Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1934

No I4S97 Hetlen behaagde het den Heeu tot onze diepe droefheid plotse mg van onze zyde weg te nemen onzen ge liefden Echtgenoot Vader Behuwd vader en Broeder den heer PIETERBERARDUSKOOIJMAN in den ouderdom van 60 jaar Trooste de Heere ons in dit smarte luk verhes T J KOOUMA H BLRl iJN V G KCK IJMAN G KOOIJMAN JOHa KOOIJMAN KWINKKLENBLRG T J KOOIJMAN M W KRI SGSMAN ELSHOUT Schiedam K M V PELT KOOIJMAN Gouda L J KOOIJMAN Gouda 9 Januan 1934 Nieuwe Haiven 4 Geen bloemen De tfepaardebestellmg zal DV plaats hebben op Zaterdag 13 Januar des nam 2 uur vertrek van het sterfhuis t De Pelikaan bemanning gehuldigd Groote belangstelling In het Koloniaal Instituut Groote geestdrift bij de talrijke schare belangstellenden Hartelijke toespraken en vele geschenken Installatie van het Pelikaan Comité NELLY SOETERS VAN BALEN JANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2033 Pelikaan borden VOOR GOED ËN GOEDKOOP DRUKWERK S HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA Hj TELEFOON 2745 WÊÊ Het Mysterie uit het Engolsch van BEN BOLT 1 Hij was ook bU t inquest en maakte aanteekeningen Ik geloot dat hij uherkende toen u de zaal verliet want ikzag dat hij op u lette en hij keek u mateen eigenaardig lachje na Het Is eenvreemde samenloop van omstandighedendat hij ons hier Is nagegaan vindt uook niet Ze gaf geen antwoord Haar oogen dwaalden naar den man waarover ze raken en toen ze weer nadenkend op Singleton gericht werden verscheen de keliner die visch voor haar en soep voor Singleton bracht Zoolang de man in de buurt was spraken ze geen van bMden doch toen hij wegging verbrak het melsle het stilzwijgen Ik weet niet wat tk van dit allesdenken moet Sedert gisteravond is heteen chaos in mijn hoofd Het eene raadsel volgt op het andere en het toppuntvan geheimzinnigheid is dat u dat portretje van mij naast dien vermoordenman gevonden hebt Het is afgrijselijk nsiraraiEi KWALITATIEFAAN DE SPITS VOORDEELIG IN PRIJS NEDERLAND5CH FABRIKAAT N Y Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbneven f 64 000 000 Reseivis f I 76Q 854 06 liE lUNK stelt beschikbaar o pandbrieven d 100 1 In stukken ï n f 1000 f 500 en ƒ 100 De Directie Mr A 1 S VAV UER Mr P R HOORWEG Wie ROODE STER rookt weet pas hoeveel genot men voor 13 cent kan koopen Met bons voor Niemeif or s bekends kwatt teltS c a d e a u X Van 1 moment ai dat ge op Roode Ster Tabak overgaat weet ge hoeveel lookgenot voor dit luttele bedrag te krijgen is Ge zult dan evenals de duizenden iijnpr evers die uitsluitend Roode Ster rooken ondervinden dat 13 ets voor U beteekenen minstens ao maal n half uur van het hoogste pijpgenot NIEMEIJER s Wat zegt U van zoo n cadeau 6 Tafellepels 6 Tafelvorken 6 Dessertlepels 6 Dessertvorken 1 Soeplepel 1 Sauslepel 1 Groentelepel 1 Aardappellepel 2 70 2 70 2 55 2 55 3 25 1 60 1 70 1 70 Inhoud totaal fl 18 75 en de waardevolte cassette gratis er bi U weet toch Zilmeta is het onovertroffen door en door vlekvrije en zilverwitte Gero metaal dat gegarandeerd bestand is tegen mosterd zuren en wat voor scherpe stofffen ook Nooit poetsen dus en onverslijtbaar Alle goede zaken leggen U gaarne de keurcoUectie van modellen voor ROODE STER 15 000 Gezinnen lezen ons dagrblad GOIJDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN r ï = De bladen met de meest Waardevolle puUidteit = DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND 1 alleen giondig te bewerken door te adverteeren in onze 4 eekbidden die elke week in elk huis in elk dorp de bewoners 1 ilichter omtient hetgeen ffl onder hun aandacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 Voedingsmiddelen te Ambteidam PRODUCTEN HETMEJ K yAHK WAlJTriir VERHUIZINGLN en tXPEDITIC Brandvrije Bergplaatsrn VOLLE OARANTIE LAGE PRIJZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Bodegraven Alten Koudekerk Zoeteiwoude Leiden OegstfreestSassenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heemstede Haarlejn Llmuiden GOEDEREN WORDEN AFfiEHA l D Belwfd Aanlwvelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2 Ï4 OOUDA err da£ ij oiii 4 amdat zorgvuldige ondBr7oet iiigen heljlien aflngploo id dal Asptfin langiamet in den bloediomloup en d weeUelcollen word oprjenonien maar n dar IS van belany ook veel langar in het lidiaam bhjfi oefent het veel langer en inlensiever liin hel Tan e w ft i a utf eenig op de wereld ran Bidhj t v n 1 tabl t 10 ds HAVERMOUT H O NOG STEEDS DE FIJNSTE IN SMAAK nOATIC AklIDnn O Uil A I 10 AAnDUU premie conixnw zen len wij H i i het zeer oniterlioudetide HO KWARTET SPEL franco toe Ii plaats van 3 coupons kan b j de aanvraag ook 6 cents aan poatzeKetai voor verzendingskosten gevoegd worden NV Dönszelmann Co s Graan Graanprod Mij StruiBenburgstraat Rotterdam De H O premie coupons bltiren ook ni 1 Januan 1934 geldtg 72 Jaargang Oowd rd ii II Jawuari l 34 tKUDSGHË COIIMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIIWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 25 byslag op den prys Liefdadigheids vertentien de helft van den prgs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing a an he t Bu r eau zynmgekomen tenemde van opname verzekeixl te zyn Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 80 Abonnementen worden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bu onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Admmiatratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 geven van zijp denkbeelden nopens post verbinding met Nederlandsch Indte Spr zelde dat PTT reeds gerulmen tijd heeft begrepen dat zij bU de ontwikkeling van de luchtverbindlng Nederland Nederiandsch Indie een taak heelt te vervullen In breede kringen leett het besef dat in dit opzicht een nationale zaak groeiende is töt het welslagen waarvan leder zich zal moeten Inspannen Sprekei eindigde met den wensch dat de moeite en zorg van het comité beloond zullen worden met een spontane medewerking tot de stichting van het nationale luchtvaartsfonds Tenslotte heeft de algemeene secretaris van het comité de heer Wallaerdt Sacre eenige zakelijke aétails medegedeeld In verband met de stichting van genoemd tonds HIJ deelde o m mede dat er gedecentraliseerd moet worden daarom is een schrijven gericht aan alle burgemeesters tn Nederland met verzoek de oprichting van plaatselijke comitè s te willen bevorderen De Inkomende gelden worden ingebracht In de stichting het nationale iuchtvaarttonds Als dit fonds er zijn zal Ugt het in de bedoeling het Pelikaancomité op te heffen Na deze woorden heelt generaal Snijders het Comité geïnstalleerd verklaard en nam de huldiging van de Pelikaanbemanning een aanvang De huldiging Toen de vl mannen van de Pelikaan op het podium kwamen verhieven de aanwezigen In de zaal zich van hun zitplaatsen en drongen langzaam aan naar liet podium op om de mannen te huldigen Een groote rlj van sprekers heett Smlrnotf en de zijnen met hartelijke woorden toegesproken Kerste woordvoerder was de heer Th de Veer directeur van de afd Luchtvaart van het departement van Waterstaat Hpr gewaagde met grooten lof van hetgeen hier was verricht en hij dacht ook aan al die mannen van de KLM zoowel In Nederland als overal langs den weg mannen