Goudsche Courant, maandag 27 november 1933

C V V 10 8 1 17 27 15 R F C 10 7 2 16 3ll IS Quick 10 5 3 12 29 18 H V V 10 6 3 12 Zi 20 S V V 10 5 4 U 31 18 Olympia 10 5 4 U 27 24 De Holiandiaan 10 4 4 10 2S 30 Alphen 10 3 6 7 16 U V I 0 S 10 1 8 3 14 39 Unitas 10 1 0 9 2 22 4 Afd 11 2e klasse E Gouda 10 6 1 3 13 24 18 0 D S 9 6 0 3 12 29 19 Overmaas 9 5 2 2 12 23 19 D 0 L 10 5 2 3 12 IR 17 Neptunus 9 5 1 3 U 29 15 Steeds Hooger 10 4 2 4 10 28 26 V D L 10 4 1 5 9 26 i j B E C 10 2 3 5 7 21 23 Fortuna 9 2 1 5 20 28 0 N A 10 2 1 7 i 14 37 Schouten Lange Vim v i r dNieuwehaven 302 A de Lange Vrouwesteeg 8 Mej Lexmond Raam 320 A Th polet tiuweelensingei 38 J W de Ridder Burg Martenssingei ao Mej de Jong Vest 31 Annie Nobel C Ketelstraat 2Ö D van Dam Stein 86 p i ae Jong Groenenda lOO M van Dordt Uasellaan 66 allen te GoudiL Üe vytde lü t G Hendriksen Zwarteweg 28 L v d K lip V Stryenstraat 1 f v Heuveln Mankt 34 C Kasbetgen p C Bothstraat 7 N Boere Steinkade 41 W J v Baaien Oosthaven 39 allen te Gouda L v Drimmelen V etkade wammerdam G Nieuwland Lange Tiendeweg 40 A Hofstede Raam 64 A C v d Gtessen Krugeriaan 69 W G J V d Linden late Kade 4 J H Steinbach Kattensingel 76 N Noordegraaf Kleiweg 12 H B Steenkamer Turfmarkt 108 G V Dasselaar W Tombergstraat 21 Mevr Roskes Krugerlaan 30 Annie van Vliet Karnemeiksloot 133 W v d Btjl Vrouwestraat 23 D Broer Vossiuastraat 21 Mej Th J de Ruwe Lange Tiendeweg 37 allen te Gouda Datum en plaats van aanwijzing der prijzen zal nader worden bekend gemaakt Volka en Schoolbad Gedurende de week van 20 tot en met 25 November werden in het Volks en Schoolbad verbruikt 12 € kuipbaden 385 sproeibadden en 1O80 schoolbaden totaal 1591 baden Tijdeiyk onderwijzer Tot tijdeiyk onderwgzer aan de O L school te Nieuwerkerk a d IJasel is benoemd de heer P W Bos alhier Rumbvee aan de Cru s Rundveecentralt De Cnsiö Kund veecentral e zal op 14 Dectmber van 8 10 uur op de Veemarkt te üouda gelegenheid geven rundvee ten verkoop aan te bieden Internationale Orde van Goede Tempelieren Openbare vergadering Op Woensdag 29 November te 8 uur zal ill het Blauwe Kruis voor de atd Gouda van de Orde van Goede Tempelieren Mr Dr P IJssel de Schepper oud vice ptesident van de Rotterdamsche Rechtbank spreken ia een openbare vergadering over Alcohol Misdaad en Reclasseering De bijeenkomst zal worden opgelui sterd door zang en muziek Oiienbare aanbesteding voor school behoeften en handwerk benoodjgdheden Op Dmsdag 5 December zal door Burgemeester en Wethouders m het openbaar worden aanbesteed de levering voot 1934 van school behoeften schriften en handweikbtnoodigdheden voor de scholen in deze ge meente Belangstellenden verwijzen wy naar de bi i reffende advertentie Collecte voor de kindervoeding Tot Heil des VolkB De ten bate van de kindervoeding Tot Leil des Volks gehouden collecte bracht ƒ m S fi op De Pluimvee en Konijnen tentoonstetlmg voor Gouda en Omatreken De Pluunveeen Konynenhoudersverfeniging Gouda en Omstreken heeft Zaterdag en Zondag in Vredebest alhier een tentoonstelling gehouden Ër waren ruim 200 imendingen tezamen een pracht cudectie ditren vormende De extra eere pryzen vielen als volgt ten deel Beker voor de mooiste inzending groote hoenders G J vau der Horst zilveren medaille voor de mooiste inzending groote hoenders op 1 na P van Koers beker voor de mooiste inzend ng krielhoenders A Loriua medaille voor de mOQiate inzending krielhoendera op 1 na O M Teekens beker voor de mooiste inzending konijnen groote rassen W Adriiianae zilveren potlood voor de mooiste inzending kcnijnen grt ote raasen op 1 na E Rietveld ets voor de mooiste inzending konynert groote rassen op 2 na A Radix beker voor de mooiste inzending konynen midden rassen F Jenné zilveren potlood voor de mooiste inzending konynen middenrassen op 1 na B Remeijer zes fruitmesjes voor de mooiste inzending konijnen middenraaaen op 2 na A Hart beker voor de mooiste inzending konflnen kleine raaaen B Remeijer garnituur voor de mooiate inzending konijnen kleine rassen op 1 na A Radix eere iJ8 voor de mooiste Inzending sierduiven Zwaluw en De Bruijn portefeuille voor de mooiste inzending sierduiven op 1 m H Schneider sportachllderij voor de mooiste inzending postduiven C J Boer zilveren potlood voor de mooiste inzending postdui fn op 1 na J J G Jongeneel Voorts werden toegekend 11 prijztn van her Nederlandach Merkenbureau voor Pluimvee en Konijnen 108 eerepryzon 90 eerste prijzen 49 tweede prijzen 15 derde prijzen 8 zeer eervolle vermelding en ó eer volle vermeldingen Agenda fhaha Theater tot en met Woensdag Het lied aan den Bosporus Schouw Burg Bioscoop tot pn met Maandag Seizoen in Qaïro Réunie Bioscoop tot en met Maandag Moederliefde en De mysterieuze hoeve Nov 8 uur Geref Kerk l rfmarkt Ds Pokkema voor het Chr Comité voorWinterlezingen Nov 8 uur Blauwe Kruis openbare vergadering van de afdeeling Gouda van de I O G T Nov 8uur precies Nieuwe SchouwhurgTweede AbonnementsvoorstclUng het Centraal TooneeL UIT D£N OMTREK vindt nog een ontval plaats waarvan de St Hoogenttan Verburg het slachtoffer woïdt Met een kneuzing beneden deh enkel wordt hij weggedragen Hoewel O N A na de rust door het groote enthousiasme meermalen voor doel komt blyft de voorhoede te onproductief te zy om te scoren v d Jagt weet evenwel vnor Steeds Hooger nog eenmaal het net te vinden maar hierna komt geen veraodt i mg meer in den stand die de verhouding rrijwel weergeeft De standen luiden Afd II 2e klasse A HAAöTRfiCIfT De winkelweek vry groot aantal belangstellenden Een had zich Zaterdagmiddag in de bovenzaal van café Both vereenigd voor de officieele t pening der winkelweek De heer M Eegdeman voorzitter der winkelweekcommissie heette allen hartelijk welkom inzonderheid den Burgemeester die door zyn tegenwoordigheid blyk gaf van medeleven met de winkeliers Tevens bracht hij dank aan het gtmeente bestuur voor de ondervonden medewerking Voorts