Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 16 DEC 1933 TWE5 DE BLAD bloedworst met gebakken aardappelen om melet wyn en likeur Wie een hyzonder uitgebreid menu wil hebben neemt na de soep nog extra ganzenlever Reeds dagen van te voren hangen de menu s voor de vensters der restaurants versierd met vader Kerst mis die den scepter zwaait gehuld m het narrenkleed Veel werk maakt men er an de kinderen met geschenken te verrassen gelyk m Nederland met Smterklaas gebrui kelijk 13 De groote speelgoedwinkels hebben prachtige etalages vol met de duurste ca deaux voor de kinderen In de laatste jaren wedijveren deze wm kels vooral in electrisch gedreven speelgoed zooals spoortreinen motorbooten m achinea en stofzuigers voor de kleine meisjes Over al kan men batt ryen koopen om daar mede dat aoort speelgoed te laten loopen En ten slotte heeft men voor de jongens soldaten als apeelgoed uitverkoren Daar Kerstfeest in verschillende landen door EDUARD SCHOONMAN KentmiH in bngeUnd Wie het echte Kerstfeest m Engelaml wü beleven die neme gten genuegen met kalkoen plumpudding en mistletoe de attri buten van het Kerstfeest in de steden maar h j reize naar de dorpen van Walea of van Midden Lngeland waar men het eeuwenoude Julfeest nog viert dat eigen lyk van heidensche ojisp ong is Uit het aorpshotel gebouwd ata een aoort fort over iet men het geheele p uatsjt overal pret en plezier overal gehdimzinnige gestalten üe door het dorp rond waren Met de meest fantastucha matrumenten alles 18 goed wat maar veel lawow kan i geven trekken groepen jongens en me sjea door het dorp Op het dorpsiplem komen allen samen en kyken da ouderen belang stellend toe De meisjes dragen byna onder uitzon deruig mannenkleeren en de jongens kap t pen en lange baarden van hem ep Allen ïingen ze oude Kerstliederen Voorop gaav 1 een zwart gemaakte jongen met narrenkap en komnga scepter Zjjn allen op het dorps j plein bueen dan begint men het tooneel stuk te spelen dat ieder jaar me Kerstmis het zelfde is Al eeuwen lang speel men hetzelfde stuk Geen mensch weet meer precies wat eigenljjk de jmste beteekems daarvan is ben Kerstmannetje met een langen witten baard zegt de proloog ver volgens doodt prins George den draak ook treedt een Egyptische komng op een Judas figuur en tal van ridders Het einde bestaat mt een soort zwaarddans Het Jul feest duurt tot den 5den Januari een soort carnavid is het meer heidensch dan christelyk van oorsprong En oadanka dlies blyft het Jul feest in zwang hoe ook ernstige menachen er tegen hebben te keer gegaan Moedertje Moskou Sedert zestien jaren waaien de vlaggen van de Sovjet rcgeenng over Rusland en ondersteunt de regeering de anti godsdten stige propaganda overal in Rusland Se itrt zestien jaren kunnen de kerken zich slechts met de allergrootste moeite een beetje hand haven Juist tegen de Kerstdagen trekken spottende demonstraties door de atrattn der RttftHlftche stedeo Maar ondanks alles bran den tegen Kerstmis m de 350 kerken van Moskou nog steeds de kaarsen ter eere van het kmdeke Jezus Hooge sneeuwstapelb zun overal m Mos kou met de Kerstdagen te zien Alles zit dik onder de sneeuw ook de kerktorens De winkels zyn Vol koopers die het geld kwijt willen om geschenken voor verwanten en vrienden te koopen Overal ziet men de be kende emblemen de stal de kribbe de ater de wyzen uit het Oosten het kindeke Bn overal ziet men dennen staan Kerstboomen met kaarsen versierd ataan overal te pronk Met den Kerstnacht zgn de vasten ten ein de men mag weer witte brood en honing eten Des avonds ia er dienst in a le kerken Op den eersten Kerstdag bidden alle gees telyken om Rusland te bevryden van de Napoleontische legerscharen Een raadael achtig land dat Rusland Onder dé kerkbezoekers zijn velen di regeenng sten bekleeden zy zyn geestdriftige leden van de