Goudsche Courant, woensdag 18 oktober 1933

Ho 18 27 Ü ivwnwen He tüUöpraak welke de Duitsche minister van buitenJandsche zaken gisteren voor Ie bLiteuiuiidsciie pers heeft gehouden trekt ii de Kngelsche bladen zeer de aandacht en v ordt door alle bladen in extenso afgedrukt üü t in de hoofdartikelen der bladen wordt lie rede uitvoerig ibesproken mede in verband met de verklaring welke Henderson jfjstereji rn de hoofdcommiaaie der ontwapemugsconterentie he ft afgelegd Tevens Viordt ook de rol besproken welke de KnIStlstht politiek heelt gespeeld De Daily tyffeas js over de houding van sir John siniüii zeer ontevreien en schrijft Dat Hbe i wy er nu van dut wy ona geuiengu heuiMjn in aangelegenheden die te sliitte slechts h runkrijk e Uuitschland flangiiigen indien sir Joiui riimon eV zich t len had gehouden zw hngelunU than aivi bemiddelaar tu s8chen iTaiikrijk tjii Uuitachland hebben kunnta optieuen u linies daarentegen verdedigt in een hoofilsrtikel dat een zekere prikkelbaarheid veriSdiit den Lngelschen minister van bu teiu liiiilsche zaken Wat de verdere ontwikkeliiig betreft la het blad van meening dat lie ontwiipeningstonferentie het thans een moet worden over een korte e duidelykf formuleering weltke men tegenover het Duitsche standpunt moet stellen oi rts bestaat miaschien nog de hoop dat met behulp van het vier mogendheden verdrag de breuk geheeld kan worden Anders zal men de wereld rpoeten laten oordeelen over hen d e de breuk veroorzaakt hebben De Morning l ost ötclt vast dat Von Neurath gefiyroken heeft dis een man die besloten hwft zich te beheerschen doch lang genoeg pduld heeft geoefend De News ChronicL Beft het feit dat het de overige mogendheden nooit ernst is geweest met de ontwapening voor de ontwikkeling der gebeurtenuien verantwoordelijk De Daily Tel bevat wn scherp hoofdartikel tegen Henderson en nierict op dat er thans gehandeld moet wor Jen en men aan verklaringen alleen niet voldoende heeft Zeer kwalijk wordt het i Henderson genomen dat hij gisteren van i fen vodje papier heeft gesproken Daardoor urdt Duitachland van trouwbreuk be chuldigd wat dubbel ongepast is na d Het leven is een stroom van zaligheden m aar een keten van plichten FEUILLETON Liafd8 de sterkste Naar liet Engelsch van Mra PATRICK MACGILL o Nadruk verboden tord l envalp wierp liaar eon kwaden Hiiialendett bbk toe maar hij sprak geen oord Nadat de inftp6 t ur hel armzalig ongelukkig uitziende riguurtje iiauWkeu I opgenomen bail noteerde hij enkele bij ®Öerbeden ® ala haar naam ouderdom 8 beroep enz enz ibT etnig idee van de verblijf fttfi vfln uw vader vroeg hij terwijl hij W bUk geen oogenblik van bet eerlijke 1 nliartiye Reziclitjp afwendde Ik wea niel waar mijn wader been ia l j e h geheel naar waar m leisje liegt snauwde I rd Peri e plotseling t rwijl hij vuurrorjd van oede werd k W i nBt aansprav worden voor hetgeen erpT T ® wa haatte I ïrd Perivale haar t len hant die in hem wae Telkens DoTr liij bij afth zelven dat M liever zijn zoon met eigen handen zou oh Ü J ® t ie vóór hem als hoondoehter te erkennen t eloof Loid Perivale dat het het Heden overleed tot onze diepe droefheid in het Van ItersoïiZieken huis na een smartelijk lijdeti onze beste Man Vader lielmwd en tJrootvader de Heer DlUK VAN OUDSHOORN n den omlontüni van ö5 jaar l it aller naam J II VAN OUDSHOORN BRKM Gouda 16 October 1933 Kleiwegstraat 27 De teraardebestelling zal plaats heb ben a s Vrijdag tt 12 uur v inaf het Van Itin aiin ZiekeiihuiH MELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabath Ciabethstraat 8 Telef 203 THEEen PRESENTEER SARDIJNSCH RIETWERK Wormpoedeps ï eiiaamd iFépinitan werken BKTEH dan alle andere wonnmiddelen en muxen iiiet gel ik gesteld worden