verwelkomde hij de Wethouders en raadsleden de verdere genoodigden en verzocht den Burgemeester de winkelweek te op en Het deed deai Burgemeester genoegen met een kort woord daaraan gevolg te kunnen geven Z E A stelde de uitnoodiging der commissie op hoogen prys Hij heeft bewondering voor de energie der bevolking om in een moeilyken tijd als deze nog een winkelweek te organiseeren en wees op de lagere Inkomens waarvan de middenstand toch rt eer den terugslag zal vinden Vooral in de kleinere plaatsen ondervindt de winkelstand de geweldige concurrentie der warenhuizen die door de verbeterde verkeersmiddelen i oor een ieder gemakkelijk te bereiken zyn De Burgemeester hoopt dat de commissie In haar opzet zal slagen om een ieder te toonen dnJ de ingezetenen ook in haar eigen plaats goed kunnen slagen waarna Z E A de winkelweek geopend verklaarde ATHLETIEK Velocitaa Het bestuur van Velocilas brengt ter kennis dat naast haar trainingatijd op Zaterdag gedurende de wintermaanden ook Donderdagsavonds van 7 9 uur in de zaal van de R H B S zal worden geoefend Buiten verautwoordelykhBid der ItedacUj radionieuws Hilversum 5 li0 Zang en orgel 6 03 Concert door de The Ramblere 6 30 MuKikiini babbeltje door Piqt Tiggers 7 10 Dr H Peeters bespreekt het book Men agamat Ueatli btrijdeis t en rfen doud Paul de Kruif 7 30 Concert tlöor het V A R A Or kest 8 10 S O S beric ttan 8 I2 Oude muziek 8 30 Conceit door het V A R A Oikest 9 15 Vaz Dias en giamoioon 9 30 Vervlog conceit 10 00 Opvoeung van Dne Centen lO öO MuzikauJ allerlei Huizen 5 00 Concièrt door het Amhemsch Instrumentaal A O V Trio 6 50 Viagenuurtje 7 15 Nieuwsberiohtm 7 30 Vragenuurtje 8 00 Conceit door het N C K V Stnjkorkeet en orgel 9 00 K Lanternians oven Wflke boeken moeten wij voor onze jongens en nioisjes koopen 9 30 Vervolg concert 1000 Vaz Dias 10 30 Qramotopn De leorganieatie van het Lager Onderwas Mynheer de Redacteur In de voorstellen van Burgemeei ier en Wethouders betreffende eventueele reorganisatie van het Openbaar Lager Onderwga h t 8 wordt gesproken va i de onderwijsorganisaties Ter voorkommg van mioverstand zü erop gewezen dat het hier tilechta betreft de twee zeer nauwverwante vakvereenigingen Bond en Ned Önd Genootschap Voorzitters respectievelijk de heeren Van Spengen an Verjaal beiden werkzaam aim cchool 2 I De door hen voorge stelde voor het onderwijs zoo n deelige men denke o m aan d totale opheffing van het afzonderlyke achtste leerjaai en voor de gemeentei nancitfn veel te kostbare regelin f zou m i door do Vereeniging van Hoofdein van Scholen stellig niet kunnen worden aanbevolen U Mijnheer de Redacteur dankend voo de plaatsing Hoogachtend Uw dw dnr l l HOGBNDOORN Voorz d Ver v H v Sch l aatste Berichifr L KAADtOUZi UIE N St Een bijzondere leeratoel aan de Leidsche Univeniteit voor plant en dierkunde Bij Kon besluit is het Leidach Universiteitsfonds gevestigd te Leiden aangewezen als bevoegd om bij de B aculteit ier Wl en Natuurkunde aan de Rijks Dniverhiteic te l iden een bijzondere leerstoel te vestigen opdat door den daarvoor te benoymen hoogleeraar onderwijs wordt gege en in dt algemeene planten dierkunde Pater Lucien t Ker overleden DEN HAAG 27 Nov Op TS jarigen leeftijd is Zondag te i GrïiVenhiigu oveiledenPater Lucien Steger die m verschillen iep aatsen des lands liJt l iu st te sGruven hage tot 1925 zijn herderlijk amb vervuldeen ook bekend waa als schrijver en als componist van verschillende gezangen en liederen Beurs van Amst am vvLSSfe LKt KRSKN a4 Nov 37 Nor Uflicleel Londen 8 14 8 31 Bèrlyn 59 19 69 Paiijs 9 7iJ 9 711 Brussel 34 53 34 57 Zwitserland 48 08 48 07f Kopenliagen 3640 36 76 Stockholm 42 42 50 Oslo 40 96 41 36 New York 1 63 1 5G Sfiet Ofhcieel Praag 7 3U 7 57J Madrid 20 26 20 26 Milaan 13 08 13 07 BeuraoTersicht De stemming op de Amslei dainsche fondsenmarkt woid heden beheerscht door dfe beridliten Uit TnJdië dat slechts het plan om de rubberproductie te vtirminderen het z g quota schema kans Van slagen heeft IJoar met de voorboreniing van het plan echtBT minstens 6 maanden gemoeid ia kan de uitvoejin dien tijd sterk toenemeh en leze overweging was het die do stemming afbreuk deed Allereerst werden Amsterdam lubbers die hedenmorgen nog 101 noteerden Kf roffen het fonds daalde in den loop van den middag tot 94 waarna sledhta een licht lieratel volgde Ook de minder courante soorten vf rkeerden in reactie H V A s werden door dte rubberberiohten benar deeld Het fonds daalde tot 157 hetgeen 6 heneden het vorige hIoj was waarna het zich eenigszina gedresseerde Ned Ford liepen 6 pet op n ter invloed van de mededeeliniif van België dat de Belgische Ford 40 i ct H h t fonds terugstort Philips Aku s en Unilevers nauwelijks prijsihoudMid C de wisselmartct steeg het ptmd boven BZO de dollar liep vao 1 56 tot 1 58 op Ue Fransabe franc as vafit op 9 71 PORT KN WftOtTIIUDIil VOETBAL Uitslagen van Zondaj 26 November AFD I Iste klasse Ajax ADO 2 0 HermeaDVS HPC 4 2 Haarlem VSV 0 2 t Gooi Peijenoord ZFC Sparta 2 Q 3e klasse D Holland ZINC 8 4 Elinckwijk Baam 2 2 Apusvorde Vriendenschaar 0 0 Culemborg HVC 4 0 ZeistBodegraven 0 0 4e klasse F EAi V oorwaarts 4 1 Quick Woerden 3 2 Uren Kampong 6 0 Amersf Boys PVC 4 1 AFD 11 Ie klaase VUC KFC 0 2 Xerxes DHC 5 6 Excelsior HÜverBUm 1 1 Stormvogela HBS 0 3 DFC RCH 2 3 2e klasse A Hollandiaan Olympia 5 2 RFCHW 7 2 CW Unitas 4 3 Quick Alphen 5 5 VIOS SVV 1 0 2e klasse B ONA Steeds Hooger 1 3 Overmaas Fortuna 1 BEC VDL 3 2 3e klasse C De Musschen OVV 2 1 VFe Coal 3 1 Tranvalia St Volharden 3 1 RDM Scheveningen 2 5 GSV DH S 4 0 4e klasse D Haastrecht DCV 3 5 Moordrech Waddinxveen 2 3 Lckkerkerk nSchoonhoven 2 5 Rea 2e klasse A Fortuna 2 BMT 2 5 3 Alphhen 2 Quick 2 2 2 Gouda 2 Feijenoord 2 1 2 HW 2 Hermes DVS 2 1 2 Res 2e klaase B Olympia 2 DFC 2 3 4 Excelsior 2 Xerxes 3 6 Sparta DCL 2 5 3 Unitas 2 Neptunus 2 3 1 Steeds Hooger 2 R F C 2 1 9 Res 3e klasse A