Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1934

Deze teekeningen welke op uitnemende v ijze z jn gereproduceerd verdienen ten volle de algemeene belangrstelling De wetanschappeli ke contrÖU van Mevr Dr Ir H J d Wijs Op ons bedrt f li voor U een waarborg voor de onberispelijke behondeiing van Uw wasch Afhalen en bezorgen In P enkele dogen zonder V extra kosten DE GOUDSCHE STOOMBLEEKERIJ FILMNIEUWS Schouw burg Bioscoop Liebe muas verstanden Sein De Schouwburg Bioscoop heeft ook thans eer een zeer amusante Ufa film waarin de hoofdrol wordt gespeeld door de bekende filraactrice Rose Bar ony en George Alexander den bloscoopbezoeker eveneens wel bekend verder Wolf Albach Ketty Hilde Hildebrand Kathe Haack en andere i De film vangt aan met een aardig schrijfniachinelied en dan is de stemming er al dadelijk in Het verhaal is zeer gecompliceerd ell het is niet gemakkelijk om het na te vertellen In hoofdzaak gaat het om een jonge blonde typiste Margit die voor haar directeur geld naar de bank moet brengen Zy verliest een deel van het geld tengevolge van een rukwind en wanneer het leuke typistetje alles aan haar opdrachtgever wil vertellen wordt het romannetje dat zich afspeelt hoe langer hoe gecompliceerder Margit maakt kennis hiet een jong inge i nieur die een pop heeft gemaakt die me chamsch te besturen is De film behandelt dan verder op amusante wyze de geschïe deni s van deze uitvinding de bestuurbare vrouw die door radiogolven tot verschillende handelingen kan worden bewogen Het succes dat de radio ingenieur met deze uitvinding heeft IS geweldig Men raakt niet uitgepraat over de pop de blonde Lily die allerleukst danst en zingt Inderdaad is het echter Margit geweest die op de demonstratie de aanwezigen zoo in verrukking bracht Op het kritieke moment toen de pop niet in beweging te brengen was speelde Kij voor de beweegbare vrouw Het was alles even amusant en de door Hans Steinhoff geregiseerde film loopt vlot j van stapel Er zijn aardige Schlagers en het publiek amuseerde zich kostelijk met de vele komieke situaties In het uitgebreide voorprogramma is er met bet Orion Profilti nieuws een Amerikaansche klucht en een mooie film van Zweden Alles tezamen een uitnemend programma GEVRAAGD een fünke DIENSTBODE 200 mogelyk voor direct voor dag en nacht v g g v Zelfst kunnende werken en koken Aan te melden s avonds 71 2 81 1 MeVT MIJNLIEFF Burg Martenssingel 27 GEVRAAGD tegen eind Februaii een DIENSTBODE voor dag en nacht Zelfstandig kunnende werken en koken Zich aan te melden is avonds ni hall iicht CRABETHSTRAAT 4 Net Meisje zoekt by dame alteen een beti ekking Brieven onder no 155 Bui eau Goudsche Courant Markt 31 Gouda TE HUUR 3 HUIZEN Graaf van Bloissti aat 84 Helmei ssti aat 7 en 9 Te bevragen bij C PERDIJK Goejanverwellenitpk 27 Tel 2567 GEVRAAGD een Imgsti of laflkomenii liiilieiiili mannelijk op Handelskantoor Brieven onder no 166 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Schouw bur g Bioscoop Zondagmorgenvoorstelling Ëiaenstein a Romance sentimentale Aan de oevers van de Taiga Twee bela igrijke hoofdfilms zyn er deze week in de Schouwburg Bioscoop te zien Allereerst de beroemde film van Eisenstein Alexandroff en Tissé Romance sentimentale een oude Russische romance van herfst droefheid en vervlogen liefde waarin wordt verteld van de herfst in de iiatuur en de herfst in het leven De film opent zooals ook de herfst met opnamen van den storm die jaagt door de kale kruinen van de boomen die z n kracht beproeft op de hoog opspattende golven aan de kust en ijl legenwo lken trekt voor de avondzon Een jonge vrouw staart aan het venster naar buiten Zy zet zich aan den vleugel en zingt een oud lied waarin het verleden weer opleeft vertolkt door beelden van Rodin Het houtvuur in de haard brandt en zooals de blokken ineenstorten met hoog opvliegende vonken zoo vonkt ook het verleden weer m haar op De tegen de ruiten kletterende regen brengt de zoo zeer verlangde rust en als de storm ophoudt js de herinnering aa wat was niet zoo smartelyk meer en zingt de jonge vrouw buiten te midden van de weelile rigbloeiende boom haar vreugdevol lied De zang in deze film was van Maria Griy De tweede