Goudsche Courant, donderdag 30 november 1933

2 waar 296 leerlingen zyn er af gaan ng r de centr Kopschool blyven er nog een ny itinderen over voor een distributie over ere scnoolen tiet is m net oelang van aet onuerwys beter de Oentr Kopschool vol euig m stand te houden aiflvi iUiiiü46 UD herinnert aan de disjUSies van enkele jaren geleden üpr neelt licn toen voorstandster betoond van üe iii jiopaciiooi teneinde net se leerjaai tieer reuen van oestaan te doen neDoen ïoor een enxel jaar gingen de leerungei HiBi fluai de t eiitr jvopscnooi daarom is Wl nu ook oeter het ie leerjaar daar geJiee te central istertii £ pr aciit het jn het Delaug der i entr Kopsefiool als net voorsti van B en vv wordt aanvaard ue heer SAiSUiiiKü s a y repliceert en betoogt opnieuw aat de practyK heeft uitgewezen oat de Centr Kopschool zonder de leerlingen van het e leerjaar van attiüoi BW 2 altyd e n voluoend gemidüeiüe heeit gehwi ip wU dit handhaven Uaarom zegt aph nu dat mocht in Sept blyaen dat het treiscnte aantal leerlingen met worut behaald dan nog de ód leerlingen van schooi Bo ü daaraa Ji kunnen woraen toegevoegd om den vereischten toestand tut stand te brengen Jt mancieele lasten brengt dat voor tie gemeente met mee Als men deze etnvouuige rekensom met aanneemt dan wii spi ei maar aitscheiüen We heer ivUUDliiiLVVU üiKD r k acht net beter dit voorstel nog even aan te houuen wnemae het denkbeeldbanders dat m de ummisöie van Hystand niet volledig is besproken nog nader onder t oog te zien l e VÜUHZlTltai neeit hiertegen geen iieiwaar tiet voorstel wordt daarna to de uecemoervergadenng aangehouden Het voorstel tot het verkenen an medewerk g ex artikel 12 der L O Wet li 2U voor de aamtchatting van leermidoelen voor de l rmsea Jut aiLi BchooL Mevr KliüSZ lib vraagt waarom de7e ftanvrage nu is ingekomen De voüKZiribR deelt mede dat de betrokkenen de aanschalfmg niet vbor eigen rekening nemen wyl de wet hun recht ilaarop geeft Aangenomen Het voorstel tot wijziging der Algemeene I olitieverordening voor de gemeente ïouda De heer l ÜKKERS s d meent dat de iLhoud van het artikel nu nog slechter is geworden voor de vryheid van colportage riet beteekent nu dat de verbodsbepalmg nu niet alleen geldt voor Vrydag en Zaterdag maar voor de geheele week Wanneer er nieuwe moeilykheden uit deze wyziging ontstaan voor de colportage dan zullen spr en itc zynen tegen stemmen Spr vraagt wat de beteekenis is van deverbodsbepalingen van B en W betreffenili de colportage zooals die in de G Crt zyn vermeld De VOOiRZITTER zegt dat aan het feitelijke niets is veranderd Wat thans door B en W wordt voorgesteld is wat anders dan de openbare kennisgeving die door den heer Fokkers aangehaald een bevoegdheid van B en W inhoudt welke uit art 83 voortvloeit De heer MAASKANT s d meent naar aanleiding van een procesverbaal bij col portage met een blad van de 3 D A P dat als dit zou zün geschied op grond van art 83 en 84 Alè Fel Verord het practisch onmogelijk wordt te venten en te colpprceeren Spr vraagt naar de gronden voor dit procesverbaal De heer FOKKERS s d stelt de moge lijkheid dat aan elke groep gelegenheid zou lómnen worden gegeven voor colportage op een speclalen dag De heer VERKERK a r zou het verzoek van den heer Fokkers voor kennisgeving willen aannemen daar het zou beteekenen de instelling van een socialistische Maandag een a r Disdag enz voor elke party een dag men zou ook dagen te kort komen Het voorstel wordt aangenomen met de Htemmen der 4 S D AP leden tegen Het voorstel tot wijziging der veïwuening op de winkelsluitmg De heer VERiKERK a r zegt dat dit voorste zou leiden tot verkoop op den ibg waartegen spr en zyn geestverwanten principieel bezwaren hebben Daarom zal lian ook de geheele Prot Christ raadsfract t tegenstemmen Het voorstel wordt aangenomen met alleen de stemmen der Prot Christ fractie legen Het voorstel betreffende de splitsing van den Oostpolder in Schielsnd De heer ZAlNEN e g vraagt of nu df lüfcten komen aan de gemeente deze ook bydragen zal krygen van hen die anders polderlasten betalen De heer MIDDE1 WEERD r k vraagt of de brug bij het Moordrechtsche Verlaat KROPMAM qOKDKOOPKII merking De heer VAN SOEST s d Als U in uw jeugd meer aan lichamelyke opvoedmg had gedaan dan zou uw ziel Onbedaarlys gelach De heer VAN SOEiST vervolgt dan zon uw ademhaling thans beter zijn Spr noemt het hoogst onverantwoordelijk een bestuit fce nemen als door B en Wwordt voorgesteld Het opdragen van het vakonderwijs aan de gewone onderwijskrachten acht spr absoluut verkeerd hij verwijst naar de vele uitspraken van desKundigen Als er bezuinigd moet worden moet men iets anders bÜ den kop nemen dan het vakonderwijs Mevr RIESZ lib ziet zich hoezeer het haar ook spyt genoopt het voorstel van B eu W te aanvaarden Het atbreken van deao dmgen kost waarlyk veel pyn zeker ook aan den voorzitter die een groot voorstander IS van de lichamelyke opvoeding ieaer ondervmdt in dezen tyd de harde noodzaketyKheid van allerlei maatregelen die door niemand met vreugde worden aanvaard Uok voor het nageslacht moet op t oogenblik de werkely lOieid onder t oog worden gezien daar de gemeente by handhaving van het bestaande onder den schuldenlast gaat oezwyken Spr vraagt de beteedienis van de aanduiding in het voorstel dat het vakonderwys onder de exploitatiekosten der bijzondere scholen kan worden opgenomen Dat IS Spr niet duidelyk De heer SANDERS s d zegt dat dit vuoKstel de klok 70 jaar terugzet Spr wil tot geen enkeie bezuiniging medewerken welke niet door een wettelyken maatregel wordt afgedwongen zoolang hy niet de cyfera der begrooting 1934 kent Tot het college van B en W zou spr willen zeggen dat men de zaak dan maar een e en moet stopzetten dat acht spr beter dan bil stukken en brokken thans alles