Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

KOUX XOODm OESSING OPBELLEN I TELEPH 2404 Uitbetaling OuderdoinBrente en Rijkaverzekerlngsbank De Directeur van het Postkantoor verzoekt ona het volgende onder de aandacht te brengen Aan de rentetrekkers van Maandag 25 December zal Woensdag 27 December en aan die van Dinsdag 26 December zal Donderdag 28 December worden uitbetaald op de daarvoor vastgestelde uren De uitbetalingen vorenbedoeld van Maandag 1 Januari 1934 zullen Dmsdag 2 Januari op dezelfde uren als gewoonlijk plaats vinden Op Maandag 25 December op Dinsdag 26 December 1933 en op Maandag 1 Januati 1934 is het Postkantoor voor uitbetalingen Rijks verzekeringsbank uitkeenngen ongevallen gesloten Deze zullen op de daarop volgende dagen der dan loopende week geschieden Het bouwen van een woonhuis aan den Bodegraafschen Straatweg Uitslag van de htor den architect P D Stuurman te Waddinxveen gehouden aanbesteding voor het bouwen van een woonhuis te Waddinxveen voor den WelLd Zeergel Heer J M Buwalda te Gouda opWoensdag 13 December 1933 Gebr Huijsman te Stolwijk ƒ 14648 J Valk te Gouda 14680 Gebrs Kok te Gouda 14746 S Mulder te Bodegraven 14874 L J V Dissel te Bodegraten 15000 S J V Vliet te Waddinxveen 15100 L C Verzijden te Waddinxveen 15144 Gebr de Bruyn te Ammerstol 16619 Fr Vink Zn te Moordrecht 15636 Jac Sekeris te Waddmxveen 15984 C Tol te Waddinxveen 15995 C Middelkoop te Gouda 18671 Het werk ia aan den laagsten inschrijver gegund Ontheffing van de WinkeUluitingswet Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op grond van het bepaalde by artikel 9 6e lid der Winkelsluitingswet 1930 S 460 en in verband met het aanhouden van de vorst algeheele ontheffing van winkelsluiting wordt verleend pp Zondag 17 December 1933 van des v m 10 uur tot en met des n m 8 uur Coöperatieve Tentoonstelling Door de Coóp tóls Voordeel alhier zal in samenwerking met de Handelakamer te Rotterdam op Woensdag 20 Donderdag 21 en Vrijdag 22 December a s een groote Coöperatieve Tentoonstelling georganiseerd worden in de z al Kunstmin Boelekade Muzikale Kring Réunie Concert door Andriea Boodenburg Felix de Nobel piano Ueze l eiue itiLiccw m uucu zich op UitLtmende wyie met uii cunoerc by üe Gouü scne muzietUieincDDerü gciiitiouucetjid en laieii mer uen oeaiön iiiUiuA at iitei Uüiuej spel staat muzin aiil en tei nmbcn oy noog peiï en hun aamenspei getuigt vdji mtense üoroereiuiug en aooruruigun m de bedoeüugen der Componisten ïiAsi Icori en i onuig programma met overieg sami ngtsieid uat benaive door net aanuacaCig geuoor ook door de Muzikale Krmg wel op prijB zal ziyn gesteiu omüat zoowel wemen vaji de grooten ler classici ais der mouemen zyn uitgevoerd tiei spel van den knappen en nog jeugdigen violist Anane Kouttenuutg dat reeOB alom in den lande de aa dacm getrokken heelt kenmerkt zich door concentfa tie muziicaliteit en technische verzorguneid en by den uitnemenden pianist Felix de Nobel bleek de pian9 party in veilige handen Begonnen werd met een Sonate ¥ 001 viool en plano van den Italiaan A Vivaidi 1680 1743 een tydgenoot van Bach een gemakkelyk aanhoorend harmonieus werk dat in den tegenwoordigen tijd met veel meer te zeggen heeft maar intereaaant en knap geconcipieerd is en hét aanhooren nog alleszins wawtl Het was goed gezien hier 9P een werk van Bach 1685 1750 te laten Na de pauze geheel andere klanken Maurice Ravel geb 1875 wiens Sonate voor viool en piano gespeeld werd naar het ons oorkomt en van zijn werken waarin hü het meest modem voor den dag komt treffend door zelstandi vrfle rythmlek waarin ona