Goudsche Courant, dinsdag 17 oktober 1933

i J Ji L lyfADSNIEUWS Financieeren moreel zakten we weg De toestand in het vak had niet zoo slecnt behoeven te zyn als zy heden ten dage is als de iau actioenlabnltanten en de oüu leerlooiers zich maar hadden vereenigd hli wordt op het oogenblik de gemeenste rommel gemaakt Ue winkeliers spreken soms van vryheid in den handel Üe zyn echter slaven van hun eigen vryheid ze concurreeren elkaar dooU In dien toestand heelt een groote organisator zich tot de regeetjiig gewend het was een groote importeur en deze zag wel m dat de slechte toestand van de kletUg sctioenmakerh ook tot de groote moet doordringen In zyn antwoord schreef de minister dat er eerst orde geschapen moest worden daarna zou de minister de zaak nog eens herzien Vertegen WOürdigers van 15 groepen zyn MNNENLAND gÓUDaT 17 Oct 1933 o ateunuitkeermgen aan werkloozen Een aantal vragen van Mevr van Uantziï Melles aan Burgemeester en Wethouder Mevr van Dantzig Mellea heeft zich met de volg ie K Burgemees en WethoudeiB 1 Zijn B en W niet van oordeel dat de He Regeering voorgeschreven verslech Sgen in de werkloozenuitkeeringen voor l werkloozen van ongeWenschten invloed Hebben B en W nog pogingen aanJend bü de Regeering de veralechterinm niet door te voeren Zoo vraag 1 toestemmend wordt be Vee aflevering aan Rundveecentrale Drachtige dieren in vyf kwaiiteiten l e voorloopige afleveringsplaatHcn en tyden Telkens wekelijks med gedeeM Ook pinken gevraagd ite viiUtóU r vau liiionomiM lie Zaken maMikt bekend dat door do Cribi Rundvee Utulrttle geleigeajwsid uU woidi ii götoriai fiiin iiiiar te leveren dratihtig ruiiuveu liii aile Mjorten en kwaliteiHen ultgezonderd kunnen wordeu bij ue ainoJTio z t i hooguiaclitigü iUeren op een daaitoo bijzoiidt r aangewezen plaatfi oi t ij de eeiiiJ iklen in onderstaande geuieenteu en op tie volgolide tijttetippeu üiouii gen Dinsdag 17 Oct van 8 11 uur Purmerend Dni£dag 17 Oct van 8 11 uur iiotteidam Dinsdag 17 Oct van 8 11 uui Lochem Woensdiw 18 Oet van 8 11 UUI s Hertogenbosch Woeusdag 18 Oet van Ö 11 uur Zulfmi Donderdag 19 Oet van 8 10 uur HiXügev eeu Donderdag 19 Oet van B 11 uur teeuwarden Vujdag 2U Oct van 8 11 uur Zwolle Vrijdag 2ü ü t van 8 11 uur L tretbt Zaterdag 21 Oct va B 10 urn Het ligt il de bodoelmg van de C EC wekelijks mede te deeten op welke plaatsen vee zaJ worden algenomen Ou den aaid lei zaiik IS het niet mogelijk reeds thans op aile plaatsen welke daarvoor in aanmerking komen vee af te nemen De ftlgemeene werkwijze bij de overnam e zal in het kort zijn als volgt De aangeboden dieren zullen volgens de gebruikswaarde worden imgeïleeld in de navolgende klossen Klasse A Dieren met volle gebruikswaarde Klasse ti Dieren welke niet geheel voiwaaidjg zjjn Klasse C Dieren welke meer afwijken in gebruikswaarde Overigens zal zoo noodig gebiuik worden gemaakt van klasse A plus voor dieren met liooge gebruikswaiirdp dooh gering gewield klasse O min voor niindenvimrdige dieren In net bijzonder wordt nog yemeld dat ongeveer l jarige m den winter afkalvende pmkeu ook kunnen worden geleverd en liet de bedoeling is dieren welk voor atmoaten geschikt zijn en door ufeigehreken daarvoor in aanmerking komen over U nemen De mm van overname zal worden bepaald naar het levend gewicht in di zini dat wordt betaald Voor dieren in klasse A plus 54 eent per K ü Voor dieren in kla se A 3U ent per K G Voor dieren in klasse B 25 oent per K G Voor dieren in klasse C 25 bent per K G I Movenstaande prijzen zullen vó r 1 Jan 1934 met lager worden cesteld dan hongstens 4 cent onder de boveneenoetnde Wanneer na alaehtmg bhjkt dat dieren met drachtig zijn zullen dat pnjzen mK 2U pet woTdien verminderd Van Jieren in klasse C nun worïleit de pnizen per stuk bepaald Hetalmt zal 7 00 spotnliff moyolijk plaatsltehl en door de O R C terwijl elke loverancier dadelijk na de levering een bon voor 7 i n levering ontvangt I Provinciale beffrootine Zuid Holland Zoo mogelijk vermijding van belastingverhooging Nog geen verdere salaris kort ing Desw begrootinp voor 1934 wijkt op ver schillende punten niet onbelangrijk aj van 1 die voor het looponde dienstjaar Allereerst 19 dit het geval met lïet batig slot v4n de laatst vastgestelde rekening waarmede de begroeting opent en da met betrekking tot den gewonen dienst mim f 400 000 hooger is dam in 1955 Bij de snmenselling van het lie rootingsontwerp zijn d Staton er van mtgegaiin dat dit saldo zoo mogelijk geheel besdiikbaflr moet blijven voor volgemde diensten In de eerste plaats leidt Iiiertoe het abnormaal karakler van het saldo Voorgoateld wordt van de rekening ower 31 het saldo buitengewoon ad SSe BKSl golieel ten bate van hef dienstjaar 1934 te ramen eti va het saldo xPwoon ad f 1 64Z 865 99 een gwleelte groot f 1230 000 te reserveeren voor volgendie dienstjaren Al i vaststaande mag worden aangenomen dat voor volgende dienstjnrm niet meer op saldi van dergelijke omvan r te rekenen valt De uitkomaten van het dienstjaar 1952 zijn tlians m groote trekken reeds bekend Op den gewonanl dienst mag voor dit jaar een l atig slot van rond f 420 00 verwaoht worden oE ongeveer 860 OOÖ laigcr dan i 1931 Tegenover het slinken van de batige saldi vani vorige diQnsfen stent niet een overecJikomstige dalitwr der uitgaven Bij de aubsidiepofiten i s de besparing verkrecen door de met ingang van 1 Januari 1933 ingevoerde korting reeds volledig ingehaala door het natuurlijk ot cres De gerajimde bezuiniging op de veiplec gprijï en der behoeftige krankzinnigen hoe hplangrijk ook bctcckent in verband im t de gerogelide toeneming van het nanfal pidiénfen 250 j er laar Met e n vorigem jane aangevangen en thans nog verder doi rge oerde bezuinir ging op de onderhoudskosten is dit voor een geirleelte evenaecr hPf geval De uitvoering van i f Provincianl