van de verlichting van den ladio dlenst en al die anderen die hun werk erop gericht hadden opdat de vlucht zou slagen Zij allen hadden meegeleefd met het pogen en streven van de Pelikaan en zeker hebben zij zich verheugd in het groote succes Spr is ervan overtuigd namens allen te spreken als hij etn warme hulde brengt aan Smiinoft en zijn makkers Hun daad zal voor allen een prikkel zijn om voort te gaan op den ingeslagen weg Vervolgens sprak ir De Vogel voorzitter van de Koninklijke vereenlglng vbor de Luchtvaart Hij bracht een eeresaluut aan de mannen die toen de Zilvermeeuw weigerde direct gebruik maakten van een vliegtuig dat toevaUlg gereed stond Spr herinnerde aan eer oogenbllk In Cairo Hij was daar met eenlge vrienden In de stilte van den nacht eenlge weinige Nederlanders Ze keken naar het aankomen van de Pelikaan Het was een kleine Nederlandsche begroeting daar op het vliegveld Enkele hartelijke woorden Weinig tijd voor veel gesprekken Een vlugge maaltijd Smlrnoft kreeg een telegram van de K L M uit Amsterdam kort en krachtig maar vooral aanmanend tot voorzichtigheid En de toevoeging Sein om standlg Smirnoff zegt Wat heb ik te seinen niets Dat teekent de mentaliteit van deze mannen Namens de Koninklijke vereenlglng voor de Luchtvaart bood spr hun vieren als herinnering aan de medaille van de Vereenlglng In zilver Lult generaal H A Seyffardt als oudste opperofticier van het Nederlandsche leger namens het geheele officierscorps sprekende wenschte namens de officieren de bemanning geluk met het buitengewoon groote succes De heei Canter algemeen voorzitter van het Alg Nederlandsch Verbond gaf aan de bemanning van de Pelikaan met een korte krachtige toespraak de zilveren medaille van het Verbond met oorkonde ten geschenke Hierna sprak de heer Vattler Kraane namens de directie van de Nederlandsche Vllegtuigenfabriek en overhandigde aanreik lid van de bemanning van de PeHkaan een enveloppe met Inhoud Een reeks sprekers volgde daarna Lult kol Best commandant van de Luchtvaar taf deeling Soesterberg gewaagde van de moeilijkheden bi het neerkomen van de Pelikaan Dat leek een waagstuk De schitterende prestatie daar verricht deed spr begrijpen dat de geheele tocht ver boven zijn waardeering stond Namens het personeel van de luchtvaart af ieeling bracht spr hun warme hulde Over hetgeen hier gepresteerd is Vervolgens sprak de burgemeester van Enschede de heer Rtiskert die tevens voorzitter Is van het Vliegveld Twente Twente zelde hij stelde eer veel belang In deze prestatie en de Twentsche vrouwen hadden besloten een hulde aan te bieden aan de vrouwen van de vliegers Len echt Twentsche hulde n 1 een stel talellakens met servetten die geweven zuilen worden op de Hoogere Textielschool te Enschede De servetten zullen emblemen betreffende den tocht bevatten Daarna sprak de heer Egglnk burgemeester van Havelte de gemeente waar Sopr woont Hij richtte hartelijke woorden tot Soer en bracht namens de gemeente hulde aan Onzen Plet Mede dank zij hem Is de K L M geworden een maatschappij die ontzaggelijke eerbied afdwingt Aan de KLM die met vooruitzienden blik en vooruitstrevend beleid aan de ontwikkeling van het wereldluchtverkeer deelneemt doch die eiken stap voorwaarts bedachtzaam overweegt en grondig voorbereidt zijn de vermeide nieuwste stroomingen natuurlijk met omgaan Zij eischte reeds bij de bestelling harei laatste vliegtuigen veigrooting der snelheden terwijl zij het nachtvliegen in het groote afstandsverkeer tot een onderwerp van studie en voorbereiding maakte Uit zulke overwegingen ontstond het plan met haar nieuwste vliegtuig de