bolsjewistische part j Maar buiten Sovjet Rusland eigenlyk mid den daann is nog een ander Rusland dat luistert naar de winden die over de e nde looze steppen waaien en zingen de zachte weemoedige wysjes van het Ruasiache volk Kerstfeest te New York De massa regeert alles in het reusachtige dat Is de indruk van Kerstmis te New York Denneboomen op de loopende band Kaar sen op de loopende band Gramophoonp aten op de loopende band Alles op de loopendt band Aan den Kerstboom is mets persoonlyk meer te bekennen Op ieder plein ataat een Kerstboom De hoornen schitteren van de electrische lampen Vrouwen en mannen van het Leger des Heils zingen Kerstliederen De Kerstboom wordt met wortel en al m den grond gegraven n blyft het geheele jaar staan Fnsch m den zomer doet het dennegroen tegen Kerstmis versiert men de boom Practiach Maar het Kerstmannetje schenkt meta weg het Kerstmannetje te New York houdt slechts inzameling Ten bate van de armen Ook de dagbladen houden voor de armen en de allerarmsten mzamehngen Ieder blad vraagt medelydend voor de door reporters van dat blad nauwkeurig uitgezochte en be schreven gevallen nijpenden nood Alles gaat in New York ook met Kerst ma m het groot De persoonlykheid en d intimiteit is volkomen vervallen Het is een feeat geworden voor de groote massa Merk waardig is ook dat men m de luxe wtjken van New York geen kans ziet Kerstmis lekkemyen te bemachtigen Een imitatie dennetak van chocolade dat ia alles wat er op dit gebiea te koop wordt aangeboden Waarom eigenlijk Alles naar een be paald model De hooge loonen ouden hei laten maken van verscheidenheid al te duur maken Eén soort brood één aoort chocolade Dat is goedkoop en practiach Kerstfeest In Parijs De feestviering van Kerstmis te Parya heeft minder betrekking op het vieren van de geboorte van Christus dan wel als het begin van het vieren van het Oudejaara feest De laatste dagen van het jaar worden van Kerstmis tot Nieuwjaaradag in pret en vreugde doorgebracht en het hoogtepunt van het feest viert men steeds in alle moge lyke oorden des vermaaks waarvoor dit feest dan ook de grootste goudmyn mag heeten Overal waar het echte Parijsche leven nog dei boventoon voert waar het vreemdelm venverkeer nog met erin geslaagd is den toon aan te geven heeft men een en hetzplfde feeitmenu oesters uiensoep en kaas onder zyn tanka handgranaten en uniformen van allerlei aoort i En dat men de eigenlijke nationale nil erheid in Parya allerminst vergeet bewijst 1 wel het papiertje dat men de kinderen in Ie groote speelgoedwinkels in de handjes drukt waarftp staat vermeld Vraag voor al aan je ouders om je alleen maar echt Fransch speelgoed cadeau te doenl In Duitschland Zooals op St Nicolaaa onze kinderen een verlangljstje opatellen ten behoeve van St Nicolaas zoo doen de Duitache kinderen ait op Kerstmis Weihnachten In dit land wordt buitengewoon veel werk l gemaakt van dit feest Nergens ziet mei fraaiere Kerstboomen nergens is oot d Kerstmaaltijd met z n Lebkuchen We h nachtstollen enz zoo uitgebreid Noorwegen De Noren weten wat feestvieren is Kerst mis Joel noemen z J het duurt van 24 December tot 30 Januan Uitgebreide maatregelen zyn getroffen voor de maal tyden en de voorraad mjod wyn en honing mag er zijn Niet alleen voor de menachen wordt gezorgd maar op het platteland staan by iedere hofstede twee korenschoven voor de vogels Ook zy moeten n Gladelig Jul hebben Zweden Een typiach Zweedach gebruik stamt nog uit den tijd van de heldenen nl het ver schijnen van de Joelbock een monsterlijk uitgedoate gestalte waann later een of ander familfe lid wordt herkend De straatjongens houden er een speciaal Sterrefeeat op na De Sterrekoning Judas en de Drie Koningen gaan zingende langs de huizen en het is verwonderlyk te be l speuren hoeveel Sterrekoningen en Judas sen er wel kunnen zijn