Goudsche Courant, donderdag 14 december 1933

MO 18478 Powderdag 14 Deoember 1833 72 Jaargawg ilUilHfst uitzag n Pin ura n ï Thew rijn ohente nog auiKtrekheliikci Hij mocht nntuuriijk hieraan nog niet dethiemen en lerwiji hij dus enkel eens londlietp tn de spelera aanmoedigde zat hij indehjk aan een tafeltje en trad zijn voder ap hem loe Ik De IflncBte di speelt met Clangajry Dudley ik Miih Ghesner en de partner vanMr Thew 11 Mif Mernck Mernc k herhaalde kolonel FUery Is 71 nog familie an de oude dame an di n naam die op den Hongerd woondR 7e iB haar nirtitje 1b dn t dan die innge dame die nlleen woont 7e heeft alleen gewoond omdat hothaar met con pnieei de er een inwonendehulp op na te houden maar een paar maanden geleden kwam 7 m het be7Ït van eeni Leid en heeft nu + rn edienstice nii mid delhnrtm leeftijd bij 7ioh Wopdt M J HARTGERINK en J HARTGERINK BISSCHOP geven kennis vah de jfeboorte van hun Dochter JOHANNA Gouda Wykvei pleïing De famihe DE BLOUW zal saame bezoek ontvangen op ZONDAG 17 DECEMBER a s des midddRb van 3 5i uur N V Mij tot Exploitatie van onroerende goederen Zuid Holland in liquidatie te Gouda De liquidatie C mis3ie bericht d it zij hare rekening en verantwoording op 13 December 1933 heeft neergelegd ten kantore van het Handelsregister te Gouda alsmede te haren kantore Hoogstraat 8 De slotuitkeering is door de Algemeene Vergadering bepaald op 7 45 betaalbaar tegen intrekking der aiuideelen by de tirma 1 Goedewaagen Zonen te Gouda van 13 tebruan 1934 of Bg arrest van het Gerechtshof te s Gra venhage d d 5 December j 1 is het failliose ment van H VAN DER BOB veehouilei Gouwekade Knip te Gouda vernietigd Mr R RFNSMa Curator Gouda 11 December 1933 Protistantsch Goudtehe BeirafanisOnderntming Dir ff VAN DER GRAAFF Blauwstiaat 19 Telef 2231 WAAROM MAGGI Omdat de producten der Fabriek van Ma iiji s Voe diiigsrniddelen W Amsier dam zich tientallen jaren m honderdduizenden gezinnen als de beste op hun gebied hebben doen kennen Daarom kan men gerust zeggen DE NAAM MAGGI IS HET MERK VAN KWALITEIT Wopmpoedeps genaamd Fepmitan werken BETER dan alle andere wormmiddelen en moêïn niet geluk gesteld worden met wormkoek es bonbons torentjes enz daar al deze middelen niet die kracht bezitten die ei van verwacht wordt Wormpoeder genaamd F rmilan bezitten een bijzondere vinding ryke samenstellmg en verdrijven zeker Spoel made maag en andere ingewandawormen zoowel bij volwassenen als by kinderen WORMPOEDERS genaamd FERMtTAN kosten 85 cent per doos 3 doozen ƒ 2 40 Overal verkrijgbaar of direct van Jictba Marii Wortilbtar OUDE PEKELA Postgiro 17039 Fermitan wordt door de Nederlandsche Wet beschermd Men wachte zich dus voor namaak Wormpoeders met voorzien van het woord FERMITAN worden als namaak beschouwd Zoid Hollandsshe IJsband afd Gouda Ijsbaan Stolwijkersluis ƒ 1 58 HET SESTUUR geeit hiennede kennis dat tot en met 15 December a s log gelegenheid behtaat tot toetiednig als lid op de thans geldende voorvsaaiden welke toeganir geven tot de Ijsbaan te Stolwykersluis HET LIDMAATSCHAP 1933 34 bcduiagt Vooits zim veikujghTnr EZINsKAARTEN toeiraiiK 4e ende vooi viouw en kinderell ƒ 2 ƒ ƒ0 25 ƒ bensden 16 laai van eden SEIZOENKAARTEN vooi kindeien beneden 16 jaar GEWONE DA ien AVONDKAARTEN ifzonderluk Na Vi Dec at woidt m NIEUWE LEDEN een entrégeld geheven vboi Vr iVSi viTi f 1 ty Gelegenheid tot aanmelding d igelyks aan de IJsbaan en bn den Pepningmeestei N H VAN SCHELVEN Punt