weeenolan ifi get aeeerd op de bestaande wettelijke regehi r betreffende de uitkeering aan do provmciee mt liet Kijkswegenionds Op die haei i heeft de Provincie verpli eb tingen op C h genomen welke in den vorm van rente en afloösmg nog tientallen van jaren op haar budget zullen drukken De salariesfn led Staten hadden e i verdere tijdelijke korting op de salarissen van hef provinciaal personeel overwogen docti zij nemen dienanngaande een afwachtende houding aan in afwarhting vfln het rapport der commiBsieHchouten Ged Hiaten stel S Zoo vraag 1 toestemmena wurui ueYc LCBc ivYwv u Beib va i u Biuti i y Mtwoord wat was dan het antwoord der daarop samen gekomen gn zy hebben de Centrale gesticht en de statuten opgesteld 4 Wanneer vraag 1 ontkennend wordt Vervolgens zette spr uiteen de urganisato hoantwoord is B en W dan alsnog bereid nsche werkmg van de centrale en de wyie te pogingen aan te wenden waarop plaatselyke groepen worden ge pOgl MS 5 Zyn B en W bereid te bevorderen dat inplaats van verlaging van het steunbedrag yoor ongeorganiseerden het bedrag vormd De centrale wU het vak gezond maken Lien niet gemkkkelyke taak want aan het beiirae yoor ongeorgamseKtucii 11=1 ocu s u ni i jfc Mfln r v y t Ier aeorisaniseerden met BO et te verhoo 1 lichaam van de sehoeninduötrie en handel Lt i f olfdo vprkreiren wordt aU is alles ziek Ciroote moeilijkheden kwamen üer georgaiuBcc geil zoodat hetzelfde verkregen wordt aU de Minister wenscht Kunnen B en W meedeelen of evenals vorig jaar de brandatoffentoeslag metingang van November zal worden verstrekt Kan eveneens weer gerekend worden op den Kersttoeslag Uitslag verkooping door Notaria Mr IVanken Gisterenavond is door Notaris Mr H C J M Franken in de Harmonie verkocht Het woon en winkelhuis aan de W jdBtraat No 3 alhier aan den heer H BusBdier te Hoofddorp q q voor ƒ 7600 Het huis met erf aan de Bockenberg is alles ziek Ciroote moeilykheden kwamen I i a den weg De mimster schreef binnen hetraam van zyn bevoegdheid te zullen helpen mits het üJgenieen belang niet in hetgearang komt Daarom zeide spr hebbenwy ook de schoenmakers dus het publiekin onze organisatie omdat het ons met tedoen is om de pryzen op te dryven Men heeft bezjyaren geopperd dat men inDuitschland zou gaan koopeii Maar merktespr op dat gebeurt nu ook Alles ia vrij ca toch vmdt er practisch geen invoer van Duitsch leer plaats De centrale heeft een tiental bepalingen gemaakt die het vakgezond kunnen maken Een ervan is vaste huis met erf aan de Bockenberg bLtalingsvoorwaarden Vele moeüykheden raat no 7 aan dén heer S J Uaselstein m nog te overwinnen Spr hoopte dat alleulhier q q voor ƒ 2500 schoenmakers en winkeliers zich zullen VU Het huis met erf aan de Vorstman nsluiten opdat de minister spoedig bertrtat no 15 aan den heer G M A Ver ht kan ontvangen dat er in de schoen en lederhandel orde en regel is gebracht Op deze vlotte uiteenzetting volgde een langdurig applaus De heer J A Melhado wees eveneens op het feit dat de branche in het moeras zit Kerk en Vrede atdeeimg uuuua cu j een gevolg van gebrek aan macht Toch is CiiiBtreken opent het winterseizoen met 1 mogelyk iets grootsch te bereiken De een openbare samenkomst in de Kemon centrale is er etn offerte die niet opnieuw strantsche 4terk op Donderdag 19 Oct ded j gemaakt wordt De oeatand is slecht maar aVonds te 8 15 uur Als sprtket is daartoe j j y verbeterd worden als het meerendeei ultgenoodigd Ds A J Wartena Ned Herv j jg vakgenooten het maar wil Met de op ïuik alhiet q q voor ƒ 27O0 Openbare samenkomst Kerk en Vrede Spreker De Wartena Kerk en Vrede afdeeling Gouda 2e dat de gemeente Gouda mist de opbiengst van de te heffen belasting op openbare vermakelijkheden 3e dat de gemeente Gouda mist de opbrengst van de in zoo n feestweek meer gebruikte electrische stroom gas etc 4e dat de gemeente Gouda mist de belasting die de middenstandsbedrijven uit hoogere inkomsten zouden kunnen opbrengen Be dat door hen die tijdens een zomerfeestweek in Gouda een of andere vermakelijkheid komen exploiteeren zoowel alshun personeel gedurerule een 10 k 14taldagen een deel van hup yerdien3ten hierbesteden i 6e dat naast de Midd fukandsbed rijven er zoovelen in Gouda zijn die tijdens zoo n zomerfeestweek iets kunnen verdienen met n e muzikanten kellners straatverkoopers yscoventerg enz welken arbeid toch verreweg te verkiezen is bt vtfii leeg te loopen of van den steun te trtkken Alg wij dan bovendïén t è sombere geruchten hooren over dé ra 6l6ilykheden die hec gemeentebestuur heeft om de begrooting sluitend te maken en wij zoo nu en dan de drastische maatregelen zien geboren worden waarby menige nuttige instelling met één veer doch eèn geheele vederbos zal verliezen dan aChten wij invoering van verhooging der gemeentelijke inkomsten en a U zynde voordeel brengend voor den Middenstand zeer zeker in het belang van alle ingezetenanl iHet argument als zouden de caféhouders dg grootste gangmakers zij n van deze actie houdt da nabsoluut ook geen stand indien men weet dat liet actie comité bestaat uit middenstanders uit diverse branches Zegt het U niets dat in een 3 ïl 4 tal dagen enkele duizenden handteekftningen van nieerderjarige inwoners werden ingezameld als bewijs van adhaesie aan hêt door ons te zenden adres aan den Gemeenteraad Dat onze actie juist is wordt daarmede toch nu al wel voldoende bewezen Met een opwekking tot allen die nog niet mochten hebben geteekend dit vooral nog te doen waarmede wy dan kunnen bereiken dat niet alle amusement en Verdiensten aan Gouda en haar inwoners zullen voorbijgaan Het actiecomité tot invoering van een openbare Zomerfeestweek pred te Zevenaar Het onderwerp luidt Waar hett om gaat De naam Wartena is voor velen geen onbekende klank daar de vader van genoemde spreker de Herv Gem te Gouda vroeger jaren geruimen