Goudsche Courant, woensdag 13 december 1933

Knip dit uit I 72Jaargang Wilt ü uw schaattieii prima en vakkundig laten alijpen Kom dan onverschUIig voor wel model naar J C SCHOUTEN Ku iellian el Burg Je touitrt li 28 29 Tel ïl BODEGRAVEN OEPARTEMENT CBOOil ni ile Miittchippjjtit M m t tlieiiii De Lt deii van het X ut Morden erop opmerkzaam gemaakt dat zy Nutalivonden steeds in het bezit moeten zün van het geldige DIPlLOMA De mede huis genooten die deze avonden bezoeken moeten IN GEZELSCHAP ZIJN van den houder an het Diploma Hij of zy die aan den ingang het bewya van lidmaatschap niet kan tüonen doch waarvan bekend is dat hij lid ia of tot het huisgezin van een der leden behoort moet op order van den heer Controleur der Gem Financiën een belastingXaartje ad 15 cent koopen aan het loket ooah b keiid mogen leden wier contributie ƒ 4 60 per jaar bedraagt hunne huis gLiiooten introduceeren Onder huisgenooten worden verstaan inwonende kinderen pupillen of andere leden Te beginnen met den Nutsavond van 13 dezer zal daarop strenge controle wordentoegepast 40 yjs bedekt In de omgeving van Lyo herft X ge3neeuwd VEREENIGDE STATEN Koudegolf t New York EU slacbtoPerB Uit de richting van het Midden Westelijke merengebied a f voor de eerste maal in di jaar een koudegolf over New York gekomen Hoewel de vorst nog niet zeer streng is en dfc thermometer enkele graden onder nul Ftaat zijn toch reeds elf personen aan dekoude ten offer gevallen Twintigduizend werldoozen belegerden het stedelijk bureau van de Stadsreiniging hoewel de straten bedekt waren met een sneeuwlaag van nog geen 10 c M Alle teekenen wiJMn op een zeer kouden winter en in verband daarmede op grooten nood der vele werkloozen SPANJfi Geruatstotlende verklaring der Regeenng Stakingsbeweging vrijwel ondenfnfkt I De ministerraad is gisteren te Madrid bijeengekomen De minister van buitenlandsche zaken verklaarde dat de raad aich met ie loopende zaken heeft beziggehouden het geen het beate bewijs is dat de syndicalis I tische beweging volkomen geëindigd is De regeering zal de Cortes rekenschap geven van haar besluit tot het afkondigen van den beperkten staat van beleg De minister van openbare werken verklaarde dat de diensten bij de spoorwegen normaal zyn en dat het grootste deel der stakers den arbeid heeft hervat Blijkens de berichten uit de provincie schijnt de gisterochtend door de anarchisten afgekondigde staking volkomen te zyn mislukt 1 POLEN Rudsiache bestellingen in Polen Dezer dagen is een contract geteekena met de Metaaltrust der Sovjetunie krach tens hetwelk deze trust een Poolsche ijzer smltcrij een order geeft voor 36 000 ton ijzer ter waardevan 10 000 müUoen zloty Tevens worden in Moskou onderhandelingen gevoerd over een nieuwe levering van Poolsche electro motoren zooals er rced s 10 geleverd werden Robby en Patndk waren dus op elkaar aangvwezen en zij begon Wat zegt u we van dat igelukje van Ie RaeburflP Dat ik u het van harte gun maar datIk u tpcclijk benijd Tk wilde ijel dat ikook zulk een stuk van waarde ontdekte tusHchon tie oud © fofhildenjen Maar u hoeft niets noodig Kijk eens wat een prachtige ziiden sokken Hl lachte eens Ik verzeker u dot wi v erre van njk vijn Daarom ontvangen wy ook nooit meer Vroeger gaven wij diners en pariiijen maart u hebben wij maar heel zölden bezoek Ik Mu u wel eens ri aag het oude huis laten zien Ik houd mi aanlwivotent zei Hobby opgewekt Jocelyn en ik fietsten er een pa rdagen geledfn voorbij Mra Scarlet reedjuiht met haar auto f hek binnen Rohhy lei dit met bedoeling want alhoewel 7p zoo weinig bezoek kMagen vertoonde Mrs Scarlet zioh oponihoudelijk op Ellery I Place I Mrs Scarlet ontfermt lich over een I paar eenzame mannen Zij meent dat wij j niet genoec te eten krijcen en blijft een enkelen keer eens dineeren om zich daarvan te overiuigen Wat kleedt rouw haar toch goed j Ja dat vmd ik ook Misscihien voelt zg nu ook met zpo i heel veel droefheid Wordt vervolgd IJSVERMAAK Verloofd DICKV VAN DE REE rHEO ESSER Rotteidam v d Me denstrAat 