Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

H0NIG S BOUILLONBLOKJES thans 6 voor lOcL I komt deze geringe waardeering b v tot uttmg in den bekenden Staatsalmanak van Pyttersen waar in de opsommingen van de hoofdambtenaren der gemeenten de archivaris zoo de gemeente er een be at steeds het allerlaatst wordt genoemd Thans nog een enkel woord over de ambtstaak van den archivaris Ook aan de voorstellingen die men zich hieromtrent vormt ontbreekt nog wel eens een en ander Ten onrechte ziet men den archivaris vooral dien eener gemeente nog we eens in de eerste plaats een soort van stads historieschrijver Het fedt dat vele archivarissen in de 19e eeuw en enkele ook nu nog daarin vooral hunne taak zagen is het aan ontstaan en blijven bestaan dezer meening met vreemd Maar zal de lezer vragen j waarin bestaat de ambtstaak van den archivaris dan wélt I Ten eerste in het voor het publiek toegankelijk maken van de onder zj n beheer gestelde archieven d w z dus het ordenen en beschrijven inventariseeren daarvan Wat daaronder te venstaan is hoop ik in een derde laatste artikel mede te deelen Ten tweede in het dienen van het be stuur welks archivaris hü Is van advies in J quaesties waarover alleen d door hem be leerde archieven uiteluitsel Ttunnen geven en voorvoover het arcfaivalia uit later tyd betreft In het tegen ontvangbewiji ia bruikleen verstrekken daandt aan autoriteiten colleges conuniwdiea di n b en bedryven van dte atukkien die zQ nlt de ar York werd doer hen in het leven geroepen tal van couranten abonneatden zich Kn de groote opleving begon toin tegen het midden der veertiger jaren de eerste Amerikaansche telegraafiyn werd geopend Htft jongste der grootste telegraafbureaux ifi wel de Telegraphen Union te Berlin Deïe werd in 1913 door een fusie un enkele beataaode ondernemingen gevormd en moet een aüört tegenwicht vormen tesen het regeeringsbuïfeftu der Wolf fdiëtist iédurende den wereldoorlog toen Wolff het monopolie der oorlogsberichten bezat ntond de TelegraphenUnion aan ï den rand van den afgrond In 1920 kwam deze ojitierneming eerst weer op adem en werd toen met buitengewone snelheid en energie uitK bouwd tot een met officieus bureau dat Wolff verre naar den kroon streefde in d 11 tryd tegen Versailles tegen bojcott en gruwelprojpi anda Thans zgii beide bureaux saiftèngesmolten in het ééne grojte berichtenbureau van het Derde Rijk dat einde dezer maand in werking trnedt De toekomst zal leeren of de politieke voordeelen van deze versmelting oven groot zullen zijn als de economische en organiaatorische O N B heeft het woord Brieven Hit de Hofstad MCCVilI Het gsvermaak Het ijsvermaak heeft in de laatste twet weken alle andere vermaak en zelfs heel veel ernstig werk zware concurrentie aangedaan Dat is nu eenmaal met anders Li is maar zelden gelegenheid om die oude nationale vreugde van het ys te genieten en het is dus alleszins begrypelyk dat men daarvoor alles laat wijken als het maar even kan Voor wie het juist treft dat zyii streven er door lydt is het allesbehalve pleizieng maar misschien stelt hij zichzelf schadeloos door mede van het ys te profiteeren Ongelukkig treft de concertgever of redenaar het die juist zal optreden op een avond dat er ijafeest is aangekondigd hjj kan wel naar huis gaan en zyn schaatsen halen want in zyn zaal zal het naargeestige leegte zijn Zondagsche matchen kan men gemakkelyk aflasten maar een maanden van te voren vastgestelde byeenkomst kan niet verschoven worden Het ijsvermaak maakt in dit opzicht het publiek meedoogenloos het liet ieder omwaaien als het ysfeest is t is hard voor wie het treft maar men moet het aavaarden We hoorden van een vereeniging die haar jaarvergadering hield die andere jaren vry druk placht bezocht te worden en die nu buiten drie van de seven bestuursleden nog precies drie leden telde Men besloot de vergadermg te verdagen tot t d en weer meer dienende waren Er is naar hartelust van het ys genoten en vooral tfè hieuwe ijsbanen aan het einde van de Sportlaan hadden heel veel succes Deze banen hebben dat voor dat het publiek het kijkgrage van alle kanten uitzicht heeft op de banen zoodat de lust tot deelneming daardoor zeer wordt aangewakkerd Een groote vooruitgang by vroeger tijden is het dat er op gemakkelyke wyze muziek gANJidht kan worden die uit vele luidsprekers over het ijsveld wordt uitgestort Het Suderwetsche draaiorgel dat slechts een klein hoekje kan bemusiceeren heeft dit terrein al weer verloren De andere nieuwigheid is de verlichting by avond die door enorme sch jnwerpers het daglicht evenaart Voor velen die overdag geen gelegenheid hebben om de schaatsen onder te binden Is dit natuurlyk een prachtuitvin dlng Zoo heeft menig duizendtal Hagenaars oud en jong weer eens op ouderwetsche wflze