Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1933

No 18433 Woensdag 25 Ootobei 1933 72 Jaai aang nitbladverBc hijnt daÉelijkbbthalveopZon enFeestd agen ABONNEMEKTSPRUS per kwartaal ƒ 2 per week 17 cent met Zondag Tiftrtaal y 2 90 per week 22 cent overal waw de bezorging per looper geacBiedt fMfioV post per kwartaal S lti met Zond tgiiblad ƒ 8 80 Abonneinenten worden rtagemka aangenomen aan ons Bureau MABKT L OOUDA w irenten en loopera den boekhandel en de postkantoren oTe baïeaiï in da löks geopend van uur Adn imtratie en Rad =tie Teleflatere 2746 Postrekening 48400 kunnen zitten ii ngelaJid is tot tiet verdrag van Docamo toegetreden aangeOen lajn legeermg geloofde dat dit zou lei tón tot iBcbtsgelykheid en den vrede van Iwiropa Engeland kan Duitsohland m de ooig en jaen zonder te blozen en zonder lich t behoeven te verontschuldigen Wanneer de veiligheid vereloond en het vertrouwen door hel wantrouwan der aoderen in hunne naburen wordt gBB b t moeten stappen gedaan wordeiji om dit wantrouwen uit den weg te ruimen i e vol keren van Kuropa moeten goede nabuur pchaip ontwitokelen Het ia nnet ePechta een probleem van techtBgelykhevl Duitaohlajid zou nooit op de groote tegenatandea ge tuit zijn tegen aijn recihts ykheid wanneer heb bereid geweest was njn bijdrage te Weren Duitscftland moet het den anderen 1 ratiee mogehjk maken dat zij naast Üuitèehtand kunnen liggen zonder dat angst in hunne harten bhjft behouden Duitechland moet tot het gevoel van vealiï heid der volkeren in een ontwapeningsprogram bi I dragen Hoort hoort De Engelsche regeej nng 7al bare pogingen niet opgeivien een algemeen ontwapeningsplan tol stand te I brengen Vele vooratellen zyn gedaan maar k ben er niet hpel zeker van dat t aJle I wyze vooTBteUen njn 1 Wi zulléh onze meeningen en opvattin I fren met alle natjoa met Inbegrip vaai Duitschland Inzake de intematloiiale ontwapening uitwiseeden 1 Ik zou Duitschland willen vragen of het 1 denk dat het het laatste woord gesproken heeft Ut oflffivaaTd do woorden van den rykakfliselier Tk ben voor den vrede maar aan den kant t gaan ataan en aan het overïge Europa en de overige wereld over te latenlmet de problemen te worstelen iB met 9 weg om Europa den v de te brengen ik hoop dat Duitschland ieder getegenheWr en m feite de eerste nt h voordoe nfte ferenheid 7al aangrijpen om door riiij andelingen to bewyzen diat het den vrede wij dat het bereid ia tot samenwer Ëng me de natieo van Kuropa en wil ariden voor een oodaaiiire aamenwerkiiwr 9 h rechlfieehjkheid en een gevoel van j yellackinc gfeft Een groote zaken vlacht De vlieger H Sbaw vei tegenwoordiger ri de Aöiatio Petioleum Uy is gisteren I van üroydon vertrokken op een zakenreis die ongeveer 50 000 mylen vhegena zal ver 1 tisthen Zijn doel is ver ohiUeade filialen tn afaemera te bezoeken Hy gaat eerst 1 naar hfct Verre Oosten tot bjanghai en I Hongkong Vervolgens naar Australië dan naar Durban m Zuul Afiika en langs de Afnkaanaclie Westkuat terug naar tjUge liind waar 11y tegen liet eind van 1 ebruarl wetr t mia hoopt te zyn Hy wordt alleen van een niecani cien vergezeW Heniy Hhaw is lemnind van byna 41 jalar oud die lil den ftorlog drie jaar lang ala vliegei edieind heelt en daarna in 1919 by de Aiiw kwam voor het invliegen van toe I tellen Hy opende in dat jaiar ook den vgr I maai Max Heiu Hetty geeft haar belofte ten iweedenmale p Hetly s teleui steUing die te hevig was om te kunnen HeiBS niet