Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1934

J iets gebeurt ai Is het zeer onbeduidend IS m miHder dan geen tijd tiet vötiteer ter plaatse verstopt vanwege de opdrln gende nlMwagiepige massa die voor liej grootste deei niets te zien kan Krij en omdat hl er niet blJ Iran komen Toch Panama kirestie bhiit art s staan en stuurt het verkeer in de wlfe Wat auti ttlat toch voor een karaktereigenschap aijn dat beluste op sensatie ïn leder geval is het een hinderlijke eigenschap Men ziet soms menschen met geweld zich baan breken door de opgepropte menigte om maar vooraan te komen Zou Ih dit opzicht nu niets te toereiken Zijn door on § onderwijs Het iis wellicht nuttiger keiftnis dan ve l van da geleerelftold dte nu op de scholen wordt ingestswipt UI Is het hier een zoo diepinge or pirie menscheiijke ondeugd dat er geen verbeteren aan is H et vrremdelingenverkeer Wc zuM Hftt de vele overzichten van her jaap i J TTÏiet te veel meer aanhalen De algemeene tendens is ongunstig Het vrepiniliingenver keer daalde met y pet een iwlnk ding voor onze stad t e werkloosheid bheet op gelijke hoogte ot nam iets toeIn de verschillende kwartalen Ue gemeente keerde buna acht millloen gulden aan werkloozen steun uit een druk op de bevolking die ondragelijk is eeword ï en die ntet noodig zou zijn alsi Spoken en geest op bet eiland van Smaragd ye banahee verschijnt Èvmes wtttirvallen meren en bosschen in het schilderachtige Ierland door P Mc CXJRNWICK Alg er in Frankryk een financieel gcha tlaal is IqBgebrokenï en dat gebeurt veel te ee dan verwezen de bladen met een erkelyk roerende èendraciit naar het Pa namaschandaal Het is jammer genoeg dat de Derde Fransche Republiek zoo ryk iff aan groote fmancieele schandalen en dat keer op Ki er het nyvere spaarzame Fransche volk als slachtoffer valt van oplichters in grooVen styl Allereerst het Panama schandaal Middelpunt van het bekende Panama schandaal was de Hollaaidsche ingenieur Ferdinand de Leaeeps die reeds vroeger het Suezkanaal had aangelegd Toen de Middellandsche Zee en de Roode Zee verbunden waren lag het vixir de hand eveneens een venbindmg tot stand te brengen tusscBen de Atlantischen Oceaan en Pacific Daarvoor w het doorsteken van de landengte van Panama het meest geëigende plan hedei£zt jctzt s poetst Uw tanden met VOOR DE VROUWEN Maak de huishouding gemakkelijk aan de arbeidsmarkt betere leiding v erd gegeven Ueweldlg IS de woningproductie In Wi weer gewee st zóó groot dat thans wel zevenduizend woningen leeg staan en er voof iedere i fiR bewoners een woning dlspontbei Is Eindelijk begint nu de daling der wonlnghuren een aanvang te nemen De huiseigenaren komen uit angst al zelf met veü ging omdat als zij er niet gauw bij bljn de situatie wel eens veel erger kan wor en Ook oji dit gebied is leiding van de overhel te kort geschoten Men heett maar Istfcen bouwen wat bouwen wilde geen rekening gehouden met behoette en diverse woningsoorten en geen leiding gegeven aan het type woning dat j gewenscht werd Het blljtt opmerkelijk dat her ae nieuwe Woningen zijn die in de eerste plaats leeg staan en dat de oudere bewoond blljven Men wil maar niet Inzien dat het hier niet alleen een huurprijs kwestie is maar wel een kwestie van gerieielijkheld die de oude wel en de nieuwe minder bezitten Ook wil men maar niet mzlen dat die nieuwe woningan steeds verder van het centrum van de stad atllggen en de verbinding per tran duiir en slecht