Goudsche Courant, zaterdag 21 oktober 1933

Een Regfentendagboek uit de 18e eeuw u Veilige en Economische belegging van Uw Kas en Spaargelden 19 Mey 1776 Gedoopt t kind van Mr Martinus van Toulon waarover Heeren Burgemeesteren als peter gestaan heb ben en de naam verkregen van Johannes Goudanus van Toulon Burgemeesteren zyn ten 1 uur ver gader op t Stadhuys van daar gereden in koedtsen met de 4 boden vooruyt na t Huys van Mr M v Toulon van daar ten 2 Uuren na de kerk in koetsen met hare paruyken op vervolgens de kerk uyt zynde na t huys van voor noemde Toulon en aldaar de caneel Stok geroert en heeft zulx aan de Stad éekost tot een present bekomen aan de Bodens aan de dienders ieder koetsier ieder knegt in de kraamkamer Mr Martinus van Toulon was in het Jaar 1776 baljuw van Gouda en als zoodanig nummer een van de regeerende heeren Vandaar dan ook dat de vier burgemeesters die in rang onmiddellijk op hem volgden hem ter zake van deze biyde familiegebeurtenis hulde wenschten te bewezen Bijzonder druk hadden de burgemeesters het in die Meimaand van het jaar 1776 niet want uit het kamerboek blykt dat zy alleen aan de voorbereiding van die doopplechtigheid een vrij groot aantal vergaderingen besteedden De eerste van die vergaderingen had op 5 Mei 1776 plaats gevonden De Heer praesideiit Burgemeester van den Burch had op dien dag ter kamer voorgedragen dat Vrouwe Adrian Maria van Eyck huisvrouw van den Heer Mr Martinus Toulon Bailliuw en Schout zo verre was geavanceerd dat binnenkorten haare bevalhng wierdt te gemoet gezien Hy had dan ook gemeendt aan Heeren Burgemeesteren in consideratie overweging te moeten geeven om op het voorbeeld van vroegere tyden waar in hetzelve meermaalen by diergelijke gelegenheden was geschied aan welgemelden Heer Bailliuw en aan Mevrouw des zelfs Echtgenoote van Stadswegen het Peterschap te offereeren aan te bieden over het kmd waar van welgemetde Vrouwe stondt te bevallen De andere drie burgemeesters wa7 ren het met dit voorstel eens echter alleen voor het geval dat een zoon zou worden geboren Er werd besloten dat de twee voorzittende burgemeesters met en benevens den Raadpensionaris zig zouden vervoegen ten huize van den Heer Bailliuw van Toulon en aan denzelven Heer en aan Mevrouw deszelfs Echtgenoote communicatie te geven mededeeling te doen van deeze Resolutie dit besluit met een bijgevoegd Compliment ter materie te dezer zake diehende In de volgende vergadering op 6 Mei 1776 waarin geen enkel ander punt op de agenda stond dan het peterschap brachten de beide voorzittende burgemeesters verslag uit van hun zending en deelden mede dat weigemelde Heer en Vrouwe hun Weledele met alle behoorlijke distinctie onderscheiding hebbende ontvangen op het hooren van die honorabele offerte dit eervol aanbod in gratieuse termen met sierlijke woorden het geoffereerde aangeboden Peterschap zeer dankelyk hadden geaccepteerd aanvaard met betuiging van beiden ten hoog sten sensibel gevoelig te zyn voor de bijzondere eer hun WelEdele en hun huis door eene zo favorabele Resolutie gunstig besluit en aanzienelyke bezending aangedaan Den daarop volgenden dag was het weer 4famer Deze zitting werd hoofdzakelijk gehouden om den baljuw in de gelegenheid te stellen om andermaal en in persoon Heeren Burgemeeateren in derzelver Kamer i komen bedanken gelijk de eer hadde by deeze te doen voor de bijzondere attentie en singuliere byzondere eer aan zyn Wrf Edele en zyne geliefde Huisvrouw met hunne gansche Familie door de voorgemelde offerte het bovengenoemde aanbod bewezen In de xitting van 9 Mei was het peterschap niet aan de orde In de zitting van 14 Mei