verloren hoewel hy haar toch I laohend met uit eetpekte arman tegemoet I kwam I Welkom in Zeeradhi Hetty Wat 1 heb Ik een verduivelde moeit i gehad dm I iemand te krygeai die je wou helpen met I de xerdwijningstruc Maar je lïebt het er goed atgebracht en hier zullen se je met Mnden ook al zoeken ze zich blmd Hy praatte aan één stuJt door terwijl luj Hetty hielp hflar mantel uitdoen en toen ging hy haar voor naar een aardige kleine kamei waar het jonge mieiaje een tweede Pn nog heftiger verroesing waohtte By het vuur met zyn kOrt gekmpt ivt Ofd cup zijn hand leunend zat haar vader Hy sprong op toen Hetty binnenkwam en in het volgend oc enblik lag zy in zijn prhjm en werd baar gelaat bedekt met teedere kussen Myn kleine meifylei Mijn eigen Hef 1 dochtertje I stamelde Bobert Lonng gebroI k n Vader was alles w t Hetty kon uitbreni en on zy snikte zacht maar ail haar I gevoelena werden toch overheerscht door I die eene gedachte Jack heeft my in en I teel zelaten i Wat zyn vader geizegd hee t WAARoM MAGGI Omdat oe produoten dei Fabriek itufu Voedingsmiddelen tè Amsterdam zich tientallen jaren in hqnderdduizenden gezinnet ala de beste op hun g ied hebben doen kennen Daarom kan men gerust zeggen MAGGI IS HET MERK VAN KVi AllTEIT Wilt U vermagei eii Op welk gedeelte van het lichaam U ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en ohsohadeluk Resultaat na 6en dag zichtbaar Vraagt gratis aanw zingen en referenties aan Mevr COLENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W Wordt vervolgd WIE ZIEK IS roept dan dokter Voelt gij U echt 5r moe en mat zondö bepaa d ongesJt J te zijfi dan ku it cl zelf Uw toesttind verbeteren U begint eenvoud j methelgeregeldac bruik oor ongineola KING PEPERMUNT Evenals duizenden vóór U zult ook gij spoedig tot de erkenning komen KING is het besle dagelijksche mfdUel ter opwekking en verfrissching De curator in het faillissement van J VAN DER VLIS vroeger handelende onder de ftrma C LOljREVS te Gouda 4 + t thanq wonende te Rijswijk teel mee dathedpn de eenige uitdeelingslyst ter Gnffievan de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam en een afschrift dajri an t r Griffievan het Kantongerecht If Gouda is nederKi iegji De uratiir Mr A A 1 RUK SEN GOUDA 24 Octobe lOJi Kleiweg 34 NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 203 THEEen PRESENTEERBLADEN SARDIJNSCH RIETWERK EngroB Fa RENEMAN v t HEIJDEN N Y Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Reservis f 1 760 854 OS Pandbrif en f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbpleven d lOO in stuldten van ƒ XOOO ƒ 500 en f 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEO Dr JAC P THIJSSE sctiruver o a van de bekende albums w dde m Do Groene Amsterdammer een geheel artikel aan de nieuwe derde druk van het fraaie rak geïllustreerde boekie DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND Dit l oekje behoort z i in handen te komen van ledeidie de plassen bezoekt of er iets behoorlyks van wenschtte weten Niet alleen in handen van den natuurliefhebber den visscher en den jager maar ook van den watersportliefhebber HET NAJAAR IS GEKOMEN Maar ook nu zun de plassen mooi en een bezoek ten volle waard Deze uitgave is de EENIGE BETROUWBARE GIDS op Uw tochtjes De derde diuk groot 48 pags met 44 ill en 2 kaartjes aangevende de vei bindingen te land en te water is verkiygbaai by alle boekh indelafen en by de uitgevers A BRINKMAN ZOON Gouda Prijs ƒ 0 50 