22 Gouda Turfmarkt 117 Mevrouw CUPERUS Nieuwe Park No 1 vraagt in Januari een flinke Dienstbode goede kunnende koken en zelfstandig Kunnende werken MEOERLANOSCHE SPOORWEaEN N V Maatschappu tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te Utrecht N V HoUandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij te Utrecht AANBESTEDING Woensdag 27 December 1933 te 14 uren in METEOOR het HOOFUAÜMINISTRATIEGEBOUW UI I te UTRECHT AFBREKEN ANTHRACIETBLOKJES DE ALLERNIEUWSTE VINDING OP DIT GEBIED van de dubbele woning no 2 A B te Waarder naby K M 3 672 van den spoorweg Leiden Woerden Geen aanwijzing ter plaatse Inlichtingen te verkrijgen bü den Ingenieur van den Weg Utrecht CS DE IDEALE BRANDSTOF VOOR ELKE KACHEL OF HAARD VER BRANDT ALS DE BESTE ANTHRACIET GE HEEL REUK EN ROOKVRIJ NOOIT LAST VAN STEE N ENEN OR ME H I T TE LANGE BRANPb UL R PER H L Voor R dam fr thuisbezorgd V oor buiten Kotteidam bü liestelling vanaf 5 H L teg Hik geldt dtze prijs fi I ü U Ihuisti zf rgd Levering direct onder rembours ti V JOU FABillEII VAN lOOKIIIiJE lltNDSTOFFEN 190 Voorwaarden van inschrijving zyn è ƒ 0 50 verkrygbaar op Hamer 615 Hgb III te Utrecht op het bureau van den Ingenieur van den Weg te Utrecht en by den Opzichter van den Weg H J Nyenhuis te Woerden PRIJS By inzending vaai het bedrag per poatwissel daarop te vermelden Afbraak woning 2 A B DE DIREXJTIE N V HOUTHAN0EL EN iTTOOM HOUTZAGERIJ DE gOOP v h H J Nederhorst ROTTEIiDAM KEILEWEG 36 STOLWIJKERSLUIS TEL 36608 BuJtengewono Algemaene Vergadering van Aandeelhouders op ZATERDAG 23 DECEMBER 1933 te 11 30 in Hotel de Zalm Gouda Aandeelhoudei s worden aan art 17 der statuten herinnerd Schaatsentuig per stel 35 cent 2 hakken 2 neuzen en 2 peezen LangaQroenendaal20 MELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 203 KANDELAARS VOOR KERSTMIS Fa BROER Co Uil rag fijiië draadjes Rx siaat Uw linnengoed De grove met de hand geweven stoffen zooals onze grootmoeders die nog droegen zijn er bijna nleC meer Daarom dient men tegenwoordiQ voor die flfne weefsels een waschmethode toe te passen waarbij het goed volkomen gespaard blijft Vóór alles moet hard wrijven en boenen vermeden worden I Gebruikt s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of i d 2 Wortelboers Pillen Beter en goedkooper huismid deten bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reed s baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven g vatte koude griep influenza gal slum koortsigheid verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spUsvertering re gelen den stoelgang zuiveren hrt bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s Pillen 60 cent per doos drie rlonzen f 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrUgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Postgiro 17039 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag Met Persil het eenige zelfwerkcndc waschmiddel krijgt U met eenmaal kort koken zónder wrijven en boenen een hcjelwltte en heerlijk fris h ruikende wascli Gebruikt Persil echter steeds alleen zonder eenige toevoeging van zeep of zeeppoeder Hn zooals de gebruiksaanvyjizing het aangeeft een pak Persil op 3 emmers water Eerst oplossen m o bec e koud water tol een pap e winder klonrcn B rsil blijft Perifl I III lil 1WI rnniitrnri imiinF Om de wascfa m de week te zetten en scbraal water zacht te maken Henco HchVel s wasch en bleeksodj Geeo Bedriif of OoderoeiniflQ kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt vi n ieder die het in handen krflgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat i iat on s Uw drukwerk verzorgen Wi leveren prinui werk en daarbij goedkoop Onze prijzen zö Ihpbincriil lager ORtlKKERU A RRINKMAN ZOON GOUDA 15 000 Gezinnen lezen ons dagblad GOUDSCHE en onze Weekbladen COURANT DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN OTmA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgeen gfl onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 27 5 Stel Uw corraipondeoUs in het teoIcQn van i