AfiC 2 HW 3 1 4 HDV 2 Alphhia 2 1 3 VUC 3 LFC 2 4 3 Res 3e klasse D SW 3 GSV 2 9 1 VOC 3 ONA 2 1 f OUVro 2 RDM 2 5 4 DCV 2 Neptunus 3 6 5 AFD IH Ie klasset AGOVV Heracles 0 2 Tubantia Wageningen B 1 Bnt chadé Vitesse 9 0 Go Ahead Enech Boys 82 PEC nHengelo 9 1 AFD IV Ie klasse LONGA BleiJ er heide 5 2 Willem II BW 1 1 PSV NAC 3 0 MW Middelburg 3 1 AFD V Ie klasse Velocitas Fri ï3land 7 1 Be Quick FrUia 8 2 VeendamLeeuwarden 1 1 AchilieB GVAV 4 4 Alcides Sneek 4 5 Junlores Hermes DVS SW 2 2 RFC VOC I 0 Feij e noord Sparta 2 3j G mda Neptunus 2 5 Goudsche Voetbalbond Ie klaaae O N A 3 Bo8k Boys 2 4 1 Moercapelle Gouda 3 4 3 Nieuwerkerk Dilettant 1 8 Bosk Boys Zwervers 1 0 gestaakt Gouda 4 Olympia 3 1 2 2e klasse A Waddinxveen 2 Moordrecht 2 6 Olympia 4 Haastrecht 2 1 3 Schoohoven 2 Gouda 5 7 1 Woerden2 Oudewater 2 2 GSV 3 ONA 4 7 1 gestaakt 2e klaase B Dilettant 2 Stolwijk 2 1 Zwervers 2 Schoonhoven 2 1 Gouderak a Ukkerkerk 2 3 1 Bergambachht Ammerstol 1 0 3e klasse A Nieuwerkerk 2 Gouderak 3 1 € i Voorwaarts 3 Groeneweg 0 23 3e klasse B Oudewater 2 Groot Ammera 2 3 Schoonhoven 5 Ammerstol 2 Ie klasse C Bosk Boys 4 Voorwaarts 05 Woerden 3 Goada 6 3 0 Vodegraven 3aio K peUe 8 8 0 door UADIO TELEGRAFISCH VEE fïKKlCrt 27 Novemiwïr Verw i iiting Matige tojdelijk welhcht toenemende O t t Z O mri meest betrokken wellicht eenige regen of natte sneeuw weinig verandering in tamperfrtHor jiche volk ondermijnen Zgn artikel vindt 7ijn hoogtepunt in den eiach tot onmiddellijk terugkeeran naar den gouden standaard In politieke krinsfen beachouwt men de uiteenzettingen vfi Smith als een stormstin dat belangrüke binnenlandsche politieke con equentiea zal kunnen hebben De American Telephone en Telegraph Company Jieeft medeg ileeld dat zy weigert d n N fi A code te ondertee enen I neiüand Ontslagaanvrage Van den heer Vliegen an dte Koningin aangeboden In autw uoid op da vragen vajo liet IVeede Kamerlid Van der Hoeven deelt minister i e Giaeff mede djit iiij hot vierzoek vaa den lieer Vlit gen om ontheffing uit zijn lunctiie vajp lid der Nederlond che delegatio lei ontwapen ingsconfeiienliy met gunstig adviee aan H M de Koningin heeft voorgelegd G en voorjaarscampagne van aardappeloogst 1933 Nu de uitvoer van eonsumpti6aai dappe len vrijwed slop staat heeft minister Verccïiuur t e6lot n aan de aardapelmeetindustrie bekend te niaksn dat aij van den oogst 1933 geen voorj aai acampagne aal mogen houden Hierop letten Poeder en tabletteii zyn aHéén echt al i de verpakking voowsien i van den naam Mönhardt Let by het koopen daar speciaal op want dit alleen garandeert U de echtheid De loonen van Amsterdam De gemeen raad van Amsterdam heeft de nieuwe loonen der werklieden met 23 t en 20 stemmen goact keurd maar den voorg steld en kmtterbijalag met 34 tegea 19 stenmien verworpen iiiarna is de zitting geschorst ten einde B en W gelegenheid to geven tot nieuw beraad Tot opheffing van het Criaistonds is besloten Muziekhistorisch Mua m Scheurleer De gemeenteraad van s Gravenhage heeft heden goedgekeurd het voorstel van B en W om het Muziekhistorische Museum Scheurleer aan te koopen voor de gemeente voor een pryd van ƒ 75 000 De salariavermindering van het Rijkspersoneel Het Oorr Bur meldt Zooals reeda word bekend gemaakt heeft de regeerjng besloten tot een herziening met ingang van 1 Jan 1934 van de voor het Kykspersoneel geldende bezöldigingsregelen v n nj in dien zin dat alle aalarisseB met 10 zullen worden verminderd waarby echter het minimumbedrag van den kinderbijslag op ƒ 60i per kind gehandhaafd zal blüven Tenslotte ia door de regeering nader beslist dat Je kintierbijslag van ambtenaren met 4 en meer daarvoor in aanmerking komende kinderen niet zal dalen beneden het thaii i door hen aan kinderbysta i üncten bedr ig zoolang hgt aantal kinderen rfaarvoor bg il ig wordt genoten hiet vetn incerd iSfotaris H Heynen overleden Naar wQ vernemen is na een korte ongesteldheid te s Grav hage cr erledenNotaj is jü tïeynen een bekend perioyn lykhejd in de residentie loor ijn arbutd opmaatschappelyk kerkelijk w liefdadig gebied GEMENGD NIEUWS Door een koe omvergeloopen Vrouw dood getrapt Te Geesteren onder de gemeente Tubb rgen heeft een on uk met doodelijken afloop plaute geliad ineidt de Msb Toeni de 60jarige ongehuwde mej 8 de koeien uit de weide lliaalde en op stal bra dit liep een der dwien liaar oriUerateboven waardoor zij kwam te vaJlen tei wijl het dier haar bovie idien op het boofd tra te De onyeiukkige kreeg een ernstige scbwielfractuur en Ie dood trad bijna terstond in Gekookte eieren in koelhuizen Een bekend eierhandelaai die geroeid de maikt te liai iieveld bezoekt heelt een proet genonien niet het opslaan van gekookle eieren m koelhuizen welke proef mistekend js geslaagd Moaht deze proef die a s ente op grooter schaal z worden herhaald inderdaad goeOe resultaten opLev eren aal dit wol een goheele veiandenng in de ooneerveering van eKirtn geven aldus de N H Ct Groote knoeierijen bij de nindvee aanbieiUng Hoe het helpende R k wordt tjedrogen Men meldl nan het Persbureau Vaz Dias fat de Ciieis RundveecentraJe de levering an Irathtig lundveo in de ZuidIJmhurg Fche plaatpen Valkenburg en Sittard pJot i heling beeft op f pl Dit houdt veiband i met gebleken f MOote knoeierijen Het a t n i vast dat lalJoo en vrehandielaren in het naburig lïcJj ie zeer minderWaandig I drachtig vee met lentallon zoo niet hou I ter Ttallen hetitx r npgekoobt tegen bespot tflijk lage pn n Uo beesten werdipn dan ovei de NedeiliUHiRi h © pi ens pesmokkeld en in N deriftnd tiiL t 0 len bjj de levenfig voor de Rpgp MinL aarhif dan veoi hooBeiP prijken do r int Ri k wordejj betaald Dp organlpflfif an ï v n roofen smokkelbandel eó knoeici ijpji is ook na ir andere Tileenten in Nederlmd iiittjohreid o a 70U het vee in L i octe vi a titauta s naar i Hertosenbos fi woi dpn vervoerd Ook dflflr ewnHPf is htt n gewaarschuwd fn overaJ worden