Goudsche Courant, vrijdag 8 december 1933

hoojiate bod Hi rpa xiftg de raad in be sloten zitting ter bespreking wyziging Qemesntebegrooting 1933 en 1934 Na zeer langdurige besprekingen wtrd ds vergadering heropend waarna de voorzitter in stemming bracht den post Burgeriyk Armbestuur met 1500 te verlagen eh den po t werklooaheidsvoorfiiening met ƒ 7000 Dit werd met C tege L 1 stem iniiigi nonien Hierna stalde de heet Vleggeert v or du wetkloozen met Kerstmis een f tra uitkeering te verschaffen van ƒ 5 Vorwurjien rntt 6 tegen 1 stem Hierna sluiting Ualen bloem m beslag genomen Gi teren zyn op Stoiwykeraluis door commiezen u t Rotterdam X balen bloem in beslag genomen Deze bloem waa eigendom an den heer J Bezemer uit Gouda die de üupe IS gevïorden omdaj hy met ftist dat het met geoorloofd is deze bloem te verzenden Blykbaar worden de Kotterdamscha rmbtenaren op de hoogte gebracht van frauj dulpua vervoer daar dit de tweede maal i binnen een week dat door die ambtenarej i vóór aankomst der goederen reeds de wacht genouden SrOLWUK De ijsbaan vi Ucht iJs en weder dienende ial Zaterdagavondde baan der ijsclub alhier verlicht zyn UAASTUKCUX Auto van den dijk Woensdagmiddag ter hoogte van de wonmg van de i landbouwer C Speksnyder in Beneden Haastrecht redeji een tweetaj luxe auto s tegen elkaar waardoor beiden onklaar raakten en zelfs één der wagens van den dyk grag De aanrydende wagen werdbestuurd door den heer G M S uit Ambterdam de andere wagen een gesloten I Dodge door den heer K L A M S uitRotterdam De Amsterdajnache wagen werd naar Gouda gesleept waarheen da mzitten1 den voor lamiliebezoek op weg waren Deandere wdfeen wetd opgehaald door een wa gpn van d fa Jongenus uit Utrecht waar na de wagen naar Rotterdam werd sleept Alle indfttenden bleveiji oïn edeerd 1 II Cursus EJI B 0 Begin Januari 1934 zal oiidei leiding vanDr Hajjttaenberg oen curaua E H B O voordames Worden gehouden Deelneemsterskunnen iich voof Kerstmis a s opgeven by Dl Haki enberg n den heer P C Hooft secretaris van hef Groene Kmia dat de een alles heeft en de ander om komtdoor gebrek Dan zal men ook begrypen üat de maatschappeiyke oniekerheid voorue miltioeneu werkers allertreurigat i8 De v erklooze van heden heeft het beter daude werker van vyftig jaat geleden aldusledenfiert men doch daar zit het wéér niet lit de mensch wil tech Bis aehepsel Godstrkend worden in de maatschajipy en heeftdaar recht op als zynde geschapen naar hett 5enbeeld Gods l Als wy allen deze ideeën eens Uitdfat ii in de wereld dan mogen we hopen dat wy met krygen een liberalistische of socialistische gemeenschap dat is eenzydig doch een solidaristische gemeenschap van menschen die als zynde het evenbeeld van Ood handelen naar den wil van Ood en de liefde stellen onder de eerste Zyner geboden Dat kan slechts gebeuren als we allen kennen Jezus Christus gi8te en en heden en dezelfde ook m eeuwigheid ÜliesÉheepje gezonken Woensdagavond tegen halfelf is in den l urfsingel het zeven ton metende en geheel met gasolie gevulde olietankmotorbootje Bram 3 Hoebehoorende aan den oliehan del P Hems te Utrecht vermoedelyk door heh springen van de buitenboordsk raan gezoflken Het vaartuig was gemeerd aan het woonschip van schipper C Hoogendyk mt Krimpen a d IJsel die in den Turfstngel aan den ogen een vaste ligplaats heeft en van waar uit hy mdt het bootje d Gouwe op en afgaat om handel te dryven ln velband met hM ya waa er dien dag niet gevaren Tevoltn h d de schipper nog controle op hettjpliebootje uitgeoefend en alles in orde bevji den een kwartier later bel merkte men aan boord van bet woonschip dmr het rukken dat de Bjam 3 zonk en Ule minuten daarna waa hftt schuitje ge in de diepte verdwenen Een los op het d8k liggend vat smeerolie zonk eveneens dflh kon vry spoedig worden opgevisoht it tankbifotje ligt vlak bi den oever zoot dp sCfifllepvaart niet woröt gehmdeid it z zoo spoedig mogelijjj worden ge wt ifl komen vasL te ataan en verzoent te uen nBAt n vryspraak Uet Hof zal IH dezer fiVrest wyzen Diefstal van een zaklantaarniarapje 24 jarige xpeditieknecht G W van U üit Gouda neelt voor dg Rotlerd Rechtj lt terechtgestaan terzane dat hy op 2U SBptïMnber j i ten nedeele van J N de Jong ttftfietslantaarnlamipje jiou hebben gestolen ud de rywielbergplaat van de UchttabiiLk gevestigd it in de oude kazerne aan dt Vrtmarkt te Gouda b r waren daur re sds irte van deze lampjes verdwenen Verdachte ontkende i e president mr H de Bie Wat deed je dB r dan in de rywielstalling toen ze ju ujHï vonden Verdachte Ik had een nieuwe kopiantaarhnoodig en nu keek ik eens rond welke mJi elteii et al zoo waren j Üp president fcJn al die lampjes die er ftp je gevonden zün Vei dachte Ik fiets s avonds veel buit n Hl myn lantaarn rammelt oo dat ik teiken 1 euwe lampjes noodig heb Daarom heb ik Hiijd voorraad by ray t x ook 7 Vetóacbte zei Natuurlyk gn hy door ouBg topvallig juist geen enkel lampje by i cii if hebben Jt hebt zeker vour deze gelegenheit Mtndjag je Zondagsche pak aangetr kken bcj rtep de president ietuige J JS de Jong kassieir aan de I Irlittabriel a en de van het lanipj i bestoeiië dtelde mede dat juist by a u liets veri SLntt waa aangetroffen i Hot bleek dat de lampjeadie =i ldn ve i ta Opgehouden nadat verdachjijjAaa ynt4ihtgui Het ampje dat verdacht ipiste waö van inaltTlas geweest Een xe i was opvcrdacl i gevonden è Vtrc t chtc zeide het dien dal hebben uekocht m een bepaalden rywiJlhandel Oetuige V D de Jong die inLj bewusve iilak wtT czaam is zewle dat Mx i bij hem ste lig gëfen lampje van matöaj had g koc it ie byzondere pigenscl ip kotb er a tyd i aarukl lyk worden by gezegd en getuige löDnnerae zich mefs daarva i Nadat ook dg agent yai politie C ZwankTnüzevi as gehoord beeft het OM vfrtegenw oidigd door nir J f Hoeffelman reJ quiBitoir genomen Spr jü htte d h ten laste gflcgdei diefstal gehe f üewezeri Het itj Oor de eerste maal dat verdachte met dert rechttt in aanraking is jjrekomen Indi n hé spontaan had bekend warmer mede ih verband n Pi d