Goudsche Courant, donderdag 26 oktober 1933

24000 geneeaheeren Allen erkennen Sanatogen zonder voorbehoud aU een ideaal veraterkend voedael Aan d ufcmierbaaTliik sterktruU VjerHng van Sanatogen uolt nUt te twijfelen Wordi VMi laiood tiwk w op w ki W Sanuo ii voor dulitoden intlVTtn do t ui h i ook voOf l doan Want Santtoian voedt da wUm vaa Uchum unuwcn met pho phor M wlkaiwii e Mtwarflpu l MewatMf a ▼ Itreafet fhwiin aii ia varkriftbaar is tü Apothtlian I Dfoclataa vwal FL 1 per buf I Ondertrouwd W L C HOYNG Jvur Cand en A J V KESSENER Tandarts Bilhoven Hasebroeklaan 11 26 Oct 1933 Boxtel De Peppels Huweluksvoltrekking op Dinsdag 14 November des moigens lOV uur in de Parochiekerk O L Vrouwe van Goeden Raad te Bilthoven ITALIAANSCH By clubje begiimelmgen onder Italiaan ache leidmg kunnen zich nog twee deelne niers sters aanaluiten Br no 4017 Bur oudsche Crt Markt 3J tXT Qo ELLY 80ETER8 VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2033 DAMESTASSCHEN en GLASWERK NIEUWE PROTESTANTSCHE BEGRAFENISONDERNEMING FlUWE tfHSN6El8360UDATEl 3l65 BIUUK £ TARIEVEN NETTE BEDIENING Wopmpoedeps genaamd t fiFepniitan werken BETER dan alle andere wommuddelen en mogen niet geluk gesteld wordai met wormkoekjes bonbons to en tjes enz daar al deze middelen met die kracht hejtten die ei van verwacht worm Wormpoeder gelaamd iFarmitlin bezitten een buzonlere vinding rvjke samenstelling en verdru ven zeker Spoel made maag en andere ingewandswormen zoowel by volwassenen als by kmderen WORMPOEDERS genaamd FERMITAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 I Overal verkrygbaar of direct van licobi Mirii Wortilliier OUDE PEKELA Postgiro I7Q39 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men waciite zich dus voor namaak Wormpoeders met voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Het is HET VOORÖEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKSÏ wanneei U m meerdere bladenadvenentien hebt te plaatsen hetzflhier of welk blad o k m binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDhCHE COUKANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U z t dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prgzen als door de bladen direct wordt berekend Wilt U veit magerin Op welk gedeelte vai het lichaam V ook wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendigen onschadelijk Resultaat na 6en dagEchtbaar Vraagt gratis aanw zmgen en referenties aan Mevr COLENBRANDER Overtoom 445b msterdam W fénjevolfevan plotselingeafkoeling ASPIRIN helptsteedstt idH lijtivan i a jx r4ïj ïi f Thalia Theater presenteert U van VRIJDAG t e m WOENSDAG de machtigste en grootste titm der Paramount Cecil B de Mille s meesterwerk Het Teeken des Kruises Duizenden leeuwien en tigers krokodillen en olifanten in het oude Arena hristenvervolgingen de brand van Rome gladiatoi en gevechten bachanalen enz Het giootbte schouA spel ooit op het witte doek vertoond Hoofdiollen FREDERIC MARCH CLALDETTE COLBERT CHARLES LAÜGHTON en lOOOden andeien TOEGANG BOVllN 18 JAAR Plaatsbespieken vooi iedere voorstelling dringend aanbevolen Cassa geopend lederen dag vpn 12 tot J uur en s avonds vanaf 7 uur Zondags vanaf 12 uui Aanvang als geA ocn Prijzen vamf 25 cent LET OP ONS PRÖGRAMM l VAN VRIJDAG A S Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 27 OCfüBER af biengen wij een zeer afwisselend progiam Als Ie hoofdfilm Douglas Fairbanks Mister RObInson Crusoe DOUGLAS FAIRBANKS de man met de zonnige glinUacl Een spannend en uiterst oiigineel verhaal van Dougla Fan banks als de moderne Mistei Robmson Crusoe die den verouderden boeken Ci usoe in