N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbrieven f 64 000 000 Reservis f I 760 854 05 t iJb H NK teil l i s hiMM ir pandbrieven dlOO UI liii l iri van I 100 1 ƒ iOO en ƒ 100 Dp D it ctH Mr A J S VAN LIER Mr P K HOIJKW E Waarom ik voor fijne stoffen uiisluiAend Persil gebruik 3 Perail ii niet alleen een voudig in het gebruik maar ook hygiënisch want het bent waardevolle deslnfecteerenda eigenschappen I Persfl heb ik altijd In huis Het spaart de wasch en is zuinig mhet gebruik Waarom xal ik dus een ander waschmiddel koopen 7 Ik ga miirt getd niet verspillen 2 Pertil geeft mi het grooltte gemak omdat k het koud kan oplossen en koud mede kan waischen Ik bespaar tijd en geld omdat ik gson h at water noodig heb Voor het wasichen van Ik benut dut all zuinige ten volle i huisvrouw I voordealen welke Pers l mij biedt Inderdaadi gekleurde en fijne stollen neem il een volle eetlepel Persil op 2 Literkoud water Eerit oplosten tn een beetje koudwater tot een papje zonder klonten Persil blijft Persil ook voor f ij n e stoffen Fabrieken Iê JuTph s V Odprmonn 1 Co s H odel Mi NV Am Geen Bedrijf of Onderneiiiing kan het zonder goed dnikwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan m elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in hAjen krygt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die met moet worden onderschat Uut ons Uw drukwerk verzorgen Wy leverpn prima werk en daarby goedkoop Onz pryzen zyn belangiyk liger DRUKKERII BRINKMAN ZOON GOUDA van de dagtaak wordl in den voormiddag vonlehl luakor baval da natuuril ka oor da voeding OMalbaarillka baslanddaalan hal gaatt gazondhaM aa lavanakraoM aa la aU veadaal im ISaOOO Gezinnen lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND IS alleen giondig te beweiken dooi te adveiteeren in onze 4 weekbladen die elke week m elk huia m elk dorp de bewonei s inlichten omtrent hetgeen gy ondor hun d indacht wilt biengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAUMARKT 31 TELEF 2745 Als er een STER op staat is het de beste tabak die ge voor Uw geld kunt koopen l Varkriigbaar van 13 tof 5 n p r hair oni Mtl boni voor Nicfflaiior ibafcando kwalit itt cfldtouK a s direol te bewijzenl raag een fijnproever eens waarom hij altijd Niemeijer s Ster Tabak rookt of nög beter koop oens een palcje Ster Tabak voor deniellden prijs als Uw tegenwoordig merk Alleen óó kunt ge te weten komen hoeveel meer smaak en geur ge voor datielfde eld kunt koopen at is de reden waarom Niemeijer s Ster Tabak Holland s populairste merk is NIEMEIJER S STER TABAK eoiiDsourcöiiMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN ïïï BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTREOiT M NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOl UK J DDlNXVfc Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMIi NlSPRIJS per kwartaal ƒ 2 20 per week 17 cent met Zondagablad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT il CiOUDA bu onz agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 fa uur Admmiatratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 43400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrtiig 1 6 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den berorgkring i 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MLDEDEELïNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingeznnden door tusschenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóor de plaatsing aan he t Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn zich niet in moeilykheden te brengen Dr Werner vestigde er de aandacht op dat Hayea Ud van de Londenache commissie an onderzoek was Dit feit is teekenend en men zal dit met moeten vergeten voor het g al de commissie zich nogmaals gedron gen voelt om in het openbaar haar houding te bepalen De procureur generaal verklaarde ver o gena dat hy Van der Lubbe voor een communist hield hoewel beklaagde zelf dit bestreed en ook de andere beklaagden dit zullen bestryden Het uittreden van Van der Lubbe uit de party behoefde niet noodzakelykerwyze een afscheiding van die par ty te beteekenen Dikwyls beteekent een aergelyk uittreden en nauwer contact met het doel der party Na zyn uittreden is Van der Lubbe zich bovendien m den geest der party actie ge weest en tot het laatste toe is hy met lei aende figuren uit de K P D omgegaan Van der Lubbe was het daarom alleen met de conununistiBch party met eena omdat volgens zyn opvattmgen óe leiders met energiek genoeg waren Hy vnlde tot energieker optreden den stoot geven Wat hy daarmee voor had kon met anders zijn dan een communistische revolutie Hy wist dat een dergelijke revolutie volgens vaste plan ren al sedert jaren werd voorbereid Van der Lubbe wilde de revolutie Het was de eenige revolutie waarvan sprake kon zy n als men van een revolutie sprak welke den arbeiders de macht moest bezorgen Zelfs al zou deze revolutie nuaschien in haar emddoel met geheel dat we zen wat Van der Lubbe omzweefde zoo heeft hy deze revolutie als een overgang be schouwd waardoor zyn doel bere zou kunnen worden Er IS met de mmste twyfel mogelyk dat Van der Lubbe door zyn daad een commu nifitische revolutie wilde verwekken En onder deze omstandigheden zal niemand do KPD van de moreele aansprakelykheid voor deze daad kunnen ontheffen Dr Wemer schetste daarop uitvoerig streven methoden en doel der K P D Deze party heeft zeide hij aedert haar opnch ting steeds als doel gehad het Duitsdie njk ten val te brengen en een Sovjet ataat vol gens Russisch voorbeeld op te richten H i herinnerde aan de opstanden van 1919 1920 en 1921 en wees er op dat dg KPD in 1923 van taktiek moest veranderen omdat zy de noodzakelykheid had ingezien om de arbeidsmassa s achter zich te knjgen Na 1923 is een zeer uitgebreide bewer Ving van de bevolking door de pers begon nen In dit artikelen werd steeds gezegd dat de toestanden m Duitschland voor de arbeiders ondragelyk waren en dat slechts de K PD door een revolutie daann veran dering kon brengen Tydens het betoog van Dr Werner is Van der Lubbe in slaap gevallen De eisch Dr Werner ziet m den brand het tanal voor ee nottensief tegen het Duitsche ryk V an der Lubbe beschouwt hy alb een com munist die de revolutije wiltie bcherp vie hy het Bruinboek aan ia hekelde hy de Internationale juridischeiLommiBsie Vooi Uat het requisitoir genouden wordt deelt dg desfcuntuge dt bi liatz mede dat let handschnit van ilitsch alias Feter met aat van Popoll geen vdlkomen overeenstem miiig vertoont i adat een verklaring van den commissa 1 B van politie West Hvas voorgelezen be titllende volmachten gegeven door minister Oormg voor het WeatJaalsche luduatnege bied wordt alvorena dr Werner het woord 4m krygen voor zyn requisitoir een kleme I auze gehouden Na de pauze krygt dr Werner het woord Hy zegt o a het volgaide Vandaag treden wy in het laatste statHum van een proces dat wel het omvang tijkste 18 tlat sedert het bestaan van