tyd diende Examen Hchoolraad Utrecht By het te Utrecht gehouden examen Van t en Schoolraad voor de Scholen met den Hybei la o m geslaagd Mej F Trouwborst uibusievelijk vermelden we den heer TrouwWst onderwyzeres met hoofdakte alhier die daarop de aant van Geref SchoolverUnd verwierf Ve4ing van een belangrijke collectie oude en moderne schilderijen bp Donderdag 19 October des avonds te Tcur precies zal in de Soc Ons Genoegen faa overstaan van de deurwaarders B H V i Werve en J J P den Boer een veiling plaatB hebben van een belangrijke collectie j Me en moderne schilderyen De collectie ie op Woensdagavond te bezichtigen van 7 tot 10 uur en op Donderdag van 9 3 uur Openbare vergadering Schoenmakers en Scho nwink UerB iDe afdeeling Gouda van de Schoenmakerspatroons en Schoen w inkehersve reen i ging üfganiseerde gi teravund in de bovenzaal vau café Het Schaakbord een openbare vergadering De voorzitter de heer A Perdyk sprak dt talrijke aanwezigen in een kort openings oord toe Van degenen die de vergadering bijwoonden noemen we met name de heeren J A Melhado secretaris Ned Vereen van GroBsiers en agenten ih buitenlandach iwekking zich aaneen te sluiten betuigde de vergadering met warm applaus sympathie De voorzitter van de propagandacom missie de heer J Diamant deelde nog mede dat de pers in een bericht vermeldde dat de Duitsche regeering een toeslag geett van 15 ii ÜO r op alle goederen die worden uitgevoerd Na de pauze werden verschillende vragen beantwoord Waar een groot aantal aanweïigeai zich als lid opgaven heeff de veiigai iring wèl succes gehad Ken Sportfondsenbad in Gouda Eert propaganda avond De gisteravond in Kunstmin gehouden byeenkomst waarin Mr J A C Bierenbroodspot leider van het Sportfondsenwerk if Nederland een lezing zou houden over de mogelijkheid hn ook hier in Gouda een overdekte zweminnchting te krijgen was niettegenstaande het slechte weer uitstekend bezocht De heer J C den Boer voorzitter van het comité opende den avond met een korte inleiding waarin hij o a zeide dat er al 16 jaar over een overdekte i gesproken zonder resultaat dat thans een voorloopig comité is opgericht dat dezer dagen een permanent comité is geworden waarvan burgemeester Gaarlandt htt eerevoorzitterschap wel heeft willen I aanvaarden Spr bracht den burgemeester dit mede aanwezig was daarvoor dank Het woord was daarna aan den heer Bierenbroodspot die weea op het groote belang van een overdekte zweminriohting waarin het geheele jaar gezwommen kan worden en uiteenzette met welke moeilijkheden men in Amsterdam destyda te kam Grossiers en agenten ih buitenlan scn heden men in Amsteraam uesvya te va Bchoenwerk H J Bergers secr K K Bond pen heeft gehad eer men is gekomen tot de pei ne gc oprichting van een Sportfondsenbad De groote moeilijkheid welke met een j dergelyke stichting samenhangt ia het finuncieele Hiervoor te zorgen is de taak van de in 1923 opgerichte N V De Sportfondsen Om de benoodigde gelden ter beschik k ng te verkrijgen worden door de N V De Sportfondsen spaarkassen gevormd waarvan de door de inschrijvers of deelnemers op hun inschrijvingen gestorte gelden dit ia in het spaarregleiïient vastgelegd aïingewend worden voor de beoogde overdekte zweminriohting Voor elke afzonderlijke gemeente of af deeling worden afzonderlijke spaarkassen lar Schoenm patroons en Schoenw vereeni ing en J Diamant voorzitter Ned Vereen van vertegenwoordigers in de SchoeninduBtrie De eerste spreker de heer W Donker Pzn uit Rotterdam begon met de vraag te stel len Wat wil de centrale Velen weten daar weinig van Het nut van de rentrale ordt dan pas gevoeld als we de noodzakelijkbeid inzien Er zün zeide spr mensthon die denken dat van de centrale niets terecht komt Anderen zien liet nut wel in H cfle te optimistisch z n hebben het ïelwns mis De denkende schoenmakers m Winkeliers zü die mede willen werken tode grootmaking van de centrale heijben bli het rechte eind Dan is er nog een J le categorie menschen Hiertoe behoort lok ket bestuiïr Deze groep hoopt dat er van de centrale ieta goeds te wachten is Op het oogenblik zeide spr is het in het Ik teer slecht De oneerlSke concurrentie Jl g iveel grooter dan 6 jaar geleden toen took reeds van verre van rooskleurig Wfen Allen vreesden w i toen Bata De ïairlkanten kwamen bijeen en al het mogelyke werd gedaan om de voorkeur van Laatate Berichten iiKAADLOOZE ülENSt De zuster van Umitrof in Nederland AMSTfelKDAM 17 Oct Vandaag was dezuster van Dimitrof een der verdachten inhet Ryk dagsproces op haar doorreis teAmsterdam by welke gelegenheid wy eenkort gesprek met haar hadden Ëen Intelligint jong meisje dat d indruk maaktprecies te wete w t zy wU stond vanmorgen voor ons zy vertelde d haar doel vim haar doorren door Europa wftS de wereld de waarheid ten a iuien van ha r broer te vertellen en dat haar broer i huldig was Zij t prak op vergaderingsij te Londen Parijs en Brussel De delegatie te Bnis l deelde haar mede dat zij geen vergunning zou krijgen om in Nederland te verblijven tevens waa haar doel hier op haar doorreis op Zaterdagavond te spreken doch wat Ijftftï verboden is Nadat zy een en ander had verteld over het leven van Dimitrof Ja ji g gevangenis is zij vertrokken naar St9f f l 9 ri vormd j Gespaanl wordt met ƒ 2 60 per maand men spaart gedurende 12 jaar kan tusschen tyds eindigen met sparen ip welk geval men deelnemer is naar rato van de gestorte gelden doch men moet zich voor minstens een jaar verbinden j De gelden blijven m de afdeeling zelve Hierop evenals op de beleggingen gedurende deji tijd dat het bad er nog wet is in om de voorkeur van oefenen de plaatselyke gekozen en van bet publiek op Hoilandsch fabrikaat te tcezidit controle uit De N V V P öoen vallen Toen kwam het geknoei uit fondsen is niet anders dan een admmistra ite boezem Men dacht door