fantastischn dail en ongeljiofluk sensationeele avonturen verre overtieli Als ie hoofdflilt De Solilenniel Een kleine schlemiel dooi zim baat zonder geld opstraat gezet allnen m het brait van een splinternieuwcontectiepakje en een geweldige hoiigei Tn de hoofdrollen CURT BOIS HAN ADELBERT VON SCHLFl lOW I LA JANA en MAX EHRLICH Ingang voor eiken leeltyd Gratis fietsenstaUing Populaire iirqzen van 25 cent af 70 Koop het X C C f iesisvlag g etje Terwijl de vroolj ke kleuren voor op Uw n wiel wapperen zal het U prettig stemmen dat ge Uw land genooten wier gezinnen zoo zwaar werden getroffen door de moeilijke tijdsomstandigheden niet hebt ver geten I Doe het nog heden en steun het mooie werk van het Notionaol Crisis Comité 186000 Het vlugge vlotte vaantje is een sieraad voor Uw rijwiel U kunt het bij Uw Plaatselijk Crisis Comité o F O 25 verkrijgen Ga er morgen even langs RBUNIK aOUDA vanaf VRIJDAG 27 t in MAWDAG 30 OCT JANET GAYNOR n CHARLES FARRELL m KUS MU GOKDKN NACHT Tweede Horfdfilm GEORGE O BRIEN mDB WRBKKR WOENSDAG 2 UUR MATINEE VOOR lEDEREN LEEBTUl Dr JAC P THIJSSE schryver o a van de bekende albums w idde in Do Gioene Amsterdammer een geheel artikel aan de nieuwe derde druk van het fraaie rvjk geïllustreerde boekje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSGHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND Dit boekje behoort z i in handen te komen van ledei die de plassen bezoekt of er iets behoorlyks van wenscht te weten Niet alleen in handen van den natuurliefhebber den visscher en den jager maar ook van den watersportliefhebber HET NAJAAR IS GEK01V EN Maal ook nu zun de plassen mooi en een bezoek ten volle waard Deze uitgave is de EENIGE BETROUW BARE GIDS op Uw tochtjes De derde dl uk gioot 48 pags met 44 ill en 2 kaartjes aangevende de vei bindingen te land en te water ia veikiijgbaai bij alle boekhandelaren en bv de uitgevers ztjn de oorzaak van lastige kwalen en klachten zooaU Vermoeidheid Maagbezwaren Zenuwachtigheid Prikkelbaarheid Slapeloosheid Vergeetachtigheid Algemeene Zwakte verwiii die klachten wordt weer gezond met SANATOCEH Hm ZMUwuarkmd vomImL A BRINKMAN ZOON Gouda Prijs ƒ 0 50 franco p p ƒ 0 60 A LS gi U stap voelt en lustelooi zoodat het leven meer een laat dan een vreugde ia tvendt U dan vol vertrouwen tot Suii tog Duuenden menschen hebben dat ver moeide gevoel gekend en hebben meuwe gezoiuUieid en levenslust teruggekregen mei SanatouR Want Sanatogen vératerkt de grond alagen van Uw gezondheid het voegt kracht toe aan d iiucht die gi reedt bezit en maakt zoodoende H gi dó6r en dóör gezond n gelukkig gaat voelen Dat Sanatogen U werkebjk gezonder en krachtiger maakt wordt bevdatigd door d chnftelijke verklaringen van wM mindir du MISDADIG Ja dit Is het wanneer autobestuurders door al cohol beneveld langs den weg de veilighuid tn gevaar brengen Er gebeuren toch al ongeluk ken genoeg en daarom GEEN DRANK OP DEN WEG io 18435 72 Jaargang Vrijdag 27 0cfober 1933 eoDMiHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMsïllEKEN lK w uK nïiSKlV BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lïEUWEKKbKK OUDERKE RK OUDEW ATER REEUWIJK SCHOWHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditbladverschijnt oagehjlsbbthaht opZon enFeestdagen ABONNEMEiOrSPBIJg pel kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondeuUuJ IKr kwarta ƒ 2 90 per week 22 cent oTeral waK tie bezoigini per looper reacmedt franco per post per kwarta ƒ 8 16 met Zonddgabiad sjo Abotmementen worden tlageUjIu aangenomen aan one Bureau MABKT U GOUDA by onse agenten en loopere den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zqn