Goudsche Courant, dinsdag 28 november 1933

GROOTE OPRUIMING Dames en Meisjeskleeding en Dames en Meisjeshoeden DEZE OPRUIMING BEGINT HEDEN KOOPJES IN ALLE AFDEELINGEN WERKELIJK BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERINGEN HOOFDSTEEG HOUÜUIN BOERENSTEIGER MIDDENSTEIGER ROTTERDAM 18463 72 JaaiMiang Woensdag 29 Wowamhai 1938 eODDSCHË GDIMNT NIEUWS EN AJ VERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 9 r 2 S BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz D it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GUUDA by onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdagnummer 25 a bijslag op den prijs Liefdadig heids ad verten tien de helft van den prüs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing a an he t Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn meer dan tot dusver te betrekken bij het Europeeache spel van krachten waarom hü dan ook niet heeft nagelaten aan het pactven vier een schepping van Mussohni zelf elk anti Ru8si8ch karakter te ontnemen door het onmiddellijk te completeeren door een Italiaansch Russisch vrtendachaps ROODESTER geeft minstens 10 UUR van het hoogste roohgenot voor slechts 13 cent BUITENLANDSCH NIEUWS IÜÏtschland Het Rqksdagproces Het communistische gevaar Heller zet zijn betoog voort De K P D stuurde volgens hem aan op e n gewapenden opstand De publieke belangstelling was gisteren zeer groot Behalve Heller zyn verschillende andere poUtiearabtenaren gedaagd uit verselJllende deelen van het ryk Heller zet zijn beschouwing voort over de wijze van schrijven in het communistische partyoigaan Rote Fahne in Januari Februari en Maart j l De getuige leest verschillende opschriften parolen en verslagen van communistische redevoeringen uit het blad voor en Organisatie van alarm en patrouillediensten politieke massastakingen tot revolutioneering der arbeiders waren ook hier ateeds het onderwerp van bespreking Ook de poëzie werd in dienst van de zaak cst ld en getuige leest eenige proeven van communistische propagandadichtkunst voor Hij komt tot de conclusie dat het de com vtiii ïijn leven door te brengen aan do zajde van ewi man al bijaonder slocht van humeur en tjie i eens verweten had dat hem dit ongeluk met overkomen zou zijn Hls hy mnar op de hooyt © was geweest van ie bettamlelmg van en poiopoimy Daar Patrick Ellery de beste ruiter van Aijni regiment wa geweest en het ongeluk juist had plaatd gölmd door die onihandigneid van een anderen niiter had hij geen antwoorfl C6gei en op di smalend gelegde t a ge lurende de drie jftiteh die er verloopen aren sindt liet ongeluk was Jiy tot een wtjsgeenge berusting gekomen Hy liart een auto gekocht en waa daarmee van tiet ppiie eind van het land naar het andeie gexaeed Kolonel KUery was niet J l d nat eno zijn Ueele mkomen noodig voor het onderhoud van EHei y IMace zoodat hy zyn zoon slechte een kleme toelage kon geven gelukkig had Patrick een paar honderd IXMid per jnai die Hem nagelaten waren door oen lente van nioedersaijde omdat hij on roml van liaren woü als zij Met Ellei y P fvco kon de kolonel doesi 70oale hij wilde en meer dan eens had hij Pnt bedreigd dat het landgoed zijn news zou voorbijgaan als hy zich met vo n zou nair de wienschen van zijn vader Ma r Patrick wist zeer goed dat het een onoverkomelyk verdriet zou zijn voor den ouöeni lieer als hij hem op een goe t en datg vaarwel rrf en de vfereld introk dus deed liij zijn best om het aledite humeur maar zoo coed moelijk te vardregen en werd Het hem al te bont dan nam fiij zijn to vlu£ it tot een loer in rijn laceow NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabath Crabethstraat 8 Telef 2033 SERVEER BOYS de ideale dien en theetafel in verschillende maten en alle kleuren rScm Naluurbotsr I Amandelen Bloem Suiker len Eieren beier kan hel I nle In dooien verpaki A 4 on e 58 OtS I Spoorbankel 20 ol pnd I Bankeletaven 20 o p al I Boratplaal 1 18 cent I Boratplaallea p pd I Sulkerbeealen 38 o p pd I 1 3 ona B 01 dik en dun 3 pd 6B ö I Am apeoulaaa 18 o p p I Amandalpoppan 20 p i pd I Taal taal poppen 4 ol p tl I Maraepaln arllkelen van 5 tot 46 o per aluk I Choeol letlera 30 e p pd I Suiker 26 ol p p dan nog een elerkoek ol n ooooamaearon cadeau I Voor SI N co j jf Wen lyameHiprekand bij A ls het wintert en een prikkelende Oostenwind waait over de Reeuwtjksche Plassen als de wijde watervlakten toegevroren liggen of de pasgevallen sneeuw het landschap met een witte wade overdekt ook dan zullen de natuurliefhebbers wandelaars en sportsmen in het vlot geschreven fraai geïllustreerde werkje van Dr A Scheygroiid een prettige en betrouwbare gids op hun uitstapjes vinden Het is tegen den pi ija van slechts 50 centa verkrijgbaar in eiken boekhandel en by de uitgevers A Brinkman Zoon Markt 81 Gouda H H Aannemers Maakt gebruik van de Begrootingsstaten Gedetailleerde berekeningstaat van onkosten voor Uwe inschijviagen Verkrijgbaar al of niet met loise inlegvellen Prija per vel lO cent bij SC stuks Tl 4 cent per vel bij 100 stuks cent per vel Uitgave A BRINKMAN ZOON GOUDA Rekent U dat eens om per uur En dan per pijpl Vraag UieH dan eens af of er voor U nog de minste reden bestaat om MfeJ op Roode Ster over te gaan U weet dat Roode Ster HOLLAND S POPULAIRSTE MERK is ko pi nu eens loon pakje en U weet ook waarom Wat Niemejjer s Roode Ster aan smaak en geur biedt voor slechts 13 cent dal js ïeHs voor een rooker van een veel duurder merk een openbaringl NIEMEIJER s Met bons voor Niemei erV bekende If w a itei ts cadeoux ROODE STER Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het Itehaan U ook wenscht nder gymna tiek zot der di eeauttLrrnr I Uit Wten d endig Z tn Een bus vol Apathie K mbo n all J r U jltL J T I Stel Uw oorretpondentlo In bat taeken ven hoorigheld De prij der Crlslsbriefkaarlen bedraagt 5 811 cl re p voor de tad binnen en bullenfoad Koop ze nul Zoon unieke gelegenheid om goed ie doen met enkele centen zult ge nial willen loten voorbijgaan AUe postkantoren Uw plaatselijk Crisls Comil n hel Nationaal Crisis Comllé Kneulerdllk 20 Den Haag hebben ze nu nog voorradla en ij kunt ze dan lot 1935 gebruiken OTRO ISóOOO EEN KLEINTJE EEN KWARTJE Aan de n Lezer es Zaterdag a s zal voor de eerste maal gelegenheid z n tot het plaatsen van Kleine Advertentièn betrekiking helAend op Vraag en Aanbod van Personeel Huur en Verhuur Koop en Verkoop en wat daartoe verder kan worden gerekend Wy openen daai voor een KWARTJES RUBRIEK Deze kleine advertentièn op smallere maat gezet worden berekend tegen 25 cent voor drie gewone regels bij vooruitbetaling elke regel meer kost 10 et terwijl voor brieven onder No aan het Bureau 10 et extra in rekening wordt gebracht Wy plaatsen deze Kwiartjearubriek alleen in onze ZATERDAG EDITIE onze 6500 oplage die geheel Gouda bestrijkt waardoor de advertentièn de grootste kans hebben op succes De inzending daai van moet echter niet later geschieden dan DONDERDAGAVOND 6 uur aan ons bureau MARKT 31 of bü één der boekhandelaren hier ter stede Gewone advertentièn kunnen tot Vrijdagavond 6 uur worden ingezonden Men het oog op den toevloed daai van wordt echter vroegere inzending dringend vei zocht j wflK J ADVERTEEREN OP TIJD BRENGT GELD