Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

£ en Regentendagrbeek uit e 18e eeuw VOOR DE JEUGD ux t llg Maart 17S1 Vrofedsehap request visvinders en vishaJdera vex floeke gesaihimeept ffeëximeerd = vrügesteld te zjm van 8 gl per hoofd t betalen aan de Stad door de rupture breuk oorlog met Engeland datter stad Gouda zooals men toen zeide het ieen opnieuw verheffen Mr L Queries Hooftingeland van Schieland geweest zynde is na rang aff ge vraagt en geacepteert by aange nomen door den Heer Mr D E Jong kint Mr Quarles was precies een week dood Hoofdingeland van Schieland was zonder twyfel een begeerde functie want het allereerste het oudste vroedschapsiid aan wien deze functie werd aangeboden accepteerde dadelyk tennis gegeeven dat Saturdag aan gesteld is by door de Heeren van de Magistraat Mr Vincent van Eyck Daar na kamer De Heer Boers geadjungeert toege voegd aan Mr H v Eyck om als Secre taris de Kamer waar te ueemen Op officiëele wyze werd ook aan de vroedschap kennis gegeven dat Mr Vincent van Eyck assistent van zijn vader was ge In de vergadering van de burgemeesters die onmiddellyk volgde op de vroedschaps j zitting werd tevens besloten dat Mr Boers de tweede secretaris voor Mr Hubert van I Eyck zou invallen waneer deze eens niet in ataat was zijn secretariaat waar te nemen Mr Hubert van Eyck was namelüt secretaris van het burgemeesterscollege en het ging niet aan om hem dadelyk door den jongen Vincent in die functie te doen vervangen De bedoeling was alleen om straks Vmcent van Eyck tot jongsten secretaris te benoemen 27 gereyst na S Hage ter dagvaart naar de Statenvergadering tot den 31 daar aan volgende en toen gevaren na Gouda vervolgens overgegeeven de volgende Lyst om de paroole wachtwoorden uyt te geeve voor de Maand April aglyst voor de Maand April 1781 geformeert samengesteld by B van Aahove wagtmeester wy zouden nu zeggen adjudantonderofficier van de Schutterye dezer Stad en by de zelve gepresenteert aangeboden aan de Heer Burgemeester W v d Hoeve omme by door Syn Ed Gr Achtb daarop te werde worden gegeeve het wagtwoord voor de gemelde maand Belachay 1 April Heusden 7 Briel Chilmsford 2 Engeland 8 Heivoet 16 Raylieg 3 Veen 9 Mariegat Lieg 4 Gorcum 10 SGravesand rosfort 5 Dort 11 Teems Malden 6 Wilmstad 12 Tilburg Gouda 19 Maabeddon 23 Rochester Glundert 20 Utlee 24 Chattam Sevenbergen 21 Brugtvaart 25 Ostende Breda 22 Bentvliet 26 Rotterdam De lyst van de wachtwoorden die lederen avond opnieuw werden uitgegeven aan de schutters die de wacht betrokken behoefde alvorens van kracht te zijn eerst de allerhoogste goedkeuring van den daarvoor aangewezen regeerenden burgemeester De oorlog met Engeland had blykbaar tengevolge gehad dat onder de paroole een groot aantal ten deete geradbraakte Engelsche plaatsnamen voorkwamen 2 April Magistraat 3ailliu Proponeert stelt voor een plan tot redding van de drenkelinge en I die zig zelfs ophangen te publiceeren per manus door de handen d w z het plan moest eerst by de leden van de magistraat rondgaan De Heer Burgemeester heeft Syn aan ttekening laten dben tegens de aanstel ling van de Secrets Mr V van Eyck W V d Hoeve Regeerend Burgemees ter deezer Stad verklaard zig met het nevenstaande niet te kunnen confor meeren met het nevenstaande niet in te stemmen maar wel Expresselyk yitdrukkelyk te protesteeren om de benadeelinge die zoodanige versoeken voor de posteriteyt het nageslacht in zig bevatten en heeft ten blyke en ter decharge van zig zelfs en om aan te toonen dat hy daar buiten stond hier van Expresse aantekening