Goudsche Courant, maandag 13 november 1933

WJ844 bruikt zou worden voor een compensatie fondq voor de Kerenki schulden De onderhandelingen schynen afgezien dTi het verschil van meening omtrent de Kerenski schulden op nog andere moeilyk heden te stuiten Roosevelt heeft Litwinof iUen v eten dat de regeenng der Vereenigdi Staten vóór de officieele erkemung van ue Sovjet Ume de voornaamste verschil f linten tusschen de beide staten geregeln Mtnschl te zien Kon Ned Middenstandsbond Buitengewone alg meene vergadering 1 ivüii Ni i MiUiUeiis aiKlbbuaU Jittll iiiciuat ten ijuutn t vioue aJgtJiietnü vei i j lig bi i iuii u te Amsieraani weiliie is i i tiiouutn ais tty vei volg van ae in juJi ie tia luikii 1 tulen waiui aaai luui i elitiuitui üw Wiaiiö in Uuze uajaAiavaiga ueiinjj m beianutiint Kwdiuea ije vergar aiiiiig Jie üiwiei ittuing stond van den b jH oi iziUei len lieei iflct li tjcuui i uijjui weid o 11 bij owüoiwl door de hteren nil D boeit en pi ol dl J ür Ai Volmer iLdtu van den laad van advies van den VI lu üenblandöbond liii zijii opeiiin Hwoord deelde vooiiltt lu e dot in tie tweedi lieltL van JSovan tjLi nel bondsbestuui dooi den voorzjltei 1 aii den niinistierruiad dan lieei oolijn in I I iidieiitn zal worden ontvangen pn dat op AJ d zei van 3 30 to 3öÜ uur de h eer A I lagenoul Jr diiectt ui an ht l bondsbu I tail voor tlo A V RU micioloon een ladio I t it 7al houden ov u Ue RidUenstand en I 11 WlSlB I Uk ma liwam in behandeimg liot I concept werkprogram I iJit punt werd ingeleiü door den heei H I J l eleUer üd van het bondsbeiituur waai op ten uitvoerige godaotiCenwisaeJliig volg de Dl ntgeiiieene winkelieibveieenigint te Anisleiüani Jieelt een amendement mgeditml wa het cadeaufiteleel at te aoUaflen tiBcliilleaide spreütere drongen aan op Ltn vtiboil van vliegende wmktlb en z g bokb zaken Wat dit liuitste betrelt wees de lieer i tv letiLi U ond ij08tuur erop dat in ijeval van onei liijKe lontuuentie de zaak dikwijls metBULi ta p loiid vaii de wet Aalbcrso aantiant ij zal kuiuien worjen gemaakt by denülüciLi van jubtitie Het voorstel van heibondblM tuui om op Ie nemen Wettelijkeie i hiig uï litt uit eikoopw6zen en ttnaan itn in cadeau bon en kortingeledsiels w i I daaiop fl jji aai d I Reorganisatieplan hl II muUagviifeadering kwamen in be I luiKleUnfi htt Lwtedo en derde rapport van KOigamsalic coüijiiissie Volgeais het uit gi w kle itoiganisatit plaji al de Kon Ned Middtiibtandsbond bt taau uit twee liooM I grotpcn de ttandsgioop h aji dels winke ae fl ewust sprak hy op deae yj e hy wet het beste noe men viouwen van i y Ol a 8 sooit moeet beitiandden Ln 7yn woorden haddt i ooJt de goede uit fterking lady UIga e btem klonk byna on derdnnig toen zy bot doel van haar bezotk uittenzette on emdi Kie met de woorden Hit z heel gemakkelijk jn om van hem at tP komen nu liy heelemoal uit onzen kling verdwenen ib leder jajir vtidwynen 01 duizenden menschen uit Londen en nooil woitlt Cl meer iet vnii tieA gehoord ik zal u de vylduiaend pond contant uitbetalen 70odra het het Hoe dooi en door biecht de vrouw teigeaiovej Max Keiss ook was kon 7y tocili liet wooid mornd niet over haar lippen brengen Zoodia uw weik gedaan B krygt u het geld besloot laöy l erivale i Uat meent u niet Max HeiBs begeleidde deze woorden met een hoonenden lach Hy zag zidh in gedach I ton reeds in het bezit dier vijfduizend maar 1 het zou met aan hem li gen als lady piga I 7e nict verdubbelde j Waarom Is het niet genoegd De MOUW