IN DE KAS j DIT MERK De belangstelling voor Nederlandsch fibrikaat groeit De Huisvrouwen verlangenode werkloosheid te bestrijden zoeken naaf artikelen van Nederlandsch fabrikaat te her kennen aan bovenstaand merk V N F 9 Mercurius Havermout is goedkooper dan elke buitenland sche en heeft dat merk V N F Hercurims Havermout CENT R£R PONDSR K f A 141 a i l N V Utrechtsche Hypotheekbank UTMOHt Pandbfieven f 64 000 000 Reserw f 1 780 854 05 DE BANK stelt beschikbaar 47 pandbpleven d lOO l In stokken van ƒ 1000 ƒ 500 en f 100 De Directie Mr A 1 S VAN LIER Mr P R HOORWEG A Een belangrijk voorspel Ken nieuwe Volkenbond Het aanstaande bezoek van Litwinof aan Rome Zooals men gisteren heeft kunnen lezen mtereBseert men zich in Engeland bijzonder voor het bezoek dat de Fransche ambassadeur te Berlyn heeft gebracht aan den üuitflchen Rykskanselier Adolf Hitler en de besprekingen die daarby zyn gevoerd In verbaïid me deze Fransch Duitsche besprekingen trekt ook de a 8 ontmoeting tusschen Mu solini en den Russischen volks commissaris voor buitenlandsche zaken Litwinof te Londen sterk de aandacht aangezien men verwacht dat het ontwapeningsvraagstuk daarbij eveneens een belangryke rol zal spelen Men oppert de meening dat deze bespreki ng het begm kan zijn eener hervorming van den Volkenbond waardoor het den Russen mogelyk woiSlt gemaakt van dezen bond waarby men ook Japan en Amerika hoopt te betrekken lid t worden Daarbij wordt ootk gewezen op hel Bntsche ontwapeningsontwerp van Maart hetwelk in zyn inleidende artikelen voorstelt dat de zeven wereldmogendheden Amerika Duitschlaïwl Frankryk GrootLritannie Italië Japan en aovjet Ruslandl in geval van dreigend oorlogsgevaar zic met elkaai zullen verstaan De Daily Telegraph acht het niet uitgesloten dat Mubsolini voor bepaalde gevallen een uitbreiding overweegt van het optreden zooals dat in het tegenwoordige puct van vier is belichaamd daar op ei n toetreden van aovjet Rusla nd en Amerika of een terugkeer van Japan tot den Volkenbond op het oogenblik niet de geringste kans bestaat en dat Mussolini daarom zoekt naar een andere methode om m een elaatischen vorm de deelneming dezer drie mogendheden te bereiken Déze openlijike behandeling van planmeïi en voorstellen inzake hervorming van den Volkenbond heeft de publieke opinie met dergelijke gedachtengangen reeds vertrouwd gemaakt zoodat men het idee zelfa niet meer ontstellend vindt Volgens de Kölnisclie Zeitung nemen de officieele instanties voorUopig te dezer zake nog met opzet gereserveerd standpunt in teneinde met in besprekingen in te grypen die zich nog niet zoo ver hebben ontwikkeld dat de duidelijke lynen zich afteekenen Laatstgenoem d Duitsch blad houdt zich N eneens bezig met het a s bezoek van Litwinof aan Rome dat een succesrijk einde belooft t wonien van ie toch reeds succesrijke reis naar Washington In elk geval U hpt bezoek een nieuw bewijs van de buiteng woon vriendschappelijke betrekkingen die tusschen Rome en Moskou bestaan en die nog maar kort geleden haar uitdrukking vonden in het bezoek van het Zwarte Zee eskader aan Napels Het is het streven van Mussolini die den Russischen staatsmi4ï zelf heeft uitgenoodigd de sovjetunie Het groote geluk draagt dikwijl eenmwker Wie het daarachter herkent verfiewt het ook FEUILLETON Te trotsch en te arm Naar het EngSlsdli 6 fatrick Kllery glimlaohte een maar hi voelde iwel eemige gevretian wroeging Hij moest toeh wmarlyk ophouden met het fllr ten niet Hosa Scarlett i Maar ofschoon thet heel makkelijk was om zich te laten veriei e tot zulk een flirteiij wa3 hét ont et end moeilijk om nu