daarentegen was het weer het belangrijkste punt van behandeling De baljuw kwam persoonlijk voordraagen dat deszelfe Huisvrouw op eergisteren des morgens ten negen uuren van een welgeschapen oon bevallen zynde zyn Wel Edele daar van terstond de vereischte Notificatie kennisgeving in persoon aan den tweeden Heer Burgemeester by absentie afwezigheid van den Heer President hadde gegeoven Hy had nu de eer die Notificatie kennisgeving nader aan tegenover haar Edele Groot Achtbare te repeteeren herhalen zijn jonggeboornen zoon in der zelver benevolentie welwillendheid en protectie bescherming aanbeveclende en zig verzekerd houdende dat dit voor zyn Wel Edele zo heugchelyk Evenement gebeurtenis ook niet onaangenaam zoude zijn aan Heeren Burgemeesteren alzo haar Edelp Groot Achtbare hier door gelegenheid hndden om der zelver gratieuse Resolutie genadig besluit van den 5 deezer loopende Maand effect te doen sorteeren gevolg te do n hpbben De baljuw vroeg verder welken dag Heeren Burgemeesteren zoud n Tfljpven te hepaalen tot de administratip toediening van den H Doop aan den ionggcboorenen en in wat voegen op welke wij7e haar Edele Groot Achtbare zouden Kncdvinden te reguleeren regelen het Ceiimonieel t welk hy die Occasie gelegenheid zoude behooren te worden geobserveerd in acht te worden genomen Verder informeerde hij welke naam van stadswege asn den Doopeling zoude worde gegeeven Ten slotte verzocht hy dat Heeren Burgemeesteren zouden gelieven te gouteeren goed te keuren dat de jong geboorene van wegens de Familie door Vrouwe Johanna Helena van der Graaf de Vapour Huisvrouw van syn Wel Ed der den Heer Mr LoSewyk van TJ Raad en Oudschepen der Stad GormJ ten H Doop met opgaave van den naam Johannes wierde gepresenteerd gehouden De Heer l resident Burgemeester be dankte den Heer Baljuw voor des zelfs gege feven Communicatie mededeeling en feliciteerde hem wegens dit gelukkig Evenement gebeurtenis met een Compliment ter materie dienende hierop betrekking hebbende met byvoegmg dat Heeren Burgemeesteren op de poincten punten by zyn Wel Ed geproponeerd voorgesteld nader zouden delibereeren beraadslagen en van derzelver goedvinden aan hem Heer Bailliuw de behoorlijke kennisae kennisgeving doen geworden Nog in dezelfde zitting kwamen de door den baljuw geproponeerde poincten in behandeling Er werd besloten dat de Doopplegtigheid zou plaats hebben op den tyd van de Namiddags Predicatie op aanstaande Zondag zullende zün den 1 deezer loopende Maand Er deed zich echter dadelyk een bezwaar voor Van de twee jongste burgemeesters m rang was de een de schoonbroeder en de ander de schoonvader van den baljuw Zou men nu een commissie benoemen bestaande uit de beide oudste burgemeesters dan waren toch alle de vier burgemeesters bi de plechtigheid aanwezig en dan zou die commissie van twee burgemeesters niet tot baar recht komen Die moeilykheid moest en zou uit den weg geruimd worden De burgemeesters besloten dan ook om alle vier als Gevaders peetvaders verzeld van den Heer Raadpensionaris en van den Secretaris van derzelver Kamer burgemeesterskamer by de voorszegde doopplegtigheid te asaisteeren Zy besloten verder den baljuw mede te deelen dat van Stadswege aan den Doopeling de naam Goudanus zï u worden gegeven en dat zy verder alles goedkeurden wat de baljuw hun ter zake van den doop had voorgesteld Daarmee was de taak van de burgemeesters nog niet afgeloopen Er moesten nu nog ten spoedigsten worden ontworpen en gereguleerd geregeld de verdere poincten punten betreffende de solemniteiten plechtige handelingen die by de voorszegde gelegenheid zouden dienen in agt genomen te worden De