genngen ernst van b t mis iryf HHnleidfng geweest voor een voorwaardclyke veroq dsehng Echter ook thans wild preker rOog de zaak aanhouden opdat er e n reclalseermgsrapport kan worden ingewonnen i loen evenwel verdachte ook nadat de l retiident hem er nog eens ernstig op had g iwezen hoE onverstandig het was om deze houding aan t nernen bleef ontkennen schuldig te zyn heeft het O M zyn vordeiiiig gewyzigd en een onvoorwaardeiyke gevangenisstraf Van een maand geeisoht J de2er zal de rechtbank uitspraak doen GOUDA H December 1933 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Onwtreken De Kamer van Koophandel en Fabrieken houdt een vergadering op Woensdag 18 Decimber 1933 dea iiamfddags 2 uur in de vergaderzaal der Kamer Crabethatraat 3 De agenda vermeldt o m Notulen en Mededeelingen Benoemmg Commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van het nieuw gekozen lid der afdeeling Grootbedryf den heer P Bokhoven en van de overige periodiek afgetreden en herkozen leden Installatie van heer P Bokhoven als lid eer afdeeling Grootbedryt Uitgegane en ingekomen stukken Schryven van de Redactie va n het Weekblad De Nederlandsche Mercuur inzake de uitgave van dit blad m een nieuwen vorm alt orgfi an voor de Kamers van Koophande m Fabrieken Ned Roisvereeniging afd Gouda lezing mèt lichtbeelden over de Dolomieten Voor de afd Gouda van de Ned Reisveretniging zal op Dmgdag 19 December de heer J Panman algemeen voorzitter der vereeniging een voordracht met lichtbeelden houden over de Ctolomieten en Venetië Dt lezmg wordt gehouden in de bovenzaal van Ter Gouw en vangt te 8 uur aan Rapport van het onderzoek van het water der N V Goudsclie Waterleiding j u Pnjf Dr L E Goester kopit in zün rapport Jivler het water van de Goud c e WaterlOing My tot de Volgende concUfiie jeenige opnfteïlcmg die te mitkflii v lt 3 coliproef van Éykm nog rf et gelegatlef was De by bruik van 100 later optreden giatidg wasAechter erkel k mmdA dan iftrigrfAnaaal blykbaarhetMieuw o6g brachttfzand jilpt geheet zonJer invltéediis A ervaring leertjJdat dlttSvaak zewft jabg zoodat l t K n i Windenpf te geVen da j mvipAfl ervii ji duu hoeft 6 aantoonbaar is t rr i UL Hm dgurder j iifïi Ook Vbor wollen ti j tkl sur do goodol JiMoitlwiHcIw tiiifiitHifr Uitspraken strafzaken K ntoi ge Goud Veroordeeld werden Wegens overtreodng art 11 M Reglement P R te Gouda ƒ 0 50 1 w t A P van T te Alphen a d 1 50 subs 1 d h W de J te Haasti ƒ 5 subs 1 d h M Z te Waddinxvfeen f 3 suba 1 d h Wegens overtreding Alg Keur Grootwaterachap van Woerden L van S te Bodegraven ƒ 3 subs 1 vï t Wegens straatschendéry H S te Goii a berisping Wegens overtreding jachtwet J van der M te Waddinxveen ƒ 50 subs 10 d h Wegens overtreding CrisisAardappelen besluit L K te Waddinxveen ƒ 1 aubs d h M K te Waddinxveen ƒ 5 suba d h Wegens overtreding art 9 M en R wet P H te Bleiswyk ƒ 4 subs 1 d h Wegens overtredmg art 427 W van S J J W te Zegwaart ƒ 6 subs 2 d h Wegens overtreding art 22a M en D R M van D te Leiden ƒ 1 subs 1 d h i Wegens overtreding Arbeidswet G T S i te Gouda 3 x ƒ 5 subs 3 x 1 d h Wegens overtreding veiligheidsbesluit P B te Bergambacht ƒ 30 subs 6 d h i Wegens overtreding art 34 8 Algem Pol Verord Gouda P v d V te Gouda ƒ 0 50 subs 1 d h Wegens overtreding art 83 Algem Pol Verord Gouda H van E te Alphen a d Ryn ƒ l suba 1 d h Wegens overtreding art 32a Algem Pol Verord Waddinxveen D K en A H te Waddinxveen ieder ƒ 2 subs 1 d h Wegens overtreding visacherywet H de B te Rotterdam ƒ 1 subs 1 d h v v hengel Wegens overtreding art 10 Biimenvisschcri reglement A B te Gouda ƒ 25 subs 5 d h Wegens overtreding art 16 M en R R J B te Bergschenhoek f 3 subs 1 d h TJ gens overtreding art 58 M en R R A W de R te Gouda ƒ 1 suba l d h Wegens overtreding art 69 M n R R J J van R te Gouda ƒ l suba 1 d h Wegens overtreding art lOlf Algem Pol Verord Waddinxveen O A H M te Waddinxveen ƒ 5 subs 1 d h A van B te Lelden ƒ 4 sübs 1 d h Door een auto aangeredenj n t ielrydster ij t Gortderak die aan n lintóerkant van den Kleiweg plotsetnfj il blééf t aan w d aangereden door eéti i j r r yjel op j traat ilïotterdarf De fiet thji eenige schade Botlinge Groenendaal weAt een stilstaandeH nlegerqbert aangereden door etnttaoHiw welke wej a getrokken door e f jar1ften Jon éïl lje auto liepj enige averil op De koste zijn onderling feeregeli Mn dai Graaf florisweg had een botdingplaats tusschen en Goudsche huto en eer Reeu vykBchen i oiorryder JM auto werdbeschadigd De repatatiekosten zullen gezamenlyk worden gedragen IJsvermaak in vollen gang Van verschillende kanten bereiken oi oprichten dat het ys door de voortdurun ie vorst van voldoende sterkte is zoodat op de wegen buiten overal gereden kï n worden Van de baan te Stolwykerslois wordt steeds druk gebruik gemaakt ook des avonds Ook de andere opengestelde banen hebben druk beioek Zuid Hollandsche IJsbond Ue baan van Rotterdam naar Gouda De baan over het kanaal van Rotterdam naar Gouda zal by doorvriezend wedet vanaf morgen door den Zuid HoUandschen IJsbond worden verzorgd Het ijs is over het algemeen fraai Christ Democr Unie Woensdag 13 Dec a s belegt de C D U s avonds 8 uur in het Blauwe Kruis een cursusavond waarop de heer Geit van Den Haag zal spreken over De Corporatieve Staat en wy De stand der werkloosheid op D mderdsg 7 Decern lier Aardewerkers 91 letterzettera 27 bouwvakken 446 houtbewerking 89 lederbewiTking 16 kleederbewerking 14 mataaln vpfheld 147 papierbranche 4 tettielmdustrio 41 auikerwerkers 62 sigareninSustriiS 41 landbouw 34 pakhuisknechts schippersknechts koetsiers en chauffeurs 2tfO kintoorpersoneel 28 huiselijke diensten o ff brieksarbeiders 158 transporlart iders H Totaal 1570 Agenda 8 Dec 8 u Concordia Toewyzing pryaen Koop Meer Weken 8 Dec S u Bovenzaal Schaakbor i Ajf ledenvergadering afd Gouda van den Z HoU IJsbond 8 Dec Goudsche Reddingsbrigade Medische cursus voor dames en heeren onder leiding van Dr J Bik in gebouw Blauwe Kruis Westhaven 8 uur Dec 8 uur Geb Daniël Cursus RoodcKruis