Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

Gouda Aan de Gr Jan van Nassauschool uitgaande van de Gereformeerd Gemeente kan per 1 JAN UARl 1934 geplaatst worden een Kweekeling met Acte Het hoofd der school J H DEN BOER 48 Fluweelensingel is geslaagd het beoogde resultaat het bestijgen van den top van de Kilimandajaro te bereiken De film toont ona verschillende episoden van de tocht Het aanwerven en het onderzoek der koelies opnamen van de reis zelf foto s van feeaten van negerstammen welke onderweg worden gepasseerd en vooral veel foto s van de dierenwereld van Centraai Mrika Groote kudden olifanten giraffen oes en zebra s zien we trekken door de eindeloüze vlakten en door met Jicht bosch begroeide ravijnen Leeuwen en neushoorns ontbreken evenmin op liet appelr terwijl ook at n het kleinere gedierte aandacht ia geschoiiken slangen apen i tc Voor liefhebbers van reisbeschrij vingen en reisverhalen ia er atellig ook morgenochtend in de Schouwburgbioscoop weer veel te genieten Aan de hoofdfilm gaat vooraf een intet es9ante kleinere rolprent over dieren planten en menschen in Indië infuia in ater i wee p ogiainma s we zuiltn onze weiCKtyK cjie nimbescnryMny ditmaal om byzunaOie reden beginnen met de vermelding van het voorprogramma inalia iheater draait namelyK deze eek twee verschillende prograöima s wat de huoldfuni oetieit De by tiims echter blijven dezellde 6e be staan uit zeer interessaaite journaals In het buiteniandsche zien ufc b m staaltjes van ademoehemehde vliegt uaaghalzery en Polygoon brengj minister verschuur met een bogende rede en lemoiu attaties met een nieuwe paracnute De tweeacter Jalousie per taxi met twee bekende RomieKen wier namen ons echter ontscnoten zijn bezorgt de bezoekers iachatuipen Gedrag onvoldoende met Anny Ondra De hoofdfilm Gedrag onvoldoende met Ar ny Ondra in de ho oidrol welke gisteren UiOöide en van Maandag tot n met Woensdag vertoond zal worden is een van dckoatelijkate comedie a die wij zagen Voortretfeiyk kwyt Anny Ondra zich hier weer van het moeiiyke emplooi van viuuwelyke komiek hetwelk slechts voor enkelen is weggelegd Het is een film dig tintelt van humor en vrooiykheid en die is opgtbouwd uit én reeks komische situaties pe cülmi iiatiepunten zyn wel het verschynén van deh nieuwen leeraar en de opvoeriiig van Helene van Troje by een schoolfeest Menschen achter tralies Heden en Zondag draait als hoofdfilm Menach achter tralies met Heinrich 3eorge Paul Morgan en Oustav Diesel Het is een zeer spannende film üe het leven in een Amerikaansche gevangenis in felle kleuren schetst Zij toont ons duidelyk dat daar onmenscheiyke toestanden heerschen en demonstreert het leven van begraven hoop en gestorven verwachtingen daarbinnen tot het oproer losbreekt en het geheele gebouw tot een ziedende krater wordt van i i tStocIit on protest 7 Beji VoortAffëlyke realistische film Volgende week komt u Befehl Hérr Unteroffizier met Ralph Arthur Koberts Réunie Bioscoop Cavalcade In de Réunie Bioscoop draait deze week Cavalcade een der indrukwekkendste films die Fox film Corp leverde Onder de bezielende leiding van den regisseur J rank lioyd ia hier een meesterwerk tof stand gekomen dat door haar soberheid ontroert en verbaasd deet staan over den meeatér die zoo n massaregie ter hand nam en zoo volmaakt volbracht Wie Cavalcade aanschouwt ziet het leven zooals men dat in al zijn raadselen steeds voort ziet schryden Cavalcade