het hart kunnen ophalen Wy gunnen het allen van harte Met zwemmen is het schaatsenrijden de eenige sport die op groote schaal beoefend wordt en niet als al die andere een kijkspelletje is geworden dat een paar dozyn geperfectionneerde sportlieden uitoefenen en waarnaar ettelyke duizenden zitten te kijken Gelukkig komt de gelegenheid te weinig voor dat het ysvermaak ook ontaarden kan in overdreven wedstryd manie die voor de eigenlijke sport de dood is geworden We stappen hiermede van het ys af en wenden caiztm blik weer tot het dagelyksche leven Mr Ter Pelkwük In de eerste plaats even aangestipt dat onze gemeentesecretaris benoemd is tot burgemeester van Utrecht We geiooven daarmede Utrecht wel te kunnen gelukwenschen De tegenwoordige Minister van Blnnenlandsche Zaken is jarenlang wethouder van den Haag geweest eo heeft dus alle gelegenheid gehad oïn den heer Ter Pelkwyk te leeifen kepnen Hy kan dus zyn beteekenis naar waarde schatten en dat hij hem voor deze betangrïjke functie heeft uitgekozen bewijst hoe zeer hij dien functionnaris als een bekwaam man leerde kennen Slechts zelden zal een Minister zoozeer van nabij persooniyic den benoemde kennen en daarin ligt voor Utrecht ook een groote mate van jekerheid da mejn een alleszins bekwamen burgemeester zal i jjgen Het aant jwraonenïlat in ons land voor het ambt van burgemeeateKbekwaam is te achten is niet groot Zeker iet voor de grootere gemeenten Een goed scholing is vóór die functie ontegenzeRgelllfk gewenscht en het ambt van gemeente se retaris in een groote gemeente geeft di scholing zeker op de beste wijze Het h n gemeestersambt is bijkans geen benöd H aardig ambt meer het verejscht een omplex qualiteiten en capaciteiten dat schaar h voorkomt Inmiddels Ht 8M ttaag van een bekwaam gemeentesecffetifris beroofd en zit men voor de moeilijkheid eener keuze Het is te ho j pen dat die keuze met veel beleid zal geschieden want zoo goed als een bekwame I burgemeester van veel gewicht is voor een giimeente zoo is ook een bekwame secretaris van heel veel beteekenis voor het be stuuraheleid De organisatie van het gemeentebestuur moet voor een goed deel op hem dry ven en in onjie stad deed het dit ook I I Op 1000 mannen in Den Haag zyn er ö30 ongehuwd 431 gehuwd 2 7 gescheiden van tafel ep bed 27 4 weduwnaar en 9 gescheiden van den echt Op 1000 vrouwen zijn er j4J ongehuwd 371 gehuwd 68 weduwe 3 gescheiden van tafel en bed en 15 heelemaal gescheiden Dit geeft wel een typisch beeld van de samenstelling der bevolking Dat er zooveel meer weduwen dan weduwnaren en zooveel meer gescheiden vrouwen dan mannen zijn vindt misschien wel zjjn oorzaak hierin dat die vrouwen met aan een woonplaats zyn gebonden en zich dut gaarne in den Haag vestigen In dertig jaar tyd is het aantal precies verdubbeld het aantal volledig gescheidenen is viermaal zoo groot geworden In die dertig jaar tydvis de bevolking van 206 duizend tot 4tiO duizend gestegen Wie van rekenen houdt kan dus precies uitcijferen hoeveel mannen en vrouwen van iedere categorie er dertig jaar geleden waren en hoeveel er nu zijn Een prettige bezigheid voor de Kerstdagen die naar wy gaarne hopen voor alle lezers en lezeressen goede dagen zullen zyn HAGENAAR zijn De archivaris en werkkring Vroeger beschouwde men een archivaris aiL een zonderling die er de wonderlijke litthebbery op na hield gaame in oude papitren te snuffelen Tal van glossen zyn iji den loop der jaren op dien snuffelenden archivaris m het Nederlandsch Archielenblad verschenen waar men het dan voorstelde alsof men had begrepen dat men eeuwig verkouden archivaris bedoeld haa Dat de waardeenng voor den persoon enhet werk van den archivaris in den loop derUatste decenniën is gestegen valt niet teontkennen maar dat men i alle kringendei bevolking ja zelfs maar in de kringender academisch gevormden een juiat inzichtin den aard zijner werkzaamheden en waardeering voor zynen arbeid heeft kan belaasnog altijd niet gezegd worden Vooral in eentiJQ van bezulnigitig als deze is in vele gemeenten en ook by het Rijk het archiefwezen e der meejwt geliefde bezuinigingsobjecten I Maar terzake Hoe wordt men archivaris of archiefambtenaar Dat hangt eenerzyds af van de vooropleiding di © men genoten heeft en anderzyds van het ambt dat men wil bekleeden Artikel 3 der Archiefwet 1918 zegt Een algemeene maatregel van bestuur stelt de eischen va t voor de benoembaarheid tot wetenschappelijk ambtenaar aan de in deze wet bedoelde archiefbewaarplaatsen Deze Algemeene Maatregel van Bestuur eu enkele daarmee samenhangende Konlnklyke Besluiten bevatten in hoofdxaak het volgende Om benoembaar te zyn tot archÏTaris van eene gemeente een waterschap een veenachap of veenpolder of tot adjimctcommies aan eene RQkaarchiefbewaarplaats moet men het