te gaan afbreken De feiten van thans wyzen uit dat er wat hapert aan het stelsel Met dat stelsel Ikunnen de sociaal democraten zich niet vereenigen De SJJ A P fractie zai zich tegen dit voorstel verzetten in de eerste plaats om het belang van het kind in öe tweede plaats om de afbraak die by herten en stooten wordt toegepast Het staat voor spr nog niet vast dat het bijzonder onderwijs zicH nog niet het recht zou kunnen toekennen er vakonderwijs op n i te houden zoowei gymnastiek als handwerkonderwys Spr had gewenscht dat B en W een oplossing aan de hand zouden doen waardoor dit niet mogeiyk zou zijn Voorts sluit spr zich aan by de opmerkingen van den heer Zanen over het wachtgeld van de heeren Bom en Weeda om d t op hooger peil te stellen De heer MIDDELWEERD r k is geneigd te zeggen dat een ieder wel moet weten wat er ten aanzien der financiën aan de hand ia Als de S D A P dat niet weet zal zü dat wel spoedig te weten komen Zoo goed als ieder ander moet ook spr het voorstel van B en W met een bloedend hart aanvaarden iSpr wil in t midden laten of de mogelykheid van de bekostiging van het vakonderwijs in de exploitatierekening van het bijzonder onderwijs zal kunnen worden opgenomen maar spr wil wel zeggen dat tok het bijzonder onderwy s den zeer moeilijken ty d ervaart De heer POLET a r acht het beter deklok terug te zetten dan ze geheel stil tedoen staan Spr wyst er op dat de S D A T zelf ook de klok wat terugzet wat uitpartystandpunt wellicht ook wel aanbeveling verdient Spr is evenmin ingenomen met het voorstel van B en W maar wü het als een noodzakelijk kwaad aanvaarden Naar aanleiding van de gestelde vragen wil spr wel zeggen dat het voor de prctet christelijke scholen absoluut onmogelijk is om de kosten van het vakonderwijs door de exüloitatie te doen dekken Spr betreurt het voorstel eigeniyk het meest voor het bijzonder onderwijs tfl personeel aan de prot christ scholen ernstige schade wordt berokkend e n gymnastiekonderwyzer zal b v een inkomen van f 1600 derven waar niets tegenover taat De VOORZITTER verwijst naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen naar de geldende wachtgeldregeling Dat het bijzonder onderwys het vakonderwijs uit de exploitatievergoed ng zal kunnen bekostigen nu voor 193t ƒ 12 per leerling vermoedelijk door de gemeente wordfin verstrekt acht spr niet denkbaar Wat de heer Van Soest gezeefd heeft over het nut van het vakonderwijs en de sport heeft zeker spr s instemmmg Maar met het voorstel zelf heeft dat niet te maken Met den heer Sanders is spr het niet eens De klok terugzetten beteckent ouderwetsch zijn Hef tegendeel is waar B en W zyn 00 actueel als t maar kan zü moeten met den tijd meegaan om in 1934 aan 906 werkloozen ten ikoste der gemeentekas meer dan 7 ton te kunnen uitteirfn Jnder deze omstandigheden kunnen B en W niet anders Meent ée heer Sanders nu werkelijk dat de burgemeester van Gouda bij de behandeling in Tweede en Eerste Kamer de regeeringsmaatregelen kan tegenhouden Dat is toch te mal f Dat de thans gedane voorstellen en die welke begin December nog zuilen komen tnans aan den Raad worden voorgelegd ligt i hieraan dat deze bezuinigingen moeten gelj den voor het geheele jaar 1904 In de begrooting 1934 die nog niet gereed kèn zijn I moeten deze worden verwerkt Het vakondenvija behoeft naar spr s oor deel niet geheel te verdwijnen daar is welI licht toch nog een middel te vinden zonder dat de kosten komen ten laste der overheid I Wethouder Mr DE WITT WIJNEN ib zou het standpunt van den heer Sandpia kunnen begrijpen indien het thans zou zön een normale tijd r I De circulaire van 4 Nov heeft de begroo tmg 1984 totaal onderstboven g =kperd Wü 1 kunnen al wat thans geschie h emsüg betreuren er is niets aan te veranderen wÜl de tijdens dat ondenhoud mede dai de Inlanders niet vooi rede vatbaar waren JAottieieren wensOhten een tel ram naar den commandant te verzenden K orporaal Koehart en de ovengg Europeanen gingen rneruiedö accoord doc h do iniandstJie muiters wBiigerdÉ de verz iding van een telegiam toe te staan Op 6 Februari heelt liuteivant Van Boven wederom aangedrongen om met de muiters te spieken Hij rilaugde erin eoa onderlioucl Lot stand te biengen dodli hei gelukt lieiu met JiöUi tot brengen en lien te bewegen den conmiaiiittant direct aajn boord te nemen Dtiaiatemmig werd door de muiters bestoteu dat de conutiajidaiht eerst den dag vooi uunkoiiibt te tioeiabaja weer aan boord zou woiden toegelaten Op 7 Februari ontdekte luitenant Van Boven plotseling dat de sleutels der geweerneJtken welke dien ochtend aan ide muiters waren algegeven ten behoeve van het vei richten van reparaties oog met wai en terugontvangen Deze sleutels waren aaii die muitets lügageven teneinde hen te laten voel eai dat officieren onibevreobd waren Na gepraat over en weer kamen de sleutels emdeiijk tereoiit De muiters eisciliten toen overgave der geweren hetgeen echter werd geweigerd Bevreesd voor een rassengevecht Uu de houding vuu koiporaal BosJiart concludeerde luitenant Vaai Boven da ttóehart eveneens bevreesd was voor een ras sengev e eht Het requisitoir Vervolgens kreeg de fiseaal het woord tot het nemen van aijn lequisitoir Hij eisehte de volgende straften de korporaal machinist M Boshaif 14 jajir de korporaal stoker G F Dannau 11 jaar de korporaalmadu niBt M Dooyeweerd 10 jaar de korporaalniaohimst B van Leeuwen 7 jaar die korporaal maciinust W Tidheloar 1 jaar de ttoker olieman P A Peeters 7 jaar de stoker olieman W Snel 4i jaar en dé stokerolieman O A Vérmeulan 1 jaar alleat met altrek van den tijd do orgebra tit in preventieve hecihtenis niet uitzondering van beklaagdJan Tichelaar en Varmeulen die niet in voorarrest zi n geweest voorts met ontslag uit dienst en ontzetting uit die bevoegdheid