Goudsche Courant, zaterdag 9 december 1933

leden der koninklijke familie van ZuidSla vië aanwezig Koning Boris inspecteerde o eerewacht ües avonds heeft de eerste bespreking plaats gehad tusschen den Bulgaarschen en Zuid Slavischen ministerpresident na afloop waarvan ter eere van Moesjanoff een banket werd gegeven FRANKRIJK Overwinning van Chautemps Ueftmg van am btenaarssalarissen boven 1200U francs De Kamer heeft Zaterdag de discussie over het voorstel inzake de financieelc saj ntering voortgezet iiet debat liep over art 6 de speciale heffing van de ambtenaarssalariasen betreffende een quaestie dus waarover reeds de vo rige drie regeeringen zijn gestruikeld I Nadat minister president Oiautemp de I vertrouwensquaestie had gesteld nam de I Kamer met 403 tegen 63 stemmen adnea 1 I van art 6 aan inhoudende dat van alle I ambtenaren in vasten dienst met salariss in I boven 12 000 francs een speciaal bedrag zal 1 worden geheven I Vóór de stemming waaraan de socialisten I niet deelnamen verklaarde Tardieu dat I men beweert een tekort van tien millhird I te hebben gedekt maar aan de andere zijdt I verzwijgt dat er 32 milliard is geleend In de eerste maanden van het volgende jaar ïal men echter hetzelfde tekort terug vinden Daarom zou hy met zijn vrienden tegen artikel 6 stemmen Over artikel 12 zal in de zitting van mor gen beraadslaagd worden Men hoopt de beraadslaging Zondagavond te hebben beëindigd Ten gevolge van de aanneming van art fi door de Kamer zal een korting van 2 pet worden toegepast op salsirisaen van 15 000 tot 20 000 francs van 4 pet op salarissen van 20 00Ö tot 25 000 francs van 5 pet op salarissen van 25 000 tot 30 000 francs van 6 pet op salarissen van 30 000 tot 50 0Ü0 fiancs van 7 pet op salarissen van 60 000 tot 100 000 francs en van 8 pet op salarissen die hooger dan 100 000 francs zijn Een amendement volgens hetwelk een ambtenaar niet meer dan 60 000 franca uit de staatskas zal kunnen genieten wertl I met 416 tegen 23 stemmen verworpen Hobby Een jong meieje in een satijnen klegd zei Clangarry Als u iny die schilderijentoevertrouwi Mi Meiiick dan zal ik zede volgende week mee naar Londen nemen daar moet ik toch heen voor zaken eu dan zal ik er een kunstkenner raadplegen 1 Daar doet u mij veel plezier mee antwoowlde Robhy oprecht dankbaar De volgende week werden de scüulderijen zorgvutdig in epaki en naar Londen verI voerd 1 Veertien dagen latei kreeg Jocolyn een brieiJB van Clanearry waarm hij haar ver ïocflit met hem te gaan thee drinken m een bekend hotel daar luj haar iets had mee I te deelen betreffende de E childe rijen Het verwondert mij dat hij niet rechtstreeks aan Bobby edirijft maar hij weet zeker dat ze totaal waardeloos zijn en verlangt miasehien vim mij dat ik haar daar 7Aiohtjea op voorbereid Arme Bobs Nu vrees ik dat iij dat mooie antieke kabinet in den salon zal moeten v Tk x pen Het was een pradhtifre voorjani Bmiddap en Jocelyn zJig er ftlierheftt uit toen zjj met Clanearry mt thee te dnnken en m de grootste spanning luisterde naaj hetgeen hij te vertellen ho d Ben eHiite Eaeburn riep xij Maar die iB zeker Duizenden waard viel Ihij in Hoe zal ik Misa Merrick die irelukkige tijding overbrengen fWordt vervnlad Hat goedkoopsie adres voor Prima Schaatsen Ic D M V Hoorn DOELESTRAAT 12 TELEF 2652 BOTER KRANSJES AMANDELKRANSJES 18 cent per ons SCHUIMKRANSJES 26 cent per ons Gebr Kamphuisen N V WEGENS DE PER 1 DECEMBER