Goudsche Courant, donderdag 7 december 1933

De crisis in den Volkenbond trekL denlaatsten ttjd wel in het bijzonder de aan4iiokt Was het eerst Japan dat uit baloorniliiid omdat Qenève zyn optreden in hetV T Oosten veroordeelde den Boud denlHI toe keerde Duitachland ontstemd omlltfaet by voortduring de toegezegde rechtalelijkheid werd onthouden volgde dit voorbeeld Wanneer men bovendien in aanmerIdüg neemt dat twee zeer groote mogendheden de unie van sovjetrepublieken en deVerecnlgde Staten een lidmaatschap vandttt Volkenbond steedü van de hand hebben twezen dan wordt het duldelilik dat deGeneefsche inatelti ng haar universeel katskter hoe langer hoe meer gaat verliezen Inmiddels wo dt de positie van denVolkenbond suida eenlgeir tijd nog op andere wuxe ondermund Italië moet namelijk van den Volkenbond in zijn tegenwoordigen vorm niets meer hebben Vooral is dit Dinsdag j l duidelijk tot uiting gekomen toen de groote fa tische raad desy vondi te 22 uur in nachtzitting bgeenWam om niet alleen de kwestie der Itftliaau8chAn erikaanHche oorlogaschul l n te bespreken maar tevens nVooral om vaji gedachten ta wisselenuver de vraag of Italic nog langer lid van den Vülkenboïid zal blijven De alfewieene opvatting t dezen wpzien werd tenöl teU liïfcaamd in ccn resolutie waarin to kmupu wcr A gegeven dat het verdere lidmaatschap afhankelijk zal worden gesteld van n radicale hervorming van dit organlsme die bovendien in zöo kort mogelijkentijd haar beslag moet krljg Lit verschillende berichten die te dezer uike de ronde doen kan men afleiden dat Ualië het recht der kleine mogendheden cm hun stem uit te brengen met betrekking toi kwesties die hen Wiaar gedeeltelijk aanj uan aanmerkelijk wenscht te beperken tevens meent men te Kome dat de Volken bondsprocedure moet worden vereenvoudigd daar momenteel de besprekingen eindeloos worden gerekt en t steeds toenemend aantal commissies vorderingen zoo goed tU omnogel k maken Ten derde huldigen de Italianen de opvatting dat de Volkenbond bevrijd moet worden uit het kader van t verdrag van Versailles en andere tiactaten Op het oogenbtik aldus de Koroeinsche zienswijze de Volkenbond al te uer een inatAÜing die dient om de voordeelen die de overwinnende staten in den wreldoorlog hebben behaald te verdedipsa zoodat in feite de Volkenbond een in Btrument is waarin Frankrijk en Engeland den boventoon voeren Alleen door een radlole herziening aldus is men van oordeel SaneeriiiK van het Tabaksvok Verbod van verkoop beneden banderol leprUs Betere regeling der vergunning Het Algemeen Bestuur van den Koninklijken Nederlandschen Middenstandsbond heeft zich dezer dagen met een adres tot de l weede Kamer gewend waaraan het volgende is ontleend Met groote voldoening is Ie iiii denstandskringen kennis genomen van het voornemen der regeering om over te gaan tot het beteugelen van den verkoop van tabakbfabnkaten beneden bander oUe priJs Dit euvel hetwelk tegen de bedoeling van den wetgever in en in strijd met den geest dor Tabakswet is ontstaan heeft gedurende de laatste jaren tot verwording van het bunde roUeatelael geleid en immoreele handelspraktijken in de hand gewerkt Ten onrechte heeft men deze materie voorheen steeds als een fiscale kwestie oefifikwwW fifikwwW fatt Banataande d iatonriw twmoeungen van de overheid met productie en distributie in het tabalcsvak krachtens de Tabakswet tot de noodzakelijke consequentie zouden moeten leiden dat de daaruit voortvloeiende economische moeilijkheden behooren te worden gecompenseerd Zulks IS trouwens ook een fiscaal belang want de beoogde afwenteling van den accijns op den verbruiker door