Goudsche Courant, maandag 13 november 1933

x Heden overleed plotseling te RUecom onze Heve Vader Behuwd en Grootvader de heer C HUPKES Weduwnaar van H A GEBRLINGS in den ouderdom van ruim 88 jaar Uit aller naam J G HUPKBfi Gouda 12 November t933 van Beveminghlaan 37 Bezoeken van rouwbeklag kunnen Tiiet worden afgewacht Chocolade Hagel Zandkoekjes Calé Noir Choc nic nac 18 cent per 3 Of s Pinda Oublies Rumboonen Borstplaat Pindaborstplaal Tutti fruUi borstpl Vruchtenborstpl Borstplaatjes Boterbrokken Huishoudboonen Weespermoppen Choc Pinda s Frou lrouwafels 18 cenl per 2i ons Melfereepen 18 cent per 7 sluki Boterspeculaas NIEUWE PROTESTANTSCHE BEGRAFENISONDERNEMING 1 M i4 44 ih1 nUWtElENSIN6U83 60UDAnL l6S IBIUUKE TARIEVEN NEItE EKDIENlNii 18 cent per 2 ons GROOT EN KLEIN amuil van Maggl s Soepen Deze zijn in een oogwenk gereed smakelijk en voedzaam De Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amsterdam verwerkt in haar soepen de beste Hollandsche groenten en andere grondstoffen MAGGI SOEPEN HET MERK VAN KWALITEIT = MCiïORfti iNSTAlL TOONKAMER mmm OBRECHTSnU2 HAAC CURSua PUMCur tn Et EcrD BeiuNOL OMOtU LI DO 3 Speciale Reclame Dagen DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG ontvangt ieder kooper van minstens 50 ets suiker ultgeüoten EEN REUZEN TABLET CHOCOLADECADEAU CADEiilU Chocolaterie LI DO Sl Koop het M € C f ietsvlaggfetje Terwijl de vroolijke kleuren vóór op Uw rijwiel wapperen zal het U prettig stemmen dat ge Uw landgenooten wier gezinnen zoo zwaar werden getroffen door de moeilijke tijdsomstandigheden niet hebt vergeten I Doe het nog heden en steun het mooie werk van het Nationaol Crisis Comité ISÓOOO Het vlugge vlotte vaont e is een sieraad voor Uw rijwiel U kunt hel bij Uw Plaatselijk Crisis Comité o F 0 25 verkrijgen Ga er morgen even langs Wilt U vermageren Op welk eelt van het lichaam U ook wenscht zonder jinnaatiek zonder diêe tonder geneesmiddelen in te nemen zonder baden UitsMtend uitwendig gebruik He re ulta t is ns du zeaden dag zichtbaar Schrijft aan Blme COLENBRANDEH Oier toom 44fib A dam die U gaarrt GKATIS onder eenige verplichting onder atriktf geheimhouding alle noodige aanwijzing n en prima referenties zal zenden De Omgeving van Gouda TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen gi ondig te Uwerken door te adverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgeen gil ondjr hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL bieden onze weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN IN 8500 GEZINNEN ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 NXUtrechtsche Hypotheekbank UTRBOHT Reserves f 1 760 854 OS Pandbrleven 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar a i pandbrleven d 100 j In stukken vaa ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr p R HOORWEG Als ge daar STER TABAK in stopt rookt ge de beftte tabak die VOOr geld te lioop is DAT is uilgamaakl door de duizenden die Niemeijei s Ster tabak Tooken Dit leger van iijnproevari heeil de besta tabak in haar prijsklasse ontdekt en is er natuurlijk bij gebleven Die duiienden kunnen zich niet vergissen Elke S ijp eeit hun opnieuw t bewijs at zij voor hun geld de volle lOC o kwaliteit krijgen Hoe eer fj lo V der ge Uw pakje Ster tabak koopt M i i io oe eerder ge weet waarom dit N i ii t nd Holland s populairste iabak is liwalil ili cadMux t r NIEMEIJER s STER TABAK Dr JAC P THIJSSE schrijver o a van de bekende