begeert Dp Leden van de Magistraat hebben haar Contra aantekening gereserveert hebben zich hun aanteekening tegen de aanteekening van van der Hoeve voorbehouden Daarna Kamer In het rekestboek staat de aanteekening van Do Heer Burgemeester zooals deze hierboven is aangegeven in de kantlijn ver meld Daaronder staat de contra aanteeke ning van burgemeester de Mey Van der Hoeve was blykbaar geen man die verlies kon nemen want nog meer dere malen komt hy in i n dagboek op de benoeming van den jongen van Eyck terug hij spreekt later herhaaldelijk smalend over Vader en Zoontje 24 April Magistraat Kerkhoven acte verleend tot het ver heffen van t Leen van d Hildam i geen vis lM gesteld W r meesteren I fanden van Heeren Burge Kaan zo ken in zyn eigen park Maar al was de baron een beetje aan dj luien kant hy was toch een goed mml m vond dat een Kerstfeest zonder Kent booni met in den haak wa Hij g j j een Kerstboom uitzoeken maar besloot hel zoó te regelen dat hy zou wemig mogeljl hofde to loopen om uit te maken welk denneboom de grootste en mooiste wu waarvoor hg ze natuurlyk eerst alle moest hebben gezien Na heel heel lang piekeren liaii hfl den kortsten weg gevonden Hy begon by tiooni B omdat die vlak voor de poort van zp kasteel groeide en hy eindigde by boom G Alle afstanden van den eencn boom naar den anderen hoefde hy maar één keer te loopen behalve den korten afstand tuaschen r en J en tusschen D en E dien hy twee keer moest afleggen Welken weg volgde de baron ï De visvinder waren de keurmeesters van de visch de viahalders de vischverkoopera De vierde Kagelsehe oorlog die aan het emd van het jaar 1780 was uitgebroken had t ngevolge van de zwakta van onze vloot die iiiet in staat ipraa de viaschers by hun vangst te beschermen den vischaanvoer byna geheel doen ophouden Die oorlog had op van der Hoeve nog geen diepen indruk gemaakt want hier maakt hij er pa3 de eerste toespeling op Daarna Kamer vergadering van de vier burgemeesters op t versoek van Mr H v Eyck ge accordeert zynde door Heeren Burge meesteren Burch Mey en V Eyck is door my de navolgende aantekening ge daan Den Heer Burgemeester Willem van t Hoeve heeft verklaart met hel nevenstaande genotuleerde om de na deelige gevolgen die den Invloed der siélver notulen in sig bevat voort te genswoordige niet te kunnen confor iheeren instemmen en heeft ten blyke voor de posteriteyt en heeft ten einde het toekomstig geslacht daarvan blijk te geven en ter decharge van zig zelfs en om te laten zien dat hÜ daar bui ten stond hier van Expres uitdrukke lijle aantekening versogt Den 18en Maart had zooala reeds in het vorige artikel is vermeld de stadssecretaris Mr Hubert van Eyck verzocht hem zün zoon Mr Vincent van Eyck als hulp toe te voegen en dezen tot secretaris zonder tractemeftt te benoemen HU had daarby tevens verzocht reeds nu te willen bepalen dat zyn zoon zoodra hy zelf de betrekking niet meer bekleedde bezoldigd secretaris zou worden Drie van de burgemeesters stemden in dit erzoek toe Alleen van der Hoeve wilde er niet van weten en verzocht Expres aantekening Op het eerste gezicht zou men in van der Hoeve een geharnast str der tegen vrindjes en kruiwagens vermoeden Dit is echter niet het geval van der Hoeve had zelf een zoon dien hy er in had willen draaien Mr Frederik van der Hoeve 24 Maart Magistraat request van Mr Hubert van Eyck om adjunct Secretaris Mr Vincent Van yck geappobeert gunstig beschikt dog als vooren heeft De Heer W v d Hoeve gere8erveert zich voo hou den Syn aantekening te doen om reden dat niemand