wetenschappelijk archiefexamen der tweede klasse hebben afgelegd Tot anien wonit men alechta toegelaten indien men eene verklaring overlegt van een beheerder van eene archiefbewaarplaats aan weljcer hoofd een wetenachappelyk arch iefttm tenaar der eerste klasse staat dat men met vrucht gedurendfe een half jaar practisch archiefwerk heeft verricht Het examen omvat drie vakfcwi n 1 de beginselen der archivistiek de kunst an het ordenen en beschryven van archieven de kennis van het oude schrift en de hoofdzaken der vaderLandsche geschiedenis De candidaat kan voor dit laatste vak vrijstelling verkregen indien hy een diploma overlegt waaruit blijkt dat Mj daarin voldoende onderwijs heeft genoten Ook kan de minister van Onderwas Kunsten en Wetenschappen in hijzonderé gevallen den termijn van zes maanden verkorten de verkorting mag echteir nooit meer dan drie maanden bedragen Wil men ecïiter benoembaar zijn tot Algemeen Rijïtsarchivaris Küksarchivaris commies chartermeester aan eene RiJkearchiefbewaaTplaats provinciaal inspecteur der gemeemte n waterschapsarchieven of archivaris van 21 met name genoemde meenten in HoÜaijd Amsberdam Delft Dordre chWG ouda den ilaagr Haarlem loeiden en flHHHg p dan moet men het examen Vol kchappelyk archiefambtenaar der flPP se hpbb n erplegd Om tol ïHt examine worden toegrelaten moet men eveneens eene verklaring ate de bovengenoemde overlegden maar de teimün van zes maanden bedraagt hier twaalf maanden Het examen bestaat uit twee ieelen Het ecrite omvat archivistiek paJaeographie wetenschappelijke kennis van o id schrift schrijfmateriaal enx en dïploma tiek qorkondenleer het tweede deel kannis der rechterlijke organisatie van ons land vóór 179B chronologie ttldrekenfcamde kennii der staatslnstelllnle in ong land in Twe Verdwaald Peest KeraWerhaal door WILLY COUÖAKl Als dit verhaal voor kinderen bestemd was zoU het gemakkelijker te vertellen zyn Het zou dan ongeveer zóó kunnen beginnen Op een keer gebeurde er iets vreemds met het Kerstfeest het verdwaalde Want kmderen zouden zich het feest kunnen voorfatelien als een sprookjesfiguur verdwalend in sneeuw en storm Doch helaas nu dit verhaal voor volwassenen bestemd is zal hun fantasie moeten werken als draaitooneel Het speelt namelijk in zooveeUverschillende nulieux en het aantal personen wisselt zoo vaak zoo snel dat het ten tooneele gebracht het ideaal van een zeer modern tooneelschrijver zou vormen Daar is de woning van de Colenngs De Colerings zelf zitten in yzig zwijgen aan hun smakelijke diner Ze zwijgen zoo sinds acht dagen Daarvóór hebben ze weliswaar met elkander gesproken doch dat was slechts de storm die aan de stilte voorafging Ze zyn drie jaar getrouwd en hebben geen enkele aanleiding om niet gelukkig te zijn hetgeen natuurlyk fataal is De echtscheiding staat om zoo te zeggen al achter de deur Zij is een knappe blondine coquet en levendig en Een straat verder woont op kamers tezamen methaar zuster Annette Roor Annette studeert letteren Ze geeft daarbij lessen want ze is niet gefortuneerd In haar vrijen tyd bezoekt ze lezingen Bioscopenvermijdt ze angstvallig het woord dansen doet haarmondhoeken naar beneden gaan van minachting alsze leest is het lectuur zwaar als een kilo marsepeinen wat feeaten betreft Meisjes als Annette krygenbij dergelijke gelegenheden nooit onvenvachte geschenken Ze worden nimmer verrast door cadeautjesmet dwaze gedichten erby ze peinzen zich nooit suf wiè de schenker kan zyn van de een of andere surprise Ze weten precies Dit is van pa en dit is vanma en dat v n zus enz enz Zooals ze precies wetenwie ze wat te sturen hebben Meisjes ais Annette haten zulke feesten Vooral wanneer zy zooais Annette met een zuster samenwonen die daarvan juistveel drukte maakt Weliswaar drukte buiten de samenbewoonde kamers maar iets dringt daarvan tochaltijd door tot Annette Er komt steevast elk jaarminstens één pakketje op die kamers voor het knappezusje waarover deze jonge dame blozend giechelt ofdiep napeinst met dozijnen veronderstellingen in den geest van Zou die leuke zwarte jongen van laatstin de dancing of zeker van Bob die het weer goed wil maken totdat Annette kriegel zegt Zeurniet over dat nonsensding Het is niet verstandig met een aardige zuster te gaan samenwonen ala menzelf het verstand van de familie vertegenwoordigt Doch eerder dan de ware reden van haar haat tegenfeesten te erkennen zelfs tegenover zichzelf zou Annette haar tong afbijten Niemand verlangt hetvan haar Dus pleegt zij tegen de feestdagen vepélëptte zitten in een zwaarwichtig boek Het tooneel draait voortdurend De fanrulie Redeman Hy ingenieur Zy zorgzaam huisvrouwtje wat vroeg verwelkend Drie kinderen en haar man ger tijd en de geschiedenis der kerkel ke instellingen in de Middeleeuwen Dit laatste