het bUatsgerethlahüf ia behandeld Dat deze aak zoolang duurt vmdt zyn oorzaak in het feit dat het met buitengewone nauwkeurigheid en pynlyke zorgvuldigheid onderzoent iö Lr zullen menachen zyn die een dergelyke minutieuse behandeling niet noo aig hebben geacht Daarmee ben ik het over het algemeen niet eens De beteekems van de quaestie waar het hier om gaat maakte t en dergelijke nauwgezetheid noodig De Duitsche ryksdag i aan een misdryften offer gevallen het ryksdaggebouw datop zyn gevel de woorden heeft staan Dem 1 deutschen Voike i Het O M stelt zich op het standpunt datdeze mihdadige aanslag het Fanal het I signaal moeSt z n vTO ths vyandwi vïwi deïi slaat die dan een algemeenen aanval tegen het Duitsche Ryk zouden beginnen teneindedit te vernielen en daarvoor m de plaats dedictatuur van het proletariaat een Sovjetstaat by de gratie der Ille Internationale testellen 1 Het Bruinboek en de IntemaUo nale commissie aangevallen I Dr Wemer besprak daarna het Bruin boek en verklaarde na zyn afschu w over I dit tendenz werk te hebben uitgesproken dat de enaat de voornaamste leugens hLcft weerlegd De behandelmg voor de buiten Inndsche tommisaie m Londen noemde hy grotesk Hij wees in dit verband op een in teiview met den Zweedschen psycholoog Sodermann die o m heeft verklaard dat df Amenkaansche advocaat Hayes m Parys v oT de internationale commissie heeft ver ktaard dat hy Van der Lubbe voor schuldig hotdt maar dat hy ook tot de conclusie is g komen dat de nationaaUsociahsten achter alles stonden In Beriyn had Hayes echter tegen Soder mann gezegd dat zi de nationaal socialistische regeenng mets met den brand te ma ken had Hy had dit niet eerder gezegd om Duitsch ltaliaansche besprekingen Staatssecretaiis huvich in Beii n aangekomen waar bewegingen die een groote onder linge verwantschap vertoonen de staats macht hebben weten te veroveren fascisme en nationaaisociaiisme toch mogen in details versihitlen nochtans zyn de punWa van overeenkomst veel tairyker Italië 18 het land geweest dat van het oogenblik iU waaiop uuitscniand met zeer grooten nadruk aandrong op venveienlyKing van het denkbeeld der rechtsgeiyKneid den eibch van Beriyn steeds kracntig heett ge iteund ie Kome heelt men ook tersWnd getoond begrip te bezitten voor Duitsch Lands houding toen dit land op 14 October de ontwapemngsconlerentie den nig toe K eitie en het iiumaatbchap van den VoU keibond opzegde aangezien tranltryk en een leeKs andere staten Duitschland de militaire rethtsgelykheid wilden onthou den en ook anderszins meer of minder als een paria wüden biyven behandelen Dat men te Rome evenmin te Beriyn iets an den Volkenbond m zyn tegenwoordi gen vorra moet hebben is vooral op 5 DeL mber j 1 gebleken toen de groote fascistische raad de opzienbarende resolutie dannam welke behelsde dat Italië alleen dan bereid was lid van den Volkenbond te biyven wanneer deze instelling binnen den kortst mogelyken tyd werd hervormd Db Duitsche pers die met verzuimt erop te wyzen dat het vooral Italië en Duitsch land zyn geweest die telkens opnieuw een ontwapening op groote schaal hebben be pleit spreekt dan ook algemeen als haar oordeel uit dat Mussolim door juist zyn buitenlandsch pobtieken medewerker Suvich naar Beriyn te zenden het besluit van den grooten faacistischen raad nogmaals heeft geaccentueerd In elk geval is het af zonderlyk optreden van Duitschland nu Italië onlangs een overeenkomstigen stap heeft ondernomen thans