film Aan de oevers van de Taiga is een typisch Rusaische documentaire film van de goede soort De Taiga Is een riviertje in het Oeasoeri gebied in oostelyk Azië op den grens van Mandsjoerye De film geeft een beeld van het leven van een half beschaafde volksstam de Uden welke langs de oevers van dit riviertje in eenvoudig gebouwde hutten leeft De akkerbouw en veeteelt kennen zy niet zy leven van jacht en vischvangst De jacht L hun hartstocht In hun wa nkele door henzelf uit een enkelen boomstam gehouwen bootjes varen ze met groote snelheid door bet stroomgebied van het jiviertje hier visschend daar jagend De bosschen zyn seer wildrijk vossen dassen zwijnen herten en zelfs beren De talloo ze fraaie opnamen van deze ongerepte natiiur culmineeren in schrille tegenstelling in het gevecht tusschen een alleen met een lans ge wapende Ude en een beer Ook van de zeden en gewoonten van dit volkje van den Mongoolschen stam van hun jachtfeesten hun huweiyksgehniiHen enz bevat deze film tal van geslaagde ispisoden Gaarne een woord van hartelykef aanbeveling voor dit voortreffelijke progtranuna STADSNIEUWS GOUDA 13 Jan 1934 Een OÖifeïte variMAanbevelüifc voal Nifet Sportfondsenbad In het ƒ fiisité van Aaiibevoliiig voor de ütichting ffln ti overdekt Sportfondsenbad te dezeffiSlsli itebben daartoe uitgenoodigd zitting gemjjneii Eerp vóürzltter burgemeester E G GaarUndt leden Alphensche Zwembclub te Alpben a d RiJn R K Voetbaivereeniging D O N K Ned Centr Üeddingsbrigade afd Gouda Goudsche Ileddingabngade Goud sche Zwemclub Watersportclub Elfhoeven Voetbalen Athletiekvereeiiiging Gouda y jplt aivereeniging O N A Roeien Zeiliieraeiiiging Gouda Turnkring Gouda iii i Btreken G H Aalfs dierenarts p J van Aö referendaris ter secretarie l4 J ï Banning candidaat notaris U Alphen PÖ Hijn J J Baale leeraar It H B 3 L Becking dir Goudsche Sir nipl abrtrfr H Bergman burgemeester van Gouferak A Bertheux commissaris v politie P Bisschop vert K V W Sigarent abr J Bokhoven dir N V Aann Bedryf v h W okhoyen P Bokhoven dir N V v h H TjlfcferHorst P Bom leeraar lich oefeningeCait M Buwalda tuberculosearts A Cn Cüsijn assurantie bezorger eere lid K N Z B ds H Cramer predikant ir J A ij CuperuH ingenieur Ned Spoorwegen E i van Dantzig oud onderwijzer J A M de Decker tandarts C van Elk arts Joh J Engelbregt adj comm P T T L C M Enneking bedryfsleider Kon Plateelfabr ZuidHolland G C van Eyk dir N V Kaashandel Mij Gouda J S H Fabriaan dir Stads Muziekschool A Fokkers lid van den Gemeenteraad en voorz Comm van Toez Sted Bad en Zweminriciiting G fi Gabry voorz Goudsche Zwembond H C German hoofd o 1 school A J Gideonse hoofdcommies ter secretariet H de Gïoot ontvanger der registratie dr F J Hakkenberg arts te Haastrecht P H A Hofkamp dir T P Virulj Co s Stoomzeepziedery de Hamer D L vanHoorn inspecteur van politie A C H Höweler keel neus en oorarts G Hupkes rijksveearts mr C Jonker advocaat enprocureur mr H A La Gro advocaat enprocureur te Bodegraven C de Jong dir N V Eerste Ned Mij v Ziekenhuiaverpleging P de Jong fabrikant Joh A Kaars slager J A Kamerling hoofdcommiesredacteur t secretarie A J Kettler arts 1 Kooiiiian burgemeester van Bergambacht eii Ammsrstol A J Kortenoever M S Ki S eiy gartHi S H van der Kraats journalist Jvan Kranenburg notaris C A Krimpenfort koopman H H Krimpenfort koopman J Kroondijk schoolarts dr A Liawgiej i4 rector gymnasium dr J Leest direrteur R H B S mr J L J A van MechMev dvocaat en procureur dr A Montagne arts 1 P Noomen assurantie bezorger L v d Pol industrieel A R v d Putte onderwijzer U L O mr R RensiHjMBM at en procureur WiUy Roper bedryMeider dr J G Rups arta P G G Schutz inspecteur Directe Belastingen Pjl J hoofdopz Prov Waterstaat G B STlffl eeraar Uch oefeningen J S van SototoUd van de jiGemeenteraad mej dr N isbéiln ii kinderarts J H Steinbach leeraar M O teekenen E S H vanStraaten waschindustrieel dr J P Treub dir Kon Stearine Kaarsenfabriek H M van Triet accountant F Tieter dir N V Goudsche Courant N Tom arts H N Valckenier de Greeve dir N V Goudsche Melkinrichting L Verjaal hoofd o l school ir J H P C Verschoor civiel ingenieur A V van Vreumingen tabak en sigarenfabrikant ds F Verheul predikant