met de verwHdeitde donkere 1 oogen bevochtigde dt lippen met baar tong I ytduii aid IS een nietig pnjsjc voor zulk vuil werk als u trtdaan wTIj hebben eji denkt u dan eens als let wel ik zeg slechts als het tens niet lukken zou wat zou er dan van my woiden Maak er tien duizend van en dan zal ik het doen zoodra we 7i n verblyfplaata uitgevonden hebben en Max Heiss leunde iiohterover in 7iin stoel en bespiedde het donkere mooie gezicht met haJIgesIoten sluwe oogen Wordt vervolgd Heilgymnastiek en Massage B handehng van patiënten na medisch advies Spreekuur WOENSDAGS 11 1 Behandeling volgens afspraak M Huizer Leeraar Lich 0 f M O GedipL Heilgymnast en Masseur KRUGERLAAN 89 GOUDA I Goed nieuws voor Hecren Rookersl Wö geren U 11 Sigaren TOor 1 kwartje n 7 Sigaren met 1 one Crialataluk TOor 1 kwartje Viwr kwallldt on ebeel j ingeataan ADetB VI I R VHBRHAN TnifmBrkt 56 Kllokaasfes I volvet e4 et per stuk I SmakelQke vdvette janfe Megen en oude kaaa raornuUs tecen billijken PiTis P G TEBKEN8 Gouwe 55 Gouda I K ashandel in t groot en klein Raolams aanbledina Wb bieden U een PRIMA PERMANENT aan van ƒ 6 voor ƒ 4 M J DB UONO Dameskapsalon t o liet Badhuis GROENENDAAL 76 GOUDA Ma 231 DE TIJD IS VOORBIJ hi dat het publiek uit zichzelf kwam koopen hetgeen el noodig was waaiiby dan v uk oak het niet noodige tegelyk werd meegenomen De vaste clientele bestaat in de meeste zaken alleen nog in de herinneiing Heden ten dage is het noodig bioodnoodig dat het publiek woidt opgewekt tot het koopen van datgene wat het noodig heeft e enzeer als an al hetgeen niet tot de dagelyksche behoeften kan wolden gerekend Het publiek moet op de hoogte woiden gebiacht van hetgetn ei te koop wordt aangeboden De zakenman die verzuimt zulks te doen ziet zich dooi andeicn die groote activiteit betoonen vooibygestieefd ledei die zaken doet moet zorgen meeste te blyven op zyn teriem Het beste en afdoende en daaiby tevent het goedkoopste middel IS de klant die ieder beieikt Ieder in Gouda en omgeving eest onz bladen Oplage DAGBLAD GOUDSCHE COURANT 6500 Zaterdageditie 3500 DE KRIMPENERWAARD voor de gemeenten van den Kritnpeneiwaard verschynt eiken Woensdag WEEKBLAD VOOR REEUWIJK 1000 voor het gebied van Rceuwqk en Sluipwok en omgeving verschynt eiken Woensdag DE ZUIDPLAS 2350 voor de gemeenten van den Zuidplaspoldei veischynt eiken Vrgdag WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN 1650 voor de uitgestrekte gemeente Waddlnxveen verschynt eiken Vnodag 15000 Totaal Wie in deze bladen adverteert komt bij 15000 GEZINNEN AAN HUIS Dat IS wat iedere zaak noodig heeft een ieder bereiken op het moment dat hy bereid is kennis te nemen van hetgeen de couiant hem te lezen geeft Vraag de tarieven vooi elk dezer weekbladen afzonderlok en de zeer geieduceerde advertentieprijzen vooi de 5 bladen gezamenlyk aan het BUREAU MARKT 31 GOUD t Inzending van de advertentien voor de des Woensdags rer schijnende weekbladen tot Maandagmiddag 12 uur ipOT de Vrtjdags versohunende bladen tot Woensdagmiddag 12 uur VEReENIGINQ VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inllchtingcnbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJEVER BRANDING op schriftelqke ainvrafe koiteloos Tcrkriigbaar bi de ifd secrctirese Gouwe 73 Gouda f Vflor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek I V IJgerhawdel P ROMP Pg Gouda Het ooqdeel van een dokted Vnjwel al mijn collega s en Ik gebruiken BOOG AZIJN want niennand kan beier dan WIJ beoordeelen of een