middel van tielichaam dat de spaarkassen aonn WRkwallteltsatempel een einde aan dit laat nistreert doch met de exploitatie der e euvel te makeoi Het strandde echter op stichte sportfowiaenbaden niets gebrek aan saamhoorigheidsgevoel De heeft Deze hebben n l de gedaanten van HADIÖ TBLEGRAFÏSCH WEERlERlCtTT Verwaeiitins Ainemende NW tot ZW ind aanvankelijk nog zwaar bewolkt met kans op regenbuien Later opklarend en iets zachter afzonderlijke N V s bestuurd door een eigen bestuur of raad van beheer bestaande uit 5 of 7 leden voor het grootste deel uit de plaats zelf gekozen worden Al deze af zonderlyke N V s zijn gebracht onder een krachtigste menschen die het kwaliteits lerk wilden invoeren moesten het hoofd en voor de laksche geest van de l erfabrüunten leerhandelaren en schoenwinl eUera Zoo wa de toestand in 1982 ontnioettc Ziju iiouding was voorover gebugöü i resüient HeikcMit u hem uu ook wecir Van d r Lubbö in 4 hel lioofd eiiua op kijk i euH hier luuir io tafel Van der Lubbe irtaat op itiar maakt geen l itteaiiiK uin aaai uu t ui te kijken ol bbt bo td op tt JwHeii Güiuijj ljiguaiü ik iiorkeii hem i e iSp S tuiee IS do RjjkMlu eniploye l lfmS Hotdack die K li iietinnert dal up iJl tubhi bLii êéu n vier weken voi i den braad Ua © WandeibuKW iien uiKitji iijii ieiüiii iiiui eoji londgtnig door den liijkbdug Uot iniunun hen tiunner waü Ij lem opgovaik n dour zijn breede houders en zijn hoogo kud Toen het portret van deii brandsticlitei in d kram gepubiit eerd weid liewmjurde jjetuige zich on midaoUijk dezen Wamk ibursühe Ook zijn beide foilfyu t Itad sïn onmiddellijk verklaard da zij diizeh man bij een roiwlgung al eerder gezK ii liadden ij hadden toen nog geaeigd t ie kei É tefift een gezicht i i en mjfidadigt i Ue uvertuigiiig van getuige dat hij met Van der Lubbe te doeji li Vw l uH be dossier bleek tkxtr eonfrontatte nog bevestigd Op verzoek van L r Sack worden de dne laalate getuigen Setimiü Wonig eu HolULK k nofi eeas fcaauofi geliooid Ur Sack wenticUt dat ook de en getuigen do viaag wordt vüiufgeltjgd o op den ilag van den brand of kort te voien Kijkadugp sraoneei nn t verlof was ezoiidt Alle drie getuigen eiklarün dat hun van zoodanige verloven meta bekend is Votèeiide getuige is de employé Otto GeiU kt die vaak groepen bezoekers door den Kijksdag lieeJt rondgeleid Op 28 b H bruari zag hij in eun kranl bet portret van Van der Lubbe Het viel liem op dat tïij dezen inau ai eeus bij eeii roiKigau gezien moest hebben Ook nu m de reolitjizaal he rkent getuige Van der Lubbe Unnilrof Is het mogelijk dat die braodBtjohtere door den ondeiaaidtk Jien gang in tiet Kijksdaggebouw zijn gekomen Voorzitt er Dezo aangelegenheid is nog met o de orde Lte viaag is m dezen vorm tutk OBiuogelijk aangezien dat een oordeel vam den getuige eisislit dat duj niet kan i J b i Dr Saek Ik wraak de vraag van Dimitrof Het staat nog met v branastic iiter of neer zijn geweest Uiinitrof Ik zon willen v cn van welke partjj de getuige lid is üeityige Ik ben og nooit lid van een pailij ge weeet Dimitrof Hoo iy uw politieke ovp rtuigmgp Vooriutter i at is daarmede toeh al gezegd i nnitrof Maar hoki beeft hij gestemd op welke partijP voorzitter Aangezien liet stemreetit in UuitachlaKd heini ih kan ik een dergelijke vraag niet toelaten De M fH oi tt verdaagd tot UinsdugOL htenö RUSLAND ês millioen menseben verhongerd Uit y sfïiiau wordt gemeld dat in ile Kussi c gyj jkraine bekend is geworden dat in der ijijj Januari tot Augustus van dit jaar in d Oekraine zes millioen menschen den hongerdood zouden zijn gestor vm dat i s ongeveer IS van alle inwoners van sovjetKusland Voorts zouden in denzelfden tijd ongeveer negen millioen hongerende boeren hun dorpen hebben verlaten eu op zoek naar voedsel niiar andere gebieden in de sovjet unie zijn getrokken Eenige districten zouden hierdoor byina geheel ontvolkt worden HONGARIJE Slachtoffer van veemmoord Te Weenen ia gisteren de 49 jarige ritmeester Zelky gearresteerd in verband met de myatCJieuze verdwgning van den Ilongaarsch l journalist lloboz die onlange naar men gelooft bij een bezoek aan een dorpje in Hongarije vlak by de grens vermootd iij Zelky zou Iloboz met zijn auto naar de grens hebben gebracht Het onderzoek duurt voort De echtgeiwote van Roboz kreeg Maandag bericht dat haar man overleden was in het ziekenhuis van het Hongi arsche dorp Zij geloofde dat hij vermoord is omdat hij zich in zekere kringt n in Hong rye erg gehaat had gemaakt Van Hongaavsehe ayde woidt gezegd dat Roboz zcUmoord had gepleegd nadat hy door de politie was gearresteerd wegens het verblyven op llungaar 4 h grondgebied zonder j JtUii4 paspoort KADIO NIEÜWS l rugruinma voor heden II1 1 e I s u ni V l U O ö M Uijbelvertilliiigi i VDOi jolige meni chen dooi da li J Art 6 gianiuloou ti 3Ü di C J lï era Moütine Spaansclie etttrkunde v V lt u li angvooidraclit door Hans Grays nu zzo sQ iaiin i óO Engelseh les door Krcd Fry 8 Vaz Dias 8 05 Hans Schnidler en zyn orke 4t 8 20 De facetttn van het orgel gramofoon 9 3Ü Itadiótooneel Waarom zwijgt Mat aret Hamilton van Michael Baï inger iO lS Hims Mchnidier er zön orke sti VV Vaz Dias il lo Gramoloon H ui zen Bno Concert 6 40 Kaperantocurfius dö or P Henker 7 15 prof lect Job van Wely O P ïezag voor Profetisme 7 H5 grhJnofoon 7 45 Verbondttkwartiertje 8 gramofoo n 8 05 lm weisaen Uossi zangspel in érte bedry ven vrij naar het ge lijknamige Bilj iie van Blumenthal en Kadelhurg v t tMy Muller muziek van Ralph Benatzky op U poeren doo het operetteenitemble Fritz ftifsch dirigent Joseph Ziegler Uitzending uit den Stadsschouwburg te Amsterdam 11 15 Het Weensch Radio Octet o l v Dita Schmetterling len zich voor een voorstej tot aJgeheele bei ziening of verdié gaande tijdelijke korUng zoo mogelijk nog in tie dienon m de eerste gewone zituiig van IBM