met wormkoekjes bonbons to en tjes enz daar al deze middelen niet die kracht tezillen die ei van verwacht wordt Wormpoeders jfenaamd iiFarmilan bezitten een l iJzondere vindinK rijke samenstelling en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormcn zoowel bü folwassenen als bü kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 86 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkiügbaar of direct van Jicolii Miril WortiIbBir OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders niet voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Naderlandfche Huiivrouwen doet Uw plicht Waarom nog langer du e bu teoUndiche p odueleii takaapan wanneer U oar mindar geld de vidlekanda MEdCUftlUS HAVERMOUT kuM k ljuan Ni l allvan rartchall U daardoor werV aan Nvdarlandicha arbodart maar bovand en krijgt U de batte Haver moul die U maar kunl entchani Geweldig oed laam lichtv rleeTbaa end arbi Klaai in emwip BagLnl dan dag mei een E ig bord MrRrUHlir HAVERMOUT Een en al Wflihl en g D idl i i Mercurius Havermout aai Het is HBT VOORDEEUGST iet is HET EENVOUDIGST il et is HET GEMAKKELLIKST wanneer V in meerdere bladeit advprtentièn hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen ofliuitenland dat 11 de ppsraaf daarvan tnpzcndt anh hnt Vn ERTENTIE BUREAL VAN i K oirnscuE coirant Markt Jl ÏJoiida Tel 2745 If Eïjt dan in eens kiaar en deplaatsing jreschiedt n ar wensch entot dezelfde pnjzen ais door de bladen direct wordt berekend Dr JAC P THUSSE schrijver o u van de bekende albums wijdde in De Groene Amsterd immer een geheel artikel aan de nieuwe derde druk van het fraaie ryk geïllustreerde Itookje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND Dit boekje behoort z i in handen te komen van iedeidie de plassen bezoekt of er iets behoorltjks van wenschtte weten Niet alleen in handen van den natuurlief hebbei den visscher en den jager maar ook van den watersportliefhebl er i HET NAJAAR IS GEKOMEN Maar ook nu zijn de plassen mooi en een bezoek ten volle waard Deie uitgave is de EENIGE BETROUWBARE GIDS op Uw tochtjes De derde druk gri oot 48 pags met 44 ill en 2 kaartjes aangevende de verbindingen te land en te water is verkrijgbaar bij alle Ixwkhandelaren en by de uitgevers A BRINKMAN ZOON Gouda Pros ƒ 0 50 franco p p ƒ 0 60 Overwin Gevoel van Zwakte Wa JEr is overvlozd van beunjsmatzriaal voor de waarde van Sanatogen als v rst rhend votêsd spzciaal in geualten van algemeene wahtt Dit gunstige oordeel van The Lancet een der voonuunsia Medische bladen tti wereld gceit een ondubbelzinnig antwoord op Uw vraag Zou Sanatogen mij goed doen ia gilkuntaandagunslio werking van Sanatogen niet twijfelen Met Sanatocen zult gIJ weer Mór n d4ör gezond wortlen tJaaiiUKen u wLrijgbur l ApothaLnu I DrogulM i ILL p i at ook de oorzaak is van Uw zwakte en lusteloosheid Sanatogen zal U daar spoedig overheen helpen Want Sanatogen vernieuwt de grondslagen van Uw gezondheid Het voert de verzwakte cellen van bloed zenuwen en spieren juist die stoffen phosphonc exi geconcentreerd melkeiwit toe waaruit nieuwe kracht wordt opgebouwd Om het even o Uw verzwakking een gevolg is van ie ingespannen werk zorgen te kort aan slaap tnn bezwaren ol welke andere oorzaak S uialogen tnott J goed doen Om aa k hui geliruik enuTgic VB ril 11 UO J ür 2C werkkr Cl par dai behoeft IJ iKea D win ua b r ebt Ml dia imteo ullaava Coan Roilr iif R Dnrlornominn Huuii uuuiiji I uiiuoiiioniiHD 1 kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt 1 1 de behoefte d iaraan in elke jaak grooter 1 1 Hoe meer zorg er jian besteed wordt hoe meer het de aan 1 1 dacht trekt van iedei die het in handen kri igt Goed drukwerk 1 is vnor elke zaak een introductie die niet muel