Dec 8 uur gebouw Daniël Cursus E H B O leider Dr C v Elk 13 Dec Nieuwe Schouwburg Tweede Nuts avond Bioscoopvoorstelling door de Rchouwliurg Bioscoop Dec 2 uur Gebouii Crabethstraat 3 Verg Kamer van Koophandel en Fabrieken Dec 8 u Zaal Kunstmin Openbarevergadering Nat Soc Beweging in Nederland Laatste Berichten IIRAADLOOZE UlENSl E n leerstoel in het Friesch AMSTERDAM 8 Dec De gemeenteraad heeft hedenmiddag aangenomen het voorstel van curatoren der Universitert om de Prov Onderwysraad van Friesland toe te laten tot het vestigen van een byzondere leerstoel in Friesche taal en letterkunde lan de Am sterdamsche Universiteit Beurs van Amsterdam WISSËLKUËRSËN 7 Deo 8 Dao OfïWiteei 8 091 69 22 9 73è 34 65i 4S 16 36 30 41 7ö 40 70 1 581 8 12 59 25 9 73 34 55 4S 14 36 30 4190 40 85 1 £ Londea BerUjtt Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Praag Madrid Milaan Proiongatiie i Beursoverzicht De publicatie van eiftohen welke Duitsohland heeft gesteld aan de Fransche regeering heeft op de beurs een gioote teieursioUing veiiwekt Men meende dat de toenadering tUBSBchen beide landen verder was gevorderd dan nu het geval blijkt Van een ontspannen in de Europeewüie politiek is ooJt niet vpel te bemerken Aangezien de koersstijging die m liet begm der week was waar te nemen vooial stetunde op deze veronderstelling iB het begrijpelijk da t de ondervonden deoeptie zwaar op hot koerspeil drukte Bij de opening wiuen voor de toonaangevende f ndten bMangrijke koeraverUeaen te noteeien Philips openden 7 pet lager waarna eeoi gedeeltelijk lieiotel intrad Ook Aku b warfn zwakker Unllevei 8 openden ruim 2 pet liooger en al koji de hoogste koers niet bölioudien blijven het slot was vast Van e petroleumwaardien btelden Kon Olie zixih een tweetal punten lager De Amenkaansclie eooi ten waren goed prijshoudend Tabakken gaven verhezen tot 3 pet to zien Scheepvaarten sloten 7ic h bij de algemeene stemming aan Ned Scheepvaart Unie daalden i uim 1 pet Amenkaansche fondsen bleven op peil Nederl Staatsfondsen gedrukt de Ned Indische trokken aan RADIO TELEGRAFISCH WEERBKRICRt 8 December Hoogste stand 774 8 te Aberdeen Laagste stand 755 3 te Haparanda Verwachting Matige Oostelyke tot Noordoostelijke wind Licht tot half bewolkt Droog weer Matige tot strenge vorst des nachts overdag matige tot lichte vorst I advertentien Kleed U warml t is Winter Koopt nu GEMOLTOfJNEERDE en TRICOT ONDERGOEDEREN HANDSCHOENEN SOKKEN en KOUÜEN C J J LOEVE GOUWE 145 t o de Turfmarkt RADIONIEUWS Programma voor heden il 1 i v e r a u m 5 30 Concert door bet V A It A Orkest Ü 2Ü Gramofoon 6 30 Vervolg concert Mr ï Mok over De juridische positie der vakbeweging 7 20 v ervolg Concert V P R Ü 8 uur Cursus 8 0 Concert a Cursus 9 30 Concert 10 Nieuwsberichten 10 15 Fragmenten en Verhalen 10 4iS Gramrfoon V A R A 11 uur Orgelspel U 30 Gromofoon Huizen Orgelbespeling 6 30 A J Herwig over De kamerplanten m den winter 7 15 Nieuwsberichten 7 30 Literair halfuurtje Concert door de Genlemuziek 9 Prof Dr J Waterink over De Detectiveroman 9 30 Vervolg Concert 10 30 11 30 Gramofoon SCHAATSENRIJDEN Wedstrijdberichtcn Te Zaandam Te Zaandam heeft Zaterdagmiddag een fciirdryderij op schaatsen plaats voor hee m Dfc wedstryd heeft plaats op de banen van de ysvereeniging Zaandam Wedstrijd te Kralinge Het bestuur van de IJsclub Lralingen tt Rotterdam verzoekt ons mede te deelen ïat de op va ndaag aangekondigde kampioenswed stry den van Zuid Holland in het hardryden voor amateurs welke op haar tenen onder auspiciën van den Koninklijken Séderlandschen Schaatsenryders Bond woi verreden in elk geval zullen doorgaan Wedstryd te Nieuwe Niedbrp De nationale wedstryd voor amateurs over WO 1500 en 3000 Meter vastgesteld op mor 0ri op de baan van iJs en VolksverK ak te Nieuwe Niedorp welke gehouden iPOrdt onder auspiciën va n den K N S3 om d n Westfrieschen Wisselbeker gaat evei ls in elk geval door Houder van den tier is W Leetman te Winkel Aanvang y uur De banen verkeeren m uitstekende conditie WIELRENNEN De Keulsche Zesdoagflche gewonnen door SchöiuGÖbel De Keulsche Zesdaagsche is gisteren ge digd met een overwinmng van SchÖn J I die 397 pu nten behaalden Tweede werden Pijnenburg en Wals met l punten en l ronde achterstand 8 Charlier Ippen 259 p 4 RauschJörtgen 185 p 5 Killan Vt el 160 p J 8KuBter 147 p op 2 ronden 7 SieW Thierbach 177 p op 5 ronden 8 Osz wU Sehom 157 p Brocardo reserve uimbretière had moeten opgeven wegens m en maagstorin MieUofticieel 7 57i 7 38 20 35 20 36 13 10 13 10 ln de Woensdag gehouden vergadering van den Raad waren alle leden tegenwoordig Voorzitter de burgemeester H Bergman Na voorlezing der notulen welke werden goedgekeurd deelde de voorzitter nipd dat de boomen achter de begraafplaata bij inschrijving zyn gegund aan den heer Visser voor den prys van B zynde het vei ouwen uit dat de Kamer haar volle medeworkiiig zal willen Verleenen om tot een afdpende beteuRellOy vkn voormeld uvel te geraken lïitu aschen zal een volkomen oplossing vun de ernstige moeilijkheden in het tabaksvak niet kurken Worden bereikt zonder dat ntiaat de banderolle beBchermlng ook een betere regeling nopens de tftbaksvèrgunning tyt stand komt zooala óok in het regeerinijavüorstel tot uitdrukking komt De bedryfa of tabakavergunning wordt thans slechts benut voor fiscaal en administratief cloei Zy biedt bü scheiding tuasc hen productievergunning en distributievergunning detailhandel een welkflme gelegenheid tot saneeHng Zonder dat het b dryf gesloten wordt waartegen dezerzyds overwegend benwaar zou bestaan zou men door het stellen van voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen der vergunning de uitoefeninjÈ kvmnen overlaten aan vakbekwame ftikenlieden met gevestigde bedrijven Thans is er een sterke wanverhouding ontstaan tusschen het aantal uitgegeven tabakavergunningeo ijo ïr ingewijden geschat op circa 60J Q0 en het aantal bonafide beoefenaren van den handel in tabaksartikelen Beperkmg der uitgifte door het stellen van bepaalde voorwaarden