uamhoorlghcid De prlji der Crlstshrifikaarten bedraaqt 5 811 c resp voor de slad binnen en bulten ond Koop ze nul Zo n unlfke geleatnheid om aoete doen met entele centen zuil go niet wl Un laten vooibljgcan Giro laóoco AJIe postkantoren Uw piaatselljk CrissComlt en het Nationaal Crisis Comité KneulercUjk 2Q Den Haag hebben ze nu nog voorradig en Okunt ze dan tot 1935 gebiutken N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBCHT Reservas f 1 760 854 05 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar pandbpleven A lOO lo In stokken van f 1000 ƒ 500 ra ƒ 100 De Directie Bovendien geeft dit honderden Nederlanders en goed bestaan oan de Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amsterdam TT TÏTÏT PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEO 18475 WoenaJag 13 Deoembep IB33 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTR BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP OUDERAK HAASTRECTT NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STWmTK DDlNXN Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT SI GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 6 Uur Administratie en Bedactie Telef Interc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDBDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen big contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen warden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn November niet ale basis voor het voeren van onderhandelingen kan erkennen De Petit Parisien acht het niet uitgesloten dat het onderhoud voor een groot deelbetrekking had op de kwestie der afweerorganisatiea en dat de Fransche ambassadeur heeft verzocht om opheldering waarvan zijn regeering gebruik wenscht te maken bij de komende besprekingen met den i ngelschen ambassadeur lord Tyretl enden TajechoSlowaakschen minister vanbuiteniandache zaken Benesj Ook ten aanzien van de kwestie der vervroegde teruggave van het Saargebied heeft Frankrijkslechts een negatief antwoord kunnen gevea omdat het Saargebied onder den Volkenbond staat Slechts over de toekom stige economische verhoudingen in hetyaargebied kantusschen Berlijn en Paryaonderhandeld worden Het blad wyst ertenslotte nog o dat al deze besprekingenniet beschouwd kunnen worden ala FranschDuitsche onderhandelingen dochdat men voorloopig nog onderzoekt of der gelyke onderhandelingen mogelijk zijn i Lord Tyretl naar Parijs terug gekeerd i De Engelsche ambassadeur te Parijs Lord Typell is gisteren uit Londen naar Parijs teruggekeerd Londensche officieele Kringen liewaren naar Reuter meld het stil zwijgen over het resultaat v n zyn bezoek De onderhandelingen over de ontwapening ciiijnen nog in een stadium van verkenning r zijn De gedachtenwisseling tusschen nden Parys Berlijn en Rome hoad on fcrm nderd aan Engelsche perwt eHtraen I Oiïitrent de besprekingen va Tjord T r ll l r t iigelachen ambassadeur te Pa ija met It Engelache mimaters te Lond i ontleent Vaz Dias aan de Times dat zy b trekking haddon op de ontwapening en vooral op Djit chlands houding in deze zaak In de eerste plaats schetste Loril Tyrell hfct effect dat de verklaringen onlang H door Hitler aan den Franschen ambassadeur te Berlijn gedaan op Frankrijk hadden gehad De hmes zegt deze punten tot in bijzonderheden te kennen en de Fransche regeering heeft de Engelache regeering er van in kennis gesteld en tegelijkertijd te kennen gegeven dat zy geen enkelen vorm van herbf uapening van Duitschland als grondslag voor ntwapeTidngsbesprekingen zou kunnen aanvaarden Voorts heeft de Fransche regeering te kennen gegeven dat een duidelijke uiteenzetting van Engelands houding haar ten zeerste welkom zou zyn Hitler berusten en het pi rlement is alleen nog maar een bemiddelen en adviseerend lichaam dat den rijkskans er op de hoogte brengt van de weiacheji en opvattingen der bevolking De afgevaardigden vormen dus een schakel tusschen volk en Führer PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR DONDERDAGAVOND 6 UURINGEWACHT De Duitscha Rijksdag bijeen