iivermeeuw een studie en demonstratlevlucht naar Ned Indlè en terug te doen verrichten waardoor zou kunren wolden onderzocht en aangetoond wat In bedoelden zin kan worden bereikt terwijl gegevens ei ervaringen zouden kunnen worden gewonnen welke te zijner tijd aan de praetische oplossing van het vraagstuk der reisduur verkorting ten goede zouden komen Spr roemt de Pellkaan rels ais een schitterende triomf der Nederlandsche Luchtvaart roemt de mannen die htt deden roemt de organisatie die het mogelijk maakte Wij aanschouwen hier roept spr uit een nieuwe glorie der Nederlandsche luchtvaart een nationale zegepraal welke het zelfbewustzijn der Natie versterkt haar vertrouwen in eigen kracht en ondernemingsgeest verhoogt en haar aanzien ir de oogen der wereld verhett Doch zwaarder dan c lt alles weegt V03ir ons dP opnieuw bewezen en bevestigde iekerheid dat onder ons nog leven zulke flinke mannen van stavast die voor geen plicjht terugdeinzen welke van hen binnen de grenzen der mogelijkheid gevorderd wordt doch èien plicht hop zwaar en gevaarlijk ook onversaagd beleidvol en met onkreukbare trouw volbrengen Daarom hulde er dank aan die vier dappere en bekwame mannen De Natie zal hen op waardige wU e eexen al verklaarde ook de Pel Ik a an commandant dat zij slechts hun plicht hadden gedaan Er heeft zirh een Pelikaan comité gevormd Met als doel een nationaal luchtvaartfonds te vormen bestemd tot het bevorderen en steunen van de Nederlandsche Luchtvaart in den meest algemeenen zin Er valt reeds in de allernaa ïte toekomst op luchtvaartgebied onnoemelijk Tegen twee uui gistermiddag had zich een groote menigte In de groote aula van het Koloniaal Instituut was intusschen een groote schare bijeen Daar Is vóör de huldiging het Pelikaancomité geïnstalleerd Onder de talrijke aanwezigen zagen wi de heeren Damme directeur generaal van den PTT generaal Seyffardt kolonel Oudendijk technisch adviseur van de KLM lultkol Best conmmandant van de Luchtvaarta f deeling de heer E Th de Veer hootd van de afdeellng Luchtvaart van het Departement van Waterstaat de heeren Enthoven Wurf i bain en Telders van de K L M en K N I LM Ir dr Vogel voor de Koninklijke Vereenlglng van de Luchtvaart de heer Edo Bergsman voorzitter van den AN W B voorts de heer Plesman directeur en vele andere vertegenwoordigers van de KLM alsmede al van andere voorV aanstaande Amsterdammers uit allerlei kringen en ook velen van elders Om kwart over twee kwam het comié op het podium Generaal Snijders heette allen hartelijk welkom Kede generaal bnljders Generaal C J Snijders voorzitter van het Pellltaancomlté hield daarna een rede waarin hU eerst den nadruk legde op het staatkundig er economisch verband tusschen Nederland en indle een verband dat een onmisbare levensvoorwaarde is Daarna gaf spr een overzicht van de 1 els manieren om in Indlé te komen met de vergelijking van den reisduur Memoreert dan natuurlijk den glorierijken vliegtocht van Van der Hoop en de zijnen langs een onvolledig en gebrekkig georganiseerden luchtweg Komt dan te spreken met veel geestdrift over de KLM en zijn uitmuntende organisatie Spr belicht dan even het door de K L M gehuldigde principe van gemengd vervoer en brengt daarbij ter sprake de vraag naar nog grootere snelheden der vhpgtuieen en naar het afleggen van langere dagetappes Geen men ch hoe geleerd spreekt enJof schn ft er ook goed üan die het natuurlijk en duidelijk doet Mr J van hennep veel te doen en er openen zich voor een onbevangen en vooruitziend oog grenzenlooze mogelijkheden voor de uitbreiding den technlschen vooruitgang en de economische beteekenis