VERHOOGDE HEFFING BERICHTEN DE GEZAMELIJKE AARDAPPELHANDELAREN DAT DE KLEINHANDELSPRIJS DER AARDAPPELEN MET EEN HALVE CENT PER KILO MAANDAG a vifordt verhoogd Gevestigd de SCHOENREPARATIE INRICHTJING van K C V d Pool Werkplaats CAPPENERSTEEG 18 Woonhuis TWEEDE KADE 7 Billijke prij7 n Prima werk Op verlangen wordt aan huis gevraagd MELLY S0ETER8 VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 203 1 KANDELAARS VOOR KERSTMIS Da Blit maid ons Waes op uw hoaclol Strenge Vorst II duK vooiziel U t dig van onze prima Anthraciet tegen tage prijzen zoffHtl HoUandsche Duitsche Belgische en Wales Raalain aanbladlng Wvi bieden U een PRIMA PERMANENT aan van ƒ 6 voor ƒ 4 M J DB JONO Dameskapsalon t o het Badhuis GROENENDAAL 7 GOUDA Telef 231S Gebr v Bruinessen TELEF 231 1 VROIIWENSTEEG 25 Sensatiebericht Voor Schaatsen alteen N V IJzerhandel P Kond Pzn ZEUGESTRAAT 96 Aanuekocht een enorme partij ongeregelde MANUACTUREN waaronder TRUIEN PULLOVERS ONDERGOEDEREN en MODEARTIKELEN welke wij tegen fabelachtig lage prijs zullen verkoopen GOUDA AUéinverkoop gegarandeerd waterdichte VAKKLEEDING DE KWARTJES RUBRIEK Onze Zaterdagsche nieuwe Rubriek voor KLEINE ADVERTENTIEN tegen het SPECIALE TARIEF van 1 3 regels ƒ 0 25 elke regeljneer 10 cent welke wij vorige week hebben geopend trekt in toenemende mate de belangstelling Geen wonder ook want voor zoo n klein bedrag wil ieder gaarne aanbieden of aanvragen datgene wat hij koopen of vefkoopen huren of verhuren wil wijl men er van verzekerd is dat ieder inwoner de kleine advertenties leest Daarom is deze rubriek ook voor korte handelsadvertenties 2eer aan te bevelen LET WEL De plaatsing geschiedt uitsluitend in de smalle kolom bij vooruitbetaling de opgaven moeten vóór Donderdagavond 6 uur worden ingezonden aan het Bureau MARKT 31 of by een der boekhandelaren hier ter stede IJSTRUIEN HET LINGERIEHUIS D A V UPEREN KLEIW1EX3 64 TEL 2537 Te koop Nieuwe Handwagen met goedgek Trekhond Kuik Keizeratraat 19 COMMENSAALS gevraagd Korte Groenendaal 1 MAGNETISEUR SE Joubertstraat 201 Siireekuur dagel 2 7 uur ELKÉN ZATERDAG plaateen wy in deze KWARTJES RUBRIEK Particulier zoekt 2e handsch piano Brieiten onder opgave van merk en prijs onder iett A H Bur van dit blad Ter overname aangeboden Een brandkast Ups met omgebouwd kastje Ministre en Cyllnderbureau A B C Code 6 th 4 6 th Edition Br fr Iett AJ Bur van dit blad Aangeboden met pension 2 groote kamera met serre en balcon Rustige nette stand Prijs bij overleg Br Iett A L Bur van dit blad Te huur aangeboden Gemeubileerde ziten slaapkamer straatztjde Met volledig pension Prüs billük Goede referenties Br Iett A M bur v V blad Gevraagd tegen 1 Jan net meisje liefst zelfst kunn werken en koken hulp voor ruw werk v g g v Br Iett A N bur van dit blad Gevraagd op handelskantoor voor lichte kantoorwerkz eenv beschaafd meisje met einddipl Mulo kunn steno typen Br Iett A O bur van dit blad Juffrouw 28 j P G voorzien van prima ref berekend voor huish zoekt plaatsing direct of Jan a s Br Iett A P bur van dit blad Spoedig gevraagd net Dienstmeisje zelfstandig kunn koken en werken en v g g v Br Iett A K bur van dit blad kleine advertentiën tegen een tarief van 1 3 smalie tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advertentiën onder nummer aan het Bureau 10 et verhooging Inzending dezer advertenties tot uiterl k Donderdagavond Wü gaan door 3 pak Baken Braadvet voor ƒ 1 D Broer Wz Kleiweg 30 