tusschenkomst van den kleinhandeluar is alleen mogelijk indien men dezen ook in staat stelt den vollen detailprijs te ontvangen Dat daarvan in de praktyk nauwelgks sprake meer is mag algemeen bekend worden geachti met name werd het z g toesiagzegel op sigaretten in de meeste gevallen door den winkelier betaald WorUt tot accynsverhooging besloten dan spreekt de noouzal ijjKneid van beacnernung van den banuerolieprys in duobele mate Hiervoor zijn ten minste drie goede recntsgronden aan te voeren Ie de misleiding van het publiek t a v prijs en kwaliteit de byzondere positie van den verkooper van tabaksfabrikaten onbezoldigd belasting mner 3e de schadelijke economische gevolgen van het banderolle stelsel Het Bondsbestuur spreekt dan ook het piu ly bij Mrs Scarlett waieii geweest Ze iiennnerde zich dat Pa toen voor de Uiee liad gezorgd waornikar zij beiden zoozeer verlangden En meen ging haar een liclit op PaUick waa Rosa s vriend geweest tot joceiyn en uj ten tooneeJe versahenen Nu we zullen l et nog wel hooren wievan de twee de gelukkig zal zyn antwoordde ZIJ doodkalm A propos was voor soortman i kolonel Ellery Hy heeft een veraOlirikkel humeuren ik benijd Pa met dat hij mex iiem moet Siimenwonen luidde het antiwoord In een sombere stemming gmg Roberta naar huis zelfs de opgewektheid van Richard was met in staat haar op te vroolijken evenmin als het haar gelukte zichzeivo te overtuigen van li t feit dat de aken van Patrick Ellei y en Mis Scarlett haar niets aangingen Op een middag veertien dagen lateor toen zij met Rjohard zijn dagelijksohe wandeling maakte wenden de onaischeideliiken overvallen door een stortbui zoodat zo zich genoodzaakt zogen onder een grooten boom aAn den kant van den weg te schuilen Ze waren zoowot een halve mijl van Croraford toen er een groote witte fiuto voorbij kwam ea vlak bij hen stilhidd Uu dat Miss Moi rickP Wat een verschrikkelijk weer Stapt u beiden in en dan 7ullen wij u naar het rp rijden In het eerst had Roberta willen bedanken maar nieuwsgierigheid dreef haar van het HRnb d ftebruik te maken Wordt vervolgd NIEUWE PROTESTANTSCHE BEGRAFENISONDERNEMING nmim smiea 6oudatei 3I65 BIllUKE TARIEVEN NETTE KDIENING ELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkaner Crabath Crabethstraat 8 Telef 2033 KA NDELAARS VOOR KERSTMIS let is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladen advertaotiën hebt te plaatsen hctzühier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt ftan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOIJDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2Uh Ü zijt d n in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar wensch entot dezelfde prijzen ala door de bladen direct wordt berekend GROOT EN KLEIN smult van Maggi s Soepen Deze zijn in een oogwenk gereed smakelijk en voedzaam De Fabriek van Maggis Voedingsmiddelen te Amsterdam verwerkt in haar soepen de beste Hollandsche groenten en andere grondstoffen MAGGI SOEPEN HET MERK VAN KWALITEIT Wilt U vermageren Op welk gedeelte van het lichaam l ook Wenscht ZONDER baden dieet of geneesmiddelen Uitwendig en onschadelijk Resultaat na 6en dag lichtbaar Vraagt gratis aanwijzingen en referenties aan Mevr COLENBRANDER Overtoom 445b Amsterdam W Nederlandsche Huisvrouwen doet Uw plicht Waarom nog l ng r dut bull nl ndich producten t koopen w ni e r U voor mind r Qsldd uilit kende MERCURIUS HAVERMOUT kunl kriigw N id alleen er cli t U daardoor werk aan Ned rlandiche arbeiden ma r bo ndien Vrript U de baile Havarmoüt die U maar kunt wanichonl Geweldig o dlaam bchl verleerba r en daarbij Klaar n een wip Begrnt den dag mét aan ilerig