der jvereldluchtvaart in hare verschillende vormen Om dezen voortuitgang in zUne toekomstige ontplooiing krachtig te stimuleer en en te voorkomen dat daarbij de nationale belangen In verdrukking zouden komen zal veel geld worden verelscht Niet altijd zal de regeering lp staat of bereid zün de noodige fondsei hiertoe beschikbaar te stellen In zulke gevallen waarin I het particulier initlajlef baanbrekend en voorbereidend werk zal kunnen doen kan een nationaal fonds onberekenbaar nut stichten door deelneming van na tlonale krachten aan dien geestelijken 1 of practisehen arbeid geldelijk mogelijk 1 te maken Hierbij sta voorop dat slechts bevordering van algemeen nationale of wetenschappelijke Ijelangen beoogd wordt en ledere begunstiging of bevoordeeling van particuliere personen of commercleele ondernemingen uitgesloten bUlft Als voorbeelden van denkbare bemoeiing van het Nationaal Fonds echter onder hieraan eenlge bindende beteekenis te hechten noem ik het steunen ol tlnancleren van bijzondere vluchten welke voor den vooruitgang der luchtvaart van bijzonder belang zouden kunnen zijn het doen verrichten van studiereizen op luchtvaartgebied het steunen ot financieren van belangrijke wetenschappelijke of technische proefnemingen het uitschrijven van prijsvragen het toekenn van onderscheiQlngen voor bijzondere verdiensten op luphtvaartgebled Het Pelikaan Comité Hei PehkaanComi gevoelt zich gelukkig reeds dadelijk de instemming sympathie en steun van vele hoog gewaardeerde zijden te hebben mogen ondervinden Z K H de Prins der Nederlanden aanvaarde met de meest welwillendheid het Beschemheerschap over het Comité doch was tot Hoogstdeszelfs leedwezen verhinderd deze vergadering bi te wonen De Heeren Minister van Kolonlnfe Voorzitter van den Raad van Ministers en Ministers van Blnnenland ïche Zaken van Waterstaat en van Defensie hebben bereidwillig het eerevoor zlttersohap over het comité aanvaard Spr brengt dan dank aan allen die hun medewerking gaven Gewaagt daarbij met dankbaarheid van den steun van H A4 de Koningin Moeder die een aanzienlijke bijdrage verleende Spr roept allen op om steun voor de vorming van het fonds Laat ons roept r uit de handen ineen slaan ter vei ezenlijklng van dit eroote nationale doel tot zegen der menschheld en tot heil van het vaderland Nadat generaal Snijders had gesproken heeft de directeur generaal der PTT Ir Damme een uiteenzetting ge denken dat ik gek ben maar dat Is niet erg als u me maar uw vertrouwen schenkt zoodat ik u van dienst kan zijn en Opeens hield hij op daar er een keüner die als uit den grond verrezen kwam voor hem stond De man hield n blaadje in de hand waarop een brief lag en wendde zich tot het meisje Voor u juffrouw en hij hield haarhet blad voor Het meisje nam de enveloppe aan Waar staat mijn naam dan vroeg zij Weet u zeker dat hij voor mij is Heel zeker juffrouw Ik kan meniet vergissen Na deze verzekering nam zij een mes sneed het couvert open en haalde er een opgevouwen papiertje uit smgleton sloeg haar aandachtig gade Het bericht aat de brief bevatte moest heel kort zijn want het meisje scheen het met één oogopslag gelezen te hebben maar de Inhoud ervan scheen haar te doen ontstellen er kwam een strakke bange bhk In haar eerst stralende oogen Singleton deed een haastige vraag Wat Ik moet gaan zei ze zacht hem In de rede vallend Het briefje viel uit haar handen op tafel Ik moet dadelijk weg Tegelijkertijd stond zij op terwijl Singleton haar voorbeeld volgde Blijkbaar was het zijn bedoeling met haar mee te gaan Doch het meisje verbood hem dit Wordt vervolgd Gogen was weer de glinstering