Heer President Burgemeester nam op zich den Baljuw van dit geresolveerde hetgeen besloten was in kennis te stellen Op 15 Mei werd nog een korte vergadering van burgemeesters gehouden die weer geheel aan de doopplechtigheid was gewijd In die vergadering werd goedgekeurd een nader voorstel van den baljuw inhoudende dat Vrouwe Johanna Helena van Toulon gebooren van der Graaf de Vapour by het ten doop houden van het kind zou worden geaccompagneerd vergezeld en geassisteerd bijgestaan door Vrouwe Clara Cornelia van Eyck Huisvrouw van den Heer Gerard Willem van Blijdenbergh Raad en Oud Schepen deezer Stad Vrijdag 17 Mei 1776 had er weer een belangrijke zitting in burgemeesterskamer plSats In die vergadering werd de doopplechtigheid tot in de kleinste bijzonderheden geregeld in het kamerboek staan hierover zea bladzijden folio volgeschreven Voor de burgemeesters den raadpensionaris en den secretaris van Eyck die op Zondag den 19en Mei om 1 uur namiddag by den anderen elkaar moesten komen op het Stadhuis in Burgemeesterskamer allen in het zwart gekleed en met mantel bef en Quarrépruik geadjusteerd statiepruik op zouden vier koetzen ter beschikking staan Drie daarvan zouden dadelyk worden gebruikt terwyl de voorszegde vierde koets zig tegen het gemelde uur meede aan het Stadhuis zou moeten laten vinden In drie koetzen de vierde koets ledig agteraanvolgende zouden de zea afgevaardigden plaats nemen en naar het huis van den baljuw worden gereden Hierbij zou de eerste koets worden gepraecedeerd voorafgegaan door de vier Stadsbodens in het zwart gekleed en hebbende hunne Bosschen onderscbeidingsteekenen op de Borst terwyl de Livreybediendens zouden gaan ter wederzijde van ydere Koets Zooals men ziet voelden de toenmalige regenten zich zeker niet van lageren rang dan de regeerende vorsten Nauwkeurig was de weg voorgeschreven waarlangs de Train stoet naar het huis van den baljuw op de Turfmarkt zeu rijden Voor het huis va den baljuw zouden de zes afgevaardigden uitstappen De Train moest dan doorrijden op den Kleiweg keeren en vervolgens opnieuw voor het huia van den baljuw voorkomen De baljuw gekleed in t zwart omhangen met den Mantel en hebbende zyn deegen op de Zyde als Graaflykheida officier zou in het eerste rijtuig plaats nemen Graaflijkheidsofficier beteekende vertegenwoordiger van de Staten van Holland en WestFriesland Dit rijtuig zou worden votyafgegaan door een van s Heeren dienaren agent van politie en een tweede met een Livrybediende ter wederzijde van dezelve Koets In de tweede koets zouden plaats nemen de twee Mevrouwen die het Kind ten Doop moeaten presenteeren met den Doopeling gehouden door de Baker Dit rytulg werd voorafgegaan door den Cipier gevangenbewaarder en ter wederzijde een Livj y bediende bestemd voor de zes afgevaardigden van de stad Nauwkeurig was verder beschreven hoe de stoet naar de kerk zou rijden hoe zou fUadsels voor de leugd oplossingen van de raadselB van vorige week Aap lam zebra panter Karel parel Vlissingen Valk elft muis Maas storm Piet nek eael peer neua Jan hagel janhagel De prüs viel ten deel aan ADRIANA van VLIJMEN Goudscheweg A 18 Stplwijk Nieuwe raadsels Welk uurwerk kan omgekeerd heel gevaarlijk worden Met b ben ik een landman met r een deel vaTi een schip met t kom ik b sommige handwerken voor en met br benik familie van je Welk venstertje is niet van glas Toch kan het helder wezen En Moeder kan er by haar kind Heel duid iyk iets in lezen Noem nu die venstertjes maar vlug Ze zitten heusch niet op je rug 4 Op de heide kruisjesIÜnen vind je eenplaats in Nederland X X X X xxxxxxxx x X X X Ie ry een medeklinker 2e een grap 