vooral trof het uitbundige middenyedeelta aangeduid als Blues n soort viool Bloemenmagazi n Th ia Oo8thav n 16 Tel 2659 U slaagt In alia opz chtan Anton Coops DROGIST WIJDSTRAAT 31 Formaminttabietten Keelpijntabletten Panflavintabisttèn Vóór Kerstmis nog een nieuwe Mantel en Japon Spotprijzen Voor prima Anthraciet Eierkolen Kachelkolen Gascokes Bruinkoolbriketten Brechcokes voor Centrale Verwarmingen enz De N V Vereenigde Brandstoffenhandel 4 v h S D BOON Fa P DE VROEDT ALLEEN VERKOOP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WILLEM SCHULD Kantoor Turfsingel 5 Telefoon 2351 Bestelkantoor Krugerlaan 39 Tel 2523 üedipl Pedicure Schoenhandel WIJDSTRAAT 19 GOUDA Schuttelaar de Koffiefirma Goede kwaliteit 23 ii 30 et p p Prima 35 en 40 et p p M i Java melange 50 cent per pond tarije exira Jaïakollie 60 en 70 et p p Voor betere waar naar Schuttelaar 3222 3307 Telefoon 3251 824A Mux ObuuL U wenscht maximum waarde voor minimuil kosten Met de Philips 834a een 2 krings Super Inductie toestel voor een bescheiden bedrag een reelj van stations een krachtig geluid en een glal zuiver timbre U heeft een luidspreker Philips 824a bezit hetzelfde binnenwerk als i 834a doch heeft geen ingebouwden luidsprekei U wilt ook muziek als de zenders zwijgen De Philips 874a combineert radio en gramofooi in een sierlijk klein meubel U houdt niet van afstemmen De Philips 634a met vier krings Super Inductie heeft een vernuftige micrometerschaal die af stemmen vervangt door kiezen Electorschakelaai Toonfilter Fading compensatie Heel Europa onde Uw dak ook zv akke zenders komen door o behoorlijke sterkte I U wenscht het beste waartoe de techniek o dit oogenblik in staat is Kiest dan den majestueuren 636a Aulomoliicl anti fading systeem Geluidlooze afstemming Electorschakelaar Micrometerschaal Hoooi bereikbare selectiviteit Speciaal voor dit do gebouwde uiterst gevoelige luidspreker PHILIPS D hiarboverTvermelds prijzen zijn zonderj de komende Omzet en Weeldebelasting NUTSSPAARBANK TE GOUDA OOSTHAVEN 12 Voor inieg en terugbetaling van gelden zal de Nutsspaarbank GESLOTEN zijn van Donderdag 21 December tot en met Zaterdag 30 December Itt33 Het Bestuur Voor t Kerstfeest naar STOETHGS GIEOEIENST EIEENTE SPAAEBANK Behalve voor spoedgevallen en giroposten zullen wejfen bijachifl tat an rente de diensten GESI OTEN z n op 27 28 29 en 30 DECEMBER De Feestdagen naderen Pestel vroegtlldlg Uw Bpandstoffffen bl Gebr v Bruinessen TGLEF 2S13 VROUWENSTEEG 25 GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 16 DEC 1933 DERDE BLAD ber j l vastgestelde verordening tot wijziging der Winkelsluitmgsverordening voorzooveel betreft de Zcmdagen voor 25 December en 1 Januari niet door Zijne Excellentie aam de Kroon ter goedkeuring kan worden voorgedragen omdat de plaatsel ke omstandigheden niet van zoodanigen byzonderen aard zyn dat van de wettelijke regeling moet worden afgeweken Markt en waaggeld voor de we gbnig op de VeCtnarkt l e commissie van bijstaim m het beheeLvan het Marktwezen heeft by schryven van 19 October j l voorgesteld de verordening u t heffing van waaggelden aan te vullen met taneven voor het gebruik maken van de weegbrug op het veemarktterrein Deze tarieven zyn ter bevordering van eei druk gebruik der brug zoodanig gekozen dat Ze niet uitgaan boven die in naburige gemeenten geheven Zy stellen den Raad voor tot vaststelling van de bedoelde tarieven te besluiten Voorts heeft In B en W het tanef voorde huur van varkenshokken en biggenbakken reeds meerdere malen een punt van beApreking uit raaakt Als resultaat daarvanzyn zy tot de