vak is opgenomen omdat vooral in stedelijke archiefbewaarplaatsen vaak de archieven van in den Hervormingstijd gesaeculariseerde d w z in handen van wereldiyke rechtsgemeenschappen gekomen kloosters worden bewaard Vrijstelling voor een of meer vakken is bü dit examen niet mogelijk evenmin als verkorting van den zooeven genoemden termijn van twaalf maanden Maar ook al heeft men dit examen met goed gevolg afgelegd dan is men nog niet benoembaar in de eerste klasse der wetenschappelijke archief ambtenaren éaarvoor moet men bovendien meester in de nekten doctorandus in de letteren of doctoraaAu iv de theologie jrfjn Men ziet dat de eischen zeer terecht trouwens zwaar aijn Daartegenover ii de waardeering voor h t ambt van den archivaris gelijk ik reeds eerder opmerkte niet alleen bij het groote publiek maar ook bij ele Rijks provinciale en geoneentelflke autoriteiten veelal niet groot Deze geringd waardeeiing voor een groot deel trouwens meer uit onbekendheid met den aard der archivalische werkzaamheden of uit verouderde vooratellingen daarover dan u t bewuste geringschattiiltg voortvloeiende uit zio h dikw ls ook in het bedrag van de aftn deze functionarl08en betaalde tractementen die vaak zeer veel lager zQn dan dfe van andere boofdambtenaren MoiftrWamnUg werkloos Er is een klein beetje geld waarvan ze h t zoo uitzingen in afwachting van de wazig verre betere tyden Er is een overmatiap hoeveelheid trots óók De kinderen komen altyd keurig voor den dag maar zy draagt sinds jaren hetzelfde manteltje en hij is langzaam maar zeker een soort heilige geworden Eerst verdween de alcohol uit zyn leven vervolgens de tabak daarna de echte koffie hierna het begrip een nieuw pak Met Kerstmis koopen ze voor elk van de kinderen een kleinigheidje En de kinderen die naar hun ouders aarden vertellen op school wonderen over alles wat ze gekregen hebben Vandaar dat ze nooit kameraadjes thuis vragen Alle drie voelen ze met het instinct van kinderen die in een sfeer van zorgen groot worden dat dit niet gewoon jokken is geen van drieën schaamt zich ervoor en alle drie met een tact die veel volwassenen hen zouden benyden laten ze nooit iets aan hun ouders merken van die school leugens en van de ware oorzaak waarom ze het steeds by elkaar zoeken en nooit M iendjes of vriendinnetjes hebben Tenslotte misschien had dit het eerste tafereel behooren te zijn Eveline Everet Met haar ongelooflijk jonge blauwe oogen in het gerimpelde gezicht met haar benijdenswaardige mooie witte haar en levenslust Kerstmis was by de Everets altijd het feest geweest in een jaar En dat zegt wat Want de Everets vierden negen maal officieel feest per jaal zes verjaardagen Sint Nicolaas Kerstmis en Oudejaarsavond Waarbi dan kleinere feestelijkheden kwamen ter eere van goede rapporten extra yver en meer zulke voorwendsels jLiefhebbende familieleden zeiden dat de goeie Ev ne overdreef Zy meende dat men zoo gelukkig mogelijk moest z fn op deze aarde Haar feesten kostten nooit veel ze had genoeg levenslust om van weinig geld vroolijk te zijn Ook toen er nog maar vijf verjaardagen gevierd konden worden en die van den man en vacjer een dag van weemoed werd bleef Eveline haar eenvoudige levensfilosofie getrouw In dit feestelijk leven was zooak gezegd Kerstmii hèt feest Dat paste volkomen by Eveline Ze vond het heerlyk allerlei aardige klejne verraasingen te bedenken en de kleinste geschenken tot groote vreugdegaven te maken door ze aardig te verpakken met leuke versjes en onschuldige jtlagerijtjes voor ieder die haar lief was Maar dit jaar was er in de meestal toch wel gespannen atmosfeer Van de weken voor Kersbnts iets anders dan gewoonlijk De tyd die Eveline s haren wit had gemaakt veranderde namelijk ook die van de vier Everetjes Namelijk in mannelijk geplakte hoofden en permanentwave kopjes Met andere woorden ze waren volwassen èrg volwassen Eva de oudste was getrouwd Miep het wat jongere zusje had ontdekt dat haar ziel zich zelf in dans kon uiten Ze bezocht een dansschool in een groote stad en woonde daar op kamers Loeki studeerde in Leiden Bert zat in de firma van een oom by wien hy inwoonde voor t gemak Maar met Kerstmis plachten ze evenals met ée weekends thuis te komen en dan werd het feest ouderwetsch gevierd Eveline rende rond met gloeiende wangen van de oven hitte want ze bakte heerlijke taart Een koffer vol pakjes wachtte op het gewichtige moment dat de uitdeeling zou beginnen Tegen dat de kamer een wdld bewogen zee van papieren houtwol doozen kistjes vloeitjes en touwen werd begon Eveline zich in haar element te voelen Eenige jaren lang reed hadden de kinderen dit alles goedig meegedaan toegevend zooals jongpren tegenover den naleven oftiderdom kunnen zijn Maar dit jaar staken mde hoofden byeen Ze had chieven