3e hebben we üevjr niet 4e deelen van een jaar 5e de gevraagde plaats ie een muziekinstrument 7e wordt gedragen He schoenmakerswerktuig 9e een medeklinker 5 Verborgen plaatsen in ons land Het is heel stout van je Frits weg te loopen Is het kleed amper groot genoeg Hoe WÜ ook om het hardst roepen niemand hoort ons 2 Heb je je drank al ingenomen Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda TKIEf 33 6 V Spaarbank 3 Giro StorlingB 2 6E en OpbaaJdieiut GEMEEfJTE raai üe GOUWE 2 GOUDA worden uitgestapt en hoe de stoet door de kerk zou gaan In de kerk zouden de beide Mevrouwen met den Doopeling en yne Baker worden voorgegaan door den Cipier en twee van S Heeren Dienaars om ruimte te maken en gevolgd van de twee Livrey bedienden die by de tweede koets hadden geassisteerd Zy moeaten zig regta aff begeeven naar het Doophek Daar stonden twee armstoelen en eene andere voor de Baker nevens naast Elkander geplaatst voor de Ordinaire gewone Zitbank der Predikanten Voor het doen plaats nemen van de hoogwaardigheiÖsbekleeders zorgden de Stads Bodens die de Burgemeesters isank openden Nauwkeurig was voor lederen deelnemer aan de plechtigheid de plaats vastgesteld Zoodra het doopformulier zou worden voorgelezen aouden de Heeren Bailliuw Burgemeesteren en Ministers raadspenaionaris en secretaris in de voorszegde Burgemeestersbank overeinde staan De dames daarentegen moesten onder het formuliergebed naar de gewoonte alhier gebruikelijk op het knielbankje nederkniele Onmiddellijk nadat het doopformulier was gelezen zou door de Baker de Doopeling aan Mevrouw van Blydenburgh en door deze weder om aan Mevrouw van Toulon worden overgegeeven welke denzelve vervolgens aan den predikant om gedoopt te worden zm presenteeren Na afloop daarvan zou de Doopeling dan weer in omgekeerde volgorde by de baker terugkomen Ook het vertrek uit de kerk was zeer nauwkeurig geregeld Alles zou weer terugrijden naar het huis van den baljuw waar de Heeren Burgejneesteren en doraeiver Ministers een Compliment van Felicitatie in de Kraamkamer aan den Heer Bailliuw en aan Mevrouw dea zelfs Echtgenoote zouden afleggen Van dit besluit zou aan de Heeren Kerkmeesteren en aan de Predikanten wiens Preek en Doopbeurt ten zpiven dage respectivelijk zullen invallen kennissö worden gegeeve Ten slotte werden nog de spendatien geschenken of fooien voor dien dag vastgesteld te weeten Aan den Armen in de Kerk 40 ducaaten In de Kraam Kamer 10 ducaaten Aan den stedehouder van den Heer Bailliuw inspecteur van politie 4 ducaaten Aan de vier Gerechtsbodena te samen 10 ducaaten Aan de Vier Gerechtsdienaars en den Cipier y der 1 Maat Aan de vier Koetaiers yder 2 ducaaten En aan de Zeven Livreybediendens yder é Ryder Op 19 Mei na afloop van de doopplechtigheid werd nog een afzonderlijke vergadering door de burgemeesters belegd waarin alles werd genotuleerd wat dien dag was voorgevallen Uit die notulen bly kt dat dë predicatie welke door Dominus de Moraaz gedaan wierdt door den selven was beslooten met een gepaste aanspraak aan den Heer Bailliuw als vader en dat de afgevaardigden met hunne dames nadat zy uit de Koetzen getreeden waren door den baljuw in de Kraamkamer waren geconduiaeerd geleid alwaar zy Mevrouw van Toulon gevonden hadden zittende op een Rustbank In de kraamkamer was vervolgens een compliment van congratulatie gelukwensch en felicitatie uitgesproken gevolgd door een dankbetuiging van den baljuw Daarna waren de afgevaardigden na aan de Baker het voor haar gedestineerde douceur de voor baar bestemde fooi varf 10 ducaaten te hebben toekomen naar huis gegaan met de Koetzen Tegen den avond waren ze evenwel