Tiaatreseleii ïenomen om den knoeim n dm kop in te drnkkcn Kindje in wieg verbrand Te Viigtit ts gtelöFPn een train fh ongeluk gebpuiKl Een twee mdiinden 6nd kindje der familie Win t Itogaert is jammerlijk verbrand toen da wif g welke bij de kaehel f tond vlam vatte j e moeder was kort voor het ongeluk Juïst even weggogaan Van partijleiders tot regeerders Algemeene Vergaderinig van den Vryt jDenu Bond Dank aan Mr Marchant en Mr Oud voor hun parlementairen arbeid Een motie van vertrouwen aangenomen 1 l jioniiigvu w iaiiUiUatf en Zondag üü ajjomeuno VBiBaUeiing guliuuden aa deu V ti iiuiig DeniocaaMw i t n iluud Doui dtai lieer Mr W 11 M Werker wera i üö vertegeawoordigfib der FetJi riitie8 v der afdeeliii eu wviKom gedieeten Het onder zeer bijzomitMö omatandigueden z Kl T WfiKer in zijn openingswoüiid vaa de bijeenkoiiiat tiat des aJgoJiieeno vei Qdwiing van onzen Bond plaala heeft Uo twee mannen üie zoovele jaien onderbciieideniijk ter linker eu lei rechterzijde van dem preeident gezeten waren liebben tiunno plaatsen verlaten Het waieu juiat diegenen die gij zoo gei uiiiien tijd als de politieke tewleiö van onzen Mond hebt bostihouwd Wij allen voelen li t vreemd aan dal wi de otem van Maroiiant niet meer auLlen hooi en ais iwUtiefee ondeiwerpen aan de orde zijn en wij geivoelen dit als n root vertiee Doch ook weten wij het een verlies van vèrhli ökkende beteekenis jndie i wij Oud niet zullon iiooren als eiUe Jiger van lioulUbeöluui svooi btelleu Oud die zoozeer liet middelpunt was van Ue piopagandibtibclie actie onzer partij De btelbelmatige opbouw onzer ongani butie onze doelbev uste piopaganda danken wjj voor een groot üeel aan omzen afgetreueu seeretanspenniiignieeöter die ook aan liet financieel helieer van on en Bond een UecJiten grondslag gaf De loop der gebourtonaaaen deed beide mannen ook Jiunne zetels in de Vrijz Dem Tweede Kamertiattie verlaten In de jaren die aoliter ona liggen hebben zij plaatsen mgeiibmen in ons i arlenient van meer t 6tuekenia dan die waai up enkel de omvang onzei tractie aanepr ak gat De Vri K Dem Dond zal in dankbaarheid zieh heimneren wu deze beiden m en builen het parlement en ook in onze ja irlijksctie vergadering voor ons hebben beteekend ypr trad lueibij in uitvoerige politieke bescliou wrngen in den loop waarvan luj er op wees tioe ieder dia medearbeidt aan de vervulling der evolution ai ue ieivensbeöchouwing thans wordt bedreigd Na Mr Werker heeft Mr Joekeé het woord gevoerd over den algemeenen politieken toest itnd daarna was het woord aan Mr 1 J t Uid MiniBler van Financien Minister Oud aan het woord Het 8 ttians voor de vierde maaj aldus vmg spr aan dat ik op de jaaiiijkscjfie vergadering van onzen Vrijainnig Demoorap tilled Bond eenige beecihouwmgen zal npuden over de oecononnBche en Iinancieele crisis loder voig d jaar moest lit consto leeren dH toestand weaer ernstiger was geworden Ook dit jaar is dit helaas het ge In 1929 n clieen bet aijes d n goed in kanj uit te gaan In het befdrijfsteven waa volop wei k Athteiaf kujinen wij het ons bijna niet mcpr voorstellen hoe ij zoo dptimistisoh liehben kunnen zijn Uitvoerig ging spr de vei schUlénde Oeeonomische ver8 iii n8elen van den wereldoorlog na waarna hij het vrijihandelsstandpufit l ebandelde Volledige autarkie 7ou voor Nwlerland een ramp zijn aan weiker gevolgen men bleelits met huwenng kan denken Ades dlenj 81 op gezet ta worden om onzen uitvoer zooveel mojjeiijk in stand te houden en wij moeteti ons daarvoor zoo noodjg t elangrijke opofferingen fgetroosten Onaie invoer zal zoo mogelijk moeten worden dienstbaar gemaakt aan de tievordermg van den uitvoer De offers die dit van ons volk vraa opentjaren 2ieh voonaJ in het duurder worden van verschillende producten Zou aan de pi ijzen dej landbouwproducten den vrijen loop zijn gelaten dan zou dit beteekenen dat w el de verbruikers van die producten zouden profiteeren doch dat de producent ten gionde zou worden gerloht Wat voor het landbouwbedrijf geldt geldt ook voor onze indiistrie Ook de contingeoteenngsmft atre 6lPn hebben t n slotte geen andere btrekkmg dan het tegengaan van pnjHbeoert Uitvoerig besprak spr de Iwmoeihig vaa de overheid in hef productieproceo Het behoeft e verwonderen zoo merkt spr op dat de drang naar het iiieuwe zich in ona tijd mej zoo ongekende hevigheid openbaart Slechte oeconomiKche toestanden werken cntiefc c bet bestaande critiek op die regeering vooral m de hand Het is niet zoo heel moeilijk m tijden als dfe tegenwooiidige geheele drommen van ontevredenen achter zich te krijgen wanneer mem zicti tegen de regeenng licht K 18 niets nieuws onder de zon Spr vraagt liier vooraj de aandacht voor den noodtoestand van onze staataflnan ciën Noodtoeatande is hier jjeJcer geen overdreven wooi d Waa ooit het te overbruggen tekort zoo groot in Nederland aia op de l grooting vOor 1934 teen een bedrag van niet minder aJi 190 mUlioen gevonden moest worden Met kleine middelen viel hier niet te werken Oobamïbartig moest hot me erin Ook bleef belustingverzwaring en CPU groote belastin erzwaring onvermijdelijk He groote probleem w s daarbij tte rochlvaardigheid te betrachten Niemand weet beter dan dfe minister van finanoiin giiia iiet niet bwer oo uioeslt n woj onze t t vmaH nt jin toKie veibruikylieltmgen Öuitkd zai de ümi tbelasting wat haar opmeugst betreti dü beiaiigiijkste rol gaan ZIJ de gemeenteUlke lelf standi gheid wtfiibc lij aun te las leii Niets is uunder waar dan dat Het aiourte beginsel der geuieenteüjke autonomie vindt bij de legeeiing niej aleclits erkenning docii groote waurdeeiing Wie echter de u utononiie wil iiandhuven moet bereid zijii de wrantwoordelijklieid van die handhaving te drageui Vutonooin bestuur m dagen van voorspoed Itgeen kunst doob wie in dagen van tegenspoed zidi z H weet te blijven veidient imze lioogste waaideemig hr zijn ef geluk1 ig lu Nederland velen die dit begiijpen De Minibtei