Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1933

Waagt U er eens 3 cent aan BINNENDIJKJES kloek model krtjtwlt van brand Prima kwaliteit L BINNENDIJK KLEIWEG 87 naai ingestelde Engelschmtfn zich niet critisch stelt tegenover het menachenmateriaal dat hij daar heeft gezien Ik trok toen de eenig mogelijke consequentie Duitschers in het buitenland die zich nog Duitschers noemen die geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hetgeen zij hun volk in het vaderland aandoen zijn voor mij nieta anders dan geweldige landverraders Dit zeg ik hier in alle openbaarheid Als verdediger van Torgler verlang ik geen mildheid Oordeelt gestreng doch oordeelt rechtvaardig Ten slotte heeft dr Sack vrijspraak voor zijn cliënt gevraagd Torgler betuJgt nog eens zi n onschuld Torgler die daarna aan het woord komt dankt zyn verdediger Hij verklaarde nogmaals onschuldig te zijn Ik heb zoo zei hy deze waanzinnige daad noch goedgekeurd noch gewild Als ik maar iets van de plannen had geweten dan zou ik hemel en aarr de hebben bewogen om haar te verhinderen omdat ik wist dat een dergelijke daad een geweldige slag tegen de K P D zou zyn Ik beken dat ik met geestdrift heb gestreden voor het levensbelang der artwiders en ambtenaren In den Rijksdag heb ik my schrap ezet tegen Versailles en het Youngplan en gevochten voor verbetering van de levensomstandigheden der arbeiders Dat heeft my echter gemaakt tot sen nuchter werkelykheidspoliticus die niets te maken heeft met revolutionnaire romantiek die er DE LEESZAAL ivil uit haar boekenschat ook V iets geven voor de Kerstdagen Het boek in de warmte van den huiselijken kring Het boek bij muziek stil lamplicht en gepeinzen WORDT NU LID Echtgenooten zijn lid voor f 1 50 nooit niet rust kunnen laten maar ik ben blij dat je de praatjes tegenspreekt Degene die er mee begonnen is moet dan wel boosaardig van gemoed zyn en als ik maar wist wie het was dan zou ik myn kennismaking met hem of haar seker niet voortzetten O jou ridder zonder vrees en blaam t Is heel mooi van je om dwaze meisjestft chaperonneeren Trek het je andera niette zeer aan dat e over haar gepraat werd want feitelyk is het toch jouw zaak niet Ze hebben geen broer die het voor haar kan opnemen dus zal ik er haar maar bij helpen Nu dat zullen ze dan wel heel vriendelyJt van je vinden Wil je my ook chaperonneeren als de menschen vertellen datik het was die die praatjes vertelde Pat zei dat hij dit ook zou doen en even liter nam hij afscheid Rosa ging naar binnen Het was niet precies geloopen zooals zij t zich had voorgesteld en op dit oogenblik haatte zy byna Pat Die bedreiging van rechterlyke achter KALKOENEN GANZEN EENDEN FAZANTEN PATRIJZEN Natuurlijk niet als je my zegt dat volging verontrustte haar in het minst niet Wat kon nu zoo n arm onbeduitlpnii sche istltje als Robby Merrick beginnen tegen d ryke Mrs Scarlet Dat Pat naar hWr zou overhellen hieraan twyfelde zy geen oogenblik Woixlt veivolgd r KËRSTNUMMER1933 Het nummei van heden van de Goudache Courint vestigrt de aandacht op dr komende Feestdagen het volgende Zat rdag middag middagverschijnende Kerstnummer zal wederom dooi bUzond i e en wel zeer bijzondere bijdragen een groote attractie vormen waardoor het blad met groote belangstelling lal worden beschouwd niet alleen maar worden nageploaen SI BB ES HOOaSTRAIIT 7 H eft mooi tafelgoed in katoen halflinnen en linnen damast in alle maten en