Goudsche Courant, woensdag 25 oktober 1933

z ga n De Mrste operatie heeft reeds plaats gehad deze is goed teslaagd en ds toestand van d n heer Uriua ia naar omstandigheden goed De tweede operatie zal over ca 14 dagen plaats hebben £ en gift van H de Koningin H de Koningin heeft een beltogrijke gift doen toekomen aan het Plaatselijk Criais Comité te Apeldoorn ijici uciuep vaii liet geiaet nt baituur van üMiiui n4i op een Dcmuwing v n KjKfi blaten iMir üe tk n on iMigegroau verlUaard ui Kojt iiticK uiiijt siuiiu viüikiaard Jiel k iuvp ten iWL eiutit u ebeutuur van Huer iiiuuu itigLu oe bMiiiabiug van ied ütaiteu c i i niiijuig waarbij goedkeuring werd onl liuiiuuuiioudciu aau uei bealuii vaat den I Kau4 uier ümeeme tot iiei versirakken van een geidiveiuug gioot f iSió OÜO ae x de Rub beiiobntk Viodeetoyn De beurtvaartregeliog in Imaterdam stopgLzet AMSTERDAM zo Oct Naar aanleiding I Vfti het teit dat Ue schippers te Amsterdam I ter zake van de beatratiing van een hunner I itden hebben geweigerd eenige vrachten aan I Ui nemen ala gevolg waarvan de bevracnI tuiatcommissie te Amsterdam heelt Uilu I t n de btiurtregelmg buiten werkmg te stel I len en haar goedkeuring te verle iu n aan I alle bevracncitigen welke wo üen aigesloten I lieuben wy e n ondernoud gehad met den I l uer j de Bruin voorzitter Vi n de afdcbI ng Amaterduiu v in en Alg ihipperaI Dond m I De heer de Brui deelde ong mede dat I ht i conflict gistenniddag ie i i uur m unt btaaa by de gewone bevrachting was er na een voor Leeuwarden bestemde vracht van loO ton autnraciet welke m verband met de Kwaliteit in drie partyen moeat worden gelauen Volgens het tariei van Amsterdam zou daarvoor woruen betaald ƒ 2 85 per laat ii oeds eUKele malen waa deze vraclit op de liLuia aa igebouen doch het feit dat zy m dl ie partyen moest worden geladen terwyl de lading bovendien moeat worden gedekt gaf de achipperb aanleiding ƒ 3 per laat td vragen De acheepabevrachter bleek uitejndelyk niet ongeneigd te zyn dit bedrag te betalen aangezien hy zeil reeda gekomen was tot een bedrag van ƒ 2 96 Toen de achipper op betaling van ƒ 3 bleef aandringen heeft de bevrachtmgacommiasiË maatregelen genomen en hem ge ötiatt met 8 dagen scnoraing De Bcmpper heeft van deze maatregel op de beurs medi dteling gedaan Algemeen werd dezen maatregel als een onrechtvaardige daad beachouwd zoodat eenparig werd besloteh niet meer te voren In verband met hetl verloop dat de zaak nam heeft onze zegaman zich toen tot de I bevrachtingscommissie gewend om te pogen I haar in der minne te regelen De houding I van de comnuasie nmakte echter het berei I ken van een oplossing onmogelijk Met dat I al ia een verwikkeling geachapen die de I schippers niet hebben gewild Nameua de I achipp ra is dan ook hedenmorgen aan den I Minister van f onomlsche Zaken een tele I gram gezonden w i zij t kennen geven dat I zij gewillig zijn om te laden voor de ge I wone tarieven dat er genoeg schepen ter rbeschikking zijn en dat zy bereid zJjn de I regelmg ter hand te nemen op gewone Am I sterdamache voorwaarden Beurs van AÉisterdain Wlï ht l t i ltht l 24 Oct 25 Oct Officieel tonden 7 98 7 94 Berlijn Parijs 9 70 4 9 70 Brua el 34 52 34 67 Zwitserland 48 04 4 48 05 v Weenen Kopenhagen 35 70 35 20 fstockhohn 40 20 40 fie Oslo 40 15 89 60 New York 1 70 1 64 Nlot officieel PraaiT 7 37 H 7 37 Madrid 20 75 20 76 Milaan 13 09 18 09 Prolongatie 1 BeursoTorzicht De Aiubteidaimcilie beurs reageerde luedfen ruet In he minst op de zeei va£te houdinig die giHteren Wall U e t te zien gaf Dit moet worden geweten aari de scherpe daling in verband met de toenemende vrees van da nieuwe goudpolitiek der Var Staten gej vreesd word dat deze zal leiden tot een erdere depreciatie van het Amonkoansche betaalmiddel De anigat voor inflatie m Frankrijk was mede oorzaak dat ook het poaid sterk terug liep Tevens waa hierdoor oen fctoun van Kon Olie verdwenen aangezien de laatste dagen voor Franache rekening veel was geboekt Kon Ollg waren enkele punten lager Amerik soorten w aren 1 verdeeld Philips Aku s en Saheepvaart anr 1 deelen trokken aan Cultuurwaarden waren I flauw Tabakken liepen terug in verband met de slechte resultaten der DeliMaat j schappy in het loopende jaar Rubbers had den een gedrukt voorkomen al blevöi de I verliezen binnen nauwe grenzen beperkt I Suikerwaarden hadden van aanbod te lijden I ondanks de prijzen voor Cnbasoorten m NewYork Amerik fondsen badden een verdeeld voorkomen doch neigden meer tot reactie Dmtache obligaties pnjshoudend Ned Stdatsfondsen gedrukt Frankrijk 0 46 8 B5 12 40 I5 n7 16 13 1 20 12 j Engeland 8 55 19 14 1 De bua aan het station wordt 20 minuten voor het vertrek van een posttrein gelicht Gevonden voorwerpen Up clki n vveiKOug ues voutiiuddogs van 10 ld um OU iieji midda ö van 5 5 uur I ijn aiui iiei i ui au van i oliLie allne luluiiimët ii Lt oeitomeu omtrent de iiavoly ima uiuuüi gedeponeerde gevouuen voor wpen ueifac sleuu lti 1 keukenaeutje i LK iU zjjn te bevragen 1 lazuli ï ostrkanuio Westliaveu 1 medaille R li Wüleui en Da ottujiade 17 1 schikterskiel J Als terloicn werd oang even 1 awarte letuule inlL Bteutels en portemonnaie met iiuu li 1 gouden soiiakelannband i 1 purlouionuaie inii pl m f b 1 Omtrent tenige gevonden rijwiélbelaatlngpliiatjt aijn aaji liet Bureau van l olitie al liier inlichtingen te bekouien Morgtmochtend zal de RundveeXcntralc op de Veemarkt vee koopc n Morgenochtend van 8 tot 11 uur z Cris s Rundvee Centrale voor den eeraten keer te dtzer stede drachtig rundvee aankoopen in verband met de beperking van den rundv e stapel De weegbrug op het Veemarktter rein zal ook morgen in gebruik worden ge nomen i Een kerngroep van die R K Staataparty I opgericht In opdracht van de K K Staatspartij is tf dezer stede een kerngroep gevormd waarvan de heer G Weck tot voorzitter is bej noemd Agenda