is In een ojjzicht Kunnen wij over 1935 tevreden zijn de gezondheidstoestand van onze stad w s zeer goed Misschien heeft iaJf ëene versobering een goeden invloed Den Haag heeft altijd een gunstig t ondheidBci fer gehad hetgeen voor eea goed deel te danken is aan het gemis van vleze wijken stankverspreikende fabrieken dito grachten èn aan de nabijheid van de zee waar s ftimers door tienduizenden gezondheid met volle teugen wordt genoten Wat dit laatste betreft heeft het gemeentebestuur ook slechts heel langzaam inzicht gekregen en naitrwifdu die gezondheid happerij weer eene elast Het plaatsen van een tentje a 50 cents s jaars kosten Laat dat eens vijf duizend gulden opbrengen En daartegenover steken de vijf en twintig mille die men aau een uitbreldingarchltec wilde toekennen wel heel sqherp aT Tenslotte zij vermeld dat het aantal faillissementen in 1933 niet minder dan 55 pet hooger Is dan in 1932 een leelijk teeken des tijds en een bron van strop £ fe Nederlondsche Tandpasta Wieïi kon men dit werk beter toevertrouv en dan Ferdinand de Lesseps die na het maken van het Suez kanaal op bet hoogteI unt van zyn roem stond in het jaar 1879 werd de Naamlooze Vennootschap tot stichting van het Panama kanaal opgericht Jïaa al te spoedig bleek me de daaraah verbolgen kosten veel te laag te hebben bertkend De Chineesche koelies die men vior het graafwerk bad aangenomen stierven by honderden duizendtallen in het ongezonde ki maat van de iaiidengte waar de gele koorts oppermachtig was Ten overvloede kwamen herhaaldelijk zware aardverschuivingen voor die al het werk weer ongedaan maakten De onkosten stegen met den dag en voor h erdinand de Lesaeps bleef er niets anders over dan by de groote geldschieters te Parü steeds weer om nieuwe groote sommen aan te kloppen Maar geld kon niet alles atoppfn en in het jaar 1889 brak het grootste financieeie schandaal van de negentiende eeuw over Frankryk losl By tienduizeaden zy n toen de kleine ï ranache spaarders tot den bedelstaf gebracht Een voor dien tyd ongekend groote reclame had deze kleine spaarders de ruggegraat van l Yankryk er toe verleid fateeds meer geld in de waardelooze aandeelei van het l anama kanaal ïe steken Hun vertrouwen Jn Ferdinand de Lessaps was onbeperkt tienoot hy niet steun en aanzien by alles en iedereen die in Frankryk aiog hooggeplaatst waren Later bleek dat De Lesaeps toen hyzelf had bemerkt dat zyn berekeningen onjuist v aren opzettelyk bedragen die in de millioenen Francs liepen Franhche Fraacs toentertyd van een halVen Nederlandflchen gulden had verduisterd welke bedragen bestemd waren geweest voor de betere geneeskundige verzorging van de werklieden by den aanleg van het Kanaal of wel bestemxl waren voor het aankoopen van de reuaachtige voorraden bouwmaterialen die natuurlyk voor een ergelyk werk noodig zyn Deze verduisteringen had h j slechts zoo langen tyd kunnf n volhouden omdat tal van de belangrykste politieke figuren dier dagen door De Le 3seps zich hadden laten omkoopen Als slot van het drama kreeg Ferdinand dl Lesseps een aantal jarein gevangenisstraf uit te zitten Maar de F ransche spaarders waren hun geld voorgced kwyt Dat was het eerste we kelyke Panamaschandaal van de Derde Fransche Republiek Tot den aanvang van den wereldoorlog heeft Frankryk sto eds e sli grooter of kleiner fmancieel scb andaal gehad hetzelfde ond ook in de ja ren na len wereldoorlog plaats maar het j aar 1930 spande