Goudsche Courant, maandag 13 november 1933

iiera en miüdeDBtajK vereeaieihget en de vtiuyi üep i vereenïigui van ambacntepar UuoiiB viLKpuvit uu oi KtW ftU In tien üéLiuiiiaiiüei gioeBn M vi ieeiiig jg n alsmtjde eeii aitonamlyKf jwugugruep met eigen beoLuur i i ecu iiilenliug van Jea voyi zitter der looigajijbauectmiinissie tien ii e J K vHu ilonunet sverüen legen Ue reorg iaautóvüürhiuien verediUfcenüe tjezwareu Y wiKKem Utjgf tttJ tegenstanüera weiU liet euu ulubie geatiit ue aeüstanüigtieia van ue bij den bood aangesloten vereenigmgen l iij6 te geven en ptaaiö te üoen maken voor unueiwuipentieiü aan de bondsbesiuiten en ban de bundöiejidiug een deflgeiyke onvoorwaaiUeiijke onuoiwerpmg zou n i funest zijn voor het voortbêbiaaa vac den i ud til van av bij hem aaugesj oten orgaaiJflaUes olgfiia de legfiiftlandfJS iient rekening te women gtiiloüWn met wat Unstoriscii is gebroeid en dYi iiiaakt liet al dadelijk onmogL UjK iB t jito aigeuieeiie vergaidering befiaanue u eitig vertegenwoordigers van ic P vaKorgam ftUe9 voor aUen uiunaukt Val moet gebeuren Ue togenwooruige jaiiilijRöclic bijeenkomsten vormen een lieciiieu Wuid voor den miiddenataiid Uie ïubhaiuut niet kan worden gemiat N veMei e uitvoerige discuseie bleek dui wei algemeen de noodzakelijktieid van U jrgani6atie weid erkend docti dat men zivii Uians nog niet wilde vastleggen op de wijze wiiarop deze moet plaats hebben l oen de reorgamsatue conimissie zicJi daarop bereid verklaarde toj overleg omtrent liet door haar ontwoipeo reorgonisatiebcaema werd de motie van de A W V ingetrokken Aan li t einde dar vergadering werd aangenomen een dooi tde Vs Oiftvenbaagscne winkeiliersvereoniging in editïude moile wu arin do vergadoiing haar erkentejijklieid n voldoenmg uitspreekt over de toeaeggmgen van den mmveter van oecononiiscihe zaken in de vei gafliemi g van den MiddenBtuiKisiaiïd doeh waarin er mot kracht op wordt aangedrongen om gezien den grootoii nood welke m imddenstajadskripgen lieersülit bedoelde toezeggizigön met den grootst mogeiijken spoed te verweaenlijkani ook wat betreft die weiiBchen waarojutrent de regeenng zich nt niet Jieeft uitgesproken of de Stat en Generaai nog geen beslissing hebben genomen Vleesch in blik voor de werkloozen Distributie op 4 December Naar wij vernemen auJ de distributie van liet door de PusJs Eundvee Ceötrale ifix beschikking va de gemeentebastuiea gestelde vleeseli in blik mot eerder dan 4 Dec a e kunnen aaavangein Amaterdam is met de voorbereidmfi geitieel gereed zoodat daai duect nadat de Cjiaie Kundvee Centrale de blikken dieeft gezonden de verkoop km aanvangen Ue voor den verkoop aangewezieai slagers mogen deze blikken aUeen verkoopem tegen 35 cent per stui en oAder jmnemii van door Maats iijiijpelij ken Stenn aan daarvoor in aannierkljïg li ieade personen afgegeven bona STA DSNIEUWS GOUDA 13 Nov 1933 Herbenoeming tijdeiyke leeraren Handelsavondsehool De directeur ter Handelsavondschool met 5 jarigen cursus heeft aan B en W geadvi De heer Dercksen herdacht in zyn op nmgswoord het overieden lid van de eom miBHie de heer U JVieaman Wzn tiüop die het instituut een zeer warm hlrt tueuroeg en met zeer veel energie er voor gewei Kt heelt De aanwezigen hoorden deze woorden uitUog van seerd den Raad voor te stellen den tfcanl diei l Maardeenng staande aan school verbonden tijdeiyken leeraar O Dijk voor het schooljaar 1933 1934 te herbenoemen en de tijdelyke leeraren H van Santen en J v d Griek een vaste aanstelhng te verleenen Ue commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs wier advies B en W omtrent deze aangelegenheid inwonnen deelde mede zich met het voorstel van den directfur geheel te kunnen vereenigen B en W zyn echter van meening dat het aanbeveling verdient onder de tegenwoordige onzekere omstandigheden voorloopig geen vaste aanstellingen te verleenen en droegen ook de leeraren van Santen en van de Griek voor een tydeiyke herbenoempg voor Lrkenning van gasfitterij en installateurs iteeaa gtruimen lyd neeii de uiiectie der meente i icntiaDrieKen m siudie gehad r et vaagstuk van de ofUcieele erkennmg van gastitters en installateurs en zy is üaarby tot de conciusie gekomen dat ook te Gouda deze erkenmng voor de in dez i techmscae beroepen werkzaam zynde vaklieden voor het Oas en Eiectnciteitsbedryi zuuwel als voor de gas en stroomatnemers tot betere toestanden zal voeren Hoewel in dtn beginne een zoodanige erkenning met de noodige soepelheid zal moeten worden toegepast zal my op den duur aan vele wantoestanden een emde maken De directie der GemeenteLichtfabriekennoemt in haar by de stukken de drig voornaamste voordeelen die de officieele erkenning zal opleveren ie Tot nu toe kunnen ook niet bekwame handwerkslieden zich opwerpen als gasfitter of installateur zelfs in gevallen waar c e ruimte voor een behoorlyke werkplaato niet aanwezig is De concurrentie die de bona fide vaklieden hiertegen moeten voeren leidt tot zeer ongewen chte toestanden die door ontduiking van installatievoorscliriften en gebruik van minderwaardige materialen voor Lichtfabrieken en verbruiker schadelyk werken terwyl de vaklieden op den duur in het installateurs vak geen bestaan meer zouden kunnen vinden 2e Naast het bestaan van bona fide gasfitters en installateurs is van zeer groot belang de meerdere zekerheid van goede installateurs voor de Lichtfabrieken Door invoering der erkenning zal de kwaliteit van het werk verbeteren terwyl bij voorkomend slecht werk na de erkenning boeten kunnen worden opgelegd Het keuringswerk zal voor de Lichtfabrieken eenvoudiger worden Het in het geheim werken door de goedkoopere nietdeskundigen zal op den dour verdwynen 3e Ook de verbruiker van gas en stroom zal door de erkenning yn gebaat doordat betere materialen gebruikt zullen worden door een behoorlijk deskundige behandeld waardoor alle voorschriften goed en volledig zullen worden nageleefd t e commissie van bystand in het beheer der GemeenteLichtfabrieken adviseert B en W de officieele erkenning van gasfitters en installateurs die ook in andere gemeenten gebleken