voor bilKllie prijzen Na de Kerstdagen volgen de feestdagen van Oud en Nieuweiaar waarvoor wij een speciaal 5f 0ud en Nieuwjaarsnummei ter perse leggen Ook dit nummer zal op bijzondere wuze worden verzorgd door extra bijdragen met zeer aantrekkelijke illustraties Wij vestigen thans reeds de aandacht van adverteerders op deze nummers waarin hun advertentiën door den aantiekkelijken inhoudM van deze bladen tot hun volle waarde komen iS = Het is de inhoud en het milieu waaiin de advertentie = E veischünt die de waarde daarvan bepalen iai Wie succes wil hebl en van zijn publiciteit die adverteere voor Gouda in de L GOUDSCHE COURANT Zaterdag oplage 6500 en voor ae breede omgeving ih ONZE WEEKBLADEN DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS VOOR HEDEN SPECIAAL AANBEVOLEN KALFSGEHAKT GEBRADEN BOASTBEEF WILDPASTEI Blamarck Ham 60 et HeUbol in blik Si cL per blik ZOETEMELKSCBB KOMIJNE KAAS 11 et per OW A J OPSTELTEN Teleph 80 J Gevestigd sedert 1906 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WEEKBLAD VOOR REEUWIJK DIE OOK EXTRA WORDEN VERZORGD GEZAMENUJKE OPLAGE 8500 15000 GEZINNEN ZULLEN EK ZEKER MET BELANGSTELLING KENNIS VAN NEMEN Lm in Gouda en Omgeving DE KWARTJES RUBRIEK Onze Zaterdagsche nieuwe Rubriek voor KLEINE ADVERTENTIEN tegen hetSPECIALE TARIEF van 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent welke w paskort hebben geopend trekt in toenemende mate de belangstelling Geen wonder ook want voor zoo n klein bedrag wil ieder gaarne aanbieden of aanvragen datgene wathü koopen of verkoopen huren of verhuren wil wyl men er van verzekerd is dat iederinwoner de kleine advertenties leest Daarom is deze rubriek ook voor korte handelsadvertenties zeer aan te bevelen js 4 LET WEL De plaatsing geschiedt iiitsluitend in de smalle kolom bq vooruitbetaling de opgaven moeten vóór Donderdagavond 6 uur worden ingezonden aan het BureauMAKKT 31 of by een der boekhandelaren hier ter stede N van Eijk Heerenstraat 128 biedt zich beleefd aan voorpart Ziekenverpleging £ MACNETISEUR SE Joubertstraat 201 3 Spreekuur dagel 2 7 uur Heer 38 j Wedn alg ontwikk wensch aerieuse kennismaking met j dame of wed 25 40 j vermogend of met zaak Br m foto onder lett CA Bur van dit blad ƒ 200 ter leen gevraagd door iemand met vaste betrekking Hooge rente Br lett C B Bur van dit blad Bekw Coupeuse met pr ref vraagt nog eemge cliënten Japon maakl ƒ 6 mantels ƒ 10 Ook bontwerk Br lett CC Bur van dit blad Wegens sterfgeval b z a met Jan of la ter een alleszins bekwaam Duitsch meisje R K Van de beste getuigen voorz I Br lett CJ bur v d blad Te koop een gebruikte Piano bruin Spotgoedkoop Te bevr W J B Kok Kattensingel 62 1 Tel 2498 Goud 4 ELKEN ZATERDAG p 1 P G voor d en n Br onder no 84 Bur van dit Blad 8 plaatsan wii m deze RUBBERSTEMPELS A QUANT 3 Wie acht zich in staat om bedrijf of zaak op te richten Brieven no 66 Bur v d BI HOND te koop Prachtige Groenendaeler reu 13 mnd I oud R van Cataweg 18 8 Gevraagd een net DAGMEISJE Adres Gouwe 99 3 Te koop IJazeilboot compl voor aannemelijk bod Adres De Jong Krugerl 61 Gouda 4 COMMENSAALSgevraagd 8 Korte Groenendaal 1 vbrscheIËieren 4 4 6 cent per stuk 8 D Broer Wzn Kleiweg 80 Dagelijks verecli Croquetten verkrijgbaar 15 et p stnk A van Gooi 8 Te huur de HUIZEN Bloisstraat 70 83 86 92 Bevragen KWARTJES RUBRIEK kleine advertentiën tegen een tarief van 1 3 enuüie tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bjj