franco p p ƒ 0 60 Koopt CRISIS brieflcdarfen Set 8cf f let qeMig f of Januari f935 vei ki ygbaai op alle postkantoren tof Jan f934 bijUwf laatseri lc KbMifeniyk 20 Den Haag CRISIS COMITÉ Ziehier de publieke opmle In Amerika als meest scherp concurreerende W automobielmarkt ter wereld slaat Chevrolet sedert 1980 een verkoopsrecord boven alle andere merken Dit jaar 48 de voorsprong echter grooter dan Èk ooit te voren sedert het bestakh der Chevrolet is geweest Sedert het op de markt verschijnen der modellen 1933 hebben honderdduizenden er Dezectjfers zijn gebaseerdop de laatste officteeU gegevens betreffende den detailverkoop gedurende de periode t Januari 30 Juni 1933 Chevrolet heeft sedert ï Januari meer dan 500 000 personenwagens en tracks verkocht varen automobilisten de voorkeur gegeven aan ChevTol et Zoudt U het voor Uzelf huDtMnverantwoorden bij het aamekaffen van een nieuwenwagen met dezeoverweldigende publiek uitspraalc geen rekening te mZ u houAm op m CHEVROLET A i atTei me Offieiee e Verfegenwoordigif r Fa VAN ZEVENHOVEN DE JONG T l 3352 GOUDA SANATOCEn Overwin Vermoeidheid Zenuwzwakte Ma a g bez wa re n Zenuwhoofdpijn Slapeloosheid Lusteloosheid Spooritraat Ovenvin dat Gevoel van Zwakte Wa £ r is auArvloedtJaa hviiASimateriaal oor de waarde uan Sanatogan afi versterkendMJoedsel 5f ectaal tn gevallen vax atgemeene stuafete Dit gunsuge ooixleel van The Lancet een der voomaamita Medische bladen ter wereld geeft een ondubbel nnig antwoord op Uw vraag Zou Sanatogen mij goed doen Ja gijkunlaandegunslig werking van Sanatogen nial twijfelen Mat Sanatogen zuil fl weer dMr en d6ór gexend warden buutogeD ta vorkrijebau ui alU Apoüwkan m Dn elst i i iLL p vApakUnfr at ook de oorzaak is van Uw zwakte en luste loosheid Sanatogen zal U daar spoedig overheen helpen Want Sanatogen vernieuwt de grondslagen van Uw gezondheid Het voert de verzwakte cellen van bloed zenuwen en spieren juist die stoffen phosphorus c i geconcentreerd melkeiwit toe waaruit nieuwe kracht wordt opgebouwd Om bet even ol UW verzwakking een gevolg is van ie ingespannen werk zorgen te kort nn slaap maa bezwaren of welke andere qorzaak Sanatogen moet U goed doen Om e kosian lechla b ho fl tU hei sebniik van Saiutogui 1 rp h n ct ID laieo D wtn m uu hM r rrgic vsrlK de erkkTv ht viX die Entng ulisava dubl el dwBi cr oprf j NIEUvi M4 A ENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ▲ DVlCBTENTlÜiPlUJ i Uil Gooda a omMnkan bëhoonad tot du bewrgkrliic 1 6 r gflls i e 6lk egel vmm lUb Van buten 4 oada m den oe orgkriB 1 rsgela J t b elke re l m ex lUte Ai enencum ta bet i uirdagniuniau Si M Eftfalag op dan a ijiWundigneuU advertM ivln de nettt van dan pr INGËZONPËN U£DËD£ iUN6£Ni 1 4 rwill 2J Uu r g l ineer 6B Op ae foorpagma 60 kooger Gewone adverteutièn en ingezonden mededeelin on bQ oontract tot xeer geredoeeerdea pi s Grooteletters en randen worden berekend naar pUatsmlmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door toascheakomat van aolled Beekhandelaren Advertentieborenx en onxe ageiAen en moeten daaga vóór de pUatülng aan he t Bureao n ingeltemMi tengindb van oyname veraekerd te afe brandmgsproduct van de mat genoemde biandatof op vyi veiseiiillende plaatsenlieelt gevonden De gevonden resten kun uen blöüit s van liet bedoeida midded ufk m ftlig zijn Verder lieell getuige de jaasen van Vaa dei Lubbo iiauwkemig ondexzoclit 1 Dü bporen op de overjas van v d Lubbo I lieten liet vermoedeai too