is zeer goed te voldoen te willen mogelijk maken B en W kunnen zich hiermede geheel vereenigen Ook zy onderschryven de groote waarde die aan deze officieele erkenning verbonden is ten volle Deze erkenning za noodzakelijk zyn indien in de betrekkelijke verordeningen voor de levering van gas en electriciteit de noodige wijzigingen worden aangebracht In verband met het vorenstaande stellen zy den Raad voor aldus te besluiten Het boezem emaal en bemalingsinrichtinK van Rünland Burgemeester en Wethouders doen te weten dat door Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHotland verguning is verleend aan het Hoogheemraadschapsbestuur van Rijnland en zijne rechtverkrijgenden tot het stichten van een boezemgemaal en het daarin plaatsen van een bemalingsin richting bestaande uit diverse werktuigen aangtdreven door drie dieselmotoren met een gezamenlijk vermogen van 1350 E P K een benzinemotor met een vermogen van 10 P K en 7 etectromotoren met een gezamenlijk vermogen van 36 5 P K op een terrein gelegen aan het in aanleg zynd verbindingakanaal tusschen den Hollandsche Ussel en de Gouwe op het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie F No 1660 en de perceelen kadastraal bekend gemeente Moordrecht Sectie B nos 1184 1185 en 1189 behoudens het recht van belanghebbende n tot het instellen van beroep binnen 14 dagen by H M de Koningin mgevoge artikel 15 der Hiderwet Hy die h t beroep instelt geeft daarvan gelyktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bjj deurwaardersexploit aan dengene aan viien de versfunning is verleend Bilz Vriiw Landstorm BijeenkomBt in den Schouwburg De jaarlijksche bijeenkomst van den Bijzondere Vrijwillige Landstorm ter gelegenheid van de prijsuitreiking van de sthietwedstrijden van het Landstormverband Crouda Zaterdagmiddag in den Niéu wen Schouwburg gehouden mocht zich weer In zeer groote belangstelling verheugen De aanwezigen waaronder verschillende militaire en burgeriyke autoriteiten werden welkom geheeten door den heer J Dercksen H Mzn voorzitter van de Gewestelijke LandstormcomnUssle Gouda Ult l overwegmgen van economischen aard volgde spr heelt m n gemeend geen lanü ag te moeten orgamseeren jvieer daa ooit H er reden om zich al te vragen of men met te zuinig is geweest met zyn krachtsiiifapannmg en toewydmg Spr wees op de gelukkige teekenen die er op wyzen dat ona olk weej entnousiasme leert voor onze Koningin Veel gevaar schuilt er onder dat wat zich als nationaal aanmeldt Spr wees verder op de noodzaak van besef van saamhoongheid en vertrouwen Laten wy de mannen die bijsturen hoog houden Tot spr s spyt was generaal Duymaer van Twist verhinderd de byeenkomst by te wonen Maar besloot spi zijn ideaal is het onze Trouw aaB Hare Majesteit en aan onze Regeering en t l het moet paraat Na deze rede volgde het Wilhelmus dat niet enthousiasme werd gezongen De eerste spr die het podium betrad was de heer G j Hoos burgemeester van Lekkerkerk Burgemeester lio aan het n iord De heer Koos begon met te wijzen op liet groote gevaar dat gelegen is in het zich ge makkelyk laten leiden van de jeugd door valsche theoriën Sedert vele jaren en ook tegenvTOordig zyn in ons land vele ieuien voor den dag gebracht Het ordt zelfs door velen als vanzelfsprekend beschouwd dat de overheid uit den weg moet gaan voor c n of andere luim van een groep Dit heeft geleid tot veel warhoofdery tot ondermijning van het gezag verslapping van het verantwoordelijkheidsbesef verslapping om zich te verzetten en het op te nemen voor riet gezag en het belang van de natie Kr is een stemming ontstaan in breeds kringen van ons land die als er niet krach tig tegenin wordt gegaan zal leiden tot een ten gronde gaan van onze voiksgemeenPchap Het is gewenacht dat ons volk tegen eel ongezonds een gezond verzet aanneemt Verder weeriegde spr de bewering dat de B V L en de Burgerwachten militairistisch zijn Spr schetste de totstandkoming van dtze instellingen Zy zyn opgericht als ge v olg van bestaande revolutionaire acties hebben ten doel die acties in de kiem te smoren en rust en orde te handhaven ie zyn lofwaardige uitingen van goede burgerzin Zij verwekken geen militairistische geest maar kweeken gezonde en goede burgerzin aan Wy willen vervolgde spreker natioimie vryheid Als het gaat om het gezag moeten we staan achter het wettig gezag Ais Ieder zoo zijn taak vMstaat dan zullen de ontwrichtende krachten worden overwonnen Niet alleen van Manüatische kant maar ook van andere zyde dreigt gevaar omdat ook door de actie de orde wordt verstoord en men er evemnin tegen opziet OM langs onregel matigen weg het gezag te verzetten Machtsmaatregelen zyn noodig om het gtzag te handhaven en daarom zyn de B V L en de burgerwachten noodig Die er prya op stelt een goed burger te zijn heeft de plicht tóe te treden tot de B V L of althan zyn vollen steun aan het instituut te geven Als dat gebeurt dan zal ons nationaal vülksbestuur en saamhoorigheidsgevoel gewaarborgd zyn Dan kunnen we zingen V y willen Holland houen Rede Mr Dr E J Beumer De heer mr dr E J Beumer uit Utrecht die vervolgens het woord voerde begon met de bewering dat de B V L gericht is tegen de arbeidersklasse te weerleggen Ook spr schetste de totstandkoming de grondslageïi en de organisatie van de B V L De B V L is een officieel apparaat een regeerings inatituut op wettetyke basis dat alleen in werking komt als de regeering het beveelt om de orde te handhaven Niemand kan daartegen bezwaren hebben Spr wees verder op de houding van de S D A P in 1918 en iater Wat een ramp is voor ons land IS een feest voor de oppositie De regeering moet regeeren het geïSK hoog houden wjj moeten dat van onzen kant ook Wy willen geen dictatuur noch van rechts noch van links Wy wenschen Nederland voor vrye Nederianders wü wenschen vrye ontwikkeling met handhavin m het gezag De B V L is geen gewelds instituut maar een machtselement De overheid moet met haar machtsmiddelen zich handhaven tegen aanvallen van geweld Wij veriangen naar rust orde vrede en eenheid Vervolgens werden eenige films vertoond