albums wydde in De Groene Amsterdammer een geheel artikel aan de nieuwe derde druk van het fraaie rijk geïllustreerde boekje DE REEUWIJKSCHE EN SLUIPWIJKSCHE PLASSEN door Dr A SCHEYGROND Dit boekje l ehoort z i in handen te komen van iedei die de plassen bezoekt of er ieta behoorlyks van wenscht te weten Niet alleen in handen van den natuurliefhebber den visscher en den jager maar ook van den watersportliefhebber HET NAJAAR IS GEKOMEN I Maar ook nu zün de plassen mooi en een bezoek ten volle waard Deze uitgave is de EENIGE BETROUWBARE GIDS op Uw tochtjes De derde druk groot 48 pags met 44 ill en 2 kaartjes aangevende de verbindingen te land en te water is verkrijgbaar bij alle ixwkhandelaren en bü de uitgevers A BRINKMAN ZOON Gouda Prtjs ƒ 0 50 franco p p ƒ 0 60 18450 Oinsdag 14 MowembeP 1933 g NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSXRfcXEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECTT MOORDR SSwERKERK OUDERKERK Q UDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOïWïJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz nitbladve rschijnt daéclijksbehaiveopZon enFccstd a£en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 20 per week 17 cent met Zondagsblad Uw rtAal f2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt E anco r post p r kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA hii onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantorenVrSê bufeaux zyn dagelüks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVEBTENTIEPRIJÖ Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring l ö regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentién in het Zaterdagnummer 25 byslag op den prys Liefdadigheids advertentién de helft van den pr js INGEZONDEN MEUEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 c hooger Gewone advertentién en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys GroQte letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentién kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn U ibü iciu ooit zag Hoe men ook over Hitler moge denken zyn werk is als het werk van e i oersterken geest een man van uitzonderlijke kwaliteiten Maar zelfs geen Hitler was in staat in die organisatie alleen te leiden Het was een van zyn talenten een aantal buitengewone assistenten om zich heen te verzamelen In iedere aak van eemg belang gaf Hitler altijd den doorslag Hoe hü zelf onder de Hitler jeugd een sourt van aanbidtUng voor zijn eigen persoon heeft geschapen moge blüken uit het oorbeeld van den jeugdkalender waarin slechts de geboortedagen zün vermeld van Jt zus Christus Frederik den Groote Bismarck en Adolf Hitler Hitler gelooft in i ijn eigen grootheid Zoo teekent Mowrer een beeld van den huldigen heerscher van Duitschland die hü erkent als een man van superieure eigen ichappen alg leider en organisator Nadruk verboden onlgoocheling en ellende in de andere getuinittd De eemg weg die nog open stond scheen voor millioenen terugkeer naar hetglorieuBe verleden en zyn profeet Adolfhitler Hitler kent zyn Duitschers Andere volken haten soldatery en militaire dril over het algemeen Duitschers hunkeren naar b ide Daarom ia alles wat met het witio nuaUsocialisme samenhangt gerailitaristerd Hitler heeft een organisatie geschapen fiie zells den grootste tegenstander metvubaiiing over zooveel talent en energiemoet vervullen Niets heeft hy aan het toeval overgttaten Al zyp daden waren hetresultaat