om verder bij de gewapende mueht te dienen behalve de beklaagden Tieheiaar en Vermeulen tan aanzien van wie verlajgmg in rang tot stokej eerste klas word geëischt De verdedigers verïjocJiten het requisitoir in beraad te mogen nemen gadurende acht dagen waaTop die zittmg van d en Zeekrijgsraad werd verdaagd lot 6 December a 8 Bi and teistert de Indrapoera Groote schade aangericht Gisterenmiddag omstreeks 5 uur is aa boord van het motorscbip Indrapoera van de Rotterdamsche Lloyd brand ontstaan welke de social hail en het daar rondomheen gelegen promenadedek benevens een groot gedeelte van het bruggen en sloepen dek met de daarop gebouwde kapiteinshut en officiersverblijven alsmede de hut van den marconist en de kaartenkamer tot een nüne heeft gemaakt De schade welke aan het schip is toegebracht wordt op een paar ton gouds geschat KBMtMIBlTWS Ned Herv Gemeente te Boekoop Doopen van Vrijzinnige kinderen In de jaren dat zoowel Kerkeraad ajs Kerkvoogdij der Ned Herv ÜQiufieute te Boskoop nog gettieel vnjzinmg waren fciogen de beide retlli tzininig Kvsingehsatiefl cMlIessioneel en geief bond van Jen Vrijzinnigen Kerkeraad tteeds enkaio malen ne boöötukking van de dorpakerk voor hfit houden van tloop en avondiuaaibeurton Nu eeiiter do Jtórkeraad geheel reclitwnnig 18 en sedert een nalf jaar ook een eonr lessioneei predikant fl lË opvolger van den vrijzannigen dr 1 Glas werkzaam is zijn to vnjzuinlgen uit de dorpRkerk verbannKn i u komiin nu vooi het Houden van hun Vnjz Oodwliensloeleningen bijeen in de itemonstrantöohe Kerk Het bestuur dei pfdeeling Boskoop van de Vei coildging van Vnjz Herv heeft reads enkele malen a n den leclitzinnigen kerkclaad varzoclit oiu een do pbeurt in de Ned Hervormde Kerk teneinde te voorkomen dat ouders met kinderen voor den doop naar tjuüshoora aan den Klja zullen moeten gaan De Kerkeraad lleelt ver dit verzoek van de vnjalnnlgen niet nundei dan zes maal rgadeiid en tenslotte met de kleinst mogelijke meerderheid besloten om een alvondbeurt in de Herv Kerk Us Boskoop voor liet dooi en van kinderen van VtiJB Hervormde oudeia mogelijk te maken Bij deze stemmin onlhletd de öonlPbSioneele i redikant van Boskooj dr D la 0b8 zieh van stemming Inmiddels heelt do KerkeraaU na lien toüli maar weer besloten om d ze vrijzinnice doopbeurt met mogelijk te maken daar ö naera een scheuiing in liet lerfltaiinnme deel met vo rkömt n kan woilden dmir d vnj groote groep van geief bondeit l ij inwilliging van liet verzoek der vrijzinnigen wederom zoudeni aanvangen met liet nouden van zondagsc he godsdienstoefeningen in een Kvangelisattegeh ouw Aanvankelijk waa de Kerkeraad wej geneigd om Kerkeraadsleden af te vaardigen naar een dienst van de Vnj Herv in de Remonstrantscho keik doch dit is tenslotte wederom afgeestun op de houding van de vrijzinnigen wlf die de doojwhediening persé wilden in de Herv Kerk Getracht zal nu worden om van do Vrijzinnige Kerkvoogdij de besohlkking te krijgen over het kerkgebouw rp een Zondagnamiddag MARKTBERICHTEN l NU go dkooparf JUT iSgr ss 50 35 20 EKT TWEEDE KAMER De Postbegrooting Radiovraagstukken Bij den aanvang der wergiidenng van deTweede Kaïneiop gisterea heeft de minister van Birmenlandsche Zaken mr J A de Wilde de versqhilJende sprekers overde Post begrooting beantwoord Hij b onmet de verklaring dat het hem genoegendeed dat nieni geen bezwaar heeft geopperdtegen het beleid van den directeurgeneraalvan den Postdienst hoewei m dieae moeilijken lijd niet aUH gaat als men wei zouwenschen Na be handeling van enkele perHoneeisblangen erkende Jiij dat het Platteland wat postbestellingen betreft aohtersta t bij de steden Hierna behandelde de minister de Eadiovi aagsbuKken Hij erkende in de eersteplaats dat ö Kadio contiolecoinmissie een Ie gTOoiie macjit heef en daarom is het noodig dat er een beroepsinstantie zij van haar beslissingen Doch dat kan enkel de fiegeering z ijn Wat betreft het Zendtijd besluit wepis de minister er op dat men rekening moief houden met het historisch get roeide Doch in de eerste plaats moet de sfeer van wtmlrouwen welke thans vaJt waar te nemen plaats maken x oor een sfeer van vertrouwen De verboden Internationale is zeer zeker een revolutionair g edioht en als zocKlanig ook bedoeld Heel anders staat het met ons Wilhelmus en wanneer men het rnders wit aaiizien kent men het Wilhelmus niet Dagelijks ontvangt d minister verzoeken om de uitzendingen van de V A K A te verbieden Maar mei het oog op het historisch geworden gevoelt hij hiertegen bezwaar Hij zou anders verzekerd zijn van de instemming van de groote meerderiieid der luisteraars De V A R A moet evenwel opas =ien om in het gareel te bhjven Springt zij steefds buiten den band dan moet KÏj er uit en wordt de zendtijd tuspchen anderen verdeeld Wat het zendervraagstuk aangait hfcrover moet spoedig worden beslist S n Vrijdag a s heefthij de besturen voor een gedachten wisseling samengeroepen Het Js des minjsters overtuiging evenwel dat op den duur de exploitatie in één hand moet komen Vooralsnog zal hij zich niet vferder over de zaak uitlaten Ten slottg verzekert hij aan den heer Bakker an aJideren dat de uitzending van het weerbericht voor den landbouw aeer ernstig zijn aandacht zaï hebben i uo Drug Dy net moorureguwiciie ¥ t i a of dierlyk ik prniit spoedig kan verdwijnen daar deze een groot in het bewust handelen en m het verant verkeersobstakel is é woordelykheidsgevoel Wethouder DONKER r k deelt mede Spr beschouwd het eigenlijk doei van i de brug van het Moordrechtsche Ver het leven zoo dat dit is een Jf J Ittt zoo spoedig dit kan zal verdwijnen den mensch zijn hooger f y r jT Wat de vraag van d i heer Zanen be a w dat een deel vBJi het dier jk ik is el treft de betrokkenen zullen toch moeten 1 vangen door het goddelyk