Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

Nederlandsche Huisvrouwen doet Uw plkht V a om os l 9 r dur bulOnUndtcK p oducl n o koop w nr ar U oor mmd geld d ullilBk r d MERCUftlUS HAVERMOUT kunl knig ï N et Jlein Cf ichalt U daardoor werk lan Nedartindttil rbe d r mitr bavcnditn k gl U da basie Hj mout die U miar kunt cn ch nl G wtldn voedi m Iichi vtrleerbait en daarL ij Klaar In nn p Bflgml dan dag mal n ilevig bord MERCURIUS HAVERMOUT Eart e bI VmcM en ge ondh d Hercurius Havermout 3 C£A r PER POA D SP X N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrjeven f 64 000 000 Resftrves f 1 760 854 06 DE BANK stelt beschikbaar pandbrleven St 100 in Btuldien van ƒ 1000 ƒ 600 en ƒ 100 De Directie Mr A S VAN UER Mr P R HOORWEG Oe N y Houthandel v h Firma J en G ALBLAS te WADDINXVEEN leveren voor GOUDA uit de OPSLAGPLAATS FLUWEELEN SINGEL 94 AL HET VOORKOMEND TIMMERHOUT EN TRIPLEX tegen sclierp concurreerende prezen Tevens gelegenheid tot MACHINAAL BEWERKEN N v£i9DOUMr TELCF aoai lAvondjaponnen schitterende collectie in elke prqslagre hem er aj eens aeidei op gewezen dat h©t org frniu is d © stad ruim uit te bouwen inaai men ziet de gevolgen doai vaa wei eens over het hoofd De lange en breede straten zija duur van aanleg en onderhoud duur van politietoezicht van verlichting van brandweervoorzaeuing van aanleg van gaa water en electnciteit van verbinding DE LEESZAAL LAAT ZIEN WAT ONZE TIJD KAN Boeken over electrotechniek telefoon radio gas en oliemotoren automobielen en ftiotorriénnelen luchtvaart Ga nu lezen Lidmaatschap f2 per jaar Wij hebben Witte Overhemden voor de feestdagen Frans van Camp Persii biijft ersil Om de wasch in de week te zetten en schraal water zacht te x i i Her o Henke wa ich n h ï n wat zü besproken had met Mr Ellery en weifelend zei Geoff Ja maar stel je nu eens voor dat Mts Scarlet die praatjes in het geheel niet in omloop heeft gebracht O maar daar ben ik wel zeker van Ze wil Pat voor zich en Robby is een mededingster vandaar dat tij die op alle manieren tracht zwart te maken Maar als ik my niet vergis dan kan zy nog wel een benauwd half uurtje krijgen als zij zich verantwoorden moet Wordt vei vol dl VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING InllcfaUngcnbladen Tarieven en Voorwaarden eninlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJEVERBRANDINO op icbriftclgke aanvrige kostelooi rerkrij baar bi de afd iecretareitei Gouwe 73 Gouda ÜDO RECLAME KERSTKRANSJES pond 18 ets GEBROKEN LETTERS 1 2 pond 18 ets KRANSJES MET ZAAD 3 ons 25 ets FONDANT KRANSJES 1 2 pond 25 ets KOEKKRANSJES 4 ons 25 CtiKOOPT ONZEGULDENS CACAO per irroote bus 75 Cts met seiyiesbon Chocolaterie LIDO Hoogstraat 17 Gouda fl Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKELIJKST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatsen hetzijhier of welk blad ook in binnen oJbuitenland dat U de bpgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSfcHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 U ztjt dan in eens klaar en deplaatsing geschiedt naar weasch entot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Gebruikt s morgens s middags en des avonds een weinig van de van ouds beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I a 2 Wortelboers Pillen Beter en goedkooper huismiddelen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben er reeda baat door gevonden en zü zullen ook U helpen De Wortelboer s Kruiden en Wortelboer s Pillen verdrijven gevatte koude griep influenza gal slijm koortsigheid verstopping maag en hoofdpijn wekken den eetlust op bevorderen de spijsvertering re gelen den stoelgang zuiveren het bloed maag en ingewanden enz Wortelboer s kruiden 60 cent per pakje Wortelboer s JMllen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verkrijgbaar Waar niet verkrijgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela Posttriro 170 39 Zending geschiedt franco na ontvangst van het bedrag GROOT tN KI IN iMull iii iVl ii t i s S i pel De l ii III ff n oi v c ik gereed sniakfli k tn voed iiani De Fahnc k Vcin