azijn werkelijk aan alle eischen van hygiëne voldoet en of hij inderdaad onschadelijk il Ook in de Ziekenhuizen die wij bezoeken waar voor de patiënten slechts hel allerbeste goed genoeg is schrijven wij dan ook het gebruik van BOOG AZUN bij de bereiding van spijzen voor Ik kan er dan ook mei genoeg bij U op aandringen in hei belang van U zelf en van Uw huisgezin BOOG AZIJN te gebruiken AZUN BOOG HAM AZUNFABRIEKfiN NV HAARLEM Engroa Fa RENEMAN t d HEIJDEN tf 11 zeggen de lachende Bepvoefs klanlen Zij laten geen dag voorbi gaan om te profiteeren van onze zeldzame NovemberAan bieding Wanneer mogen wij U verwachten Voor iers goeds BERVOETS ROTTERDAM HEERENSTRAAT TEGENOVER GOUDSCHE SINGEL WEDEROM VERKRIJGBAAR Witte Stad Spaarbonnen ini l l l a i i io i o Hoofdagent J de Weger Nieuwe Markt 17 Gouda BLAUWE DRUIVEN MELOENEN TAFELPBREN TAFELAPPELBN SINAASAPPELEN CTTROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN Oe Goudsche Frulthandel ao NIMvald TELEF 3I npina W l A LANOE TIBNDEWE0 27 Auto n Molopbooldl nst n 2 X DAAGS GOUDA LEn EN J ELFT Neemt goederen mee voorj Bodegraven Alphen Katwyk Noord V¥i3k Wassenaar Voorscho n Voorhout en het geJieele Westland Gocderui per auto woijen denzelAen dag nog bezorgd OUDSTE ADRES SNELSTE VERBINDING J RODKNBURO 72 Jaargang lllaatidaB 13 Woirembep 1933 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN Of STREKEN IrGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP OUDERAK HAASTOEOT iSwERKERK OUDER KERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWU K WADD INXVEEN ZEVL NHUU ii i en ADVEBTKNTIBPBUSi Vit Oooda n omstrakui bshoorend tot den hworgkrmg j o rpg is i i Ü elk gal ummt fêJ a tmitw Oouda n dw Mxurgknag 1 £ r gela LAö ik re 1 nmx t M M nutién in tut Jlatvrdaganmmai li ito jQalag op den yntn ideiwiiiigu iü 4 iv ru i lOa u AoJii ut Mii pr M LNGi iM NUM J Uh Ul 4ÜJ lKU UÜ r 1 1 rwaU 2 éik r gei meer H fi Uv ie oorpagma 60 lioogei dewone advertentien en Migezondt medede Uni ju by ootract tot zeer gereduce rde i ii B Groote letten en randen worden oerekpud naar plaataruunte Advertentifen kunnen worden ingeionden door tuaachenkomHt van aoliede Boekbandelaren Adve tenUebureux en onze agencen en moeteu daaga vóór de plaataiug aan iie t Bureau zijn mgek omea teitemde van opname verzekerd te zqn Oitbladv erBchijnt daÉelijkbbthalveopZon enFeestd a en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zoiitta Bblad rtaal 1299 WT week 22 ceat overal watr de bezorging per looper gegcoledt l pJst pir kwartaal 81b met Zood gBbiad 8ii0 Abonneaienten worden rtageltika aangenomen aan ona Bureau MARKT il OOUDA hH nnie uBenten en loopera den boekhandel en de poatkantoren OÏÏJ bu eaul mn daielükB geopend van 9 ü uur Adminiatratie en fieda tie Tele £ tntwc 2746 PoBtrekening 48400 zyn de Rykbduitsche stemgerechtigden Zondag van Reval naar de neutrale wateren gevoerd v aar zy hun stemmen hebben uit gtbracht Aan deze verkiezing werd deelgenomen door den Duitschen gezant in I ettland Dl Martius Do opkomst der kiezers u t Zwitserland Te Loerrach is even na twaalf uur de extratrein met de uit Geneve Lausanne Bern Luzem en Bazel afltomatige meer dan 1000 Duitschers aangekofejeïi In een bizonder voor m het buitenlajid wonende Ryks j duitschers ingericht stemlokaal werd n groepen gestemd I Hetzelfde beeld bood Waldshut waar I tviee extratremen met te Zunch Davos I Glarus Schaffhausen enz wonende Duitsphers arriveerden Ook de plaatsen Kobienz by Walthut Saeckmgen en