worden 1 nnderschat ia tt oria Uw druk wei k verzorgen 1 I W ij levHren prim i werk en daaritij jrrwdkoep Onze pryzen zyn 1 i l HTiirrj ik iMircr DKUKKKRIJ 1 4 HUINKMAN ZOON 1 GOITDA 1 Wilt U vermageren tJ i w lk tdeelte vun het h haam U ook wenscht zonder tfynuiastiek zonder dlie Konder tpne smiddplei in te nemen zonder baden Uitiliiitend iiitwendijf gebruili Hp reaultaat i na den zesden dag zichtbaar Schrijft aan Mme COLENBBANDER Ove toom 44f b A dam die U n iarr ORATTR nnder fpm verplichting onder strikt j fhpinihnn Iin r 11 niMxlip i lanwijzintren f n iima referPnti B zat wiideii N V Utrechtsche Hypotheekbank UTMCHT Pandbrieven f 64 000 000 Beservt f 1 760 854 06 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d 10Ó sAecWe ZeWV 1 ooit sit oTO lUten Vvet In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG naam dan hel t EenVi veeds vol bijden naaW niet na Tl Het puo vevteetw DE HUI5GENOOTEN SMULLEN ols Moeder M a gg i s Producten gebruikt Bovendien geeft dit hofvJerden NederlandefS een goed bestaan aan de Fnbrlfk van Maggi s Voedingsmiddelen te Anu ijuni adres enin doende TTTïTïT PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlicbtiogenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtreni h t FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op schriftelijke aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij de afd tecretartse G uwe 73 Gouda 72 Jaargang Woensdag 18 Optobep 1833 mwm mnANT NIEÜ S EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BSIGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE WEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Uitbladvcrschijnt üageiijksbehalve opZon enFeestdagen AÜÜNNKMt NTSrKU per kwartaiÜ ƒ 26 per week 17 jeni aiet Zondagnb uer kwartaal flM per week 22 cent over witw de bezorging per loo jer Ke chi M Franco per poat per kwartaal ƒ 8 1b met ZoiKUgRUad 3 0 AbonneJienten wurden dageUjks aangeaonieo aan ons Bureau MARKT St TtOUUA r Q onte agenten en loopers ilen boekhandel en ie poiitkantorea Onïc bureaux iün dageUJlta geopend v n 9 6 uur AdnaiöiJitratie en HAiia tie Telef intfitc 2745 Postrekemntc 4841W 4DV£BTENTI£PBUS Uit Gouda an Hnafcrekai bahoonnd tot d D baiorgkrtng regela i Q elke rttgei mewr tt 2 Van boitan Cïoada Mt d u dmott ez i t £ reg ƒ I lk regal maar feJlt Advtu iiuitite in et ftatardagnruumw JV Ui ttalAS op dan yr a Lieid adighaid advarMwitién da Judft tu das Iff4 LNGHm ONDKN MËUi UËEUNtilCA i ngniê 2JÏ6 ika f gel meer iêJbik SJp i oorpagiua 50 hooger Gewone advert ntien en üigezonden medeoeeliiu un bfi tootract tot teer gereduce nlaB pk B Groote letters en randen worden berekciid oaar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden mgezonden door tuaschenkomflt van aoliede Beekhandeiareni Adve tenUebareox en oaw ageoien en moeten daags vóór d plaataiiig an net Bureaa tjjn Higekomen teneinde van opname rerzekerd toiSEL Duitschland 8 breuk met Geneve Sir John Simon gelaakt en vevdedigrd Beschouwingen van de Kólnisdie Zeitung l uit chland wenscht samenwerking nen dat de speculanten van de wereld zijn veidwenen Het evenwicht in de begrooting is noodig in het belang van Prankrijks buitenlandsche politiek welke geleid wordt door du voortdurende zorg voor den vrede van Europa en de nationale veiligheid Het uittreden van Duitschland uit den Votltenbond op het oogenblik dat te Geneve onderhandelingen werden gevoerd die gewijd waren aan de beperking en de vermindering van de bewapening heeft een nieuw element doen ontstaan in het belang4jkf vraagstuk der organisatie van den vrede De regeeringen zyn op het oogenblik be zig alle gevolgen van het uittreden van Duitschland te beatudeeren Voordat over dit vitale vraagstuk een pariementair