temg t keeren tot Ml voet van gewoon vriendscliappeJijken omgang Toen Juj nu drie jaar geleden op Ellery Place teruggekeerd was diep terneei eila n lat hij uit den dienst Had moeten gaan la r aanleiding van e a ongeluk bij het j poloepel had Koea s sympaitihie iiem zeer Md gedaan Zijn Maar ïiet mocdit nu al hard zijn voor een ader om zijn aliiletisoh ontwikkelden w van vieoentwinüg zóó kreupe öhuia te riieen dat hij niet anders loopen kon dan J t behulp vm een stok nog onbesohnjfe JWilk veel harder iwaa het voor den a on 6 Om ziöh verplloht te zien de reet munistische partij ongetwijfeld ernst was om langs den weg van staking massale staking en algemeene stalking tot den gewapenden opstand te komen De leden d r partij waren tot in de kleinste cel op de hoogte gesteld en voorbereid en in voldoende mate van wapens vporzien Wanneer de pfirty haar voornemen niet ten uitvoer kon brengen dan kwam dat voornamelijk door het mislukken van het eenheidsfront met de sociaal democraten en de partylooze arbe dtrs en door het daadwerkelyk ingrijpen van de staatsmacht met al haar machumiddelen en politie Er ontbrak nog slechts één gebeurtenis die de massa kon opv ekken en in de armen der K P D brengen Naar de meening van getuige moest de brandstichting in den rijksdag de massa opwekken en den gewen hten weg toonen A as die eenmaal geschied dan stond niets het begin van de zorgvuldig voorben ioe actie in dcft weg Er behoefde dan nog slechts op een knop te worden gedrukt Dimitrof wenscht dat Von Schleicher iHugenberg Von Papen en dr Brüning worden gehoord By de behandeling van de pohtitke situatie ten tyde van en rijksdagbrand stelde Dimitrof heden voor als getuigen over de politieke situatie ten ty e van den brand te hooren generaal Von Schleichef dr Hugenberg vice kanselier Von Papeftr citd rijkskanselier dr Brüning en den leider van het politieke district West Dimitro 8 verzoek is reeds schrtftelijk ingediend e do senaat zal in den loop van den dag of later een beslissing emen Dimitrof wenscht bewezen te zien of inderdaad één der regeeringen over documenten beschikt waaruit bleek d t eè onmiddellijke gewapende opstand van de K P D dreigde DtrfIfuBs betuigt n leedwezen Naar aanleiding van het incident aan de BeierschOostenrylrache grens De Oostenrykache bondskanselier dr ï ollfua3 heeft den Duitsch gezant dr Rieth naar aanleiding van het incident aan de DuitschOostenrijksche grens op 23 November waarvan een lid van de Rijksweer het slachtoffer ia ge worden zijn leedwezen betuigd De bondskanselier heeft daarby medegedeeld dat hu alles in het werk heeft gesteld om een snelle en volkomen opheldering van deze betreurenswaardige gebeurtenis te verkrijgen en zich heeft voorbehouden in de quaestie der verantwoordelykheid zijn standpunt nader te bepalen zoodra het resultaat van het onderzoek bekend is Ook de Oostenrüksche gezant te Berlyn Tauschitz heeft den Ryksminister van Buitenlandsche Zaken het leedwezen zijner regeering betuigd Maandag had hjj reeds den Oostenrijkschen consulgeneraal te Neurenberg opgedragen deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid en een krans te leggen op de baar Muur niet voor mets iiaddem de doktoren libm Li n kiürn leven geinden ala hy vrij wilde ld IJ ven van pijn Telkens na zoo n i s f pndt moest hij weer welten iang rust neiiieii op LUeiy Plaee tot de knagende gevoelens iii zyde en been weei tot bedaren kwamen ieduiende een dei elijken tijd van getlwongen lust dineerde hij op Huize Cionifoid de woninp van df ca rlelts en bij die gelegenheid lioorde Imj van Hosa s I ez0ek iian Miss Kol erta