GEDIPL HEEBENKAPPEB v g g v biedt zich aan eenigszins bekend met Damesvak Br no 35 Bur van dit blad Te huur HUIS Baanstraat ƒ 2 26 per week Bevragen Doelestraat 28 HUIZEN TE HUUR Bloisartaat 70 S3 86 92 Houtwarenfabriek Zwarteweg VAKKUNDIG SLIJPEN van SCHAATSEN De Vries Vondelstraat 32 HUISBIOSCOPEI voor normaal en smalfilms te huur Vraagt prija Fotohundel 1 J Da nis Zeugestraat ÖS Te huur Bovenwoning ƒ 3 75 Aparte opgang Pakhuis f 1 p w Bevr Turfmarkt 87 HIT of PAARD gevraagd voor de wintermaanden voor de kost met of zonder wagen Licht werk Br fr onder no 343 Bur v d Blad H H LANDBOUWERS TE KOOP partij TOPRIET in elke hoeveelheid è 5 cent per bos voor strrooïng of demping bij Rietm fabr Boers Gouderak Te huur WERKPLAATS Kaam 60 Bevragen Doelestraat 28 CHARLIE CHAPLIN e a smalfilms te huur Catalogus ter inzage Fotohandel H J Daems Zeugestraat 66 Te koop Gazelle Motorfiets nieuw Bevragen Doelestraat 28 Schaataenslitperü KASTELEIN Geuzenstraat 38 100 TULPENBOLLEN ƒ 1 Firma Luyerink Kleiweg 36 38 Het adres voor het makenvan houten B z a net Jongmensch 16 j goed kunnende typen voor Kantoor Expeditie of Winkelb Hoogstraat la Nette alleenstaande juffrouw wenscht HUWELIJK aan te gaan met dito heer Leeftyd tusBchen 40 en 60 jaar Br onder No 50 bureau van NET BUITENMEISJE zoekt een betrekking als werk ster v g g v Br onder no 48 f Bur v d blad Aangeboden net KOSTHUIS voor Meisje of Jongeman Prüs f 7 60 per week Brieven onder no 39 a h Bur v d Blad WINKELHUIS met groote werkplaats te koop voor spotpr Vondelstraat 32 FOBD AUTO in prima staat te koop ƒ 200 Proefrit toegestaan Vondflstraat 82 SCHAATSEN op je kousen dat aat nu eenmaal niet en is ook niet meer noodift want tot de onbekende prijs van ƒ tot ƒ 2 per paar koopt men Heeren en Dames Laarzen met platten hak by P SMJTS Gouwe 50 Alhier Bö i É €amilie kan een lUFFBOcw feeplaatst worden met huiselijk verkeer Br no 61 bur v d blad NET DAOMEISJE gevraagd Kattensingel 82 Te huur gevraagd door twee menschen TWEE KAIMERS en keuken of kl Bovenhuis liefst centrum der stad Br no 68 Bur V d blad HOOGTEZON ter overname gevraagd Krugerlaan 34 Te koop een zoo goed als nieuwe bruine EMAILLE VULKACHEL met nikkelen rand en deur voor ƒ 15 Adres Turfmarkt 16 Te huur WOONHUIS Vierde Kade 106 nieuw gedeelte Tc b evr N Haven 19Sa VERSCHE EIEREN ihi en 6 cent D Broer Wz Kleiweg 30 Deze KWARTJES RUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondnummer opgenomen met ziJn gegarandeerde oplag e van 6500 exemplaren inn nt VpI BvanottllscKa Q ZEUGESTRAAT 38 j Opwekkings Samenkomst op WOENSDAG 13 DECEMBER des avonds 8 UUR Onderwei p KERSÏLICHT Sprekers Ds C J HOEKENDIJK van Buuuni en Ds H C LEEP Radionieuws Zoo U nog niet in het bezit zijt van een iv A D I O sclmft er dan heden nog een aan Dan kunt gij genieten van de K ERSTPROGR AMM A S uitgezonden door alle Europeesche Stations I HILIPS en TELEFUNKEN TOESTELLEN VRAAGT INLICHTINGEN BIJ ET VAKKUNDIG ADRES G A Belonje Lange Tiendeweg 96 BETALING IN OVERLEG ZIE DE ETALAGE I LIDO WELBEKENDE HEERLIJKE WEDEROIU VERKRIJGBAAR onze 75 ct met serviesbon Guldens Cacao per Groote Bus slechts Tevens geven wü een T H I IB datklia OADKAU I CAOBAUI Tegen inlevering van slechts 5 Servieabonnen Reclame Aanbieding I 8ct KERSTKRANSJES GEBROKEN LETTERS Vi pond Chocolaterie LIDO Hoogstraat 17 Gouda BLAUWE DRUrVBN TAPELPEBEN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN aTBOENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VIJGEN DOOSJES TÜNISDADKLS sfuDENTENHAVER VBUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN De Goudsche Fruithandel Rlatvald 30 TFIFF 3316 firma W d A L NOETIENDEWE0 27 = I Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek 1 I N V IJzerhandel P RpND Pz Gouda Koude Winterjas Moeten Uw Schoenen gemaakt worden Zou U dat niat eens probeeren in de schoenmalcerQ van H VAN DER POOL RA M 107 109 vanaf f 27 50 T C REPARON Keizerstraat 38 Gouda Kl eding naar maat Wie Un omzet wil vermeeren Moet in dit bhid steeds adverteeren SmiilscliB Kadio Induiitfie H ll Directeur J DE RAADT STEEDS VOORAANSTAAND OP RADIO GEBIED danlt zö onfse relatie met den radio pionier Ir Idzerda zoowel als onze eigen jarenlange ervaring Ons hoogst modem ontvangtoestel WESTMINSTER van f 190 wordt van 25 Nov tot 25 Dec a s beschikbaar gesteld alleen voor inwoner van Gouda voor flOO I tegen contante betaling Wil beoogen hiei mee ook in Gouda meer bekendheid te gevenaan dit zoo uitnemend apparaat dat over geheel Nederland metzoo veel succes door onze agenten verkocht wordt Gegevens éénknops afstemming aflezing van verlichte trommelschaal Regelbare selectiviteitsgraad 300 Volt plaatspanning waardoor uiterst sohoone weergave Ingebouwde electrodynami sche luidspreker Magnaxov de beste ter wereld Volledigegarantie i i t Expeditie Gouda Utrecht De firma Wed K A v d HEUVEL bericht dat zU gedurende den tijd van GESLOTEN WATER dagelijks rijdt per AUTO van GOUDAl naar UTRECHT vertrek ongeveer 10 uur v m Standplaalai Qauw 184 n Raam 288 TELEFOONNUMMER 2604 Er worden niet meer dan 50 exemplaren tegen dezen nitzonderingsprijs beschikbaar gesteld en slechts 1 exemplaar per kooper Aflevering in volgorde van bestelling 72 Jaargang 18473 IWaanilag il Deoembep 1833 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSIREK enz BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTREOTT MOORD NIEIIWERKERK OUDERKE RK OUDEWATER R EEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WApDI NXVEEN EVENHUlZj Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau MAKKT 11 GOUDA by onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9 ö uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 byslag op den prys Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEEHNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen wordeh berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn Ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn ENGELAND I Ernstige val van Lonsbury 1 2Sjn toestand levensgevaar lyk 1 George Lansbury d leider van de Labour oppositie m het Lagerhuis heeft 1 door een val een dybeen gebroken Zyn oe stand is levensgevaarlijk SPANJE Groote verwaiTing I Poging om e n nieuwe revyluti 1 t ontketenen I Ondanks de door de regeenng smda ver I bdieidene dagen getroffen voorzorgara at 1 rtgeten die in den nacht het hoogtepunt bfcrtikten hebben de anarcho ayiidicaUB en Zaterdagochtend getracht een revolutie te i ontketenen I in verschillende provlacieh kwam het tot I ernstige botsingen tusschen de revolutionI nairen en de politie Bijzondere brandpunI ten vormden Barcelona Logrono en SarraI gossB In een voorstad an Barcelona riepen de extremisten het communistische bewind uit I De straten die toegang tot de voorstad 1 geven werden opgebroken en uit de hurI gelyke bevolking werden gijzelaars in arrest gesteld die by een aanval der politieals bescherming voor