debat kan worden gevoerd ia het noodig nauwkeurig het gebied vast te stellen waarvoor vpranbwoordelykheid wordt gevraagd De regeering is zich bewust dat zij steeds een politiek van internationale samenwerking heeft gediend met den vurigen wensch een toestand van vertrouwen en veiligheid te zie ontstaan waarin de veiligheid en de waardigheid van alle volken gelijkelgk gi waarborgd zijn Dg Fransche regeering ia voor geen enkel woord doof maar ook voOr geen enkele daad blind Waarom begint men met een breuk indien men oprecht een entente wenscht Waarom verzet men zich tegen de controle voor aangegane verplichtingen indien men deze verplichtingen wil nakomen Waarom aanvaardt men geen plan welks geleidelijke uitvoering een werkelijke en effectieve ontwapening zou betee kenen indien men bereid is het laatste geweer en machinegeweer te vernietigen Frankrijk is voornemens trouw te blijvenaan zijn politiek van samenwerking n debeetudeering van den toestand die niet alleen voor Prank rijk en Duitschland vanbelang is doch voor alle volken die zichvoor een grootach en edel instituut hebbenaaneengesloten in denzeifden geest voort tezetten De terughoudendheid welke Frankrijk steeds heeft getoond de zware offers die het vroeger gebracht heeft geven Frankryk het recht voort te gaan Inet daden waarover geen onderhandelingen kunnenworden gevoerd en waarvan evenmin afstand kan worden gedaa In dezen geestzal de Pranache regeering voortgaan degioote belangen te verdedigen welke Frank ryk en de vrede gemeenschappelijk hebbeij Op 26 October zal Frankryk in den Volkenbond aanwezig ijn I BUITENLANDSCH NCTU WS ENGELAND 5000 Japansche soldaten verdronken Volgens een bericht uit Sjanghai zyn GOOO soldaten bij het overtrekken van een rivier vL rdronken Zy wilden tijdens een gevecht met vijandelijke Chineesche troepen met conferentie Maandag jkich zou gaan bezig houden overeenkomstig de resojuties die door de conferentie en ook door DuithchLnd zyn aangenomen voorziet m de tappegewyze verwerkelijking van de ver mindering der bewapening en wel op een wyze die met die van MacDonald a plan 20U kunnen worden vergeleken iteeds de formuleering zou kutinen woeden vergeleUm is volgens de Ki Z typeerend Ongetwijfeld IS het juist dat het ook dow Duitschland aanvaard plan MucDonald een ontwapening in etappes aan de hand doet maar de termynen daarvan zijn aanmerkeIjk korter en daar ia evenmin sprake van een proeftijd die Frankryk naderhand heeft geèischt en waardoor zoowel de discrimineering van Duitschland als de rechtsongelijkheid worden verlengd En juist om de rfcchtsgelykheid is het Duitschland te doen Het blad zet dan uiteen dat Duitschland geen enkel wapen meer verboden mag zijn dal den anderen staten is toegestaan De bewapeningen mogen qualitatief niet meer verschillen Wat de quantitatieve zyde van de rechtsgelijkheid betreft maakt DuitschluTid geenszins aan praak op geiykheid b v met Frankrijk voortdurend heeft het er den nadruk op gelegd genoegen te willen nemen met prototypen van deze wapensoorten qU over t aanUl daarvan te willen onderhandelen Duitachland veriangt dus heelemaal geen v ijheid van bewapening m aar is bereid om gedurende een overgangstijd zich tevreden te stellen met een beperkte ah w theoretische erkennin der rechtsgelijkheid DuitBchland zoo it tenslotte nog betoogd waa niet langer bereid vrissels op de toekomst te trekken waarvan de honoreering afhing van Frankrijks willekeur en angstpsychose eigen gebouwde booten de rivier oversteken De booten werden evenwel door den stroom medegealeurd en vernield De kolmsche eituug herinnert eraan dat rykskanselier liiUer opmeuw heelt verklaard dat toepassing van geweld ib uitgefloten en dat er tusschen Duitschla