aan den aspirant vergunninghouder en zijn bedryf en intrekking van alle slapende vergunnin gen alsmed van die welke na zekeren overgangstermijn niet aan de gestelde eischen voldoen is dan ook dringen noodzakelijk Dezerzijds kan men zich volkomen vereenigen met een bepaïmg krachtens welke als regel slechts houder van een tabaksvergunning kan zijn hij die in zijn beroep van kleinhandelaar in tabaksfabrikaten de vergunning daadwerkelijk in een winkel uitoefent Het begrip winkel is voldoende omschreven in Arbeids en Winkelsluitingswet Uiteraard zullen op dezen xegel enkele uitzonderingen moeten worden gemaakt Zoo lijkt het wenschelyk om voor plaatsen beneden 5000 inwoners de vergunning ook verkrijgbaar te stellen voor gevestigde detailhandelaren die een ander hoofdbedrijf ultoefenPn zulks met het oog op de z g gemengSe bcsdrijveïi ten plattelande Voorts zou men rekening behooren te houden met de eischen van het maatschappelijk verkeer waartoe aan de daarvoor in aanmerking komende inrichtingen een bijzondere tabaksvergunning ware te verleenen Het Bondsbeatuuf geeft de Kamer dan ook in oVerWeging om gezien de tegemoetkomende houding van den Minister van Financien een zoodanige wijziging en aanvulling der bestaande wetgeving te bevordererf dat op de vorenomschreven wijze beperking van het aantal tabaksvergunningen kan worden verkregen Sinterklaas en de nood fH de veneii Een surprise voov minister Verschuur De mutt ter ain Economwche Zaken mr T J Ve r diuuj ontvmg als SinterklaasBurprise een 9 Enuner Turfjea en specialiteit van de banketbakkers te Emmen begeleid door bet voigiïde aan duidelijkheid niet te wensohen overlatende njm Kxcellenue Van Bedrijven Regelaar van t wat len hoe Van productie en cojisumptie Van kooieaijs tot crifliskoe KItttiiitenbuB van heel het volk Dragei van der Natie leed Stootblok voor ons aller zorgen Gi die Onsisdokter heet Sinterklaas heelt in opgedra gea Uit het oord Van d oudste nood U te zenden als attentie ï ameAe lijders klein en groot I m m t a 1 1 e ürenteehe turven Excellent van fijnen smaak t is m zoeten vorm de bede Ach toe Excellentie maak votl erisismacht een deugd en achrijf ppn banbul aan dan nood in t veen Help opdat wij echte turven kunnen maken als voorheen pie Eendersqnaestie En de A V R O Da hee W Vogt otiri ft in de Ka Iiobode va dezgiweek o a het volgende over d bekende plannen van miruster De Wilde Het helpt weini of wij al pogen er doekjes om heen te winden de beslissing is duidelijk en fmaat de AVRO krijgt den eigen zen Oer nïet Het ia bard een lang gekoesterden wanseh in rook te zien opgaan ma het is ook verstandig het onvermijd li ke m dp ooEren te zien Vtui sianönwerking met onidere omroepen op eenigwle geestelijk ebïed is ook bij dit nieuwe schema gepji sprake Ook komt geeft cent A V R O eld aan anderen dan de A V R O ten goede Het 18 ee rt gedwongen Iiguwr op het gebied van de techniek andera niet De stnjd er voor is tot den laatpten geeslehjken s Jemtocht pestmlen de overvcinninit nietbeb8 ld Het zij zoo wij zullenons niet y terf ontmo pren nooh ons heilioc kpn m iM it l uiflruchtig verzot Voorte rft ffl wi nog in genoero blad Het e bedoeling van dera mmiffter 0 dat de r eenng m de nieuwe combinatie 60 pet mvloted rM hebben terwijl aan le omrOepen teBameif 40 prt invloed zal worden gelaten dw7 aan iedere oinroepverpemging 10 jKït Ten aaii M vsip h fijnancieel gedoeLto wil dit gepgen d t wanneer b v het nieuwe stel aenr prs d t 7 ffi wor wi aangeschaft een 4 a l aal WVl VW iscben van één inilho n suldctn 7al fournecien teitwijl ieder dpi omroep Tepniigir 10 tOOO gn den zal moeten bij ï ragpn Kr is dys goen sprake van dat die A V H O een zendï jparaat voor dö V A M A of Voor wie omk aat bouwen De omro ïpvereeniglneexi zuilen in de nieuwa V ® € ® i J h1igd zijn hoewel wij jdeaen Rantr van zaken blijven betrpurpn omdat daaKfoor één van on e la hefate wianwhen n l het öw van een eigen zender in rook vervliegt verandert er aan den prftcliftchen toeataiid op teoliniaeli g bted voor de A V K O niet veel Ja men zou zelfa kunnen zeggen zij gaat or i ta op vooruit want een toestand waarbij zij ni t te zeg en beoft waarbij zi als klan van de N S F en van den N D O optrad uaj worden veranderd m een toestand waarin zij deelgetöehtigd i3 m een NV V 4 ogbg bot rarzet In het bümonland Recbune doof middel van demonstraties plan Tan Alg Ned Zuivelbond Tn he officieele orgaan van den Algein Netl Zuivelbond schrijft de secretaris de lieer Geluk ovfer hot denkbeeld oni de Nederlandscihe huisraopdera op eenvoudige doch practische wijze te mvertuigen van de voortreffelijkheid van de Nedörlandsotie boter en andere zuivelproducten ttai einde zoodoende den alzet te vergrooten Uit idoe is lULar hij medeideplt ter sprake gekomen in liet bestuur van de F N Z Gloednieuw la lilet niet bepaald Andei e industrieën zijn retds jaren gP ledieii p deaen weg voorgegaan Maar l eter laat nooit Wij zijui tJdus de lieer GaLuk op het idee giekomen om deinonstiatiemateriofü ie verzameieni diat bij het houden van een laaing over de 7UivelinduBtrie op daartoe beleg de bijeenkomsten van huisviouwen gebruikt kan worden Daarbij wordt dam geJeg nhedd wreven dh vei Bchillende producten te proeven Zelfs dehkemiwij er aan om indien men eolecenheüd heeft pen flmk bijeenkomst te beleggen en een kookdemonstratie te doen geven door een hmshoudletrarea in d0n freest zooals wij in Ootoher d ï zeer geslaagde kookdemonatratjes in ihet HollandHuis te Brussel georganiseerd hebben ïlet beleffgen der Ijijeehkomsten en het houden der lozingen zullen mcwten uitgaan vfln die sacretavipsen der aangesloten bondra en de directeuren de fabrieken De FNZ ïou ctaarbij dftn deai noodigen steun m bovenbedoelden 7in kunnen bieden Loonarerlaglng bij de Spoorwegen Audiëntie van Personeelraad bij Minister Kalff De Personeelsraad der Ned Sfjoorv egen heeft het voiffende oommuniqué uitgegevenWoensdag had een dela gtie van den Personeelraad een audiëntie bij don Minister van Waterstaat over bet door de