uitgedyd tot een internationale actie die momenteel de kabinetten van alle staten bezig houdt ï uivjo fauvich de staatssecretaris die deel uitmaakt van het Italiaansche mimste rw van buitenlandsche zaken is gisteren in Beriyn aangekomen waar hem op het sta Üon een hartelyke ontvangst te beurt viel Cerrutti de Italiaansche ambasaadeur een afdeeiing jonge lascisten en talryke leden van de Italiaansche kolome te Beriyn waren op het perron van t station aanwezig Van Uuitsche zijde werd hy begroet door ütn chef van het protocol graaf Bassewitz staatssecretaris Kulow en staatssecretaris Kbmer ais vertegenwoordiger van den Prui sifcchen mhuater president alsmede door een eeregardé van Giiring a stafwacht tulvio Suvich die m 1887 te Triest als kind ener Italiaansche patnottenfanulie w rd geboren nam zoo vertelt het V D reeds op jeugdigen leeftyd deel aan de po iitiek en werd m den tyd dat hy de urn versiteit bezocht leider der studenten m den stryd voor de stichtmg eener Italiaan sche hoogeschool te Inest Toen de oorlog uitbrak nam hy de wyk naar Italië waar hy verzocht m t leger te worden opgeno men Hy nam deel aan de gevechten by Gonzia in Trentino en elders Na den oorlog werd hy lid der nationalistische partij er stichtte in zyn vaderstad Triest die inmiddels Itaiiaansch waa geworden een anti bolsjewistische liga By de Kamerverkiezingen in 1921 kwam zyn naam voor op de lyst der fascisten en werd hy als een der eerste afgevaardigden van Triest gekozen In de Kamer strekte zyn activiteit zich vooral mt tot financieele en economische vraagstukken Kadat hy dne jaren lang volksvertegenwoordiger was geweest verhuisde hy naar de reg e ringsbank twee jaren lang bekleedde hy den post an onderstaatssecretaris m het ministerie van financiën Als zoodanig werd hy later president der financieele commissie van den Volkenbond ïntusschen had men hem in de internationale poli tiek reeds by de onderhandelingen over het plan Young leeren kennen De besprekingen over een handelsverdrag met Roe menie en de viaschery onderhandelingen met ZuidSlavle vonden plaats o ider zyn leiding Toen Mussolini op 20 Juli 1932 de leidmg van t ministerie van buitenland sche zaken weer zelf in handen nam koos hy Suvich tot zyn ommiddell iken mede werker Het behoeft geen betoog dat van Duit Bche zyde het bezoek van Suvich ten zeerste wordt toegejuicht daar het bydraagt tot een versterking der vnendsohappelyke betrekkingen die nu reeds geruimen tyd tuaschen Duitadiland en Italië bestaan twee staten waar de dictatuur is gevestigd dif waarschy ijk de doodstraf tegen Van der Lubbe zal yn wordt hedennanuddag gesteld Hoe de Ys h tegen de andere verduchten zal luideV is geheel onzeker De procureur generaal zal hedenmiddag zyn requisitoir voortznten en zich daarbij m het byzonder nchten tegen Torgler en de Bulgaren De Kerkwet aanvaard Keclitspositie van geestelyken der landskerken Het geestelijke miniatfcue te Beilyh heeft eer kentwet aangenomen over de rechtspoöilie van de getstelyken en bedienaren der l dskerken De bvangeiische persdienst geelt op deze wet bet volgende commentaar Het geestelijke mi mstene der Duitsche Lvangeliache Kerk heeft in de laatste wagen belangryke wetten aangenomen die betrek t uig heoben op de positieve taken der Evangelische Kerk in den nationaal socialiatu schen btaat Het is het doel dier Rykskerken legeenng orde in de Kerk te schepjien en een paciticatte m het kerkeiyke leven te be werken om alle krachten