I 2S Oct 10 2 30 en 7 3ü uur Geref gem Spreekbeurt ds Lamain 25 Oct 8 uur Réunie Lezing drs G Stuiveling voor Jongeren Vrede Actie 25 Oct 8 uur Geref Kerk Vertooning G E OSUilm I Oct 8 uur Daniël Cursus verbandleerE H B O Oct 8 16 uur School 7 Medische cursusN CJI B 2ü Oct 7 30 uur geb tot Heil des Volk D8 Grianigt voor Vr je Geref gemeente fes Oct 8 uur geb tot Heil des Volks Ver j gadering Oranje arde j 26 Oct 8 uur Vrye Evang gem Bijbellezing j en bidstond 2G Oct 8 uur Nieuwe Schouwburg Eerste i abounementsvoorstelling Oct 8 V uur Luthersche Kerk Ned Chr Vrouwenbond Oct 7 30 uur geb tot Heil dea VolksSpreekbeurt C Faaa Oct 2 30 uur geb Daniël Vergadering A iR Kieavereenigingen I 18 Nov Soc Ons Genoegen Ledenverga dering I UIT DE N OMTREK Polder VeenUlblok Tot hoofdlieden van het dijkleger zijn voo 1 den polder Veeratalblok aangeweaen de I heeren Mach van Dam en L A Verkerk en 1 voor polder Mlddelblok de heeren J J Boer A Kool BJ Jzn en J v d Vlist Jzn I PuUieke verkooping 1 Bil de publieke verkooping van tie boe 1 renwonjng met landeryen van den heer Van I Keraen alhier zijn deze ingezet op ƒ 10 000 1 BADI03NIËUWS I Programma voer beden 1 Hilveisum ó 4b Loncert üoor t V A I li A Urkest ö ii iang en piano ö 3ü Vei volg concert Mr J J van der Veloe I over De Conjunctuur wisselingen 7 2U I Vervolg concert 8 S Ü b berichten 8 15 1 Concert door het V A R A Orkeat 8 35 Zang en Piano Ü 50 Concert door het B B C Smphome Orkest 9 30 Optreden van he BeukerDenys Ensemble 9 45 Orgelspel lU Optreden van het BeukerDenys En aemble lü 15 Concert door de Flierefluitera 10 45 Orgelspel 11 Gramofoon Huizen N C R V 5 6 Kinderuurtje 6 6 30 Landbotiwhalfuurtje C Vink over De overgang van weide naar atal 6 30 7 I OnderwyalMids voor de binnenvaart 7 15 I i bO Nieuwsberichten 7 30 8 Fedde I Mchurer over lt Erysk en de Wraldlittera j t uer Het Friesch e de Wereldlitteratuur I Hollandsche behandelmg 8 10 16 Concert door de C r Oratorium Vereeniging pl m 0 16 9 40 Nieuwsberichten en Gramofoon I iO ió li ïü Gramofoon ll STADSNIEUWS 1 GOUDA 25 Oct 1933 Veiligheidstoestellen Een demonstratie in de timmerfabriek uda I jgarlyks gebeuren een zeer groot aantal gelukken aan fraisbanken en cirkelzagen In 1932 bedroeg dit aantal 4000 aan de cir keliagen en 500 aan de fraisbanken Veihg tieidstoestellen zijn by de wet voorgeachre ven De tot nu toe gebruikte bleken nog niet geheel en al doeltreffend en bovendien fotit de volledige toepassing der apparaten Ökwijls door de arbeiders verwaarloosd y igea tyd geleden ia het een Zwitsersche ut gelukt een toestel te construeeren dit ieder ongeluk voor den arbeider practiich uitsluit Het vernuftig geconstrueerde apparaat dat in enkele seconden op de bank kan worden bevestigd levert bovendien een beter resultaat op vooral bü het fraizen In ronde of holle kanten In de timmerfabriek Gouda van denheer J A van Elk heeft gisteren een deniüsstratie plaats gehad onder leiding vand6n heer W de Vries vertegenwoordiger an de Arbeidaüispectne te sGravenhage Deze Arbeidsinspectie hecht groote waardeaan de Universeel fraisbeschuttmg zooalahet apparaat genoemd wordt en tracht deuitvinding zooveel mogelyk te propageeren De heer H Jansen nionteur van de contaLtcomraiaaie voor de veihgheid welke commissie gevormd wordt door de Arbeids inspectie Centrale Werkgeversorganisaties jCentrale Werknemersorganisaties Centrala Werkgevers Risicobank Raden van Arbeid liykaverzekeringsbank en Veiligheidsmu 1 atum liet de voordeelen van het toeste zien iKen aantal werkgevers die de demonstratiebywoonden waren vol lof zoowel wat betreft de veiligheid als het resultaat Hetfraisen van kleine kolommetjes en het gevaarlijke invalwerk kunlfen thans zonder eenige risico gebeuren en het werk is beter dan wanneer het uit de hand gebeurt Deprijs van het toesel bedraagt nog ongeveer ƒ 90 maar zal in de naaste toekomst nogverlaagd worden Nedertandsche Vereeniging van ChHsteli koKantooren HandeUbediendenafd Gouda De afd Gouda van de Nederl Vereeniging an Chr Kantoor en Handelabedienden heeft gisteravond een propaganda ledenver gadering gehouden in het Blauwe Kruis De bijeenkomst werd geopend met het zin gen van het Lutherlied Een vaate Burcht 13 onzen God en het lezen van Matth 5 ia 17 Daarna aprak de voorzitter de heer Siraub een korte welkomstrede gevolgddoor een inleiding en nu de daden Direct hierop volgde gen bespeling van 1 hi c harmonium en werd ten gehoore gebracht het Largo van Handel Na nog eenige kleine huish zaken kwam ide spreker van den avond de heer H J 1V trmeulen hoofdbeBtuurslid aan het woofd I dn sprak over De nood der handelsbedienden Spr besprak het vredesverdrag van Versailles de overwonnenen het doorbak jken der Donau monarchie Ket lan zaamlerdwijnen van China en Rusland met hun I ttelijke millioenen van de productiemarkt I iet inflatie spel j De handelsreiziger moet transacties afBliiiten hü ondervindt direct de mindere in koopen hij kan niet voldoende verkoo I ptn Het ia geen wonder dat salarissen en de provisie allemaal achteruit loopen Bij Wn der laatste tellingen bleek dat 34 o der aangeslotenen alleen op vast salaris werken daarentegen 66 op salaris en provisie hiervan is 46 op sal en prov 20 alleen provisie door mindere inkoopen en agere prijzen ia de provisie lager en brengt na I tuurlyk een vermindering van inkomen Spr ging hierop in den breede m en besloot met een opwekking tot toetreding tot de Chriateiyke organisatie Ie competitie Damclub Gouda Dinsdagavond speelde de Oamclub Gou 1 da haar ie competitiewedstmjd voor de 2e j kiaa N D B tegen De Spil 5 Rotterdam Gouda verloor met 7 13 J e uitslagen i waren T j Gouda 4e Spil 1 P V d Linde T C Zweerus 0 5 C van Eijk A Olsen 0 2 I Th V d Veer A Goené l l 1 A Blonk C A Dijke 0 2 C Eikenaar iSr J van Gelderen 2 0 H Lorjé 4 P Ploos 0 2 F JacoW J L G v Dijk 1 1 1 G van