bljjJtaBi noodig te hebben Ais eene aort eereplioht ïr en ambtsplicht staak daarnaast de verplichting om J voorzoovw de hierboven genoemde plichten daarvan i e schade ondervinden door publicatie i verwerking van de onder hem berustende archiefstukken mede te werken aan de ge iedschrijving van land provincie of gewsente Niet zonder belang is verder de uit de als eerste genoemde verplichting voortvloeiende en daaimee eigenlijk samenhangende verplichting om de zich ten archieve vervoegende bezoekers by hunne geschiedkundige of andere onderzoekingen behulpzaam te zijn hun de voor hunne onderzoekingen dienstige stukken aan te wijzen in kosteloos ter inzage te verstrekken ten einde daaruit zooals de w ttelijl j oorschriften het minder elegant uitdruk ken te hunnen koste afbeeldingen fscluiftjen of uittrebsels te maken rf te doW maiken Een derde en laatste artikel hoop ik tewijden aan twee zaken n 1 ten eerste debeantwoording van d vraag wat onder hetinvwitarlseeren van archieven moet wordenverstaan en ten tweede aan eene korte bespreking van de verschillende soorten vanarchieven die men in de verschiÜ ode archiefbewaarplaatsen kan aantreffen D arim ui zich aansluiten een korte opgave der Rykft en ander voornaamste gemeentelijkearchlefbewaarplaateen oi hi me beheerden Mi J J BEYBBMAN den bezwaren en ditmaaly overwegende tegen hetouderwetsche feest Eva en haar man hadden gespaard om met kennissen feest te vieren met eensouper eripfhs in een dancing Loeki was verliefd enwilde mat zy meisje uitgaan Bert had een invitatievoor een knalfuif Miep die tusschen haar in dansrythmen uitgedrukte zielsoefeninfen een hevig artistieke olub bezocht had meef dan genoeg van Kerst feesten van knusse prpljes van cadeautjes warmen vf n en wat dies meei zy Maar geen van aUen durfdien ze er mee voor den dag te komen tegenover hetgroote kind dat natuurlyk weer vlaste op haar Kerstfeest I De tijd verstreek ze zagen alle vier met angstig hort den dag naderen waarnaar ze nog maar enkele jaren geleden vol vreugde uitzagen T n het was Zaterdag én ze waren voltallig voor het week end zei Eveline aan het dessert een beetje aarzelend een b tje bedeesd zelfs Kinderen ik wou jullie eens spreken over het Kerstfeest Eva verslikte zich Loeki hoestte Bert schopte zyn zuster onder tafel en Miep keek alsof ze o muziek van Chopin een daAs des onschulds vertolkte Ja zie je zei Eveline en plukte aan het tafelUken om de waarheid te zeggen zie ik er dit jaarwel tegen op ik word een dagje ouder en al diedrukte die vroolykheid zouden jullie het erg vinden als we het maar lieten by een gezeiiigen Oudejaarsavond samen Dat is zooveel rustiger Een koor van betuigingen dat het natuurlijk niet erg was en dat mama zich wat meer moest ontzien en dat zoo n Kerstfeest thuis zoo ouderwetsch was ena Eveline keek rond met haar verwon eriyk jonge oogen en zei Dan vraag ik mijn nstdr Sophie om h t maar kalm met z n beidjes te vieren Haar zuster tien jaar jonger was ongetrouwd en ziekelijk en placht wat huiselijkheid en vreugde by Eveline te komen zoeken Maar toen ze kwam op Kerstavond zei Eveline met een waasje weemoed in haar glimlach en een tinteling in de oogen Nu hpb ik al de cadeaux die ik al had op eenheel origineele manier gebruikt Hoezoo vroeg Sophie je was toch niet van planhet feest te vieren De andere lachte Natuurlyk wel Maar ik merkte zoo t een enander De stakkerds voelen zich te oud voor een genoeglijk huiselijk feestje geloof ik en ze durfden erniet voor uitkomen Wel toen moest ik ze toch welhelpen Ze vlogen er natuurlijk in Oude menschenzün altijd naief Ze lachte hartelijk en voegde er by met een onmiskenbaar ondeugende uitdrukkinjf in haar dojfen Alleen al de kleine surprisesen grappige dingen behalve die voor jou daar zat ik mee en toen Toen vroeg Sophie Toen heb ik die maar bij wyze van verdwaaldevreugde rondgestuurd aan kennissen Vandaar dat de kleine Rademans zulk een overdaad van lekkers kregen dat ze wel genoodzaawt waren een paar schoolkameraadjes uit te noodigen om de restanten te helpen opmaken Hetgeen ze overigens Groote mannen en hun voorliefde voor koffie Goethe verfoeide koffie evenaia alle narcotische dranken en beweerde dat men hierdoor in een minder goede stemming geraakte Spotters beweren evenwel dat de groote dichter de enkele malen dat hy k ffie dronk echter niet de goede soort koffie beoft weten te kiezen Van een tijdgenoot van Goethe n 1 Toan Paal sthrUft Charlotte von Stein in een barer bi ieven dat bü hem niets boven zijn kop koffie ging en dat des morgens om 7 uur een half uur nadat hvj was opgestaan zijn grootste genot bestond om liggende op zijn chaise longe een kop sterke koffie te drinken Lenan de beroemde lyriker kon evenmin zonder liJn koffie en dronk zelfs voor zjjn middagdutje eenige