van zooeven en toen zij hem een beetje nieuwsgierig aankeek zag hij aan het plotseling oplichten van haar blauwe oogen dat zij hem begreep het rose gezichtje van het meisje werd donkerrood en er kwam een zachte kreet over haar lippen O Ja zei hij snel Het is zoo Ik noudvan u Vergeef mij dat ik u dat zoobruuskweg zeg Maar het Is de waarheiden ei moet waarheid tusschen ons zijnSedert gisteravond Maar maar fluisterde zij datkunt u niet meenen Ja dat meen Ik wel Ik meen hetmet mijn heele hart Dat is de reden datIk u zoo graag wil helpen waarom Maar vóór gisteravond kende u mijniet eens Het hoeft geen jaren te duren omvan Iemand te gaan houden Ik voel datik mljn heele leven op u gewacht hebHij hield op Hoewel hij zaclit sprak klonk zijn stem dringend en er was Inzyn oogen een hunkering die haar welmoest overtuigen Verward sloeg het meisje de mooie blauwe oogen neer een blos kwam op haar gezicht die echter spoedig weer verdween Haar doodelijke bleekheid kwam weer terug en haar lippen trilden En u weet niet eens mijn naam stamelde zij Wat doet die er toe Hij lachte eenbeetje overmoedig Ik ken u En uwnaam och ik heb een naam en die Isvoor ons belden genoeg ü ault mlaechlen Ik had liever dat u hierop verder niet inging Dan zal ik het niet doen En tochzou ik er de heele wereld voor over hebben als u me wilde vertrouwen J zoudt er de heele wereld voorover hebhen Ja met de maan en de sterren erbu Waarom hen oogenbllk aarzelde nij toen boog hij zich wat naar haar toe Zijn gezicht stond heel ernstig en er was een tinteling In zijn oogen toen hij op zachten en dringenden toon antwoordde Omdat Ik zeker weet dat u hulpnoodlg hebt ik zou graag uw ridder willen ijn Hulp Droevig fluisterend herhaalde zij het woord Ja die heb Ik zekernoodlg Maar o ik mag u niet nog verder In deze zaak betrekken U kunt me er toch niet bulten houden Bovendien de e geheimzinnige geschiedenis prikkelt mij ik moet er achtei komen ik heb er zelf ook het grootste belang bij U verkeert in mooiiijkheden zelfs in gevaar daar ben ik zekervan U zet zooeven dat dit alles u metafschuw vervulde Daarom moet u dusiemand hebben waftrop u zich kunt verlaten Ja maar u Waarom zou u Zijhaperde en Singleton radend wat zijwUde zeggen antwoordde snel Ik zal u heipen Weer boog hij zichwat meer tot haar over Er lag een fijneblos op zijn mager gezicht en In zijn Zij zweeg en in afwachting dat zij verder zou gaan lepelde hij zijn soep en opeens begon aij weer gejaagd en fluisteren O hoe kan het daar toch gekomenzijn FEUILLETON Hü wierp een snellen blik op haar en zag duidelijk dat zij onbewust hardop had gedacht Ik weet het niet antwoordde hij entoen zU bij zijn woorden een schok kreegbegon hU weer te vragen u heeft hetportretje toch wel eens eerder gezien Ja antwoordde zij dadelijk Het isin het voorjaar geschilderd Ik gal hetaan Plotseling hield zij op alsof zit ziphzelf erop betrapte dat zij op het punt stond een geheim te verraden en toen Dick Singleton haar onderzoekend aankeek kwam er een blos naar haar wangen en een verlegen uitdrukking in haar oogen Singleton voelde even een steek van jaloezie Voor wlen had zl dat aUerbekoorJljkste portretje laten schilderen Aan wien had zij het gegeven Onwillekeurig gingen zijn oogen naar haar welgevormde handen Zij droeg nog den ring dien hU toen hij gisteravond in de donkere straat stond had zien schitteren doch het gaf Ijem een gevoel van opluchting toen hij zag dat deze aan de rechterhand zat en dat zij aan de linkerhand geen ring droeg Das Is zeker ook een van de dingen waarnaar Ik niet verder mag vragen lachte hij Ja was het eenvoudige antwoord