dii tia aan den Raad bekend gemaakte voornemen om de loonen van bot personeel andermaal te verlagen In een uitvoei1g bespieking heeft de delegatie haar ijfwijzen d standpunt nader toegelicht en veidedigd en bij den Minister bepleit om over het jaar 1934 de loonen niet te verlagen De Miniater merkte op daj de hnancieele uitkomsten v n het spoorwegbedrijf verdere verlaging der loonen onvenrnJclèHjk maken Ten slotte heeft de delegatie bij den Minister er sterk op aiongadrongen den geldigheidsduur van het R D V in ieder geval met meer dan twee maaniden te verlengen De Minister zal dit n der in overweging nemen De nieuwe burgemwster van Utrecht Naar verluidt komt J Quarles van Ufford grjffLer van de 8taten 1 van Utrecht zeer ernsUg in aanmerking voor het burgemeesterschap van de gemeente Utrecht Suppletolre begrootin f Financiën Ingediend is een wetsontwerp tOt wijziging en verhooging van dezg be ooting waaraan het volgende wordt ontleend Dte uitkeenngen aani gemeenten ten laste van den dienst 1953 53 van het Gepieentefonds hebben de raming met ongeveer f 900 000 overschreden ierwijl da ontvangsbetn uit belastingen ten bate van heit Gemeentefonds dienst 1932 33 waarsahijnlijk 7 300000 beneden de raming Eullea blijven Van het hierdoor ontstane meerdeu t ort op het Gemeentefonids dienst 1952 33 m f 8200 000 komt 2 3 deel of ongeveer f 5 470 000 ten laste van hoofdstuk VII B dienst 1932 Da r echter bat tekort op het Gemeentefonds dienst 1931 32 ongeveer f 300 000 beneden de ramfng is gebleven is voor 193Z aanvulling noodig met f 6170 000 Vreemddlngenverke r Propaganda voor den Haag en omgeving Gisteren is ten stadhuize m den Haag onder Igiding van den voorzitter der plaat selijkg V V V een btespi ekmg gehouden waaraan hebben deelgenomen de gemeentesecretaris namens het gemeentebestuur vertegenwoordigers van de ExploitatieMaatechappij Sohevenlngen van de Kamer van Koophandel van de Haagsohe afdeeiing van Horocat en van plaatselijk en algemeen vreemd el ingenv ei keer In deze vergadei ing is besproken de wijze an propaganda welke in het algemeen voor den Haag en Söheveningen zal worden ïrevoec en de propaganda welke m het bijzonder voor het jaar 1934 gemaakt zal kunnen worden Wat de propaganda m het algemeen betreft wfls het eenstemmig gevoelen dat m dezen tijd gebruik moet worden gemaakt van de omstandigheid da veel landgenooten djo gewend wftren korte of lange varanties in hs buitenland door te brongen tiaarvaji moeten aEzien Hiui moet in ve hooger mat © dan viM rheen de gelpgenlieW worden geboden dezelfde nnrtspanning binnenslanfds te gemeten Wat de speciale propaganida betreft werd be lot rli voort te fïaan op het pwid reeds eenige jaren geloften door de plaatselijke V V V betreden om door h t scïieppi n vani Mjzonideire gelegenheden met Pvtohen Pinkstprcn pn Kerstmis landgenooten uit dte provincie nanr den Haai te trekkeni Verder vi rd Ln l egin8el besloten en dit n b zondöre samenwerking met de ExpIoitatie JVTaalecihappij Rtrhereningen tot het orgffiniseipTPn van een resident lefeest week vormoodelijk van 14 21 Juli waarover op het Of enblik geen nadere gegevens Verstrekt kunnen weerden En groa Pa RENEMAN v d HEIJDEN Een commasöie uH de vergadering is aan gewezen om een scliema van mogelijkhedon te ontweipen en t onderzoeken welke daMvftn v rwezenlijkt kunnen wonden TWEEDE KAMER De PensioenkortinK erdoor Respectabele meerderheid Afvalligen bij de aanvankelijke tegenstanders Minister Colijn heeft gisteren oij de Tweede Kamer zijn korting op de Indische pensioenen er door gekregen en hij heeft voor zijn voorstel een vrij respectabele meerderheid verkregen i55 tegen 33 Nu waren ook aan de gevaarlijkste tegenstanders van het ontwerp den leider der Katholieken den heer prof Aalberse en don leider der Christelük Historischen mr De Geer velen hunner party genooten rouw gewoirden Van de eerstgenoemde Truci ie at mdcn slechts 7 leden tegen het kortiugsvoorstet van de Christelijk Historischen bleven slechts drie leden hun leider ge trouw De eerste spreker biJ de replieken va3 een geharnast tegenstander Mr De G jrr hield vast aan de overtuiging dat een ambtenaar een verkregen recht heeft op zijn pensioen en dit onaantastbaar is al n ogon er voorwaarden aan de toekenning ervan verbonden worden Met een beroep op prof De Savornin Lohman beweerde de spreker dat we hier met een privaatrechtelijke verhouding te maken hebben Ten slotte drong hij aan op een duidelijke inlichting omtrent de voornemens van de Regeering in guval van verwerping van het voorstel Hem volgde een tweede principieele tegenstander de heer Aalberse r k die zijn bezwaren in eerste instantie onvoorwaardelyk handhaafde Bovendien beweerde hy tegenover prof Visscher dat diens bewerihg dat zyn standpunt in strijd zou zyn met de rechtsleer van Thomas van Aquino niet juist was De heer K ter Laan sd a p handhaafde zijn opvatting dat de voorgestelde maatregel onrechtvaardig en onrechtmatig was De heer Bierema lib verklaarde nu voor het voorstel te zullen stemmen omdat hier het hyofd moet worden geboden aan een noodtoestand Hy waardeerde de welwillende houding des Ministers tegenover het denkbeeld om de vóór 1920 gepensioneerde officieren te doen deelen in de tegemoetkoming voor de lagere vóór 1920 gepensioneerde niilitairen Hy verwachtte een even welwillende houding tegenover een door hem in te diében amendement om in hot eerste half jaar een derde enr m het tweede halfjaar twtee derden te korten en de volle korting over het tweede jaar toe te passen Nadat de heeren Van Poll r k en Sneevliet rev soc blftk hadden gegeven dat zij ook na de rede des Ministers tegen het voorstel zouden stemmen kwamen achtereenvolgens drie voco standers aan het woord Eerst de heer Rutgers a r die den nood van de Indische geldmiddelen voldoende argument ten gunste van het ontwerp achtte Vervolgens de heer Joekes v d die de rechtmatigheid van het voorstel bleef aanvaarden maar den Minister er toch voor waarschuwde om by verwerping de zaak bij Indische