Rhemfelden melden dat zy 1 druk bezocht zyn doos m het buitenland I onende Duitschers j Verkiezingen inn boord van de j Duiaburg I De Duitschers die m Midden Italië wonen I hebben zich naar d have n van Civiti j Vecchia begeven Prins George van Beyeren I en prelaat d Kaas behoorden tot de honder den Duitschers die uit IRome de reis naar I het Noorden des lands tadden oTidemomen De stemming aan Mjrd van de Dui = burg welk schip wegenl den hevigen storm met vertraging wa Ipnnengekomen geschiedde tusschen 10 uiït en 13 uur Oe verkiezingen in Duitschiand VeeiUg tegen due miUioen Meer dan negentig procent der uitgebrachte stemmen vooi de politiek van Hitlei Vuf en negentig piocent dei kiezets opgekomen Bevestiging van het derde rijk Lnkele ministers om de Ryksminiater voor Verkeerswezen Kltz v Huebeïiac en de Pruisische minister van Justitie Ker 1 scemden m de Taubenatrasse Ook hier be slund groote belangstelling In de Wilhelmatrasse stonden voor de lïykskanselary ur n tung honderden menschen om den Rykspre i aiuent en den Rykskanselier te zien Reeds in den ochtend was de toeloop bg j de stembureaux grooter dan ooit In de I straten zag men tienduizenden In vele ge t allen trokken de bewoners van huizen n 1 gefaloten formaties naar de stembureaux Lr Wtfrd ook aan de achterzyde der huizen gevlagd Tydeiis kerktyd nam de belang j stelling tydelyk af I In groote orde en rust werd gestemd De I politie welke vroeger van tot i 2 uren I achtereen m hochster Alarmbereitschaft I V as IS nu niet op straat te zien I I Te Weimar verschenen de oorlogsinvali I den direct na de opening van het stemlo I kaal in gesloten formatie Hxm werd voorI lang I In het dorpje Knopp by Zweibruecken werd het stembureau om 11 uur geopend Om 11 uur 20 hadden alle stemgerechtigden zich evenwel reeds van hun taak gekweten zoodat het lokaal kon worden gesloten In het gebied van Hamburg werden van U uur tot 12 uur 10 alle kerkklokken ge luid om de volksgenooten te hennnerem aan hun plicht Te Breslau is reeds vroeg druk gestemd hoewel er veel sneeuwval was Evenals n I Oe andere groote steden zag men ook hier overal op straat spreekkoren vKh SA en iH J die opwekten tet stemmen Te Potsdam heeft de ex kroonprins met I yn familie omstreeks het middaguur zyn stt m uitgebracht terwyl zyn broers Eitel I 1 riedrich en August Wilhelm reeds eerdei 1 hun stemplicht vervulden 1 De Duitschers m Dantzig I De stad Zopport stoiid dezGn keer in het 1 middenpunt der Ryksdagverkiezingen n I het gebied van Dantzig aangezien voor de I eerste maal gelegenheid was geboden aan I boord van de Hansestadt Danzig te stem I men De Hansestadt Daiizig maakte iedere I tvi ee uur in het geheel zes tochten naar de i I Oostzee waar buiten de dnemylszone werd gestemd Eemge duizenden Duitschers heb hen op die wyze huTi stem uitgebracht An dere Ryksduitschera gingen per trein naar Marienhurg om daar te stemmen Ter ge iegenheid van deze verkiezing werd te Dantzig druk gevlagd De Duitschers in Estland Aan boord van het stoomschip Danzig Voor de gisteren gehouden verkiezingen btstond te Berlijn groute belangstellmgTogen den middag hadden naar sthdttmgrteds ten minstt BO pet der kiezers hun item uitgebracht Voor verschillende stem bureaux was de toeloop m den vroegen och j tend buitengewooTi zelfs zoo dat de kiezersiQ vele ge allen queue hebben moeten ma ken I Kijksmmister Goebbels verscheen reeds tór negen uur m zyn 8tem bureaa om zich I van zyn plicht te kwyten In zyn bureau I WM hy de