de revolutionna ren moesten dienen De ongelultkigen werden I als een levende muur voor de anarchisten I opgesteld Pas om 6 uur in den ochtsiid was de politie den toestand meester 1 In Logrond hebben de politietroepen een I geheele stadswijk totaal afgesloten De anarchisten zouden hiÉr tien dooden neb ben Te Haro trachttfth de rebellen de ka zet ie van burgenuacht te bestormen t Ook te Saragossa kwam het tot e wur l g vecht waarbij een aantal slachtoffer ielen Door sabotage van de zijde der anarchisten werd de sneltrein Bilbao Saragob Sa tot ontsporing gebracht De eerste be1 richten maken melding van doeden en ge 1 wonden De telefoon en telegraafverbüidinI gen zijn gedeeltelijk vernield De regeering deelt mede dat zy den toestand meester ia I Ernstige treinramp Sneltrein Bilbao Saragossa ontspoord Vele slachtoffers Een extremisti ache aanslag j De sneltrein Bilbao Saragossa is in de I buurt van bet station Zuera ontspoord Er zouden vele dooden en gewonden zijn Bijzonderheden ontbreken Er zyn aanwijzingen dat hier een aans ag van extremisten in het spel is De rai s zijn op de plaats van het ongeluk doorgezaagd Volgens W eerste nadere berichten zijn er by het spoorwegongeluk op de lijn BilbaoSanagossa tien personen gewond Te Saragosaa hebben de anarchisten geprobeerd het gouvemementsgebouw te bestormen Zes personen zijn gedood De troe Oe reorganisatie van den Volkenbond hngeland evenal Italië voor hervorming De Italiaansche plannen pen werden van de daken beschoten De I schietpartijen duren voort 1 PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR DONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT liaanBche pere op de buitengewone betee 1 kenis van de officieele mededeeling omt ent 1 de zitting van den grooten fascistischen raad en zegt wanneer Italië zijn verder jlidmaatschap van den Volkenbond afhanke lyk stelt van een volkomen hervorming I dezer instelling behartigt het niet al een I zyn eigen belangen maar die der bescha 1 ving en van den Volkenbond daar een voort I ourende verwaarloozing der belangry ste I taken van het Geneefsche instituut gele de 1 lyk weg zou uitloopen op een desertie van I alle leden Italië zoo wordt hieraan nog toe gevoegd is niet voornemens den Volken I bond bruusk den rug toe te keertn integen 1 deel het K® ït toe dat hy door een g ondige verjongingskuur tot een instelling kan I w orden gemaakt die tot werken in staa is I Wanneer deze verwachtingen echter teleurI gesteld mochten worden dan zou Ita ié s I breuk met Geneve stellig een feit worden enI zou Italiè zijn vrijheid van handelen heiI krygen in de vaste overtuiging daardoor de I pacificatie en veiligheid beter te kunnen I aie nen De hervorming van den Volkenbond de revisie der vredesverdragen en het herstel van de hiërarchie der mogendheden inden geest van t pact van vier zijn naar deItalianen van gevoelen zijn de volstrektevoorwaarden voor de gezondmaking derEuropeesche politiek i Van Duitsche zijde is de meening verkon digd o a door Alfred Rosenberg den lei 1 der van t buitenlandsch politieke depart J ment der N S D A P dat een belangryke stap in de richting der pacificatie van Luropa zal zijn gezet wanneer de eisch dat het geheele Geneefsche instituut los moet l worden gemaakt van t verdrag van Versailles een stuk werkelijkheid zal zijn geworden Het zou dan misschien mogelijk zijn op een nieuwen grondslag die beant j woordt aan eiachen van redelijkheid