Ardenne M J Breedveld 0 2 Ooudriaan A Rijsdijk 1 1 C Eikenaar Jr P RiJsdÜk 2 0 Totaal 7 18 Ned dr Vrouwen Bond Donderdag 26 October a s hoopt voor bo vengenoemden Bond in de Lutherache Kerk te 8 uur op te treden Mevr H Rauws Dewald met het onderwerp Waarheid in de opvoeding i Winterdienst 1933 1934 Poettrelnen Hoe laat ze uit Gouda gaan De posttreinen uit Gouda naar de verschillende richUngen alsmede voor het bui tenland vertrekljL p de volgende tijd tippen K Hichting Utrecht 45 6 1 10 27 18 47 l 16 35 17 53 18 53 21 25 Richting Rott idam 2 38 8 5 10 47 12 0 15 11 16 13 17 49 20 12 23 W 5Uchting D Haag 2 38 8 50 10 42 12 6 15 06 17 45 20 07 23 29 ZuidDultaohland 0 46 6 04 10 27 18 85 53 21 26 l Duitschland 0 45 6 04 10 27 18 58 21 25 Selgië 2 88 8 B6 12 0 16 18 20 12 M INUKZONDKN 1 Buite n verantwoordeUikheid der Raditftie De aanvrage van de Neutrale y L O chool I 24 October 1933 I Mynheer de Redacteur I m Uw verslag van de raadszitting va I 2Lt dezer laat U my by de verdediging va I het voorstel van Burgemeester en Wethou 1 dcrs in zake de aanvrage om leermiddele I an de Neutrale U L O school aeggen da I de in September 1932 door het Bestuur die j school aan de gemeente afgestane leermid 1 dt len een waarde vertegenwoordigen van I ƒ 208 Indien ik dit gezegd heb ik beschik met over het stenogram maar ik neem het I gaarne aan temeer daar ook andere bladen j het gesprokene op dit punt op gelijke wyze V eergeven heb ik een vergissing begaan In 1932 bij het opheffen der U L O school is voor een waarde van ƒ 914 75 aan leerboeken door het Bestuur ter beschikking der gemeente gesteld In de nieuwe aanvrage is aan boeken overeenkomstig aan die welke in 1932 werI den teruggegeven alechts een waarde van I ƒ 208 begrepen I j 208 vertegenwoordigt dus de waarde I van dat deel der teruggegeven leermiddeI len dat in de aanvrage van 1933 ia opgeno I Hoogachtend I De BuTgemeeater van Gouda I GAAiBLANDT RECHTZAKEN De ex poBtambtenaar en de aannemer veroordeeld De Rechtbank te s Gravenhage heeft voni is gewezen in de zaak tegen den etbureel arabtenaar der P T T J J S tegen wien door het O M 2H jaar gevangenisatraf ia geëiacht ter zake van het in stryd met zyn eed als ambtenaar aannemen van giften en het veratrekken van inlichtingen aan derden De rechtbank veroordeelde verdachteovereenkomstig dezen eiach doch brachti 2 maanden voorarrest in n ndering van dezestraf ► De aannemer M A v d B uit Moordrecht is wegens het doen van een gift of belofte aan den verdachte S veroordeeld tot 114 jaar gevangeniaatraf De eiach luidde 2 jaar BODEGRAVEN De mpioen schaakspeler Alje hin komt j 8 Nov a a zal de wereldkampioen Alje chin aan de achaakcluh alhier een bezoekbrengen en een simultaan séance apelentegen de leden der club Voor de schaakclub Bodegraven is dit een groote eer daar dewereldkampioen alechts 8 dagen in Neder jland zal vertoeven en daarvan ook een avond beschikbaar stelt voor deze club in onze gemeente BERGAMBACHT afwijzende beschikking Het Polderbeatuur heeft van Ged Stat n an ZuidHolland een afwijzende beschik king ontvangen op zyn verzoek om den Brrgweg vetbindingaweg tusschen Boven bfrg en den Schoonhovenschen Kerkweg voor autoverkeer af te aluiten BOSKOOP GemeeniteraBd I De Raad dezer gemeente ia bijeengeroepep op Vrijdag 27 Oct 1933 des namiddags 2 uur welKe zoo noodig zal worden voortgcjzet dea avonds 7 uur I De ageTvda vermeldt o a de volgende punten Aanbieding ter voorloopige vaststelling van de balana winat en verliesrekening der Gemeentebedrijven over 1932 Aanbieding ter goedkeuring van de rekening van inkomsten en uitgaven van bet Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar 1ÏIS2 Aanbieding ter voorloopige va ststetling van de rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1932 Vaststelling van de begrooting der Gemeentebedrijven voor den dienst 1934 Goedkeuring van de begrooting voor het Burgerlijk rmbegtuur dienst 1934 Vaststelling van de Gemeentebegrooting voor den dienst 1 34 I ï en BookoopMhe planten naar Rualand Naar wÜ vernemen hebben de betrokken instanties te iïoakou bealoten voorloopig I geen planten ait Boikoop naar Rualand te SPORT EN WEDSTRIJDEN 1 VOETBAL Het elftal van Olympia gewijzigd Naar wij vernemen is het eerste elftal van Olyinpit aid volgt gewijzigd Doel Henri juez aohter de Jong en v Tilburg midden tJ Vlot N v Eyk T Duya voor I Duys Bik W Motion B Hagondijk en V d Hende De wedstrijd Nederland Ooatenrijk I Hij de tweede wed trijd van de voorbereiding van de samenetelling van het elftal voor 1 ern wedstrijd Nederiandi Dostenrijk fp 10 üwember zal mo gen Donderdagmid dag ora half drie op het Sparto terrein te Rothrdam het volgemlie A elttol t en hrt l raagsehe D F C een oefenwedstryd ape len I Doel V Male Feijenoord adhter Weber A D O en von Run P 8 V raid I lrn Pelikaan Longa Andrieesen Ajioe j van Heel Ffeijenoord voor Adam Ü VV Bonüeman Velocitaa Lagendaal Xer I xes Slot D W S en Mulder Ajax Deze wedstrijd zal worden geleid door I den heci Muttera uit den Haag Laatste Berichten DRAADLOOZE DIKNST 1 Jac Urius opgenomen in een Ziekenhnis I LEIDEN 25 Oct De bekende zanger Ja Urius la eenige dagen geleden opgenomen 1 ii het St Elisabeth Ziekenhuis te Leiden I wjar hy een tweetal operaties moet onder Jongens gevraagd van I4 IB Jaap Aanmeldint Oonderda£middat van 2 3 uur Wachtelstraat 54 ifriiiTirfw iifnTtir rr i i keerfidienat op de route Londen Parijs ilians IS hl leider van afdeeJing vliegviezt n vsn de Shdl M x FRANKEIJK Het Bpoorwegongoluk op de Ijjn C erbourg T Pargs Een verBcHrikkielijl e ramp 30 doodeo 3 gewondwi De Fraaaci e spoorwegen deelen officieel ratde dst bü het ongelujt op de lyn Cherbpurg iParijs gistermorgen 30 menschen ziijn gedood en 32 gewond Over de oozaak van het oijigeluk tastte men nog in het duister Het trein ongeluk Is verschrikkel It gewoest Men weet dat de