groote koppen van zün lievelingsdrank om zooals zijn vrienden schertsend beweerden de sluimerende dichtersgeest in zich wakker te roepen De EngeistH dichter Pope beweerde zooals men verteld Slechts iiH drinken van koffie maaM politici tot verstandige menschen Hij had de eigenaardige gewoonte om zijn bediende veelal des nachts te wekken om koffie voor hem te zetten Het was voor hem niet alleen een genotin M Je dWi werd aangewend als een gcneesipiddel om zfln k ondragelijke hoofdpijnen te verminderen Vele menschen die geestelijk werk verrichten zien Mk verlangend uit naar een kop koffie Door het toenemend verbruik van koffie en het veelal te veel en te sterk drinken van den opwekken4n drank bleven de waarschuwingen tegen een teveel hiervan door medici niet uit De coffeïne die zich in de koffie bevindt heeft op n een ongunstigen invloed de een heeft er meer Iwt van dan een ander en de vraag rees of het met logelijk was hieraan tegemoet te komen Men is daarna gekomen tot het onttt ekken van de Wfeïne aan de boonen waardoor eene speciale belandeling aan deze vruchten gedaan moet worden gerust konden doen want Eveline scheen wonderlijk genoeg onder de verrassingen van haar zoozeer volwassen kinderen een menigte speelgoed te hebben gehad En Rademan omhelsde zjjn vrouw met de woorden dat ze knap waa om van haar beetje huishoudgeld over te houdeh voor sigaren en wijn En zy lachte voor het éérst sinds lang dèh jongemeisjeslach weer waarop hy verliefd was geworden om de malle toilettafelpop waarin een fleschje parfum zat Natuurlyk had haar goede man die gekocht Hoeveel moest hij niet van haar houden om na al dat tobben zyn vrouwtje zoo n heerlyk nutteloos geschenk te geven Het is niet in te denken hoe groot zoo n liefde moet zijn voor die kleine vrouw en hoeveel lichter alles daardoor lotseling wordt Wat Annette betreft Wie het niet gezien heeft zal het niet geiooven dat het verbaasd bekyken en bepeinzen van een taart in hartvorm hef eindeloos bestudeeren van regels die met Goethe niets maar dan ook niets gemeen hebben doch waarin iets voorkomt van lieve oogen en iemand die aan je denkt by machte zyn vroegtijdige rimpels van een Verstandig yj oi hoofd weg te wisschen en bittere lijnen om een triesten mond te doen vervloeien in een glimlachje Maar een hart ook een eetbaar kan illusie beteekenen En illusies zijn nog altyd zeldzam kostbaarheden Wat Colering betreft hy was een ernstig man doch niet gek Hetgeen bleek toen zich een verrassende scène afspeelde by zyn thuiskomst om vier uur met bevroren gelaat als eiken dag Want toen slo g Zjjn vrouw haar armen om zyn hals en kuste hem op zyn neus hetgeen op zichzelf al voldoende is om een man véél van zijn waardigheid te ontnemen en zei Je bent een schat en het lykt echt op je Waarop de heer Colerings eerst het voorhoofd van zijn vrouw betastte en vervolgens merkte dat zy doelde op een porceleinen hondje dat op tafel prykte Het hondje zat op en trok een brouwvol snuit dat geen teekenfilmhondje hem zou verbeteren en op een papiertje om zyn hals gebonden stond het volgend sdioone gedicht in drukletters Ik ben voor een lieve kleine vrouw Waar ik verschrikkelijk veel van hou Wau Wau Toen toonde de heer Colerings dat hy niet gek was Hy zweeg Het hondje pry kt nog op een tafeltje zonder edicht Het maant den heer des huizes nu en dan tot meer gevoel voor humor Het heeft bovendien zijn vrouw ééns en voor altyd erVan overtuigd dat hy humor bezit en dan vergeeft een vrouw haar man verder veel Après tout werd het dus geen echtscheiding doch een feest Dit middel speciaal het Wau wau kan in soortgelijke gevallen worden aanbevoten Wie na Wau wau nog wenscHt te scheiden is een hopeloos geval Jammer zei Sophie toen Eveline verteld had van haar verdwaalde feest jammer dat je zoo weinig merkt van het effect dat de verrassingen maken Waarop Eveline de vyf en vyftigjarige tot haar vijf en veertigjarige zuster sprak Jullie jonge menschen hebt geen fantasie Beethoven zette zün koffie volgens een speciaal recept en gebruikte lederen dag voor iedere kop zestig boonen Lodewijk XV vertrouwde de bereiding van zyn lievelingsdrank zelfs niet aan zyn kok toe Het bekwaamst in de kunst van koffiezetten was de beroemde Fransche romanschrijver Valsac di de wonderlijkste melanges van dit kostelijke aroma wi t te maken en deze by kans met wetenschappelijke berekeningen bereidde WENKEN Inktvlekken uit boeken verwijderen Deze vlekken verwijdert men het beste door de boeken te bevochtigen met waterstof superoxyde waarin wat geest van salmoniak is gedruppeld IJscompressen maken Een gemakkelijke manier om deze ijscompressen te maken welke in vele gevallen verkieselykcr zijn dan de zware ijskappen is het volgende Men neemt een ledige goed afsluitbare bus beschuit schuitof