Meirick Toen hij terugreed naar Ellery Place dat ilecihlb enkele nnjten vam Cromford aflag hieltl lu zicli nu ae ker wel voor de twinhgste maat voor dat aan dat goHirt met Kosa een emd moest komen Hy mocht liaar graag lyden vond haar veel bekooilykH hebhen maar wildg allepn dat 3 familiaar met hem was Dit was f llo6 wel prettig geweest drie jaai gf loden topn hy zich zoo ziele had cevoekl naar lichafini en geest maar niu wilde tiij niet langpi met fhrten en besloot dat hy volstrekt niet drukker naar Huize Ciomfopd zou gaan dan de strikte beleefdüieid dit eisohte Vis ik my niet zoo geweldig slap voeld i en ook niej zoo eriendii slecht by kaswas aoti Ik eens een tijd buitenflands jraan Maar nu herinnerde hy zich juist hoe hii bf loofd had d t hy op de tuinpartij zou komen en dat hy ook t ij Hosn zou blyven dineerwi Maar dit laatste doe ik toch niet dawht hy Daar zal ik ml van of zien tamaken doordat ik zeg dat ii roiixter Fu e tusschen Duitsche nieuwsbureaux Wolff houdt met 1 Januari a op te bestaan Nu er in Duitschland toch alleen nog maar officieel of althans officieel goedgekeurd nieuws bestaat heeft het naast elkaar voortbestaan van verschillende correspondentbureaux geen zm meer Dat heeft men te Beriyn ook ingezien en Wolff en de Telegraphen Union de twee groote bureaux difc de wereld van Duitsch nieuws voorzien zyn vereemgd tot een Deutsches Nachrichtenbureau G m b H met Otto Mayer als eerste directeur dr Albrecht als zyn plaatsvervanger en verder baron von Thalfning en dr Reetz als bedrijfsdirecteuren Voorzitter van den raad van commissarissen woïdt Hugo Briicikmann te Mmnchem en gedelegeerd commissaris gep kapitein Wilhelm Weiss De nieuwe onderneming zal nog voor het einde des jaars in werking treden VEREBNIGDB STADEN De moord op den milUonairsïoon Brooke Hart Een tijdje geleden is m Amerika de milhonairszoon Brooke Hart ontvoerd en vermoord In verband met deze misdaad werden Thomas Thurmond en Jack Holmes ge arresteerd en m de gevangenis opgesloten Reeds dadelyk na de arrestatie wilde de woedende menigte de gevangenis te San José Californië bestormen doch de politie kon haar met gummiknuppels uiteen drijven Gisteren tegen middernacht bestormde de menigte echter bev ngen door razenny opnieuw de gevangenis en kon na 25 politiebeambten te hebben overweldigd de beide gearresteerden uit hun cel sleepen Gebonden werden zij naar het aan den overkant gelegen St Jams ipark gesleurd en door de menigte opgehangen Kaar thans nader uit San José wordt gemeld heeft de vader van Jack Holmes eender gelynchten naar aanleiding van de ont voering van den milUonairszoon verklaard idat zyn zoon niets te maken heeft met de ontvoering en dat de jongeman het slacht offer is geworden van een persoonsverwls seling I Holmes Jr heeft zijn tfnschuld staandegehouden totdat hij door de opgewonden menigte bewrusteloos werd geslagen j Het lichaam werd met benzine overgoten en verbrand De bevolking richt scherpe verwijten aan l et adres van gouverneur Ralph die den Dezer dagen is een geheimzinnige moord gepleegd op Rheta Gardner de jeugdige wel voel O o iwat l en ik ooh een gt Lichte Iiy toen want ondanks zyn kreupellieid en zyn buMen van pyn vond liij Het lo eii tocli nOïï zoc onaardig niet HOOtDSTUK lil Huizie Ciomfoid stond twee mylen van het dorp al Het was met vei om te loopen Miaur Kot eila Meiriok en haar vnendin Joeelyn Uhesnev vonden alleen dat de afstand van den Bongerd niet bevorderlyk was vODi het scJioon vam haar sclioenen t ien ZIJ zich op den bewusten dag naar de tuinpartij van Mrs Scarlett begaven want de wegen en de heggen waren