G A M Weck onderwijzer A de Wilde dir N V Techn Bur en Aann Mij v h J H de Wilde dr J van Woerden chirurg dr D W IJssel de Schepper scheikundige H Zanen iad Hd dir N V Aann Mij v h Zanen en Verstoep In de vorige mededeeling van het Comité van Actie welke speciaal betrekking had op het s arsyateem was een fout geslopen Vermeld werd dat de gestorte spaargelden verminderd met de gekweekte rente en verminderd met een vaat bedrag voor administratiekosten zullen worden terugbetaald wanneer na 3 of 4 jaar blijken mocht dat in Goude de stichting van een overdekt bad niet tot stand zal zyn te brengen Indien dit het geval zou zijn maar het tegendeel laat zich nu reeds aanzien dan vindt restitutie van de gespaarde gelden vermeerderd met de rente plaats Spreekbeurt Vrijz Heryprmden In de godsdienstoefening te houden vanwege de Vereen van Vrijz Hervormden op Zondag a s half elf uur in de groote zaal dei Réunie zal voorgaan onze oudstadge noot Ds P van Wijnen Ned Herv predikant te Ureterp Fr Onderwerp Het eerst noodige tekst Lucas 10 42b WÊÊÊÊP FGouda in beetd Een z ft erkwaaidige teekeningen van oudGouda a stadsschoen Bij den Boek en Kunsthandel J Verschoor alhier zijn een zestal karakteristieke crayontee keningen van oud Gouda verschenen die de belangstelling verdienen van ieder stadgenoot niet alleen maar ook van itder die oog heeft voor oud atedensehoon De teekenaar de architect W Verschoor te sGcavenhage heeft in beeld gebracht de bijzondjiP iBftie stad sgedeelten waarvan altijd een fHote bekoring is uitgegaan en die hederi ten dage nog steeds den aanfechouwer frappeert Zoo is er het altijd jnooie Stadhuis de Gou e met e voormalige viachbanken en de korenbeurs het Roomsche Hofje de Sluiswachterswoniag b i de IJsselhavensluis en een merkwaardig fiagment van de St Janskerk in het huwelijk op elkaar worden afgestemd 7 0O dat elk huwelijk een bepaalde spannlngsooog krijgt De moeilijkheid Is deze te vinden De crisis komt telkens als de sypthese er geweest is de belde spanningsbogen nog parallel loopen en men de nieuwe synthese zoekt Komt d ze niet dan krijgt men de katathese l it is het Bcnema Hoe la hu de situatie De vorm van het huwelijk moet passen bij onze cultuur Deze is echter rijk aan brokstukken van oude culturen Zoo vinden wij thans drie vormen van het huwelijk Allereerst het middeleeuwsche b o e r e n h u w e 111 k waarvan het bezit de gionüslag vormt Het gaat daarin om het voortbestaan van de hoeve Het verkrijgen van wettige erfgenamen Is het doel van het huwelijk Hier Is ook de volle gelijkberechtigdheid van de belde echtgenooten De boïrln is een belangrijke liguur Dit monogame huwelijk is geen keiizehuweUjk maar moet bezien worden met als achtergrond de handhaving van het bezit Mede door de klndernjkdom draagt het de ontbinding In zjch Het burgerlijkhuwelljkisnade Middeleeuwen tot in de I9de eeuw de norm ale vorm geweest De grondslag ervan is de subject object verhouding Alles in de wereld wordt al s object gezien tot dat op een moment een mensch komt die ook een subject wordt een eigen persoonlijkheidDeze twee ontmoeten elkaar geven elkaar hand en hart worden van een gij en ik tot een wU Dlt IS het huwelijk uit de liederen welke gewagen van de groote liefde Al heel gauw komt er echter een compromis tusschen de droom der echte liefde en de practljk der zelf handhaving Het leven kan zijn met teere momenten maar een zakelijke verhouding zal de regel zijn In dit huwelijk hebben wij de bewuste monogamie Het overgangshuwelij k dat van ohzen tijd moet met de erkenning van de waarden van deze huwelUkvormen de gelijkwaardigheid van man en vrouw uit het boerenhuwelljk en het sterk stellen van de monogamie uit het burgerlijk huwelijk rekening houden Het zal bovenal moeten zijn een arbeidshuwelljk Volgens Kunkel komt het er buitengewoon op aan wat in de Jeugd ervaren wordt Bij de ontwikkeling van het geslachtsleven krijgt men daarna een type dat reeds bepaalt hoe de echtgenoot zal zijn Het komt er op aan dat de jeugd rustig en zakelijk een open inzicht krijgt in de verhouding tusschen man en Het belangrijke in de beschouwing van Kunkel Is het besel dat het huwelijk Réunie Bioscoop Zwei in einem Auto in