conclusie gekomen dat ojn in verband met den grooten achteruitgagngvan den varkenshandel het wenschelijk isdit te verlagen en wel voqr een hok vanf 0 25 op ƒ 0 10 en voor een hok van ƒ 0 30op ƒ 0 15 per marktdag respectievelijk van ƒ 12 50 op ƒ 5 en van ƒ 16 op ƒ 7 60 per iaw STADSNIEUWS De winter brengt óók Slipgevaarl GOUDA 16 December 1933 i Verhaal penaioenbüdragen Intrekking van het Kortingsbealuit 1932 B en W schrijven aan den Raad Zooais de Kaad bekend is werd by raadaI besluit van 9 Mei 1932 het üortingabealuit 1932 bepaald dat op de bezoldiging van het gemeentepersoneel gedurende het tijdvak 1 Mei 1932 1 Mei 1935 een korting zou worden toegepast van 5 voor de ongehuwden 2 H A van de eerste ƒ 1000 en 5 van de rest voor de gehuwden met minder dan 4 kmderen en 2Mi van de eerste ƒ 1500 en 5 o van de rest voor de gehuwden met 4 of meer kinderen By raadsbesluit van 4 September 193 werden deze percentages tot 10 voor de ongehuwden en 61 en 9 voor de gehuwden verhoogd Het laat zich aanzien dat deze tydelyke kortingen te eemger tjjd in een korting i vasten vorm zullen moeten worden omgezet Het IS daarom dat wü in aanmerking nemende de aandrang die nu reeds herhaaldelijk door het ryk op gemeentebesturen wordt uitgeoefend tot vernaai van pensioensbijdragen en gelet op hetgeen de Staatscommissie Schouten in haar rapport van 17 November 1933 op dit punt aan de regeering in overweging geeft meenen dat de tijd gekomen is de tot dusverre tydelyke kortingen om te zetten in volledig verhaal van pensioensby dragen De centrale commissie voor georganiseerd overleg over ambtenaren en werkliedenaangelegenheden en voor het politiepersoneel hebben m een gecombineerde vergadering gunstig ten opzichte van het bovenstaande geadviseerd haar advies ligt ter inzage Ten slotte deelen wy U nog mede dat het in ons voornemen ligt op korten termyn een herziemng te bewerkstelhgen vun het Salarisbesiuit 1929 en van het Loonbesluit 1929 Wy stellen U voor overeenkomstig het bovenstaande te besluiten Uit het ontwerpbesluit blykt verder dat wy op het personeel zonder pensioensgrondalag m het algemeen de tydelijken en lossen een korting wenschen te zien toegepast van 8 c oor gehuwden en 10 c voof de ongehuwden hetgeen overeenkomt met de tfians geldende korting Voorts hebben wy er aan toegevoegd een bepaling betreffende de korting op de wachtgelden die overeenkomt met die in art 6a van het Kortingsbesluit 1932 Emdelyk vestigen wy er nog uw aandacht op dat de heffing der pensioensbijdragen ook geldt voor den burgemeester den secretaris den gemeente ontvanger de ambtenaren van den burgerlijken stand en den commis aria van politie Deze bijdragen zullen wat de burgemeester de secretaris de ontvanger en de ambtenaren van den burgerlijken stand betreft in de plaats treden van de thans re op hun salarissen toegepaste korting Voor den comnüssaris van politie is dit niet het geval in verband waarmede wij U voorstellen aan H M de Koningin te verzoeken Haar besluit van 6 Augustus 1932 no 49 houdende regeling van de tijdelijke korting op het salaris van den commissaris van politie 2Mi van de eerste ƒ 1000 en 5 van de rest met ingang van 1 Januari 1934 in te trekken bruu ike btuurwendingen of snelheidsvermeerderingen resp verminderingen tydeiLs het slippen geen gas geven doch de frictie mtrappen niet remmen en het hoofd koel houden De donkere dagen uaar zitten we nu midden in En daarlilt Ook fietalantaarna verblinden Tot besluit van dit praatje voor automobilisten wijzen wy nog even op de vaak verblindende rywiellantaams Een fietslamp behoort naar beneden