Óai hy een in dB j vloeiatot gedrenkteii vummaJcer heölt be 1 tten die vanzelf in biand gevlogen ia Hy kau met met zekerlieid zeggen of de bedoel 1 de btot er m aanwezig wofi Cxetmge acht iiet voorts zeei waajaciiynlyk da Van der Lutibe de jas heelt uitgetrokken om de uivwerking van liet vuur te vermijden j Het spy getuige dat ttij de geringe braaid i wondoii jüe v d Juubbe heoH opgeluopen niet hemt geaien ajidera had hy nog op 1 lypiseiie byzondeiheden van die wonden ftunnon wijzan De ala getuige gedagvaarde oommunisüs Jie journalist uil HiSsen itu kaDitiauer metwien ioi ler op £ S i tbruaii Hamen m den Kijkbdag was en met wien hy zich dos i I avonds by As iiinger heelt bevonden Han I 4 Bolland kan Duitschland m de oogen 1 s ziea zonder te blozen Ken antwoord aan Hitler Miniaterp reaid Jnt MaeDonald heeft eea giüote ledevoeriiig udgtBproken in L iawley in de iiabyheid van Denden Met betrek I kiug tu de buiiïenlajidsche politiek Mide I MacUonald o a dat de vereemging van aue politieke partijen in een nationale regieiing Èau voortörunen tot de criais o er I wonnen was en tot Kngelaiid aioh tégen den 1 terugkeer dei gevaren geiyk de m IBAl hel land bedreigdea beschermd zou heb 1 ben vooi zoover dit in de maaht dier nienbthen lag Üveigaande tot den biuteniandBcJien poUüeken toestand aeido MacDoioald o m liet volgienbe Als igmEsjja die vrede liefbeeit betreur ik ten diepfcte de wending die de gebeurte nisaen op lÉ IBntwapeningsconferentie hoibijen genomic Ik tieb g z d dat wy ontwapend heb li€sn Hebben wy dit uusaohten mot gedaan i tieioep hoort lioozt Men veirwyt ons iP Jls dat wy te ver zyn gegaan Wij hebben ons leger steeds meet verminderd en wy hebben onze luehtvloot op een laag peil gehouden tr ib TOex veel over onae iwu liiii tegeaover Duitachland sedert het verdiag van Versailles gezegd bngelaiid was teeaa en ateeda weer de grootaite vrieaad diLii UuitaobJand gehad heelt by zyn pogingen om weder op het standpunt van waderzydsche gelykheid te komen fcr kan geen vr de in Luropa zijn vóór alle fcuropeesMie naties ondei de voorwaarcfe der recti tsgelijkheid aan otn en dezelfde t iel Het Duitsche volk staat achter ziirTleider Uitlei apieekt in het Sportpalast Duitschland wenscht den vrede doch eischt tevens de volle rechtsKeliikheid BIÜTENLANIlglp NIEUWS duitschIand Het procoB tf Berlyn Men beproeft de zelffBdbrandende stof I pauficatie van de wereld maar tot ver eeuwigmg van de haat moest leiden Mil lioenen werkioozen met alleen by de over wonnenen maar ook by de overwinnaars 1 zyn de getuigen voor het onverstand van hen die deze verdragen gemaakt hebben De leider oefende scherpe tntiek uit op i de poging der anderen het volledig ontwa pende Duitsche volk tot schuldige te stempelen voor de in wantrouwen zyn oorzaak vindende bewapeningswedloop der andere i Met alie scherpte keerde hy zich te gen de gruwelleugens waarmede men in jde wereld dit Duitschland m slechten reu tl achtte te brengen in tegenstelling lue mede wees hy op de werkelyke gruwden m de geschiede ms der revoluties vafi an dere volkeren Wanneer men van feruwej lön spreken wil dan zyn de zelfmoorScyfersj in Duitschland onder het teeken vaTi het De leider bracht op overweldigende wyze j zyn persoonlyke en harde vastbeslotenheid 1 tot uitdrukking de Duitsche eer aan geen enkel dreigement ten offer te brengen Hy zal te allen tyde liever sterven dan iets on derteekenen dat naar zy n heiligste ove tuiging voor het