van een zorginildige studie vanhet volkskarakter Nowt waa er een potiti cub die zoo op het gewone volk smaalde enhel tegelykertyd zoo nauwietterüd bestuüeerdt Zyn propagandiste n waren volledig geïnstrueerd betreffende de doeltreftendheidvan stopwoorden di duizendvoudig Herhaald worden Joseph Goebbela verteld eens dat Hitler twee dagen had besteed aan het uitdenken van twee woorden op een aiinplakbiljet Weea actueel spreek zoo düt een ieder je begrypt zeide Hitler herhualdelyk aan zyn leiders Niet de geleerdeDuitsche oorlogspropafpinda en het manifestder 93 Duitsche professoren waren doeltrefftnd doch leuzen als van Uoyd George voor wien Hitler een vurige bewonderingkoestert slagwoorden zooals Hang denKeizer op Duitschland zal betalen tot den laatsten penny wü zullen de zakken van eiken Duitscher omkeeren Het prestige der leic ers werd op duizend n anieren opgebouwd d or een militaire lyfwacht den miUbiüren glpet en door legendes Kf a boek met foto s die den Leider in lederen denkbaren vorm toonen vanaf dat hy een zuigeling was draagt den titel Hitler zooals niemand hem kent Blinde d iicipline werd op elke vergadering er iti gthamerd en kankeraars en opposanten werden meedoogenlooa uit de party gezet Zelfs interrupties moesten gestraft worden Er werd veel gebruik gemaakt van muziek Hitler werd als Katholiek opgevoed en bleef altyd zijn jeugdherinneringen aarr muziek jïtueel en half licht indachtig Het Bruine Huis te Munchen Hitler s voornaamste citadel is ingericht als een paleis Maar Hitler s studeerkamer in dit gebouw is eenvoudig ingericht met een buste van Frederik den Groote en Mussolini op zijn tafel In den kelder vindt men een kaartsysteem met de namen van meer dan een niillioerl leden Deze namen vormen in werkelijkheid het standbeeld dat verrees als pen hulde aan de H eëvenaarde energie waarmee Hitler en zyn volgelingen jaar jn jaar uit tegen duizenden moeilükheden in in hun propaganda volharden Hitler is de giootste en taaiste propagandist die de we Adolf Hitter s zegepraal Ken verbaziiiKwekKende carrière l e figuur van Adolf Hitler Iij ziet de millioenen mcnschen slechts als pionnen op zijn schaakbord Getuige weet byna op geen enkele vraag van den president antwoord tè geven V d Dubbe wordt voor de recnterstafel geleid Hy staat rechtop Getuige herkent V d Lubbe listen en anderen die te veel praatten en weinig handelden en zwak waren in een tijd toen zy juist het allersterkst hadden moeten zyn dank zy voorts de millioenen waarmee de groot industrieel en gewezen vorsten en de groote landheeren hem steunden raaar ook dank zij zyn onvergelykelüke organisatietalenten zyn mensche nkennis zyn siherp psychologisch inzicht en zij Üzeren wilskracht die niet van opgeven wi t ook niet i n de hacheUjkste en moeilükste perioden voor aijn party welke hy opvoerde van tientallen leden tot millioenen Zijn toetreden tot die yarty van aanvanke lÜk ze en man en zijn lol in den mislukten opstand in Beieren is bekend Hij kreeg vijf jaar vestingstraf waarvan hy hlechts acht maanden uitzat In de vesting van Ijtuidsberg schreef hü zyn autobiografie Mein Kampf waannee hy een kapitaal verd en de Hierdoor aldus Mowrer werd hij finan j ciiel onafhankeiyk legde zyn denkbeelden t m geschrifte neer en gaf aan toekomstige j geslachten een onijchatbare leidraad voor d beoordeeling van zijn theatrale persoonlyk held iiy trad op als de redder van het volk mwir schreef in zyn boek Der Deutsche