voonutbetaUng Voor advertentiën onder nummer aan het Bureau lü et vernooging Insending dezer advertenties tot uiterlUk Denderdagavond Te koop aangebodeneen V UUiaCiIELTJE Boelelsade 134 j Te huur warme Bovenwoning ƒ 3 66 Pakhuis m kar f 1 25 p week Bevr Turfmarkt 87 Sehaatsen sliepen in de vorm Werkloozen ƒ 0 30 bü L deVries Vondeletraat 3 1 DAMES 1 SchaatsUuu zen bvJan van Dam Keizerstiaat 62 Gouda a Gevraagd 1 Jan net Meiaje niet ben 18 j van 8M 3 4 n Br No 90 Bur van lit Blad 1 Febc Heerenhuia te huur 7 kamers + serre en badkamer ƒ 676 p jaar Krugerlaan 66 Sario Marys prys 0 26 Klavarsknlw J Kruijt P C Bothitraat 86 8 Net meisje 28 jaar G G zag zich gaarne spoedig geplaatst als Hulahoudater in kl burgergezin waar de vrouw ontbreekt v g g v Br lett l Biedt zich aan een bekwameC F bur van dit blad j Huisnaaister 1 60 per dag Beschaafd meisje 22 j zoekt betrekking als kinderjuffrouw voor dag of dag en nacht Br lett CE Bur van dit blad Jongeman G G 28 j z k eenv meisje ong zelfde leefl Brieven enz liefst m foto welke retour jgez wordt onder no J8 Bur van dit Blad 6 Gevraagd een MEISJE van 9 2 uur 3 Adres Krugerlaan 2 Jongen gevraagd voor tuin en winkel ƒ 2 per week kunn fietsen Ijuyerüik Kleiweg 88 4 Brieven Ander no 79 Bur Goudache Crt Markt 81 Gouia Gevraagd een aaaikomend BEDIENDE bekend met factu reeren en expeditie Aanmelden kantoor Gebr Dercksen tus schen 9 12 en 2 6 5 TE KOOP Houtwarenfabrieit Zwarteweg rokcostuum en enkele wilte jasjes zeer geschikt voor kell Volpenreparatie i ners tevens twee winterjassen A JDANT 3 I en colbertjasje Boelekade 83 Serieus persoon zoekt samen werking met Bakker of gelegenheid tot bakken of daar waar later over te nemen Brieven no 64 Bureau Goudsehe Courant Markt 31 Gouda Te koop zoo goed als nieuwe Petroleumkachel merk Haller C Ketelstraat 66 Een Duitsehe Herder te koop aangeboden 8 Heer vraagt tegen 16 Jan zit en slaapk of zit slaapk Ijandelyk uitzicht vereiscRt Br met prijsopg onder lett C G Bur van dit blad Mays F W Reitistraat 81 Te koop gevraagd een goede gebruikte Haard Piersottweg 4 8 Deze KWARTJES RUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondniimraer opgenomen met zijn gegarandeerde oplag e van 6500 exemplaren Overname in onze 4 Weekbladen De Krimpenerwaard De Zuidpias Weekblad voor Reeuwijk en Weekblad voor Waddinxveen kan geschieden tegen ext a betaling van ƒ 0 50 voor 1 3 regels en 10 cent voor elke regel meer mits bij vooruitbetaling aan het Bureau Voldaan LET WEL ƒ 0 50 voor de kleine advertentie in de 8500 OPLAGE der 4 WeckUadenl IJs en weder dienende KORTE BAAirDSTRIim voor vrouwen te orsraniseeren door de afdeelins GOUDA van den ZUID HOLL IJSBOND óp MAANDAG 18 DECEMBER a s OB de banen te STOLWIJKERSLUIS n m l j uur Aanmelden op den wedstrijddag 1 uur aan de bestuurstent Inleggeld ƒ 1 PRIJZEN ƒ 75 ƒ 50 ƒ 25 en ƒ 10 ê Uat de Kerstklokke luiden Laat de Kerstklokke slaan Ër is geen ééne concurrent in Gouda Die de prijzen van Com de Bniin kan ilaan t Zal niet aan Cadeau 1034 Iedere kooper ontvangt een pracht kalender 1834 cadeau Werkelijk een sieraad in Uw huiskamsr i834 Qadaau ATTENTIE ATTENTIE Wij hebben vele artikelen voorradlK die zeei geschikt en nuttig liJn voor Kerstgeschenk i Nu en voor altijd naar CORN DE BRUIN Goudsche Lederhandel STOOFSTEEG 14 22 GOUDA SS SS S liS SSSaiiS fflSimffilESI£S3BBSilBBiKBBSBflBBBBBIB EaaejoaotmciDEfiiroCMaan gm n fl mMMm