dageMjits geopend van ü 6 uur Adjxjii atrutie en Keoaetae Telef latere 2746 Fostrekemng 4li40 l Ai mihSJUi HUSt Uit AmmU n omMi kn 4b hoor Dd tot d i UaorgkriivJ a iïUBla i i K üiJLlE M MMS ƒ iLiv M Üü mU M uU u ü u uoiUiHAiu w jy au i iu w MM n iéi uma J U cmaumu ui jm i iMiü ttmMmmi m 4 iA Uil UMI fru iiWJu uu4flj ia aaifwrtm ml 0 $ utxi tJt uva ifi m mm U MtJiO£ii t lAhkibdthJiJLdiUMhix 1 4 OtMs Ji elMe xagei mtwr ftSfi Op lo ourpaguu oü Ho lüoogn t ewone aaveneatien en Misezoudeu medeaeelingjn b rotitract tot zeer gereduceerdea kWfl iroote letter en ritodea worden oerekeod naar pUatarmmte Advertentien kunnen worden ugezonden door tuBachenkomat van soliede BoeküanaöMireu Adve aeaUebur ux en on agenten en moeien daat vot f at idaatau i aa n ae l ijureau z r mgfekiamen teneinde Fan opaame verzekerd te zQo De ontwapeningsconferentie opnieuw verdaagd Een Verklaring van Henderson De algemeene commissie tot 4 Decembei J uiteengegaan Ik en volledige ijLjteiitdnifi al docli weigerde df nanieo van zijn pdraditgeverij te noemen Hl woidt ter besctukkmg van fie Duilsühe autoiiteitem frtiouden In zi n koltei vono men o a twee zelf portretten van KemtÉÉjidt twee portretten an Kernhrondt 8 mo er De Vlucht naar 1 yptp Ie Opwelftmg van Lazeruö Het feteifbed van Mmie de GrafleggingvHn Uhnslus en ve J nndei werk van denm ster j Zeven Hitlerjongttw zwaar gewond Chauffeur onder den invloed van alcohoL Gisteravond reed een verzekeringsagent ml Wohlau by Piskorsine met zyn auto m een bocht van den weg m volle vaart een 2 tal Hitlerjongena Voorby Door het krachtig Remmen slipte de auto draaide om zyn eigen as en kwam midden lil de groep terecht Seven jongens moesten zwaar gewond naaf het ziekenhuis te Guhrau worden over 5ebracht Vier hunner hadden een sched reuk opgeloopen de ardere drie ernstig vleeschwonden en arm en beenbreukei Het onderzoek wees uit dat de chauffeur die ongedeerd bleet onder den invloed vap alcohol verkeerde buppletuire begrootiiig in Priueen Aan iR lag genomen gelden i DÜUioen De offiLicelt iiuiakclie persdienst meldt Het Truiaisüie sLap nniiat€irte heeft een fcuppletone bej iootu van 46 2 raüiioen maik goedgek ui I iteiaia3 ifOUiou o a voor niea fte uikomB Um lMMlHi e van S 5 BUl iioen njksmaik uit betlag genomen böztttiiiigen uji den staat vyandit gezinde oibanisaties albniedw oanaiünlykö be©parin geil bij deiOi xt ntedieost der staatfcacimld en op andere gebieden Undei uitgaven komen Kir bediageu ter bevordering dei weikvet sciiaffmg eiL voor bestuuraieorgonibatie Meu deze begrooling heeft de Pmiüische legeenug gebTOken met liet in den parlementair gexegeeidcn staat mifalukt syfatcpm der talrijke bogrootingsoversdirijdfiigen en uitgaven buiten de begrooting om waardoor ten slotte elfc overzicht verloien ging en iet migbiniik vaji btaatsgelden werd voorbe reid Da nuniste van fmaneiefi zette in den minislerraad uiteen dat de oDtwiiikeling der l juiHtóche financiën als geordend kon wolden geken chetst Bij doeibewitst vasthouden aan de i olil iek der bezuiniging kond en de finaneieele moeüijkheden die bestonden toen he nationaal aocialisnie aaci de maolit kwam als overwohiien wor den beecJiouwd ENGELANp Ëngelech journahst gearresteerd Britsche nota aan de Duitsche regeenng Sir Ene Phipps de Britsche ambassadeur te Berlyn heeft een nota aan de Duitsche regeenng overhandigd waarin inlichtmgen worden gevraagd met betrekking tot de ar restatie van den correspon nt te Munchen van de Daily Telegraph Deze nota is nood zakelyk geworden m verband met de hou ding die aangenomen is tegenover den Bntschen consul