Evenredige vrachtverdeeling te Rotterdam gestaakt Schippers ontevreden Zg wenachen het systeem van Amsterdftro ingevoerd heUien De buMucliLiin dfi binntsiiai hepen inge volge ue wet up de evenreuige viaohtveiJ deeimg ua Kolleidiaiii is slopgeaet De aant leiuuKg i hi iilof iB ttal de tHMupporb weigeI ren vi lj fii s li cl tul i eden geldendtJ syateeiü uii bci lak lituig wauiliij uc eüimnisyie een bcpa ildcn feclllppcr auuwijbl voor een bejjaulikJ leib vetUet te bniviaichten i Do st liippt willen nunmiereu evenals te Amst cidam geseltiaut Zij wilden zieJi gii tetmuigüH niet neei ondei werpen aam de iegelen Uie de coiniidssie voor de bevradi tiui hielde Do bevrachlingscommiasie Oie zuil nog verder over den toestand die lu n uiitbtaan i8 zal beraden iieolt voorfoi pig de at elfng buiten werking gesteld De bevracliting builen de beurs eu buittiii de cominisbie om is op het oogenblik viij I Ut wolden lliaub veihotnllende aohepen op I deze wijïie bevradit Van blijvend aard zal deze toestand j evenwel niet mijn Dö schippers zijn den laatsten lijd erg ontevieden daar de eveniedige vractUVerdeeling niet aaji hun verwaobtingen beant woord t I Dönderdagavonid tegen fef sluiten van de chippers beurs moest de politie reeds ingrfjpen om de orde te bewaren De schip peis hadden toen reeds gattreigd dat zij als aan liun wensdien inzake v ijziging viui I tiet systeem van bevraoliting niet werd vol iaan zij hun prolcsj zouden hertiaJen GEMENGDE BERICHTEN Phosf or vergiftiging Een vergissing die niet zunder ge volgen Ueef kien jongetje overleden iv u yv u van piiu lurveigUiigiiig lieeU ii ji attTuag j i in liei gezm van do J uiicnUe de ia Keyweg ie a Oraveuliage voüi euaaii Ui dokiers i owscUrift nioesten de kiudelen vuJiiden ueei van de J Jeveitiaan met piiubloi iimeinen De levertraan weidmccii Eipulhekeitiwrnkel gekoclit üo oli een laniUie iu Uie als verpleegster werkzaam is belüolde voor da jphoslor Ie aorgen welke zij itij t en cjhenucalièagrooUunidei te VGtd venhage lii liaar kwaliteit van veipleegater bexbjlde Dez £ bestelling word ielefonis ih i if gegeyen ü daarbij heelt zioh een vergihöiug voorgedaan eii ia een aantal grammen iiMtede van liet vooigesuliroven aadtal mlligrammen afgeleveid Dezg hoeveeUieid w iü door de levertraan gemengd en daardoor werd daa kinderen een duizendvoudige dosia plioafdr toegodiend liet spmekt vanzelt dat eeil dej gelijke noodlottige veri gissing niet zoi le f gevolgen kon blijven De beide kioAeren zijn iit zorgwekkenden toestand n air t ziekenbuia Oq den Zuidwal gebraclit Daar m het 4J jang zoontje aan de geivol geni van deae eigiftiging overleden Het I tweede kind is eveneens ernstig ziek maar I men hoopt dat dit een 2 jarig jongetje m het leven getiouden kan worden De politie stelt een ondbizoek in in hoe I verre hier v n schuld sprake is Daartoe is het lijkje m beslag genomen Wel staat eeh ter vast dal van kwaadwilligheid geen apra ke IS j j De verpleegst r door wier bemid jeling de phoslor is t esteld is radeloos en ver keert m zeer overspannen toestand In Hoe verre de telefoiuache bestolUu met goed verstaan is wondt tliana nader onderzocht j Overspannen j Men herinnert zich dat aloh oond r do officieren der Zeven Provinciën die voor den Zeek rijgaraiui tereelit zullen poëten 1 fclaan omdat nafeegaan moet worden of zij zich aan opzettelijk nallten van tegenweer scjmldig hebbeii gemaakt ook bevinden de beide officieneai die op het tijdstip der muiten wacht aan boord hadden Deze twee officieren zijn bovendien nog wegena een and r delict in staat van beschuldiging gestdd een van hen sprong in een vlet om den commandant aan den wal te waarschuwen en heeft dus eigendunkelijk zijn post verlaten de onder beeft ziah door de muiters m zoodanigen toestand laten brengen dat hij zijn dienst niet meer naar balioorén kon velrrichten Deze laatste de luitenant ter zee 2e kl v B gaf reeds kort na den aanvang van et on derzoök teekenen van overspanning Zijn toestand verergerde langzamerhand en naar het Baf Nbl verneemt vertoeft deze officier thans reeds eenigen tijd in een inrichting Gevreesd viordt dat als er ooit een keer ten goede komt dit tooh in ieder poval zeer langen tijd en zorgvuldige verpleging zal vorderen Cedupeerde hewonere van Undhuiflje Vaji hoogerhand hun hulzen geblokkeerd Het f nelverkï er fiischl strengg maatpegelen Dit ondervinden op t oogenblik de bewoners van zeven landhuisje in Itteraum gt meente ZwoUerkeispel Deze villatjes zijn kort i eleden ijabouwd aan den iijkawpg K WO tl e Deventer Oe tuinmuurtjes van dexe huizen ouden gebouwd worden 5 70 M uil de au van den weg doch op verzoek van het gemeen tel laatour van Zwol Ier kerspel zouden zij met bot oog n p den welstand 7 30 M uit do as van den weg goplaatat worden Bij de eigenaren kwam bericht m van den hoofddirecteur van den Rijkswater8taat directie Gelderlami en Overijsel dat van dig overgebleven strook 5 70 10 70 M 3 M veriiard e gerioleerd diende te worden in het belang van het verkeer en de eigensren wensdhten aan dien eiach niet te voldoen waarf gistermorgen over de gejieele breedte 100 M houten palen zijn geplaatst verbonden door drie draden zoodat de bewoner niet andcara hum woningen kunnen bereiken dan door onder het draAd door te kruipen In verband luennede lyennneren wij aan een brief dien het gemeentebestuur van Zwolle d d 24 Februari j l ontvang van doii hoofdingenieurdifecteur in zaike da voorwaarden welke van njkswi e zouden wojden igestold voor de bebouwing langs den Meppeleratroatwög daarin komt d a voor de hekken der voortuinen moeten worden geplaatst op eii afstand vap 11 M 50 uit de as van den weg aan do buitenzajde van de boomerijcn moet een parallelweg brerai 4 50 M en een verhoogd voetpad breed 2 M worden aangelegd De par raUelwe linag aie ht8 op enkele plaatsen met de hoofdrijt