toch wel dl kroon met het financieeje schandaal van Mevrouw Martha Hanau Met een voort reffelyk inzicht in dena aarzm van Tnijt Fransche volk wist zy p ychologisch wolkomen juist het Fransche olk voor h aar machinaties te pakken tekrygcn w artoi zy een financieel blaadjevan dg allerliiagste rang Gazette duFianc als haar eigendom wist te verkrygen 0 rtder de i erkelyk uitstekende leidingvan S jevrouw Msirtha Ha au gaat het blaadje s prongsgewijï e naar Boven totdat hetop ns een invloedrijk fmajicieel orgaan isK aworden De Gazette dn Frau c maakt in haar Kolommen op de allerhandigste wyze recla1 me voor bepaalde fond sen welker koersen op de beurs kunstmatijy in de hoogte worden gewerkt Onderwyi is Revrouw Hanau eip enartisse geworden an verftchillende credifitinstelUngen en wet it ly d e wijze Ofitzag elyke kapitate n te verdienen De aanhoj i len effect hée ft ie tegen zeer lage Mjjeïsenj opgekocht ws aima ze diezelfde papierfm tegen de allerhoogste koersen aan den m kn weef te brenge ni Als het kunstmatig ongetrokken gebout ineenstort bljkt I duide Hjk dat tal vai iarl ment le len en later op beroemd heeft in de Gazette du Franc voor Oustric te hebben gewaarschuwd Geen wonder want zy werkt geheel volgens het recept van Oustric alleen In ge heel andere fondsen maar beiden evem waardeloos en even fnuikend voor den Franschen spaarder Nu is het schandaal losgebroken by de Stedelyke Bank van Leening te Bayonne De voornaamste leider van dat nieuwe financieeie schandaal was Öacha Stavisky Rus an keboorte die kort na den wereldoorlog in het Zuiden van Frankrijk opduikt daar zaken van twyfelachtig gehalte doet en op die manier een klein vermogentje verdient Dan versohynt hy in alle speelbanken aan üe Riviera waar hy fen bekende figuur is met millioenen gooch t en kapitalen weet te verdienen Hy biyktVen handige valsche speler te zyn en de dèupn van alle casino s zijp voortaan voor heni gesloten Overal leeft hy van oplichtingen en bedrog maar hteeds weet hij uit de handen van de politie te blyven Dan weet hy het Franache staatsburgerschap te verwerven en door te dringen tot de Fransche politiek Met valsche cheques weet hy dan aan de kost te komen overal zoekt de pohtie hem totdat hy gepakt wordt in een klein kasteeltje naby Parys dat hy met de allergrootste luxe heeft laten inrichten Uit de gevangenis begint hy een civiel proces tegen de Fransche regeering daar deze de beursberichten van de radio uitzendjngen van den lilifel toren heefL4aten stopzetten Daardoor voelt Sacha Stavisky zioh benadeeld want hy ia de pachter van die uitzendingen van beursberichten In 1926 gearresteerd wordt hy in 1828 op vrije voeten gesteld Dan weet hy een aanstelling te krygen by de Stedelyke Bank van Leening te Bayonne en begmt een nieuwe sene bednegeryen met valsche bons Nog vlak voor zijn val voerde hy onderhandelingen over het verschaffen van een leening van 250 000 000 Francs aan Bulgarije Verriioedeliiik zou hem dat geen windeieren hebbejjgglegd p Nu is de Mftenslotf toch gesprongen De aardszwenOTOMSacha Sta+isky die er niet in slaagde tydig Frankryk verlaten zal evehwei niet vqp z jn rechters verschif nen h j verkoos den dood boven gevangen strai pen voor velen HAGENAAR Danirubriek Onder re4sctle van de Oamdnb Gouda Secretuii de la Betjlaan 14 lokaal der dub Markt M Probleem No 925 i Zwart schuveii op S 10 15 17 19 25 80 Wit schijven op 2T 29 32 S3 37 40 4ö Probleem No 926 3 6 8 9 11 16 