eerste Spoedig verschenen de Rijksprebioent en staatssecretaris Dr I Meissner in de Jaegerstrasse waar zy hun stemmen uitbrachten De Rykapresiden werd door een groote menigte enthousiast toegejuicht Na hen stemden Von Papen en de andere ministers De verkiezing is te Berlun zonder eenig incident verloopen Do vuQrloopige officieele uitslag Volgens het voorloopige officieele resul tnat werden van de 45 127 969 gtemgerech tigden door 40 588 804 de vraag van de rijkBregeenng met ja beantwoord dat u 95 1 en door 2 160 181 met neen of 4 9 Voor de N DAP werden 39626b 7 Blommen uitgebracht I Vtaggentooi over den verworven 1 tnomf I ley vienng vam de geweldige uitspraak 1 van het Duitsche volk voor Hitler en z n I politiek voor vrede en eer heeft de Ryks Kgeenng voor Maandag bevel ge ven I i r het uitsteken der vlaggen op de open I te gebouwen Het Ryksmiiustene voor I ïdpaganda verzocht door de geheele be I nödijg de groote overwinning van de Du t 1 Khe eenheid feestelyk tot uitmg te brengen j door het algemeen uitsteken der vlaggen 1 Te Berlyn vertoonde de verkiezmgsdag niterlyk een geweldige verandering met 30 Januari In de straten zag men geen optochten en debatingcluba en ook geen Ueber fallcommando s Op straat was het niette min ïeer druk Groote transparanten waren overal op pleinen en in de straten gespan nen Reeds om negen uur was het hy de bureaux Voor het stembureau in het cafe PUrat Bismarck m de Jaegerstrasae stond van acht uur af reeds een groot te menigte te wachten w lke de ministers toejuichte Tal van fotografen en filmope ratêurs bevonden zich in de buurt De radio verspreidde een ooggetuigeiiverslag In dit lokaal werd door velen gestemd om dan Hiijgspresident en de mmlsteïg t kunnen zien wekt dat Dimitrof een hooge ambtenaar m I de communistische Internationale moest i zyn Weenen n Berlyn hielden het z g ij Midden Turopeesche Bureau m stMid en wy I j hddden den indruk dat Dimitrof ambtenaar 1 vaïl dit bureau was Dit waren heden die byzondere instructies van de Komintern j ontvingen en voor haar doorzending zorg droegen Buinenland BUITENL ANPgg fl NJEUWS DUITSCHLAND j Het Rviksda roces Was Dimitrof in dienst van de t Russische KomintemT In het verder verloop van het Ryksdag btandproces werden Zaterdag nog tal van getuigen gehoord o a de politie beambten 1 die omtrent het by Dimitrof gevonden do cumenten materiaal verklarmgen hadden af te leggen Allereerst de Knmmalkommisaar dr Braschwitz die mededeelde ddt de naam Weiss welke op een by Dimitrof I m beslag genomen memorandum stond her haaldelyk opduikt op communistische docu menteii De persoonlykheid van Weiss is nooit precies vastgesteld Het schynt echter dal hy een hooge positie in internationale communistische kringen innam I De voorzitter wees er op dat by Dimitrof I ook een oproep van het Uitvoerend Comité I van de Kommtern van 3 Maart 1933 ia ge I vonden I Hierop antwoordde getuige dat Dimitrof I bij zyn verhoor ten aanzien van dit docuI n ent heeft verklaard dat hy het m zyn hoe I danigheid van publicist van den redacteur I van de Imprekor ter mlichting had ont I vangen By ons aldus getuige heeft het bezit dezer documenten den mdruk ge De voorzitter zeide dat Dimitrof och I 7elf heeft toegegeven dat hy m het Uitj voerend Gomite van de Komintern verte en 1 woordiger voor Bulgarye was waarop de I getuige verklaarde dat een beperking tot 1 én land voor heden met een functie alsDimitrof met denkbaar is Het lydt geentwyfel of de kracht van