HBroOTMmaBgpgcHBBnBB OP TOURNEE DOGR N EDERLANO WORDT 9e Miniatuur V ereldstad tentoongesteld te GOUDA Sociëteit Ons Genoegen van 20 tot en met 27 DEC De Miniatuurstad vol leven en beweging Het resultaat van 22 jut Arbeid Het gi ootste interessantste kunstwerk dat ooit is vertoond heeft in alle gi oote plaatsen van ons land enorme belangstejling getrokken OPENING ius WOENSDAG om 2 UUR Unti ée 2 cent Kinderen 10 Ut Geopend van 2 tot 10 uur n m PRIJSVRAAG alt rtclamt uitgatchravan door da Gecontrol Part Bswakingt Brigada KLEIWEG No UO TELEF 3l58 te GOUDA De vraag luidt Hoeveel emaiileplaatjes zal genifc de bewaking op 2 Januari 1934 aan de panden h tè Iwn bevestigd van de by haai aaTigesioten clientele en wel te Gouda © n Stolwyüenüui Men heeit er rekening mede tf houden dat er wekeiyks plaatjes bü komen terwijl kt op 2 Jan 1934 geen plaatjes bevestigd zullen worden Zoowel Damea all H CR l uimen mededingen naar den prys De Directie behoudt lich echter het recht voor o opgaven van zekere personen ie weigeren daar het voor dezeii zeer gemakkelijk ii het juiste aantal te weten Inlevering i an het Jiuste aantal kan geschieden van 3 tot en met 6 Jw 1934 ondeï gesloten envelop onder Motto Prijsvraag in de bus van het kantoor Kleiweg 110 Zijn er meerdere juiste opgaven daTi zal het lot beslissen Het juiste aantal wordt in gesloten envelop op 3 lan 1934 gedeponeerd ten kantore van de Nieuwe Zloit Hollander Markt alwaar ook op 8 Jan 1984 de envelop onder getuigeb tai wordM geopend waarvan bekendnraking in de couranten zal geschieden Moet er dw geloot worden dan zullen de desbetreffende personen worden opgeroepen De prijs naar keuze voor Dame of Heer is te bezichtigen vuiaf 16 Dec 1988 In d talage van den heer Meloen Kleiw no 4 evenals een voorbeeld van on plaatje Voor de a s Feestdagen WILD eniGEVOGELTE all POULAKDBN SOEPKIPPEN BRAADKIPPEN DUIVEN KONIJNEN HAZEN enz eox B SMITS Poelier TELEF 26tK SPIERINGSTRAAT 5 H ROSA S EXPEOITIEBEDBIJF TEL 2729 Dagelijksche Dienst s avonds 8 uur Gouda Utrecht Am sf ort Zeto Doom Driebergen Zwolle Assen Meppel GroniageR 8 Morgens 9 uur naar Veenendaal Ede Wageningan Oosterboek Leetoum Heelsum Arnhem en Velp Maandag Woensdag Vrijdag s avonds 6 uur naar Zutphen Dewiter Enschedé Almelo Hengelo Wierden Lonneker Goor OHenzaal Dageliiks naar Tilburg Eindhoven Roermond Heerlen Sittard Va burg Maastricht s morgens 10 uur Dagelijks s morgens 10 uur naar Anatentoni Zet op uw adres per Roia Speciaal Ingericht voor kaas H ROSA B tata4 3 ffo 18479 72 Jaargang WlaandaH 18 Deogmber 1833 mmm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 4 400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEBLINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen wordMi berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn KERSTMIS indruk zijn want hü moest zich afvragen Hoe ver is de geestelijke verdwazing en verwarring in Duitschland gekomen dat het symbool der volksvertegenwoordiging niet meer veilig was voor de hand var een misdadiger Voor eiken politiek denkenden volkbgenoot v as het door len ry ksdagbrand duidelijk geworden de lijd is gekomen om eindelijk aan deze gej celyk j verwarring een einde te maken De wereld historische beteekenis van dit proiai was sj oedig vji het anti Duitsi h ge indc buitenland duidelijk Men heeft getradit deu procureurge deraal in een verkeeiJe positie te stellen en evenzoo de hooge heeren rooliter