zonder cerimonie zonder eenige plechtigheid teruggekomen De baljuw had hen toen met de dominees de Moraaz en Blaauw benevens de naaste Bloedverwanten van den Huize zeer vriendlyk op een propre Maaltyd onthaald Hiermee was het feest afgeloopen In het kamerboek staat onder 23 Mei nog vermeld dat later de koster een halve Goude Ryder en yder van deszelfs onderhebbende vijf kerkbediendens een Gouden ducaat tot een douceur als fooi hebben gekregen Bü dien avondmaaltijd dan was blijkbaar de caneel Stok gerobrt Van der Hoeve doelt in zy n aanteekening op een toen algemeen geldend gebruik bil de feestviering na den doop Onder de gasten ging een bokaal met Rynwyn en suiker rond waarin e n l ge met linten omstrikte kaneelstok atond Ieder aan wien de bokaal werd aangeboden roerde voor hü een teug nam zelf met die kaneelstok den wijn Aan die kaneelstok kon men zien of de doopeling een jongen of een meisje was Bil de jongens was de kaneelstok langer en bestond uit een vaste pyp bij de meisjes was hü korter en vervaardigd uit fiJne gerolde kaneel Natuurlijk wilde van der Hoeve dit gebruik dat toen van algemeene bekendheidgeweest is niet in zün dagboek vereeuwigen Hy wilde slechts vastleggen Jd t de nV twee iaatetV rytuigen dOmUuw dien feestavond den wijnkelder fiiet T f op slot had gehouden Wordt vervolgd Nadruk veitoden Dr Mr J SMIT DeN INGEZONDEN lEUWE fERS Buiten verantwoordelykheid der Redactie Het nieuwe eersterangs weekblad met vooraanstaande medewerkers Per jaar ƒ 3 per nummer 7 2 et Abonnementen neemt aan De Stadsmuziekschool en haar beteekenis GeaLlile Et da tie Beleefd veuoek ik het ondei staande in Uw blad te willen opnemen VERSCHOOR Dubbele Buurt 3 Boekhandel J Met leedwezen nam ik keunis van h ingezonden stuk in Uw courant van MaT dag IC de er waarin de lieer G van t Hol de St dbmuziekjcliool ux een heel verkeeM daghcUt stelt eu liet weneehelyk vindt Z dezL ooliool veidwijnt wel een iUgQüaju nianiei om de Toonkunst te bevoiderenT Ik l e jaren lang leerling ge eeet vu deze a bool en nu op oudoien leeftijd n Uteer ik nog van liet degelijk ond4jf daar genoten waardoor de muziek ea ëioolü v i vulling in mijn Wen is geworden De StadsmuzitóksLliool is geen viksch iJus ei 18 geen eindexamen en ei worda joen diploma s uitgeitukt maar wü aUeet u t beoefenen van zang en instrumentaJi iiuiKioli l evoHkrt n Wanneer nu een aato of een orkestveieeniging en kwijnend bfr sraan heeft gaat het toch niet om dit aan iü Mu R ksci io l te wijten wuiit in een proMULiei lud olö Gouda vanwaar de meeste iiicnsfiien votu bun verdere q leidmg am t kleis ra Jn is het moeilyk een mmiekver Loni ia op peü te houden D Goudat Jie ïangvereenigiug onder leiding vnn wijlen den heer Mart J Bouman lp ziint vereeniging Apollo waarvan dé liter Jtdi G Arentz dirte teur ras de orkehtvereenlging Kuplionia en de zaaEver wugmg Arnold yooV onder directie van den heer J H B Spaanderman alle leeraren aan de M uziekao noin iiel f Pn bim tijd van grooteii bloei gehad en njn ondcrgeffaan door bovengenoemde leden mei uit gebrek aa n medewerking vfln de Mu iGkaftbo L De BtadaMimek hof heMt in de ruuii 80 jaren d t 7 ij Uuii wpl degelijk het numekleven m ona Miul bevoidert en er zijn bokende muwd in ons land ajin te wijaen die op deu school Imn eerste opleiding ftebbon genoton De opmerking van den heer van t Hoes over di wemigg uitbreiding van hot lede tal van het Bted muziekcorps is er gild narist Als voorzitter van de UommiBsie ttó instandhouding van dit Coi pb kan ik w klaren dat dit op voldoende blerkte is en meerdere leden niet toegelaten kunnen wo d n omdat er neen unifonnen voor bes hiklmar zijn Het