cacaobus en vult die met stukken ijs en eenige lepels grof zout Nu legt men om de bussen een compres dat nat gemaakt en weder goed uitgewrongen is en binnen enkele minuten is dat compres bevroren Terwijl het eerste gebruikt wordt maakt men het tweede klaar zoodat steeds een ijskoud compres gereed kan zyn Kragen schoonmaken Kragen en mouwen van heerenkleeding vertoonen zeer vaak vettige randen die men echter goed kan schoonmaken Meng daartoe in een kopje een gelijke hoeveelheid water en ammoniak en maak met dit mengsel de te reinigen plaatsen goed vochtig Met een vouwbeen wordt het vet eraf gekrabd Zoo wordt eenige malen voortgegaan totdat er geen vet meer te zien is Naspoelen met koud schoon water gedroogd en daarna flink uitborstelen Knngen en vlekken op tafels verwijderen De door warme schotels ontstane vlakken en kringen worden roet een mengsel van spiritus en raapolie bestreken en daarna terstond met een wollen lap nawrijven Verdwijnen de vlekken niet geheel dan herhale men nogmaals de b andeling Al INGHZONDEN Bulten rantwi ordelijkh i l der Bedactie De Leesziial in gevaar Burgeiiieester en Wethouderi hebben uan h t Lees iüalDe tUüi moeten benenten dat J Ü het subsuhó van ongeveer ioM m net iaar ii alleen dan suuen kunnen veri irfikli en als de Inwoners van Gouda voürdltjaar daartegenover eon aanmerkoiyk bedrag aan de gemeente zouden vergoeden daarvoor word genoemd j töou um den ondel gang van de Leeszaal te verhoeden zal door bijdragen inderdaad moeten blijKen dat men haar behoud waardeert WIJ doen een dringend beroep op m telluigen en particulieren in üouda hun bijdragen voor dit goede doel te geven indien de uemeente het verpUchte subsidie niet zou geven zou ook het Kijkssubslcne komen te vervallen wat opnetling van de Leeszaal zou beteekenen uaarmee zou net werk en het geld van vooralgaande jaren grootendeels verloren gaan en de algemeen gewaardeerde instelling na een bloeiend vijfjarig bestaan een ontijdig einde vinden Ondergeteekenden stellen zich ten doel net verelschte bedrag bijeen te brengen Verschillende Leeszaaivrtentjen zullen het hierbij helpen NogmaaLs De ondergang der Leeszaal moet worden verhoed Ieder heipe hiertoe naar zijn krachten iMen kan ook aan het uitieenbureau Oosthaven M ot op postrekening li 2 der Leeszaaljiijn bijdrage geven Mevr E o BUWALDA PREY P C DE V X YS J P V d Bosch ÜEMENGDE BKHACHTEN Corruptie op het Rotterdamse he abattoir Üateert reeds van voor den oorlog Keurmeesters die zich iieten omkoopen iedereen wist net ill i tii uiiueiaouü udi net Hüuera ww ui met een jKxen lu aei vak zijnuen itL i t iiuuuwc i naa vernam over de corlupLie Qp ne HiHjieia aoaLtoir noy üe vüigphae Dijzonaerueüen Ui loestanüeii weiKe nu aan het onuefzoeic door de pouue zijn onderworpen Komen zoo zeiüe ae zegsman ai sinüs onheuglijke jaren h j sprak van wei uerug voor op net Abattoir Iedereen wisL dat er geknoeid werd en dat personeel van hel Abattoir te vinden was vooi al wijking van de strenge voorschrltten ais men maar wat liet zien wet brengen van onderdeden van goedgekeurde gezonde dieren in runderen welke aan een ol andere ziekte bleken te lijden had reeds een vasten naam gekregen Men noemde dit behangen en al was zells voor leeken te zien dat de onderdeden van een ander dier atkomstlg moesten zUn de keurmeesters deden ol zij mets zagen en keurden alles goed uok deeide deze man mede dat er iioms heel raaV werd omgesprongen met z g In beslag genomen vleesch t Kwam b v dikwijls voor dat slagers die aan deze eigenaardige handelwUzen niet mede behoelden te doen omdat de door hen geslachte runderen aan alle eischen voldeden plotseling hoorden dat er btukken vleesch en dan meestal niet van de slechtste onderdeelen van het rund voor nader onderzoek in beslag waren genomen Togen zij dan op onderzoek uit dan werden zij op allerlei wijzen aan het lijntje gehouden om eindelijk en ten laatste te hooren dat er niets aan het vleesch mankeerde Daarmede konden zij dan vertrekken maar hun vleesch kregen zij niet terug Klagen durtde men uit vrees voor rancuneïnaatregelen meestal niet deed men dit toch dan voelde men het wel ook kwam het vóór aldus onze zegsman dat keurmeesters zich in den winkel bl een slager vervoegden en dezen te kennen gaven dat allj graag eens een lekker stukje vleesch of een fijne worst wilden hebben En wat deed je dan Je gat wat ze vroegen als Ie tenminste niet gezecht wilde worden Voor de leveranties oor gestichten etc werd volgens hem ook al jaren geknoeid Het minderwaardigste vleesch van bulten de stad aangevoerd was daar goed genoeg voor Je kon gekeurd krijgen wat Je maar wilde Dus slagers dte het niet te nauw namen konden op deze wijze wd altijd tegen krankzinnig tage prijzen inschrijven Verdienen deden zij op zoo n manier toch nog Maar