dte landdagen en belangryke gebeurtenissen voor land en vorstenhuis in beeld brachten Pater de Greeve spreekt Na de pauze sprak pater H de Greeve uit 6Gravenhage Verschillende ervaringen die men opdoet in het leven ving spr aan maken dat men een gevoel van onveilig zijn te midden van zyn medemenschen bekruipt Een rijmpje als Moeder ga voor je kinderen staan daar komen de kindervergif tigers aan uit den volksmond ontstaan geeft te denken Het geeft bezorgdheid ook voor het Koninklijk Huis Spr noemde verder verschUlende leuzen die handig werden verdraaid Een volk een maatschappelijk leven hebben licht warmte en zon noodig Tot nu tol hebben we geleefd in een gezegend vaderiand De stormen yan den ooriog ziJn ons voorbti gegaan CrisfstUden hebben we meegemaakt maken we nog mee Met Gods hulp zullen We ze door komen In dien t fl echter hebben we kunnen bouwen a groote sociale opbouv Holland groeit onder leiding van de Koninarin Wy hebben een Critlek vp de Spoorwegen D K T K voor Rijnland zendt n adreg uu den miJuster van Waterstut In de Vrijdag te Leiden gehouden vergadermg van den Kaanier van Kooptiandiai voor Kijniacdkwam aan de orde een adres aan den mmister van Waterstaat intake hel wetóontwerp Wijziging Van de Wet op Openbare Vervoermiddelen De Karaer is zeer teJeurgeeteld door dit ontwerp dat m liet algemeen de strekking heett ïiet noodlijdend bedrijf der Nfederlandaciie Spoor wegen p de been te liouden niet door dit bedrijf te saneeren maar door de concurrentie van anderen te breidelen Zeerscheirp valt e Kamer het beleid der Spoorwegen aan dat aan een efteetieve alles omvattende publieke contxole js onttrokken en zeker nie aJle maatregelen trett om bet noodlijdend t edrijf te saneeren Do Kamer is voorstanaer van ondenmig van het vervoerwezen door een bMere coorcünatiie der verkeersmiddel i In ïet wetsontwerp wordt deze coördinatie echter zeer gebrekkig geregeld daar de Nöderlandsche Spoorwegen ïioii vrij en onafhankelijk in geheime souvereiniteit kunnen ftiandihaven en de andere bedrijven aan aich kunnen laten opofferen Ue Kamer verzoekt daarom den minister het wetsontwerp t rug te nemen en het diaarheen te leiden dat het geheele vervoerwezen gelijkelijk onder controle en toemcfct wordt geplaatst Controle en toeaioht zullen zeer intensief moeten zijn n gepaard moeten gaan me de meest mogelijke oponibaarheid Daarom bepleit de Kamer op Amenkaanscb voorbeeld de insteHlng vftn een Vervoerraad als instantie tusschen regeenng en bedrijfsleven met zeer vér atnakkende btvoegdfieia Eenige leden vonden hefi adres te scherp teg enovea ederJandsdhe Spoorwegen en ZIJ vroegenosifh af of de Kamer wel bevoegd IS Qiö ien zoo uitgesproken oordeel te vellen ijM föiboven achtten zij de quaestio met eenai trictfibelang De VoorzjRtfljs stelde daartegenover dathij hef Burets van de Kamer de zeer stelhce övenuigïör heer oht dat de Spoonwecren niet a Hi hebben ffCdaan om zich inhe vervoerwezen op de eerate plaate tehandhaven Dit mag wel eens duidelijk wordPti gezegd Dp overgroofe meerderheid van de Kamer onderschreef liet Vetooef van den voorzitter en machtigde bej Bureau het adres na eenige red tiewijzigiiK en te verzenden Genii contra den StMt Te lage ifitkeering trit het GemeefliHf fonda een onrechtmatige dftad7 Ue frenieenfertiml van Akknjini Fr meent dOf le Kegeenng ten opzic hte van deze ge meente een bnrecJitmatlge daad gepleegd heeft door een te lage Uitkeenng uit het yemeenletondfl Hij heeft daarom B en W gemachtigd aan mr Oppenheimer te s üravenhage advies te vragen omtrwit het tn rechten inr SI J Jt TEGEN DEN BBRQ OP Honderden volgden met spanning de K N M V terreinritten Juist onder moeilijke omitandighéden oewijst een goede motor wat hij waard i Zoo laat ook de altijd gelijk gedoseerde Aspirin met het Ba er kruis lijn gebruikeiC nooit in den steek in tegenstelling met tal van minderwaardige namaak midde ltj ea If ffjl steiien van een vordeuiig tegen dun Staat betivffende die uitkeering I Evenredige vracht verdeeling Een kaart der Bevrachtingedist neten Miiar oua woiUt uujdegcdeeld zal buinenküit dot r Jiet Onueiwijwonas voor ue öuiieepvaaij ie AmsLemuju worden uitgegeven een Kaart van de Bevrawuimgwiis tiici in Nuaeriand Ueze ui kleuren uitgevoeitio kaart iB veizorgd door den Heer ö ue Hoo secretai ib van den Raad van iteroep van Bevruiclitingszaken en is geurulit door den ïojwgratischen Uieust te b Utavenliugie dio niervooi zijn welwillende niedeweiiiing heeft verleend Hij de kaart ib een register van alle gemeenten in Wederlahd nie opgave tot welke lieviaciitingsidistriuttn zij behooren Gemeenten van haar luister beroofd i eji burgt meester van een gemeente van middelbare grootte schrijJt aan de l ieuwe itoLteid üouiant Toen de ontwerp begrooting 1934 met Zter ingrypeade bezumigingen voor het oerde jaai m successie was sluitend gemaakt en wy er de laatste hand aan wilden leggen met den alleszins verklaarbaren tiots dat Wy er dan toch maar in waren geslaagd de touwtjes aan elkaar te knoopen met verwerking van alle cnsisuitgaven i i den gewonen diens o tea koste van veel wat ons lief vtas en wat de fleuïigheid in een kleine stad uitmaakt toen kwam ons daar in het laatste Zondagochtend blad de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken verrassen die met één slag aa alle kunstig opgezette berekeningen een eintie maakte Len week tevoren waren de gemeentebesturen er mede in kennis gesteld dat de JTJksbijdrage in den steun aan crisïswerkloozen en in de loonen in de werkverschaffing voor 1933 op een voor onze gemeente nog eenigszins dragelijk niveau zou blyven gehandhaafd En nu dit In sombere stemmuig zateoi wy te zamen den dag daarop wüi het college van burgemeester en wethouders En wy keken elkaar aan De wethouder van financiën had een onvolledige nachtrust achter den rug de wethouder voor sociale zaken had zich er rekenschap van gegeven dat e hulp van het ryk in de ondersteuning van crisiswerkloozen in het komende jaar ten minste 4é pet by die van 1933 zou achterblijven De wethtuder van de bedrijven was nog van alles onkundig en