generaal te Munchen De cor respondent Noel Panter is Dinsdag gear re Jteerd verdacht van apionnage hetgeen naar veiluidt betrekking ïou hebben op een door hem gegeven beschryvmg van een pa rude van stormtroepen op Zondag j 1 te Kelheim gehouden Panter a persoonlyk correspondentie en zyn geld werden door de politieke politie uit zyn wonmg gehaald terwyl hem geweigerd werd een advocaat te raadplegen of eenig ander bezoek te ontvangen De Beiersche autonteiten weiger den ook den i ngelschen consul generaal toegang zonder dat hiertoe eemg motief werd opgegeven Men vermoedt dat de nat soc byzonder vertoornd zyn over het ieit dat Panter beschryvingen had gegeven van de buitengewone voorzorgsmaatregelen die genomen ware nom militaAstische be schryvingen te onderdrukken of het nemen van photo s onmogelyk te maken FRANKKUK barraut aanvaardt de opdracht V efmoeohityae samuiateliiiig van het muusterie bu u u ULL i ue upUiauiit L L la ecu Otlic cei ewmmuuiyue ih gjoleieil 1 eutsgeueeiu ua t baj iaut zicli leeUb van ueu bLuuu viLii t öUigü lauicalaii zuefais Du ioAïuae Oitauteiiipri en iMnnet liad vet l u la builenlua o i politiek opiUclit sou öaii lut liet w i vaa liiiaud willen vouiL zeitea ten op il ilo uti L iiineniaudbehe po iHJek wil iiij et laUiuale progiaiu over eeiiKouisiig ae besiuiiui van net congics van VKtiy uiivoeiKQ lon aaazien van ao bejyio nagö en iimmcieeia politiak zaet iiy de eenig mot iijke opiohbiag 1 een vcilicli taig Van den ca uk der beidöUngen Daar bauaui oi niet in meende te kun ncu slaj en een eonoLntrdtie jmnibteiie io vuiu en ijcm i ij et u kabiret vormeu van doieilde politiekt beiiakeeniig ais het voor gaande waurv n Jiet moeiöndeci der leden zon bötiooieu i t de ladicaai feociaüstisclie paili met vertt enwoordigeis van de lépu l lieains soeialibiefa ui de gauclie radicale LtTige lepuuUeauis de gaudlie zouden eveneens eeioej eii woiden er aan deel te nemen in verbaji l met een verbieeding van de parienientuiie meerderiieia De portefeuilkb gouden onder vooibehoud van aJtijd mogelijke wijzigingen als voiyl woi diön verdeeld oor ittei van den ministerraad en bui tenlandsclie zakeji Hariaut Undeivooi zitLei van dan ministerraad van justitie tevenh gedelegeerde bij den Volken bond Boncour Uorlog Daladier Marine Baitliou ol De Monzie Binnenlandse he laaken Uiautempe i inancien Bonnet Bej roütiing lielii oj 1 alm ad e Landbouw Jueville Hanüel en economie De Mouzie of Bar tliou De hoofdcommissie der ontwapeiimgscun leieiitia heext Uonueidag in opeiibdic it tmg na lungduiige beroadbldguigen titt oorstei van net prei i iium zich te veruia gen tot 4 iwcemuer goedgeKeurd en het p ËSidmni de gewensctiie voimathten geven Tour het verder voeren der ouderhaiideiingtn Uit IS de derde verdagmg der Üntwapt n iigscoiuei entie binnen eiiKeie maanden Up V liuiu had de hooidcumnusbie zic Henderson heelt m dt zitting der hoofd commissie verklaard dat de conferentie aimr werkzaamheden noet voortzetten om te kuimen komen tot een conventie weUie gLbaseerd is op het Britache ontwerp dat üe publieke opuue zal voldoen indien de conierentie zou mislukken zou die een ramp voor de geheeie wereld beteekenen Henderson herinnerde er aan dat he bureau de verdaging tot 4 December voor stelt ten einde gelegenheid te geven de meenuigsverachiUen te overbruggen De Britsche ondepBtaatssecretarifl van buitenlandache zaken Kden keurde de ïoorgestelde korte verdagmg goed en merkte op dat terwijl het duidelyk n dat liet terugtrekken der Duitsche delegatie tuet zonder el ect zal blyven op den voort gang der conferentie de meening der Biitïche regeenng