Magj i s Voedini sniKldelea Ie Amsterdam verwerkt in haar soepen de beate Hollandschc groen en en andere groiulsloflen MAGGI S09EN HET MERK VAN KWALITEIT DE NIEUVE CHEVROLET 1954 MET ONGELOOFLIJKE VERBETERINGEN teaen ofmeuuy V t made V uhen VORDT ELK 006ENBLIK VERVACHT GENERAL MOTORS CONTINENTAL S A 15 000 Gezinnen UTRBCHT lezen ons dagrblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen l DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK 1 = WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit £ DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND is aüeen gi ondig te bewerken door te advevteeren in onze 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoneis inlichten omtrent hetgeen g ij oiid U hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL S V si DIT MERK De belangstelling voor Nederlandsch tabrikaat groeit De Huisvrouwen verlangenode werkloosheid te bestrijden zoeken naar artikelen van Nederlandsch fabrikaat te herkennen aan bovenstaand inerk V N F o Mercurius Havermout is goedkooper dan elke buitenland scheenheeftdatmerk V N F ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 Uil rag fijne draadjc beMÉas d Uw lijnn iï 4 5i De grovc met de hand geweven stoffen zooafs onze grootmoeders die nog droegen zijo er bijna niet meer Hercurius Havermout tef cê r PER PONDsmK f Daarom dient men tegenwoordig voor d e fljne weefsels een waachmethode toe te passen waarbij het goed volkomen gespaard blijft Vóór alles moet hard wrijven en boenen vermeden worden Met Persil het cenige zclfwerkende wasclimiddel kriigt U met eenmaal kort koken zónder wri ven en boenen een hagclv ittp en heerliik frisch ruikende wasch Gebruikt Persi echter steeds alie n zonc r cenige toevoeging van zeep of zeeppoeder bn zooals de gebruiksaanwijzing het aangeeft een pak Persil op 3 emmers water Eersi oplossen m O beetje koud lm Bedrijf of kan het zonder goed drukwerlt stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer het de aandacht trekt van ieder die het in handen krijgt Goed drukwerk is voor elke zaak een introductie die niet moet worden onderschat Laat ons Uw drukwerk venorgen WU leveren prima werk en daarbij goedkoop Onze prüïen zijn i plangriik laircr DRUEEERU A BRINKMAN ZOON GOUDA 72 Jaargans RO 18478 Zatarilag IBfOsoembei 1933 wmm conuNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagely ks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zön dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 4 400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring l regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGËN 1 4 legels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Brieven uit de Hofstad MCCVII Twee nieuwe biOBcoop theaters Ündaaiks alle tij J oniblaiimgiieuen waagl men ii i WH maar iweei twee biubcoopuieuieiB te bouwen Eén is er al geieed óen it aj lu plannen geteed eai zal bpoedig uit Uea gioncl ventjzeii Het sohijat dus dal hezitvei s vaji geld nog wei Jioop hebben op efen goede kans van slagen Heit is moeüijk te ieggeii of deze iwee tlieaters jn een langg voai le behoelte vooralen Ze hebben beiüe dit vooi dat z niet m hel oenlium aer oud btad slaan em dus tegemoet komen oaji net vervoer beiwaax dut met iiiieen In tij iverlieB bestaat maar ook in veivuerkoeten Vooral voor de goedkoopeie rangen is een l wartje traobportkoslen een niet OJibeiangiijke vst eerdering vdin den lUtgaanspnia voor eJ lvondje biobcoop SleditB een P at bioscopen staan excen ttisch en naar het i cliijnt gelukt dit wel Eén der beuokkenen Niet dat men zich niet meer aan recht en redeiykheid hield maar dat men zelfs niet probeerde de gedragingen door redeneering met recht en redelijkheid in overeenstemming te brengen was het fatale Daardoor ontstond de gedachte niet dat men iets ongebruikt liet dat later weer zou te voorschyn gehaald worden maar dat men iets finaaj had afgeschaft wat tot nu toe de leiding gaf Men erkende als maatstaf voor het wenschelijke en geoorloofde van een handeling alleen nog het voordeel en de macht En een dergelyk optreden niet hier of