vry te maken voor oen mwndigen opbouw der gemeenten De eerste kerkwet regelt de rechtspositit n die geestelyken en bedienaren der lands1 erken Daardoor wordt voorzien m een leemte der kerkeiyke wetgeving die ont staan was dooidat door de kerkwet van 16 Nov de uitvoering van de wetten sedert 1 Jan 19 3 was opgeheven De wet geldt oo alle landskerken en verwerkelykt op dit pihit het belangryke pnncipe der kerkeiyke constitutie dat ook op het gebied van het kerkelijke rechtaleven de geheele kerk onder uniforme leiding moet worden gesteld BUrrENLANDSCH NI EUWS duitschland Opleiding Het streven van de wet is e n stand van piedikanten tg vormen di © goed geschoold IS en zich van zyn verantwoordelykheid be wust IS Verder wil zy vertrouwelyke samenwerking tusschen predikanten en gemeenten bevorderen Daarby worden twee fcuten vermeden d schyn vwi een staats kerk alsof de kerkeiyke wetgevmg slechts een schaduw van de staatsambtenarenwet gcvpg zou zyn en verder de dwaling dat de vryheid daarin zou bestaan dat de Kerk zich losmaakt van de feiten en noodzakelyk heden van het volksleven Het Rqksdagbrandproces Dr Werner houdt zijn requisitoir tSij ziet in den brand het signaal voor aanval op het Duitsclu Ryk Van der Lubbe wüde revolutie Gisteren is de laatste phase van het Ryks dagprocea begonnen welke waarschynlyk met lang zal duren Procureur generaal dr Werner begon met zyn requisitoir dan volgen de pleidooien der dne verdedigers dr Seuffert voor Van der Lubbe dr Sack voor Torgler en dr J eichert voor de drie Bulgaren Het vonras wordt vóór Kerstmis a s verwacht Paragraaf 1 van de wet lyft deze opleiding der geestelyken m m het groote kader der voor dg universiteitsstudie geldende oorschriften Daarmede brengt de Kerk tot uitdrukking dat zy de studentenwetgevmg die gegroeid is uit de levensnoodzakelyk heden van het volk ook erkent voor haar toekomstige geestelyken De quaestie van dt toekomstige werkzaamheid van nietAriërs wordt hierdoor automatisch beslist In de tegenwoordige werkzaamheid der predikenten mag m overeenstemming met den aard der Kerk slechts dan worden ingegrepen wanneer een vruchtbare arbeid m rose mouselienije nujil t i n naai ook Tieer giftag Nfi StailoL liad altijd haar best gedaaia UI de pah lo komen bij Pats vader door ni met byzond re eeibied te behandoLetn Tegenovei kolonel FUery vertegenwoor lil de BoBa Varlet een zeker bedrag aan eld en ook wist luj vtel degelijk dat m 700 dl uk kwam met de bedoeling om zijn oon UI pakken Wat 7 in hem 7iet gaat inij te hoog p ina le do ondp heer Maai als ik Pat was ïou ik nil gein tvieeniaal bedtnken De kolonel wan de voorkomendheid in 1 isoon on beloofde dat hij den volgenden fiujr haar oi chideen kaasen 7ou komen le Brengt u Pat mee aJe u hem kunt los heuien van zijR nieuwe vriendinnen zei met een glimlach Vtm zijn nieuwe vriedinnm herhaal Ie de kilonlpl Ik wist niet dat hij w nieu nendinnien op nnjhiftld Hij is tegerir fapreken Op dil oogenbhk kwamen Jooelyn en de Dudley i terug en Clytie nep al van vBne Kobby nu moeten vni gaan Zeg Pat il ie ons naar huia ajden Toen de vnendinoon weer alleen waten op den Bongerd zei Jooelyn Clytio hoeft ons ooi morgen Ie Miee innken gevraagd Dan fajn we ei ook he n zei HoberU lastbeelolen want zij had el gemerkt datClangany Dudley ste s liet gezelBehap VM joceTyn zo ht en z was vertmgd dat dieIwie alh voor elkaar b t nö waren HOOtDSlllK IX Den volgenden middag verscheen fi on I v iwaeht bil de