Ordonnantie te regelen Dat zou een staatsrechtelijke fout zijn In de derde plaats heeft prof Visscher a r zich weder ten gunste van het voorstel uitgelaten en tevens getracht prof Aalberse te overtuigen da Thomas van Aquino wel degelijk andera oordeelde dan deze Minister Colijn heeft kort en zakelijk de sprekers beantwoord Hy heeft daarby in het bijzonder tegenover den heer Aalberse uiteengezet dat art 177 der Grondwet door lezen verkeerd wordt begrepen dat dit artikel op deze zaak In geenen deel van toepassing is en dat de Indische rechter onbevoegd is om zijn toetsingsrecht toe te pjssen op den inhoud van een eventueele oronnaritie De voorgestelde korting Is volkomen rechtvaardig en wanneer de Regee ring bij het toegeken pensioen een opslag gmft gelijk zij in 1920 heeft gedaan dan heWt zij ook het recht een kortiiig op te leggen Aan het slot van zijn rede heeft de Minister nog eens geschetst hoe jammerlijk het is gepteld met de Indische financiën zoodat slechts met de uiterste moeite de zaken drijvende kunnen worden gehouden Wat er zal geschieden bij verwerpin van het ontwerp mocht en kon hij niet zeggen Al pn wilde hij wel erkennen dat regeling bij Ordonnantie thans eenig bezwaar zou kunnen opleveren De algemeene heraadglagingen werden hierop gesloten By de behandeling van de enkele artikelen van het voorstel zyn zonder stemming doch met instemming van den Minister de door den heer Bierema genoemde wijzigingen in het ontwerp aangebracht waarna het werd aangenomen met 55 tegen 33 stemmen Vóór stemden de antirevolutionairen de liberalen de vrijzinnigdemocraten de staatkundig gereformeerden de katholieken op 7 na de christoiyk historischen op 4 na en de heer Westerman Tegenstemmers waren de sociaal de m oca t n d communiaten en de rev socialist mitsgaders de 4 christeiyk historischen onder leiding van den heer De Geer en de 7 katholieken waarvan de heer Aalht tse aanvoerder was die zich van hun party hadden afgescheiden Terwijl velen in de Kamer minister ColUn de hand kwamen schudden ging de Voor zitter onverstoorbaar voort en stelde de Bettroüting van Economische Zaken aan de orde Zij was trouwens op een oor na geveld alleen de afdeeling Visscherijön moest nog worden afgehandeld en dat is in ven ommezien geachled De Begrooting werd daarna zonder stemming goedgekeurd De Eerste Kamer heeft tiaii minuten vergaderd tot zwijgende afdoening van een aantal kleine ontwerpen en is daarop lu de afdeelingen gegaan GEMENGD NIEUWs Met de atroom in aanraking gekomen en gedood Gisteravond heeft op de proeffabriek van de Philips gloeilampenfabriek te Eindhoven een ernstig ongeval plaats gehad De tOju rige electricien Klabbers uit de Varenstraat te Eindhoven is by het verrichten van reparatie werkzaamlieden aan een apparaat met den electrischen stroom in aknraking gekomen en gedood De man had het auparaat nipt strooinlooa gemaakt Een doodkist als bed Ie Resdin in de nabijheid yan Boulogne sur Mer is Woensdag op 63 jarigen ieeftyd een grondeigenaar gestorven De dood van dezen man had in zooverre iets bijzonders dat hy zich reeds dertig jaar geleden een prachtig versierde doodkist liet maken welke hij als bed gebruikte en waarin hij thans ook gestorven is De doodkist was echter zoo groot dat het met mogelijk was haar in een gewoon graf bij te zoeten De familieleden hebben m verband daarmede thans een gelijke kist van kleineren omvang laten maVen om den man te begiavcn De brand in de Daendelstraat in den Haag De heer lüwi overleden De heer Lowi die giateroclitend bü den verschrikkelijken Wand in zijn huis aan de Daendelstraat in den Haag waarby zyn j schoonzuster en zyn beide zoontjes m de I vlammen omkwamen van t balcon aan de tweede etage is gesprongen en zwaar ge I wond in het ziekenhuis ia opgenomen is gisteravond in het ziekenhuis overleden De toestand van de overige gewonden is naar omstandigheden bevredigend Gerechtelijk onderzoek Naa wy vernemen heeft gistermiddag de Officier vanJuatitie mr P R Blok vergezeld van rtli chter Commissaria mr Wery in het pér fcj aendelstraat 26 een gerechtelijk onderrofllrlt aj de oorzaak van den brand ingesteld De radiateur waarvan wordt aangenomen dat deze den vuurhaard veroorzaakte is door de politie m beslag genomen en ter onderzoek aan de hoofdingenieur der Gem Gasfabriek den heer W G F Wentink overgegeven Nagemaakte botermerken gebruikt Drukker en twee handelaren geverbaliseerd Eenigen tyd geleden hebben volgens de Telegraaf ambtenaren van den Keuringsdienst van Waren in Breda bij zekeren J een party margarine gevonden waarin te weinig roomboter was gemengd Bovendien bleek toen dat het merk op de wikkelpapieren waarin de margarine zat valschelyk was geplaatst Er werd een onderzoek ingesteld dat leidde naar Rotterdam en wel naar den boterhandelaar van L op Charlois waar dan ook een aantal wikkelpapieren in beslag werd genomen By een verder onderzoek bleek dat deze wikkelpapieren waren gedrukt bij een niet door de Crisis Zuivdcentrale erkenden drukker zoodat deze drukker zich had scbuldijr gemaakt aan het valschelyk plaatsen van een door de wet beschermd merk He t gelukte de politie dezen drukker op te sporen Het bleek zekere A uit Hillegersberg te zyn Deze zeide in opdracht van den boterhandelaar Van L die du heeft toegegeven te hebben gehandeld In totaal zyn er zesduizend wikkelpapieren die alle van een valsch merk waren voorzien by den drukker in beslag genomen Deze papieren waren vervaardigd in opdracht van den boterhandelaar C B uit Overschie die zooals uit het ondencoek bleek ook reeds vroeger by A partyen had laten drukken Van deze papieren ia inderdaad een gedeelte by den boterhandelaar van I in Char ois in beslag genomen De Overschiesche boterhandelaar leverde de margarine aan J te Breda en hy betrok ze vun Van L te Charlois De valsche wikkelpapieren werden naar Van L gestuurd door den OverschieSchen boterhandelaar en Van L wikkelde de margarine die lechts een gedeelte van het vereiachte percentage roomboter bevatte in deze valsche papieren