daar op de wereld maar overal en door hen die over de geheele wereld beschikten moest vanzelf een geweldigen invloed oefenen op het denken der menachen en vooral op dat van hen die in deze jaren opgroeiden Men voelde den slagboom van het recht en de redelijkheid met meer maar deed En op het fundament van deze wyze van leven en handelen is langzamerhand een menialiteit opgegroeid die zich los heeft gemaakt van de rechtsgedachte als basis van het leven en geen ander recht meer erkent als dat van den sterkste Dat men hiermee de basis van ons cultuurleven zelf los laat die immeCs niet anders ia dan de zelfordening door het recht en zoo men dit beginsel doorvoert terug moet vallen in het barbarisme ichijnt den meesten niet duidelük Het is duidelijk dat wat hier is aangegeven veel meer een loslaten van het recht is dan een verschuiving van rechtsbegrippen Maar men vergete niet dat de onvervangbaarheid van het recht als basis van iedere samenleving het ontstaan van een regeling op deze nieuwe basis van de macht noodzakelijk moet maken en daardoor een nieuw recht ontstaat dat met het oude feitelijk met A eel meer dan den naam gemeen heeft waar het ten slotte steeds een beroep doet op de macht Zoo kan men spreken van verschuiving van rechtsbegrippen al mist het recht waaraan ze congruent zijn de on misbare voorwaarde van alle recht de sta j biliteit zoódat het zich van willekeur niet j noemenswaard onder scheidt Deze verschuiving van rechtsbegrippen üf beter gezegd dit loslaten van het recht zooals dat tot nu toe begrepfen is als basi van het leven openbaart ich wel het sterkst in de nieuwe bewegingen die zich tegenover de democratie stellen fascisme en nationaal sücialisme Alleen de hierboven geschetste mentaliteit koi deze bewegingen mogelyk maken Hetwa de door den oorlog gekweekte mentaliteit t alles geoorloofd was wat mogelijk was Wanneer het nationaal belang dat eischf En daarljij werd dan ais veelal gebruik lijk het nationaal belang vereenzelvigd m st de eigen opvatting van dat belang Maar daarnaast was het ook de gedachte eveneens een oorlogagevolg dat de staat alKs was en het individu tegenover dien sta t geen enkel recht had dat zelfs het individu geen beteekenis had Van deze heerschewie mentaliteit vooral by het jongere geslacht is door menpchen als Mussolini en Hitler eer behendig partij getrokken om de gedackte aan leiderschap en volledige onderwerping aan dat leider Uit nummer bestaat uit drie bladen EERSTE BLAD Feestdagen Verschuiving van rechtsbegrippen schap ten behoeve van j den staat die dan maakle eens de opmerking dat het met de bioscopen gaat als mei de kei ken men met het volk wordt g entificeerd zooalsde partij met het volk wprdt geïdentificeerd ingang te doen vinden De voor iedere ge meenschap overheerschènde beteekenis van jde onaantastbaarheid èfix geestelijke per jsoonlijkheid en het dairuit voortvloeiende recht dier persoonlijkheid werden aan dezestaatsgedaehte opgeoffferd Dit moet tengevolge hebben dat een onderworpen ser 1 viel geslacht van jongden wordt gekweekt i die de fiere trots van vryen mensch nietmeer kennen en alle geestkracht moetenj missen die uit de vrije persoonlijkheid alleen kan opgroeien De leer als welker doelde bevordering van het staats en gemeen r schapsbelang wordt gepredikt wordt zoo tot I een gevaarlijke belemmering van die krach1 ten die staat en gemeenschap en die ons cultuurleven in de eerste plaats noodig heb ben Want ten slotte is dit de diepere oorzaak van de verschuiving der rechtsbegrippen die we sinds den wereldoorlog waarnemen dal men door dien oorlog blijkbaarvergeten is dat de mensch de uiteindelijkegrondslag is van alle menschelijk leven enj dat de sterkte der persoonlijkheden ookover de kracht der gemeenschap in laatste I instantie beslist I K moet de keik tot de menschieai brengen want de menschen komen anders met meer naar de keik ala die te ver afligt Een groote stad valt ten slotte in afioiiderlijke wijken uiteen en het ib b rypehjk aat fiommigen daarvaji wiUen profiteeren door m die wijken van alles wat te brengen