is de geschiedenis van de Londenache familie Marryot Dit gezin maar hoeveel andere gezinnen hadden het ook kunnen zyn viert oudejaarsavond in het jaar 1900 De nieuwe eeuw breekt aan Wat zal het jaatl Ol brengen Den volgenden dag begint de ellende reeds De vader moet naar Transvaal in den oorlog tegen de boeren Nauwelijks is hy gelukkig zonder letsel uit den stryd thuis gekomen of nieuwe ellende volgt Zijn oudste zoon gaat op de huwelijksreis op de groote zeestoomer de Titanic Wie herinnert zioh niet het KALPSCROQUETTEN 15 et per stuk A J OPSTBLTEN Teleph 3082 DAME tegen gestoffeerde Kamers als Zit en Slaapkamer met pension Brieven met prijsopgave onder no 4837 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda hen dag dienstbode GEVRAAGD door JVIevr DEN HOED Kattensingel 44b hoek Van Swietenstraat GEVRAAGD nette DIENSTBODE voer dag en nacht kunnende kok strekt tot aanbeveling Aalimelding Maandag a s tu schto 7 8 uur LUNCHROOM VICTCHIU Markt 60 Göuda bovenhuis TE HUUR ƒ 6 per week FLINKE RUIMTE GROOTE TUIK zeer geriefelijk ingericht 4 kameia keuken en zoldei Te bevragen CONSTANTUN HUYGENSKADE Z Z 64 Ker$fkran$en t fondanlkransi Hul Choo fondantkranai s Chpe muaoalkranalaa to et p ar t pond txira ohgoal krana tS ol par U on Sehulm karatbo omart 10 ol per ens Cheo karatboomartlk Inalan nlel 2 0 gt ona Choo aohulmkranaen Sohulmartikalan Choc alaokr ana4 v eeris cl Cheool reuzenkranaen 2 voer 16 ol Choo keratboomllg in atan vaA 7J B6 cl Boterkerstkranscn f Naluurbolaf Amande tpn Bloem Suikar en Blertn beier dan hel niet HAVERMOUT HeOe De voortdurende belangstelling voor êe ramen der etalages van Esders Kleedingsmagazijnen aan den Middensteiger te Rotterdam waarin de bekroonde inzendmgen op haar prijsvraag zijn geëxposeerd Jaz2 Êmïpö met pratlinge c dens voor oofen die op den conventioneelwi stjjl ingesteld 3i3 i ïioif wat vtéeind aaïidoend ook het deal iperpetii i¥n inobil4 vwfmoehtzeer te boeien De violist heeft het zich ook met ie keur van dit wer g enitins gemakkeiijk gemaakt en de pié no partü die ten eeneu rci ie rci ieibiwE dliir Jjehi is stelt mede hooge technische eiachen den heer de Nobel alle hulde voor zgn spel Tot slot Rumanische Tanzweisen v Eelar Bartok geb 1881 den Hongaar schen moderne die zich voor de Hongaar 4 e iiB ¥i pikBkitp tf l ore zoo buitengewoon ct iiei stó yk JieqjEj genia aJ t n Componiat van 3i j hiinbaar groote begaafdh die heel f at éi èöfè iieëit brf beide concertge v H fth Jh V rtollOTife dit num fn eeiia t EE een eiat htto H Junk van hun 111Uzi al 0 9 fdi d 4 g1 g A Vuoi 4en if fff X wien wij ToeiBiWé waïirdeennir vÓdr hs iT wetk in ïi et Beföng v h l utfflÖie niWziekleven ti wengeh i5 ö j ftv0ita h uitjr sproken succes g TiK ï j constateerd dient dat de keuze vïin éxacutanten by den kriag in vertrouwde handej ia het tweede concert wordt gegeven op 1 Maart 1934 door het uitnemende HartveltKwartat De wetenschappeliike controle rt T OOUDA van Mevr D ir H J dd Wijl bp öns bedrijf I voor U een waarborg voor de cnberispelijke behan Jeling van Üw jf wosch M i bo en en bezorgen in ertftelodogen zonder V extra kotten DE GOUDSCHE STOOMBLEEKERU Schou w b u rgbiüscoop Jubileumgala voorstelling Gisterayond vierde de Schouwburgbioacoop under groote belangatelling haar 7 jarig jubileum De directie had v or een excellent programma gezorgd eèn prögramma zooals wy tot op heden ngjf aiet hadden gêrien Het voorprogramma was ditmaaV