hat keine blasse Ahnung wie man das Volk beachwindeln muss enn man Maasenanhange haben will De Duitscher heeft er geen flauw begrip van hoe men het volk moet b et nemen b het er om gaat de massa v ior een zaak te winnen Het ia opvallend dat deze zm in het bock in 1923 vanaf dj t vaalfde editie is weggelaten Hitler heeft een hypnotischen invloed opde menschen Hü trok als het ware de duizenden en tienduizenden naa zich toe Op jzyn eerste vergadering zoo vertelt Mowrer 1 ons m het Kronecircus te Munchen vr eg hy een Mark entree en achtduizend men schen verdrongen zich in een zaal die op een publiek van zesduizend berekend was I Toen eenmaal de werkloosheid massaal toe 1 nam stroomden Hitler de volgelingen toe Dc jeugd die geen plaats kon vinden in di3maatsch appy geloofde in de beloften ge niaal door Hitlej voorgedragen eX daarnaast jkwamen de ex soldaten de st enten deverwoede patriotten Hitler kon begiïinen met da vorming van zijn nüllioenenleger De enorme kapitalen noodig voor deze mas saarmee der ontevredenheid werden gewil jlig aan Hitler ter beschikking gesteld dooi de industrie en vooral den landadel j Het Duitsche volk wa i beu van alle Sociale proefnemingen hadden geen voorspoed gebracht Het volk was van de eene De meest gehate en meest verafgode man in de wereld is op het oogenblik ongetwijftld Hitler Naast de millioenen die hem luiten als de bewerker va n hun ondergang z n er andere millioenen die hem afgodisch vereeren als een genie en wonderdoener De pjFchiedenis van zyn verbazingwekkende carrière van ex bouwvakarbeider tot schier ciibeperkt heerscher van het groote Duitschland van den man dje de eerste en machtigste man werd in Duitschland zal altyd cfcïider interessantste bijdragen blijven voor ie kennis van dezen merkwaardigen tijd En voor de kennis van den persoon van Hitler is ons op het oogenblik geen betere bron bekend dan het boek van Kdgar Mowrer den Amerikaanschen journalist die als Berlijnsch correspondent jaren lang de gelegenleid had de ontwikkeling vtln de dingen in Duitschland van naby gade te slaan Toen de groote oorlog uitbrak was Hitler e n berooid teekenaar die tot dan toe vergeefs gtpoogd had iets te worden De oorlog beachouwde hij als zijn kans By het bt lend worden der oorlogsverklaring knielde hu noer in de straten van Munchen de hoofdstad van Beieren en dankte God Een foto toont hem temidden van een volksmenigte die door Mü nchen raasde Zyn gezicht op die foto drukt louter geeatvervoer ng uit Hy streed vier jaar lang in het Duitache leger en dwong zijn niet sterke zenuwen tot een heldhaftige koelbloedigheid Hü werd oppasser korporaal gedecoreerd en t Aeemaal gewond Hü zocht het gevaar eti lieinsde er nooit voor terug zün leven te Hagen De oorlog was zoo schreef hijzelf de tieest grootsche en onvergetelijke tijd van ijln bestaan Het leger werd zijn tehuis het eerste dat hy sedert den dood van zyn ouders gekend had Maar zyn inspanning was tevergeefsch Toen de Duitsche instorting kwam waa hünog altyd slechts korporaal die in een ziekenhuis bü Berlyn lag en nauwelijks hersteld as van een gasaanval waardoor hijlHjna het gezicht verloor Toen hy hoordeïan de nederlaag en van de afkondigingfier republiek schreide hy naar hy zegt voor de eerste maal si ds hij aan het grafvan zyn moeder had gestaan Hy verliet het ziekenhuis en zwoer een politicus te worden het marxistisch socialisme te vernietigenen de autocratie in Duitschland te herstellen