frisch Hij is de christelijke beginselen toegedaan en had een onbezorgden bondag doorgebracht zooals het trouwena ook behoort Excellentie geen zoodanige circulaire nieej in het Zondagochtendblad wat ik u bidden mag Nauwkeurige berekeningen van de gevolgen van den ministenefclen brief waren nog niet i ons bezit Men werkte er boven aan op de afdeeling financiën by den dienst ilaatBchappelyk Hulpbetoon e bij de afdeeling controle Had de nieuwe maatregel ook betrekkmg op de ryksbydrage in de loonen van de werkverschaffing Dit alleen zou ons 1 ton schelen Zeker hi p extra hulp bedeeling door het ryk bleef ihogelyk Maar dan moet worden aangetoond dat ook van alle onverplichte uitgaven op onder jvyagebied is afscheid genomen en dat alle uitgaven voor onderhoud van gebouwen en straten zoo laag mogelyk zyn gehouden en dat de kortingen op Balarissen ver zyn doorgevoerd Als dan de begrooting niet sluitenu is te maken kan om hulp worden gevraagd Zijn wij dan noodlijdend Deze vraag houdt ons lang bezig De één zegt Natuurlyk Wie van het rijk hulp vraagt en verkrijgt om de huishouding van gemeente in stand te houden die is hulpbehoevend dus noodlijdend Daar tegen wordt aangevoerd dat noodlÜdendheid toch niet ontstaat als het ryk zelf noodlydend is geworden en zyn gewone hulp niet meer kan verleenen Gemeenten mogen toch niet noodlydend worden verklaard door het rijk omdat het rijk door onmacht zelf deze noodlydendheid deed ontstaan Maar deze ietwat academische kwestie maakt plaats voor de meer dringende en r tische vraag hoe moeten wy er nu kom n t Kiïllen wij de eerst bereikte opofferin iliefa teaé weer te niet doen en nu het toch 0einÜi l tot bedeelen moet komen maar meteen in grooten styl om hulp vragen Dit is geen byater hoogstaand standpunt Selfheip tot het uiterste ia plicht A la bonheur Maar zullen nze gemeentenaren ons dankbaar zyn als wü belangry ke stukken van cultuur traditie opvoeding ontwikke iing en wetenschap prysgeven alleen om te voorkomen dat wy by vadertje sUat i ioeLen aankloppen Uit IS inderdaad de overheerschende Vlaag Maar als deze maatregelen door het ryk worden gedecreteerd zyn we tóch even ver En autonomie is met alleen baas zyn in eigen huis het is ook in tyden van uitersten nood zèitafbreken met l afbreken We verwijlen bij dit punt en stellen dan d t vast Als de nieuwste tegenspoed tot de ophelting zou nopen van bewaarschoolonderwys van de muziekacademie van de zwakzinnigenschool van het handelsonder iJS van de openbare leeszaal alles per slot onverplichte instellingen dan wordt er toch zoo een en ander kapot gemaakt dat in een reeks va n jaren niet weer zal terugkeeren Vreemd verbittering is er niet in ons college haast geen bevreemding dat deze nieuwste circulaire die het huishoudelyk bestuur der gemeente in meer dan één geval zal onmogelyk maken ia verschenen Er is een sterk besef dat het r jk wel gedv ongen is zulks te doen Maar wat wel eens gezegd mag worden is dit We zyn aan de voorlaatste etappe van het vrije bestaan der gemeentelijke eenheden Er zyn al een paar honderd noodlijdende gemeenten Heden vallen wy Het volgend jaar valt het grootste deel van de rt st der gemeenten die nog self supporting zijn Enkele oases blyven er dan over Zoolang als het duurt Maar en hier zit de kneep de ontluistering van de stedelijke gemeenten die centra waren van een min of meer gesloten locaiiteit zal funeste gevolgen hebben die men zoo op het eerste gezicht niet overziet Ge iu on voit et ce qu on ne voit pas En dit is het onbillUke dat de z ér groote gemeenten uiteraard in het bezit blijven van instellingen op allerlei gebied omdat deze daar toch alt d nog door kapitaalbezit en burgerzin zullen worden in stand gehouden als de overheid er haar handen van moet aftrekken De kleine gemeenschappen sterven af de groote blyven nog intact Kleine steden vtrliezen aan onderwys inrichtingen aan instellingen van ontwikkeling en studiemogelykheid van kunst en wetenschap die daar evenzeer als in de groote centra mdteten worden bevredigd Ze raken kwyt wat elders blijft bestaan En We hebben onze besprekingen onze overleggingen en bespiegelingen in die fameuze vergadering op den dag na de Zondagochtend bladcirculaire besloten met deze stelling dat er toch hffg iets moet mankeeren aan een regeeringsmaatregel die eeri gewelddadig einde m i kt aan veel dat het wonen en leven in een kleine stad aannemelijk maakt Hoe dit alles zij he trieste proces dat ik u schilderde is het 9 tt lg van het feit dat de regeering zich gedeeltelijk terugtrekt van een terrein waaipp juist door de indastrie gemeenten zoo n verbitterde stryd om het bestaan wordf gestreden en precies haar steun voor een deel intrekt in de uitgaven die deze gemeenten in de moeilijkheden hebben gebracht Kort en goed is i l een onevenredig werkende besnoeiing Werkloosheidszorg brengt een aantal gemeenten aan den afgrond Andere zyn nog Inperking van de ryksuitgaven in 1934 is onafwendbaar Maar men had wellicht de vermindering van 75 46 = 29 millioen kunnen vinden dofcr de rijke gemeenten desnoods rijk ei arm gelykelyk in een kortingsmaatregel te betrekken die niet juist ï an de meest hulpbehoevende gemeenten in progress cvt mate onthoudt wat ze behoeven om in het leven te blyven Toen we dit hadden vastgesteld zyn we huiswaarts gegaan Het juist ontstane gat van één ton is nog niet aangevuld Vv y peinzen nog over het dilemma regelrechte noodlydendheid of een laatste vrwoede strijd daartegen door opofering inkrimping loslating opheffing herbezu niging of hoe al deze veel gehanteerde begrippen mogen heeten Het laatstg zakje zand van den dalenden ballon die neerstrykt boven de zee kunnen wy nog overboord werpen Zullen wy nog stygkracht overhouden Dan moet er wel haast een wonder gebeuren Hetgeen in bovenstaande beschouwing is weergegeven zou voor de gemeente Gouda gerchreven kunnen zyn Red Programma voor heden Hilversum 5 20 en 6 03 De Notenkrakers o 1 V Doaf Wins 6 30 Muzikaal babbeltje door Piet Tiggers 7 10 en 7 50 dr Leo Kerstenberg piano 7 30 Frans Nienhuys draagt voor 9 H Vas Uiae 8 10 