zoodat een tociit naar de oude stad met meer noodig is Ook hier heeft de slechte tiamveibinding er toe geleid dat de afzondeili ke wi ken het omiige contact met bet aloude centrum verloren hebben En dit proces dreigt verder te gaan Twee van deze exoentiisoh gelegen bioscoopUieatera beteekenen weer een vermindering van ven oer Natuurlijk kan niemand den omvang daarvan becijferen en dus ziet men liet feit licht ovei het moofd maar al die kleine feiten biiééa maken een groot geheel dat wej zijn mvloed doet gelden Hoe meer diG wijken zioli weten te orgamseeren ala kleme stadjes hoe minder het verkeer met het middelpunt wordt al zal dit natuuilyk altijd eeoji zekere bekoring houden omdat het grooter ea knusser ia Men heeft di te ruim en te modern aan 1 gelegd De winkelstrateji zijn tevan de hartaders van het veikeer en dat is nu met precoes de pretlrgate combinatie Daarom zien wij met een zekere vrees den ni wen fctedebouwkundige dien dan 1 Haa zich heeft ajuigescliaft tegemoet Het 7ijn beste brave mensclien die theoretici van de stedebouw maar ten slotte zit het 1 pubheOi met de pr küjk en die ia dikwijls minder gemoegelijk en geanakkelijk Wij heb Een Er IS in onze Tweede Kamer dezer dagen een wetsontwerp behandeld dat een zeer ernstige en felle discussie heeft uitgelokt en waartegen van verschillende kanten en door vertegenwoordigers van allerlei partyen de ernstigste bedenkingen werden ingebracht Het ontwerp bedoelde de pensioenen der Indische gepensioneerden een korting te doen ondergaan Wanneer men bedenkt dat een gepensioneerde in tegenstelling tot wie nog in dienst is eeh zeker recht verworven heeft en zelf tot het verkrijgen van dat recht door storting heeft meegewerkt is het bedenkelyke van de vermindering van zoo n pensioen duidelijk Het komt my dan ook voor dat een dergelyke maatregel het best met een beroep op noodweer te verdedigen is waarvoor in Indie en in ons land zeker wel reden bestaat Maar gewoonlijk en ook nu blijkt men met een dergelijke verdediging niet tevreden en zoekt voor een zoodanigen maatregel ook rechtgronden aan te voeren althans de rechtvaardigheid en billykheid ervan aan te toonen En dit gaf den heer De Geer aanleiding van een verschuiving van rechtsbegrippen te spreken Wij willen nu daar laten of in de verdediging van dezen maatregel een verachuivmg van rechtsbegrippen zich openbaarde Maar m het algemeen is zeer zeker in onze t genwoordige samenleving een zeer sterke en zeer gevaarlijke verschuiving van rechtsbegrippen een feitelijk verlaten van de rechtsbasis van ons gemeenschapsleven merkbaar En het wonderlijkste is wel dat ï oi velen zich daarvan niet bewust zijn maar ook dat zoo velen zoo ze het al beKiypen de ernstige beteekenis daarvan niet doorzien SCHOTSCHE HARING voor de fUnpiocTers 8 cent KOELHUIS biizonder mülsch 7 IIOLL KOLMAATJES iets fi ns 5 HOLL MAATJES HARING lekker en goedkoop 3 F G SCHAllLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 Hebt V oolf onze Machinaal gesneden visch al geprobeei d Zie etalage afhankeluk te Het valt niet te ontkennen dat de wereldoorlog voor een zeer groot deel zoo met ten Volle van deze verandering in onze mentuliteit de schuld draagt waaruit ook te verklaren is dat vooral bü het jongere geslatht die verandering zich zoo duidelijk manifesteert I Ruim vier bittere oorlogsjaren lang en riog een tijd daarna heeft men feitel k dat wat tot nu toe en sinds onheugelijke tijden gold aU onaantastbare regel voor het verkeer tusschen menschen en volken en onze geheele samenleving eenvoudig opzy gezet het plaatsje En dit om zij bereiken door veel kwaad van haar rond te strooien Met hart en ziel legde zy zich op die taak toe en slaagde wonderwel zoodat binnen enkele weken tijds haar slachtoffers haar geheele reputatie kwijt waren n paar dames die anders Robby plachten goedeïi dag te knikken als ze haar tegen kwamen keken nu bü e©n ontmoeting een anderen kant uit Rober trok er zich niet veel van aan ofschoon ze er zich toch wel over verwonderde wat de reden van die minachting kon xSjn Eindelijk kwamen de praatjes