANEN TOMATEN STUDBNTEHAVER VRUCHTEN IN GUAS EN BLft DIVERSE SOORTEN NOTEN 30 TELEF 3316 Do Goudsche Fruithandel 1ANeBTIBNDBWB027 H T Arends Gouda Crabethairaat 59 Telefooa 2718 Bijhouden en Contraleeren vao Adniiniitratiëo BelaitinfBakea Dortland s Expediti bedrilff Telefoon asaai Auto Sneldienst GtUDA DEVENTER ZUTPHdl Maandag Woensdag Vrijdag 5 uur n m DIT MERK f De bekngstelrtng Voor Nedertandsch fabrikaat groeit De Huisvrouwen verlangenade werkloosheid te bestrijden zoeken naar artikelen vao Ne j derlandsch fabrikaat te her kennen aan bovenstaand merk V N F o Mcrcurius Havermout is goedkooper dan elke b iitenland scheenheeftdatan V N F MERCURiUS s Haverhou w A CENT PER PONDSmK J J VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLB GARANTIE LAGK PRUZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IIMUIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Saasenheim Lisse Hillegoin Bennebroek Heemstede Haarlem Umuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 GOUDA