buitengewoon verzorgd Het OrionProfÜti nieuwsbracht ona de laatste nieuwtjes terwijl een allervoortreffelykate teekenfilm KoningNeptunua terecht de aanwezigen in verrukking bracht v or dit wonder van filmteekenkunst Zelden zagen v ij een zoo inalle opzichten geslaagde teekenfilm Degfoote attra iiti JMfl il l de toespraak welke de m ii nüKIt witte doefe tot Jietpubliek hield Daarna kwa p het variété Wü aarzelen niet te verklaipen dat dit van de bovenste plank was Ifireerst kwarti J ieKoo man welbek van de radio idle ééüge liedjes zong jltórmee zfl veel succee oogstte Daarna K é Speenhoff Jr met echtgenoote Diena inreden werd een groot succes SpeenhoflÉfcnior heeft iich in den loop der jaren ontwikkeld tot een kleinkunatartist van den eersten rang Zijn liedjes oogstten een uitbundig applaus Gaarne jjullep wti hem en z Jn charmante ega nog l rhaaldMJJk in f jidft zien optreden Een waardig ïoofl vflii eèn grooten vadtt De 4 Keath accordeon artlsten welkeïich hierop depten hooren konden moeliyk anders meer stfCjcea krUgen dan hii h n optrejien in de Si uwburgbioscoop Tot twee aaj tofti veirden z i o enthousiast handgeklap teruggeroepen wat gezien hun ar ti8ti JCe Htii öek volkoim n vptriiend was Het hoofdnutmner Walzerkrieg was voor dezen avond goed gekozen vroolijk humoristisch soms wel eens een beetje onsamenhangend en onwaarschijnlyk Toch alle tesamen een film waarmee mea zich kostelyk amuseert ZU geeft ona den stryd tiisschen twee koningen van de wals Joseph Danner en Johann Strauss die elkaar dp scherpste concurrentie aandoen maar uiteindelijk als broeders vereenigd te voorschüii komen Renate Muller en Willy Fritadh I aul Hörbiger en Adolif Wohlbrück vervulden de hoofdrollen Zy deden het als steeds voortreffel k zoodat de aanwezigen zich lniitengèwoon vermaakten Het bal tot slet van den gala avond was druk bez t Behalvé voor een jazz band had de directie gezorgd voor talrijke attracties dié è feestvreugde hoog deden oplaaien En Speehhoff Jr en Jopie Koopmanfi en niet te v geten de harmonica artisten zorgden er voor dat de stemming er tot het laatste montfE inbleef zoodat het al heel diep in den nacht was toen de laatste feestvierders de Socfétéit Ohs Genoegen verlieten 5 en ge agÜffee ti rtèt efen 4eet byaonder orogramma waarvan men trouwens ook de volgende dagen nog zal kunnen genieten y i r Een ttitléna het l gèhoud Y lïerlotin voor het Bifl RjfcantwVO hraol iruim f Z op Zonda jmprgcn vo rgiel iD gIn het midden van Afrika nieyicoo heel yer van d eve naar Ijijt jIö Va te rg van dit werelddeel 4 Kiliniandsjaro De top erVan ilW 1 y n tte aeejpiegel gelegen is vpOTt syand piet een neeuwkleed bedekt en m t ié f y te erêï i en n vaak ïoof eeii öneMivstorm w e morgen in de Sch wburgMoacoop zal worden vertoond brenft ons in beeld taTereden van een éxpd elke eenige jaren geleden onder Igiding van Aridries A Pienaar werd uitgerust en er inderdaad in l©éL H®NIG S BOUiLLONBbOKJES thans 6 voor 6ROOT AMMERS De hardrijderij op de korte baan Gisteren ia te Groot Ammers een hardrydery gehouden voor mannen op de korte baan Er werd geraden op tyd De pdyzen waren 200 lOO 50 en 25 gulden De eerste prijs werd behaald door Molenaar 2e prys Terpatra uit Oldeboorn 3e prys Frfins uit Giethoorn en de 4e prijs döpr T de Jong uit Ouderkerk a d IJasel De Ie pryawinnaar reed de 180 Meter in 18 sec STOLWIJK Bondflwedatrijd Op de banen der IJsclub tolwyk werd Donderdag de bondawedatryd