zoo vroegen wij heeft men als het nu al zooveel jar n zoo is dan colt wat daaraan gedaan Gedaan Wel neen eerst onder dezen directeur is men begonnen de zaak te onderzoeken Doch men zaï groote moeite hebben om dit vuiltje op te knappen vertakt als het zit onder een groot deel van het personeel in al zijn gelederen Velen hebben natuurlijk wel eens wat gezien of gehoord wellicht hebben velen omdat hPt d gewoonste zaak van de wereld was geworden op het abattoir wpi eens moeten meedoen aan de om kooDerlj omdat de concurrenten het geregeld rieden maar niemand wil de zegsman wezen niemand wil zich in een w ïpennest steken Men zwijgt liever Hulde aan den nieuwen directeur t p heer j Bagperman voorzitter van de Runder Grossiers Vereehiglng wilde echter wel zeggen dat de grossiers er buitengewoon mee zijn Ingenomen dat ng p de AQglusstai eens wordt aangepakt en dat iedereen vol lol is over net ilinkË optreden van den nieuwe dlpecwur De uniicouping van de tceurmeeat rs dateert ai van voor den oorlog loen er dit jaar een nieuwe directeur an het abattoir moest wordeïi benoemdneett het KaadsUd dr itee er m den uemeenteraad gevraagd ot hetbaeen tljdi werd dat er eens een dicectcuj iwtjrd be noemd die onainankeiijk wtut f A an degrossiers en slagers klT volgde een geheime zitting en dr hlouttiuls werd benoemd tot directeur van het Abattoir oischoon hij ais nr op üc voordracht stond Nu rolt het zaakje en lae grossiers zijn er blij om dat het zoo gaat inderdaad heelt de volksgezondheid gevaar gdoopen Niet alleen op het abattoir tö fir volsen s den heer Baggerman geknoeid doch ook op de Veeraarfct mot f uitgiite van standplaatsen Meer kon de heer aaggerman ever de 2 aak niet zegden Niemand trouwens Alleen wlide ledereen gaarne iïulde Detuigen aan den nieuwen directeur dr ilüuthuib die met het volk meeleelt en die men altijd kan aanschieten wanneer men nem ziet om iets te bespreken yen ziet den nieuwen directeur reeds s iiiorgeus om halfzes op de Veemarkt De nieuwe directeur huldigt ook hetprincipe dat het vleesch dat hij zeltniet lust ook met aan de armen moetworden gegeven Jin het is juist met hetgoedkoope vleesch waarvoor omkooplngnoodig was omdat uiteraard onderdeelen van de slechte koeien het rfteestmoeten worden atgekeurd Oe handela1 en die prima koeien koopen en dusgeen risico nemen hoe de kw ltelt zaluitvallen behoeven geen keux meestersom te koopen en als er al eens ietswordt atgekeurd een lever b v dangeeft dat nog niet omdat zij voor zulkegevallen zijn verzekerd De corruptie zou uitsluitend gepieeguZUn onder keurmeesters van de oudegarde die geen universitaire opleidinghebben gehad doch alleen het Rijksdtploma hebben zulke k urmeestei zijner acht en daarnaast ongeveer zes veeartsen van de veeartsenijschool teUtrecht die onverdacht zijn Met nadruk vertelde men in de vleeschhal dater onder de acht oude keurmeesters ookmenschen zijn die voor geen geld vande wereld zich zbuden hebben willenlaten omkoopen zoodat men thans nietde oude garde over één kam moet scheren want het schijnt ook slechts omenkele verdachten te gaan die overigensmet het geld niet hebben gesmeten doch net zuinig hebben belegd zoodat ij gezeten middenstanders zijn geworden In leder geval waait er tj aj n trlssche wind door het abattoir waai door aan de ongezonde toestandei die door de crisis nog verergerden een lnde wordt gemaakt Voor de Hui svr 4iw SCHOOLJURK VOOI Melslef van 1 12 iaar Ook onze meisjes zUn alet vergeten wat dt moderce snit der jurkan bezet hetgeen bl kt uit de schouderverbre ling die door de in bat armsgat aangebrachte lapjes wordt aangege ven Sluiting midden vooi met knoopjes terwijl de ladde mouw eveneetir een smalle opgestikt patte beeft met knoo ecarneerlng Kraagje van popellne piqué of shantung ven als da kleine slipjes dlP met een overslag in hal midden bijeen gebraobi worden Tweebaans rokje glad om de beupen en afstekende ceintuur om het middel Patronen voor den luftljct van 6 U jaar kan men bestellen onder Nr 2070 DAMESSCHORT 2072 Het oijgaande schort is uiterst ppactisctL aangezien het een grooi le van de t pon bedekt Het rugdeel wordt op d voorzijde ge Knoopt en vormt en punt terwijl de voorzljdfl aan den hais rond is ge knipt Aan d rugdee en di krulBeUngi iver eljfa der gaan a aen band ga Knfpu die midden voor met n knoop luit eto tevens d4 BBttfl lUdetcl vat tiet aao elkander sttkKao van boven en ondergedeelte Patronen zt n ver krljgbaar In all maten en kunnen aangevraagd worden on der Nr 2072 Duidelijk patroon voor het zelf maken an dit model wordj V tegen kostprijs toegezonden na overscliiijvin van jSB et op pobtrekening 48400 of na inze p 5Uhg van dit be ïiag in postzegels aan de Atmjiiiiatrutia van de Gondache Courant Marki 31 Gouda Juiste maat en nummei dient men op tf geven