bepleitte de noodzakelijkïieid i iUi de gajdlieid van ons betaalmiddel Het deprocieeien van het geld moge aominigen kunnen helpen het verooraaaktgroot onreuit aan tatJooz anderen De ervaring heette voJidoeude geleerd dat van een mflar Uö niet do kapitalisten doch de kleinen het blnclitoffer worden Rede van Minister M rchant Minister Maiehaht niet applaus door de vergadernig begroel bespruk de beteekenis van het tlians verktrektfu halfjaar van ons bewind Allereerst zette spr uitvoerig uiteen dat discipline noodzakelijk is ook discipline ia onze eigen geesten leder moet tracliten rustig te blijven in zijn denken Wi moeten de feiten nauwkeuiig waarneftnen en de heJaugnjke en mmder belangrijke feiten len in de juiste ondeiHnge proportie Ue geestelijke discipline detze zelfbeheerschmg laat iezen tijd veel te wenechen Ze laat iner en daar te wensohen ook m onze partij Het behoeft geen beto dat dg eischvan ftet gediscipüneeixte apparaat sterkerklemt in iij ien wdAnn volutionoire bewegingen zich tia ht$n baan te brek i Delegeeiing is geroepen ona votk lauga moeilijk bega anbare paden nitS zekere hand teleiden 1 Zij heeft daarbij ntiodig een gemakkelijk functionnecrend bekwaam beöluursapparaat Zij moot op zijn voortduremde medewerking kunnen rekenen Het i Preekt daaroih vanzelf dat geen tofr tta d houdbaar ia aiarbij ambtenaren der regeering een stujt jisachen de beenen komen stelten Vandaar de ukaae gericht tot de ambtenaren He ia een waarschuwing meer met rfet is geen artikel van een strafwet In de kritiek daarop geoefend klinkt ergens een valsche noot Voor verstandige en goedwillende ambtenaren is er niets veranderd Er zijn er echter aJtijd geweest die hunne gedaciite aldus formuleerem buiten mijn ambtanlijke functie ben ik vrij behoudena mijn vecrplichtingen als fatsoenlijk man Ik ben dua ook vrij om da regeoiing aan te vallen ik wil van die vrijheid het luimste gebruik maken Ik wil daarom weten hoe vèr ik kftn gaan zonder tegen de lamp te loopen Voor die gedachte is in dezien tijd in Nederland getn plaata De positie van den ambtenaar Niet ieder S hijnt dit te begrijpen De ipceering heeft nieffs anders gezegd don dit denkt om de lampl In het ftnibtenareojTecht is nieta veranderd Ben inbeperkt recht op vrijheid van Bprdten en schrijven voor ambtenaren bestaat niet ® heeft nooit beataan Noc i in de Orondwet noch ergens eldfera is dit recht omBcJireven en het volgt uit geenerlei beginsel of conventie Het is onlogiscJi en met liet karakter van de redhtsviarhouding tuBftc hen overheid en ambtenaar lijnrecht in strijd Er is niets ongeoorloofd geworden wat vroeger geoorloofd wa maar er ia evenmin iets geoorloofd geworden wat vr er niet geoorloofd was i e tweede regeeringsmaatregel die in de zeamaandsehe periode storm ontketende en dien ik zoo vervolgl spr aan ons beginsel wil toetsen is de Bchoolopheffing Als men naar de inspecties ingedeeld de dialocatie van de aeholen van alle soorten ziet op dJe kaart is onmiddellijk de overtuiging gevestigd dat zij ondoelmatig zijn uitpezet Ik zeg niet dat constructie van de sdioien van den aanvang alom ondoelmatig ia weeat doch het gfSieei is thans ondoelmatig en dientengevolge duur Wie hier blijft etaan bij de beawaren van elk geval stuk voor etuk en over geen bezwaar vermag been te stappen hij zal het onderwijs niet redden doch hij zal het vernietigen Tegen den drang van het vasthoudende conservatisme dat zi blind staart op elk gpvaJ dat het vtui het onderwijs in zijn geheel en van den p eelen dreigenden toestand uit het oog verlieBt tesen dien drang in moet de reorganisatie met kracht en snelheid worden doorgezet Zat dit zijn tot aciiade van hlet öndierwijs zooals het thans ief Ten deele ja maar erootendeele neen Ala men mij aan hot hoeveel moeite het velen kost dehoog bof werk laat zal ik de voorwaarden achej n fingw q te brertgen Men kan op dozert j voor een gezonder leven van het onderwijs wBff niet heei veel verdiff gaan hii etezen J ai hadden wij geld in o rvloed ook dan cnslêtijd iaat de mkomatenbeiasting ons moest höt tchip op ie helling volkomen in den fiteek Haar opbrengst P ik weet hot beter dan wie ook wij Kijn daalde in weinige jaren met ongeveer de hier in een strijd teredht gekomen tussohen helft En met da meeste andere belastingen openbaar en bijzonder onderwijs Maar willen de menwhen tiit onze lederen die mij aanrijding tusichen een 3 tona last wagen en een luxe auto ondertockt de politie de zaak grondig Wie Aspirin grondig laat ondersoekeiii lal vaststellen dat het echte Aapirln ateëdi juist en betzelfde gedoseerd is in tegenstelling met namBak Asplrin zonder Bayep kruis en de vele andere namaak Vandaar ook tijn buitengewone werkiuni held aanvallen en verdenken Aiij leeren door welk politiek beleid ik tuaaohen deae klippen door moet koersen Wat ik tot dusver van hen heb vernomen bewijst alteen dat zij van deze zaken geen begrip hebben Zij vragen om wetsontwerpen iwaarvan de verwerping zeker is zij bevelen een weg aan waar langs wij jammerlijk zouden verdwa len Zou de partij geen geduld meer hebben 0111 ai te wacht n wat vaa de zaak teie cht zal brengen Als MJ maar één ding iicli niet verbeeldt hej kan niet te dikv ijls worden lierhaald dat tiet onderwijs kan woiden gered zonder elke bezuiniging die ii Ogelijk IS Verbod van particuliere wapenfabricage De vooiöteilcn van de afdeehngen Gouda en Dordrecht tot het beramen van zooveel mogelijk maatregelen om de particuliere wapen fabricage in Nederland te belaaten of te verbieden gaveji mr Joekea jid der Tweede Kamer aanleiding tot een toelidhting van het prae advies omtrent deza vooirblelleii van het boof lbestuur Spr deelde mede dat een coiiiité waarin zitting hebben een eocianl democraat een officier een anibtenanr en spr niet een ijverig secretaris een rapj ort omtrent vraagstuk dei particuliere wapenifabncage heeft vaatgestield De commisaie is tot de conclusie gokomen dat liet