gehouden voor de IJsbond de Krimpenerwaard Aantal deelnemers 18 Ie prys ƒ 30 pi ƒ 10 van dep bond en medaille T de Jong te Ouderkerk a d IJasel 2e pr ƒ 20 P van Dyk Bergambacht 3e pr ƒ 10 N Kraayenbrink 4e pr ƒ 5 J de Vreugt Az beiden te Stolwyk Donderdagavond werd op de verlichte ijsbaan een ringrydery gehouden voor paren Aantal deelnemende paren 75 Ie prys ƒ 8 E Verdoold met den heer P Veraluys 2e pr ƒ 6 Mej Joh v d Heuvel met den heer W Speksnyder 3 pr ƒ 4 Mej J Woltman met den heer J Noorlander 4e pr ƒ 2 Mej D Kraaijenbrink met den heer G van Wijngaarden I achip dat op een ijsberg liep en met man en muia verging De jonge Marryot en zyn vrouw zij keerden nooit weer De groote oorlog breng nieuwe ellende vader en zoon moeten naar het Westelyk front De vader wordt gespaard de jonge levenslustige Joe vindt er den dood zooala zoovelen Het leven gaat voort Marryot en zyn vrouw die het liefste wat zij bezaten moeten missen worden Samen oud en herdenken wat het leven hen in die 32 jaren bracht Clive Brook en Diana Wynyard spelen hun rol magnifiek in dezej Jrukwekkende film die den toeschouwer Ilt ganache gebeuren doet beleven De beeld en die deze wonderfilm aan het oog doet voorbijgaan zullen niet nalaten zich in het geheugen en hethart vast te jrenten Naast deze buitengewone film draait een zwer verzorgd byprogramma Korte baanwedstryden voor Vrouwen lete bUzonders Maandag 18 Dec a s organiseert de afd Clouda van de Zuid Holl IJsvÖreeniging een hardrijdery op de korte baan voor vrouwen GEZOCHT door 1 Jan 2 groote Dit ia voor Gouda en omgeving wel een unieke wedstrijd die groote belangstelling verdient Tal van bekende rijdsters uit Frieaiand zijn hiervoor uitgenoodigd Wij verwyzen verder naar de betreffende advertentie in dit blad PREDIKBEURTEN Zondag 17 December GOUDA Remonstr Kerk XOiitu v m Ds H Cramer Luthersche Kerk 10 u v m Ds J Simon fioc De Réunie Ver van Vryz Herv 10 u v m Ds IJ van Dijk te Lekkorkerk Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m n 6Vii u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m eu 5H u n m LeeadienJBt Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 5i u n m Ds Croes Vrije Geref Gemeente 10 u v m en 6 u a m Leeetlieiisten Vrije Evangelisohe Gemeente 10 u v m en Broeder de Gruijl 20 Dec 6 u n m De lieer J M de Lange van Rotterdam 20 Dec 8 uur n m D i H C Leep i ö tiellezing en bidstond Ver Calvijn Turfmarkt 10 u v m Ds H Heemskerk BERKENWOUDE Ne l Herv Kerk 10 u v m Ds van Wijk BOSKOOP Ned H rv Kerk 10 u v m en 6 u n m Ui D Jacolw GOUDEEAK Ned Herv Kerk 9V4 u v m De lieer Monk 61i u n m Ds J G Woelderlnk van Ouderkerk a d IJssel HAASTRECHT Ned Herv Kerk 14 u n m Ds W de Voogd V d Straaten Geref Kerk 9H u T m on 6H u n m D Ërdman MOORDREOHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWIJK Ned Herv Kerk 9 u v m en 6H u n m Ps B J Kanis Evangelisatiegebouw lOH u v m en 8H u n m De heer C Wildiohut i ADVERTKNTIEN DANKBETUIGING Ondergeteekende betuigt hiermede mede namens z n kinderen zijn besten dank aan Dr J Bik en de Zusters van de Wükverpleging VQor de goede zorgen en de zorgvuldige behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van zün Echtganoote G VAN HOORN Nooth oven van Goorstraat 80 Eeo dienstbode GEVRAAGD i Zich aan te melden GOVWE 166 GEVRAAGD KANTOORBEDIEI OE aankomend Per 1 Jan 84 i Brieven onder no 4801 Bureau Goudsche Courant Markt 81 Gouda Ë i miniatuur wereldstad ia de zaAl Kunstmin