de Réunie Bioscoop draaien na een uitstekend verzorgd voorprogramma een tweetal Amerikaansche kluchten waarby Studentenschandaal byzonder insloeg De lilm geeft on een kykje op het leve in en om een Amerikaansche Umveraiteit en de utSüL lvallige liefde tuaachen de dames en lieerenstudenten Een gegeven dus waaruit genoeg humor en grappige scènes zyn te putten Met de bekoorlüke Magda Schneider en de jolige Ernst Yerebes in de hoofdrollen i iaait vervolgens een amusementsfilm van du beste soort n l Z wei in einem Auto Het verhaal begint in een groot warenhuis waar Lisa Krüger Magda Schneider verkoopster is bij de gramofoonplateTiaf deeling Zy heeft gCaehreven op een advertijitie waarin gen zekeren heer Bösche een reisgenoote zoekt voor een vacantie trij naar Monte Carlo Door een samenloop van omstandigheden vangt zij de reis niet aan met den bewusten heer Bosche maar met den zeer gefortuneerde Lord Kingsdaie die zich aan haar voorstelt als Bösche Zy vern oedt niets en reist met hem af maar ongelukkigerwyze gaat de echte heer Bösche naar hetzelfde hotel Vanzelfsprekend ontstaan dan de meest komische verwikkelingen Natuurlyk loopt alles goed af aaiders zou het ook geen amusementsfilm zyn Thalia Theater George Bancroft en Miriam Hopkins in Een nacht in Sebastopol Naast interessante journaals brengt het oorprogramma in de eerste plaats een zeermooie film van Borneo die prachtige beelt en geeft van de schilderachtige natuur degewoonten en leefwijze van de bevolking end invloed van de beschaving o a op dehuisvesting die werkelyk volgens wat wiJ jzagen uitstekend is Flip the OFrog neemtcns in een allergeestigste teekenfilm mee naar een circus Een twee acter De schoo heidskoningin nwt Charley Chaae voltooit 1 het bijprogrammib i De hoofdfüm Een nacht in Sebastopol verplaatst ons naar het Rusland van de re volutiejaren In scherpe beelden wordt ons i nog eens vertoond hoe groot de contrasten I tusschen de aristocraten en het volk waren Van beide belicht de film het goede en het kwade De film begint met de vlucht van een aristocratisch gezelschap in een goederentrein Dan zien we hoe het gezelschap dat zich in een klein plaatsje veilig waant zich vermaakt en zyn adeldom beschermt door geweld Een overval door roode matrozeh volgt dan die in al zyn wreedheid en cynisme den bezoeker de revolutie doet meemaken Spanning is er in deze film van het begin tot het einde De eenheid die in de eerste dagen van het nieuwe Rusland de kameraden bon4 is aan het slot reeds voor dat de omWenteling geheel voltooid 1 H0NIGS BOUILLONBLOKJES thans 6 voor l0cL was zoek ieder wil de machtigste zyn Prachtig speelt George Bancroft de matioos opstandelin nleider Zyn haat tegen de rijken doet soms sidderen Vol teederheid is hy echter voor de danseres MiriamHopkins als hy zyn leven voor het hare wilgeven Het is een film die in ieder onderdeel uitstekend verzorgd ia Niet alleen dehoofdpersonen zyn voortreffelyk ook defiguranten en dat zijn er velen zyn nietveel zorg gekozen Zooala wjj reeda schreven is er geweldige spanning in deze film Bovendien is het humoristische elementniet verwaarloosd Het doel van de film een beeld te geven van de revolutie is volkomen bereikt We kunnen zeer aanradenhaar te gaan zien temeer daar van tendenjgeen sprake is Ds Sirks over Gezin en huwelijk Karakter liefde en huwelijk Gisteravond hield Ds Sirks zijn tweede voordracht over Gezin en huwelijk ditmaal naar aanleiding van het in 1952 verschenen werk van den Berlijnschen psychiater Dr Prltz Künkel Charakter I lebe und Ehe waarin het huwelijk van psychologisch standpunt wordt bezien Uit dit werk spreekt een groote studie en ervaring Nochtans geeft het èeen moreelethisch stelsel het Is meer een spiegel welkg hl ons voorhoudt waarin wij telkens jneenen Iets van ons £ e f te herkennen Hen die toekomstInnen willen treklten stelt het daarom teleur Het huwelijk is volgens Kunkel het klaar komen met de twed verhoudingen Qie tusschen man en vrouw en die van het paar naar b jiiten Het leven Is een voortdurende wisselwerking tusschen twee polen als ïtoodanlg moet alle wereldgebeuren gerslen worden ook het huwelijk Het wezen van et huwelijk is de polariteit de verhouding