Het hooger ik is en betalen in de weiterschapsrechten een complex van goede het lager ik vai t dat aangaat komt Z verandering w den bestaanden toestand Het voorstel tot wgzig ing der verordeningen regelende de voorwaarden waarop gaa over gewone metera en electriciteit worden g levet4 in verband met de erlcenning van gasfittera en installateuta De heer SANOEKS s d wijst op lie Mmequenties van dit voorstel dat aanlci geeft tot uitsluiting van werlt aan lïersonen die zich thans met deze werk Mmheden belasten Wethouder MUYLW IJK a r zegt dat het noodzakelijk is eischen daaraan te stel ra daar de Lichtfabrieken niet de verant oordelükheid kunnen dragen van niet goed gelegde leidingen Daaromtrent moet kerheid bestaan Het voorstel tot ruiling van grond gelegen aan de Vierde Kade hoek Hie i HMKItBNHOKDKN wan CAREL Erin BETSR r n poiitia te Kota Radja waarin deze verklaart te hebben gehoord dat beklaagde Boschart tot getuige Pattiwael zeide dat er nog meer stond te gebeuren Ook dit wordt door Boschart ontkend Een opmerkelijke verklaring Dan wordt gelezen de verklaring van den getuige Ham den gezaghebber van den gouvemementastoomer Aldebaran Volj ens kapitein Ham zou kort na het uitbreken der muiterij de mogelijkheid hebben bestaan De Zeven Provinciën vanaf de Aldebaran te overmeesteren Getuigenverhoor Op verzoek van den verdediger en van beklaagde Boschart gaat de Zeekrijgsraad vervolgens over tot het verhooren van enkele zeeofficteren mitsgaders van den kor poraalmachinist Eelman Aan luitenant ter zee 2e kl L D de Kroon wordt door den verdediger de vi aag gesteld of beklaagde Boschart hem heeft gezegd Het is my bijna gelukt den commandant aan boord te nemen doch dit is op het laatste moment weer mislukt en of luitenant De Kroon daarop zou hebben geantwoord Dat is mg bekend Luitenant ter zee De Kroon verklaart thans dat hij inderdaad in dien geest heeft gesproken Vervolgens stelt de verdediger aan dezen getuige de vr ag of hij na de onderdrukking van de muiterij aan boord van de Orion aan beklaagde Boschart een sigaar heeftaangeboden zeggende Boschart je bent een flinke kerel Getuige De Kroon antwoordt dat hij zich dit niet kan herinneren Hierna wordt als getuige gehoord de luitenant ter zee 2e kl J P A DeKker Deze getuige bevestigt op een desbetreffende vraag van den verdediger dat beklaagde Boschart op het tentdek voor hem is gaan staan en de muiters heeft toegeroepen Niet schieten myneher is ongewapend Nadat vervolgens nog de officier van den marines too mvaartdienst 2e kl L de Wilde en de korporaal machinist Eelman zyn gehoord en beklaagde Boschart gezegd heeft dat hy de verklaringen van deze getuige niet kan onderschrijven terwijl de getuigen er zich op beriepen dat het feit reeds lang geleden Is wprdt gepauzeerd Na de pauze vinden nog eenige getuigenverhooren plaats waarna de zitting wordt verdaagd Aneta Bij de voortzetting vaoi de berechting Vim de eerste groep der Kuropeesdhe muir teia van de De Zeven Provinciën door dea Zeeknjgarand word onder meer een belangwekkende scliriflelijke verkianng van luite iiant ter zee H L vOq Boven voorgelezen In deze verkiai üig wondt o a het voigende medegedeeld Even vooir het afvaien vaai het muiterbcliip uit ülch Lqh zeidQ luitenant Van Boven tot de Europeanen dat zij zich moesten iwapenen en vioeg ot lnj op hen kon rekenen Zij antwoordideji dat zaj zulks met durfden aangezien zij var m de mindertieid warpn Luiteman Van Boven had toai getracht met enkele collega s de bi ug te bereiken waarc iiet eerste schot viel De Officieren aagen zich toen genoodzaakt terug te trekken Toen luitenant Van Boven zag dat hij op niemands steun kon lekenen iw cht hij den oudstani op dat tijdstip aan boord aanwezigen otficier den luitenant ter zee W F J ¥ a s op teneinde instructies te vragen I uitenant ter zee Fele bieek echter verdwenen te zijn in de richting van den waJ Lmtenant Van Boven c s maakten toen fie stuunniichtmg van de De Zeven Frovincién onklaar en besloten voorshands niet Ie vuren Een deputatie onder leiid ng van den korporaal m acihim t M Bodhart kwam daarna in de lon room eh eischte de overi ave van het schip lietg en werd geweigerd Hierop werd overeengekomen dat de O fficieren het achtersohip mochten behouden mite ZIJ niet zouden vuren De Inlanders waren raizen4 en door vuren onaerzijtls zou de beweging beslist z ijn omgeslagen in een rassen kwestie en dp Euroiwanen zoudTO alsdan zijn vermoord In de veiklanAg van luitenant Van boven wordt vervolgen f medegedeeld dat de Europeanein a in dek weige rflen Tiem te steunen Het was hem verder onbektend i lioeveel Europeanen voorui waren die eventueel zouden heJpen doch hem wae ten etelliesfe verzekerd door iedereen ook door de onderofficieren dOf hij op niemands etoiin kon rekenen De muiters iwareij ïwaar gewapend en hadden bovendien hand pranaten bïj de hand Indien de officierer zouden hebhen pevuurd zou het schip be Flit göheel in hitjuden van de muiters ijn pevallen Door aan boord t © blijven aldus vervolgt de verklaring van luitenant Van Boven ntf Ptant van verde liginie konden de officierwu ttet annbreken van d n dag afwacht teneinde een beter inziehf in den toestand te verknjgen en de bemanning te i ijzef op do consequenties van hun tredrag Den volgenden dag besloten lurl nfpiürft an Bovlpn en de officier van sezortdftsu I om 7 ieh naar het voorschip Ie bes ve v t de uitvoennsr van welk voornemen ai ewt iwel door sohildwa hten werden rerhinderc I Later heeft luiteiiiant Van Hoven een o id i h ud me de muiters tretiad Ir bijzijn van den officier van gezondhtead Zi trachtf ten hen te overreden thans he schip aain den commandant terug te gevec De inlandeito nUt voor rede vatbaar De korporflal macftiiriBt M Boahart deel Gemeenteraad van Gouda Zitting van Woenadag 