ook Mrs Dudley ter oore natuurlijk sprak zU ze tegen maar hier werd niet veel geloof aaft gehecht Het opbouwend nieuws drong zelfs door tot Pitrick die er eens om lachte Ja dat is 71U wel makkelijk praten zei Gregory Bykes een vriend van Richard Thew maar ik heb van Thew persoonlekgehoord dat tot t voorjaar het inkomenvan de jonge ame niet meer dan dertig pond per jaar was Toen ze hier pd i kwam vertelde ze hem dat ze geen cent bezat behalve dan wat de oude Miss Sara Merrick haar had nagelaten maar nu het Is of zewel een drie h vier hwiderd pond per jaarte verteren beeft De dames zeggen datzü van den zomer alleen wel v ftig pondaan kleeren moet hebben nit egeven D tmoet toch ergens vandaan komen Wat bedoel je daarmee vroeg Pat opzoo n toon dat Sykefl maar gvarw mI Och niets hij dQ gedachte haatte zijn van hef inkomen van zyn vrouw HOOFDSTUK X Toen Pat dien volgenden ochtend voor hel ontbijt beneden kwam deelde by zijn vader zün besluit mee Ik heb nog eens gedacht over uw raad an gisteren Vader maar ik voel mij tochniet in een stemming om te trouwen Mijngezondheid is slecht ik ben arm en Rosais te goed om enkel om haar geld getrouwd te worden aangenomen dasi al dat zij mij hebben wil Je bent een gek zei de kolonel endaarmee uit Pat reed uit met zijn auto terwijl de kolonel nog eena zat te overpeinzen hoe hij Ün zoon toch bewegen kon om te trouv en de eenige vrouw die voor hem geschikt was Maar wat e i leelijk ding was ïn deze hy wist niet of Patrick Rosa niet wilde vragen omdat hy niet genoeg genegenheid voor haar bezat of dat hü somi liefde voelde voor een andere vrouw Dit wist Pat alleen zelve en op dit ooïfenblik voelde h zich slechts bezield van het verlangen om zooveel mogelijk te profiteeren van het heerlijke zomerweer Mrs Scarlet was echter een andere opvatting toegedaan zij geloofde vast en leker dat als Rober Merrick maar let in Cromford waa gekomen zij dan nn al zoo goed alB rorloofd zou weien met Patrick Öaai om moest zt Bobby zien weg te krijgen uit Luister je moet weten dat ik goed bevriend ben met Miss Merrick is als Handelen zonder te denken aehieten zonder t e richten rKtlUJKTON Tc trotsch en te arm Na i iiet EngelBch Pat was dol Waarom hadden die praatjcsmakers in Cromford haar niet met ruat kunnen laten zij was onconventioneel en onafhankelijk en misschien wat eigenwijs maar dit was nog geen reden dat haar reputatie er onder lyden zou 21 Hy zou eens naar Mrs Dudley gaan en vragen of zy ook iets gehoord had van die verhalen Pat Dan IS hét t d dat ik begin Mier herinnerde zich Hobby s woorden Vertel eens ronduit ben Je van plan Rob Scarlet te trouwen Hoe weet ik nu of lij mil be Vraag haar danl Maar dat verzekerIk je ze zal niet op je wachten terwul jeblijft flirten met een typUte die de Dudley s heclemaal in hun kring hebben opge nomen Pat was even woedend als zijn vader enw enkele oogenblikken wenschte hij denMd i heer goeden nacht en verUet het vertrek Toen Pat op zUn Kamer was dacht hij h zlin vader had wel gelflk het zou ver tandlg zijn als h Rosa Scarlet vroeg m r Wi was er wel haast zeker van aai hem zou aa nnemen Zü bezat geld enïezondheld zag er goed uit en was opgewkt In den omgang de eenige reden waar m hu niet zoo grU tot een aanzoek overi WM dat hij feitelijk niet meer dan riradwhap voor haar voeld n dan Zeker antwoordde Clytie en ik heb almün best gedaan ze tegön te spreken maar t helpt nieta m Ik zou wel eena willen weten wie ermee begonnen Is Daar hoef je niet ver naar te zoeken Je vriendin Mrs Scarlet Mrs Scariet riep h ongeloovig Ja Rose Scarlet Zij heeft altijd het tnl trehad a an Robby en Jocelyn en doetnu alles om de menschen tegen hen op tejagen Heeft Robby zelf er al iets van gehoord Zeker En zü houdt vol dat ze haartoch nooit uit haar hui luUen verdrevenWel is ze van plan ala het zoo doorgaat een aanklacht in te dienen wegens kwaadsprekerQ Dat ia juist Iets v or haar zei Pat Maar nu ia de vreag hoe wjj dat gepraat den kop kunnem Indrukken dat Hierop wirten liJ eigenlijk geo an beiden een antwvolrd Toem Pat mg vrtm vrrtalde eU huv mm