tusschen twee tegengestelden Uit deze tegengebtelden Man en vrouw moeten in het huwelijk gelijkwaardig zijn niet gelijk de volle persoonlijkheden moeten tegenover elkaar staan Daarom is het monogame huwelijk de eenig mogelijke vorm In het huwelijk zullen er zijn spanningsbogen tusschen de punten waarop twee menschen elkaar vinden Deze spanningsbogen welke bij den man gewoonlijk langer zijn dan bij de vrouw moeten I gegrond is op de wil tot voortbrenging I Het Is niet het verlangep naar geluk maar het is de moed om te scheppen I welke de norm moet zijn Ook in het I sexueèle leven zal deze gedachte moeten heerschen in hef moderne geslacht Is 1 7 1 niet sterk ontwikkeld het verlangen I naar zeltbovredlging Is veel sterker Naast deze wil tot productiviteit moet er Zijn de wil elkaar geen leed te doen wat ais principe de eerbied voor het monogame huwelijk Insluit Ook het besel dat er een voortdurende groei een verandering In het huwelijk Is moet aanvaard worden Ondanks deze winstpunten bevredigt bet boek niet liet Is echter een deel van ten groot geheel en geelt daardoor een niet volkomen beeld van de beschouwingen van den schrijver Het geett ook geen regels het laat telkens andere mogelijkheden zien Daarom dreigt voor den lezer eenlgszlns het gevaar van wat de medicus zich als de candldatenziekte uit zijn studententijd herinnert Het regels geven is echter de taak der ethiek In de derde voordracht zal spr hier nader op in gaan Bij den aanvang van dezen avond werden door den spreker een aantal hem schriftelijk gestelde vragen beantwoord Opbrengst collecte Kindervoeding De collecte gehouden voor de Kindervoeding Tot Heil des Volks heeft opgebrachtf 107 10 i Federatie Chr Hist JongeiingHgim p n Propaganda vergadering Op Zaterdag 50 Januari des middags om 3 uur houdt de federatie van Chr Hist Jongelingsgroepen een propagaiidaverga dering in het Blauwe Kruis Als sprekers zullen optreden de heeren Mr J A de Visser en W Wagenaar van s Gravenhage Mr de Visser z l spreki n over Waarom Christelyk Hidtorisch en niet Fascist of Nationaal Socialist de heer Wagneaar over Jeugdideaiiam 3 en politiek Examen Fransche Handelscorrespundentie Voor het in December j l e Rotterdam gehouden Mercurius examen in Fran che Handeiscorrespondentie is geslaagd de heer A C de Waal alhier leerling van den heer Ch Lafeber Neder Klokkenspel Vereeniging De Nederlandsche KlokkenspelVereeni ging te Utrecht voorzitter Dr J Cnsparie te sHertogenbosch heeft in zijn dezer dagen gehouden vergadering tot lid van het Hoofdbestuur dier vereeniging benoemd de heer G 1 J Pot Gemeente secrftarii alhier Twee wielrijders in hotHÏng Op den Kleiweg zyn gisteramnond tw wieiryders met elkaar in botsing gekomei waarby de rywielen nogal gehavend wer den De beryders de ül jarige J F en de 18 jarige J L kwamen er livenwe onder beduidend letsel af Ned taal en handelscori eapondentie Voor het examen Nederlandsche taal en handeiscorrespondentie slaagde te Rotterdam Mej M Schotel alhier leerlinge var den heer W J Ü S van Eyk Spreekuur wethouder De Wethouder van Sociale Aangelegenheden is verhinderd Maandag 15 Januari 1934 spreekuur te houden Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zy vergunning hebben verlaand aan de N V Bataafsche Import Maatschappij en hare recbtverkrijgimden tot het oprichten van een benzine installatie msif bovengrondsche aftapinrichting in het perceel plaatselijk gemerkt Gouwe no 79 kadastraal bekend gemeente Gouda Sectie D No 2938 behoudens het recht van bel qfhebbenden tot het instellen van beroep bin nen 14 dagen bij H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet Hy die het beroep instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bij deurwaardersexploit aan degene aan wie de vergunning is verleend Coöp Groenteveiling voor Gouda en Omstr 12 Jan Witlof ƒ 7 30 80 spruiten ƒ 6 50 39 70 peen 2 5 40 uien ƒ 1 5 60 per 100 kg andijvie ƒ 1 50 70 groene kool ƒ 2 10 4 40 knolselderU ƒ l 5i 5 50 per 100 stuks selderij ƒ 2 70 6 prei ƒ l 5ö j per 100 bos boerekool 20 29 cent per kist Burgerlijke Stand GEBOREN 10 Januari Dirkje Johanna d van M Okkerse en K Ramp v Stryenstraat 15 11 Jan Petronella heodora d V D van Nlmwegen