De drukker A en de beide boterhandel ren Van L en C B zyn aangehouden en na eenigen tyd nadat procesverbaal was opgemaakt weer op vrye voeten gesteld RECHTZAKEN Procedure tusschen twee polders Het Haagsche Gerechtshof heeft gisteren arrest gewezen in de procedure tusschen den Polder Nieuwkoop en Noorden en het Hoogheemraadschap van Rynland I By inleidende dagvaarding had de polder Nieuwkoop en Noorden gesteld dat de perceelen land en water tezamen groot 25 ha 43 a en 70 ca waarvoor de polder in het kohier van den door Rynland over 1922 te heffen omslag is aangeslagen voor een bedrag van ƒ 4 20 per ha gelegen zyn onder Nieuwkoop en wel in den polder Nieuwkoop en Noorden een deel van het oude vrye ambacht van Nieuwkoop en dat hy tegen het desbetreffend dwsngbevel in verzet is gekomen op grond dat die perceelen niet onderhevig zyn an eenige verplichting tot betaling van het Rynlandhundergeld De Haagsche rechtbank verklaarde dit verzet tegen bet dwangbevel echter ongegrond In hooger heroën heeft het Hof heden het vonnis van de rechtbank bevestigd I Baldadiarheid Re rykepolitie te Schoonhoven is naar de N R Cr meldt Zaterdag geslaagd den ver duchtie op te sporen van een baldadiglieid warvan de 63 jarige gepenWonneerde post bode W C Schouten aldaar bijna het I slachtoffer is geworden Donderdagmiddag paaaeetden htm op den weg nabij Polsbroek vier wjelryders toen een van hen dengene die nast hem leej een duw gaf waardoor de wandelaar van den weg geraakte en in een breede en difpe sloot viel De wielryders reden door de man slaajfde er met groote moeite in zich weer up den kant te werken Tegen den 20 jarigen M J C S te Lopik is proces ver ban opgnmaak erzake van mishandeling Beroering in de Schermer De burgemeester wegens beleediging veroordeeld De rechtbnak te Alkmaar deed dezer daKüii uitspraak in de zaak tegen den burgemeester van Groot Schermer C de Groot tegen wien de officier van justitie 14 dagen geleden wegens beleediging van den penningmeester van de Vereenigmg van Wykverplegmg tfe Zuid en Noord Schermer ƒ 200 boete of 60 dagen hechtema had geeischt en veroordeelde hem tot ƒ 300 boet of 30 dagen hechtenis De wethoudster N Sloten Smit tegen wie de officier van justitie de vorige week drie maanden gevangenisstraf had geeischt wegens valschheid in geschrifte in verband met mandaten voor werkverschaffing werd veroordeeld tot ƒ 25 boete of Zb dagen hechtenis aangezien de rechtbank aannam dat verdachte het gemeentebelang en dat van de werkloozen heeft willen dienen De rechtbank was evenwel van oordeel dat deze handelwyze niet te pas kwam Als verzachtende omatandigheid we rd toegepast art bis van het W v S waardoor hel mogelyk werd in plaats van gevangenisstraf een geldboete op te leggen tijdens terechtzitting aangehouden Moeder en doihier veraacnt van memeed Gisteien heeit het HaaKSche Gerechtbhot voortgezet de t ehandeii der zaait tegen een 4y jarigen reiziger Rotterdam aie m hoogei beroep tereciit söte van e n vonnis vBft de Recntbank aiuaar w by hy ter zake van verduistering Ia Veroordeeld tot twee maanden gevangenisstrai Als provisiereiziger was verdachte m uiest van een schoeniabnkant te Kaartsheuvel Deze zond hem maandelyks een afrekening van de door hem afgesloten posten Under eemge van deze atrekemngen kwani een bedrag voor van f 4U aan voorschot later was öit bedrag gesteld op § 0 Intütachen was aan het licht gekomen dat de i eiziger die ook opdracht had om vordenn gen op cliënten te mcasseeren de geldwi ii et regelmatig afdroeg weshalve de patroon en diens boekhouder te zynen huize een bezoek brachten om licht in de zaak te vcrkrygen Ru dit bezoek dat zich op sen dag tot tweemaal herhaalde waren ook de echtgenoote en de dochter van verdachti ttgenwoordig Verdachte s verweer in eerste instantie tuidde dat hy met zijn patroon was overeengekomen dat hy garantieloon zou genieten en wel 40 per week en dat dit loon later op ƒ 50 was gebracht daar de patroon zoo tevreden over zyn werk was Deze als getuige gehoord ontkende ten stelligste dat ooit over garantieloon zou ïün gesproken De andere reizigers genoten dit evenmin Getuige deelde mede dat de leiziger had toegegeven dat hy gelden te eigen bate had aangewend en dat deze hem gesmeekt had hiervan geen werk te maken Verd zou dan gedurende eenigen tyd met minder provisie tevreden zyn Achtereenvolgens kwamen daart lif dochter en de echtgenoote van verd voor het getuigenhekje De president mr Jellinghous wees beiden op het gewicht van den eed en op de moellyke omstandigheden waarin zij verkeerden nu zy wellicht in het nadeel van den vader en den echtgenoot verklaringen naar waarheid moesten afleggen Tydens dit verhoor W ven de getuigen by hun verklaring dat verd nimmer had toegegeven dat hy gelden had achtergehouden en hij deswege ook gwn verontschuldigingen had aangeboden telkens herhaalden getuigen dat vader garantie loon genoot doch als hun een verklariflijjf werd gevraagd wat dit eigenlijk beteekefl4B wisten zy daarop geen antwowd te gevf n De ftdvocaat f neraal mr De Visser die inmiddets ook pogingen had aangewend om de getuigen op deze verklaringen te doen terugkomen verzocht acte en voorgeleiding an de getuigen voor den officier van jmtitie iot het houden van een g reditrii k vooronderzoek op vermoeden van mdneed Ondanks vele en langdurige aanauftiugen de waarheid te zeggen bleven de beide getuigen by hun verklaringen en onderte kenden deze Op vordering van den advocaat generaal werden beiden toen in arrest gssteld Vervolgens requisitoir nemende zeide mr De Visser dat ieze zaak wei een treurig verloop had dat voor het grootste deel aan verdachte te wyten was Deze wist heel goed dat er nimmer van garantie i oon wel van voorschot op loon sprake is geweest zooals nu ter terechtzitting opnieuw uit de overgelegde staten bleek Tot tweemaal toe heeft verdachte tegenover zyn patroon erkend dat hy onregelmatigheden pleegde en hti riep diens clementie in Nu gaat hif zelfi zoover dat hy er zijn geheelg gezin w waagt Volgens spr