en ook rekening houdt n et de levensnoodzakelykheden van Duitschland de belangrijke vraagstukken der Europeesche politiek en economie te bespreken Wanneer het Italiaansche offensief dat aanstuurt op de beI vrijding van t verdrag van Versailles I waardoor Duitschland wordt gediscrimi1 neerd succes mocht hebben dan zou daar door volgens Rosenberg één der voorwaarden zyn geschapen voor het houden van internationale besprekingen De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph vat de houding van Engeland iii 2 ke de reorganisatie van den Volkenbondals volgt samen 1 Ie De Engelache regeering wil concretevoorstellen van Italië en andere staten afwachten en onderzoeken voordat zij e nig 1 tealuit zal nemen e Er Is veel te zeggen voor een reo ga j luaatie van den Volkenbond en zyn me ho 1 dta De Volkenbond zou door een scheiding an het statuut van he verdrag van Verjjillea en de andere vredesverdrager in betfekenis vooruitgaan e Deze scheiding zou het beate middel kunnen blijken om Duitschland weer naarGenevg terug te brengen en wellicht ookRusland tot toetreding te bewegen 4e De terugkeer van Japan en de declne i nüng van Amerika zijn zeer twijfelachtig 5e Op grond hiervan acht men het bclangryk dat d groote mogendheden afionderlyk byeen komen en oplossingei Oor de belangrijkste internationale vraagstukken uitwerken Hiun beslissingen zouden moeten worden voorgelegd aan de vergaderingen van den Volkenbond waarinook de andere mogendheden zittiïig heb ben I Daar ook verscheidene groepen der Ie 1 r mogendheden elkaar gewoonlijk hu ten I Ginève ontmoeten kun nen deze geen bc 1 zwaren hebben wanneer de g roote mo gtndheden een dergelijke methode voigen 7e Om de werkzaamheden van den Vol l nbond te beBpoedigen moet de omvang 1 viin zekere technische en uitvoerende i t I gallen worden verkleind I De Times maakt de opmerking da kri i t ek op den Volkenbond nog geen veroordee 1 ling beteekent van al zijn organen De Vol I kfnbondsraad toch is een merkwaardig on I partijdig lichaam op het Permanente Hofvan Internationale Justitie in Den Haagwordt voortdurend een beroep gedaan voor de regeling van conflicten het secretariaatatelt de onontbeerlijke ambtenaren voor dfinternationale aangelegenheden ter beschikkmg conferenties zullen er ook in de toekomst zyn en Geneve is een even goed con ferentieoord al elk ander Kortom deVolkenbond ia volgens het Engelache bladeen te machtige organisatie dan dat hijdoor constructieve hervormingen zou kunnen worden gedood i Dit is in groote lijnen de opvatting van de openbare meening in Engeland en Het wordt niet aanmerkelyk geacht dat zij al te kritisch zal staan tegenover den eisch inzake meer invloed voor de groote mogend heden Zooals te verwachten was wijst de ïta Eens twistte iemand met een nnjzen man en schold hem uit De wié f zweep en sprak daarna Gy zijt een meester van uw mond en spreekt wat ge wilt ik ben een meester van mijn ooren en hoor wat ik wil Te Alfajar bü Valencia zyn 14 syndicalis I ttn Om het leven gekomen doordat bommen I I welke verdeeld werden te vroeg zijn ont 1 ploft 400 bommen zyn in beslag genomen Te Bilbao en Sevilla waar het nog ru tig 1 is zijn zeer scherpe voorzorgsmaatregelen i getroffen De belangrijkste punten in de atad zijn bezet door militairen m ifr machine 1 geweren en pantserauto s In het geheel zouden tot nu toe 40 doodeu i I en gewonden te betreuren zyn 1 I Expresatrein Valencia Bevilla j