Dimitrofs w rkzaamheid was tegen het fascisme gericht entegen de landen die door de communisten als fascistisch geregeerde landen werden ge kenmerkt In de by hem gevonden oproepwaren bepaalde zmnen met inkt onderstreept Het hoofd luidde PoUtkommissionDat 18 de commissie die uit pohtiespmnnender party werd gevormd Het is mogelykdat Dimitrof de functie had de heslissmgenaan zyn mannen in Bulgarye door te geven Daarnaast was hy doorgangs en verdeeImgsmstaïitie Het is duidelyk dat Dimitrofhier een centraal bureau beheerde Dat hyetii gewichtige ambtenaar zyn moest blyktook hieruit al dat aanzienlyke bedragen aangeld by hem werden gevonden I Na verhoor van den Krimmalkommissar 1 Kvnast als getuige legde Dimitrof een korte vtrklanng af waarin hy zeide dat hy denoproep tet den Rljksdagbrand niet had ge zien Alle by hem gevonden documenten hadden mets te doen met den binnenland 1 schen toestad van Duijschland of met den 1 Rnksdaghrand I VEREENIGDE STATEN 1 Amenkaansch Uussiscbe nderhandeluigen 1 onderbroken j li kaaniiia vond la Ij Olga hem toen zy dipn da by hens Rwnm Is er nicuiu d n Uis bierr vroeg zy voorïichlia londkijUfiid 1 tn y de kfwner betrad ISieanind myladv verzekerde MaxHeiBs haastig opepiingend want hy voelde yn veeikradlit teruakeeien toen hij zijnhewekatei herkend en üjn hoopvolle g duthten bereikten hun toppunt toen ladyl oilvale liHn met i en nlomge sti m enBdutterende oogen vioei j oudt u eenlieelcboei geld wiüen Het bloed scheen Mfx Ueiss naai het hoofd te Btygen aW oen zingende wilde vroolijke vlood j ijfduiaend pond Het duizeldie hem hy zou inet genoegen zyn 7iel en zaligheid oor slechte een tien de deel van het hediag geoieven hebben M meent u dat vioes hy stotterend an opwinding Ik kan u verzekeren dat k niet by u zou komen om grapjes te maken myntieer Keifis was lady Ol as veinietigeoid ant woord Uanr verontwaai igdt wooitten werkten als etn koude douclie die zich onverwaclits over Max Keiss lug uitstoitté hy nioeat zidi nU wel bedwingen en de vroegere lis tige uitdiiikkling kwam weei in zyn gezidlit toen hy kalm zei Natuurlyk had ik niet jredaclit dat u hiei zoudt komen om grapje to maken lady Olga maar daar myn lyd kostbaar is za ik u dankbaar zyn a u my wilt vertellen wat u bedoelt De he ite vn shexd is een vast beFEUILLETON Liefde de sterkste Naar het Engelsch van Mrs PATRICK MAfGlLL Nadruk verboden 46 Hy bleel in de eetkamer achter om te ovmdftnken wat zijn vrouw hem voor liaaJ vertrek naar den salon iiid toegesnauwd en dat verontrustte hem zoo lanig dat luj verpUdit waa ï ic3i een sterke whiskey soda m te schenken Wanneer je even je gedachten van je dierbaren aoon wilt laten afdwalen kan ik je vertellen dat je m den herfst een twee den kunt verwachten hoewel het na taarhjk ook wat ik met hoop een dochter kon zyn zti lady Olgn terwijl 7ij opetend ea hem zonder een vender woord achterliet i De oude amn was lotafll onderste boven Hij wist nietR van kleine kmderen en ha4 Pr lella Uh jongtinan niet van gehouden Tofn imk 1 et eemge kind uH ïijn eerste welijk geboren werd was hij onderweg P een laniie ontdekkingsi eis in het ho tebergte en hij had hem niet gerien voordat zi n eerste baby stadium voorbij was En nu 70n hy wellicht nog een zoon kry en Lord Perivale voelde 7ich merkwaardig hulpeloos en ongeschikt voor de hem toe 8 dachte positie Tarwijl luj zoo in d eetkamer tat ta mij kotl Uie ende a iadaad die ten slotte tot I II vai leidde I ón godadite overheersGhte met gnmmige j Mijn