Duitsch volk ondragelyk u Het onbeschryfelyk gejubel dat deze woorden begeleidde legde een mdrukwek j kend getuigenis af hoezeer het Duitsche I volk achter zyn leider staat Niet om zynt ntwil niet wille van de party maar om het DmtaS volk nep hy ieder volkaI gtnoot op tot het uitbrengen van zyn stem op 12 November voor rechtsgelykheid eei I en werkelijken vrede De nieuwe ryksdag j noet waarborg van deze politiek zyn I De leider besloot zyn met ontzaggelyke I geestdrift ontvangen redevoering met uit te I spreken dat de Duitsche politiek niet geI dragen werd door haat tegen andere vol 1 keren maar slechts door liefde jegens het I eigen volk Keedg van vier uren gistermiddag af f bfroomden de belangstellenden voor de red t Het Sportpalast is voor deze gelegenhe d op de ruikelyke wyze versierd Er zyn tiiinsparaiiten opgehangen waarop staat Hitlers stryd is de stryd om den werkel ken vrede der wereld Met Hitler vo r een vrede van eer en rechtsgelykhejd Het Duitsche volk wil den vrede maar een vrede van eer en rechtsgelykheid ïegen zeven uur verschenen iti het Sport palast de vroegere kroonprins met eemge andere heeren gekleed üi de uniform van het vroegere leger Leden van het corps diplomatique zul in grooten getale opgeko men Generaal Litzmann wordt by zyn aanktmibt luide toegejuicht Vervolgens verschenen de politiepresident van Berlyn admiraal van Levetzow ge kleed in de SA uniform v Papen die do r I een eerewacht van S S werd binnengeleid De standaarden en stormvaandela wer I n luide toegejuicht t Om acht uur verscheen Hitler in geze I Idiqi van Dr Goebbels 1 De ovaties waren met van de lucht Na I een kwartier nam Goebbels het woord Hy I Hide om dat het Duitsche volk het na 1 ertien jaren van toegevendheid aan H t 1 Ier heeft te danken dat voor de eerste maal j n Duitsch een werd uitgesproken I Het Duitsche volk ia vast besloten met 1 hflm den stryd voor de uitsche eer en de Duitsche rechtsgelykheid en daarmede voor een waarachtigen en permanenten vrede in lie geheele wereld op tè nemen 1 Hij gaf vervolgens het woord aan Hitler Rede van Hitler In zyn groote redevoenng wierp de leider j ter mleiding een blik terug op het ontstaan van het verdrag van Versailles en zyn BTuwelyke gevolgen voor het Duitsche volk en gehee Europa Hy zette uiteen dat CuitBchland de wapens gestrekt had m vertrouwen op de plechtige toezeggingen der tegenstanders en zette op indrukwekkende w ze uiteen waarom dit verdrag met tot Ijr Jiei piutxö oveifeden biajiü in d n j KijkbUa aijn gisteren g meer deiikundi Uaaiiia is geiioora öfen zekere mevrouw rnjtztli uit JvarlfcJiüiö s die vci liet lujs 1 iiaabt lorgitr woont dÖolL hem öledits van I gt iii it keiil Uez gtAuige Leelt op den l dag van den biaiid v obiiUmd t geu 11 urnadUien met iisjnx zoon IJ orgler te Kaïlal orat j I üiitmout ioigl gmg vlak liuigb haai leenj UI Uioi tweo grooio iwujre tafcsciien De louw verklujut d at i oiglei iaar aUiuw aanket k en wel zo da t ima i zc oin laar ei up attent maukte toeai men den volgenU O ociileiia m de kiant liut vcralag vaniku HijktfiJigbiaJid tab had lituii oon nog jte cigd Wu wet u Ik eoJt wajioui lurgler me zwLim Uu bcli€3i lieef godragen 1 Mut lu at de getui a d ULbeiilajabulienj iLU ilie lorgler oüki tLaiia alb be kiaaifdevuuitdutend bij aiuli Ipétt tJiii er jn pio Lesslukktn m te beigGjft iy voiiitdari ediUi dat do tassciieo die aij i n gezien litulL uaai iiaar meenmg giooiox moeien zyn gewce it i wai