verongelukt Ondanks de buitengewoon uitgebr ide I voorzorgsmaatregelen der regeering is de I anarcho syndicalistische opstandige bewe I ging in den nacht op Zondag opnieuw op I gelaaid I Te Madrid waar tot nu toe riiets was voor I gevallen zijn 11 bommen ontploft Het mag I een wonder heeten dat persoonlijke onge i I lukken niet hebben plaats gevonden De I I materieele schade daarentegen is aanz en 1 I Te Barcelona hebben de schietpartyen in 1I de voorsteden den geheelen nacht voort e 1 ouurd In de stad zelf zyn vier bommenontploft Twee personen zyn gedood en velen gewond Bovendien zijn de bakker in staking gegaan De militairen verzorgen de bioodvoorziening Op 15 K M afstand van Valencia is de expresstrem Valencia SeviUa tot ontspo nng gebracht doordat extremistische elementen een brug in de lucht hadden laten vliegen De trein stortte in de diepte Tot nu toe zijn 5 dooden 11 ernstig en 27 Uchtgev onden geborgen Te Grande hebben extremisten brand gesticht in zes kerken en kloosters welke 1 grootendeels in de aach zyn gelegd De I watervoorziening is gestoord I In den loop van den Zondag zijn te MaI drid 140 arrestaties verricht De ministerszyn Zondagmiddag nog op het departementvan oorlog bijeengekomen ter bespreking 1I van den toestand 1 De rttadspresident heeft P radio een j toespraak gehouden tot het volk waaiin 1 hy een beroep doet op het volk tot handhaving van de rust Volgens niet officieele berichten zou het aantal dooden bü het spoorwegongeluk t Valencia dertig bedragen Te Madrid zijn Zondag nog weer enkele bomiaansJagen gepleegd overal zyn de grootste voorzorgsmaatregelen getroffen en men is op het ergste voorbereid BUITENLANDSCH NIEUWS i DUITSCHLAND i JuliiM Falkenstetn overledm Te Berlijn is gisteren overleden ten gevolge van zwaren griepaanval de bekende acteur Julius Falkenatein ZUID SLAVIë De Bulgaarsche koninklijke familie t Belgrado En nu gaan wjj zaken behandelen iKohertft draalde even Clytie en Clangar 17 Dudley wisteoi nu wel hOg zij er toe zat maar BUeiy was niet o 1 omsfandigheden op de hoogte Hij scheen eoliter de zask te begrijpen stond op en zei Ik heb nu al 700 lang genoUen va uw lastvrijheid Miss Mei iick da ik nu w eoreens heenga Clan deed tiem uitKelende en luelp ham m ayn wagen waarna hïj tenig keerde naar de gezellige zatkamer en Robby begon I Zie je ik heb nu geen lust om heel I de wereld in mijn vertrouwen te nemen Jullie zijt mijn vrienden terwijl Mr Ellery j ïnkel een kennis is en nie t eer Daarop deelde ze bun mee m iwelke moeihjkheid ze zich bevond En als u besloot zij met den blik naar Clangarry Dudley de echilI derijön nu eens bekijken wilt en niij nnspchien ook zoudt kunnen zep en of ze wa waarvi zijn dan zou ik u ze r dankbaar i wezen I Met ganoöÊfen alleen kan ik er ni 1 voor instaan of myn oordeel veel betec ir I nen zal j I Zoudt u mij dan wiUen volgen naar Jen zoicter Het heele gezelschapje betraf ziiali naar boven en Claji bekeek aUes mauwkeurig Enkele keurde hij onmiddellijk af als wnre kladachildenjen Maar dit zei hij op jén wijioend dat wel anderhalMeaimet rhoog was kan goed lajn maar het is zoa vi U dat het eerst behoorlijk gerestaureerd moet worden vóór m i er iets van zeggen kan Wflit voor onderwerp is het vroeg De hoftrein van de Bulgaarsche koninklijke familie is Zondagmiddag te Belgrado aangekomen Aan het station waren alle dat onvetiwadht verschijnen vain Mrs Bcair lett HOOFDSTUK VU Tot overo aat van