sneltrein Cherbourg Parus op een viaduct ontspoord is De leuning van de viaduct werd na de ontaporioig stuk gereden Locomotief tender goederenwagen n de eerste drie passagiersrijtuigen vielen met een ontzettenden slag van een hoogte van tien meter in het bed van de rivier De spoorlyn beschrijft daar een bocht en helt naar omlaag Volgens de Intransigeant moest de trein toen eeii snelheid an ongeveer 100 kilometer hebben Uit den ontzaglijken wrakhoop stegen t was vanochtend tien minuten voor negen kermende klachten en kreten om redding op Hulp was spoedig ter plaatse onder anderen van veel particuliere auto s De gesteldheid van den bo Jena ftiaakte het reddingswerk moeiI k De redders moeaten alle voorzorgen ne en om zelf niet te verdrinken Vele slacht offers waren gruwelyk verminkt By de geredden bevonden zich een senator en een prefect De gewonden werden naar de ziekenhuizen van Evreux vervoerd Men vraagt zich af of het ongeluk te wyten zou zijn a n en te plotseling remmen van den machinist op een punt van de lyn waar op het oogenblik aan gewerkt wordt De machinist en de stoker zijn beiden omgekomen De beide lijnen wei 4en verstopt en de telegraafverbinding doorgesneden IERLAND Lindbergh zoekt naar een luchthaven voor iiet Transatlantisch vetWr Üooals re ds gemeld werd mn kolonel l mdliergh im zi n vrouw met hW watervtiegl iug gïMoren in d Mi mamidda Vit Engeland e Ualway in Ierland aangeftomean Lijidlterg verklaarde dat hij jn die omgeving van tïalwfiy wilde kijken naar de mot olljkheid tot nahleg v een geschikt © luf liUiaven voor het Trans AUantisehe verkeer Hij koa nog met mwiedeelen of hij en zijn vrouw per vliö tuig nasr do Vereenigdc Htalen zouden terugkeeren Binnenland Crisisbeschikkingen Een mededeeling van den Minieter van Ecotiomische Zaken De Staatscouiant van giBÉeravond bevat pfcii besdiiltking van den ministiei van Eeonoiniso he Zaken welke aJing ehaalU kan Voi 4fcrt l8 CnüsebeualKeclnkking 1933 Illijkens deae bagchikkinig mogen geen gulden van bet Landbouw Crieiefontifo worden boateeid tot steun dan kradrtens een besdiifcking wPlke ds post van de begrooUne van liet fonds aanwijst waaraan die gelden znllea woeden oiKtieend Middellijke of onnuddeUijke stoun wordt Veratrekt hetzij door dt n minifcter hetaj door èen OrieisOrganiaalie daartoe bij besoliikking aangewezen Uitkeenng van steun door een CriBis Oiyaniaatie geschiedt sleolits krachtens een door het bestuur daarvan vastgesteld bi j bepchikkiug goedgekeund reglement Middellijke steun mag slechts de strekking licbben ten goeJè te komen aan bij i esehikking erkende groepen van produceotf i van ériBisprducten Onmiddellijke steun wius sleohts alrekken tMi bate van door clfein minister of vanwege hem onder bij beschikking to stellen i gelen door een CrisisOrganisatiü erkende producenten van cnsisproduclen VooitR bevat de Staatscourant dte CnsisMonojwlielieechikking 1933 Blijkens deae Veschikking moeten de monopoliehouders wekolijks aan het hootd van den criaisdfccountantsdienst eejp staat zenden behelzende tie door hen als pnjsverBchil ontvangen gplflen eni de door hen in hoedanigheid van monopolirfiouder gemaakte onkosten Het hoofd van den crisisaccountantsdienBt dient deze staat bij den minister vergezeld van de opmerkingen waartoe het stuk hem flfinleiding geeft Tenzij de minister bepaalt dat de saldi van rto overeenkomftig de ingediende staten loor clei monopoliehouder moeten worden hoRleed overeonftomstig de Cnsiesteunbepfhikking 1933 worden zij maandelijks of zoovi ol eerder ata door den mmistei ten nanzien van een nionojwliehouder wordt bepaiid gestort len behoeve van hflt LandlionwcnsiHfondR op de srhatJtistpostreïtening 1 0 1 dan wel op de rekening van den stqat ipr Nederlanden hij dte Nederlandsolie Bank te Amsterdam iJé Cnais Heffingsbesflhikkmg ten slotte hcpasJt Zij die krachtens het Crisis Heffingshefiluit 95i optneden Als vertegenwqprdigers van het L mdbOTaw CTisisfonds zenndaii aan het hoofd van den Cnpis Atvountantsdienst wekelijks een fiohnrtclijke opeave hervatlende d door hen m voormelde hoedanigheid ontvangen gelden en eedaug uit avPin Het hoofd van die Cnsis Accountantsdienst dient de hovonbMoelde oprzaM in bij den miniflt r verspz ld van dé opmerkineen waairtop ho Btuk hem aanleiding geoft Tevens doef voornoemd hocifd aan den ministl r dasrlnj een voorste tomtrenf het nl n met tortcn van het fa do of een g rtppltp daaraan ten behoeven van het land houw Crii0f Jonf1s on de schatkiptpostrekening no 1 dan wel op de T kening van den staat der Nederlanden bij de NederlandEche H nk iiy Amsterdam De korting op de Indische pensioenen Zooals men weet bestond er onzekerheid o £ de verschuldigde bgdragen voor weduwen wenen weezenpensioenen bü de invoering van de tijdelüke pensioenkorting ïouden worden berekend over het nominaal pensioen dan wel over het m werkelykheïri genoten pensioen na aftrek van de korting W ü hebben er indertyd op aangedrongen dat zou vrorden vastgesteld dat de bedragen anders dan l y de salariskorting zouden worden berekend over bet werkelijk ontvangen bedrag Uit het wetsontwerp Ijetreffende de pensioenkorting blykt dat dit inderdaad zal geschieden Hlet ligt in de rede aldus de Memorie van Toelichting dat de verschuldigde bijdragen voor weduwen en weezenpensioenen berekend worden over het reëel genoten pensioen derhalve na aftrek van de korting Aangezien de in verschillende algemeene verordeningen voorkomende bepalingen op dit punt niet gelykluidend z n en ten aanzien van sommige groepen van gepen si onneerden dienaangaande twijfel laten is deze aangelegenheid in artikel 2 van het ontwerp volledigheidshalve uniform geregeld De verminderde uitkeering uit het Gemeentefonds Een adres van Amsterd e Gemeentebestuur B en W van Amsterdam hebben nadatde gemeenteraad op voorstel van het raadslid S Rodrigues de Miranda besloten