iietlemaal vol en Liogui uu door Uet gewiolit dat er m zat I iiebidoiiL Do békla do ze L da luj in I iiijiL acU UiasciL een grooit aanUU bladen itjdsoiirifUn had 4io y vooi d en ZoudaAl mee naar Uuia bad genomen U hebt vrowgtii gezegd dat deze vei kiaiing u ongelootelijU toeticlieen omdat yoote aittetilaa baicn met itrajixeii niet aou zwaar kündea j i i xi B s de laöL u cETgler toea solieen te ilragen Oeluige riert i8Cli Jawel de last waa giooUi dan wamieei he kranten zoudion ijn geweeal Hieina wordt gepauzeeitl om t üeroühtaliot in de gedegeoheid te blallen liet experiment van dj bctiatz te zien i ub Mk eni era zyn hieiby niet aanwezig De proefneming van dr baliau had plaats Ui de itlingsfcaaJ waar vroeger de tribune van den KijksVaad stond Het bewys werd gele eid dat de ïelfontbrandemde vloeistof welkei naam gelieun geliouden woidit m j öjs a tien mmuWn in biand vli€ t Het ia eclitiei mogelyk deze vloeistof in verechiilende oploasmgen samen te etelien en zoo iiüt tijdstip der zedfontbranidmg te bepalen I Na hervatting der zitting wordt de poli I lipsdlieikundige dr t Lhatz uit lallen als I gdmge beeedigd en verboord Hy doet uit 1 I o nge mededeelingen omtrejit rtet waarj nemen van een bepaalde reuli Nadat Jiy i n liaiiden met petroleum Uad mgewrevSn j j liftdden 2 sc lmpo a ijn banden en Mjn cofr Uaini iMïioken doch geen bizondere lucht waareenomtn Eenzelfde proef mtet 8 andera I beaimjtem bad hetzelfdo resultaat De viei I hetiokkeinen zuUen als getuigen worden ggI boord I Op vragen van den president ajitwooidt I dr Sthalz dat hy na den brand het ver He de snelheid voelde min d r n en zaj hooidfl lakken en bladeren kraJten terwyl de aelieimzinnige chauffeur den wa en door en grool opening ui een haag een veld opreed Ht t volgende oogenblik verscheen het brumgebiande vriendelijke gezicht van den diauHeur door h t geopende portier Wilt u er even uitkomen om een 1 IK tf h ippep juffie woe dezö Neen dank u het is hier binnen pret tigei en rustiger Wilt u my met vertellenwdaiheen en by wien u mij brengt was Det1 s nieuwsgierige wedervraag nik zou liet u graag vertellen ala ik niet oo sohitterend betaald was om myn mond te houdee waa het eenigazma teleurgestelde ftntwcK d t anvyl de jonge öhauffeur bewonderend mwir het mooie meiaje keek Ik begryp het maar dit kunt u niy wel vertellen daarin kan mets kwaads steken werd u betaald door een heer door etn heel goeden vriend van my fftdemloofi wachtte zy op het antwoord Ja Uiidde dit prompt Uank u zei Hetty haasUg zonder Miig spoor van twijfel meer Zi was zelfs niet langer ongerust over de kindteresi Jatk zöu ook wel aan hen ge dacht hebben De eeni e over wien zy nu nog bezqrg wa was haar vader Was hy gepakt of waa bPt hem getukt te ontkomen fcr wapen zooveel vrairen waarmee zij haar hersens pijnigde en er klonk oprechte avmpathie in de stem van den jongen chauffeur toen hy haar een mand overhandigde met de woorden Nu moet u maar OlH eiih viel haar m wat de jongemanhiLui Had vei teld toen hy haar vroeg methem mee te gaan 1 Dit heele zaakje is terwüle van u op touw gezet Uat waren ziJn woorden en He tyt hart sprong op van vreugde toen 7 er aan dafhi Wie anders dan Ja rk kon lei dürgelijks voor haar gedaan tebbenJ hen wakke ehmlach speelde om haar lip pen oer uie gedachte bij haar opkwam en ci n ppvoet van zalige veilig heid omving I tiaar als een I e8chei mende mantel Het liciht was door de wolken gebroken en lie i haajf alk on nog