is dat hoewel deze gebeurtenis efnstig betreurd moet worden het kar werkzaamheden met Eal kunnen 4wii eindigen H j achtte het noodzakelijk H de delegaties geen tyd moeten verUe tta in beschouwmgen over het verleden ifoch rekemng moeten houden met de toe komat en zich niet moeten laten afleiden vifl het doel der conferentie De meest doeltreffende methode moet worden geko Ku en dit IS de taak van het bureau De vertegenwoordig r van verschillende andere naties hebben eveneens hun goed Iteunng uitgesproken met het voorstel van Henderson Nieuwe bueenkomst van het bureau 9 November De onmiddellijk op de bijeenkomst der algemeene eommiasie volgende nieuwe verga during van het bureau nam ee eenigszins verraasende wendmg ferwyi men verwachtte dat het bureau thans een commissie zou beTiqeraen die zich tiet de herziening van den tekst an de ont Werp conventie van MacDonald zou hebben g te houden en onmiddelluk hiefvoor aan den arbeid zou gaan jwerd over de op lïacht yan deze tfak aan een byzonderé commissie m het geheel niet meer gespro ken Het bleek veeleer de bedoeling te zyn dat het bureau m zjjti geheel deze moei lijke taak zal ter hand nemen IntuBschen verklaarden eenige gedele gterden dat zy yooraf hun regeeringen mocbten raadplegen omtrent de wyzigingen Ue zy in MacDonalds conventie zouden wil ien aangebracht zien zoodat zy bezwaar maakten tegfen een onmiddeUyk aanvangen an deze werkzaamheden Het bureau heeft z ch daarom tot 9 November verdaagd Onder deze orastandighdea is het zeer twyfeiacnUg geworden of de algemeene commissie inderdaad reeds op 4 December met de tweede lezing zal kun nen beginnen het is toch zeer te betwyfeien of het bu reau in de laatste drie weken van Novem her reeds met het redigeeren van een geheel gewyzigd conventie ontwerp zal kunnen ge leed komen Men houdt dan ook reeds thans meer enmeer rekening met de mogelykheid dat dealgemeene commissie ondanks het m beginSC genomen besluit omtrent een verdagmgtot met later dan 4 December m werkelykheid eerst in Januari 1934 weder zal kunnenbyeenkomen zooals i ngeland en Itahetiouwens van den aanvang af hebben aangeraden aLilL i AANA JoCa MiuUWa DinTSCHLAND De museum dietstal te Aschaffeoburg Vele prenten van Kembrandt terecht L n V l bent it uit Mrtuitabuig meldt In den naotit an i2 tXtober 1J52 weid in net sloL Joliannihbuit te Afaöhafldiibuig mgtuiuken Ö6 pitiiLeii aJie van Kembrandt weiüen gestolen De Duilöclie poliUc alelde etn nauwkeurig oudeiioek m a iitüiekte tt nslolte dut dö vennotMclijke dader een 9 jatig decorateui moest J n genaamd Uobert Walter f lancke afkomstig mt Dies den I enigen tyd geleden deelden de Duit sclio autoiiteiten dts politie te btraatabuig iitüile dat tianüte zK h klaaiblijkelijJc naai den bli a had be wen om daar de prenton iian den man to bienge De iranechc commiBsaiis van politie Motile LD vier inape teuih belastten zich met liet verdere ondeizoek Zate dag 1 zag en der inspecleuis van do re iierdhe op de 1 laco Brogli te Straatsburg een man op wien liet door de Duitsclie politie gegeven signalement volkomen pat te De man die ccn iwaieai koller droög werd aangeJiouden cn naar hel poUtubuieau gebiacht Hy ontkende lraiuke te lieeten of ooit niet luan kg letB te nnken te hebben gehad bij optmng van d n koffei vond men daar in echter niet mimlei dan 66 Waden Qntkf nnmfe baatte met een on rancke le dc 1 1 i Laurent Lynac Oijcnbare wet ken 1 agaiiion Dalimier Underwije ïvon Delbos Kolomen Maicel Mygnier 1 uchtvaeH Pierie Oot Kmpvaardij l rot I ensioenen Hyppolite Duooe Ojxanbaro gezondheid Bonnevay De Kamerlia tie der 4aucüe ladioaie nam