en G H de Greef Reigerstraat 30 12 Jan WiUemina Gerarda d v H de Wit en M C Laurier J V d Heydenstraat 20 ONiDERTROUWÜ 11 Jan J Cabout en D van der Schaft D Sibbes en B Lagerweij OVERLEDEN 10 Jan Pieter Kooy 77 j Gerrit Groenendyk 89 j Adriana Cornelia Kusters geh met A de Mooy 63 j Agenda Tot en met 14 Januari Schouwburg Bioscoop Liebe muss Verstanden sein met Rose Barsony Wolff Albach Retty George Alexander en anderen Tot en met 17 Januari Thali a Theater Eén naoht m Sebastopol met Miriam Hopkins Tol en met 14 Januari Réunie Bioscoop Zwei in einem auto met Magda Schnei 18 Jan Concordia Uitvoering ThalU 15 Jan 814 uur Bovenzaal Het Scnaak bord Buitengewone Alg Ledenvergflulering Goudsche Wbikeliersvereeni ng 17 Jan 814 uur geb Tot Heil des Volks Ledenvergadering Ned Chr Vrouwenbond 22 Jan 8Ï4 uur Bovenzaal 3et Schaakbord Kleiweg Buitengewone Alg Ledenvergadering Goudsche WinkelierBvereen Apotheken De apotheek van Mevr de Wed A H Teepe Gouwe 136 is tot en met 19 Jan benevens den daarop volgenden nacht des avonds na R uur geopend s nachts echter alleen voor recepten Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 32 uur vervoege men zich bl afwezigheid van den hulsarts bij de doktoren J G Rups Lange Tiendeweg 54 L A V d Nagel Crabethstraat 45 UIT DEN OMTREK BOSKOOP Aanbesteding Uitslag van de giateren gehouden aanbesteding voor den bouw van een woon en winkèlhuis met slachtplaata voor rekenil van den heer J P v d Zwaard architect de heer J H v Osnabrugge te Boskoop werd uitgeschreven Joh V d Vliet alhier ƒ 15 18 Joh Meyer alhier ƒ 15 800 Joh van de Kooy alhier ƒ 15 2W J v Noort Benthuizen ƒ 14 480 Gebr van Bodegraven aliüer ƒ 14 134 P Both Waddinxveen ƒ 13 765 F Vink en Zonen te Moordrecht ƒ 12 936 l Keym te Waddiïixveen ƒ 12 768 Gegund aan F Vink en Zonen te Moo drecht Het schilderwerk is opgedragen aan G G J v d Zwaard te Waddinxveen n J Wijsman alhier voor ƒ 985 MOORDRECHT Vischrijk water De visacher Kalkman had in den l onder het ys zyn natten uitgezet De vangrf was verbazend Niet minder dan 3000 po viflch werd in één trek opgehaald GEMENGDE BERICHTEN Na 7estien jaar bU h ar ouders teruf De geschiedenis van een Russisch meisje Aan boord van de Atsuta Maru Is het oogenbllk een jong Russisch melaje Gallna Bogatlrof op weg naar Nieuw Zeeland om haar ouders te ontmoeten die zi nooit heelt gekend Zestien Jaai geleden moest zij datf haar ouders in Rusland worden achtergelaten en dat zij thans door de oudeB gevonden Is dankt het gezin aan de Wmiddeling van het Roode Kruis Na de Russische revolutie vluchtte gatlrot met vrouw en zuigeling aangezien het kind te zwak was om dC Ontspanning voor iedereenJ Wanneer had hij de grootste kans De vraag hoe de Centurio de twee honderd balletjes honderd witte en honderd zwarte verdeelde over de twee J bokalen waardoor hij de grootste kans had dat de man die een keuze moest doen een wit balletje te voorschijn zou brengen Is door geen der vele inzenders goed opgelost De Centurio deed als volgt In de eene bokaal eerst de honderd zwarte en daar boven op 99 witte balletjes In de andere bokaal deed hij het eéne cvergeschoten witte balletje Op die wijze was de kans het grootst dat een wit getrokken zou worden ALLALLALLAtLAI L Wat is dit üéen Turksch maar de naam van een boeiende puzzle Los dus op Vul horizontaal woorden In waarvan dus 5teeds al drie letters all staan Ingevuld er onts taan dan woorden van de navolgende beteekenis AU au y au 4 au K aU i au 7 aU a aU 1 VerschUlende soorten koekjes door een gemengd 2 Bekende geldwereld straat In New York i verbonden 1 Ken rij cljters b Ken wissel die op het punt staat betaald te moeten worden t Ulj verrassing overweldigen 7 Plaatf 1 d Amerlk staat Dakota H Plaats In Zweden aan de Botnlsche Qolt Oplossingen inzenden aan de Redactie van de Goudsche Courant Markt 3 Oouda Beschikbaar wordt gesteld een bon ter waarde van 1 50 te besteden bij een In dit blad adverteerende f irma s PRRDT K BE imTEN ZonflaK 14 Janaari GOUDA Remonstr Kerk IOV3 u v m Da H Cramer Luthersche Kerk lü u v m Ds Simon Soc 4e Réunie Ver van Vrijz Hervormden lOMi u v m Db P van Wünen Ned Ilerv pred te Ureterp Onderwerp Hft eerst noodige tekst Lucas 