s Men heeft een stroom van vuil over ïnijzelf uitgegoten Men heeft zich niet geschaamd het voor te stellen alsof ik een dubbele rol speelde alsof het niet mogelijk was dat een behoorlijk nationaalsocialist verdt dlger van den beklaagde Torgler kon zyn Zoogenaamde revolutionairen roodf arbeidersradeii lier A E G te Berlijn hebben my gezt gd dat ik onmiddellijk de v=r leiiigius van Torgler diende neer te leggen Opdat gij ziet onder welken druk men my tracht te zotten lees ik u het volgende telegram voor dat ik thans nog uit Pary heb gekregen Eigch van den procureui generaal tegen Torgler bewijst dat u met Je wijze van verdediging in het byzonder met de afwijzing van elke politieke verdediging uw cliënt aan den aanklager en de regeering hebt verraden Op het laatste oogenblik doen wy een beroep op uw beroepseer en verlangen eindelijk dat u overgaat tot werkelijke verdediging Dit allefe kon echter niet tot stand brengI wat n Ai i ii fiei zaaien van wantrouwen tpaschen den communiatischen beklaagde Torgler en zijn nationaal socialistischen verdediger ik mag zeggen dat mij in dit proces de mensch Torgler zeer na is gekomen Ik hen my de verantwoordelijkheid van wat ik hier zeg bewust doch deze verantwoordelijkheid zal ik met myn geheele persoonlijkheid weten te dragen Ik heb er niet lang over nagedacht zoo i verklaart dr Sack verder nadat ik de ver j i dediging op my genomen had om naar i Parys te gaan en daar te onderzoeken of ontlastend materiaal voorhanden wa=i Ik ben echter bedroegd terug gekomtn Er vrat iets in mi toen men mij zeide wat Wilt u dan Herr dr Sack Gelooft u dan werkelijk dat het ons gaat om de onschuld of schuld van Torgler Het gaat om de ten denz Toen ik twee dagen later uit Londen ttrugkwam heb ik my afgevraagd Is het dan werkelijk mogelyk dat een aanial eminente juristen een dergelijke bewijs voorin 4 zonder critiek aanneemt dat de zoo natio doen aannemen Voor zoover deze wetten de 1 regeering machtigen nieuwe leeningen aan 1 bepaalde groepen te verstrekken bestaat j natuurlijk de mogelijkhdd dat het geleende geld in de toekomst wortit terugbetaald De posten waarvoor gelden kunnen worden verstrekt laten wij hieronder volgen Millioen dollars Uitvoering van openbare werken 3 150 Landbouwsteunwetten waaronder toeslag op landbouwproducten die De eerste twee jaar nog niet door belasting worden opgebracht Landbouw Crediet Administratie Leeningen aan huiseigenaars Uitgaven voor de administratie der Reconstructions Finance Corp Regeeringsgarantie voor de verzekering van ring Van bankdeposito s 2 000 Frankrijk én Tsjecho Slowakije Een bezoek van Dr Benesj uan de Fransche hoofdstad Poncet den Franschen ambassadeur te Berlijn en Hitler als tusschen lord Tyrrell den Britschen ambassadeur te Parys en de Engelsche regeering Of het bezoek van Benesj aan Parys intusschen de vredeskansen in Europa zal vergrooten mag ten zeerste worden betwijfeld daar zoowel Frankryk als Tsjecho Slowtikije elkaar opnieuw zullen hebben aangespoord niet te laten tornen aan de vredesverdragen en niet te gedoogen dat de Volkenbond uit ihet kader van heit verdrag van Versailles wordt gelicht hetgeen juist Duitichland en Italië wenschen Versailles en Genivu aldus Benesj opvatting vormen PÓn geheel en zijn de eenige waarborgen voorde kleine mogendheden Middellijk worden de FranschDuitsehe tegenstellingen du lUwr BeneHJ reis evenzeer verscherp MANTELS JAPONNEN