29 Nov des avonds 7 uur De üemeenteraad ia gisterenavond onder oorzitterschap van Burgeroeeater Gaarlandt in openoare vergadering bueengekoraen Alle leden waren tegbawoordig behalve Mevr van Dantzig iuelies die wegenq lichte cngestelüJieid de vergadenng met kon bywonen Mededeelingen Door Ged Staten zyn goedgekeurd de raadsbesluiten va i 23 Uct j i tot koop van een stoep voor het perceei peperstraat iü4 van J M Smita en van ÜÜ Nov j l tot het aangaan van een 4 geidleemng groot j l i50 ÜÜÜ Ingekomen stukkeu Behalve de aan de orde gestelde stukke zyn ingekomen Van Mr K K Hengeveld een verzoek om eervol ontslag als curator van het üymnasluni Wordt eervol verleend Van de Conununistische Party Holland afdeeiing Gouda een protestmotie betreffende het colporteeren van lectuur op de Nieuwe Markt naby de Arbeidsbeurs Voor kennisgeving aangenomen Van het bestuur der atdeeling Gouda der Onafhankelyke Socialistische Partij een adres van 26 November oto over te gaan tot verstrekking van kleedmg schoeisel en voeding aan schoolgaande kinderen van werkloozen of daarmede gelyk te stellen ouders In handen van B en W om advies Van de vereeniging van leeraren en onderwyzers m de lichamelyke opvoeding in Nederland een adres van 27 November l933 om niet over te gaan tot afschaffing van de vakonderwijzers Wordt behandeld by punt 3 der agenda Van het hoofdbestuur der Urne van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland een adhaesiebetuigmg van 2S November aan het bovenstaand adres Alsvoren Van de afdeeÜng Gouda van het Nederlandsch Onderwyzersgenootschap een adhaesiebetuiging van 28 November aan het bovenstaand adres Alsvoren Van het Actie Comité tot invoering van een jaarlyksch zomerfeest een adres van 25 November 1933 met 5354 handteekeningen houdende verzoek tot invoering v een zomerfeeatweek op de Mafkt over te gaan In handen van B en W om advies Het voorstel tot het benoemen van een hoofd der O L School voor U L O Benoemd wordt de heer W van Lingen hoofd der u l o school te Hillegom Het voorste tot verlenging van het tijdelyk diemtverband van den klerk ie klas bü den Stortings en Ophaaldienst A van der Graaff Aangenomen Het voorstel tot opheffing der O L School no 6 De heer SANDERS s d wijst er op dat het indertijd door B t ingenomen standpunt juist is gebleken Spr heeft zich in de Commissie niet verzet wijl het toch vechten zou zyn tegen de Bierka om op den vroegeren toestand terug te komen Spr is niet overtuigd van de noodzakelijkheid van de opheffing van school 6 Min Terpstra heeft een nieuwe schaal ontworpen die eerst in 1 35 van kracht zal worden De wyziging van Mm Marchant hoeft bewerkt dat aan het eind van het cursusjaar de nieuwe schaal in werking zal treden Spr vraagt of het niet de bedoeling was om de gemeentebesturen gelegenheid te geven zich geleidelijk aan de schaal aan te f passen De reorganisatie zou dan voor een I groot deel kunnen wachten tot 1 Sept 1934 Aan school 4 is een vacature ontstaan zoodat daar de reorganisatie in werking i oet treden Mevr RIESZ lib zal zich niet verzetten tegen deze voorstellen wyl de bittere noodzaak daartoe dwingt Spr zou slechts het verzoek willen doen het hoofd der betrokken school die nu op wachtgeld komt zoo spoedig mogelijk op een nieuwe plaats te brengen De VOORZITTER vindt het inderdaad jammer dat deze maatregel moet worden genomen in t midden van de cursus maar daaraan is niets te doen De scholen voldoen niet aan de vereiséhten door den Minister gesteld Voor de scholen wordt voor 1934 het volle aantal leerlingen als eisch gesteld Over de positie van den heer German kan spr momenteel niets zeggep Zeker zal met diens belang en dat van de anderen worden Tekening gehouden Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot afschaffing der vak ondenriJzeTS De VOORZITTER wijst op de mededeeling inzake de verminderde rijksbijdrage van ƒ 24 000 over 4 maanden waarna nog gevolgd is de circulaire betreffende de verminderde uitkeering voor werkloozensteun Dit bedrag overtreft vele malen het hier eerder genoemde bedrag De maatregelen tiuins door B en W voorgesteld zyn hoe ongaarne ze ook worden voorgesteld gebiedend noodzakelijk voor de gemeente De gemeente kan het vakonderwijs niet meer behartigen De wethouder van financiën zal de verschillende fracties dezer dagen op de hoogte stellen van de financieels omstandigheden der gemeente De heer ZANEiN e g begrijpt de noodzakelijkheid van dit voorstel en zal zich daartegen dan ook niet verzetten Echter by spr is de vraag gerezen of nu ook de bijzondere scholen zullen volgen met de bezuiniging die nu bij het openbaar onderwijs noodwendig moet geadWeden Ook voor de betrokken personen vindt spr dit voorstel funest Spr vraagt of het niet mogelijk is het wachtgeld van de heeren Bom en Weeda te stellen op het salaris dat zij vóör de laatste vermindering genoten De heer VAN SOEST s d heefj zich verwonderd dat de wethouder van onderwijs zich voor dit voorstel heeft laten vinden Het vakonderwijs is noodzakelijk Slechts in n gezond lichaam kan een gezonde ziel wonen De heer VERKERK a r maakt een op odk de Rijksregeering bij den huldigen fiiiancieelen toestand de instandhouding van dit vakonderwys niet gedoogt De wijze van begrootingsbehandeling alg Amsterdam Almelo e a om een rekening te houden met de circulaire van 4 Nov ea de andere maatregelen die de begrooting onreëel mal n acht spr monnikenwerké Dan wordt toch een nieuwe behandeling noodig Spr acht het nood akelük met reëele cijfers te komen Het is geen zaak van politiek Er moet bij de begro tIng met idle omstandigheden rekenine worden gehouden gesprongen handen o 6i puROL Bij Apothekers en Drogisten De heei VAN SOEST s d i eplsceert eii houdt opnieuw een pleidooi om het vakonderwijs door vakonderwijzers