hadhen daartoe uit te noodigen een adres aandh regeering ontworpen ter zake van hetontwerp van wet tot vermindering van deuii keering uit het gemeentefonds zoomedemet de financieele gevolgen voor de gemeentehuishouding In het adres wordt de ontworpen regeling onrechtvaardig genoemd omdat de korting por de hoofdstad buiten elke redelijke verhouding hoog zou zijn Tqrwijl toch de schaal voor de kortingen loopt tot 28 pet zou Amsterdam vallen in de klasse van 24 pet korting Dit zou er dus op duiden dal Amsterdam tot de gemeenten zou hehooren welke schier het best van alle een korting kunnen dragen Hoe zeer dit in str d is met de werkelijkheid blykt uit hetg tin in het adres wordt gemeld Ook uit andere cijfers valt op te maken dal Amsterdam buiten elke verhouding door de korting zooals zy is voorgesteld zou worden getroffen Van de totale som welke over het jaar 1934 35 aan alle gemeenten tezamen zal worden uitgekeerd welke blykens de memorie van toelichting tot het wetsontwerp zonder vermindering zou bedragen rond ƒ 8 260 000 zou aan Amsterdam toekomen ongeveer ƒ 19 420 000 of bijna 20 pet De regeering wil op genoemd totaal bedrag van ƒ 98 260 000 een som van ƒ Belasting instellingen van de doode hand iiiKödieïid ie een weti ontwerp tot liEffing van een belasting naar het vemiogen van instellingen van de doode hand Indieaii de belastbare som minder dan f ll OOO bedraiotó zal geen belasting vorsohuJdigd zijn KeidJagt zij f 11 000 of meer doch nunder i iHff 000 dan wordt gelievMi f 3 van clH6 gelieela som vim f 1000 waarinede de bfflastbare som f lO OOO te boven gaat Boven de f 30 000 zal van elke geheels som van f 1000 een belasting van f 2 worden gevorderd Het Nederlandsch Dultsche Douaneverdrag Nederlands exportbelangen mot kracht verdedigd Ue vaste conmiissie uit de Tw30de Kar uier voor overleg mat de regeerTüg omtrent raa 8tukiken betrekking hebben op aangeletrcnheden van handelspoliiiekenj aa rd I colt vi relap uits ebracht over he wetaontwerp tot goixikeunnif van het JVederlandschUmtsche douanoverdrajg en van tiet verdrag tot wijzigmg van Ibet NederlandsenDuitse he douanfv c redd etverdrag van 26 November 1925 met daarbij belioo rend protocol beide op 27 April te Berlijn tusschen Nederland en Uuitschland gesloten Jni het verslag 19 tevens het antwoord van de Re eering op de gemaakte opmerkingen opgenomen Op grond van de ervaringen bij de onderlianoeiingeli m dij jaar opgedaian dooh meer nog als gevalg van de mislukking der fj onomisohe en Monetaire Conferentie te Londen heeft de Nederlflndsohe mgeenng het wensipiieiijk geacht om over meer middelen op handelPpolitiek gebied de besohikRing te verkrijgen De reeeering is stPllig vcxirneniena van deze middelen zoodanig gebruik te maken als nqodig is om de Ne deriandsche exportbelangen bij ondertianrtüliaffen mef kraoftt te verdedigen Mocht liet In de toekoni ii hg blijken dat de regeering over nM meer bevoetgdheWen de lesohikking krijgw dan zalf ziij stelflg overwe ren welke nnndelPn dat 7 uüe i moeten jri en dan zal ij met nalaten deze zog s S ig iTii elijk na n te vragen TeïlKaanzifiii van de in de naaste toekomst 1e volgeïHiantielipotitiek heeft de regerring liaar houding bepaald welke o m tot uiting if gekomen bij de indiening van bet wetaoalwerp der CrisisinvcneTwet Zij ïf van nieeninj fiat de groots belanaen welke verscti 11 lende landen bij d invoer m Nederland hebbpn dienstbaar moeten worden gemaakt aan de vtersterking van de positie van de bij den pon betrokijen landbouw en nfjvoirheid 1 f regeering zal Tastbouden aan de mecst beguiiBtigingscIliBBuIe De renpwx iteitögedaehte zal in sterke mate worden gevolgd De re geering is van meening dat zij vobralenog moet vasthouden aan de mees biegunstiging op tariefge bied weJke uv de Nederlandsciie handels Ua r de onderhandelingen met Uuitschl uid no yiet g uyJHj d zijn kunnen liierovi r nt gpen puTTlieié medeoeelingen woroeii gedaan De vakbeweging De Nederlartdsche Vakcentrale wileen algemeenen raad uit de vakbeweging in Ne ujud ter be8cher ing van de meenc belan ii A liet aigeiueeu beatu van de Nederlandt clie VakLentraJe htiolt aan de besturen van nel NLUt riondsoli Vei boiid van Vakveieeuigingim het RooraKsli Katlioliek Werklieden eibüiid en liet Chribtelyk Nationaal Vak ei bond o ni ge clireven n de vergadering van ons algemeen befctuur 23 October j l is de noodzakeiijktiuid gevoeld de bestuien van fte vakbeweging gingin NederlaiKl georganiseerd m Nöderlandsdli Verbond vaa Va4iv ereenigmgeai KooiiisHiKatlioliek Werkliedenverbond Cliribtelijk Nationaal Vakverbond en NederlandBche VakoentraJe in een bijeenkomst ti uu te biengtn ton einde m die bijeenkomst te beslmten tot de aUchting vaui een iilgemeentai raad aan welken de bescherming van pjki enieüiiie belajigen van tie Neüedandsohe vakt 6w ig wordt apgodrar gen Daar het h r gaat om grooto belangen de vrijheden fo rediten en het zelfatandigvoortbestaan van de Nederlandsche vakbe weymg ineenen wij hot verzoek tot n samenijpieking oaiider uW aandacht te moeten brongen niet deh dringenden wensch daart H wfl te w ten besluiten Dr W J van Heteren de nieuwe muntmeester Dm alfa opvolgei van dr C Hoitsma met ingang van 1 November a s benoemde meuw mdhtineester van s Rijks Munt dr W J vaji Heteren ib voor zijn indieasttreding l ij deze instelling leeraar in de scheikunde aan htt Stexlelijk gyiimapium te Utreoti t geweest Ook heelt hij als tijdelijk leeraar in dit vak les gegevöi aan de gemeentelijke tioogere burgerschool aan de Van Wijcksk ule alaaar In Juli 190S werd dr Van Heteren beiioeïïid tot tijdelijk eerste soheikundige bij k gpneruJe ïontrole aan s Rijks Munt en in Jwli 1906 werd hij voor vast aangesteld Bi de totstandkoming van de reorganisatie vttn ie Munt in 1909 kreeg dr Van Heteren den titei eerste scheikundige chef van de nfdcf ling controle bij s Rijks Munt