Hitler is daarin gestaagd dank zy de ellende in Duitschland die de scharen naar hem den man die alles beloofde toedreef dank zü de fouten zyner vüanden de aocia Niemand schat hoo genoeg wat hij kan zijn niemand laag genoeg wat hij V d Lubbe antwoordt dan den president op verschillende vragen zyn antwoorden kloppen echter niet met elkaar Getuige Muller kent hü niet ook ontkent hü op den aangegeven tyd in Konstanz te 2yn geweest BUITBM ANÜStH MUSUWtü DUITSCHLAND RUk8da brandproc€8 De laaiBie week m iterlyn V d Lubbe wat opgeleefd ïoen gistermorgen beklaagde v d Lubbe wtrd binnengeleid viel hel op dat hü vojr dc eerste maal tyüens de zitting zyn hoold iet ntop houdt en de getuigen in de zaal ddnKyitt De hoofdredacteur van de ïelegraphenuiiion dr Gerecke verklaart dat in een der eerste berichten omtrent den btan een ver keerde naam is overgebracht tengevolge van en t efonische hoorfout De verslaggt er van de Telegraphenunion had JeUfcnisch meegedeeld dat een Nederlandsche communist Van der Ling gearresteerd was Door een vergissing verscheen in de Volk Beobachter den naam Van Bergen Tegen 2 uur s nachts gaf de Amsterds nsche poitij den juisten naam v d Lubbe op Dimitrof doet een reeks voorstellen in verband met het bewys welke door het O M Vorden afgewezen De Senaat zal later hieri lil een beslissing nemen i De Viasct zal worden gehoord i De Senaat doet mededeeling van verschillende besluiten inzake het hooren van getulgen O a is besloten meldt V D den leider van de lOommunistische P irtü Holland Louis de Visser als getuige te hooren over dl reden waarom Van der Lubbe uit de C P H is getreden V d Lubbe antwoordt De laatste getuige voor de pauze is do tuinman Muller die met den reeds vroeger gehoorde getuige Organistka in Februari 1932 V d Lubbe in de buurt van Konstanz zou hebben ontmoet en met hem over politieke aangelegenheden zou hebben gesproken Dimitrof doet daqrop V d Lubbe tal van Vlagen die deze telkens slechts met een Vt oord beantwoordt De president verzoekt Dimitrof op rustige wyze zyn vragen te stellen omdat anders de indruk wordt gewekt dat hy iemand wil intimideeren Daarna wordt gepauaeerd Volgende getuige ia de kapper Grawe uit Henningsdorf die zich in arrest bevindt en met een invalide wagentje voor de gptiiigentafel moet worden gereden Hü deelt mede dat hy op 27 of 28 Februari s ochtends tegen half 10 voor de deur een troepje menschen had gezien waarbü ook Van der Lubbe stond Hy maakte zün vrouw toen re B op het gezicht van Van der Lubbe opmerkzaam V an der Lubbe moet voor de tafel komen en w ordt opnieuw aan een langdurig verhoor onderworpen waarby het doodstil U in de zaal Van der Lubbe s verklaringen zün zelend worden zeer zacht gezegd en zyn Z09 in tegenspraak met elkaar dat men naiiwelyks een duidelük beeld van zün e blyf te Henningadorf krü t President Ü zou op een der twee dagen s ochtends in het t ortaal hebben gestaan Is dat juist Van der Lubbe By de Nazis te Spandau by Henningsdorf President Wat wilde dan in het huis Wist U wat voor menschen het warenï Van der Lubbe Eenvoudige President Hebt U de menschen ge Van der Lubbe Neen President Wat wilde U er dan doenV Van dEr Lubbe Ik wilde eten hebben Uit de verdere vragen blykt dat Van der Lubbe te Spandau tegen den midBag naar een nationaal aocialistische demcmstraI tie heeft gekeken die op een plein werd gej houden Vandaar zou hy dan naar Henning 1 dorf hebben geloopen Torgler Wilt u verdachte