Goring tot president gekozen Er bestaat maar één fractie meer oorlog deze gedachte niet haar oorsprong ond in het voornemen om met de eigenlyke parlementaire partyen van ft arxiatische of burgerlijke herkomst een wedstrijd aan te gaan en door prestaties opparlementair gebied tot aanzien en machtte komen De partij droeg vati het alleroerste begin ai aan een onjiirlementairkarakter en was een tegenstandster vanparlement en parlementariame Wanneer7ij zich desniettegenstaande op het tooneelder politieke gebeurtenissen begat dan geschiedde dit slephts om den tegenstanderop zijn eigen terrein aan te vallen hemhet onvruchtbare en zinlooze van zyn parlunentair optreden zooals hij hej opvattt te bewyzen en van de parlementaire tribune af voor de eigen denkbeelden endoeleinden propaganda te mak in De ryksdag en de parlementen in het algemeeawaren voor de N y D A l slechts eea d i talryke gelegenheden om tot het volk te komen De afgevaardigden der N S D A P ston I den wat deze kritische houding betrett welia waar niet alleen aangezien ook an dere panemeniaire groepen tegenover net panement mter ot mrnder aiwyzend ston oen maar de nationaal sociaiiaten waren de radicaalste anti pariementaiiers op par lementairen gronatiiag ieiwiji i aiiijft critici van dere nchtmg ook m het pai U inent zelf nog de opvattwig verdeüignen dat men door redely ke en doelmatige her vormingen het parlementaire beginsel kon redden pn ertoe bydragen dat vruchtbare arbeid werd verricht wezen de vertegenwoordigers der N y D A P steeds en onverbiddelyk dit beginsel van de hand Hun tweefde slechts het doel voor oogen om aan de veelpratery die overigens ook door anderen werd gegispt een einde te maken i en nieuwe vortnen te vinden voor de mede werking van het volk 1 Het laatste en grootste doel der party was ook by haar parlementaire haadeUngen steeds slechts de verovering van den staat en de staatsmacht Dit doel hebben de iiazi s inderdaad bereikt en zoodoende een succes geboekt als tevoren geen enkele andere volksbeweging te beurt is gevallen Staat en partij zyn thans ook volgens de wet een eenheid en de party vertegenwoordigd door haar leider maakt uit wif in den staat veramtwoordelijke posities zal innemen en wie niet De eenige party de N S D A P is tegelyt kertijd de vertegenwoordigster van den staat en omvat alle beroepen standen en confessies Zooals de Klinische Zeitung het uitdrukt de ryksdag der volksgemeenschap ia werkelijkheid geworden De beslissing in laatste instantie blijft by den leider Adolf BUITEN LANDSCH NIEUWS BELGÏêT 759 millioen franken voor ie uitbreiding der grenBwerk i De Belgische senaat h ft met 80 tegen 5 stemmen goedkeuring Verleend voor den bouw van grensverdedigiubswerken tot een bedrag van 759 miUioen fftmken Ioofdcommiaaaris van politieaangehouden oofdcommissaris A an politie vanSchaarbeek is aangehouden wegens mede iplichtigheid aan knoeierijea met een olie 1 handel gedreven door een oud lid van decommissie van toezicht op de spoorwegen cï t eveneens aangehouden werd OOSTENRIJK Naar t concentratiekamp Vergeldiflgsmaatregd v or de vluchtvan dien prins v SachsenMeiningen Als vergeldingsmaatregel voor de ontviuchting van prins Bemhard v SachsenMeiningen ia een aantal bekende nationaalsocialisten overgebracht naar het concentratiekamp Woeliersdorf Naar thans bekend V ordt behooren daartoe de broeder van dengouwleider der N S D A P Eduard Frauenfeld de inspecteur van d gouw Weenen enhet vroegere lid van de Weenachen ge meenteraad Josef Neunaiöi en dr Suchenwirth de leider van den nationaalsocialis ti chen leerarenbond en de standaardleiderKiedl de stormleider Walter Koentzer endi stormbanleider Neweck FRANKRIJK Bewapoiingaprobleero besproken De kansen voor vruchtdragende j rechtatreeksche onderhandelingen nog niet büster groot I Het onderhoud dat de Fransche ambassadeur te Berlijn Francois Poncet gisteren in tegenwoordigheid van den rijksminisetr van buiteniandache zaken baron Von Nourath met rykakanselier Adolf Hitler had wordt in de Parijsche