gericht te worden de lichtbundel moet het wegdek op circa 15 meter voor de fiets snyden Een te hoog gerichte fietslantaam verblindt vaak nog erger dan een outolamp omdat het lichr zoo heen en weer zwaait En de wielrydcr heeft er op die manier nagenoeg geen profijt van De winter moge lang duren aU men er voor zit in elk geval brengt elke dai ons dichter bü de lente Door veilig te ryaim met een veiligen wagen verhoogt gij uw kansen aanmerkelijk om die lente bij te wonen Veiligheid kost geen tijd Kün uurS iJB op de wegen Oe ÜBten der natuur Het klinkt vreemd maar we zijn eigenlijk nog altüd bezig met den zomer Met dé liquidatie van den zomer wel te veritaanl Want nadat we eerst maandenlang hebben kunnen gemeten van de schoonheid rin het bosch mochten we daarna gedurende eemge weken de bladerenpracht van dichtby bekyken n l toen die over de wegen DJt spreid was in den vorm van een slipperig laagje afval We hebben ons dus al een beetje kunnen gewennen aan alipmanoeuvres en dat is maar goed ook want het wordt nu in deze t iden nog een haartje erger De Hollander die van huis uit voorEichtig IS en zich niet op één nachts ija waagt wordt met zün auto wel gedwongen om over één uurs ijs te rijden in den vorm van ijzel op de wegen Ib Uw auto in orde Al deze listen der natuur moeten gecoupeerd worden aldus schrijft ons de A N W B Toeristenbond voor Nederland in de eerste plaats door voorzichtig te rijden en op slipperige wegen staat dat gelük met langzaam en verder ook door de auto duchtig na te zien Gladde banden zijn ongeschikt voor het donkere seizoen de prijlen zijn nu zoo laag dat vernieuwing voor zeer velen mogelijk is Ongelijkmatig aangrypende remmen zyn thans ook al extra gevaarlijk terwijl de wagen voorts prima moet sporen Het is dus zaak dit terdege te laten nazien Onbetrouwbare remmen zyn absoluut ontoelaatbaar zoo noodig moet du3 fi v de remvoering vernieuwd worden OpvDii fifa£sr £¥ Gij foait ds Ilim benauwt U maar n mser Wacht niat morgan kunt Ge reeds en bronchltli t pakken hebben Neem vandaag nog Akker i Abdijsiroop overbekend door haar eigenschappen taaie slijm op te tossen en om hoest 1 genezen Ze werkt reeds na den eersten 4epel en vannacht kan dan Uw sloop rusHg en verkwikkend zijn londer benauwdheden Abdijslroop woelt de slijm los en stopt den hoest Uw odemhalingsorganen vinden hun veerkracht teruo Het werkzaamste geneesmiddel biji Ho Orhp OnHKhlUe Adhm IMOP Ëen nieuwe prijscourant van J C den Boer Win In de courant van heden vinden onze l zera ea8en bijgelegd de heden verschenen nieuwe prijscourant van den heer J C den Boer m fijne vleoschwaren en deUcateasen Groenendaal alhier waaraan wij verzoekeai goede aandacht te willen ackanken De Openbare UeaxaaL Den laatsten tyd ia mt ermttlen gezegd dat velen hun smaak beü rven door het Itzen van romannetjes waann alles draa t om een omverKelyke sexeverhouding I zyn voetbalhethebbera wier voetbailiefhcb bery alleen e n kyksport is van den Zondagmiddag Zoo zyn er Uefde vereerders voor wie de roman het terrein van de kykbport 18 om te zien of ze elkaar krygen en vooral om mee te maken door welKe emotjoneele verwikkelingen dit heengaat Hiermee is met gezegd dat een boek waarin deze belangrijke varbouding een rol bpeelt beter ongelezen blyft Het kan vaak verhelderend werken Toch is het goed vooral ook aandacht te schenken aan het breed terrein dat de menschelyke geest daarnaast beslaat Dat beteekent ontwikkeling terwijl men leert zijn aandacht te bepalen In dit verband maken wij opmerkzaam op dt wetenBchappelijke boeken van d leeszaal die heden in een advertentie