10 42b Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 5 a u n m Ds J P C ten Brink in de ochtenddienst Voorb H A Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5H u n m Leesdienst 16 Jan 7 u Da A Verhagen van Middel Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 4 u n m Ds J B C Oroes Vrye Geref Gemeente 10 u v m en 6 è u n m Ijcesdienat 18 Jan 7 Ml u Ds Toes van Usselmonde Vrije Evangelische GJemeente 10 u v m en i u n m Ds H C I eep 18 Jan 8 u Leesdienst en Bidstond Ver Calvyn Turfmarkt 3 u n m De heer Asmus te Moordrecht BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Da van Wyk BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 u n m Dr Jacobs Remonstr Kerk lü u v m Ds Mispelblom Beyer Chr Gerei Kerk 9 u v m en 6 u n m Ds Bydemast GOUDERAK Ned Herv Kerk 9 d v m De heer Mouw 2 u n m Ds van Dijk uit Lekkerkerk 6 u n m De heer de Pater HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds de Voogd V d Straaten MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg Doopen STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Evangeliaatiegebouw 9¥i u v m en u n m Ds Lekkerkerker te Delft WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9H u v m Db J Enzenga te Gouda 6 u n m Leesdienst Remonstr Kerk geen dienst vermoeienissen van de reis te doorstaan tieten de ouders haar achter onder de hoede van vrlendeUlke doch onbekende menschen Toevallig kwamen de ouders In NieuwZeeland terecht Nooit verloren zij de hoop hun kind eens terug te zullen zien en elke week legden zij wat geld opzij In hèt vertrouwen dat zij t z t de reis an het kind naar Nieuw Zeeland zouden kunnen betalen In December ly hield kapitein M S Galloway secretaris van het NieuwZee landsche Roode Kruis voor oud soldaten te WeUlngton een rede over de internationale Roode Krulsbeweglng Bén der aanwezigen pen bimi man van de Russische famUle vepC de kapitein OaUoway van het kind Galloway zond de bijzonderheden op naar het Internationale Rpode Kruis te Parijs Drie en een half ja r later spoorde t Moskousche agentschap van het Roode Kruis het meisje op te strentensk in Siberië Het reisgeld was er en het meisje reisde uit Rusland door China naar Japan waar zij zich inscheepte om haar ouders na 16 jaar weer te zien 4 RADIONIEUWS ZondagDactit nieuwe verkeersregeUnc in den aether Wie het hooren wil offers zijn nachtrust op De Radio Bode schrijft In den nacht van 14 op J5 Januari zal als het ware een nieuwe verkeersregeling m werking treden en om de stations reeds aanstonds aan den nieuwen toestand te wennen en te zorgen dat den Ieder van deze agenten heelt tot zijn beschikking een sterk zendstation dat In het betreffende rayon orders kan doorgeven en overtreders tot de orde kan roepen Respectievelijk zijn dit de zenders RaQio Paris Deutschlandsender Lahtl Moskou Rome en Stockholm Om 11 uur beëindigen alle Europeesche zenders hun programma s en komen daarna geleidelijk met gramofoonplaten op hun nieuwe golflengte in den aether waarbij tedere twee minuten de naam v an het station moet worden vermeld Voor de luisteraars die hun nachtrustwUlen opofteren belooft het een Interessante nacht te worden Nieuwe golflengten Ingaande 15 Januari a s Reeds herhaaldelijk hebben bij melaing gemaakt van de nieuwe golflengten die li dezer volgens het plan van Luzern in werking treden en ook van de overschakeling op die nieuwe goM ven a s Zondagavond en nacht Enkele der voornaamste nieuwe golflengten laten we hier volgen Athlone 531 m Beramünster 539 6 Boedapest 549 5 Brasow 1875 Brussel Fransch 483 9 Vlaamsch 331 9 Daventry 15 X Deutschlandsender 1571 Frankfurt 251 Hilversum 1875 In plaats van de toegewezen 1346 m Hulzen 301 5 m Kalundborg 1261 Langenberg 455 9 Londen National 261 1 Regiortal 342 1 Luxemburg 1364 of 1442 m na plaats van de toegewezen 240 2 m Midland Regional 391 1 Milaan 368 8 Motala Mlinchen 405 4 North Regional 449 1 Oslo 1186 Poste Parlsien 328 2 Paris Radio 1796 Praag 470 2 Rome 42Ó 8 Straatsburg 349 2 Toulouse 385 1 A arschap 1411 In plaats van de toegewezen 1304 m Weenen 506 8 m ADVERTENTIEN Overleden JüRG THOMAS KEEPER ill den ouderdom van 82 jaar ten huize van zijn zoon J KERPER Karnemelksloot 122 6 