pers druk besproken en voorzien van vele commentaren hoewel men slechts met vermoedens kan werken omdat zoowel de Fransche regeenng als de Fransche ambassadeur zelf weinig of niets loslaten Verscheidene bladen en wel voornamelijk de petit Parisien en de Echo de Paris ijn van meening dat Poncet Hitler heeft medegedeeld dat de Fransche regeering het Duitsche standpunt inzake de ontwapeningskwestie niet deelt en de door Hitler gestelde eischen bij het onderhoud van 24 Do eei afgevaardigden van den nieuwen Duitschen rijlcsdag zijn gistermiddag voor bet eerst in dg Krollopera bijeengekomen Te voren heeft in de Berlijnsche dom een godadienstoefeTimg plaats gevonden welke werd bijgewoond door Rykspregident Hindenburg de ministers en andere autoriteiten De hofpredikant dr Döhring ging in den dienst voor terwijl rijksbisschop MüUer gebed en zegen uitsprak iTi de St Hedwigskathedraal werd om H uur s morgens een hoogmis gecelebreerd welke o a door vice kanaplier von Papen vierd bijgewoond in de zittmgzaal van de Krollopera is te 6 uur de Hijksdag geopend dogr de prefddent van den vorigen rijksdag minister Goring Bü de verkiezing van het bureau werd op voorstel van minister Frick de afgevaardigde Goring bü acclamatie herkozen verder werden als vice voorzittera gekozen Kerrl Easer en Stranss President Giöring deelde mede dat hij we gena de afwezigheid vaii den rijkskansclier geen rede zou houden Hij lankte de afgevaardigden voor het in hem gestelde vertrouwen Ofla werk ons dienen ons doen mijne heeren besloot hü moet het volk gewyd zyn Laten wy deze eerste zitting besluiten met de woorden het Duitsche volk en ziin kanselier heul De zitting wordt daarop gesloten Deze rijksdag kent geen fracties meer hü bestaat slechts uit vertegenwoordigers van één enkele partij de nationaal aocialia tlsche Duitache arbeiderspartij de partij van den nieuwen staat De paar hoapitan ten die zich om dezen kem heen kr stal liseeren zyn numeriek nauwelijks meer l van teenige beteekenis en wat hun politieke opvattingen betreft zyn zü het standpunt 1 der fractie zoozeer genaderd dat feitelijk geen verschillen meer kunnen worden j vastgesteld Want ook zij danken hun be noeming aan het vertrouwen dat de Pdhrer van het ryk en de party van het rijk persoonlijk in hen stellen en de bizon dere geschiktheid die zy door kennis en verdienste bewezen hebben Deze nieuwe lykfidag van den 12den December draagt zoowel naar bininen als naar buiten d trekken van den nieuwen tijd By een vlucti Strenge vorst In Oost Frankrijk heerscht een strenge vorst Te Nancy staat de thermometer 15 gr onder nul Te Vitry Ie Francois 20 gr en te Bar Ie Due zelfs 21 gr onder nul Te Parijs vriest het tusschen de 4 en 10 graden De Seine is voor een groot gedeelte met tige beschouwing is hy nog steeds een by eenkomst van parlementairen aard maar toch geen parlement meer in de beteekenis die men er vroeger aan hechtte pn av dagon hij Miss Üliesner Hebben zij en Mjsh Chesner op deaelffle schuol les gegeven Miss Merriek heeft nooit les gegeven e i typitilB geweest En lit dacht dat zi ook onderjvjjzereewaa Neen tooh met Ze typte ergen opL t n kantoor in de City Weet je met waar Neen Madam Nu het spijt mij dat ik Miss ChesneriiiH gezien heb Ik kom wel eens woer alsIk m de stad ben Een typiste herhiialde Rosa Zie je had ik t niet gedaoht Maar het kluilktnatuurlijk beter oni te zeggen dat en I derwijzeres was Ze is dus een bedriegster I I maar ik zal het wel eens bekend maken als I de gelegenheid zioh voordoet intusschen 1 zal ik er voor het oc etibUk nog niet over Eiii Mrs Scarlet keeTde naar huis terug i 7Ber voldaan met hetgeen zy had vernomen HOOFDSTUK XXIT r Rohhy keurig cekleed in oen wit mouselienon japonnetje had theebesoek Haar pnst ni de Dudley s Tooelyn eiU Pat nist j ten in gemakkelijke stoeleni na druk teni niB gpflpeeld te hebben I Zullen wij nog cien partijtje doen I vroeg Rohby na d thee ot zijn jullie allem I te moe j Tk wel riep Pat Ik niet zei Olytie Qeoff jij en ik wdlen spelen tegen