tt timen geven Spr keert zich tegen het college van B en W dat ook inzake den achoolsportd i heeft tegengewerkt De heer ZANhiN e g repliceen en wyst er op dat ieder met den heer Van Soest doordrongen is van het betere van het handhaven van vakonderwijzers maar het is hier een dringende noodzakelijkheid 13 eii W kunnen met anders Spr moet tegen het verder gedprokeue Man den heer Van Soest als zouden B en W de sport tegenwerken protest aan te teekenen Spr weet uit ervarmg dat dit niet het geval is De heer SANDERS s d repllci ert op de rede van den wethouder van financu n Vwi meerdere burgemeesters o a Arnhem worden klanken vernomen dat de gemeenten zich niet moeten blijven onderwerpen aan wat door de Regeering voor al braait wordt voorgeschreven Men vraagt zich af hoe b v Rott Jr lam nog met het vervolgonderwyt bezig kan zyn terwyl het hier al niet meer loslaat De practylt zal aantoonen dat tit i gemeente als üouda die gebukt gaat under de werkloosheid zich met zonder meerdere i Kykssteun kan neerleggen daar ojk de inkomsten der gemeente door de vs ei ltloosheid ermmderen Juist wyl hei niet mogeiyk zal zyu de begroeting te kunnen doen sluiten wil spr gfcen behanueling van bezuinigingsvoorstellen bij stukken en brokken net id beier alles als éen geheel te zien om het geheel Iri kunnen beoordeelen w t dan als nooilzakeiyk moet vallen indien gee anderen weg openstaat Met vernietigmg van al het Lultureele v an regeeringawege gaat spr iiiet accoord De heer VAN DER ENDT ch erkent het tjetere van den bestaanden toestand tegenover die welke nu door het voorste van B en W ontstaat Echter wil spr toch v yzen op de bevoegdheid van vakonderwys die de leerkrachten bti het jagejc onderwys hebben Dat zal m den aanvang niet zoo vlot gaan wellicht maar dat komt wel beter De VÜORürrrER repÜceert Spr wy t den heer Van Soest er op dat deze er ander over zou oordeelen wanneer hy op den voorzitterszetel zou zitten Tot den heer Sanders zegt spr opnieuw wat het standpunt is der Regeermg inzake de uitkeering aan de gemeente Wat gfr beurt er nu als de gemeenten verzet pleg tegen de regeeringsmaatregelen Dan ontvangen de gemeentebesturen de niet sluitende begrooting terug ter nadere behandeling Spr is van oordeel dat B en W zélf de maatregelen moeten vinden instede dat zij door de Regeermg daartoe worden gedwongen door onthouding van de ryksgelden Wpthouder Mr DE WITT WIJNEN lib wijst er op dat het een liberaal beginsel i de verantwoordelijikheid zelf te dragen 7 de samenstelling der begrooting Die af schuiven op de Regeering wenscht spr niet Het enge standpunt dat men verschil ziet tusschen gemeente en ryk verwerpt spr onder de huidige omstandigheden zeer besliat Het voorstel van B n W wordt na stemnimg met de stemmen der 6 sociaal democraten tegen aangenomen Het voorstel tot opheffing van het 7e leerjaar aan de O L School nft 2 De hoer SANDERS s d merkt op d t het door een commissie iid gedane voorst Pan de gemeente geen cent kost Spr wijst er op dat de school aan Eerste Kade geen moment moeite heeft gehad om het leerlingental op peil te houden De Kopschool heeft thans 79 leerlingen dus voldoende voor de vergoeding Er i daar een verloop tijdens het cursusjaar Sprwil trachten ook de 7e klasse te handhaven aan school 2 en de normale gang van zaken aan die school niet verstoren Voor de gemeente kan dit geen financiee nadeel opleveren Spr vraagt of men met spr s argumenten geen rekening wil houden Spr wil handhaving èn van de Kopschoot èn de schooi no 2 Mocht blijken dat j Sept de toevloed van nieuwe leerlingen tf o is dat men niet tot 76 kan komen dan kan altiid de maatregel nog worden toegepast die thans wordt voorgesteld Spr doet een beroep op den voorzitter om zijn denkbeeld te aanvaarden van des voorzitter standpunt hangt naar spr s oordeel voor den Ra alles af I Zonder het 7e leerjaar van school no J heeft de Kopschool steeds bewezen zich z te kunnen bedruipen Dat kan ook nu ïfi school 2 kan dan oolk blijven wat ze ia j De VOORZaXTTER zegt dat sc ioo 2 een uitnemende school is waar de leerlingen gaarne heen gaaai Het is eeh prachtscJu en er is goed onderwijs I Spr wijst er op dat door het verloop o leerüngeïi het verelscht aantal leerlinge van 76 dan precies aanwezig i Hét standpunt van den heer Sanders durft spr niet aan De Centrale Kopschool moet intec blijven wordt het een tweemansschool dan wordt het een dwergschool welker bestaanernstig bedreig woi t Wanneer de SS leerllngcai van da school Het voorstel tot veriiuur van grond geIfiffen aan den Bodegraafschen Straatweg aan den heer E C van der Kleü Aangenomen Het voorstel tot verpachting van den Tol aan het Goudsche Rijpad met bijbehoorende boerderij Aangenomen Het voorstel tot ingebruikneming van een gedeelte van het Veemarktterrein aan den heer J L HuUeman De heer ZANEN e g vraagt dit voorstel eens terdege onder het oog te zien aangezien het hier niet betreft het verhuren van een terrein alleen maar een terrein w aarop een garage wordt gebouwd Afgezien van de vraag of dit daar gewensftht en mogelijk is meent spr dat er dan andere voorwaarden moeten gelden Spr verzocht daarom aanhouding van dit voorstel Het voorstel wordt hierop aangehouden Het voorstel tot voorloopige vaststelling van de rekening dienst 1932 van het Openbaar Slachthuis De heer FOKKERS s d vraagt hoe het nu staat met de beslissing van Ged Staten over de hangönde aangelegenheid De VOORZITTER zegt dat een beslissing in deze vrij spoedig te wachten is Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot belegging van kasmiddel i Aangenomen Het voorstel betreffende het weigeren van een standplaatsvergunnhiK op het Stationsplein aan H Oskam De heer MAASKANT s d vraagt of de mogelijkheid bestaat dat de aanvrager achter op het plein nog een