konde openbaren dat Syn Hoogheid het aangenaam was en dus geen adjunctie toevoeging van een assistent secretaris konde geschieden iDen 20en Maart hadden drie van de vier burgemeesters verklaard dat zij het verzoek van Mr Hubert van Eyck gunstig gezind waren De uiteindelijke beslissing was echter aan de magistraat voorbehouden Ook deze was Mr Hubert van Eyck wel genegen zoodat Mr Vincent van Eyck assistent van zyn vader werd Weer wa B van der Hoeve er tegen Hy beriep er zich echter nu op dat het niet bekend was of de stadhouder zich wel met deze benoeming zou kdhnen vereenigen De Heeren Metelercamp en Kerk 4ioven gedeputeerde uyt afgevaardig den van de Kerkmeesteren van St Jans Kerk bedanke en doen rapport omtrent het koope vant Graft door dHr de Lange en dat alle traces by haar geroyeert syn en dat alles wat daar omtrent door hen is aangeteekend is doorgehaald j NB gelyk zu x by de Magistraat mede geschiet Is Dit verklaart waarom zooals reeds vroeger js medegedeeld noch is het rekestboek noch in de notulen van de magistraat iets over die grafnizie is te vinden 26 Maart vroedschap Prins als Leenheer van de Wldam geweest zynde is in desselfs plaats aangösteld Mr M W van den Kerk hoven van Groenendyk De stad Gouda had van Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Rotterdam als Heeren van Benthuyse in L en den Hildam leggende in de Landscheyding tusschen Rvnlandt en Schielqndt als meede een Stfik tffoers vcenland van vier voeten breedt Strekkende langs de Landscheydinge van Haserswoude en loopende over de oostvaart De stad Gouda werd tegenover den leenheer Ilötter i m steeds vertegenwoordigd Joor een van haar vroedschapsleden die aia aterfman optrad Over de beteekenis van dtei fcterfman is reeds in een van de vroegere artikelen een uitvoerige beschouwing gehouden Mr Prins nu vroegere sterfman was overladen en dientengevolge werd Mr van den Kc khoven van Groenendijk in desselfs plaats aangesteld Deze moest U tegenover de Rotterdamsche heeren bepaalde formaliteitfin vervullen waardoor de leeni rhoudmg werd bestendigd Mr van den Kerkhoven van fi ocTipndiJk moest ten behoeve van de RECLAME KERSTKRANSJES V4 pond 18 ets GEBROKEN LETTERS Va pond 18 ets KRANSJES MET ZAAD 8 ons 2 etfi FONDANT KRANSJES Vj pond 25 ets KOEKKRANSJES 4 ons 25 ets KOOPT ONZE GULDENS CACAO per groote bus 75 Cts met serviesbon Chocolaterie LIDO Hoogstraat 17 Gouda BOTER KRANSJES AMANDELKRANSJES 18 cent per ons SCHUIMKRANSJES 25 cent per ons Gebr Kamphuisen N V Ra elatn aanbl olng Wij bieden U een PRIMA PERMANENT aan van ƒ 6 voor ƒ 4 M J DE JONO Dameskapsalon t o het Badhuis GROENENDAAL 76 GOUDA Telef 231 Goe i nieuws voor Heeren Rookersl Wij joteii II 11 Sljiren imr 1 kwurtie Pn 7 Sigaren met 1 ons Criiifitibalt T ior 1 livartje Voor l aUtrll ordt geheel ingeataan Aileen lm R VEERMAN Versche eieren 4 cent 26 voor 1 gulden 6 SMITS Eierhandel EnKTOS TELEF 2b55 En détail N B moet eerst geschreeve worden na Heeren Burgemeesteren van Rot terdam Hoewel Mr van den Kerkhoven op 26 Maart tot sterfman waa aangesteld was die aanstelling alleen in den toenmaligen formalistischen tyd niet voldoende want op 24 April daaraanvolgende werd daarvan nog afzonderlyk 4cte verleend 4 Mey Magistraat request J v daveren versoek zyn zua ter te mogen confineeren opsluiten geaccurdeert tpegestaan Jacobus van Claveren wynkoper wonende binnen deze stad begon met in zyn rekest in herinnermg te brengen dat hy den ISen December 1780 als eenige Broeder en naaste Bloedverwant van Anna van Claveren vermits de krankzinmgheyt van gemelde