bord MERCURIUS HAVERMOUT Een en al ktaeht en gaiondbaidi Hercurius Havermout 12 12 JARIG BESTAAN Met het jubileum van mün zaak TURFMARKT W TELEF lj l stel ik een naar de eischen des tijda gebouwde K O E L IN R I C H T I N in wei kingi fteleefd noodig ik ni n geachte Clientèle tot een berichtiging daai yan uit Óók de eerste kwaUteit VLEESCH ETALAGE is de volle aandacht waard Aanbevelend T D BAK Turfmarkt 16 P S Wij hebben 3 schotels vleesch geëtaleerd waarvpn een ieder boven 16 jaar naar het zuivere gewicht kan raden Wiè het gewicht raadt ontvangt ecu schotel cadeau Zaterdagavond 8 uur uitslag RfeUNIB GOUDA Vanaf VUUnAC t m MAANDAG ANNY ONDRA in DE REGIMENTS DOCHTER en ons l IMA BIJPHOGRAMMA Toegang iederen leeftii 1 WOENSDAG 2 UUR MATINEE Schouwburgi Bioscoop Gouda Van VRIJDAG 8 DECEMBER af brengen wö DE ZWEVENDE JONKVROUW In de hoofdrol de IJMtende filmkomiek SZÖKE SZAKALL De Zwevende Jonkvrouw is een buitengewone amusante en ondeugende klucht met FRITS SOHULZ DINA GRALLA ADELE SANDROCK PAUt KEMP en noK vale andere urtisten in deVerdere hoofdrollen Al deze namen garandeeren U een u 3nd van ongekend plaaier IN ONS ORION PROFILTI NIEUWS VAN DEZE WEEK o a De 2e Zeijdaagsche wielerwedsti ild van start tot flnisb en Het huwelijk van Ur Gejus v d Meulen onze Nat ijoelverdediger Verder uitgebreid voorprogramma Toegang boven 18 jaar Gratis Hetseiistalling a Populaire prijzen van 2 et ATTENTIE ATTENTIE Zondagmorgen half elf populaire wetenschappelijke voorstellinR van de Psychologische kinderfilm van Dr Max Simoneit HET WONOER DER KINDERZIEL De geesteluke ontwikkeling van het kind vai de gebooite tot en met net 4e levensjaar Vier jaar lang W6 fl aaitrieze film gewerkt de pnamen werden ce n filmisch daglwek TOEGANG ELKEN LEEFTIJD Populaire ent r eeprijzen Zaal 25 et Balcon en Loge 35 cent VERWACHT Vrijdag a s groot jubileum programma Renate Muller en Willy Fritsch in WALZERKRIEG Thalia Theater vertoont van VRIJDAG t e m WOENSDAG de overweldigende Super sensatiefilm Kameradschaft van den beroemden regtiseui G W Papst met in de hoofdrol FRITZ KAMPERS Adembenemende spanning van begin tof eind EXTRA STAN LAUREL en OLIVER HARDY zorgen voor lachsalvo s in hun gioote klucht Als de kat van honk is TOEGANG HOVEN 14 JAAR msvrouw vermei ATA waaromeik steeds met de i reinigti vlugger hetery Veelpneeren J voor mtrii er geld ATA schugff cr freinigt alles H m IJ I I I I IJ IH H BHHHIlti Alia TBIWWB WHmiBMi 15 000 Gezinnen lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladene DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 Ka Ma AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te idverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk doi p de bewoners inlichten omtrent hetgeen gij onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET ÉUREAU MARKT 31 TELEF 2745 Als ge daar STER TABAK in stopt rookt ge de bes e tabak die VOOr geld telcoopis DAT is uilgemaaki door de duiienden die Niemeijer s Ster tabak looken Dit leger Tan iijnproevers heeit de beste tabak in haar ürifsklasse ontdekt en is er natuurlijk bij gfcbleven Die duizenden kunnen ii i niet vergissen Elke pijp eeit hun opnieuw t bewijs dat zi voor hun geld de volle 100 g kwaliteit krijgen Hce eer fi i dl der ge Uw pakje Ster tabak koopt u k V hoe eerder ge weet waarom dit Holland s populairste tabak is oiiari bi lil ili r Nianteiiar i baltenda NIEMEIJER S STER TABAK N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWCMT Pandbrieven f 64 000 000 ReservM f 1 760 854 05 I DE BANK stelt beschikbaar 4 r pandbrieven d lOO in stukken van ƒ 1000 ƒ 500 én ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Geefl