nd en Krankryk geen territoriale conlUcten meer bet taan Het nationale Duitschland onder leiding van Adolf Hitler zoo wordt betoogd denkt met aan een oorlog tegen Frankryk en het blad meent daarom de vraag te mogen stellen tegen wien Frankrijk dan nog langer meent zyn bewapenmgen te moeten handhaven Tevens merkt het blad op dat Engeland weer tot de verklaring van 11 Dec en hei plan MacDohald terug zal moeten keereii de Engelsche premier toch heeft i de subcemmissie op 23 Maart j l in een rede over het pactvan vier uitdrukkelyk vastgesteld dat Engeland zich heeft verplicht Duitachbnd de rechtögtlykheid toe te kennen Bovendien heeft de Franache miniaterpresi dent Datadier in de Kamer zijn tegenstanders geantwoord dat Frankrijk niet steeds Slechts neen kan zeggen Het front der Franschen Engelschen en Amerikanen heeft zijn doel de intimidatie van Duitachland gemist Het komt er nu meent het Keulsche blad voor dit front op aan van den Duitschen tegenstander een ir fcdewerker te makeii Het is aldus de verdere strekking der beschouwing Duitschland er niet om te doen Frankrijk zooais en 4nar vreest te iaoleeren integendeel Duitschland wenscht samenwerking met zijn buurman in t Westen De ontwapeningsconferentie en de Volkenbond hebben bf wezen dat zy niet goed functioneeren daarom jiient binnen een ander kader een oplossing te worden gevonden Frankryk z i zich naar de K Z verwacht bezinnen en zoo zal de daad van Duitschland die men natuurlijk nu karakteriseert ala een vuistslag op de tafel tenslotte zij het dan misschien paa na eenlgen tUd toch nog goede gevolgen Ifebbes Voorloopig heeft men echter nog met veroordeelen rekening te houden Dit geldt volgens het Keulsche orgaan helaas ook met betrekking tot Henderson den voorzitter der ontwapeningsconferentie die zijn DUITSCHLAND Het proces te Berlijn Onjuutheden in het Bniinboek Dimitrof elscht inzage Aan Goebbela en Goering moet gelegenheid worden gegeven zich te verdedigen tegen de bescliiildigingen die men tegen hen heeft ingebracht Goering en G iebbeb zullen worden veriioord In het rijksdagprocea heeft Dinsdagmiddag tegen het slot van de behandeling de Oberreichsanwalt dr Werner in verband met de leugenachtige beweringen in het bruinboek voorgesteld den politie resident Heines Breslau luitenant Schuli en den politiepreaident graaf HeUlorf Potsdam als getuigen te hooren en hun te doen verklaren dat zü met de aangelegenheid van Ie onderaardsche gang t issohen bet rijksli ggebouw en het huis van den president van den rijksdag niet het minste te doen hebben Verder stelde dr Wemer voor len Pruisiflchen ministerpresident Goering en rykaminister Ir Goebbela uit te noodigen voor het gerechtshof te verschijnen ter weerlegging van de bewermg in het bruiaiboek dat zy beide de intellectueele ontwerpen zyn geweest van h€t plan tot stichtijig van dcu rijksdagbrand Overeenkomstig dit voorstel van dr Wemer besloot de senaat Goering en Goebbels uit ie noodigen en den politieprRsident graaf HelUorf en Heines en luitenant Schulz als getuigen te dagvaarden Een tijdstip voor het verhoor van mini aterpresident Goering en den rijksmlniater Goebbels is nog niet vastgeBteld Wil zMn niet doof of blind Aldus sprak I eladier Frankrijk zal trouw blijven aan de politiek der samenwerking De Fransche Kamer is gistermiddag voor de eerste maal na het zomerreces weer byeengekoinen Het huis was geheel bezet Terstond biJ den aanvang verklaarde Daladier dat dg Kamer bijeengeroepen is niet alleen omdat de regeering haar woord wilde houden maar omdat het gevaarlijk zou zyn het sluitend maken der begrooting nog langer uit te stellen Ook de recente gebeurtenissen maken het noodzakelijk de financiën op regel te brengen omdat anders