zou ten zeerste te betreuren zijn waiuieer de KladsmuziekBchool OU moeten verdwijnen een inrichting waarop Gouda tiota mag zijn on die bezochf i lom vei scil lil lende beeturen van Miaiekbrholen v d Mij v To mkunfit welke liuo wajirdeerinjt hebben uitgesproken over de inrichting het onderwijs en het bill ke h ooi geld U dank nd voor de verleende aatfr ruimte Uw dw A D VAN VREIJMINGEN Vakkun dig Vlug Voordeelig uw wasch bij STOOM WASCH BN STRUKmRTCHTTNG N C RORST v b Cv7 Ffm n Fluweelensingel 68 Gouda Telef 2497 Depot Heerenstraat 49 BLAUWE DRUIVEN MELOENEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN OTROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN STUliENTENHAVER VRÏirnTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN De Goudsche Fruithandel Pipnr a Wad A LANOF TIEMDEWEÖ27 I 9IF REUNIE aouDA H Vanaf VRIJDAG 20 t m MAANDAG 23 OCT ANNY ONURA en HERMANN THIMIG in KIKI EN EEN PHENOMENAAL VOORPROGRAMMA B BB MIiWl Sr PLAATSBESPREKEN dringend aanbevolen ook per Telef 2027 VERHUIZINGEN en EXi tDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLE GARANTIE LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDBN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwpude I eiden Oegstgeest Siissenheim Lisse Hilleggm Bennebroek Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 25 3 GOUDA NUTSSPAARBANK Verzamelt graan in Uwe schuren Het oogsten kan niet eeuwig duren I to TÏUTSèPAAR BANK w CHEVROLET aciH de vu 1 ais nooit tevoren del om de werkelijke waarde van eer wagen te leeren kennen dan een vergelijking der verkoopcijfers van Amerika als scherpst ooncurreerende automobielmarkt ter wereld Zie bijvoorbeeld eens wat er in de lage prijsklasse omgaat Viet alleen det er enkel in Amerika meer wagens loopen dan in alle overige landen tezamen dit land biedt tevens de ruimste keuze uit alle mogelijke tierken Er bestaat dan ook geen beter mid iEfolet AiieriKas e erste wagen 47l vmj r erkoop tn z n pmsklasse êdê wage 71 jiir D en 20 4 t n door beproefd en er miliioeuen küomett mee afgelegd en geconstateerd dat het in orde i Geen enkele wagen ter wereld kan op zoo n aa beveUng bogen Aarzel niet koop het best Gaarne stellen we zoo n prachtigen nieuwt Chevrolet te Uwer beschikking voor een grondigei overigens tot niets verpUchtenden proefiit die 1 i en duideUjk beeld zal geven van de bijzonde eigenschappen van dezen wagen Verder zullen wij U gaarne alle bijzonderheden mededeelen aangaande de zeer gemakkelijke G M A C betalingsvoorwaarden welke ook U zullen interesseeren en in staat stellen üw Wkmi Chevrolet uit Uw gewo ÉBBt ne inkomsten te betalen £ Zeker we verJtondigeii mets nieuws als we ïeggen dat Chevrolet aan de spits staat dal Ib al vanzelf sprekend geworden Dit jaar is er eehter een belangrijk verschil Tegenover de scherpste concurrentie welke de auto industrie ooit gekend heeft staat Chevrolet aan de spitsoiet een voorsprong als nooit te voren Volgen de laatste beschikbare cijfers heeft gedurendt dit jaar Chevrolet alleen nagenoeg zooveel wagensvetkocht als alle andere merken in de lage prijsklasse tezamen Ondirdtiltnwodig Ut éimcp dit opiMftr Indien een wagen z66 vooruitspringt is er geen twijfel meer mogelijk ï t moet in alle oplichten ieU huUengeumona tijn en dat is werkelijk wat Chevrolet zonder eenig voorbehoud is Heeds hebben dk jaar honderd jji f duizenden eigenaars dezen wagen door f D T tjeL HA ét kaav het oeste OfFiciaele VertsgenwoordigiUr Fa VAN ZEVENHOVEN DE JONG GOUDA T l 3352 Spoorstroat 1 OpenbareJ erkooping AMPIOEN Notails A T van der Leeden j j AL KOMT DE WINTER DAN KAN HET IN UW HUIS TOCH GEZELLIG ZUNllIll te OUDERÈERK