Zuster tot Curateur over derselver Persoon en Goederen was aangesteld Hy had haar daarop om dea te beeteï opsigt en Sorge voor haar te kunnen dragen in Zyn Huys gelogeert gehuisvest en aan vertrouwde Personen aanbevolen om te bewaaren bewaaken bedienen en opte passen by dag en nagt Zyn zuster was echter seedert eenige tydt Zoo kwaadaardig en onrustig geworden by dag en nagt dat er een ondragelyke toestand voor verzoeker en diens huisgenooten was ontstaan Hy achtte het daarom raadzaam Zyn gemelde Zuster elders te Logeeren ond r opsigt en bewa ring van Zodanig een Persoon gewoon met zulke menschen om te gaan Van Claveren deelde tegelyk in het rekest mede dat hÜ reeds Zodanig een Persoon had gevonden met name Jan van Rossen practiseerend Doctor in de Medicynen woonagtig in de Steede Beverwyk Deze van Rossen was door het Hof van Holland tot de verzorging van krankzinnigen gemachtigd Van Claveren berichtte verder dat hy over een en ander inlichtingen had mgewonnen het huis van van Rossen had bezichtigd en met denzelven over het Logeeren van Zyn Gemelde Zuster op een aparte kamer over t bewaren en bewaken bedienen en oppassen by dag en nagt veraorging van behoorlyke Spys en drank wyn Medicynen met de gevolgen en aankleven van dien in onderhandeling was getreden en tot overeenstemming was gekomen onder voorwaarde dat de Goudsche magistraat goed zou keuren dat Zyn voornoemde Zuster naar t voorschreve Huys in de Steede Beverwyk zou worden getransporteeird Onder overlegging van een notariëele acte waaruit de krankzinnigheid bleek verzocht hij dan ook de bovengenoemde goedkeuring De magistraat besliste op het verzoek van van Claveren in gunstigen zin Zooals men ziet vf ren er ook reeds vóór 150 jaren waarborgen tegen onrechtmatige opsluiting van krankzinnigen Veel is erte dezen aanzien niet veranderd Tegenwoordig geeft de kantonrechter in een dergelykgeval machtiging n verklaring van eenarta Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT WAT BEROEMDE MANNEN ATEN Karel de Groote was een groot liefhebber van gebraden vleesch in het bijzonder van wild De Italiaansche dichter Toruato Tasso zoon van Bernardo Tasso die in 1544 in Sorrento geboren werd en veel werken schreef hield veel van zoetigheden en we I speciaal van geconfyte vruchten marse pein en banket Ook was hy dol op sla met suiker De geliefkoosde dranken van Luther waren Torgauer bier en Rynwijn Zyn medestander in de dagen der hervorming Melanchton kon men in zyn jeugd niet genoeg geratebry geven zoodat hij in Tubingen waar hy studeerde dikwyls een portie vleesoh voor een portie pap ruilde Melanchton had ook een byzondere voorliefde voor kleine visch Hy had een tegenzin in vleesch en grootere vischsoorten Overigens leefde hy zeer matig en waa hIJ een tegenstander van snoepen Karel XII van Zweden gaf aan een boterham zonder meer de voorkeur boven alle lekkemyen Frederik de Gróote Napoleon en Voltaire waren geweldige koffiedrinkers Frederikde Groote verorberde by zyn geliefdendrank graag een groote hoeWlheid geratekoeken Van Leasing is het bekend dat hy graag linzen at Klopstock hield v l van druivenpasteien van zalm gerookt vleesch en erwten In zijn jeugd dronk hy het hefat Rijnwijn op meer gevorderden leeftijd by voor keur een goede Bordeaux Het smakelijkste gerecht voor Kant be stond uit linzenbry schorseneeren met spek Pommerache spekpudding puddmg van witte erwten of boonen met varkensvleeach en gedroogde of gestoofde vruchten De beroemde wysgeer besteedde eiken dag drie uur aan zyn middagmaal Schiller at graag