met nwgelijk is te komen loj afdoening van dit vraogstuk zoolang de verschillende staten ten aanzien van de bew apening niet tot overeenstemming zijn gekomen Verbod van particuheie w apen fabricage zou Uians ataiten er toe dwingen If te fabriceeren voor kleine landen zou dat onmogelijk zijn en wanneer zij bij andere landen moeten koopen wfjst spr op de minder gewensohte politieite gevolgen daarvan De commissie meent dat slechts toepassing van een controle systeem mogelijk zou zijn Met het oog op dit alles lieett het hootdbofatuur in overweging gegeven aan de Ka merfractie over te lat i op welkg wiJM zij het beste met in de door do afdeeling DordiieicJit bedoelde nchting werkzaam w kunnen zijn lïierna gïhg de vepgridering over in een huishoudelijke bijeenkomst ten behoeve van nog afdoen van punten der huishoudelijke Pig ndo Een motie van vertrouwen Na een zeer breedvoerige discussie en een rede van den heer Ketelaar heeft het congres een motie aangemomen waarin het aijn vertrouwen uitspreekt In het beleid van de zittende V D ministers Na deze uitspraak werd den heeren Oud en Marchant die de geheele vergadering bijwoonden een ovatie gebracht Het congres nam eveneens een motie aan waarin de V D B verklaart den strijd voor de nationale ontwapening onvei zwakt te zullen handhaven Bij de behandeling van dezo motie verklaarde pix f Van Emhdeni zich niet te kunnen vereenigen met het feit dat de V D Kamerfractie vóór de Dofensiebegrootmg heeft gestemd Het congres benoemde tot voorzitter van den V D Bond prof mr Kranenburg uit D iden MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 27 Nov Aangevoerd 127 magere runderen 300 vette lundteren 180 vette kalvelen 23 graakalveren 1041 pchapen of lammeren 806 varkens Prijzen Koeien Ie kw 55 50 2e kw 48 m 5e kW 32 36 Ossen lo kw 52 64 2e kw 4046 3e kw 34 36 Kalveren 1 kw 85 95 2e kw f 70 75 3e kw 45 65 Schapen Ie kw 38 26 kw 54 3e kw 28 Lammeren 4054 28 Varkens Ie kw 38 2e kw 36 3e kw 33 Zoutora 32 30 alles per K G Schapen 1815 7 lamineren 15 12 7 bel in per stuk Vette koeien on ossen aanvoer minider handfil flauw prijzen ongeveer als vorige week Vette kalveren aanvoer minder handel zeer flauAv prijzen als vorige week Varkens aanvoeir mindot handel tamelijk 2 aoort iets hoocer andefle soorten dezelfde prljeen Bewapen aanvoer mindler handel slecht 2e en 3e soort mmder in prijs De geheeJe markt was zeer flauw gestemd OT werden geen schapen voor export verkocht Zeer zware varkena gingen tot 2 ot boven noteering Kaasmarkt Oudewater 27 Nov Aangevoerd 50 partijen 2250 stuks 11250 K G Prijs Goudsche kaaa met r m Ie srt f 26 27 26 art f Sr TA zon der r m geen aanvoer Handel maAig Het CrbUbotermerk E e 4 ifcZuiveloentMd maakt bekwd dAt behoudens tufcaehenNjdsche Mjifging voor de week van 26 November tot en met 2 December de prijs vewx het crlsisbotermeric op f 090 per kg lan die VfliD de vervoervengunning voor buitenland ah boter Op f 1 10 p r kg ÜB vBfltgeeteld STADSNIEUWS GOUDA 27 Nov 1988 Gemeenteraad Op Woensdag 29 November De Gemeenteraad is m openbare vergadering byeengeroepen op Woenadag 29 Nostmber W66 des namiddags 7H uur Aan de orde komen de volgent punten Het voorstel tot het benoemden van eeii hoofd der O L School voor U L O Het voorstel tot verlenging van het tydelijk dienstverband van den klerk Ie klaa bü den Stortingsen Ophaaldienst A van det Giaafi Het voorstel tot opheffing der O h School no 6 Het vooïstel tot afschaffing der vakonderwijzers Het voorste tot opheffing van het 7e leer jaar aan de O L School no 2 Het voorstel tot het verleenen van medewerking exartikel 72 der L O Wet i920 voor de aanschaffing van leermiddelen voor de Prinses Julianaschool Het voorstel tot wyziging der Algemeen Politieverordening voor de gemeente Gouda Het voorstel tot wyziging der verordening op de winkels 1 uiting Het voorstel betreffende de splitsing van dta Oostpolder in Schieland Het voorstel tot wijziging der verordeningen regelende de voorwaarden waarop gas over gewone meters en electriciteit worden geleverd in verband met de erkenning van gaafittere en installateurs Het voorstel tot ruiling van grond geïegeii aan de Vierde Kade hoek Hieronymua van Alphenstraat met de bouwvereeniglng Het Volksbelang Het voorstel tot verhuur van terrein gelegen aan den Graaf Florisweg aas de Volkstuinvereeniging ienoegen na Arbeid Het voorstel tot verhuur van grond geli gen aan den Bodegraafschen Straatweg aan den heer E C van der Kley Het voorstel tot verpachting van den To aan het Goudsche Rgpad met bübehoorende boerdery Het voorstel tot ingebruiügeving van een getteelte van het Veemarktterrein aan den heer J L Hulleman Het voorstel tot voorloopige vastatellinj van de rekening dienst 1932 van het Openbaar Slachthuis Het voorstel tot belegging van kasmiddelen Het voorstel betreffende het weigeren vun een standplaatsvergunning op Ket Stationsplein aan H Oakam Het voorstel tot het nemen van een afwijzende beschikking op het beroep Ingesteld door J P Dessing tegen een beschikking van Burgemeester en Wethouders tto weigering eener bouwvergunning voor den bouw van 4 garages aan de Krugerfaan Het voorstel betreffende de beveiliging er burgerbevolking tegen aanvallen uit de lucht Vaststelling kohier achoolgeM over 19 iy34 van de inrichting tot opleiding n onderwijzeressen en hoofdonderwylereSBeii aan de bewaarschool Wijziging begrooting dienst 1938 en verder voorkomende zaken Belegging van kasroUdelen De Kaad besloot 23 October j l tot bélefgïng van kasmiddelen der gemeente i schatkistbiljetten en of promessen In verband met de lage netto rente welke mtanoteel niet deze belegging gekweekt wo t konden B en W tot dusver niet tot belegging van kasmiddelen op de hier bedoelde Uze overgaasi B en W stellen er evenwel prya op ook nog na 31 December a s tot aankoop van sihatkiatpapier te kunnen overgaan indten dL omstandigheden overigens daartoe nleiding geven en wel