stoffig en de wanne Julizon brandde Iwvem haar lioof ipn Wai en wp inanr lievei Uliuis gebteven ej Rohcita Ik ie er heelemiwü niet haarlilt om naftr zoo n doftige partij te traan enluya Jiaar zit gewoon l eneden alle cntiek Dit laatste tetwyl zy een allerbevalligstkmlletje onder hoiir hoed aöhoof Op dat oogenblik reed hmar met waar ciliUttPnd getoet ei een i oote auto voorbij En boven alles haat ik mensohen die In auto s rydeii en die ons arme voetpan pors als l egraven onder een lading stof Maak je daar nu maar nieit zoo drukover Bob We zullen elkaar wel alstoffan als we by ihet park ztjn En verlang y nietMeeselyk naar et n kop thee Ik tioop maar da t 1 i c ziet pr alleibekoorlijkst uit Wit staiatjc zoo goed Die jurk is tooh al zoo oud als de weg 21oo ooit dan heb ik van deae plezier f EEN KLEINTJE EEN KWARTJE LEES ONZE MEDEDEELINGHIEROMTRENT DIE VOOR U VANBELANG IS U KUNT zé VINDEN OP DE BINNKNPAGINA VAN UIT BLAD ethtgenoote van Earl Wynekoop te Chicago Htfi blykt thans dat de schoonmoeder van hel JiUchtoffer mevrouw Alice Undaay Wynekoop een doctores haar khoondochtti heeft doodgeschoten Men vond het slachtoffer vastgebonden o £ de operatietafel in de woning van dr Alice W nekoop met doorschoten hart Na een verhoor dat uren duurde bekende dr Alice dat zij gedreven door een impuls Rheta Gardner had doodgeschoten en daarna de woning had verlaten en n lange wandeling had gemaakt Zy had de jonge vrouw onderzocht en was op het idee gekomen haar te dooden omdat zy wist dat haar zoon door zijn huwelijk ongelukkig was Zij wist dat hy in relatie stond met een andere vrouw Het onderzoek leidde tot een kleine behandeling waarbij Rheta liever een weinig narcose kreeg Plotseling had dr Wynekoop gemerkt dat haar schoondochter niet meer ademde en ook kunstmatige ademhalmg die zü onmiddellijk toepaste had geen succes Toen zag zij don geladen revolver en kwam op het idee te schieten Van de zijde der politie woAit medegedeeld dat ondanks de bekentenis vele geheimzinnige details onopgehelderd bleven De politie is van oordeel dat ook de echtgenoot van de vermoorde Earl Wynekoop by de misdaad is betrokken Een paar uren oordat zijn vrouw gechloroEormeerd en doodgeschoten werd telefoneerde Earl Wynekoop aan zijn minnares om haar mede te deelen dat hü voor 3 maanden op reis ging en dat indien deze reis goed afliep zy zouden trouwen Earl werd gearresteerd toen hy met een vliegtuig van Kansas City naar Chicago terugkeerde Zün vriendinnetje Priscilla Wittle een roodharige winkeljuffrouw deelde aan de politie mede dat zij Wynekoop op de tentoonstelling te Chicago ontmoette waar zy met hem uitging ZJj telefoneerden dikwijls met elkaar Het meisje verklaarde niet te weten dat Wynekoop getrouwd wa tn hy had beloofd haar over drie maanden te zullen trouwen De jeugdige Wynekoop ontkende iets van de misdaad m de woning van zyn moeder af te weten Hij erkende echter zün relaties n et Priscilla lintl En verder staplem ze van dit persooulyk ondomeip af en bewondeiden vast van Mis HearlPtt in een keurig licdit toiletjc ijnt iiic bant zcei viiendelyk en keerde zioh toen wcfi t l nQdeie gasten Joi plyn en Roheita die er niemand kendon Lluitden wy maar naar die tent te cn in nichlte Koherta met begeengen blik ia i pen gioote tent kykend waar voort iniend liPdienden uit cn m liepen met blaileii met kopje en glaaeni Nu mfifli wy aiiJin eenvoudig Dal ie to Il ook de bedoeling niet vain de gast En tei viijl V jonge meisjes de stoute hcilioencn anntrokken werden ze opgemerkt door Patrick Ellery die dooi zijn gast louw iiiin de pin tit ePiioudpn werd Wordt vervolgd