De heer Van Heteren is ook voorzitter van de sfhool voor de tecJinische vakken te Utrecht TWBEDE KAMER De Cri8tói ii9erwet aangenomen Een belangtfik artikel verworpen Opheffing van de rechtbanken te Tiel en Winschoten m kantongerechten Bülioudens onvooraiene omstandigheden is de Tweede Kamer uiteenge aaa tot 7 November om rfoli d voor een reekd van dagen te verdie n n de Rijksbegrootmg Gisteren heeft zij afgedaan wat er gereed voor de hfind la en zij heeft er zich met grooter voortvarendheid docT gewerkt dan zolfK ingewijden konden vermoeden 1 Nadat eenige kleine wetsontwerpen en conclusies wareii aangenomen diende de lieer Albarda s d het verzoek in de Rej geering te mogen mterpeüeeren naar aan leiding van het verbod aan ambtenaren om I deel te nemen aan eenige openbare actie tegen het beleid der Hegeenng Over djoze aanvrage zal in de volgendie vergadering dus op 7 November worden beslist Het eerS ond orwerp van beteekenis dat tor tafel kwam was de wijziging van de Onsisinvoerwet Het wetsontwerp is goed gekeund evenwel niet zonder strijd waarj liij minister Verschuur n vermoedelijk niet door hem verwachte nederlaag leed wot men niet ad kunnen afleiden uit Tiet vflTslag van die K araeroom missie die met den Minister dte openbare behandeling schriftelijk had voorbereid De oppositie wfts In het bijizonder genoht tegen de regeling dat de Hegeenng van een oontui caiteermgBbesluit enkel kennis behoefde He geven aan de Htaten GeneraaJ terwijl tot nog toe de regel had gegolden dat aohteraf aan de gtaten üeneraal dö goedkeuring moest worden trewaagd m don jvorm van een bij de Tweede Kamer m te dienen wetsontwerp De meerderheid der Kamer bleek het ongewensoht te achten dat het Parlement weild uit esohakeld en verwierp met 50 tegen 29 stemma het voorcedragen art 3 betreffende de eontingenteenn De Kanior hield er aan vast dat ze in deze gekend wil worden Het wetsvoorste Is daarop zonder Ptemmine goedgekeuKl Het nieuwe handelsverdrag met Uuit chland op 27 April 1953 tie Berlijn eéloten vervolgens aan de orde is in een handomdraaien door de Kamer zonder stemmin aanvaard De heer Vliegen s d v rklaar de hoewel niet veel vertrouv en in Duitachland hebbend zich niet tegen het tractaat to zullen vat klaren Hij aciitte het daarvoor met belangrijk genoeg De Kanfer was daarmede zoo spoedig door haaj werk heen dat de VoorzitteT voorstel J nu ook maar het wetsonitwerp betref fenldede ophef fine van een paar rechtbanken en eenige kantongorechtien af te handelen Hij Jiad wel aan mevrouw lakker Nori beloofd die zaak pas moi en aan de Qrfil stellen aaaahmei baar goedvinden kwam hij op d4 belofte terug enildit werd goed gevonden De rij der sprekere werd geopend doorden heer Boon libT die verklaarde nu niet zulke ernstige beswaren te en het voorstel te hebben omdat na slechts twee rodhtban Ken Tiel en Winsctioten zuilen snevai j Uituöbthen diong hij er bij den minister i ip aan ftcwtelijk tttaalö Vlaandta en nietzoUr ner een behoorlijke Kantongerooht te laten Mevrouw lialJtei Nort v d klaiagde inLia lutvwiigi lede er over dat belangijeb benilL ii hun bezwaaen met hadden kunnen Uui II liooreii omddt daaivoor de tijd te kort v 5 A deed een goed woord voor Wm jfLUokn tv iwijl zij tevenh de opheffing vaji ivLiiiiWngeieehUio betreurde i Alej mr Katz l r zett © breedvoeriguileei jU liet goede dat zij m het voorstel liad gevonden Zij bleef echter de opheffing an de reeiitbank te Winsctioten betreuren jüük UrtHig zij aan op uitbraiding van deLompetjenlie des kantonreuhters j Nadat Teulings r k een amendement had ingediend om bet kantongeleelit te Waalwijk te handhaven doch dit na bestrijding dooi den Minister weer liad ingetrokken ia het wetsvoorstel goedgekeuVd met enkel de heeren Van Dis öt Uer 1 en Vervooin plattel ais tegen temmers De Kaïiioi is daaiNjp uiteenjgegaan ÜEMKMGDK iJËKlCHTfiJN Ernstig ongeluk De heer H Klein Deter aannemer t Winsum die gisteravond van Groningen naar zijn woonplaats terugkeerde is op den Winsumer straatweg tegen een melkwagen gtreden De heer P Bos aannemer die als duo passagier meereed kwam er goed af doch de heer Klein Deter werd met zware verwondingen aan de borst opgenomen en naar het Diaconessenhuis te Groningen gebracht Het paard van den melkwagen werd zwaar gewond Autoongeluk op den Leidschen weg Prins Hendrik biedt de reddende hand Gisteravond ongeveer 12 uur werd aan ue politie te Wassenaar kennis gegeven dat er een ernstig ongejuk gebeurd was op den 1 Rijksstraatweg by t e Maaldrift Politie I ziekenauto en gemeente arts gingen er heen en het bleek dat een auto bestuurd door van der Z uit den Haag die in groote j vaart in de richting deri Haag gereden en Koo verschillende autos gepasseerd was de ¥ flauwe bocht aldaar niet had genomen maar circa 35 meter door den berm van den 1 weg was gereden tegen een boom gebotst en vervolgens in de sloot terecht was ge komen Hy had by die gelegenheid op zeer gevaarlijke wyze gesneden de auto waarin I gezeten was ZJi H Prins Hendrik met gevolg Prins Hendrik liet stoppen en begon onmiddellijk de inzittenden uit hun gevaarlijke positie te verlossen zynde meI juffrouw R uit den Haag die verschillende wonden had opgeloopen en een arm gebroken terwyl van der Z er met lichte j verwondingen was afgekomen Beiden zijn met de Roode Kruis auto gebracht naar j het ziekenhuis aan den Zuidwal Uit het I onderzoek ia gebleken dat van der Z 1 dronken was Tegen hem is proaes varb pl opgemaakt en de auto is na uit de sloot te zyn gehaald in beslag genomen Door een trein overreden n geckrad I Gistermorgen waren aan de lyn de KlompEde drie spoorwegarbeiders aan het werk Doordat juist een sneltrein passeerde bemerkten zij niet dat van de andere zijde een goederentrein in aantocht was Twee konden nog bijtijds op zy springen maar de derde T Hardeman werd door den tsein I gegrepen Hij was op alag