tot zoodanig bedrag dat de direct beschikbare kasmiddelen niet heneden ƒ 100 000 dalen B en W doen daartoe een voorstel en wfel voor het Ie kwartaal 1984 Voor het geval de kaspoaitie der gemeente tn dit tydvak omgekeerd het oimemen van een kaageldleening noodig mocht maken achten B en W het gewenscht zonder nadere medewerking van den Raad tot zoodaaiige opneming eventueel met verpanding van het effectenbezit der gemeente haar bedrijven of instellingen te kunnen overgaan Ruiling van grond De bouWvereeniging Het Volksbelang heeft by dres van 9 October verzocht een strook grond ter grootte van 6 M2 te mogen ruilen tegen een strook grond eigendom der gemeente ter grootte van 22 M2 welke beide grondstrookerf gelegen zy de Vierde Kade hoek Hieronymus van Aiphenstraat B en W deelen aan den Raad mede dat de ruiling welke in het belang van de t etniging is omdat daardoor het erf van he perceel swtie A no 4774 hoek Hieronymu van Alphenstraat Willem Tombergstraat verbeterd wordt terwül de gemeente daarbij ook baat vindt aangezien de loop van de Hieronymua van Alphenstraat er door verbeterd wordt het noodig maaW dat behalve bovenbedoelde gromdatrooken nog een gedeelte van het perceel gectie A no 4774i grtjot 10 M2 in de ruiling wordt betrokken B en W stellen nu voor tot ruilmg te bealuiten en wel m dier voege dat de gemeente afstaat een gedeelte ter grootte van ± 22 M2 van het perceel sectie A no 4790 en de bouwvereeniglng een gedeelte ter grootte van ± 87 M2 van het perceel sectie A no 4791 en ee perceel ter grootte van ± 10 M2 van het perceel sectie A no 4774 en wel onder voorwaarde dat de nleawe erfscheidingen ter weerszoden van de HleronymuB van Alphenstraat en de Vierde Kade door en voor wkening van de vereenlglng lulIen worden geplaatst in dan vorm van I tSderfieide gemetselde muren welke o eraaikomstig de Bouw en Woningverordem ftan zekere welatandeischen zullen be I hwren te voldoen ÜftMpBchfift J 1 Dceumg tegen weigering lyiuwvergunning voor vier tüdetyke garages In de vergadering van den Kaa d van 23 October j lwerd om advies in hawlen geileld van B en W een beroepachrift krachtenii artikel 7 der Wonmgwet van den heer j P Deasing alhier van een besluit van het college van 3 October 1933 te weiger ng aan adressant van een bouwvergunning ïüor den bouw van vier garages op een terrein in de Krugerlaan hoek ï i Toitatraat Aangezien adressant binnen den in artikel lli der Bouw eft Wonmgverordening voor dc M gemeente gestelden termyn in beroep U gekomen kan hy uit dien hoofde in zijn beroep ontvankelyk worde verklaard Adressant richt zich m zyn beroepschrift ill hoofdzaak tegen de in afwyzende bfst hikking van 3 October 1933 opgenomen overweging dat artikel 8 der Wonmgwet ten deze niet van toepassing is te achten n komt na zyn beschouwing over de strekking van dit artikel eu de daarop bij de behandeling van het wetsontwerp gegeven pflicieele toelichting tot de conclusie dat dit artikel wel had kunnen worden toegepast B en W sehryven thans aan den üaad dat ly opnieuw moeten voorstellen de gevmagde vergunmng te weigeren omdal adreasant s beroep op artikel 8 der Woningwet niet juist moet worden geacht omdat d t artikel zoolang de daarin bedoelde algemeene maatregel van bestuur niet is vastgesteld uitsluitend kan worden toegepast op kassen en bovendien het plaai voor velkfl uftvpering vergunning wordt gevraagd zal worden uitgevoerd op een perceel bouwgrond waarvan de omringende wegen reeds geheel of grootendeels zyn aangelegd dat adresaant s opvatting dat met wegen in artikel 8 der Woningwet genoemd niet tevens zouden zijn bedoeld straten geen steun vindt m die wet n by gebreke van een wettelyke defintie van wegen en straten moet worden aangenomen dat het gebezigd woord wegen tevens betrekking heeft op straten terwijl voorts adresaant s interpretatie van de ratio van gemeld artikel buiten beschouwing kan blijven omdat in elk geval aan het criterium dat het by gemis van den bovenbedoelden algemeenen maatregel vin bestuur uitsluitend betrekking heeft op kassen niet ia voldaan dat artikel 6 2e lid letter a der Woiiingwet imperatief voorschryft dat een bifuwvergunnmg moet worden geweigerd indien het plan voor welks uitvoering zij wordt gevraagd afwykt van een goedgekeurd plan van uitbreiding en artikel 8 der Woningwet op het onderhavig plan niet van toepassing is Rekening Slachthuis 1932 Naar aanleidi ng van het bepaalde in artikel 265 der Gemeentewet stellen B en W den Raad voor de rekening van Jiet Openi baar Slachthui i over 1932 voorloopig vast te stellen Lezing voor die werkloozen In het Prot Tehuis zal mevr D A CraiFtr Schaap a 3 Woensdagmiddag 3 uur preken over Boeken Het Nederiondscho Melajesgilde Mevr Redeke benoemd tot eereUd De vereeniging Het Nederlandsche Meisiwgilde heeft Zaterdagmiddag te Utrechteen druk bezochte algemeene vergaderingphouden In deze vergadering werd doorMt vr Wijnaendta Franken die de leidinghad medegedeeld dat Mevr J L RedekeHock te Gouda die 12 H jaar laiig dtel uitnóakte van het hoofdbestuur dit gaat v liten Zij uitte haar groote bewonderingïoor hetgeen mevr Redeke al die jarenÜteft verricht ten bate van het Gilde waarbij hl het by zonder de aandacht gevestigdwerd op haar arbeid van de cursussen voorWidrtera Het hoofdbestuur en het geheeleïUde is mevr Redeke hiervoor zeer dankl aar en namens het hoofdbestuur bood spr de scheidende het eerelidmaatschap aan Uide bijval Namens de leidsters heeft mej dr W Ulrede te Uiden mevr Redeke op hartelyke ze toegesproken Zy hoopte dat de geeat ïui werkkracht en van werklust vrelke haar tnmlde by alle leidaters zal doorwerken Mevr Redeke Hoek heeft daarop me iige vriendelijke woorden afscheid geno Zy herinnerde er aan dat zü J üst 12Ms l r lang met mevr E W Wijnaendta Fran deel van het hoofdbestuur heeft uitge Irt dikwyla was er verschil van mee Oy doch de geeat van kanieraad chap Pïdvindersgeest won het altyd Spr verjaarde