een motig aan hympatlae betuigende aan isaiiaut maar veiklarend dat zij sieolits een ministeie wilde bteunon dat los stond V ia btatietifcclie en laocialiistibche stellingen De fractie dei lepublieamfc eocalisles gal eveneens van Jtoat sympatlue met harraut blyk 8mükkelvluot op kombL Met 2 miiiioen liter alcohol Volgeiiö lauj 1 eiiii tut zeevaarlkiingeu ifc naar de concsijonüent W toiockliolui vaa Beiiuigbkc iiULiiidt melüL eeu vloot van ui Oüolbiiokktii iy uit btSLi i latlandj ge eed uai uit J a i l i z weuea laet ceu luding VlLU d u 1 u a lilei aleoJiol De alur 1 ül Liil met ti f e Ufpoüaeavpcn aaai de open ztjc wotaen gelnaelu ea vei ult ui Uüui bnelle laecbooben naai Vi3ischillende pUatbciji aan de iwecdöcJie kuhi wolden veivoe d De ïweedsche doUanepolitie heeft reedsbijzondyie üiuatiui eiea geaomeii om de billOkkelvlOOt WltVfUJjgUl Heldendaad van een dokter Men meldt uit btockhoim aan de M Ü Ct De districtbaits van belüy in Irondelag Lhiiatian belmer werd de vorige week i avonUö laat upteucjd dooi de ïiutdvioa van een algelegen dorpje die hem vroeg ot spoedig mogctyk te komen om by een moeilyke bevalimg die het leven van de 1 elpen De dokter begaf zieh onmiddellyk moeder scheen te zuilen kosten te Komei niet zyn autu op weg en leed zoo snel mogelyk de bochtige amaile wegen langs en Uitgeven vooi ten dmer tjaeht Hetty diepongelukkig ea zy keerde zioh ai om haar tiane te verbergen Kom n ai beneden in ée salon er ib niemand je vader ia een paar uur gaan slapen luj litefj den teheeien nacht geen oog dicJitgedaan uit angst om jou spraik Max KeiBS nt een stilte die eenige minu ten had geduurd Als u het goad vmdt zou ik liever biei boven bij Ohick büjven aaitwoordde Hetty 7i vreesde ervoor om alleen te moeten Zijn met den man die zich zooveel moeite j t geven had om zijn vriendschap voor haar te bewijzeni Maar er w ia iets ongeduldigs in de stem van Max Eeiss toen hij ip een toon die neer een bevel dan een vet7oek was zei 1 Het 18 todi iK ter dat je mee naar be j leden gaat Ik wil met je spreken en het I i altijd het b st lo ingcn die men doen j wil dad lijk if I i n Beseffend i t i irct U hai jwgin en dit geaprek to h tlleen maar 7ou kunnen uitstellen on niet ontgLnn stond HM i ver mpeid op en ging Max lïeiss vooi npar ie kamer beneden L n wee en an stiE evoel bekroop haar toen ze zae 1 oe d dikk hand de deui zorg vuldig sloot wanna Maic Koiss met een paar gioote slappen op laar tif e kwam en haar in zyn sterken arm loot Haai tenger iieliaoiii met zoo n kracfil t g n zich aandrukkend dit yj bijna geen ad m kon knjgcn 7ei hij met heesc ie stem ik wilde oieenlyk iflijn belooning niet ïO gauw npeischen maar je brengt mij het Éiootd op hoi Je beaievelt mijn den keu JIJ biengt niijn bloed in opschudding als ik 0u zae kan ik uin niete andersmeer denken mets anders meer voelen dan jou De wcM pdeii werden afgebioken door ruwekussen en iedere Ijftis voelde s b s eenbrandmerk Hetty sloot b aar o en wendde liaar hoofd af en trachtte met haarzwakkekrach ten den stroom van liefdesbetuigingen en kussen af te wenden liefdesbetuigingen die kwamen uit d n mond vaai den man die 7ij tegelijkertijd haatte en vreesde Ik was razend van woede toen jy niyain den kant ette tfTwille van dien jon en dwaas die niet eens weet wat het wosid liefde bett kent maar ik verloor deji moed niet Ik U wel afwachten en mij stil houden 7ij ik t mijztlf Een liefde als de mi no oveiwmt oUes en toen de gelegenheid kwam om jullie illemaal te helpen niet creld viorhondoid pond hebben joiiw vei irgheid en die var ie vader gekoat heb ilv het gevaar t Krotfieerd omdat ik het