Van der Lubbe vragen hoe hy kwam aan de vloeistof I waarmede de bra f sticht zou zyn en hoe wnör juffrouw Lormg Maar als de kleiwe jongen oi gTOeit zooals iijn zuster is dat voor mij al belooning genoeg en hi legde zijn hand op haar slanken sohouder O dokter u bent veel te goed neip Hetty terwijl zi impulsief zijn hand greepen die met kussen bev lekte Men vei zekerde tiaar dat de genezing blijvend zou zijn en daar zdj den volgenden dag niet naar boven kon komen beloofdö men haar Chick naar beneden te rijden mfet een der zusterB opdat zy hem kon zien loopen Maar tot Hetty s verwondering kwam geen zuster den volpenden dag met Cbick naar benoden liet was dokter Henan zeit en Hptty was benieuwd oE er iets niet m den haak rou zijn dat hij haar voorzichtig wilde mededeelen Maar de groote man etelde haar spoedig gerust Als je Je goed itïermnert zei ik istern vond dat Nooit een zeer lange dag is glimlachte dokter Benan en terwijl hij feprakdiepte hl een courant uit zijn zak Hier lees dat eens verzocht hij opeen met inkt omlijnde advertentie wijzend Het was de Panjsehe ediie van een Kngelsc ien krant en ongeveer een iweek geleden gedateerd Hetty s hart sprong op toen zaj I las Hetty Lonng als dit onder je oogen komt Ëtei je dan dadelijk met r M h verbinding Ik hfeb wei belangrijk en dringend nieuws voor je Ala je igeld noodig hebt te lecrrateer dan Hotel Kitz i Vader Wordt vervolgd hü die in het gebouw heeft gekregen 1 Van der Lubbe Die heb ik gekocht Nadat de vraag nog eens herhaald is valt I verdachte in Hü vas niet vloeibaar verd bedoelt de stof waarmede hü denbrand gesticht heeft het waren pakket ten Daarna begint Van der Lubbe te lachen nen loiipen alü andere mensohen riLHliunen en Uumplmg had aoo hard zJj kon geschreeuwd Uhiok heeft zonder zijn krukken geloopen Keusch Hetty lieusch Ik ben hierheen gevlf en om het je te vertellen l Helty liet den schaal dien zij droeg bijöa 1 iiüen Van verrassing en vreugde maar hetjirelteurde gelukkig nog niet inplaate daar ivan zette zij hero netjes op de juiste tafeliti naar liet p angetje loopend dat van de f izaiU naar de keutóen leidde leunicfe zi li fen d n muur n deed iets wat zeer vrou welijk en nog meer mensötielijk was zij 1 iiftrstte In tranen uit j Het ge ie le keukenpersoneel kwam op lia r snikken aangehold Wat iB er gebeurd mijn kleintje S roegde groote dikke kok die op het ongewonegeluid ook was komen aanloopen Hetty huilt en ik ben niet eens stout fï wepst nep Dumpling met een beieedigd Kozicüitje Chick heeft vandaag zonderkrakken geloopen en ik heb gelhold om hethaar e kome n vertellen en mi huilt zÜ Dumplings kleine onderlip tnWe verdadit en misschien beefde haar stemmetje ook wel want plotseling keerde Hetty zich om nam haar kleine zusje m baar armen en zei ov r tioar hoofd tot de verzamelde dienstmeisjw H is kindera tig nietwaar om over1en goede tijding Ie huilen maar ik geloof dat het de sdhok was Dumpling is mij zoojuist kf men vertellen dat dokter Renan Indea daaA mijn kleine broertje heeft genezwn Dumpling en hy zijn tweelingen en hijwas altijd verlamd het Is te mooi om tegelooven dat hij zal opgroeien e Q zal kun krttfdit liersteKle en iiaar wagien draaide zoodat Mj dien van haar stiefzoon op eenigen afstand kOn volgen Jack b Eorgde haar geen opwindendejacht Nadat hy ZJJn vratdilje had weggebracht keerde hij terug naar Piccadilly en Tped langzaam alsof hü uitkeek naar moge hjke klanten Ten slotte ging hy m