HOEDEN 1 100 2 485 2 200 UlfTS UUITEND ONSJBEKEND beter GENRE 7 50 Totaal 11 685 Van dit bedrag zal ongeveer de helft door de Schatkist worden uitbetaald de andere helft zal door de uitgifte van bons worden opgebracht die de regeering garandeert Volgens het maandoverzicht van Barclay s Bank moet hierbij nog een bedrag van 3 4 milliard dollar worden gevoegd waarvoor de Reconstruction Finance Corp leeningen mag verstrekken ten behoeve van maatregelen of objecten die in de bovenstaande posten niet zijn opgenomen In dal geval zou het bedrag dus tot ruim 15 milliard dollar stijgen BUïTENL AND SCH NIEUWS DUITSCHLAND Dr Sack pleit ytor Tofgrlcr Schuldig of chuldig De verdediger laat alU politidi punten buiten beschouwing Zaterdagmorgen na opening van de zitting van den strafsenaat was het woord terstond aan den Berlynschen advocaat dr Sack tot het houden van ijn pleidooi ter verdediging van den voormaligen communistischen rijksdagafgevaardigde Torgler Dr Sack leidde zijn pleidooi a dus in Toen ons op 27 Februari de mededeeling gewerd dat de rykdag in brand waa gestoken was ieder van oni Duit schers daarvan onder den indruk Hij moest tinder den EEND KIP en KALKOEN zün heerUjk Maar Wilde Hert en Zwijnen vleesch is nog fijner Met de Kerstdagen verkrügbaar vanaf 60 cent per 5 ons bü WESTHAVEN 36 TELEF 2912 WUt V 8 V P vroegtüdig besteUen De Tsjecho Slowaakache Minister van Buitenlandsche Zaken Benesj ia in Parus aangekomen om met de Franache Regeering besprekingen te voeren Dr Benesj is foor autoriteiten en publiek met groi tp goest drift ontvangen Dringende noodzaketijkheden hebben dr Benesj ertoe gebracht zijn rei s te ondernemen Ofschoon er ueen officieele communique s over de ontmoeting de staatsliedten zijn uitgegeven kan men gerust aannemen dat de nog al sei itioneeIe ontwikkeling der polititke gebeurteni ssen in Europa waarby ook Tsjechi Slownkije ten zeerste is betrokken de aanleiding voor het bezoek aan Parijs zyn geweest waar Bentsj thans pas na tien jaar weer officieel is ontvangen ABNORMAAL LAGE PRUZEN Geen stabilisatie in Amerika Nieuwe goudaankoop pogingen de prijzen te vertioogen worden voortgezet Roosevelt experimenteert met 15 milliard Reuter melt uit Washington Na met financieele deskundigen de monetaire politiek te hebben besproken heeft Roosevelt te kennen gegeven dat hü voortgaat met zijn pogingen om de goederenpi yzen te doen stijgen Tevens werd daarbij medegedeeld dat de goudaankoopen worden voortgezet zonder dat er wordt gedacht aan en stojpaatting daarvan Stabilisatie Ugt niet in het verschiet De besprekingen Harrison de gouverneur van de NewYorkYorksche federale reserve bank en Black de president van den Federal Reserve Board hebben elk een bespreking gehad met Roosevelt over de economische financieele en juridische aspecten van het monetaire vraagstuk Naar vernomen wordt blyft er omtrent het monetaire programma nog verdeeldheid bestaan Onmiddellijke nieuwe maatregelen verwacht men niet De assistent secretaris van Roosevelt Stephan Early heeft met Harrison den gouverneur der federale reserve bank van NewYork besprekingen gevoerd over de voortzetting van de goudaankoopen Zij verklaarden dat de pers het geheel mis had zoo zy sprak van een spoedige stabilisatie De goudaankoopen zullen aldus Early worden voortgezet Verder zeide hü dat alle geruchten inzake een overeenkomst met Frankrijk en Engeland volkomen uit de lucht gegrepen