stonden de feiten vast zoodat hij thans bevestiging van het gewezen vonnis verzocht Mr Pool de verdedlgfeng voerend concludeerde dat de opzet om geld te verduirteren STADSNIEUWSr maken met het godsdienstig zedelyk zyn doch daar heeft jde maatschappy niet mee te maken Vast if oet echter staan dat heel et leven van deh mensch ook het aociaalccononusth geleid moet worden dOor hi Ogora dooi godsdienstige belangen Spr zette Ver olgens uiteen hoe libcrali me en socialisme zich da maatschappeiyKo orde indenken waardoor het geluk van uen mensch zooveel mogeiyk bevorderd rdL Het liberalisme heelt meer dan otn teuvv geregeerd en regeert nog met als resultaat de socia e wantoestanden waai un dfci we gebukt gaan Het liberalisme verkondigt de onitfhankelijkheid van den menscii vooral doJju iafhankelyiiheid van een hoogere maciC In de maatschappy geen recht van Gi doch willekeur van den niensch Macht iltMet Als men de natuur kracht goed laatiiJwrken komt alles terecht Werkend ooi j jMgen belang is eigendom ontstaan doch eigendom voor enkelen ïh arbeid verheerlijk de arbeiders geminacht Dat alles voe me en socialism ben dit geniee ginsel ten opzi macht Het hoogste begin een hoogere m i ensth Het hl individualisme zeUstandiJe ee ript eene verw aiiderb de zelfil he d i iet m he o eituigd aid lyke maatsch kan edden al de ijiaa x ie kelyk een zyu Vian zal jü niueten zyn ötrtng doprg aj iefd w inoeten te sa r aats iappe 11 on aan iit Go üyii d 3l n aa ic Ujpn toakomt tot sociaisme Liberalis loewel tegenstrijdig htïbtet onafhankelykheidsbt1 van iedere hoogere lisme verkondigt ook a i ie onafhanketykhe u VAn en de autonomie li an den kiame huldigt daarbij het Het socialisiTc smelt alle Men samen tut een massa J alle saamhoonghei het digheld Zon mi de waardden liggen W zyp öiep dat alleen de Christe i de wegzinkende ereld ï wiq ppy kered wJiijenMal er tnaatschapiielyl jrde btftnoer van f ig leven ihtxfafdigheio nj iut de Ie echtvaaijlijghciili zori ih vaardighe en liefde Itechtva di iieiial6 i is de 9tandjadtipe Jzijrie te evet A n impaan den en neiiicn liven met méér dan verhoudW v n n 3iPhouding van wef k imgekeörd De a öeu taroilfitrent ffkni deij koifien en heef 4 ook dete beschadigen j yn werknemers niet landelen moet hun nedigen en erkennen eii dienoverëienkomsti handelen dat loond b6i i geen s hande i maar den mensch tot eere strek dat h4t in waarheid onmcnschelyk is de mensch te misbruiken voor l ersoonlijka winst Hy moet rekening houden met de godsdienstige belangen van den arbeider en voldoende tyd en gelegenheid geven voor het vervullen van de godstfienstpUchten mag de werknemer met blootj 8teUen aan de verleiding der zonde mag de arbeider niet aftiekken van de zorgen van gezin en van spaarzaamheid mag geen te zwaren arbeid laten verrichten moet ieder geven wat rechtvaardig is moet begrypen dat het hemeltergend ia den arbeider het hem toekomende te onthoudetii daar de arbeider hoe geringer zyn bezit is meer afhankelyk daardoor is De mensch is een eigen persoonlykheid geen lyfeigene van de oen of andere onderneming Spr schetste vervolgens ook den zorg van den liberalen werkgever voor den arbeider waardoor zy van den wieg tot aan het graf verbonden zyn aan fabriek of bedryf doch dat hen practisch maakt tot lijfeigene van den ondernemer In werkelykheid 18 de arbeider aan de willekeur van den patroon overgeleverd De rechtvaardigheid als sociale deugd n l de wettelyke rechtvaardigheid ebM ht dat geen particulier initiatief in strijd komt I met algemeene belangen De onderlinge rechtsverhoudingen moeten zoo geregeld worden dat schadelijk egoïsme gawcerd wordt dus moet de Staat komen met sociale maatregelen Zy eischt dat alle kla Be egoisme wordt uitgegoten De Staat mag geen klassenstaat zjjn doch een recht ataat een welvaarts staat Het liberalisme noemt sociale maatregelen bevoorrechting doop den Staat aan de arbeidersklasse Wy zeggen dat de Staat allereerst op moet komen voor de economisch zwakkeren De Staat aU uitdrukking van de gemeenschap mag zich niet afzydip houden moet dus regelen besturen leiden haiidelen aldua Quadrageaimo Anno Zonder de rechtvaardigheid IS geen harmonisch menschelijke samenleving mogelijk geen rust voor eder het zyne volkomen verwezenlykt isDe bekronmg moet komen door de deugd van naastenliefde RechtvaartHgheid en liefde De vUfdie conferentie van Pater Winkel fti zyn vyfde conferentie in de KMwegkerk heeft pater A J Winkel Woensdag avond behandeld het onderwerp Rechtvaardigkeid en liefde Herinneren we ons aldus Z lïSfw uit een der eerste conferenties hoe de HathoHeke kerk denkt over de oplossing vart de brandende sociale kwestie Wellicht lykt velen de titel van heden Rechtvaardigheid en liefde vreemd Spreker heeft echter dezen titel gekozen omdat fcchtvaandigheid en liefde de maatschappeiyke deugden zün de grondpeilers van het maatscbappeiyk leven Dat de kerk met het sociale vraagstuk heeft te maken is reeds aangetoond Toch zyn er die meenen dat de kerk op zuiver De oude Romeinen zeiden reeds het h ogste recht is dikwijls het grootste onrecht Er wordt steeds getracht die twee rechtvaardigheid en naastenliefde te scheiden Zaken lyn zaken en bij zaken kunnen we onze Lieve Heer niet gebruiken Het begrip liefde heeft men leeren voorbijzien De rechtvaardigheid is men gaan zien als iets ïakelyks en de liefde aU de verhouding van dengene die alles bezit tot die nieW bezit als iets bijzonders AUeen de Christeiyke overtuignng kan de wereld redden door te bezien de gemeenachappelyke oorsprong van God en ons gemeeaischappelyk doel na r God Dan aal men beprypen dat rechtvaardighekl en liefde tesamen moeten zyn Het gaat in het leven niet alleen over zakeiyke frhoudingen tusschen menschen De ver economiKh temiin nite te vertellen heeft vernouomgen j j et behe erscht Er z n er diemeenen dat de kerk alleen houdmg v n men tevens bê naar boven heeft te zien en neutraal moet t it rechtvaardig kan xyn staan tegenover het gegroeide eeo nomische P leven De kerk heeft volgen hen Mmi t