een vaste politiek op langen termijn onmogelijk zou zijn De begrooting moet in de eerste plaatr sluitend worden gemaakt Daladier legde voorts den nadruk op z jn wil de stabiliteit van den franc te handhaven dit is evenwel slecht denkbaar wanneer het deficit op de bfcgrooting verdwijnt Men moet niet mee Na de pauze wordt den reeds verhoorden getuige Woeckoeck nogmaals gevraagd hoe hy het verklaart dat na negen uur a avonds iemand het gebouw door portaal 2 nog kon verlaten zooala getuige Bogun beweerde Getuige Als het juist is wat getuige Bogun heeft gezien dan moet er iemand binnen geweest zyn die den betrokkene heefti uitgelaten Krioeningsgezinde rede van den rjjkakan I werk ziet bedreigd Wanneer Henderson tóier en de verklaring van de DuitscheKgeering Het besluit van de Duitsche re K ing 18 niet onvenyacht gekomen doch eedil in zijn rede van Mei heeft de rijks kanselier dit aangekondigd voor een ieder di wist te hooren Men kan de tegenwoor i ÜKe Duitsche regeering niet verwijten dat 2ij geen rechte ly n in haar politiek volgt lïitegendeel is het uittreden uit den Volken bond het resultaat van een wel doordaciitc politiek I in zijn antwoord telegram aan den ryksminister van buitenlandsche zaken er zijn leedwezen over uitspreekt dat de rijksregtenng haar beslissing heeft genomen om redenen die hy niet steekhoudend kan vinden dan schijnt hem zoo merkt de K Z op net cardinale punt der Ehiitsche eischen op hel oogenblik dat hy zyn telegram opstelde niet voor den geest te hebben gestaan Hen derson meent dat het programma waarmee de haofdcommissie der ontwapenings I Dr Wemer Heeft getuige eenige aanwyzmg waardoor hy verdenking tegen een bepaald persoon koestert Getuige Neen die heb ik niet I De volgende getuige ifMe hoofdmachinist I Eugen Mutzka Zijn mpdedeelingen over j de ventilatie van de plenaire zitlingzaal I komen overeen met die van den vorigen getuige De z g n onderaardsche gang verbindt de machinekamer onder het paleis van den president met de stookruimte onder den Rijksdag De gang bestaat sedert de in gebruik neming van het gebouw in 1894 Get Mutzka heeft in de onderaardsche besle voor u zou aijn nu naar hms te gaan en wftt Ie rusten de jonge vrouw zal mortrcnodlitend bij de eerst e zitting gehoord wiirden Zeer zeker had Lor4 Perivala rust en verzor ing noodig en er scheen geen enkele ledwi te zijn waarom hl nog langer op het politiebureau zou moeten blijven Zoeken de mannen den heuvel nauwkeurig f en worden alle stations wel goedt waakti vroeg hij voor de vijftigste maal Binds hij zijn hPwustzijn herkregen liad Ja zeker inylord antwoordde de in pecteur epniggzms geprikkeld Met een blik vol woode op het bleekt vermoeide meisje op de houten bank verliet IjOTd Henvale het politiebureau van Hampstead en reed naar huis niet om te ruflt n maar om lady üiga te helpen baar plan om Jack weg te knjffpn ten uitvoer t breniïien Dit waa au van hel meest urgente belang Het schoonste liefdes lied dat ooU geschreven werd Hetty ontwaakte met schrik uil een korten onrustigpn slaap Zij bevond zich in f n kl iiip kamer gempiibeld met een vurenhouten tafel twee stoelen en een harden pardenjiareb sofa Zij lag op de sofa met baar mutsje op en haar mantel aan juist zooala zij acht uren geleden naar het politiebureau geJcomen was Het kleine raampje zat hoo in den muur maar buiten stond er een boom voor en de groene takken tikten tegen hèt glas met een zscüt geluid lat liet rampzalig iit i j st licfn ta lokken in deu ochtenzonnescliijn en van haar heerlijke jeugd te genieten Hel zonlicJit dat op de blader ghnsterde biaotit deze lieete tranen in Hetty Loring s oügen Dit KOU hiiar trouwdag geweest zijn Welk een boosaardig spel van het Noodlot hiul gewild