8 50 en 9 35 V A R A 0rke8t o 1 v Ed Fendler 8 30 Hairy Wiggela r viool en Daaf Wm piano 9 10 H G Cannegieter Heldinnen in den loop der eeuwem 10 30 Voordracht door Carel Rijken 10 55 De Flierefluitere o 1 V Jan van der Horet 10 10 ürgeJapel door Joh Jong 11 30 Granmfoon Huizen 6 00 Üramofoon S lfiühr llederenuurtje door Joh de Heer m m v W Verver viool 6 15 Orgelmuziek 6 30 en 7 30 Vragenuurtje 8 00 The Accordeon Harmonifits o 1 v G E den Boer 9 00 A Hijmans Openiudhtscholen 9 30 Vm Dias 9 40 Orgelconcert uit de Groote kerk te Naarden door Valmtijn Sdioonderbeek 10 40 Gramofooo J d waar srmA rust en orde is een stoaar stuk grond een kostbaar vader lü oat geieia worut door onze landsmoeler m n r verregen woord ig 1 yan onie idealen We zien in haar de lüiimgin i eve de Koningin Applaus Kil net patrousme weer gaat oplaaien nrv iB spr mogen we niet denken dat ilevyand veislagen is Als we met doorgaan i jA het communisme door dan worden al j unie schatten bedreigd Wy zeide spr leg n aiies m nanden van de B V L De b V L i jestaat iuet uit yzervreters maar uit vrede i orengtrs De b v L werkt preventief Onze s jittïwn worden nog bedreigd men wil van p holland een klein Kusland maken Als we iiet oppassen gaan ze er met alleen met de ieven provinciën van door maar met de De neutrale organisatie die is opgericht CH aan het hoofd waarvan de meest intellectuelen van ons laiKl staan noemde spr jMi zuiver communistische organisatie Ons apen zal het parool en het symbool van dv tt V L zyn Wy willen handhaven De Koningin het geloof het vaderland zuUen ttorden gehandhaafd Die revolutionairen ïuiien weien dat liu i teireur een terreur is v nt we hebben het krachtige betrouwbare rtgiment van de B V L voor Koningin vaderland geloof vrede rust Tot slot sprak de heer H de Jongh kolo nelinspecteur van de Vrijwillige Landstorm itie wees op de teekenen van een nationaal iiilwaken Spr bracht hulde aan de B V L die van li l8 af staat op hetzelfde standpunt en daar niet is van af weken Spr wees op ie gfVoote preventieve waarde van de B V L iie een rots ïh waar de revolutionairen tegen tg pletter loopen Woorden van dante richtte spr tot allen die hebben meegewerkt aan bet slagen van Ie bijeenkom st Spr besloot met de leuze Weest paraat l eve de Koningin Demonstratie van Schooigymnastiek InteresBante lezmg van den heer J H J Korpenihoek Ue afdeeling Gouda van het Nederiandscli Oiiderwyzers Genootschap hield ZaterdagMiddag m de iaal Kunstmm een demonstratie van schoolgymnastiek welke gevolgd werd door een interessante lezing van den heer j H J Korpershoek De heer L Verjaal voorzitter van de afd Uouda opende de middag met n woord waarby spr zyn spijt uitsprak ove Ie slechte opkomst speciaal van de zijde der crrilerwyzers Hierna gaf allereerst Mej G de Dryver een les aan een groep meisjes Het geheel maakte een uitnemenden indruk terwyl ook de oefeningen van de jongen ondei leiding van den heer Hazeihorst aller bewondering had Na deze oefeningen was het woord aan tien heer J M J Korperahoek Spr begon niet te wijzen op de noodzakelijkheid van lichamelijke oefeningen voor de schoolgaande jeugd en aan de hand van verschilende statistieken toonde hij aan de nadeelige gevolgen van de jeugd wanneer het dit onderv niist Het kind heeft evenveel behoefte aariiichamelyke oefeningen als aan geestetijlt onderwys en het spreekt vanzelf dat lüien vakonderwijzers die hiervan een apeÓle studie hebben gemaakt voor dit ondertfi in aanmerking komen Alleen dan zull i ie eningen het grootst mogelyke nut l werpen Wanneer het doorgang zou vinden dat dit werk door de onderwijzers zelf u moeten worden verricht dan komt men volgens spr voor het feit te staan dat door itt opvolgen van instructies de les zoowel voop leerling als leeraar een dood element wonlt Spr besloot zyn aandachtig aangehoorde fede met de opmerking dat wanneer het vak van lichamelijke oefening niet door een vakman wordt verricht het als een verloren vak beschouwd kan worden Een hartelük applaus beloonde spr voor lijn duidelijk betoog De heer L Verjaal sloot hierna den middag waarby hy dank bracht aan Mej Hx er en de heeren Korpershoek en Hazeihorst voor hun zeer gewaardeerde medewerking Volltt en Sdioolbad Gedurende de week van 6 tot en met 11 November werden in het Volks en Schoolbad verbruikt 115 kuipbaden 366 sproeibaden en 1102 schoolbaden totaal 1583 baden Ken openbare bijeenkomst van de Anti Oorlog Federatie in de Remonstrantsche kerk De kring Gouda van den Anti Oorlog l ederatie hield gisterenavond in de RemonBtrantsche kerk een openbare byeenkomst Mevr Hagedom herinnerde er by haar openingswoord aan dat dit de 8e maal is dat t wapenstilstand wordt herdacht en dat de rid Gouda in 1925 is opgericht door Ds Tjalflma Hoewel in dezen tyd vele hun meening herzien constateerde spr toch dat Üna geen enkele anti militarist van opinie is veranderd Na zang door een koortje verkreeg Ds Jadt uit Zandvoort het woord over het oncerwerp Wereldtoeatand en ooriogsge Spr wees o j het ailerwege aanPOöend nationalisme o m ook in staten Bis Italië Frankrijk Duitschtand enz HU oopte dat wy niet nationalistisch zyn ook in ons land Spr ontkent niet dat er n natie is maar keurt af het op de spltu a onalisme Herinneri werd K individuen meer allesn de Staat De J t 18 een duistere macht die met uw kinï XhlS r wil niet alleen in r men denkt het wel Het geloof in het M wordt krachtiger er ig ee toene mende gtaatsverpoding Na ds Fadt sprak Mevr LuykenBlockuiE Rotterdam over het onderwerp Wat 11 iNovember ons te zeggen heett z y spreektais huisvrouw en moeder is niet proV ranïschof proDuitsch maar pro mensch Indertyd i dr oorlog ais onontkoombaar noodlot aan Vbfeni KiWk en oorlog hadden een monster jvejbeod gesloten daar aan beide zyden deW4pen8 werden gezegend De gebeurtenissen lfl4 1918 zyn ook voor Nederland van be lang De georganiseerde openbare meening jhebben we noodig om Europa te redden jSpr wees op de ellendige gevolgen van denbactenologischen oorlog en van het gebruik van gifgassen e d ïegen den luchtoorlog is geen bescherming mogelyk