de rij staan en uit ihet feit dat hij bij zijn collega a zew goed i ekeinid sdleen maakte lady Olga yp dat tnj gewoonlijk daar te vinden was 1 Zi wendde haar eigen wagen weer naar 1 Finebury Pavement en hoewel he aJ laat i was ging zi voor de tweede maal naar 1 Max Keies om Jiem haw onUÊekking mede Ie deeten Uitstekend laat u alles maar aan my jMver en als u kunt probeer dan ook maar 1 de heele zaak te vergeten was d © i aad van j Max Reiaa die iwel gemaikeUijk te geven 1 moarmoeilijk op te volgen was Kfaiderrreugde Boneden in de klCTwe Zwitserache vallei nan den voet van den berg waar dokter Kenan s sanatorium waa gebouwd wachtte Hetty met verlangend kloppend hart Het waren haar twee vrije uren In den nwniddae en zij had geen tijd om het bergpad te bekhmmon om te 4ien of hot heer ii kp beridit dat Dumpling haar van haar broertje had meegebracait wuar was Den vongen avond wae er een visioen van blonde kruUe i blauwe oogen en rose wangen de eetzaal binnen komwi vliegen t rwüL Hetty bezig was de hoielgMten ta Helty sprak vlug in het Fransch dat zij l ijn evengoed beiieerachte als haar eigen taal em onmiiddellijk was d © belangstelling ill hfiai collega s opgewekt F UILLKTON Liefde de sterkste Naar het Engelsch van Mrs PATRICK MAP GILL Nadruk verboden 47 Mijn zoon zal lx td Perivale zijif en lat miserabele winkeljutje zal my met verdrmgen als ik er iets aan kaïi doen Die woorden warqn de kern van de hall j waanzinnige gedachten die door lady Olgas brein joegen en die liaar deden besluiten om de premie op den moord te veudubbelen Langer dfwi en uur aatea zij plannen l beramen en toen lady Perivale in haar Irfint rmeuwen wagen wegreed had lu een wilde vreugde van haar meester ge maakt Maar iels van haar opwimdmg vervloog ffli hel was of de koude vinger des doods liaar eigen lirfiaani voor oogenblik had aangeraakt toen zij Piccadilly inreed en daar haar stiefzoon In levende Ujve een Uïi zag besturen met epn nummer aan den knoop van zijn jas èn een obauffeursPet op die zijn gezicht dat l el mager bleek geworden was overschaduwde Het was door een wonder dat de doodelijk verschrikte vrouw aan een hotsin ont kwam en een politie agent keek haar zeer n aan toen zij zWli met grootó wU Jeanne liet andere meisje dat juist klaar ttond 0111 met haar vwloofde uit te gaan lukte haar nieuwen bebloemden hoed hl t n verklaarde dat zij Hetty b piaats in zou ncmtin en dat Hetty onjnwMeUijk naar haar kleine broertje motst gaan dat door Gods genade en oor dien goeden dokter was gelod en dat zij met eigen oogen moest zien hoe hl liep Wild klopte Hetty s hart van vreugde l en ZIJ met Dumpling aan haar hand ihet bergpad besteeg om het wonder te aanscliouiwen dat groote chirurg volbracht had Het was een aanblik dis Chiök s moeder ala tij geleefd ïOu hebben had verblijd op oen wijze die met geen menachehjke pen te l esciirijven zou zyn om het kleaiie ventje door de kamer te zien loopen ztónder eenige hulp zelfs zonder een hand die hem vastI hield Hetty drukte de adem bijna uit het klei ne licïiaam in haar hartatocttielijke omhelI zing en nog eens welden tie tronen in haar oogen toen zij den dokter dankte voor het wonder dat ti l had gedaan En nooit nooit a ik in stntaV zijn u met iets anders dan woorden te danken nefp 7 i met innigeni spijt uit Dr KPnan s kalmö stem had een lachenden ondertoon toen hij zei Jullie hebt in Engeland een spreekwoord dat zegt Nooit Is een zeer lange dagl Ën dai U ook