Bedriif of Ondernemim kan het zonder goed diiikwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt vafi ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk verzorgen Wvj leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prijzen ziJnbelangrijk lager rukKERIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA fiOIIDSCHË DOIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSl REKEN BERGAMBACHT BERKEMWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP Ö JDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEl WERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOqIhOVEN S TOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Ze Dit blad verschijnt dagfelijks behölveZon en Feestdagen ABONNKMliNTSPUIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ifidagablafiper kwartaal ƒ a 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loo geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 aÊU Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ona Bureau HiliCKKT 31 GOUD V bij oQxa agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onse bureaux z n dagel kfl geopend van 9 6 uur Administratie en Kedactie Telef inttrc 2746 Postrekening 484ÜÜ ADVERTENTIüPKUSi Uit Gouda en omstreken behoorende t den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 büslag op den prijs Liefdadigheida advertentiën de helft van den pilja INGEZONDEN MEDEDKELINGENi 1 4 regöis ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op dü voorpagina 50 o hooger Gewone advertentiën en iogeionden mededeelingen bU contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en rancten worden berekend naar plaatsnitmta Advertentiën kunnen worden Ingezonden door t usachenkomat van soliede Boekhandelaren Advertenciebureaux en onze agenten en moet n daags vóór de plaataing aan het Bureau z jn ingekomm teneinde van opname verzekerd te xyn De operatie moet geschieden door een chirurgisch gedwongen arts Eventueel kan iemand gedwongen worden de noodzakelijk geachte operatie te ondergaan evenwel niet personen beneden 14 jaren Indien de kosten voor de chirurgische behandeling niet of slechts ten deele uit eigen middelen kunnen worden bestreden moet hulp worden verleend overeenkomatig de i uersorgeverordnung Wie nalaat gevallen ter kennis te brongen wordt veroordeeld tot edn geldboete an ten hoogste 150 R M uienst bij de hertogin van Bedford de bekende liefhebster van het reizen per vliegtuig die indertijd met majoor Barnard snelle reizen naar BritacK Indlë en Kaapstad heeft gemaakt DëNEMABJCEN Millioenenfonda voor handel i induatrit Nagelaten door atichter Deensche margarine indu tr e De in 1916 overleden fabrikant Otto Mia Lted de stichter van de Deensche margarineindustrie had bij testament bepaald dat ra den dood van zyn vrouw zijn geheele vermogen toenmaals geschat op 10 tot 16 nüllioen kronen zou worden bestemd voor een fonds ten bate van handel en industrie Door en dood dezer dagen van zijn weduwe is de testamentaire beschikking van kracht geworden Men raamt de nalatenschap thans op een bedrag van 20 tot 30 tnilUoen kronen Aldus is een nieuw fonds toegevoegd aan de bestaande die eveneens aan de industrie to danken zyn n l het Carlsbergfonds tn het Tuborgfonds beide stichtingeiv van bie hiouvverijen iTAUë Ontzettend noodwetr Drie peraonen gedood vr enorme materieele achodc In het bizonder ia Oalabne ernstig getroffen door het noodweer dat Znid ltaiiè en Sicilië heelt geteisterd De te velde btaande gewassen zyn vernietigd door de wolkbrennen en de onwedera De rivieren zyn over groote gebieden buiten hun oevers geü edèa en hebbttn hu vemietigeni