eeir levendic gevoel van i scha imte dat yy ooit aan haar jongen nad kunnen twijfelen ook al getuigde allea legen hem Nu wordt alles natuurlyk zoo klaar als ide daifi Hy deed alsof hij hot niet zyn i j ad r eens wat om tijd te winnen en myn j ontvluphting te kunnen voorbereiden Zoo dra wy getrouwd zijn is natuurlyk alles inorde I Hetty iUrooate zichzelf met deze gedachte I en welflTa had het heerlijke vooruitzicht I haar lirfiftmelijke vermoeidbeid zoover overI wonnen dat zy rechtop durfde zitten en I nu en dan eens uit het raampje kyken I Tot nu toe wifct oy nog waar zy waa 1 Zy hadden High Uata bereikt en waren nu I op döi grooten Bathe Koad ze reden meit I de oJl€Tgnx ete netheid die Veroorloofd I was en bleven met dezelfde vaart njdon tot 1 ze met alleen Ijmden maar twee voorsteI den achter ziöli hadden 1 De wagen had een korten bcwht genomen I floor een smalle laan waann levendig het avondgezang der vogeU weei lonk toen QeXnk gebchtjni dikwijls als een hoone fmnergodin in een schitterend kleed mar npg vaker als een Asichepoester in een eenvoudig huibgewaad FEUILL ETON Liatda de sterkste goed eten jutfie want wy njden don tieelen natht door dit ia veiliger dan de trein Naar liet Engelech van Mr PATRICK ACGILL i ie woorden gaven Hetty een onaange namen schok maar tooh opende zij de mand die met zooveel zorg voor haar gelud was gemaakt en zij genoot van een heeilyk maal van koude kip ham brood loniaten gebak en vqh wat zbj hot meest P prys stelde een thormoflesch gevuld met iiteilyke warme thee 24 Uc vitemde jongeman UooUt Hetty onmiddellyk daarop naai den oveikaiit met Jn ellebogpR den g voor haar baflend tioüa de dietite menyrU en byna ouder de eri van de beambte van het Verbeter tmis dic angstig naar haar pupillen zocht hielp liij liet veiwondetde ineiaje m een geslot n auto atappen legde doodkalm een plaid Over haar boenen eu m het volgend 4 genbhk reed Hetty lowing in vhegende Vaart m de tegenovergestelde iioliting l e groote wa en apoedde Aich voort en Hetty leunde in den verstan hoek lot nog iet in staat zich over haar bevryding te V erheugen zaj was alleen vervuld van en nameloozg angst en nieuwsgierigheid wat er met haar zou gaan gebeuren eti waar men haar heenbraoht Het groote drukke spoorwegstation van A hg Cross kwam in ziöht haastig liepen le raenachen dooreen ieder mg zijn eigeai eg en Tïietty dacht wat i wel zouden gen wanneer zij wistco dat mj weg riaar een tnchthuis gevluoht wa De teiren stonden reeds aan den hemel loen de auto zijn reia gthg voortzetten ennu zy Kfied doorvoed en gerusttgesteldd v oa vof de Hetty ecrat haar gi oote behoefte aan 1I taap I Zy atiekte zich mt op de zachte zitting jtn de golykmatige bew ng van dOn wagen 1 71J waren blykbaar op een hoofdweg 1 biaoliten haai vennoeide zeruwen tot mat II acht uren lang aiiep zij rustig en kaJm zoo 1I door I I L was juist ontwaakt en nauweiyks was I 1 de eur vaji de mongCTiIucht de lentebloe men en het weiland tot haar doordtrongen j toen de auto stiUiield voor eeiy klem huisje j dat bytïa op de punt en rots stond en I dat omnnpd was doof wijde heidegwnden terwyl men geen ander huis m den omtrek I ontwaarde waa de waarheid He y voelde de smaak van de zoute zeiftfcht aan haar lippen toen zi n half slar pend uitstapte maar haar blauwe oogen openden idchi wyd van verbazing en angst en haar mondhoeken vertrokken in teleurptellmg toen zij m de deuropening niet Jack haar beechfiirmar en ridder zb Btau