ramp za Miss MarTick aioh door eeni tocnenienden hoogst onfuangenamen geur door haar ihuis genoodzaakt de hulp in te roepen van den lootiri ieter in Ciwnford die liaar meedeelde datal da pijpen zoodanig vRrzakt en versletenwarein dat een heel nieuwe aanleg dringendnoodig werd wilde de sBongerd hewoonbaar blijven Dit grapje zou haar wel derlig pond kosten I Ze Tüei dan ook dat ze hier nog eens evenovfer denken wilde waarop Mr Dudley baar nog eens he dnngende van bet gevalonder het oog bracfht 1 Ja wat nu t doen Ze za eenvoud g geen kans om zooveel pond af te zonderen 1 al was het dan ook voor nog zoo iete nut 1 1 tigs ftn noodigs Ze zooi wcpr wat boekeni of I oud meubilftiT moeten verkoopon of wat 1 I dan ook Voorloopig nam zij weer haar toevlu cht tot een schrijven uvn biaar vnemd n I Jotelyn die zij venwdit een weekend p I den Bongord te komen doorbrengen I MiBB üheener gaf aevolg aan die uitnooI diging en gezamenlijk gingen ze tioen eens kijken op den zolder wat er zou kunn n opgeoffeird worden nan pijpengeld Tegen den eenan muur in een donker n ihoek stonden wel een twaalftal schilderijen j aoiiter elkaar i ten iwij eens goed kijken in ieder geval zullen de lijsten wat vvaard zijn als de schilderijen elve dan al niets kunïjAn j opbrengen Had ik maar wat veistand er i I van of kende ik iemand die er wat van I afwist FEUILLETON Te trotsch en te arm Naar het Engelsch 16 O ja dat beloof ik u En vertelt u nueens hoe hebt u t van den winter gehad Goed antwoowlde zij met een lichtenblos U iB er ajKtors niet dikker op geworden Dat moet ook n iet Des te beter kajiik mij roeren met werken Pat ia tite eens en was op t punt weer iets Ie ueggen of te vragen toen er eeni welluidend getoeter weerklonk d de auto vaji Mrs Scarielt voorbij ging Maar Pat hoe heerlijk om je weer o onderweg te zien Alleen ben ik eenbeetja bamg dat jo ongehoorzaam bent geweest Vond Hotèhar dat ë ® O Miss Merrick boe gaat het u Dank u Nu goeden dag Mr Ellery U heeft Riohard nog in bet geheel niet geilen Ja iker Gelukkig wordt hij niet over owi ïooals 100 maniig dameshondje Roberta sdhuddied laahend het hoofd en Klne vender terwijl pe zich ergerde over I O maar ik ken wol zoo lemantt riep I Roberta opeens Ik herinner mij nu hoe Olyie Dudley mij eens verteld lieelt dat t haar zwager eerst schilder had willen wo I den maar dat hij dit na een paar jaar opI gegeveoii heeft omdat lüj voelde dat hij todi nooit iels waarlijk goeds zou kunnen pdii I dbren Reaiben is in den tuin ik zal hem tnet pen bnefje naar Clytie sturen ein haar j en Clan vragen om vanmiddag te komen I theednnken j Jocolyn kreeg een kleur Is Mr Dudley nog op bet Witte Huis I O ja Clytie zegt dat hij dewn keermaar niet aohijnt te kunden besluiiten wathij nu weer eens zal doen om zijn geluk te beproeven Om vier uur wend het g luwl van een auto gehoord maar niet van den benichten lawaaiërigen two seatei van de Dudley s maar van l racer waariw de eige naar zelve zat met Clytie en Clangajy Dudley Oiim was op Ellery l iace toen jebriefje kwam Robby zei Mrs Dudley dusheb ik Reuben dooi gesluurd daar heen en Pat pWilde ons absoluiiit hier brengen in de 1 hoop dat je hem ook te thee drinken vraagt I Ja mag ik blijvm vroeg Pat die hun allen te vlug was af geweest en weer in den makkelijken stoel rat wntnr bij dien vorigien I zomer zoo dikwijls geaeiten Ihad I Het werd weer een innig getellige bijeen komst maar na de thee zei Mrs Dudley