Dudleys tegej Mieetijd I maar tot zijn groote spijt mo t hij weer 1 v oe naar buis om zich te kleeden voor hèrdinei daar Mrs S rlet dien avo d liun gaat zou zijn HiJ had n overspannen pn zag zeer bleek zoodat het Kosa mets verwonderde I loon hij zioh onmaddellijk na het diner I teuglr met de mededeeling dat de pi n I m zijn been weer zoo hevig was Nu aAlte nj den tijd gekomen om tot den beslissenden stap over te gaan d kolonel eens te waai schuwen t e Bobby Mamek Veel omzichtigheid werd hiervoor ZAt want de kolonel waa met makke kran ge houduig zilver wit ha x koude ïïbTauwe oogen Hi w J en zestig en als hij wilde kon Ml alJaroha Met de oorzaak houdt het aevolg FEUILLETON toen IS zi Met komen wonen m heeft Mn Didley linar geheel in Jianr kiing opgeno mon ftflt ie ler ander hier heel dwaas vondü ja nu geloof ik ook wet dat ik zooKis an haor Ejölioord heb ij wilde im 1 mers illeen blijvai won n On heeft die dames m C romtord daarmee zooveel erger 111 he oi d i Te trotsch en te arm Naar hat Lngelsch Jfl iB veel over de tong gegaan en I fhit IS dan ook haar eigen scfhuld want zet 19 IS cpix iigpuwijs öchepbeltje I Hofft Zp t sotnh vooi7iPn op dien Mr Scarlet waa veel ouder dan zij Ia zi heeft hmi k r om yn geld gebrouwd I km Leis voor l m gevoeld I 1 = hiop maa r dat J geluü ger l ïajn medekeu e v ee tweeden eo n t m nik genoeg om te trouwen met den In van w n u houd Waint met geldkan mem allee koopen Dat iB zoo Gebrek aan g ld de l rtei van alle kwaad AlB a er waarbjk financed o Blf bil Blaat en u 8 weer heelemaal eamd enBterk dan ruit u zeker wel wat z en te verdienen i WBit tei wereld kan ik nu doen Ikwas eenmaal voor olliewr in de wieg gel Sd en versta geen enkel ander vajc Dan wordt het tajd dat u wat gaat i ü eeft makkelijk praten maar do r deze behandeling aan mi n been kan ui nog in geen maanden aan wat anders den ken D j lull Ml Itóberta ronduit Ik b l lo bdeeW om het t gen b oei van Mr Dudiev 1 j Neen Olangarry Dudley ia in het ge j lipct met nntvankelijk oot zooiets Mrtv Soarlet sprak mt ervaring want 1 j Ciangarrv had haar bekoring ook aJ weer Br volgdlp Gen paar minuten stiile en RoBa voelde dat t r nu eenmaal achterdooht srewekt 7X u zijn hij den kolonel I wooidig De Dudley a zijn heel aardig al storen Ze zich dan ook iweinig ain de conventies Maar Mrs Dudley li tegenwoordig koek en Cl niet tw e jonjre meisjes die hier ineens uit de ludht 7i n komen vallen Ik heb tb verleden jaar voor het eerst E ezion m vnj TOorbarig heb ik Ze toai op een partij ge noodigd ofpehoon ik na die eerste kenniainakin al genoeg Van haar had Dus Zg bevielen u met zoo goed in den omgang O neen zö zyn met van onzen standziet u De een is onderwijzeres en de and re iB in een winkel op een kantoor geweest Haar tante is gestorven en heefthaar een huis in Cromford nagelaten m Dit was ook oi Mr Fllerv gm echter met overijld te werk had hij hierover zijn 70on rechtetreeks gesproken dan zou hij feitelijk het tewndofl i mee berden Hij opende de canipn np met op to mer kfln dat nu Pat 700 dïtawijls bij de Dud Ipy H was hij 7e 7eker Wel eens granc met nfyrr enkele nnd ren op een tiuinpartij zou nooden Patrick vond dit heel vriendelijk van 7ijn vadei en bi gevolg werden de Dud ley 8 Robby pui Jocetym Mrs tcarlet en Mr Thftw op Ellery Plaoe gevraagd Rohbv verheugde 7ioh in het vooruitaidht het mooie huis van Palnok eens te zullen iien Zi kleeddei xich met bijzonder veel zorg vooT die gel igenheid zoodat zij r