werk geëindigd In de geheele Z W kust 3 olyfoogst vernietigd De schade is enorm lot nu toe zyn drie personen om het leVen gekomen ten gevolge van de over3ti ponangen Te fienavent zyn bij een aardverschuiving 2 huizen ingestort OUlTSCHLANaNu Kerstmis nadert De Pruiaischc minister president zalmet het oog op het Kerstfeeat en hetgunstige resultaat der verkiezingen I 5000 gevangenen ontslaan j De Pruisische minister president heeft in zyn kwaliteit van chef der geheime ataatsI politie bepaald dat 6000 arrestanten uit de concentrati kampen kunne worden ontslaI gen j De officieele Pruisische persdienst deelt mede 1 Met het öog op het gunstige resultaat der liyKsuagvermezmgen in het bizonder in de onccattutieKampen en met het oog op het Kerstleest heb iK de bedoeling geoetmeer en uit de concentratieltampen te ontslaan Ik ben met des te meer bereidheid tot dezer iiiaatreget overgegaan daar de waar borg voor de handhaving van de orde en rust ouK by een verzacHung der maatregelen be De wanschen va Italié met betrekking tot den VotKenbond Ken belanxrtjke resolutie kitii de Volkenbond verimderU worden iu ecu universeel lichaam Het behoeft geen betoog dat maji in Duitsehlaiid zeer ingenomen is met deze resolutie die de groote opvattingen van Berlijn en RoiiSe in dezen vrijwel gelyk doet zyn Nagenoeg alle Duitschers zyn het er over eens dat de Volkenbiwid in zqn huldigen vorm niet veel meer is dan een werktuig van de staten die in den wereldoorlog de zege wisten te bevechten dud in dy e r te plaats van Vrankryk en zyn vazalstaten zoodat het begrypelyk is dat zij het Italiaonache offensief van harte toejuichen temeer daar Kome een einde wü maken aan de overdreven denWtratische beginselen waardoor de Volk nbond zich laat leiden en waardoor de kleine mogendheden m staat waren elk © vordering tegen te houden De Duitschers sluiten zich verder volkomen by de Italianen aan die den Volkenbond derwijze willen zien georganiseerd dat in den vervolge de groote mogendheden daarin de voornaamste rol spelen aangezien zy de grootste verantwoordelijkheid dragen voor t lot der wereld Een en ander komt practisch hierop neer dat Mussolini de leiding der Europeesche aangelegenheden hoofdzakelijk in handen wil zien van de staten die bü het pactvan vler zijn betrokken Engeland Frankrijk Duitschland n Italië en bovendien van Rusland welks vertegonwoonüger Xatwpnof enkele dagen geleden te Rome te dezer zake ongetwijfeld belangrijke besprekingen met den duce heeft gevoerd staat Ik acht het bÜ de kalnieering van den binnenlandsch politieken toestand en met het oog op de beëindigde stabitiseering van het nat soc regiem draaglijk op deze wüze voor Kerstmis nog ongeveer 6000 p4r sunen op vrüe voeten te stellen Ik verzoek de regeeringspresidenten instructie te geven de met het toezicht belaste instanties opdracht te geven deze maatregel voor te bereiden BINNENLAND BUÏTENLANDSCH NIEUWS ENGELAND Vlleger luitenaat J B Allen f Vlieger luitenant J B Allen de vlieger van de hertogin van Bedford is Donderdagiivond met zyn toestel gevallen en zoo ernstig gewond dat hy een ge uren later oveileed Het toestel behoorde aan de hertogin en do vlieger had er een proefvlucht mee gemaakt naar Liverpool om te zien of het in orde was teneinde er de volgende week mee naar Kairo te vliegen Het ongeluk gebeurde in het donker en men vermoedt bX Allen verdwaald is geraakt bij het zoeken naar het vliegveld van de hertogin te Woburn waarvan hy slechts 6 5 K M verwijderd was James Bernard Allen was ruim 36 jaat oud Uij diende de eerste oorlogsjaren in het leger doch ging in 1916 over tot de luchtmacht e bleef tot 