zyn De National Industrial Conference Board of America heeft een schatting gemaakt van het geld dat Roosevelt door de verschillende steunwetten die hü in zyn experiment heeft gestoken het Congres heeft De houding die Duitsohiand en Italië den laat ten tyd tegenover Volkenbond en ontwapeningsconferentie hebhen aangenomen heeft te Praag groote ongerustheid gowekt daar de politiek van itomo en Berlyn o a aanstuurt op herziening der vredesverdragen En aangezien T jef ho SIowiikye zoowel met het tractaat van Ve tailles als met Je verdragen van Trianon en St Germain heeft te maken i i het begrijfielyk dat lo revisieplannen der twee groote dictatoriaal geregeerde landen de grr oederen te Praag in beroering hebben gebra lit temeer ijajr Italië en Duitschland de opvatting huldigen dat in den Volkenbond xulkc kleine staten als TsjechoSlowakye niet evenveel in de melk mogen hebben te nrokken als landen met grooter oppervlakte en zielentil baasd i ilL Ja er wordt beweerd dat jy begonnenb nt met de praatjes over Miss Memck en Miss Chesner Ik lachte zü Waarvoor k pta zou i fbben verteld van die meisjes Dat begrijp ik ook niet Het leok müdan ook onmogelijk Maar waiirachÜnlyk paren booz tongen noch jou nocli haar hosa Toe noem my liever nie m én ademmtvt haar wil je Het kan mÜ ineti sclxclsn wat er va n mij gezegd wopU maa ik bener tegen dat mijn naam verbonlen wordtmet die van een typiste en haar vriendin Die typiste zooals je haar nou nt zegt dat zü een aanklacht za indienent en degene die de kwaadsprekeiy begonnen is En ze denkt dat ik diegene jen lachte zij als maakte zy zich vrai Iijk Ennu ben je me komen waarschuwen Dat nd ik heel vriendelijk van ie Pat maarje zult toch zoo dwaas niet rijn iat je dit noodzakelijk acht De reis van dr Benesj naar ParU i heeft dan ook ongetwijfeld ten doel onj in verhand met de dreigende situatie die voortvloeit uit het revisionistisch atreven van sommige staten dat volgens Praas oavsrmijdelijk op een oorlog moet uitloopen den bijstand van Frankryk te verzoeken Hierop kan Tsjecho Siowakye reeds bij oorbaat rekerwn evenals de beide andere jtate i der Kteine Entente Joego Slavië en Roemenië die op hun beurt wat de ontwapenings en Volkenbondspolitiek van Frankrijk betreft één lyn trekken met Parys Frankryk heeft de Kleine Entente drie staten die gezamenlijk dank zy hun ouderlingen zeer nauwe samenwerking een krachtig blok vormen evenzeer noodig als de Kleine Entente Frankryk Het schynt dan ook dat het bezoek van dr Benesj aan Parijs het resultaat ia eener Franache uitnoodiging en dat de Tsjecho Slowaaksche minister van buitenlandsche zaken in een dubbele hoedanigheid naar Parijs is vertrokken als rapporteur der ontwapeningsconferentie en als voorzitter van den permanenten raad der Kleine Entente Ongetwijfeld zal Boncour hem volkomen hebben ingelicht over de internationale besprekingen die den laatsten tyd hebben plaats gehad zoowel tusschen Frangois Toe Jocelyn kijk toch niet zoo ernstig AU Ze my op die manier uit Cromford verdryven willen dan beloof ik je dat ik het hun ook onmakkelyk zal makenl Pat voelde zich ernstig verstoord Hyvvas niet van plan geweest Rosa al zoogauw op te zoeken maar Robby s stekelige gezegden dreven heip nu onverwijld naarHuize Cromford Hü vond Rosa oor in denturn echter niet aan het werk maai slechts A andelend tusschen haar bloemen Zoo Pat dat is braaf van J € dat jemü in myn eenzaamheid eens