het eerelidmaatschap gaarne te wiU i aanvaarden en uitte haar dank voor deze öerscheiding zy besloot met de hoop uit te preken dat in het GUde heel spoedig 10 000 padvindaters vereenigd zullen zijn Koop méér weken De vierde Itfst der pt sWinnaarB De Middenstandscentrale bericht dat de Me lijgt van prijswirniaara ala volgt l samengesteld C Kamermana Achter de Vischmarkt G üda H M Questro Pluweelenaingel cdiui K Zwarteweg 13 H Harms Pluweelensingel 59 Gou A Oskam Benedenberg Bergambacht v d C Bergamhacht N A iioL Kanwmelkaloot 18 Goudaj AZ l5 n 8ouwenweg 118 Waddlnx T Pniymboom Oosthaven 68 P 3e klasse D Ammerstol 8 Nieuwerkerk 4 4 3 Stolwük 3 ONA 6 4 0 Bergambacht 2 Schoonhoven 4 0 9 3e klasse E Waddinxveen 4 Woerden 4 0 9 Voorwaarts 2 Hympia 5 2 0 3e klasse F Moordrecht 4 Bergambacht 3 8 0 Overzicht Een slechte dag voor voetballievend Gouda De returnwedstrijden zijn voor de Goudsche tweedeklassers over de geheele linie teleurstellingen geworden In de tweede klasse A viel Olympia tegen door in Hollandiaan haar meerdere te moeten erkennen Zit zijn nu een flink stuk op de rangly it gedaald en de kans om nog tot de runnerup te behooren is zoo goed als uitgesloten In afd B was eveneens treurmuziek Gouda dat zoo goed begon liet nu weer de puntjes bij D C L achter waarmede zy de leiding aan O D S afstonden zonder dat deze ploeg ervoor behoefde te apelen De spanning komt er nu wel in daar thans 6 candidaten voor de titel in aanmerking zouden kunnen komen Laten wij hojjen dat de roodwitten zich herstellen en in een felle eindspurt de titel tegemoet gaan O N A nam het bekende lantaamtje maar weer van Fortuna oy r hoewel het nog heelemaal niet te zeggen is of zij zullen degradeeren Fortuna en ook B E C zijn eveneens candidaten Ook de reserves waren niet in vorm Alle reserve ploegen verloren waarvan enkelen met hooge score D C L Gouda 3 2 Verdiend verloren Helaas hebben de Gouwenaara met veel plezier beleefd van hun bezoek aan de Charlolsche club Onze stadgenooten hadden vooral in het begin van zenuwen te leiden terwyl de grootste fout in het te korte spel lag waardoor de buitenspelers veel te weinig te doen kregen De eerste aanvallen zijn voor D C L en vooral hun snelle rechtsbuiten weet meermalen gevaarlijke situaties voor het gebied van Nibbering te verwekken De kracht van deze speler kwam ten volle uit toen hy na een botsing met v d Laan even onklaar raakte en Gouda eenige aanvallen kon ondernemen In deze periode weet de rechtsbinnen toch nog het net te vinden terwyl Gouda vóór de ru st toch nog even kampioenavoetbal toonde p en troughpa s van IJsselatyn komt bij v Maaren die op werkelijk schitterendf wijze de gelijkmaker hieruit scoort 1 1 Na de rust viel D C L overweldigend aan en na ongeveer 10 minuten spelen knalt de Hay een voor goal geplaatste bal ineens 111 2 1 Vyf minuten daarna verhoogen do gastheern nogmaals de score door een fraai schot van de linksbinnen 3 1 De aanvallen van D C L worden nu minder in aantal en van deze periode van rust maakt Gouda gebruik De voorhoede zet een goefle aanval op en ongeveer 10 minuten voor het L inde weet Appel de doelman Streefland te passeeren Verder dan een tweede goal brengen onze stadgenooten het echter niet meei tn komt het einde met een alleszins verdiende overwinning voop D C L l e Holiandiaan Olympia 5 2 Olympia presteerde weinig Geheel tegen de verwjchting in heeft Olympia in Vlaardingen het loodje moeten leggen tegen Holiandiaan waarmede weer bewezen werd dat met een ploeg die betrekkelijk onderaan staat nog oppassen de boodschap is Olympia kwam met een verzwakt elftal in het veld waardoor zij niet vee tegen het taai volhoudend Holiandiaan presteerde In de eerste helft begon de Holiandiaan goed en volgden enkele snelle aanvallen op de Goudsche veste welke Spee echter allen weet te keeren Hoewel Olympia zich eenige malen weet te heratellen blijven de gastheeren in de meerderheid en duurt het niet lang of Prins weet uit een fraaie hoekschop de score voor Holiandiaan te openen 1 0 iïerhaalde malen moet Spee nu handelend optreden en hoewel hü enkele malen zwakke momenten had toonde hij daarop weer fraaie safes Een van zyn zwakke momenten was de tweede goal P v d Roest schoot zacht in welk schot door Spee te slordig werd behandeld 2 0 Van een blunder van een der backs maakte L Duys daarop gebruik om even voor de rust met een fraai chot een tegenpunt te scoren Na de thee zitten de Vlaardingers er weer direct op maar spoedig komt Olympia dan In het offensief Krom die de midvoorplaats weer had ingenomen komt hierop in botsing met Ody k waarna de bal in doel rolt 2 2 Hierna is het met Olympia gedaan De Vlaardingers vallen robust aan en geleidelijk wist hun rechtsbinnen Roest de stand tot 5 2 op te voeren zy het dan ook in de laatste minuten toen Olympia totaal uitgespeeld was O N A Steeda Hooger 1 3 O N A ondanks enthousiaame de mindere O N A schijnt weer in haar oude plaats terug te vallen en geilen haar spel van Zondag verdiende zij de onderste plaats dan ook Hot spel van Steeds Hooger stond op een veel hooger peil en stak sterk af bij het onbeauisde en ontactische spel van O N A Hierop maakte de O N A verdediging echter een uitzondering daar deze weer fraai werk heeft verricht Het spel is nog geen paar minuten oud of Verburg benut een goed aangegeven bal van Kerstman O 1 Hierop ontstaat een benauwd oogenblik voor het Rotterdamsoheh doel als v Maaren een scherpe voorzet van de Hoop inkopt maar de keeper weet door corner te redden Het duurt echter niet lang of Steeds Hooger verhoogt de score uit een hoekschop waarbij VoUaard den O N A keeper geen kans Keeft 0 2 O N A houdt echter vol en blijft enthousiast aanvallen Het gevolg i dan ook dat het tegenpunt niet uitblijft Na fraai samenspel tussichen de Hoop en van Maaren scoort laatstgenoemde dan ook de eerste en tevens de eenlgate goal in dezen wedstrijd voor O N A 1 2 Voor de rust