Januari 1934 Dankbetuiging Hierdoor betuigen wy onzen innigen darik aan Zuster Ida van de Wijkvei pleging voor de goede zorgen tüdens zijn ziekte bewezen aan GERRIT GROENENDIJK Namens de familie J GROENENDIJK ScheJftemastraat 18 Voor de vele blijken van belangstelling die wy in de dagen van 1 24 Dec j l hebben ontvangen zeggen wil harteiyk dank Familie DE BLOUW Notaris J Koeman te HAASTRECHT zal verkoopen op MAANDAG 29 JAN 1934 s avonds 7 uur in Hotel de Zalm aan de Markt te Gouda I0 Winkel en woonhuis met apfarte opgang hebbende bovenwoning woningaan de Naaierstraat no 8 en 4 te Gouda 2e Ean woonhuis Kaï nemelksloot 37 te Gouda Ontruimd te aanvaarden bij betaling der kooppenningen op 1 Maart 1934 Breeder by biljetten Nadere inliditmgen ten kantore van den Notaris Prottsiintsch Boudieha Begrifenis Ondernemjng Dir H VAN DER GRAAFF Blauwstraat 19 Telef 2231 Dankbetuiging Goedkoop Goedpassend zijn onze SLAGERSJASSSN KOKSBUIZEN WINKEU ASSEN Laag in prijs Prims kwditeit De kleine VViasf Korts Tiendeweg 22 GOUDA Hierdoor betuigen wij onaen innigeii dank aan H H doktoren en verplegend personeel van het van Iterson Ziekenhuis voor d goede zorgen bewezen aan GERRIT GROENENDIJK In het LEESGEZELSCHAP DE KUNSTKRING zijn nog enkele Mieoilles Uittaar Inlichtingen bij den Vooraitter P C VOOYS MiU kt 8 of bij den Secretaris J J BAALE Ridder van Catsweg 49a Namens de familie J GROENENDIJK Scheitemasti aat 13 Met wedei keerigen heihvensch A J KETLER TiDimerinaiispatrooR zag zich gaarne belast net het makenvan LIJKKISTEN Sc ièrp conèurreerende prijzen i Brieven ónder ho 1È7 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Gouda Arts Gouwe tn het Vun Bergen IJzendoornark Gemeubileerde ZIT en SLAAPKAMER aangeboden Brieven onder no 167 Bureau Goudsche Courant Morkt 31 Gouda HEER vraagt gemeubileerde ZIT en SLAAPKAMER ivet volledig pension Brieven met prijsopgave onder no 168 Bur Goudsche Crt Markt 31 HEER z b b h h vraagt ZIT SLAAPKAMER gemeubileerd met pension Brieven met prijs onder no 169 Bur Goudsche Crt Markt 31 Rauwe Hjim 22 et p o Pekelvleeech 22 Kalfsgehakt 20 Gebr Roastbeef 28 Tongen mozaïk 28 alles uitgesneden Pinda Kaas 29 et per flacon OntWitgember 45 Appelsiroop 40 et per Kiloblik 24 Aanbevelend A J OPSTELTEN Teleph 30R2 Huzarenaalade 35 cU per pond Kalfscroquetten 15 cent per stoh Mevrouw BATELAAN Reeuwjjk vraagt een Mi Diiioslliflil Juffrouw GEVRAAGD als compagnon voor I ISZAAK met f 200 Brieven franco onder no 131 Bur Goudsche Courant Miai kt 31 Gouda R K KEUKtN WERKMEISJE i Ievi KREYMBORG P Potterstr 28hs te Amsterdam vraagtiTOor spoedig R K KEUKEN werkmeisje 25 iiiar loon ƒ 35 per maand v g g v 2e meisje aanwezig Kolen noödisi MevpO iw7 BESTEL U dan eens Wj ons en U ontvanigt uil prlnma kiMrallteit anthraclef zunder stof zonder steen en weinig asch Werkelijk schitterende kwaliteit Bijzonder aanbevolen onze PARELANT HRA TET i 1 85 p H L af m 12 20 Bpandstofflenhfikndel üac Mul Spoopstraat 31 Tel 2355 DIE SAtAAKT WERKELIJK HET BESTE Zoo Jiiidl tiel oordeel van een fijnproevet ovei den boui ton iti Fabiiek vao Maggi s Voedingsfniddelen Ie Amsteidam OveduigI U zichzelf maai eens MAGW BOUILLON aasi HET MERK VAN KWALITEIT aB07 ZONDER OMZBT EN WEELDEBELASTINC laintfj nog uit voorraad 1933 MEUBEILEN koopen Jus haast U naar de Beëedigda Makelaars J HÜRNMAN Zn Eendravhtsweg 8 en 9 Rotterdam Wü liebben groote keuze prima nieuwe meubelen afkomstig uit litjuidaties en opheffingen van Ie klas nieubelzaken en fabiieken welke U dus tegeif gclegenheidsprijzen kunt koopen en alles wordt door ons volledig gegrarandeerd Groote keuze in Mahonie noten of eiken slaapkamers Engelsche of moderne eet en wooïikamerameudlementen schitterende salon s Engelsche riet velours en andere club en fantasiefauteuits Boekenkasten hchryfburcaux prima kaï petten Di essoirs en Buffetten in alle houtsoorten divans PeraischeItlneden salon club en eetkamei tafels theemeubels enz enz Doch komt Ueens kyken Vrü Entree Het loont de nvoeite en prqzen fabelachtig laag Gekochte goederen worden gratis onder garantie tot latere levering bewaard SI T h d Kl j 1 ï K uur en volgende dagen van 9 tof 8 uurfianco thuisbezorging door het geheele land 60