dood Hardeman was gehuwd en vader van drie kinderen De Sweepstake Nog meer gelukkige Nederlander In de gisteren vooi ezette trekking der lei sohe Sweepstake trokken de volgende landg nooten nog een paard Cupido den Haag trok Commander til J Jansen Amsterdam trok üri8I erje De Later Anna Jaoobapolder trok Manoeuvre Number two Amsterdam tiok Bow Arrow J Sanders AmsterdamIrok Cialapas Good Hope den Haaig tiok Nitsichin 1 Een aanvang werd gemaakt t de trek Iking der 100 pond prijaen Hiervan won I nen J Briegoos Rotterdam H Thane ïtotteiïlam J Mogenidorft Gouda Never lucky Rotterdam dr L Delden den Haag H Looman Arnhan No Name den Haag G J Drev ni Amsterdam Ango Meppel G A Strenger Dordredht t Ana Purmerend i Sensationeele acht op smokkelauto i Een enwtige aanrijding veroorzaakt Inzittenden gevlucht j Zondagmidllag omstreeks twee uur werd Valkenburg in beroering gebracht door een niet alledaagsche smokkelaffaire Een auto inhoudende ongeveer 750 K G Duitsdhf margarine kwam uit de riditing Wylre aanrijden De wagen werd het eerst te Tpen L Gsis naleerd en door de kommiezen al laar achtervolgd Te Mechelen L wertKeen eg als versf eriing over den Weg ëelegd doch de automobilist reed door De rijksveldwaohter van Mechelen Mtte tooi per motor een aohtervoleing in Onderweg werd het rechtervoorwiel van dg afuto totaal stuk gfe nchoten Deöondanks reed de wagen welke ren vaart had van ongeveer 65 K M vdprt Tn Wijlre schoot de rijkaverldwaohter lï maals In Etenaken verloop de smokkelaJito de velling van het aluk gesciiotcini wiel Zoo kwam de wagen Valke nburg bifinen Tn de Muntfltroat kSSP l J in botsing met een motorwielryd T De man bekwam ernstige verwondifïgen en ia naar het ziekerthuls Calvarienberg te Maastrioht over bracht De bestuurder van de smokkelauto bekommerde zich echter niet om het ongeluk en reed aoor nog steeds achtervolgd door den rijkaveldwachter uit Meedelen Op den 1 Nieuwen Weg onder de gemeente Huls berg even voor de marecbausBeekaaeme pfopte de chauffeur en vluch tia hij met zijn metgezel het veld In de auto In den steek latend Ue njks veld wachter loste aoa dnetal schoten dooh zonder reeuiUeJ V siiiokkelauto is naar Hulsberg gebracM waai zij In beslag werd genomen Incident in den gemeejiteraul van Usee monde Een nietalledaagschc verklam den raad tegen den voorzitter Bij bet begin van de tegen gisteravond belegden rjuuleveigadenng van Usseln onde heeft de lieer A in t VeWt i h bij aanvang van de vergadering lieL voleeiid medegedeeld J l Vrijdag ben ik tep parkette va ec gewwet officier van justitiia e Dordrecht aangezien ik zekei ieid weaisebte te tiebben untvent eeh gerucht hetwelk in ome s nieente die ronde deed by die gele jeii ij K mij door genoemide m ihtraat ti j voorloopig geein mluUitingeai vtenacht verschiffen bevestigd dat door den J Th Zijin iumnemer te Rotterdam j dcn voorailter van deïien raad een was ineediend wegens valschheid m j sHinlte It rwyl ik anders den normalen gang vm 7 pken bad afgewa ht m a w mijn oordeel had opgeschort totdat deze zaak beredit was L evoe ik mij verplicht milks niet Ie docn en wel Tfn eerste omdat tijidenie uw bui meegtorschap reeds zoovele treurige dingen zicJi hebben afcespeeld waarover ik n ontelbair vele andereen zich eeèrgerd hebben en waarvoor ik mij en als menaeh en aJs inwoner v m IJsselnionde en als raadslid in hooge mate geschaamd heb Ik bdioef alleen maar te noemen a het lat n verlichten van werkzaamheden door werkW zen b het ontslag Jansen c de procedure voor de retlitbank te Utrecht tusschen W A J van Vessem gemeente IJsselmomle in welk vonnis de rechtbank uw gftlragin gen als burgemeeeter onbehoorlijk en die van raadsman mr Bodde m ho e Hiate ongepast noemde d de buitengewoon hooire reisen verblijfkosten eni Ten tweede omda mij inzage van alle procoestukken der procêdureZijnf IJssel monde duidelijk gebleken ia daf deze strafklacht hoe spijtig ook zuIRs te moeten hjgen alleszins gegrond is Immers de nioentesecretaris Jacob Herwijcr heeft oji 18 September j 1 als getuiige onder eedt onder meer verklaard ik heb indwdaal deze overeenkomst mede onderteekenö maar zij is geantidateerd deze antulateering is geschied op nandringeiï van den burgemeester k denk met het oog op een toekoinstico procedui e welkp verilanjig liovestigd wordt dOor jig van andere getui In verband met deze strafklacht on met nl het ïccn reeds vroeger onder uwe leiding en Ik mae wel asften onder uwe bescherming in onze gemeente is voorgevallen sioii ik u willen verzoeken uw presidium voo lofipiL haidcnavond neer te leggen bij breke waarvan ik als raadslid mij anders gpnoo f7 aakt 7 ie de raadszitting niet verder hij fp wonen an e n streng c mtroleur en een ieutig verbaUsant Hindt het Aard i pelwetje m wCfkliH IS getreden en geeji groote kwantunna meer onder biljet vervoerd mogen worden loeien een aantaJ a suisestelde controleur met igus oogen om eventueelg overtrKjm door de ijolltie te laten verbaliaoeren Jtln het g d ze hebben nojW eens shocob Nu ln t liet zich gemakkriiÖt b irrijpen dat die groote speurain van öe ontroieurs voor e betrokken handalaiw vnj hinderlyk ia afgezien van net feit ol er al dan niet gezondngd wordt Dit nu wilde de heer T v d ötel vm Dubbeldam eens aantoonen en het moei airect gezegd dat de wijze waarop hij W ilde doen kostelyk was Luistert u maar Reeds enkele dagen reed Van der Stó n Ot aijn met gevulde zakken beladen vrachtauto over Dubbeldam en donr pta d De controleurs wilden echter niet bij en Gisteravond lecd hij opnieuw uit He wna a 9 uur gewoi den en de listige boer had vooi dien avond alle hoop reeds opge geven toen hij in de Boogjee voor de garage van Blom werd gesnapt De controleurs zagen de ajui de achterzijde van de auto hoQg opgeladen zakken l etaatton die eens en gnuifdfen reeds bij het vooruitzicht een goeden slag te hebben geslagen Van der Stel was