1927 in dienst Toen werd hij instructeur van d Liverpool a id District Aero Club en in 1930 trad hij m Opdat de op vrye voeten stelling haar opvoedende werking niet misse moet deze zoodanig geschieden dat gevolmachtigden lei geheime staatspolltie of de kompcomn andanten gehouden zijn de bijeengebrachte gevangenen te vvyzen op de motieven voor deze verordening De in aanmerking komende gevangenen moeten in het bizondei op de hoo fte worden geateld van myn voornemen hun overeenkomstig den wensch van den Leider weer in de nationaalao oialiatische volksgemeenschap in te ofdenen Zy mogen er evenwel ook niet over In het onzekere worden gelaten dat ik met onverbiddelijke strengheid degenen die da grootmoedigheid van den nationaal ocialii tischen staat op staatvijandige wiJze negeeren voor steeds onschadelijk zal maken De geheime staatspolltie deelt in verband niermede mede dat de Pruisische premier de ontslagactie beschouwt als een poging wellte zy denkt te herhalen indien de ontslagenen niet in hun fouten vervallen Dit untsiug uit de concentratiekampen zal voornumeiyk ten goede komen aan hen bij wie bctrekkelyK weinig aanleidmg bestond tot arrestatie of aan he die zich tijdens hun gevangenschap goed hebben gedraxen en de waarborg geven dat zij niet opnieuw zuilen ogeeren tegen den nationaal socialistiöciien staat en zyn regeering In het bizonder zullen vaders van veel kinderen worden ontslagen tenzij overwegende motieven be taan zulks na te laten De erfelijk belatten De Ouitsche wet op de onvruchtbaarmaking afgekondigd In het iteicnsgesetzDiatt wordt d d 5 De tember M i6 ae veroruemng gepubliceerd bftreilende de ten uitvoer legging van ue wet ter voorkomm van een erxeiyk belast nageslacht Iwet van 14 Juli 1933 Deze veiordeming bevat 9 artikelen waarin o m wordt bepaald dat wanneer de Krbkranke van hoogeu ouderoom is of uit anderen hooide impotent is of wanneer de behandelende arts gevaar voor zyn leven vreest of wamieer hy m een gesloten inrichting wordt verpleegd waarDjj de waarborg moet bestaan dat voortplanting achterwege biylt met kan worden voorge1 steld tot onvrucdtbaarmaking over te gaan Onvruchtbaarmakmg zal niet kunnen plaats vinden voor het tiende levensjaar ii en arts die in zyn practyk een ifc bkianke ontmoet moet zulks ter kennis brengen van de bevoegde autoriteiten Joceiyn bood aan om haai vrieQ iii ge elB hap te houden tii Mi Dudley af te L eUcn maar Roberta wiklo daar mets van welen loen ZIJ Qileen wa £ bleef zij iir edacly leii veidiept zitten A ik zal Joceiyn zien uvai te halea m de l aaKOlivacaiitie bij iiuj dpor te brangen misaoiueu is Patrick tcs n dien tyd wecithuis Maar wat wati dat toch voor onuithtaanbaarai Ze kon geen plamietje bedenken of st eda speelde Patrick Ellery daarbiji i ii rol Eindelijk nam zo een boek en ging vaatbesloten zitten lezen Mr Dudley vond het vreeeeljjk jammer dat jo met meegekomen was zei Jocolyn toen Zg thuis was Hij gaat morgennaar Uromford terug Ja t apeet mij o ik Maar je hebt jetoch geamuseerd Jos O ja dat wel Maar we mist je erg Roberta had zoo half om hali geftoopt dat Joceiyn haar mleressojiter mouws had mee te deelen gehad Nu ze lullen elkaar met Paecaien weer ontmoetten troostte ze zich en ging vanallerlei bedenken waardoor zij t vnend netje nader to het cehik zon kunnen voo ik heb ook gcJi K id maar dat neem Ik nog zoo grif met want er wordt avqI 70oveel gtópiaat oat Mis IScorlett meteen van uo lieeren van Lllei i lace gaattrou en i aar niemand weet of het nu dakolunel of zyn zooiii zal zyn Roberta laclite iniiar haar vcoolijkheid rtuo wel wat getQix eerd Cromlord is ei dtui wel vlug bij omMra