leder moet ons helpen Spr laakte het at tóen in het par I lement een vrouw vroeg hoe het t stond met bescherming van kleine kinderen en de minister antwoordde dat men kinderen geengil gasmaskers kan aanpassen er Kamer lenen waren die lachten Dat de jeugd in de armen van fascisme en nation al socialismc wordt geworpen is niet uit overtuiging maar uit wanhoop Er zou reeds lang weer oorlog geweest zyn als bepaalde machtenniet zeker waren dat zy het kind van derekening zouden zyn Schaf d heele boel af Haal niet de schouders op voor den Volken bond men overweegt tóaar tenminste ook het Intern Hof van Arbitrage in den Haag dat dient voor niet bij den Volkenbond aan igesloten landen doet goed werk Spr hoopt dat de kring Gouda in welke stad een warm vredesleverv is dat van veel zijden steun ondervindt zich moge uitbreiden en eindigdemet aan te halen de Z eerste regels van het V ilhelmuslied Myn schildt ende betrouwen enz I Mevr Hagedorn sloot met een woord van dank aan spreekster spreker en Ir Cupe j rits wiens koortje zeer verdienstelyk eenige liederen heeft gezongen Er was maar weinig belangstelling voor deze byeenkomst Openbare lezing met lichtbeelden Door de fabrikanten van Mercurius Havermout en Gortmout De N V Kon Pellery Mercurius voorh en Gebr Laan te Wormervfier houdt een openbare lezing met lichtbeelden op Dinsdag 14 November te 8 uur in de zaal Kunst min alhier over Het belang van iedereen by Nederl Fabrikaat en wat weet men van Havermout en Gortmout In de pauze zal thee met Mercurius gebak worden aangeboden Uitnoodigingren zyn verkrijgbaar by de winkelier in kruidenierswaren Agenda IS 15 Nov Tahlia Theater De Koning der Wildernis met Buster Crabbe 13 Nov Schouwburg Bioscoop De Ster van Valencia met Liane Haidt 13 Nov Réunie Bioacoop De blauweDonau met Brigette Helm en de Huwelij ksadverten tie met Magda Schneider en Fritz Schultz i i Nov 8 uur Soc Ons Genoegen Ledenvergadering Nov 8 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Lezing met lichtbeelden te houden door de N V Pellery Mercurius teWormerveer Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg EersteNutsavond 15 Nov 8 uur Chr Geref Kerk Jaarverg Chr Geref Zending Comm Spreker de heer J Muller van Utrecht 16 Nov ly uur Soc de Réunie bovenzaalledenvergaderingafd Gouda Rotterd Volksuniveïsiteit Na afloop tweede cursusavond Willem Andriessen Apotheken De apotheken van den lieer E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Pr Hendrikstraat 15 zijn tot en met 17 Nov benevens dendaarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter Ueen voorrecepten L IT l Ïn ümtk k HAASTHECHT TüdelUk olKlerwiisfn In verband met het aan Mej C Broere verleend ziekenverlof is tot tijdeHjk ondcrwyzeres aan de openb lagere school alhier benoemd Mej G Stijnis Aanrijding met muziek Vrijdagavond stond op den dijk in BovenHaastrecht een door een paard getrokken draaiorgel uit Oudewater Daar de wagen niet voldoende r chts van den weg stond ia deze aangereden door een luxe auto die van de richting Oudewater kwam De schade was gelukkig gering en komt voor rekeningvan den muzikant POUT IN WIDtTIIIJDlII VOETBAL Ultolagm van Zondag 12 Nov K N V B AFDEEUNG I Ie klasse Ajax ZFC 5 2 t Gooi Sparlo 3 4 Haarlem Peijenoord 3 1 Hermes UV V8V 2 5 ADO HFC 2 3 3e kla se 1 Culemborg Bodegraven S 4 AmsvordeHVC 1 1 Elmkwijk Vrienden sdiiar 15 ZNC Boarn 1 3 4e klosse F Boest Amersf Boys 1 4 Laren PVC 4 1 Juiek Ksmjiong 1 1 EAOWoerden 5 i APWC Voorwaart 33 APDEELmO II je klasse VÜO UFC 3 1 Stonnvogela ytCH 3 0 Excel8tor HB8 3 5 Xerxes luivenium 3 5 KFC UHC 3 2 2e klasse A de Hollmdiajm VIOS 2 1 Quiak9VV 2 1 CW Alphen 2 fl RFC ünitas 61 Olympia HVV 4 0 2e klasse B ONA BEC 2 1 DOI VpL 2 1 Ovtermafls Gouda 2 1 Neptunua Portuna 2 1 St Hooger ODB 1 6 3 klasse A ÜV8 RVC 1 3 Zandvoort rtiiie Qm 6 2 Alpaxa öoboten 5 6 LaaniiwiuuerAbC 2 3 o jvjiuM e L ue MUBöetien USV 2 2 1U 1 Unö 1 1 1 ransvalift öchevemngen 1 V C bt Vouiardea 2 ü UW Coal U ü 4e klasje U L kiarkerk OLIVIÜ 1 6 Mo ryieLlit bülioou ioven 2 5 UCV WMlumxveen 5 3 It ae klasFO A Forluna 2 H V V 2 4 4 tiüuua 2 aerraes 2 0 4 Aipnen 2 lLljeinxiiU ü 2 ö tibJC 2 tjulek 2 A 2 li ¥ll i Hbb 3 1 1 j Kut 2e Kia se B Uilitas 2 Ki C 2 2 3 bpciita 5 Neplujiua 2 1 1 UFC 2 Xerxes i 5 2 I Kes 5e klufcöe A A8C 2 VUC 3 0 2 HUV 2 U C 2 1 4 iioae r ven 2 ADO 3 O U HVV 3 uva 2 1 1 j Ke 3e klat so U SVV 5 UCV 2 4 1 OU Vlo 2 MAAs 2 1 6 VOC 2 KDM 2 5 1 ÜBV Z O N A 2 1 1 jntores t oiupetitie SVV DFC 3 3 VOC Hemie UVS 0 4 Sparta BFO J UHC Sl Hooger 2 2 AluthuNÜ III Ie klasse Hwi elo Héraoiee 1 9 l ECKb hoyi 1 0 Go Ahtad Vitesse 6 1 Enselied Tubantja 3 1 WagenjngenAUOVV 01 I AKDEEUNG IV I Ie klusse Eindlioven MW 4 1 LONGAl SV 14 Bleijerheide Willem II 0 1 MuldelburgNOAD 2 2 BW NAC 2 0 AFOEELINÜ V Ie klasse Frisia GVAV 3 5 Veendam Hiieek 2 5 Alcides Leeuwauden 1 4 Be Quick Adiilles 6 1 Friesland Volooilas 16 I U V B I Ie klasse Olympia 3 Gouda 3 5 6 Gouda 4Moereapelle 0 4 Bosk Boys Nipuwerkerkr2 0 2e klasse A Waddinxveen 2 Woeiden 2 j 75 Haaslrecht 2 O N A 4 2 3 2e klasse 1 Ü N A 6 Lfikkerkerk 2 1 4 üileltant 2Bengambaoht 4 1 Schoonlio eiï 3 Ammersto 3 1 3 klasse A Nieuwerkelk 2 Bosk Boys 3 3 = j 5e klasse K ötoJwijk 3 i Uettant 5 2 4 Amnienjtol 2 Haastrecht 3 3 1 Oudewater 2 Leiiberkerk 3 3 3 3 klasse C Nieuw veen Moereapelle 5 1 WoeiTden 3 Bodegraven 3 2 1 Gouda 6iWaddinxve ii 3 fr l 3e klasse X iroeneweig ü Uroot Ammers 2 2 2 3e kinase E Bosk Boys Bodegraven 5 12 1 Bodegiaven 4 Woerden 4 5 6 Waddinicvcen 4 Nieuwveen 2 3 10 5e klasse F Ammerstoii 4 Ktoiwijk 4 2 3 Uudewater 3 üroeneweg 3 1 6 Ue overige wedstrijden gmgen wegeös lerretnatkieunng niet door Overrieht De eerste heift van de competitie is fliditcr de rug aoodat er dit jaar schot in de ntwerkmg ut In Afd I VfJïïroottfl Ajax haar voorsprong aoor Z FC niet 3 2 te kloppen terwyl Feijenoord tainu i ti Ule do VW Haariem te verlieaea Is in Afd 1 de kampioen aoo goed aJs ifeker al aan te iwijzen in Afd Il is dit niet iiet geval Hoewel Stormvogels nog altijd leidt valt noig nioi te aeggen wio luer de kampioen