tff r uitzicht liad JOU toch nog tot myn vrouw te makpn ver olpde hij opgewonden tot het hevyr verschrikte meisje in zijn annen En dat 1 nog nipt alles w t ik voorjt zal kunn n loon Line hy liem al vmdon en lieai zoo liat verleden dof vergeteai oodia de eerst e opwinding üver aijn verdwijnen vofrlwj is zai er voor liem geen gevaai meer te vieezen zyn ein difcde luj vol veiwathting Ln dat dOg ik allemaal ik loop al dat gevaar ik besteejl ol dat geld uit liefde voor jou Hetty omdat ik jou ot Haar Hetty viuelitte naar den anderen kant van de tafel zoover van hem weg als ze maar kon Ween neen ij ud u neen riep zn smeekend en bl ekte haar beide handen afwerend uit alsot Zg met haar zwakke pogingen den sterken man kon weernouden Hoffr kieet klonk luider dan wj of Max heibs kon veii otden want I ij bereikte de oren van Itoi ett l oiinj die met Bliep zoo als Max ltei 8 i uht maai zich rusteloos van den eenen kant np den ande ien Jag te tooien zioh afvia end wat de todtomst voor hem zou t jn nu hij z jn vrijheid herkregen tad Max BeiSh i ad pen kaart eepeeld hij had Robert Torin eerlijk verteld dat hij fiem hielp en 1 esHiermde omdat hy zijn dochtei liefhad en haai tot vioiiw begeer 4 Wordt vervolEd doen dat zij vo r korten tijd met aan hap r ei en verdriet dacht 1 ij liet de kindejen epn kwartiertje alleen ira zichzelf te aan opknappen en toen zij terugkwam aag 7ij dat Dumplmg n a bereden was gegaan om m den tnin fe spelen Mas ReiBs stond Bïj Chick s bedje en I Hetty vO ide hoe diep zij bloosde ónder de loordnnsende oogtn die op haar genoht waren Wat jammer dat het ventje niet eens door Kcnan ondeizocht kan worden dien l l oemden traiisclien dokter die uitslui tend kmderaieklen baliandelt Koit geladen lieeft hij een oci eiger evai van ru egitvatsziekt i dan van Chick genezen ver telde luj en streek met ijn dikke beringde land 71 ht ovet het kleine jongenskojqe Voor een ootrenhlik was Hetty e verdriet vereeten In haai hart had zij altijd nog de oop celioesteTd dat kleine Chick nog eens De dag van gisteren is geleden Zoo let toch op den dag van heden £ fl wilt dien altijd wel besteden FEUILLETON Liefde da sterkste Naar het EngeUch van Mr PATRICK MACGILL 26 O Hetty je hebt A jokt je hebt geMgd dat Jack orze grcme broer zou worö en nooit van ons zou weggaan maar U31ift rijn alle twee verdwenen en toen is tiijnlieer Koisfi ekomt n en Chick tn ik Mjben hit 1 long Tn een tuf tut geaeten Wde het kleine ding door van den hak t den tak spimgend r de naafti van Jitak ging als een ou kunnen genezen ten epyt van alles door liaar halt Ze drukte het jt de doktorra liieiomtient gezegd had Ine hoofdje teL ca zi h aan en emkte j eal nu nooit n t umphng l at hindoit aitt w Heb jp I f p M onk h fdi I 1 indigde nj 11 1 Nietwaar I lonk en dun je broÊii worden 7fi het kind zorgetil 1 huilt € luok i U u den tut tuf Wi wie IS die dokter O denkt udit hij Chick 70U willen liphandelen nep 71 terwijl de hoop haar wangen kleurdeen haar gTOoti w een deed sohittieren Dat tweehonderd ponden v reoedmg van zijn reiskosten luidde I et koele antwoord da de sciiiti nnp weer J Biemmetjp an ücn anderen kant van uU Hetty s oogen deed verdwenen evenal tt kamer Er ont ond ruxie want CSiick b de blos van hanr wan en omdat zij de on ehng7HBt r wn i to vepf gewoon aan mogelijkheid civan mzap omt tweehonderd wks bmpeloiwïpid om daarmeda eeniger pond bij elkanr te knjgen eWhf te houdon en met het be ü wat was het leven wreed zoo onge iMdta i i ® wasBoheni en Jooflyk wreed en onreühtvaardig ter kinderen had Hetty zooveel te Er zijn mensehfin die eoon bedrag Rr min mensehfin die eoc