in het bizonder die van techmschen aard vermeldt De Winkelsluitingswet B en W deelen de Baad mede dat de Mimster van Economisdhe Zaken bü schrijven v n 7 December j l heeft bericht dat de in de raadsvergadering van 29 Novem ïoeh is men hiermede nqg niet klaar Het slipspook wordt daarmede wel minder gevaarlijk maar toch niet onachadeiyk Wie een bocht iets te inel neemt wie een beetje te bruusk gas geeft of wie op een tonronden weg plotseling remt zal desondanks de eigenaardige slipbewegingen voelen beginnen welke den wagen kenmerken wanneer hy op zün eigen houtje vooruit wil En heel veel rijders worden door een beginnenden slip als het ware lamgeslagen Een panische hilk maakt zich van hen meester doet hen van alles uithalen behalve natuurlijk dp manoeuvre die het slippen kan herstellen Daarom is het zoo noodzakelijk dat men zich eenii gaat oefenen in het slippen Overal zyn wel beduchte stukjes weg te vinden dif na een buitje vet als modder worden nan moet men erop uitgaan en op een verlaten weg opzettelijk gaan slippen ïliet te bard naturlijk maar toch ook weer niet zonder een beetje persoonlijken moed En waiïneer men zich dan een rustig oefent aan de hand van bijgaande instructies zal men het slippen voor een groot deel leeren beheerflchen En wanneer iemand weet dat hij de slip situatie aankan welnu dan heeft hö de overwinning al voor fiO pCt behaald Veilig shppen Gesprongen handen PUROL poos 30 mr c Oct Bij Apof h en Drogi sten Aanvulling Ambtenarenreglement Bij circulaire van 24 October 1938 G S no 67 Provmciaal Blad no 80 hebben de Gedepuieerde Staten der provincie ZuidHolland aan de gemeentebesturen m die provincie verzocht te bevorderen dat voor het gemeentepereoneel dezelfde bepalingen zullen gelden als by Koninklyk beslu t zijn 22 Mei 1933 voor het rykaperaoneel zyn vastgesteld Deze bepéingen bevatten verboden van het dragen van niet vanwege het rijk voorgeschreven of toegestane onderBcheidingsteekenen en uniformkleedingstukken en van het biyk geven van politieke gezindheid door het uiterlyk der ambtswoning terwijl z j de mogelykheid van eervol ontslag openen op grond van revolutionaire gezindheid en van het lidmaatschap van of het steun verleento aan een vereenigmg welke naar het oordrfü der regeering een behoorlijke plichtsvervullmg kan in gevaör brengen of schaden B en W hadden intusschen de noodzakelykheid van dergelyke bepalingen reeds overwogen en achten het dan ook hun plicht aan dit verzoek te voldoen Zü stellen den Raad voor aldus te besluiten Voorziening in de vacature achool 4 In de Raadsvergadering van 23 October 1933 werd overeenkomstig zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P S Dauvellier als onderwijzer aan de o 1 school no 4 Ter voorziening in deze vacature dragen B en W voor een benoeming als onderwijzer aan bovengenoemde school voor den hoer H C German thafts hoofd der o 1 school 6 Zooais bekend is komt de heer German met ingang van 1 Jahuari a s op wachtgeld wegens opheffing zijner school Deze voordracht geschiedt dan ook met zijn instemming terwijl ook de inspecteur van het Lager Ondeijsfijfl zich er volkomen mede kan vateenigen i dus ook al een kunst Wanne rr men voelt dat de wagen van achteren naar recht i wegglijden ga t dan draait men het stuur ook naar rechts dus met den slip mee nooit er tegen ml Wat men dan verder doet staat naast bijgaand schetsje vermeld Kn wanneer het bl kt i at na de stuurwending naar rechts de wagen nu den anderen kant uit gaat slippen dus met de achterzijde naar link s uitwijkt dan draait men het stuur ook weer naar links dus