wordt Oïize toekomstige kampioen Gouda öleldi teleur Met 2 1 verloor aij van Overmaas en hoewel nog altijd de eerste plaats wor tt ingenomen is het nu oppassen O N A haalde een paar kostbare puntjes binnen door met 2 1 wui B E C te wintten waardoor liet roode lantaarntje aan Fortuna werd gepresenteerd Olympia heeft voor een buitengewoon aangename verrassing gezorgd dooE HVV met groote cijfers te kloppen 7a hpeft nu nog een którn kansje gekregen naar de b eerde plaat Voor H V V was het een teelijke streep door de refcenmg OrermaaB Omida 2 1 Onze startgenootttn tiebben helaas d puntjes in ttendam moerten lalteni Gouda speelde entliousiasler dan d e gagÜieereO maar het spel van Overmaas 8t Hid daarentoi en leohni ch op een hooger peü De Goudnache voorhoede ondernam direct en Itelö aanvallen maar HolgerB weet zi n öoel safioon te houden Op een eenigswns genuikkelijke iwiize weet Gouda de leiding te knj en Ue doelman stopt een vèr schot maar de toeeciiijlende Appel loopt hem met bal en al het doel in 0 1 Voor de rust maakt een der Gouda baoks nog hands m het strafsoliopcebied maar de fclieidsrechter laat doorspelen Direct na de rust nam Overmaas het spel in handen en Wej werd een ware belegering van liet Goudsdie doel Eerst na 20 minuten kwam de gelijkmaker toen er op den doelman werd teruggespeeld en deae tegelijkertijd uitliep waardoor de bal in het verlaten doel rolde Overmaas bleet in het offensief maar eerst vijf minuten voor het einde kwam het winnende doelpunt van den voet van Heyboer Olympia H V V 4 9 Een BnMIe wedstrijd met sensationeel slot Zooals te verwachten was beetond er voor dezen wedstrijd een buitemgewOMi groote belangateiling Het metteapelen van den Inemationaal Law Adam in H V V zal ook hier wel een groot aandeel in gehad hebben Hoewel ann alles bleek dat i t een speler van klasse is kon hi met voldoeaide aijn capociteitesi toonen Vender bleek bij H V V dft Costa een ctoelverdedigeir te zijn die zijn plaats volkomen waard is Waren er bij Olympia de vonge weken enkele spelers die niet ten voUe volderden thwis scheen in allen een freest van te willen winnen zijn gevaren Er zat vrijveej verband in de ploeg en vooral het enthousiasme waarmede de roodzwarten speelden eeft hier wel den doorslag gegeven Olympia wisseWfi kort n lang speJ at en wist viermaal met hnn snelle aanvallen succes te boeken Ue Basten trappen al maar olympia neemt duwt litet spel in handen en komt MaUon I dOöT een fout van Kalff vrij voor goal te J Btaan Da Costa redt wAAta fraai zijn moei lijk scliot Nu komt H V V aan t bod Een mu ü bciiot van v d l uur worul keurig geou j i itrwiji even later Jansen jle doeliiiuiiu opiij lenKi vd vinaen JNa een kwaruei bpeitn neemt Olympia dan do leming i n voorzet vun v d Henae veroorzaakt een uiwimui eimg voor oal a reed lieelt li Adam ae uat weKgewWKt la v Zatpfteii keuiig op zJin pi ia tó blijki t üjn aci W opvang en Utet een keuiard ftcUot uö scoAm i p iiL 1 0 Aan tjfcdae iijden women nu neUe aanvallen on fteniomen maai ne £ stugge vfiaeüigeii van ue uiynipia acin rnüeae t ii iitt sJtH iito apel van dö Haa Qhe vooriiuiMa vouiKoiuen tegengosila lemviji Ua CoBia voor H V V aaa di6 andwe lijde iiieeiniaien erger voorkomt Voor de ruat kouii Odn OOK geen verandering m den sianfl In de tweede liellt wjn de rood zwarten wfcr direct m het oifensief Uan komt H V LiüUter gedurende korten tijd ovenweldikend opzetien Law Adam sch iet tweemaal acuter eikaar m en hoewei Hennquea beide keeren en bal stopt weet hij em naot weg ie werken v Zuupiien brengt eohler spoe lig een einde aan Ht benauwd oogeiibitkja bjx euig uoniinetrt dö tjiuisclub weer en knjgt Olympia dooo een corner de tweede goal L Uu s zet l n Cobla mist waarna Bik zich niet bedenkt en inschiet 2 0 Olympia hierdoor gesteund valt nog enthousiaster aan en lieeft MallOn suociee Een vooi zet van v d Hende beiiandelt la Costa verkeerd waarna Mallon d © bal lu het verlaten doei soluet 3 0 Ue wedöinjd blijft spannend daar Olympia er zoo n zin in heett gekregen dat aanval op aanval onaernomen wordt terwijl V V alle moeite doet de eer te redden Krom die tegen het einde midvoor gaat spelen zorgt ii K voor een sensationeel io Hij weet het ieder te bemachtigen laat Kalff zijn hielen zien en weat eveneens de toescluelende da Coala te passeeren om daania de vierde goal tot werkelijklieid te maken JJirecj daarop kondigt de 8Dh l recüiter tiet emche an O N A B E C 2 1 Ue rood awarten hebben liun hand zwoeg i beloond gezien Met 2 1 klopten zij B E C en bereikten hieirmede een verdiwitteltjk resultaat Bij O N A was de keeper en de aOhtertioeUiö het beste deel van liet elftal Kort t begin weet Huisman het leder te bemaditigen zet gof d voor naar V Maaren die met een kopbal de eoore opent Voor i e ru8t komt er echter geeïl verandering meer Ue verdedi gmgen heblien Jiet spei volkomen m handen hoewei aan beule zijden eenigszms met pech g ekftnipt wordt als v d Spelt tegen den staander sciiiet en de gaeten biJ een aanval IJM elötijn zidi resoluut voor hun voeten Kien werpen Na de rust aijn de gasten het eerst aan bod Een voorzet van Plooy naai Bleiswijk tracht IjBselfitijn uitloopende weg te wer leen maar is leta te laat zcxidat Bieiswijk Keen moeite Jieelt de gelijkmaker te sooran 1 1 Korjt da rop liemeemt O N A edi ter iweer de ieMling aU Huieanan na eerst eenige tegenstander te zijn g€ï asBeerd naar de Hoop overzet dte met een verrasKünd schot Gentevoort paaseert 2 1 Ue spannmg blijft oi in en hoewel aanval op aanval worflt ondernomen welen de verdedigingen van geen wijken zoodat het einde met een overwinning voor O N A komt De ouiUntemationals naar Gouda A 3 ZcHiidag 19 November zal Olympia den competitieioozen da benutten om haar eerste elftal een wedstrijd te laten spelen tegen het elftal van de oud intarnaiationals dat reeds zoovele suocesBen in Nederland en in België boekte n o a Ajax Hercules t Gooi het Delttsche Elftal anz een nederlaag toebracht Het spel van deze teohmsqti hoogstaande en geroutineerde ploeg saj xeer iieker de t ewondenng wekken van elke voetbalenthousiast