Vanaf Woensdag a zal in de zaal Kunstmin van de tJoc Ons Genoegen de Miniatuur wereldstad te zien zijn een schepping van den heer T Huizinga te Veendam De heer A Huizinga een zoon van den man dje deze miniatuurstad maakte maakl met dit wonder van Huievlyt een rondreis coor ons land In iyi4 is de heer Huizinga om een verzetje te hebben aan deze stad begonnen na zijn eentoonigen werkdag op een fabriek tteleidelyk is het uitgegroeid tot een Ig M2 beslaande oppervlakte Alles leeft en beweegt in deze miniatuurstad door een eigeij Electrische Centrale Deze sprookjesatad behaalde de hoogste onderscheidingen op vele Huiavlyttentoonstellingen Nutflspaarbank VKlJ HUlS Voor inleg en terugbetaling van gelden zal de Nutsspaarbank van 21 Dec tot en met 30 Dec gesloten zijn Stor tings Girod ienat GemeentiSpaarbank Wegeija byachrijving van renten zullen de Gem Stortings Girpdienst en de Gemeente Spaarbank behalve i or giroposten gesloten zyn van 27 Dec tot en met 30 Dec a s Burgerii e etand GEBOREN 11 iTJto Alida d v R rP Neugebauer en M Memyn K tiendeweg 15 13 Dec Wijn dus Johannes Joseph z V J C van Vliet eh G van Reden Coomhertstraat 4 14 Dec Bemarda Maria Theodora d v F W Geurden en Th J M van Soeat Joubertatraat 193 Willem Frederik z v D Metselaar en E H de Jong Heerenatraat 82 Marie d v C L Schotel en M A Snijder Willens 89 JohannnEUrabeth v M de BruÜn en J E Teeuwen Jaagpad 49 16D ec Martijntje d V J C Krebs en D C Stut t Boekenbergstraat 68 ONDERTBOUW P 14 Dec J de Jong en I A van der Speld J de Pater en H van Waas C Palagraaf en C Ratten OVERLEDEN 13 Dec Willemina van Leeuwen geh met G van Hoorn 70 j 12 Dec Leendert Kapteyn eS j 13 Dec Cornells Johannes v an Ham 72 j Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bij afwezigheid van den huisarts by de doktoren P de Boer pouwe 115 N Tomj Burg Mértenssipgel 09 Apotheken NOG STEEDS DE FIJNSTE IN SMAAK Tegen inlerering van 8 H O premie coupoiw zenden wQ b t zeer onderlioudende GRATIS AANBOD De apotheek van Mevjr de Wed A H Teepe is tot en met 22 Etecember benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geopend des nachts echter alleen voor receptei H o KWARTET SPEL franco toe In plaats van S eoupona kan bti de aanvraag ook 6 cenie aan poatsegela roer verzendingakoetfn geveegd wofde N V Oönszelmann 4 Co s Graan Graanprod Mij Stmiaeabnrgatraal Rottoidan De H O pmnie ceupons blDTen eek nil 1 Januari 19S4 geldig Onze Manchester Jassen zijn van prima kwaliteit en laag in priji De Kleine Winst Korte Tiendeweg 22 GOUDA Protattantsch Qoudicha BagrafanUOndernaming Dir H VAN DER GRAAFF Blauwstraat 19 Telef 223L Stadamuzlaksohool OPENBARE LES op WOENSDAG 20 DECEMBER a 8 ook voor middaguitvoe ring plaatsbespreken balcon INSCHRIJVING Van leerlingen op Donderdag 21 December a3 tUHSchen 2 en è uur in de Muziekschool DE COMMISSIE VAN TOEZICHfT TE HUUR HET HEERENHUIS Criïbethstraat 41 di Hoogstra ƒ 550 en No 51 Mevr Prince ƒ 726 Bevr ADAMA Noorderst tionstraat Groningen Woning met tuin TE koop of TE HUtm GËVR bovatt 2 kamers teuken 3 slaapk Br in opg huurpr lett W 19 Bur Goudsche Couranti Markt 31 HEER zoekt gem ZIT tN SLAAPKAMER liefst met pension Brieven met prijsopgave no 3787 Boekha ndel WALTMAN Delft Openbare Aanbesteding op WOENSDAG 27 DECEMBER 1933 n m 2 uur van klompen kousen en ondergoed ten behoeve van school paande kinderen Inlichtingen voorwaarden en inschrijvingsbiljetten op de af deeling Onderwij BlilillEII