wederom met den slip mee Dikwijls moet men een ietwat zigzaggende beweging volvoeren die uit verschillende slip correcties bestaat alvorens de wagen weer in het veilige spoor teruggedrongen is Wanneer het slippen nu bij groote snelheid gebeurt dan worden de diverse krachten zoo groot dat ongelukken toch niet kunnen uitblijven Hetzelfde is het geval op een zeer smallen weg waar men al heel gauw een boom raakt of in botsing komt met uit tegengestelde richting nadp rend verkeer Het allerergste treedt echter op wanneer men tegen den = lip instuurt Zooals uit bijgaande schetsjes die ons door den A N W B Toeristenbond voor Nederland werden toegezonden blijkt zal de wagen in dit geval om zijn eigen as gaan toUenl Men weet in den letterlyken zin des woordt niet waar men blvjft en de ernstigste botsingen zijn hle an helaas vaak het gevolg Maar ook bier telt de gewaarschuwde dubbel dus voorzichtig ryden geen BINNENLAND Mr ter Pelkwvik bursemeester van Utrecht Thm cretaria van Ueii H M UberMl gtoriënleerd Naar het Corr Bureau bmnenkort de benoeming te verwachte va mr dr G A W ter Pelkwgk secretan var de gemeente Miravenhage tot burgemeester van Utrecht D heer Ter Pelkwók 61 jaar rd geboren t El t op 29 Maart H82 deed emdexamen aan het Haagse gymn lum en promoveerde te Leiden tot dotlor in de rechtawetenachappen op 31 Jun IXn In Uiden werkte h al student ondor imloed van prof dr Drucker veel in het Votohnia Te zamen met later prof Rje l naii hH het Inittatief voor de opncll W van de openbare leosiaal U Leiden Na I 1 08 mirkiaam te ïijn geweest aan het Oratraal Bure voor de Statistiek te Den ter Op 15 Maart 1920 werd hy benoemd tot gemeente secretaris NlEl WJAAttl934 Over 14 dagen is het Oudejaarsdag en wordt daannede de loopenden jaarkring afgesloten Het Nieuwejaar staat weer vooi de deur Wij handhaven het gebruik om op den Nieuwaarsdag door middel van ons blad gelukwenschen aan vrienden bekenden en zakenrelaties te kunnen richten Evenals vorige jaren hebben wij een speciaal tarief voor NltU jAAHSMENSCHEN Wij berekenen deze 1 5 regels f 0 50 elke gewone regel irieer f 0 10 Gaarne wachten wij de opgaven daarvan aan ons Bureau Markt 31 tot aan Woensdag 28 Oec a s Met het oog op de korte werkweek gaat het Nieuwjaarsnummer op 29 Dec ter perse Aan de Haagsche secretarie heeft dir i Ter Pelkwyk aanvankelijk gewerkt in nauw contact met burgemeester Van Kamebeek I die hem als secretans by verschiUeiide commiasien betrok m n de tramcommiasie welI ke onder voorzitterschap van mgr dr NoI lens na de staking van 1914 werd IngesteM en bij het eerste gcheidsgerecbt van de tram waarvan mr Ter Pelkwyk voorzitter was j Zeer byzondere werkzaamheden waien mr Ter Pelkwyk toevertrouwd in de oart logsjaren by het nemen van maatregeUn toen te Den Haag de rust vaak werd verstoord Kort na het optreden van mr Patyn als burgemeester in de moeilijk Novemberdagen van 1918 was hy actief werkzaam voor de huldigingftbetooging voor de Koningin op het Mallend Toen de soldtttLn bet koninklyk rtjtuig voorttrokken sprontï mr Ten Pelkwflk op d n bok en nam de leiding van den verderen rit Naar aanlei HaUg iVrommies redacteur aan de ge i ding van tf f T n vlln h dt retarie te Arnhem promoveerde betrokken bij het ï kS benoemd tot hoofdcommies in algemee ii dieMt ter cretarie van Den Haaj Jaar later tot referendaris Als zooda M e heel Tet Pelkwijk o m werk m al kabtMlHlHf tan den burgemeee groote feesten o a in 1928 ter eere an het züverfl jubtleom van de Koningin de meerderjarigheid vta Prinses Juliana van het vijfügjarig burgerschap van Koningin Willem van Onaj