komt opzoeken Ga mee naar bittnen dan kat je eenseen extra makkelyken stoel uitklunen Waarom zouden Wg niet liever hier blyven zei hy daar hy voelde dat hij beter Tl de open lucht kon spreken Rosa ging hem voor naar een paar stoel n die buiten het bereik van nieuwsg erige ioogen n ooren stonden Hoor eens Pat begon e kan Je soms Fiiijven dineeren j Hy verontschuldigde zich maar met vriendelijken glimlach vroeg vj verder I Scheelt er wat aan Is je vader soms tjzonder moeilijk van humeur ge vctt j Neen de za k ia Rost be o jj op a ijn doel afgaand dat ik ea ek ver elende geschiedenissen heb gehaord Och dat gebeurt my ook zoo dikwijls t Neen maar iets rncet u er je toch v£ n vertellen waardoor je dan meteen m de gelegenheid bent om het tegen te spre ken Xs het dan iets orer mü V riep ze ver alleen mij maar ook Jocelyn Ik heb er de btwijzen van dat de praatjes die in het dorp over ons beiden de ronde doen het I eerst over haör geverfde lippen zyn ge gaan Ik wensch u dan geluk met uw I vriendin Mr EUery I Pat doorstond haar blik en zei toen met j kalmen nadruk U moet mij niet aansprakelijk stellen voor de handelingen van niijn vriendin Bovendien kunt u zich wel vergissen Mrs Scarlet kan wel in het geheel niet méér houden van dergelijke praatjes dan anderevrouwen 1 Ja u zult haar wel verdedigen Maar la ten wij over andere dingen spreken een boosaardipe vrouw is geen aangenaam onderwerp Durft u blijven Mr Ellery of is u bang ook be smet te worden Ik zou heel graag blijven stamelde hy maari k ben op weg naar Huize Cromford viel Robby smalend in Zeg maai aanijw vriendin dat ik genoeg bewyzen heb cm een aanklacht tegen haar in te dienen 671 dat zij dus moet zorgen voor een paar Betiiid nsivaardig is de mensch dk zijn leven beprijvt die met zijn lot verzoend is j FBUILLETON Te trotsch en te arm Naar het üigelsch 22 Pats gedachten waren niet van opgewekten aani terwijl hy terugreed naar EUery Plave Hij kon het niet gelooven van Rosa en toch herinnerde hü zich heel goed dat lij altijd in kleineerenden zin van Roberty geBproken had Hij zou eens aangaan op den 3ongerd Dit deed Ifii dan ook en vond Jocelyn en Robby beiden in den tuin Ik kan u geen hand geVen want ik be vreeselük vuil en morsig riep Misa Memck Waarom draagt u dan gee andMhoenen ais u zoo aan het werk is Bemoei u met uw eigen zaken luidde jij het niet waa Rosa Kijk eens toen die praitje mü ookyter oore kwamen heb ik gezegd dat ik ej geen geloof aan sloeg Ongetwyfeld heeftMiss Merrick zich niet danie tachtig gedragen sinds ze in Cromford is maar daaroinis ze toch nog niet zoo vreelijk als waarvoor ze wel uitgemaakt wordt Pat staarde naar het grasveld vóór zich Het is jammer dat vrouwen elkaar r r T 2 z VS zZiLZ i r i nheid van menschen hier uitvreedzame dorpje om steeds elkaar doen te beoordeelen Ze hield strak den blik op hem gevestigd terwijl zii dit zei en hy begreep nu zeer ïo d dat haar dus de praatjes ook ter oom waren gekomen Onder die babbelaarsters is uw vjiwu lin Mrs Scarlet wel een der eersten Zij liwit de scherpste tong die in beweging Ie maken op rechter en jury Goeden dag Met een kort goeden dag zyi erzijdsvertrok Pat en toen hij weg was vroegJocelyn Denk je dat dit wei verstandig was om Patrick Ellery de waarheid te zeggen over Rosa Scarlet Zeker als zij verkiest leugens te vertellen over mü dan Ik wel de waarheid zeg gen van haart lelwcht weid om mij te ergeren En niet mag