een en al voorkoroendheid en ging mee naar het politiebureau waar van het gebeurde aan de hand d c verklwingea proces verbaal werd opge laakt Zoo nia h ï hter met In beslag genomen airaappeten dfl gewoonte is zou ook dit vrachtje m het apgebouw aan de Vest worden or es lagen Het was voor de controleurs maar vooral voor V d Stel aooals later u Wijken cPn ware aegetoclK Hij het tapgebouj j6ang6koraen werd direct niet het lossen begonnen Eindehjlr kreeg toen een dter begeteldM de iciee om eens in de zakken te kijken t Was een formeele ontgoocheling wdk t ij de talrijke ometanders nie t weinig hfltliteit verwekte toen men tot de ontdekking kwam dat de zakken geen aardapp ö maar uien en peren bevatten Bte cliryving der geeichtên overbodig snapt de situatie met waar t Wa een beroerd geval voor de controleurs doch de leuligg v d Stel had z n ï3n Natuurlijk kon hij de zakken direct weer meenemen RADIO TBLEGHAFISCH WB R EBICBt 26 October Hoogate stand 781 0 te Seydisfjord Laagste stand 745 0 te Ingo Verwachting Zwakke tot matige windennit noordielijke richüneen Nevelig totzwaarbewolkt waaraciiijnlijk eenigte regen Weinig verandering to temperatuur doen verschepen Wellicht dat in het voor 1 jaar van 1934 deze afzetmogelijkhei voorde Boakoopsche kweekers nog eena aan de I orde komt I Als reden van dit uitstel wordt medege deeld dat het seizoen in Rusland thans te j er is gevorderd GÓtJlJKRAlt i Gemeenteraad De Raad dezer gemeente kwam V ijdag avond in openbare vergadering bijeen onder 1 voorzitterschap van Burgemeester H Berg j man Alle leden waren tegenwoordig 1 j j Naodi j vergadering met gebed was ge 1 1 opend wendta de notulen voorgelegen en 1 goedgekeurjö I j Een schryven van den Minister van Bin henlandache Zaken werd op voorstel an B en W voor kennisgeving aangenomen Voorta kwami aan de orde het schryven an Ged Staten betreffende vermindering v n peraoneel belasting voor caféhouders De heer Vleggeert noenfc tal van gemeenten waar verminderuig wel geschiedt en meent dat dit voor Goudtjrak ook heel j goed kan al was het voor 1934 j De voorzitter stelde voor deze zaak bü de begrooting te behandelen I Een verzoek van de bijzondere school om I vergoeding volgens art 101 van de onderwyawet werd zonder discussie goedgekeurd Vervolgens werd een schryven van verschillende gemeenten uit den lirimpenerwaard betreffende de stofbestrijding behandeld Voor kennisgeving aangenomen Naar aanleiding van een schrijven van de Onderlinge iBrandverzekering te Berkenwoude waarin deze zegt geen genoegen te nemen met het haar toegezegde bedrag by de hulpverleening by den brand by Kooynian wer i op voorstel van B en W besloten nu niets te geven Hierna is door B en W voorgesteld het j Westemde uit te aluiten zoowel van verlof als van vergunning De heer Boer maakte bezwaar tegen dez i 1 verordening j Het voorstel van B en W werd aange 1 nomen 1 I De begrooting 1934 Hierna kwam aan de orde de gemeente I I btgrootnig voor 1934 De heer Vleggeert hield algemeene be I I Bebouwingen eveneena de heer de Bruijn I De voorzitter beantwoordde de spreker uitvoerig I De heer Boer stelde voor post 95 te I schrappen ƒ 100 voor vergaderingen ver woiT en j Volgno 100 ƒ 25 koaten solUatanten stel dt de heer Boer voor deze te schrappen 1 Dit werd veiAvorpen Post 103 kleedmg uitrusting poli iedienaien enz stelde de heer Boer voo deze te brengen op ƒ 125 Werd verworpen Post 106 ambtavfüHing rijkaveldwachter en 106 huishuur rykspohtie verlangde de I Boer verlaging AJpe deze verworpen met 4 tegen 3 at vóór de heeren Boer de BruiJn en Hofman By volgno 109 stalde de heer Vleggeertvoor het licht aan de gemeente voordeeligerte leveren de lichtprijs algemeen verlagenzegt spr kan niet ƒ De heer de BruiJn zeide dat lichtpryaverlaging noodzatelijk is er wordt veel te hooge winst gemaakt De heer Vleggeert stelde ten slotte voor de lichtprija voor de gemeente te ptellen op I 10 cent ppr K W Djt voorstel werd verwor De heer Noorlander stelde nu voor het I voor 20 cent te leveren Aangenomen De Dost kosten Burgerwacht en Landitorm wilde de heer Vleggeert schrappen Verworpen j Poet 130 verlichting StolwSjkersluia stelde de heer Boer voor te schrappen De atem nien staakten 3 3 waarna de heer Boer zijn voorstel introk De toelage gezondheidscommissie stelde 1 de heer Boer voor te schrappen Verworpen I Post 220 uitgaven voor Weg en Brug I stelde de heer Boer voor te schrappen Destemmen staakten 3 tegen 3 I B e W stellen hierna voor de school jschoonmaaksters ƒ 2 per dag te geven in plaats van ƒ 2 50 Aangenomen met 4 tegen 12 stemmen Tegen de heeren de Bruyn en Hofman 1 Bij den post inkomsten stelde de heerVleggeert voor de post personeele belastingvoor caféhoudera te brengen op 1 3 Wordt 1 verworpen j Bil de post inkomsten ƒ 30 belasting op 1 paarden stellen B en W voor deze tebiengen op ƒ 18 Aangenomen De heer de Bruijn stelde hierna v or de grondslag voor belasting op de biljarten te brengen van ƒ 20 op 10 Aangenomen met 4 tegen 3 at De heer de Bm stelde hierna voor om van de ambtenaren met een salaris boven de ƒ 400 8 penaioenabijdrage te heffen Wordt verworpen i De begrooting Wordt hierna aangenomen met alg stemmen Evenzoo die van het G I E B G WjB en Borgeilijke Armbeatuur I Hierna sluiting Het veer tarief Goaderak Moordrecht 1 Gedeputeerde StttAen v Zuid Holland ftellen aan Provinciale Staten voor een ver I latiing van het tarief voor het veerreeht van Gouderak op Moowiredht De gemeen j teraad heeft een nieuw tarief ontworpeh dat in enkele oplichten eenige verhooflfc j zou brengen maar verlaging voor de ÊL Ëonen utomaUelen Gedeputeerden B geen reden vbor eenige Vé i höo ing In flj door hen ontworpen tarief zijn dlan ook Wk 1 verhoogingen niet overgenomen terwijl dit 1 ook nog op v chiUende ander © punten in I vergelijking ot het door den Kaad gevraagde taxiel verlagingen loont