plaats kan krijgen De VOORZITTER zegt dat de geheele ondergrond tot aan de Crabethstraat en de Spoorlaan eigendom is van de Ned Spoorwegen De toestemming geschiedt in samenwerking van de Ned Spoorwegen en de gemeente de inkomsten genieten ieder voor de helft Er is geen plaatsje meer beschikbaar Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot het nemen van een afwijzende beschikking op het beroep ingesteld door J P Dessing tegen een beschikking van B en W tot weigering eener bouwvergunning voor den bouw van 4 garages aan de Krugerlaan De heer ZANEN e g vraagt of de gemeente deze grond niet kan aankoopen Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel betreffende de beveiliging der burgerbevolking tegen aanvallen uit de lucht Dit voorstel wordt aangehouden teneinde Mevr van Dantzig Melles in de geleRenheid te stellen eeh ander maal hierover het woord te voeren Vaststelling kohier schoolgeld over 19331934 van de inrichting tot opleiding van onderwijzeressen en hoofdonderwijzeressen aan de bewaarschool Aangenomen Wijziging begrooting dienst 1933 Aangenomen RONDVRAAG De heer FOKKERS s d deed het verzoek om het Volksbondbestuur in staat te stellen de exploitatie van het Wacht en Schaftlokaal bjj de Mallegatsluis voort te zetten wanneer dat bestuur In staat gesteld wordt een voorschot te krygen voor het 2e halfjaar 1933 De VOORZITTER deelt mede dat het bestuur zich ter zake alleen kan wenden lot den Minister van Financiën Te elf uur werd de openbare vergadermR gesloten troons Dit laatste deed zyn intrede bij de invoering van de voorwaardelijke veroordee ling Tenslotte besprak spr den invloed van alcohol m verband met reclasseenng en misdaad Alcohol B vooral fnuikend omdat zy het verantwoordelijkheidsgevoel vermmderu en het geweten in slaap sust Aan de eene kant is ze een stuwkracht tot misdaad door verlaging van verantwoordeiykheidsgevoei en aan den anderen kant is er een rem voor de reel assee ring omdat ze het geweten tot stilzwijgen brengt De strijd tegen den alcohol is dus een stryd tegen de misdaad en voor de reclasseering Na de pauze declameerde Dr IJssel de Schepper en gaven de bovengenoemde heeren Beunder en Hoogendoom nog eenige liederen ten beste De interessate avond werd met een kort woord van dank aan de medewerkenden door den heer de Bruyn gesloten Buitengewone aigemeene vergadering Kon Ned Zwembond kring Gouda De Kring Gouda van den Kon Ned Zwembond houdt a s Zaterdagmiddag drie uur in Het Schaakbord te dezer stede een buitengewone aigemeene vergadering Waarschuwing In den laatsten tyd wordt op verschillende wiJze getracht gelden in te zamelen voor een z g n Tehuis voor kinderen De Morgenstond Eemness rweg 38 te Baarii Op dit adres woont het echtpaar Bos Schuver Door middel van een circulaire wenden zy zich tot het publiek teneinde de noodige geldmiddelen te verkrygen voor uitbreiding In deze circulaire wordt den indruk gewekt dat men te doen heeft piet een instelling onder leiding van een bestuur Deze voorstelling ia volkomen misleidend Er is geen vereeniging noch stichting en ook geen bestuur Het geldt hier uitsluitend een particuliere onderneming van het echtpaar Bos Schuver FILMNIEÜWS Thalia Theatw In het Thalia Theater wordt vanaf morgenavond vertoond Het gevaarlijke drietal de eerste en eenige sprekende film van Lon Chaney de talentvolle filmacteur die eenige maanden geleden is overleden Het is een geweldig sensationeele geschiedenis van een genaal misdadiger Schouw burg Bioscoop De Schouwburg Bioscoop brengt vanaf morgenavond De wraak van Mr Wpng met Edward J Robinson in de hoofdrol Deze aensationeete film speelt zich af in de Chineesche wyken van San Francisco De directie bericht verder dat zy zich het vertoonjngsrecht heeft verzekerd van het Orionprofilti nieuws zoodat afle belangryke gebeurtenissen voortaan ook in dit theater vertoond zuilen worden Zondagmorgen wordt gebracht de beroemde film van Heinrich Hauser J amin het laatste zeilschip Réunie Bioscoop De RéunieJBioscoop Wngt Clara Bow in De ontembare vrouwS In deze film haar eerste sprekende film behaalde deze bekende filmster een geweldig succes Men zie voor de meerdere bijzonderheden de betreffende advertenties in dit nummer Koopt meer weken De achtste lijst der prijswinnaars luidt als volgt STADSNIEUWS GOUDA 30 November 1938 Propagandaavond I O G T Mr Dr P Ussel de Schepper over Alcohol misdiaad en recUsseering Gisterenavond hield de loge Gouda der I O G T een propaganda avond in Het Blauwe Kruis De hoog tempelier der loge de heer de Bruyn sprak een welkomstwoord De heer Beunder uit Zwammerdam op de piano öegeleid door den heer Hoogendoom uit Boskoop vertolkte vervolgens het Tempelierenlied VoorwaartSf het licht gaat ryzen Dr P IJssel de Schepper ving zyn betoog ahn met er op te wyzen dat verdraagzaamheid de stuwende kracht in het menschelyk besUan dient te zijn ook tegenover den m dadiger De eigenlijke oorzaak van het misdoen vinden we al in de Mozaïsche wetgeving geving Gij zult niet begeeren Misdaad ia m wezen een gevolg van begeerte Begeerte berust op de gedachte Elke daad die het gevolg is van een begeerte komt voort uit een gedachte In ieder mensch onderscheidt men een hooger of goddelijk en een lager Het verschil komt tot mting H Wellings de la Reylaan 19 L M Moerings Pr Hendrikstraat 79 A Usselstein Burgvlietkade 1 B de Jong Nieuwe Markt 26 N v Treyen L Noodgodateeg 3 Piet Dijkshoorn Bleekenssingel 68 Gerard Loeve Gouwe 146 A J Koemans L Tiendeweg 55 B Mevr L J Jaspers Bleekerssingel 57 A Mighout de la Reijlaan 16 J de Jong Pretdriaplein 20 F L J Lafeber Gouwe 2 Mej C Takkenberg Westhaven 11 F Bijlsma L Tiendeweg 18 Mej B Jaspers Bleekerssingel 57 P J Spee Keizerstraat 67 A Bezem Boschweg 26 Mej A v d Horst Turfmarkt 42 allen te Gouda Datpm