dat liaar vader juist haar tiouivitiighad uit ekozew om uit de gevanL enia tg omtapannen En tocli gevoelde zij geen bitterheid tegenover den armen apgejaagd en vluolitfeling die naar haar vaste oveituiging meer Wak dan alecht wae geweest zij was verhittoni door tten sMnenloop der omstandig hedt Ti a Oni acht uur kwam dez elFde politieagent die H tly liad gearresteerd in de kau 3r met een dampende kroeg Ihee en een Om waarop twee dikko boterliammen met margarine besmeerd lagen Wees nu verstandia en eet iets anders zult u met m staat zijn om van u af te spreken als u om tien uur voor den poirtie ret hter moet veradiijnen zei de vriendelijke jong man die oprec lit medelijden met Hetty had Mijn vrouw ia een oogje op de kinderen gaan houden vertelde hij tien minuten later toesi hij terugkwam met een kan warm water volgens het reglement moest dit koud zijn maar hij txad het verwarmd een stuk hardie gele aeep en een schoone niige handdoek Deze 4mgen werden aangevuld met zJ ii eigen aakliammetje dat Hetty darnkbaiar aannajn waarna zij zoo goed mt ierijk toiiflt n a kte wensflitc tiij Hetty Loring dood De rechter zette zijn kruisverhoor op heldeien toon voort üp zaak die u met jtuffrouw Lormg te bespreken liad moet v e zeer dringend zyn üeweest om tot een zóo laat t ezoek te Jel ien Wilt u ons m het kort den aard ervan iTietiedeplen Lnni i eiivflie kuchte pn aarzelde en men kOn hem aanzien hoe woedend hij waa dat lnj op zulk een wijze gedwongen werd de 7aak in het publiek t ekend te maken Hï tly bloosde en keek diep beschaamd Zi was intens pn bitter verontwaardigd tl par iipftle voor lack die zij als het mooist Pn heiligste in haar leven tieachouwde door rlp meedoogsnlooze atmosfeer van een rechtftZttal geatiWRTJ 1 Ken NlRar hpl gevod dat de vraag van den lephter hij tiair wakker nep was nog niets vergeleken by het brandende gevoel van onreplilvaardigheid en waaho ïp bi de leuCfns die nl waarheden klonken toen zij door Ijord rprivale geuit werden Wilt u on s veirteUesi waarom u juffrouw Lpnng op dat tate waa bewohf drongde magistraat opnieuw aaa L e volle zaal was ajja geëlecinceerd door algemeene opwinding sq de atmosfeer was celadwi van emotie toep de onde edelman voorteing Deze jonge vrouw is in de pprsteplaats rie dochter van Lobert Lonng denmisdadiger die naar ik meen uit de gevangenis ontvluoht ia Wonk vervolgd NieUecenötaiuide de donkere kringen ondor iiaar oogen die getuigden van een slaI eiooren na nt zag het jonge meisje er allerlietst maar beürukt uit toen aj vier uren later in de beklaagdent ank kwam l e kranten badden op een of andere wtj e reeds van het geval gehoord en de jechtszaaJ wa gevuld nnel n aantal nieuwsjiicnsen voor wie de aanblik vaji een medemenscti in tewenspoed een welkome afieii nnï was tlluRtratora van de versohitlende kranten iaaUit vlug hun potlood en acrtietsboak te De bp Hiuldiging Het huisvesten van een vluchtelmc en het verleenen van fiulp om nan don arm der gereciitigheid te ontkomen werd Hettv voorge hezen die slechts ptT vaag de onduidelijke wettige bewooroingen tietrreep pn antwoordde door een onmerkbanr knikje met haar goudblond hoofd f n een even samentrekken der mooie wenkI rauw en Lord renvaie nep de deurwaArder met UiKle helderen stem en iedereen zmg rpikhftlzend uit naar den aristocrat iachenffptiiiRp In deze zaak IT hppft juffrouw Lorinig oriBterenavond in hflflr buis hP7 orh op een buitengewoonlaat en onffe vonn imr om duidelijk te zijn ie middernapht eonstateer fe de reehtervan instrurtie met koude effen stem Ta antwoordd ï or d Perivale kortaf met ppn norschen blik naar bet meisje In df beklaagden bank Hij verachtte hel publiek dat bij het gepeupel noemde en hij haatte publiciteit Op oogöoblft