a mi van den rijksweg worden verbondiea vergunningen voor uitwegen van particulieren naar den rijksweg zullen niet meer woeden verleend Daarop hebben B en W van Zwolle houwvergunnlngen voor den Meppelerstraatweg ge yeigerd Deze bepalingen hoeft IM gemeentebeatuur van ZwoU erker spel bij den bouw van de lantlhuisjoa blijkliaar niet gevraagd De slachtoffers van het vüeg ongeluk Teraardebestelljng van jhr H J M van Asch van Wijck Gistei morgCH is op liet f antiliegi af te Woudenberg bijgezet het stoffelijk overschot van den deï er dagen bij lA t vliegongeluk te Lienden om heit leven gekomen teaea vueeiste luitenent vlieger jhr J H J M van Asdh vaii Wijk Om 11 uur kwam de Stoet op het kerkhof aan nadaj eerst ten hUize der familie een rouwdienst was gghomien De baar waarop de kist schuil ging onder het dundoek en een groot aantal kianöen werd gtjdragen joor tien collega s van den overledene allen olficiei vliegers te Boesterberg Daarachter voigden coUega a met kransOn en bloeniatukken vervolgens een afzonderlijke baar met bloemen en daarachter de familie In den stoet merkten wij o a op den verttigenwoordiger va de Koningin den ordonnansofficier jhr Van Kinschot den vertegenwoordiger van den mirifster van Defensie kolonel Oudendijk t ieWse den vertegenwoordiger van den olief van den Generalen Staf overste Sillevia den commandant van dte luchtvaartafdeeling Soesterlierg oiverste Van Santen de officieele deputatie dezer luchtvanrtafdeeling bestaande I uit kapitein H vam Weerden l oelman de reserve cerstnl ui tenant Jihr mr I Wittert van Hoogland en den sei geant vlie ei W Warnaar Voorla was het 1 u oh tv aart bed nj f vertegenwoordigd door kapitein W P van den Abeele Aan de groeve hebben de grootvader van den overledene en overste van Santen het woord gevoerd La atstgenoemde es er op dat dejaehtvliegdienatdftgevaarlijkste onzer weermaicht is leder die zich vo r de en dienst opgeeft kent deze gevaren Van tijd tot tijd vraagt de weemiaoht offers en liet Rijn juist krachtige wilsuitingen die ons voor den oorlog baliieden In dat licht gezien is het öffe r niet tevorgeels gebracht eji we w ien dat d nAtie die haar beste zonen ter l eschikkmg stelt tot haar verdediging een groot volk is Varj Asoh van Wijt was een goed vlieger een vlieger die veel beloofde voor de toekomst een trouw kajneroftd Hl heeft den gevaarhjksten post ge kozen en ook ons past sleohfs he i hefeere saluut tt brengen Een broer van de overledene heeft woorden van dank gesproken Begrafenis jhr van Goehoom van Sminia Het stoffelijk overschot van j hr E J M van Coohoorn van Smima is gistermiddag op de nlgemeene b iaafplaats te Brummen bijgezet De baar wend ge tragen door oudlelden vfan de voetbalvereeniging Hrummania waarvan de overledene lid is geweest Als slippendrager s fungeerden tien vrienden collega s van den overledene Kr waren lal van bloemstukken Onder de aanwezigen waren Imtenani ter zee Kpst van Tonningen adjudant van de Koningin kolonel Seytfaardt namens het departement van Defensie kolonel yan Weideren baron Rengii B oud commandani van de Kijschool te Amersfoort jlir Sand berg commandant van t vliegveld Soeaterberg majoor v d IVfandele van het 4de tialfregiment huzaren te f eventer kapiUMn van Weerden Poelman baron van Heeckeren van Keil commandant van hetmotorrorps jhr 3 van Sitters lid van de Eerste Kamer de burgenieesters van Brummen Zutpihen Wamsveld en Lodhem deputaties van Je zeemacht de vliegkampen De Ko y en De Mok n Boiesterberg Pn de landelijke rijschool De IJselruitera Aart de groeve hebben gesproken overste Van Santen majoor r d Mandele de darect eur van het christelijk lyceum te Zulphen en ds Mudde uJt Brummen De vnder van den overledene dankte voor de bewezen eer Begrafenis snrB ant majooT A G Vermeulen Op de nieuwe algemeene begraafplaats te Zeist IS gistermiddag onder buitengewoon groote belangstelling het stoffelijk overaebot van Fergeantmajoor A G Vermeulen te aarde besteld De Koningin was hierbij vertegenwoordigd doorhaar ordonnans officier luitenant Romer de minister van Defensie door majoor Kloek Voorts waren aanwezig kolonel Oudendijk kapitein van Heyst ir van Gorkum chef van den keuringsdienst van het lucbtvaartl edrijf ir Tngenegeren chef van den adminiMratieven dienst kapitein Janssen vertegenwoordiger van den chef van den generalen staf de officieren de Meester en Schaper vftn de Juchtvaartafdeelins van de marine aan de Kooy kapitein van Weerden l oelman sergeant nar joor Meyer sergeant von der Geest namens de luchtvaartafdeeling Roesterberg ir Rtophan van de Nederlandaohe vlaegtuijgfar hriek de heer Aler chef van den vHegdienst der K L M e a Het woord hebben o a gevoerd kapitein van Heyat kolonel Oudendijk en offioier vli er öcJiaper l s TuinatraBprSS Vadei uit waarna een öroer woorden v dank sprak i Jlegraf aü8 aergeant vJiege w van Hardeveld C Onder groote belangstelling ta p st algemeene bei naa plaat i UUeclii aulüo besteld het stoiielijk overaciiotdon Donderdagocliteiid 111 de littuweoLrleven gekomen öei geaui vutgt i vv v llarUeveid In den rouw UwL wa s n Jzonderl wagen voor de laUou c blouiwlukken Na tat de kist m o g evo wm ni ftilLlUi en het ere aaluu laten waaibij allf l raclilen heelt eeibt lUllenan kolüIle Doitfriyin die den nunistei van pefensi erlt goiiwoordigde gespiokea Het beroep van vUeger e waarne ri de milltaiie luclitvaarl iieidö sp i seiioou en onmiBbaai doi b K k e t yju lijk beroep Het is een b ioep wuailuj Slaa ook m vixsdestijd öleeluulfers kuiinj V aaien Wij danken V van Hardeveid vmlalles wat gij als sergF aiit viieger hebt 1 daan i Kapitein F A van Heysl rekentie n mens den L ommandant van e üictttvaanafdeeling braoht namens dezen eun laa sten groet aaji sergtwU vaai Hardeveid l uitemuit A W C den OuOea nep den overledene namen den Marmemditvaail iieust