MVER BETER EN TOCH GOEDKOOP NIEUWE MARKT 25 KLEIWEG 46 OF UWJIEISTTIlfEl heerlUke LUXE BR00D IES en KERSTTIMPEN Bijzonder fijne weihnXchtstollen een attractie ÏOOIDEfEESTDIiliEII Kerstkrangjes lict h p Amandelkransjes 25ct h p V nilleringen 1 30ct h p Kof f leringen i Kerstbankét 40ct h p Zuivere amandelen Gitiote sorteerinK BOTER en AMANDEL KOEKJES Boterkerstkriiiiseii I 4 ons 70 cent KERSTKRANSEN 4 on 50 Cf nl Denkt om onze bekende G K Siroopwafelen altad versch 4 cent per stuk BEWIJZEN DEZE OFFICIEELE VERKOOPCUFERS DE SUPERIORITEIT VAN DE CHEVROLET TRUCK Dese öqfos gebaseerd op fficieele gegevens anngaWwV le i cleiéulverkoop ia de AaKraaaansche Staten geAirende de ettate negen maanden van 1933 Zij omvatten Imcks van aUt mogeli ke merkm m draagversggas CHEVROLET 80 525 44 2 merk 45 248 3e merk 19 401 AUe andere 38 386 183 560 ♦ 1C TOTAAL y KONDIGT CHEVROLET EEN NOG BETERE TRUCK AAN té0 i derde pr CHEVROLET Bovenstaande cijfers leveren ontegenzeggelijk het bewijs dat de Chevrolet Truck Vi reweg de beste is Het lijdt dan ook geen twijfel dat het nog verbeterde model 1934 tegen verminderden prijs de beste truck moet zijn welke ooit op de markt werd gebracht GRATIS Stuur ons onderstaande coupon ingevuld terug en wïj enden U volledige inlichtingen aangaande de nieuwe Terbeterde lager geprijsderi934 Chevrolet Truck Door middfel van de G M A C kunnen wij U een gemak Ujfe jze vaji betalen toesta an Veffei egde meest verkochte truck ter wereld PliJi dit op een briefktut en gdrcMcer do ata dt Pubüdtdn Afaeeling Cjenenü Moton Coodanal W S A 192 198 Kinoldok Antw tp ii i Verzoeke mj ommddellijk zonder eenige verpHektmg dige inlichtingen te willen verstrekken aangaande de Chevrolet truck I9M j ÖfTicfa VeriagenwoofdigjferT JONp couIda NAAM STRAAT STAD Fa VAN ZEVENHOVEN DE j JJ5J SpöOfttroat I STAD J 1 1 J I Bestel Uvif bpendstofffen bl Hierdooi deelen wü U mede dat ondergeteekende W H HERFST als lid dei fii ma B DE JONG Gouwe alhier is uitgetieden doch dat de laak op denzelfden voet zal worden voortgeiet onder de fiima B DE JONG J C SIBBES W H HERFST Gouda 15 Dec 1988 jüac Mul Spoopstraat 31i Tel 298B Vooral nu met deze strenge koude moet V kolen koopen I die voldoend warmte geven j l Koop daarom de beste die er lijn = kvii leveren ANTHRACIET in verschlUende afmetingen EIERKOLEN enz alles van prima kwaliteit lipeciaal aanbevolen PARELANTHR ACIET af ia 20 a 1 85 J H U Radionieuws I Spoopstraat 31i Tel 298B Zooals peuwonm oramiseeren wij gedurende de maand JANUARI een GROOTE OPRUIMING RADIO ieten van de Zoo U nog niet in het beait zijt van een schaft er dan heden nog een aan Dan kvmt gij KERSTPROGRAMMA S y I uitgezonden door aUe EuropeesChe Stations PHILIPS en TELEFUNKENTOBSTELLEN TO AACT INLICHTINGEN BIJ HET VAKKUNDIG ADRES d AriBelóoie Lanie Tiendeweé 96 ziEDECTiLAGEI BETALING IN OVERLEG Door de balam werkzmmheden kunnen liaartoe met eerder averamn doch stelUl een ieder in v r fLiGE THANS U profiUeren van ie ZEER VOORDEEUi t AANBIEDINGEN die wij in ty T nfi jrWS mn Er M o a een jKiHij WOLLEN en fJ ZZ mperiewe kwaliteit die met een belangr ke KORTING worden ipgermmd FIRMA B DE JONG Compl Meubileering GOUWE 89 en liS Gloeilampen Centrale DubbsI BuuPt 3 SGhaatseiT Sohaals fV R lm orfHnB MoollB d ohl h n K IISTV NLieHTINO voor uw t l a HM Wlnkallars vanal t O l in alle matan Goedkoope goede KINDERSCHAATSEN Schaatsen slopen ohverbeterHik A L V d Hoorn GEOENENDAAL O wü