a d IJSSEL is voornemens op DONDERDAGEN 26 OCTOBER en 2 NOVEMBER 1933 DE KAMPIOEN HEEFT DE PRIJZEN IN 1 OVEREENSTEMMING GEBRACHT MET DE TIJDSOMSTANDIGHEDEN DE PRIJ EN VAN ONZE Radio Artikelen ZIJN BELACHELIJK NERGENS KOOPT V MOOIERE SALON LAMPEN en STAANDE SCHEMERLAMPEN MET BATIK ZIJDEN DOEK TEGEN DE LAGE PRIJZEN ALS BIJ ONS RIJWIELEN EN ONDERDEELEN RIJWIELLANTAARNS MET EEN JAAR GARANTIE TARTEN IEDERE CONCURRENTIE l I DE KAMPIOEN IS OOK HET ADRES VOOR DE BEOEFENAARS VAN HUISVLIJT telkens des morgens ten 11 ure n het Hotel DE ZALM te Gouda bü opbod en afslag in het openbaar te verkoopen Een Bouwmanswoning get 68 met schuren hooiberg verdere getimmerten en erf en eenigo perceelen Wei en Hooiland onder de gemeente Waddinxveen in Bloemendaal by Gouda samen groot 10 64 10 H A Aanvaarding vri i van huur de landerijen bü de toewijzing de woning met schuren en erf op 1 Mei 1934 I Betaling van de koopsom 14 Dec 1 1933 ZORG NU VOOR WATERDICHTE BEENPIJPEN ALLEEN BIJ ONS t t 2 69 llllil I Veilingboekjes en inlichtingen tenkantore van den notaris I Rheumathiekwatteu 1 Rheuniathiekbalsem GOUDA E KAMPIOEN EN GROS ANTON COUPS OOSTHAVEN 23p n T TELEFOON 2459 Drogist Wijdstraat Gcuda N V P J ENDENBUR s Zeilmakerij en SeheepstuigerB VEERSTAH6 18 TELEF 2565 2467 SPECIAAL ADRES or ï 7P OUEGOEDEREN RUBBERLAARZE HANDSCHOENEN voor elk bedr f BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN De geheele maand October biedenl wü U een PRIMA PERMANENT aan tflian f 6 voor ƒ 4 4 i Jl M U DE JO o I Dameskapsalon t o het Badhuis GROENENDAAL 76 GOUDA I Tdef 2319 JLBRUNsl TURFMARKT 1 HOEK GOUWE ZOEKT U EEN MOOIE WARME MANTIX MET RIJKE BONTGARNEERING 1 TEGEN MATIGE PRIJS Wij biengen hierin een sorteering die al Uwe veiWiich lingen ver overtreft Bij ons vindt U wat U verlangt voor een prys die geweldig meevalt Wü zijn schitterend gesorteerd voor het winterseizoen KOMT U ZICH EENS OVERTUIGEN I Uit onze ENORME COLLECTIE MANTELS JAPONNEN en HOEDEN zult U keus kunnen maken naiir hiirtelust de pryzen zullen zoo zi n dat het geen bezwaar is nog een extra mantel of Japon er bi te nemen Damesmantel van moderne Boucléstof elegant mode x vrvmet bontkraag en keurige afwerking O Ql extra voordeelig l vr Damesmantel van prima wollen diagonaal stoffen elegante breede Bontkraag met mouw f I 7 5 garneering 11 O Moderne Damesmantel met imitatie pei zianer kraag open en gm m gesloten gedragen geheel op zijde gevoerd f 1 in zwart bruin en wijnrood IT KJ en hooger GROOTE VERSCHEIDENHEID in MEISJES EN JONGENSJEKKERS Als U uitgaat om Uw inkoopen te doen zien wij met belangstelling Uw bezoek tegemoet Wat zijn Uwe voeten U waard I Vele menschen hebben voor hun SCHOENEN weinig geld over Loopen soms zeei moeilijk op oude versleten en scheeve schoenen Wü raden V Koopt voor Uwe voeten het beste en gemakkeUikste w it te krijgen is Eerst wanneer JJ Uwe voeten met ondoelmatig schoeisel voor altijd bedoi ven hebt zult U de waarde van Uwe voeten beseffen Vooral voor moeilijk loopende menschen met breede voeten kunnen we zeer de WELF SCHOEN aanljevelen Loopen keurig en geven den voet rust OOK VERKRIJGBAAR IN DAMES WINTERPANTOFPELS JAN VAN DAM KEIZERSTRAAT 62 4 j GOUDA TELEFOON 2376 Nieuwste Permanent Wave speciaal behandeling met Olie Shampoon blijft Uw haar zacht en glanzend COMPLEET f 4 00 JAC SCHAAP GROENENDAAL 63 TELEFOON 2819 Gr fl Lotion seringen 29 BriUantine 14 Velouty Crème 20 Erasmictandzeep 26 Extra Zeepreclame Zie Etalage loh C van WInaerdan IN KUrJSTGRANIETWERKEN BLEEKERSSINGEL 13 TELEF 3273 Vèi tegenwoordiger der N V Majorcafabriek Den Haag BETON EMAILLE maakt alle natte muren droog met 10 jaar garantie