liuitste vam wel toe Sergeant A ü de Voh logde nmimu de Otideroffieiersvereeniguig Ons iolangeen krans bij de groeve eu dankte riaiiieiifi deze oiganiaatie voor alle wat Vmi Hardeveld voor zijn kiunoiaden gedaan had Adjudant onderoltieici Van Beurden6piai ten slotte eenig hartelijke woardm oaniene de collega s Hij noemde den untalaptne betialve een trouw colkga nk een voorbeeldig echtgenoot SPüiBT BN WED8TRUDKN WiELKENl JEN Ue tweede Ani siei danihclie ZesdaagBcnt Ue directie vun de tweeue Amsteiaam iL l ïuadaagsohe is tut een overeeuKomüL gti men met het Kianache koppel Uumibieueit Bj üccardo lieze belde jongcna van de d ijiie zouals het l ranaclie wieierpuWitt hen noemt vanwege dg mtttnietruitjeB waarm zy altijd ryden wonnen reeds vier Ze caugscheii wuurvan hun pruclitige zege in dfin t anjsclien Zesdaagsche van dit jaar nuï versch lu liet geheugen ligt Zij zegevierdci di arin na eiierveeivnden stiijd uver kl tlollandsche koppel Pynenburg Vvuls dat op de tweede plaats eindigde zoodal in AmöLerdam tusbchen beide koppeia eea le Tevens ia weer geengagetrd liet Duitachi koppel Hauscliillürtgen dat vung jaar a tt il iet van h empen t ynenbuig de twpeile piuatö bezette G K C EKcelwor Xondag a s Js er tydruce voor A en Uklas e over Ü dftwate Htait Goeg am r eV leayki j uur Juniuiennt wordt yo r de bturt bekend gemaakt MARKTBERICHTEN Veemiirkt l ettenl m 17 Oct l er veemui kt werden lieden aangevoerd lUo paarden übUö runilewn bhy vette en graskalveren 136 nucht kalveren 411 achapen of lammeren 4 yarteus 4ti biggen 12 bokken uf geiten Pryzen per Va Kilo Koelen Ie kw ƒ tW 0 61 2e k Ü 48 0 54 3e kW ƒ 1I 3B0 40 Ossen Ie kw ƒ 0 52 0 50 2e kw ƒ 0 44 0 48 3e kw ƒ 0 34 0 3 Stiera lo kw ƒ 0 48 62 2e kw t 0 42 0 44 3i kw f 0 34 0 38 Vette kalveren Ie k ƒ 1 00 1 10 2e kw J 0 85 0 96 3o k ƒ 0 70 0 76 Schapen 0 28 0 36 0 32 pa K G per stuk ƒ 18 14 0 LammereB f 0 42 0 38 0 36 per K G ƒ 16 14 lï per stuk Pry zen per stuk van mager vee Melkkoeien 230 180 140 Kalfkoeien I 24 200 160 Stieren f 240 169 100 Pink ƒ 80 70 46 Graskalveren ƒ 45 80 12 Vaarzen ƒ 130 90 Paarden ƒ 1701411 90 Slaclitpaarden f 130 5 70 Hitten ƒ 66 0 0 Fok nucht kalveren ƒ 10 8 JJ ggen p week f 1 20 1 00 Vette koeien en ossen ruime aanvoer handel lui pryzen ongeveer als vorige week Stieren wemig aanvopr tameiyke hamiel afloopende prijzen Vetfc kalveren zeer weinig aanvoer handel redelijk prijzen geiijk vorige week Schapen en lammeren Tüime aanvoer handel vlug prijzen ongeveer al vorige week Nuchtere slacht en fokkaivelen weinig aanvoer handel vlug prijzen ongeveer als vorige week Biggen ruime aanvoer zeer luie handel prijzen ongeveer als vorige week Paarden minder aanvoer handel lui prijzen ongeveer ais vorige week Melk en kalfkoeien handel kalmer aanvoer grooter oploopende prijzen Vaarzen eB pinken grootere aanvoer handel zeer lui prijzen ongeveer als vorige week Graskalveren groote aanvoer handel zeer lui prijzen ongeveer ais vorige week Kaasmarkt Bodegraven 17 Oct Aanvoer 423 partijen waarva 420 met Rijksmerk totaal 17214 stuks wegende 164826 K G Prijzen 1 kw m Mn ƒ 26 28 2e kw m r m ƒ 21 23 H nii l flauw Coöp Groentenveiting voor Gouda en Omatr 16 Oct Postelein ƒ 3 6 spinazie ƒ 3 50 vil snijboonen ƒ 11 28 stokpboonen H 23 stamboonen ƒ 10 21 witlof ƒ 8 20 spruiten ƒ 6 12 uien ƒ 2 2 60 Jer lOO K G bloemkool ƒ 1 50 7 60 groene kool ƒ 1 103 20 komkommers ƒ 0 70 3 20 andijvie ƒ 0 50 1 90 kropsla ƒ 1 3 50 per 100 stuks peen ƒ 2 4 90 kroten ƒ 1 10 2 70 per IW boa tomalen A C ƒ 1 3 60 per 100 pond lïoeder Maatschappy of een der z g hoU tlmg cumpani in dit geval de N V De Vereenigde Sporttonosenbaden genaamd Met de door de spaarders gestorte geiueii worden aandeelen van de rt V JJe Veret mgde bporUondsen Daden gekocht oiiüer tie bepaling dat deze N V de door uitgifte harer aanaeelen verkregen gelden a pan belegt m de N V Sportlondsenbad der afdeeling waaruit de spaargelden kwamen hetzy aU obligatie hetzij als aandeelen De N V De Vereemgüe SporUondaenbuden ia dus de bezitster der aandeelen of der obligaties der atzonderlyk N V s terv yl de aandeelen der N V Ue Sportfondscnbaden in het bezit zyn der spaarkassen Is de spaarkastyd l i jaar verstreken dan wordt de inhoud der spaarkas welke mhoud in aandeelen der N V De Vereenigde Sportfondsenbaden bestaat onder ae spaarders verdeeld m verhouding tot de door ieder gedane stortingen De rente en of dividenden der afzonderlyke N V aportfondsenbad komen terecht in de gemeenschappelijke kas de N V De VtreCQigde Sportfondsen welke deze inhomsten gelykmatig over al haar aandeelen vtrdeelt Gedurende den spaarkastyd worden de uitgekeerde v nsten bijgeboeitt op de spaarkasrekeningen Na de verdeeling is de spaarder aandeelhouder geworden en ontvangt hy dus het dividend direct Het Sportfondsen bestuur houdt den inschryver s steeds voor dat zy er met op mogen rekenen hooge dividenden te zullen ontvangen Gezien het ideëele doel dat toch onmiskenbaar de ondergrond van het Sportfimdsenwerk is moet men er mede tevreden ayn wanneer men een normale winst op 2yn gestorte gelden verkrygt 4 of 5 pc Wordt er méér winst gemaakt dan 4 of 5 pLt dan moet die meerdere winst aldus is de opzet aangewend worden om a een stevige reserve te kweeken voortijden dat het zwembedrijf een niet zoo zaïOpnemen als thans het geval is b de tarieven omlaag te brengen encaardoor het gebruik van de overdekte openzweminrichting voor iedereen nog meer bereikbaar te maken Dat dit begrip meer dan 5 pet winst geen utopie is laat heC SportfondsenbadAmsterdam zien waar over I9il2 een nettov mst van U pet gemaakt werd Uitkeeriiig 5 pet De deelnemers krijgen naar gelang van hunne stortingen reductie op abonnementen en losse baden Dóór middel van l ntaarnplaatjes werd het nut van het zwemmen naar voren gebracht en het Sportfondsenbad te Amsterdam