Cft het Olympiarterrein zal dan ook wel droinm en mensohen trekkwi Voor Olympia belooft het eveneens een hiteressante en leerzame oefenwölstrijd te worden Hoewel de oud lnternationals met een yterk elftal naar Gouda komen valt er van den uitslag weinig te zegden idaar geoaen de fraaie overwinning op H V V Olympia tot iets goeds in staat is Het elftal is voor dezen wedstrijd als volgt samengesteld Jan de Boer Ajax d Van Kol Ajax De Brmn H D V 8 a Van der Zalm V V C Gnjsseels V U C Krom H C H m Landaal A G O V V Buitenweg Herculee Thomee C mcordia Kluin A G O VV Ue NatriB Ajox v KeservcB zijn Scöietters Van den Bergen Van Zwieteren en Dr TetiBner Uezje oude bekemJen zullen er wel voor zorgen dat er voor de belangstellenden in het voetbal van de X uide Hooge Sohool in dezen wedstrijd veel te genieten zal zijn en dat 3 Olympia waardig partij zullen geven Ue standen zijn thans Afd II 2e klasw A C V V 9 7 1 t 15 23 12 K F C 9 6 1 2 13 29 16 H V V 9 5 2 2 12 26 13 Olympia 9 5 1 3 11 25 19 Quick 9 4 2 3 iO 34 18 9VV 9 4 14 9 27 17 Hollandiaan 9 3 2 4 8 21 28 Alphen 9 3 16 7 16 96 V r O S 9 117 3 13 35 Unitas 9 10 8 2 19 11 Afd Il 2e klasse B Gouda 9 6 1 2 15 a 16i O D S 9 6 O 3 12 29 Ji9 Overmaas 9 5 2 2 12 25 29 Neptunufl 9 5 1 3 11 29 15 D CX 9 4 2 3 10 15 14 St Hooger 8 3 2 3 B 24 18 VDL 9 3 15 7 24 25 B E C 9 2 3 4 7 20 26 O N A 9 2 16 5 15 a4 Fortuna 8 116 l 15 26 Belgiscfae koeien ak Nederlandsche Terkocht Het 1 = een betreurenfcwaardig dooh geens ifl nieuft 01 onveiKloarbaar veisciujusej nnjH ütL Han ueibbiud oat eik iUKiijp n ifi uviii ueid Jioe ttbsoiuut nootizaüeii en NuianLwoord ook steeds in nieer öt iiiiimfit mate ungewenjjciite reacues ttr jfostiwire en uitV efige controle tentjé ioiiie Jieett Ue koiouhaie snioKfcewiantiel lil gianen boter ina igaune ha tt r nand genonten om de uanziemijKe cilsisneltingen ie veruitnen in er eeji bewijs van jmöb importeerde reedtt eenige janwi geieoen l ooibune en Beigisciie tarwe om d ie als Neutiriandeon bij ue i arwöceuLiaie voor net iubüeie van en pujx ui ie leveien men expoiteeit vateii zand bedekt niet ee laagje boter om lestiluue van betaalde lieffing te krijgen met beiiulp va Vervolschte papieren zelt zijn ei boereii geiuiytig weiiwgen die wrak vee laten tH t en om ver eenigon Ujd draoiiüge rüiioéreu te kuniieji opruüuen bij de Criè ründveec ntraie Over ae biggen vooraien van oormeiKen blijken weiKe zij nog geboren moeten worden s jlLre en wU reedfl eerdw TiiEUia melat men doj op het oogenbUk leeiis oude Belgisotie kallkoeien nottr bant u Lmiburg worden gesmokkeld om daaina als opruinimgsvee bij de CriaislOndveecentrale te worden ingeleveijd tegen goe t geld Op dezg wijze zouden wij dus niet alleen onzen eigen vce tapel docdi ook djön van België helpen inkrimpen Auto op een tilstaande auto geredeik Een ingemeur iwaar gewond Et n autoniübiiiBt uit Lmduoven had giaK inioryen oiiii jj eeKB negen aur ter iioogte van ue Maas up aen oschdijk zijn auto nnitó van qeji weg lot siiiBtanid gebiacüt om ZJjn voorruit stïioon te moaen Ue met ueni iijaende ir N ggomeyer die dit voor iieni doen zou giiig oaartoe op de treepiank staan ao h nauweUm was luj daarmede be ig of er botöie van ac iteien een au o Koiii nde uit Eindhoven tegeo den stUttaanaen wagen op Uoor den stoot werd de heer Niggeuieyer vpn de treeplank geï lingei d hij kreeg een aware scliedelfiao tuur cii IS naar het St Josepn asUiuis aan den Aaisterwog te Eindlioven overgebracht Zijn Itjestand is van dieii aar l dat voor ïijn levon feovretwl woidt Pe beide auto s wi i ien zwaar besohadigd AiAKkïiiEKlCHTaN Veemarkt itotterdam 13 Nov Aangevoerd 660 paaxden 307 vette kalveiL n 1332 öcliapeu of iaauöeïm 927 varkens Pnyen Koeaen lo kw 55 58 2e fc 46 25 5e kw 31 36 Ossen Ie kw S0 4 2e kw 40 46 3e kw 32 36 Süeren Ie kw 90 1 00 2b kw 7 85 3e kw 60 60 Sohajwn 40 36 32 per stuk 19 15 10 Lammeren 42 37 34 per stuk f 16 14 6 Vai l Lenfl 39 37 4 Ucht vajkens expOfftïi 32 30 alles pef K Ü Vett koeien en ossen ruime aanvoer hdiidei fiauw prijeén ongeveer ais vorige week Vette kalveren ruunë todvoör handel flauw prijzen lager ïhaj en f iamnteren aanvoer als vonge week haociel ttkmehjk prijzen hoogar Varkens iets grooter aanvoer h del fauielijk pi jjzen iets hooger zeer zware varkens 1 c at boveu noteenpg Ka ainarkt Oudewater 11 Nov Aangevoerd 17 partijen 454 stuks 3178 K G Prijzen m r ro Ie srt f 25 27 m r qi 2e êjrt ƒ 22 84 Handel matig Kaasmarkt tiroot AmmeT 15 Nov Aangevoerd 56 parUjen 2500 i=tukË 12600 K G Piijs Goudache kaas Ie srt m r m 25 27 2e srt 22 24 zware f 29 zonder r m geen aanvoer Handel matig Tieurs van Amsterdam U Nflv 13 Nov OffWftllanden 7 881 7 93i Berlijn 59 16 59 16 Parijs 9 70 9 701 Brusfcel 34i8 34 60 Zwitserland 48 02 48 03 Weenen Keq enhagen 36 30 35 46 Stockholm 40 80 40 95 Oslo 39 70 30 90 New York 1 56i 1 54é NietoifficieelMadrid 20 72 20 60 Milaan 13 04 13 05 BeunwTersicht Ue stemming op de beurs was heden verdeeld en de handel bleef van zeer geringeomvang daar het publiek zich nog steed terughoudend betoonde V n de Ifid fondsen waren Aku s iels vaster evönalB Ned Ford en UnUevers Van de petreteumwaarden raoefeteu Kon Olie bij klein ötozettenli pet prijsgeven terwijl de AnwUlbansohesoorten op deze afdeeling evenatfhff verliesleden Rubbers bleven op peil ZW meer terwijl Tabakken in herttel Brtceerden Dell en Deh BaUvia golden nöm 2 pet lioogf r Suikerwaardeo onr geltn rt H V A s stelden zich een klöinigheid benedende vorige koersen daarentegen war i verFchiliende minder courante soorten vaster Scheepvaarten en Mynwaarden volkomenverwaarloosd Umt che obligaties vast deYoungleenmg kwam boven 48 Netf Staatsfondsen vast Ned Ind dollarobliguties gedrukt Op de wisselmarkt oni oetten detoBdaen meer vl aag terwijCilollars in reacÖt veaikeerden Goudvaluta iwaren zoo goed 1 onverand d RADTO TELEGRAFISCH WKEnBKKltJM i Verwa dhtinig Aanvankelijk zwakke veranderhjke latef toenemende zuidelijke tot zuid weütelijke wind Nevelig tot betrokken of zwaar bewolkt Aanvankelijk weinig of geen later toienemende kaïu op regen Iets zadhter