Scarlett een tweeden man tö bezorgen Zy wordt da volgende week thuis verw u 4it zei Mrs Bainton ik heb op we tiiorheeai een van nieisjies op HuizeCromlond gesproken Roberta ging een paar uren ha Ö aan het vork in len tuin en a middags bra tlt zij een bezoetk op het Witte Hms waar Ulylie Dudley liet van Mre Btunton gehoorde uieurts nog bevestigde Ea op wien van beide heoren op Elleryl liu e zou die keuze lun wel gevallen zijnPi Toeg Roberta Patrick iwas dwaas genoeg om eenpaar jaar geleden niet Rosa Soorlett te flirten ïei Clytie maiir dat ia nog geen redjeii dat hij haar trouwen zou Za is heel rijk ia t niet En de ElleI ly B moeten arm zijn dus hij zou er nog met e s zoo n heel slecihta partij aan doen Rosa Scarlett is heel wat jaren ouderdan Pat dus zou liet niij nu lang niiet zooannhevelingswaardiR voor hem lijkan Maar ie weef noott mannen zijn nu eenmaal = 0f dwaas on Roea Scarlett ziet er onbetwistrbaar good uit Roberta s gedachten gingen terug naar den dag toen Joceiyn en zij op d tuin Indien u iets verkeerds hebt gedaan schaam u dan niet excuun te wage n KKUlLUflltlH Te trotsch en te arm Naar het Engolsch 14 ïoeo hoorde zij ineena Dudley zegg Ciytie B m U e had verleden week een Oi 0avftlietje aan haar hand eU toen de hulp vaa dokter Hollett werd mgeroepen an Clytie hem vroeg naar Mr Scarlett zen hij tzb die er sieoht aan toe was Üoli jaï zei JoceJyn Hoort u wwi eens lete van Mr Ellery ntMg Roberta Van PatP Neen Dia flohrijlt nooit Q beelt een kaart van liesn geha4 op Kflntinia m aar dat is dan ook alles Ze genoten zeer van het stuk en Clan liet hiar beioven dat ze ovor een paar digeq weer eens somiEai inaar een pantomme ttutfei gaan Maar eer het zoo ver waa i Bob besloten dat zij niet van de partij wu wezen Zoo heel moeilyk was t niet een oxcuns te bedenken want ze had o a ï ieid wat hoofdpijn en maakte dit torer hem toen wat erger locelyn zei zo even voor zouden Alten lit ben af en toe toch zoo dui k En mijn hoofd gaat hoe langer ho pijn do i Ik hoop in s hemelsnaam r niet dat ik iniluenia ki jg Dat weet wel dat ik nu niet UougeiU al zou ze er dan ook mot zoo gril voor uitgekomen zijn OnhankB aüe weel glebl lUlleld weikte zij l toch in den Luia met baar üiksle schoenen en haar oudste plunje aoH en de Dudley s üie immers zulke auloriteiien waren op dat gebied hadden haar menigeii nuttigen vtiuk getjeven zood ul aij hoopte dan ook oeniy voortteel te tiekken uit Iboar viuohten en gioenlüii In i öi geval moest i haar itikuiuen op le een of imdei e manier verjiiooten want r waieu ook enkele repara tK s hof noodig aan liet huia Wuai schijnlijk zou zij nog eens haar geluk uioelen beproeven met enkele van do oude boeken Ondanks dit aUeb was Roberta zeer opKowekt Haar vrienden tte Dudley s haaiden haar met alles tei zijde gestaan en Clytie had haar ook eeniKCU wenk gegeven beiroflendg nazien en stoffGei en kon men gerust zeggen kon men gerust zeggen zoodat ZIJ bijvodirboold al met succea een ouden stoel had overtrokkwi mot een lap praclitige stof die zij ook m een van de kisteai lind gevonden Door Mrs Bainton b eef zij op do hoogte van hot lokale nieruws en op een onstuimigÖn dag in Maart prlirikte uj van hetgeen hot vrouwtje op haar gewonen morgengroet liet volgen HÜÜFDHTUK VI Innuan en Februari gingen voorbij zonder eenige gebeurtenissen van belang als alleen dat er og 1 wat koude verd geleden dooT de eeniome bewoHReter op den XJ h eft zeker niet giehoord Miss dal Mr Scarlett dood i De vorige week ia hij in Harrogate overleden en Mrs Scarlett zal de fnbn k verkoopen aan een vsnnootïchap Roberta was er fitij van gflwor ien en Mrs Bainton ging voort