in verschillende stadia en onderdeden vertoond waarbjj interessante byzonderhede i omtrent de inlichting werden verteld I Verder foto s en teekanngen van Sportbaden in Arnhem ZwpUe Eindhoven enz I v a8rby de nieuwste cftpfltructie is toegepast cm licht en lucht toe te laten Na te pauae wa jgetegenheid tot het stellen van vragen waarvan door meerderen gebruik werd gemaaktl Door den heer den Boer werd daarop onder dankzegging aan den spreker den avond gesloten met een opwekking om deel tt nemen in het Sportfondsenbad waarvan hij zeide pvertuigd t © zyn dat het er zeu komen Hetgeen zeker zeer wenschelijk isNieuwe Schouwburg Eerste abonnemcntsvourstelling Op Donderdag 26 October a S zal in den Nieuwen Schouwburg de eerste abonner ientavoOrstelling ia dit seizoen plaats hebben Opgevoerd zal worden We ïk End blijspel in 3 bedryven van Noel Coward door het Groot Nederlandsch Tooneet directie Pau Huf Jöhan de Heester en Frits van Dyk In WeekEnd treden o a op Tilly Perm Bouwmeebter Paul Huf Mane Nathunius Ben Arden Marie van Westerhoven Mies Versteeg Frits van Dijk en anderfin Ons rinkwatfer Prof Dr L E Goestar komt in zijn rapport van het water dér Goudsche Waterleidmg My tot de volgenide conclusie Het mangaangehalte dat de vorige malen betrekkelijk hoog was is ditmaal duidelyk lager ook het sulfaat gehalte is weder gedaald tot een minimale hoeveelheid Aankoopr Btoep B en W stellen den Raad voor van deoi heer J M Smits Kar nemelkaloot 197a voor den prijs van tien c nt aan te koopen de stoep voor het perctjel Peperstraat 104 De rekening van het Grondbedrijf en het Gemeen iyk Pensioen fonds B en W stellen de liaad voor de rekeningen van het Grondbedrijf en het Gemeentelijk Pensioenfonds oyet 1932 voorloopig vast te st ll £n De kerkdienst im de Remoiistran sc he kerk wp 22 October De avonddienst in de Kemonstri uitache kerk op 22 October a s waar uitgevoerd zal worden de Baeh cantate no 12 W einen Kiagen Sorgen Zagen zal niet zooftda aa nvankelyk was bepaald op V uur maar te half zeven aativangen Een reaerve autoband p hol In een Woemeiamairazijn terecht gekomen Hedenmorgen is van f n vrachtauto van de firma de Vroedt C o alhiar toen dezr op de Markt reed ter hoogte van het roodemagazyn van den Heerr Van Hulzen een reserve band losgeraakt die met kracht het bloemenmagazyn van t n heer J J Baggerman aan de W dstra At binnenrolde De spiegelruit beswcek en de in de etalage staande bloemen en planten werden vernield ter ryl ook vei r in den winkel eenige schade werd aan gerioht Alle aangeïrichtc schade wordt ondej Ung geregeld U Wat gii ook voor Uw tabak hBtaalt als t NIEMEMER s STERTABAK is krijgt ge het beste woor Vu geld Sjer labak is verkiijgbaai in reischillende prijzen doch elke soort is kampioen in haar prijsklasse Ieder pakje Sler iabak biedl meer geur en smaak dyn welk ander merk ook Wie nog geen Ster rooker is weet nog niet hoe hij het hoogste rookgenotvoorz n geld kan krij gen Koop eens een pakje Ster tabak Holland s populairste merk en ook gij blijft bij 13 lol NIEMEIJER S STER TABAK Agenda 17 18 Oct Thalia Theater Roman Novarre in Geluk by de vrouwen n Oct 8 uur Soc de Réunie Eerste Cursuavond van Prof Roels over Psychologie van de rijpere jeugd 18 Oct 7 uur Soc Ons Genoegen Veiling van een belangrijke collectie oude en moderne schilderyen enz Bezichtiging Woensdag 7 10 Donderdag 10 3 uur INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Redactie De actie voor de invoering van een Zomerfeestweek Geachte Redactie Mogen wjj naar aanleiding van het door het üoudsfch Drankweer Cumité verSprelde manifest verzoeken om name van het onderstaande wederwoord By voorbaat betuigen wij daarvtwr dankl Het Goudsch Drankweer Comité yvert tegen wederinvoering van de Kermis Het grondt zyn actie op de veronderstelling dat de Gouwenaar die deze feestweek bezoekt lOUWeiituji ujc u I zyn leveranciers te kort doet n misbruik naakt van sterken drank t Immers men beweert dat de leveranciers hun rekeningen niet betaald krijgen omdat i het gel tydens deze week is opgemaakt en dit tegen het belang der ingezetenen is om j uat de tapkraan zou moeten worden open gezet Dit is een stoute bewering en getuigt van veel durf daar er voor zoover bekend nog nimmer door welken winkelier in de Mid denstandsvereenigingen klachten hierom trent naar voren zyn gebracht of verzoeken zyn ingediend om te komen tot afschaffing van een dergelijk feest Bovendien wekt het dan in hooge matu onze verwondering op dat dit DrankweerComité niet geageerd heeft toen in Augustus j l hier een Zomerfeest werd gehouden op een anderg plaats dan het Marktplein waarvoor in tegenstelling met de vroegere Goudsche Kermis die zoogenaamd was drooggelegd geen enkel verbod gold Wy voeren actie voor een jaariykache Zomerfeestweek op openbaar terrein omdat anders binïien korten tijd Lunaparken Kermesses d été of hoe men het noemen wil verschijnen die op besloten terreinen worden gehouden in tegenstelling dus met wat vroeger bestond en waar overheid en publiek op alles kunnen toezien en ervoor kunnen waken dat de stoffelijke en zedelyk waarden niet in gevaar komen Meent voorts het Drarnkweer Comité werkelijk dat indien er geen feestweek is het publiek in Gouda zijn geld verteert Dat zou van een buitengewone naïviteit bl k geven Laat men s zomers maar eens zien hoeveel stadgenooten met allerhand ver te maken I Het argument dat het geld Gouda niet I tou uitgaan indien er geen zomerfeestweek j xou zijn houdt dus absoluut geen stand Daarentegen stelt het Comité van actie t t het verkrijgen van en openbaar zomerfeest op het Marktplein het op prijs nogmaals vast te stelleh en eender de aandacht te brengen van lederen goedwillenden inwoner Ie dat de gemeente Couda miat de opbrengst van staangelden alzoo een bedrag geraamd tusschen 12000 en 15000 gulden