zoon zal I ord l ericalg 7ijn en zat mei beioofd woiden vun ijn eifpnis De antipathie legen haar stiefzoon die biu eigen zoon het eitrocht m betwisten woid een obsefasn en met de gewone slim lieid dei haUwanaaiimigen deed zy zioh 7a lit on meegaand Oor tegtniovei lien die btl meeet by liaar dmveleplanaen betrok tvtn waren i lord l ftrivale liart zyn jonii e Natuurlijk nng jc ten nieuwe auto ihtliben kinütiot aoi dt oudp edelman vnen jdelyk en lady Olga koeht ei een maöf hetwiifl goed dat haar cotitgeiioot met wist j nafliiieen zy ing toen zij et ooi bot eerst i I in uitreed j I Iö dy Olga stond rop 7je i te cliauffeeren en haar eerste Lezoek waa by Max Heiss die een klein kantoor m zijn oudo buurt in Imabury Pavement had en hel was wej een ironie van htt noiMhot dat liet aimoe li o l kleine kmneitje precies t Ogenover zyn voi stelijkö bureaux van voorheen ware gelegen jJe man die byna weer op het punl was ekomen waar hy deitig jaar geleden be j connen was keek af en toe uit hel raam mot pen half angetipen half wanbopigen I Uk Hij was op idat oogenblilt rijp voor iedere onderneming beread om alïea aan te nrypen wat h n getvodan zou worden m Moeilykheden m verband me d I Kerenski schulden LUw nof heeft Moskou om inatruclies gevraagd De Amenkaansch Russische onderhaTide hl gen zyn onderbroken omdat Litwmo m vtrband met de Kerenski schulden die de voomadTOste moeilykheid vormen nieuwe aiiiwyzingen uit Moskou moet afwachten Naai verluidt is de Sovjetregeermg weU ifawaar bereid aan de Vereen gde Staten ongeveer twee derden van de Kerenski schulden te betiilen maar zy kou wiHen verj myden deze schulden officieel te erkennen omdat zy dan op grond van het verdrag van lUpdllo gedwongen ou zyn ook de oude I chulden aan Duitschiand te erkennen Dc Russische regeering wil deze moeilykheul I cmzeilen door de Kereniki schulden met of ftieel te erkennen maar voor eventueele I nipuwft Amerikaansche credieten hoogere reite te betalen waarvan het overschot ge ineua lag lady Olga op ficn zyden divan in den salon en haar godadilen joegen in I wilde woedende Naluurhjk zou hiiir kind een jongen zijn IJ zou het viee lijk vmden een meisje aU eerstgeborene te hebben zei aij hij zichzelf j on ZIJ weigerde zelf om met dit n mogelijk j htid lek enmg te liouden Dti gedachte om een kind lo hebben ias met onsympathiek j maar wat Jiaar hinderde waien andere fei l ten wairvan wel lu t vo inaamsJe wn dat I liaii iioon zoolang J itk leeEde den tit l i met zon kunnen prven on wanneer lack j I door en of andei wonder Hetty Lopng no zou vinden en haar trouv cn zou die vrouw lady I erlvaJc woiden als de oude Lord tierf terwijl ij dan n haar vollen bloei on op het hoo t pnnit van haar socialen triomf op den nchteigrond zou moeten treden Zoo bracht lady OIca den da door met allerlei visioenen van wat et leven m do toeJtomftt voor haftr zou yn hajii gezicait werd harid en verbitterd wanneei zij er maar aan daoht dat een tindeie vrouw over haar zou kunnen zegevieren en toen heg tijrt voor de thee wae had zy ich opgewonden tot een barer moeilijkste en meest zwartgallige buien In 7ulke tyden svlderde de h ole amislio ding voor haar voor de minste tekortkomingen ontalocg 71J ham personeel en wei g Tde dan ifelfs de onpelukkige l e henden een tretuigseliTift te geven hoewel ij het ïelf nipt wiat waren dezp luien fc wijten aan een geërfde vlaai an krankzinnigheid I 7on ier twijfel leidde dit te Tinmen met i andere phyfiieke redenen tot de ellendige