ham Wielasid hield van koek en gebak Als zyn vrouw iets van dien aard voor hem had klaargemaakt moQst hy dadelijk aanvallen Niet zelden stond hy s nacht op om er van te snoepen t EVENTJES LACHEN Sokophouders kers Klant ziet u Een aleehte rud Dokter Als uw man weer het bewustzyn verliest moet u hem maar een glsli cognac geven Vrouw Terw l h bewurtelooa is Dat zou hij me nooit vergevenl Ja ik heb een houten been Klant Ik moet wat kleine spijkertjes hebben om myn sokjcen op te houden Winkelier l jkers mynheer Spü Met msset en meten wordt de tiicl versleten Maar jullie zien au welkeen prettiaewijze de tijdverslijt dnor dit spelletj te dom Baron vaii Kust tot Latenawaayen waa tot ver in den omtrek bekend om zyn groote luiheid Hjj stond eerst op als de zon iioog i aan den hemei stond en eenmaal opgestaan i duur le het heel lang voor hy aan het werk i ging Op zichzelf beschouwd is luiheid niet j zoo byzonder Ik geloof zelfs dat er onder hen die dit lezen ook wel een enkele is die aan luiheid zou willen toegeven maar op het juiste oogenblik door vader of moeder er aan wordt herinnerd aan het werk te gaan Oplossing volgend nummer Oplossingen inzenden aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Maar de baron maakte het wel heel erg zóó erg dat hjj er zelfs nog tegen opzag om tegen Kerstmis een Kerstboom uit te ONTSPANNING VOOR IEDEREEN Ons prijsraadsel van vorige week heeft weer een groot aantal oploismgen gebracht waardoor ook thans weer by loting moest worden 1 uitgemaakt wie dg prijs zou krijgen De oplossing was als volgt DE APPEL VALT NIET VEB VAN MN STAM De pry een bon van ƒ 1 50 te beeteden bij één der in dit blad adverteerende firma s viel ten deel aan den heer F TAK Vrouwensteeg 29 EEN NIEUWE PUZZLE A Ook thans stellen wy weer beschikbaar een prijs van ƒ 1 C0 te besteden WJ een der in dit blad adverteerende firma a Oplossingen vóÓr Woenadaf a s aan het reau M r1ct SI Accountantskantoor W T J ABBEMA LID NEDERLANDSen INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS GOUDA CRABETHSTRAAT 61 y Administratieve Controle SPREEKUREN DINSDAG 7 UUB N M DONDERDAG 10 12 UÜB V M Loterij lOO jarig bestaan Isr Weeshuis te Rotterdam De uiterste termijn van treickin s met i dvin J van den Minister van Justitie nader vastKesteM op 1 October 1934 Goudïi Telefoon 3376 Hun die dcb te vergooan van ik P i i iTen l t tnptn SS in SeU Withuis te Rotteidam Coolsinsrel lila U m LU 4 DE NIEUWE CHEVROLET 1954 MET ONGELOOFLIJKE VERBETERINGEN tJBoen ifmeuu veï taade ifki fxen VORDT ELK OOGENBLIK VERVACHT M OTO RS LIDO I STEENLAND is mijn Baldcer Want de prijzen zijn t laagst de kwaliteit t hoogst Afgehaald Thuisbe orgd WELKBEOOD 1 18 WITBROOD 18 15 TAP WEBUOOD 12 14 KRENTENBROOD 25 30 EXTRA FI IN KRENTENBROOD 45 50 C DETJES 2 21 DUITRCHE HOT T EN 3 LUXE BROODJKS 4 4 nFsrnuiT dl ituksi 9 10 PRENTSCHE STOETEN 16 18 Goed 2c nild met roziinen Vanaf heden de echte Weibnaphtstollen en Tulbanden Voor de nataande feestdagen groote lOrteeriotf klein Luxe brood Dagelijks versch voorhanden Turfmarkt 56 SIBBES HMGSTRAAT 7 heeft voor de koude Wollen Ofldergoedereu voor Hetren Dames en Kinderen in alle soorten en niut n U eet toch ook STEENLAND S BROOD De fijnste Dessertkoffie slechts 80 et p pond Betere kwaliteit bestaat er niet Wi betalen den hoogeten pp s voor ledige veten zoowel houten als Uzeren G V LEBUWEN TUmSTRAAT 81 TEL 2876 Kuiperij en opslag r begin Krugerlpim b d Kamemelksioot Voor betere waar naar Schuttelaar Telef 3251 3307 3522 Wie lün onaet wil vermoeien Moet In dit Uad steeds adverteeren