en plaats van aanwijzing der pryzen zal nader worden hekeTwl gemaakt Een mededeeling van den Directeur van het Postkantoor De Directeur van het Postkantoor alhier maakt bekend dat de afdeeling Pakketpost op 4 en 5 December a a in het achtergedeelte van het gebouw zal zyn gevestigd en verzoekt derhalve de te verzenden pakketten aldaar aan bieden ingang Korte Noodgodsteeg 3 Muzikale Kring Een concert op 14 December Voor de Muzikale pring zal op Donderdag 14 December a s in de Réunie een concert worden gegeven door Andriea Rodenburg viool en Felix de Nobel piano Burgerlijke Stand OBBOREIN 26 Nov Jan Peter z v C A de Groot en J W van Eik Gouwe 166 27 Nov Gerarda Wilhelmina d vv M de Waard en G W van Heeden Houtmansplantsoen 14 28 Nov Leonardus GerarduB z w G van Ardenne en J A de Ruijter Turfmarkt M Hendricus z V A van Dam en i J Borst Heerenstraat gg 29 Nov Anthonius Jacobus z v A Ruffels en A Grootveld Kuiperstraat OETROWWD 29 Nov J Mouriken A J Middendorp D van Ueuwen en G Nikkers OVERLEDEN Geen Agenda 80 Nov Buur precies Nieuwe Schouwburg Tweede Abonnementsvoorstelling door het Centraal Tooneel slechte gedachten De mensch zal niet m Btóat zön door zUn wil zUn I ge e ik te verdrijven Hij kan echter wel tot een b ij vende oplossing komen door voor Un slecn te gedachten betere in de plaats te stellen Spr herinnert hierbij aan het woord van den aP W P ik wï doe ik het goede dat ik wil doe ik niet De nieuwe ideeën werpen hierop een verödarend licht iot uel Reclasseering wil ee opvoedingsstelsel zijn voor misdadigers in fS to oude tijden heerechte In dit strafstelsel het element der wraak en schrikaanjaging I bijv folteringen Later trachtte men ji masJchappii te beschermen door ops uita menlijke opsluiting werk door spr van mensch tot men h dan B kan geschieden In ons land is de reclas Soor invloed van de reclasseering s men 1 gekomen tot celstraf in plaats van g I r i ii l iiHnit omdat het opvoedend ronymua van Alphen traait met de P jenomen door Het ge m TKLBGIlAFISCH WEEHSKBICBT 1 Dacember Verwachting Zwakke tot mtigen wind uit O richtingen no l ï tot zwaar bewolkt weinig ot geen P het vTleflwB bouwvereenigin g Het VolkBbelang J j j zedelijke verbetering van ge r i vanSS Vervolgens zette spr uiteen de He voorstel lot verhuur van terrein 1 j J p het werk geschiedt Klegen aan den Gr Floriweg aan 1 ï bVgesprekken met ver e Vjtatulnvereeniglng Genoegen J f t r St A nom n genhdd en door het t l l d l P Als er een STER OP staat is het de besie tabak die ge voor Uw geld leunt icoopen l 13 M S ent par hall on M l bom roor Nf maJi r ib k nd kwaflr iff cad auj Db s direct te bew ienl Vraag een iqnproevez eens waarom hij altijd Niemeijer s Ster Tabak rookt of nóg beter koop eens een pakje SterTabaic Toor denzelfden prijs als Uw tegenwoordig merk Alleen lóó kunt ge te weten komen hoeveel meer smaak en geur ge voor datxelfde geld kunt koopen Dat is de reden waarom Niemeijer s Ster Tabak Holland s populairste merk isl NIEMEIJER S STER TABAK GEMENGD NIEUWS Kmaomarkt Goada 30 Nov Aanvoer 274 partijen Prijzen Ie kw met r m ƒ 26 29 idem 2e kw ƒ 24 25 zware tot ƒ 30 Handel matig BOTER Aanvoer 888 ponden Prijzen Goeboter 86 90 et welbeter 80 85 et p pond Handel vlug EIERiEN Aanvoer 46 600 stuks Prijzen Kipeieren ƒ 6 60 6 25e kliene eieren ƒ 3 60 4 60 eendeiercn ƒ 4 per 100 stuks Handel matig Coöp Zuid HollandBche EierveiHng G A C Z H E te Gouda 30 Nov Aanvoer 47300 kipeieren Prijzen 66 68 K G ƒ 6 20 5 80 68 60 K G ƒ 6 80 6 60 62 K G ƒ 6 6 10 62 64 K G ƒ 6 10 6 40 bruine 58 68 K G ƒ 6 90 6 50 kleina eieren ƒ 4 40 6 60 knikeneieren ƒ 3 4 20 per 100 stuks Eendeieren Aanvoer 330 stuks Prijzen ƒ 3 30 4 per 100 stuks Graanmarkt GowU 30 Nov Tarwe ƒ 6 76 6 00j Gerst ƒ 6 26 6 26 Haver ƒ 6 76 7 00 Erwten ƒ 11 50 12 60 Bruine boonen ƒ 10 11 25 per lOO K G Leeuwarder botemoteenng 30 Nov De Leeuwarder botemoteering is vastgesteld op 60 cent per K G Beun van Amsteirdain WISSELKOERSEN 29 Nov 80 Nov Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Praag Madrid Milaan Officieel 8 17 4 8 22H 5954 69 81 9 74 9 73 V4 34 67 34 67 A 18 13 tS S V 36 66 36 80 42 25 42 46 41 20 4ia6 1 66 1 6914 Niet officieel 7 88 7 39 20 35 20 37Vi 13 10 13 10 Beureoversicbt De beursstemming was hedenmiddag y t onder invloed van de koersstijgmg m Wall Street Voorts ging een stimulans mt het bericht dat de G G van Nederl fadie den Raad van Ned Indife b een heeft ge roepen voor een bespreking van de rubberrestrucUe Rubbers tabakken en H V A s die alle belang hebben bij de rubbercultuur ontmoeten eenige vraag en stelden zich dien tengevolge alle iets hooger Van de Ind fondsen traden Ford op den voorgrond Ue f otficieele mededeeling van de kapitaalI terugstorting van 40 had een koersvcrbe1 tering van 20 tot gevolg al bleet het I hoogste peil niet geheel behouden het slot i lag toch aanzienlijk boven dat van gisteren Unilevers en Aku 9 trokken 1 aan Philips zetten 2 hooger in doch liepen later weer terug De belangstelling voor petrolemnwaarden was gering Kon Olie verkeerden in reactie doch het verlies was onb teekc nend Scheepvaarten bleven op peil t Amerik fondsen in navolging van Wallstreet hooger noteerden Duitsche obligaties waren aangeboden De Ned obligatiemarkt was ongeanimeerd en mcerenjieels wat beneden het vorig p eil ADV KRTENTIEN Ëen Schort van luoeve op de Gouwe 1 een ALTIJD WELKOM GESCHENK OTEÜWB DESSINS WASCHECBT IJZERSTERK ea EKEN FABRIKAAT Veemarkt Gouda 80 Nov Aanvoer 1730 stuks waarvan 77 slachtvarketia Prijzen Vette 18 19 et per pond levend met 2 korting Londensche 15 16 et per pond levend met 2 korting 381 magere varkens ƒ 18 23 1197 biggen ƒ 7 9 60 Gcidersche ƒ 10 14 13 runderen ƒ 160 200 60 nuchtere kalveren ƒ 4 8 12 bokken en geiten ƒ 3 4 per stuk Handel stag 410 Criais ruBderen