Jooelyn en Olan fKKjeu Ik gelooi dat ze nog met ene genoeg weet om een kat wat te leeren Ze ziet er oiilc niet naar uit of ze lang in dezelfde be tiekkinir geblevan is Kende ik maar eens iemand drig liaar kernde vóór zij hier kwam I Toen viel haar iete in Zij en haar vriendin hadden imnitórs vroeger samen gewoond in d een of andere voorstani van Lomdon Ik denk dat als ik daar eene aanging terwijl haai vuendm Miss Oheener op den Bon üeid is ik dan aeber wel het een en ander 1 zou kunnen uitvinden I Ouder voorwendsel dat oen kennis van tuiar den ean of anderen poedagogisohcn 1 caad behoefde voor haar dochtertje wist zij van de Dudley s het adree te bemaohügen an Miss Ojiesner m zoodra die begin 1 Augui tus m Cromford Wjas ging zij een paar üagen naar Londen naar de voorstad Nor tl am Mibs Chesner moest eigene m een nauwe straat wonen en minaohtend stapte zij uit den taxi en belde Een meisje van een jaar of veertien kwam aan de deur en antwoord de op de vraag van de beaioekater naar Miss i Cheanpr Die is niet thuis Ze is verleden week met VRcantie gegaan en blijft nog tot midden Siptember weg Kan je mij haar adree geven Ja Mada m ik ihob het ergens opge sdhreven En Miss Merrick de VTiandm van Miss Cheener is die hier vroeg Mrs Scarlet Neen Iemand heeft haar een huis na gelaten en vea leden jaar is rij toen al w gegaan Ze komt nu nog wel een voor een De Kölniache Zeitung maakt de opmerking dat toen de nationaal ociaU8tische party jaren geleden het besluit nam zich door afgevaarcUgdeni te laten vertegenwoordigen in de parlementen van na den Ze haakte den hond nu a a den riem lacjite Pat toe en vervolgde haar wandeling Verontwaardigd zei Mre Scarlet Een eigenaardig persoontje is dat tocJi Eigeaiaardig Ze weet zeker heel goed wat ze doet Heb ik u ooit wet eems verteld dat het op haar aanwijzing was datik dokter Wemer raadpleegde Maar beste Pat ik ifteb je geraden den dokter te consulteeren Ja ik herinner mij dat u zijn naamIieeft genoemd maar Miss Merrick heefter op aangedrong dat ik naar hem zoutoegaan den laateten keer dat ik ihaar geRproken heb En ik had al navrang gedaannaar dokter Werner eer u hier kwam Innerlijk was Rosa woedend maar te liield zidi goed Ofsohoon er de vriendsöhappehjkete l etrekkingen bestonden tusschen haar en kolonel Etlpry en Pat wap dig laatete tocii niet me r zooals waa kneedbaar in liaar handen Tooh zou zij hem niet licht opgeven Zijn vader was zeer met Kftur ingenomen en zou er zekar ook lang niet afkeerig van JJ idat haar rijkdommen in de leege kas vain de EUery s gestort werden Pat zelve was er hter nieto op gesteld Nu vergoelijkte ze dit el tegenover zichj zelve met de gedaohte dat hij ieker wadit te tot er een jaar om waa van haar rouw 1 eer hij haar van ïijn liefde zou spnekan Maar dat nam niet weig dat zij geweldig jaloerach was op Robby al vond zij het j zelve dan ook belacftielijk dat zij de mooie j rijke Roea Scarlet iets dudht zou van eeai gewezen onöerwijaeTeeje met geen an dera aantwkkeliikheld dan em paar griJM Tegenover geweld ia recht waardeloos macht gaat boven recht feuilleton Te trotsch en te arm Naar bot Ëngelsch 18 Het ia niet mijn wagai maar die van i Mts Scarlet 1 En nu moeten wij gaan zei Rosa Miss Merrick pas op uw hond Hij zit middlen op d m weg als tart hijn uit om hem te ovBrrijdten lachte Robby Ja ik zal hem aan den nem zien te doen Ze soheen er echter nog geen pJani op Ie fe bben althans ze ieed nu ol Mts ScarlM lupht voor haix was en ging een heel gesprek houden met Ellery Wanneer denkt u weer goed genoijg te ijn om uit te gaam l Toe ziet u vooraf dal u Tóór Augustus weer zoo ver i want Miss Cheener komt dan bij mij logeeren en wehebben al v ai allerlei leuke plannetjes be wht De Dudley s zeiden dat n zeiker ook Bra g van de partij zoudt zijn Mrs Scarlet kwam tusscJienbeide mot den ok tot haar cftiaulfeuT Bales jaag jij dien hond daar eens W Miss Mbrrick u mag wel goed op hemletten als rA niet wilt dat hij overrede wwdt Q Mijn flMIUwö Riohard oTerreden dait om a heimelBnRam niet