IS it schijven op 27 32 36 37 40 42 46 4k 49 Oplossl Van Probleem No 921 IWit spee ft 2fl 21 zw 16 35 27 22 zw ie 2g tt 4 OploBSini van Probleem No 922 Wit speelt 36 SI 43 38 22 18 24 2 2 12 35 2 de H t schandaal in Lichtstad Mme Hanau Oustricaffaire enz Corruptie autoriteiten Satha Stavisky de aarts zwendelaar Er bestaat wellicht geen landstreek ter wereld waar het geloof aan kabouters eitjes en geestversehtiningen nog zulk een rol in het volksleven speelt als in het ler chevmerengebied dat tevens net schilderachtigste deel van het schoone eiland van Smaragd Het volk gelooft dat de goede en slechte geesten zich terugtrokken en by wyze van spreken menschenschuw werden toen het land zoo ongelukkig was onder het Engelsche bestuur Nu Ierland weer in zekeren zin vry is geworden zou men ook in de lersche geestenwereld een opleving hebben waargenomen en dat weer voornamelijk in Killarney het bovengenoemde merengebied Het is ook mogelijk dat dit gebied weer meer tot de verbeelding der bevolking is gaan spreken omdat het grootste deel ervan thans ten geschenke is gegeven aan den lerschen Vrijstaat door den Amerikaan W B Bourn Het is nu weer voor het publiek toe gankelijk en moet als natuurmonument de nagedachtenis eeren van Bourn s dochter Zy was de echtgenoote van den lerschen senator Arthur Vincent die zün huis aan den oever van een der meren niet langer wilde bewonen ha den dood van zyn vrouw Het natuurmonument wordt geregeld door zeer velen w o ook buitenlanders bezocht Merkwaardig genoeg zijn er ói5k toeristen die vertellen van de melancholieke kreten der banshee of doodsbode die by avond over de meren zouden weerklinken Wy voor ons zyn genfcgd aan een merkwaardig plaatselijk optredend natuurverschynsel te denken de verklaringen van menschen die dit geluid hebben waargenomen zyn tairyk zóó talryk dat moeilyk an inbeelding kan worden gedacht De banshee is de meest karakteristieke figuur in het lersche volksgeloof men stelt zich haar voor als een meestal vrouwelijke geest die verschijnt aan personen die spoedig zullen sterven en by uitzondering ook aan hen die een sterfgeval in hun familie verwachten De banshee verschijnt vaak in een kerkhof en bij voorkeur aan dengenen die na een begrafenis het langst er op blyft Zy maakt met dien man een afspraak om haar op een bepaalden dag weer te ontmoeten op het kerkhof dien dag wordt hy dan besTayen In een bekende lersche ballade wordt de legende van Sir Turlough verteld die na de begrafenis van zijn jonge vremw op het kerkhof te Killoovy zulk een ontmoeting ig t een banshee had Een ander vertelt hoe Graaf Desmond die Killamey en het omringende land bezat in volle wapenrusting van den stryd terugkeerde naar zyn slot over de bergstroompjes rondom de meren totdat z n paard plotseling weigerde om een dooden kalen eik te passeeren Op dit oogenblik werd tevens de maan door de voortjagende wolken bedekt en het gehuil van den storm werd overstemd door dat van de banshee Toen Veiliffe en Economische belegging van Uw Kas en Spaargelden I Spaarbank B Uro i ttortmga j ü 62 a en Opliaat W t GOUWE 2 GOÜOA ooraan taande figuren in de f ransche wereld in de machinaties van deze handigevrouw zün betrokken De vroegere Fransche minister van financiën Klotz pleegt z l moord De l ransche bankier Albert Ouatric xseen ander voorbeeld hoe fmancieele schandalen zich in Franrjjk plegen te ontwildtelen AIb ketlner begmt h j zyn loopbaan ineen provinciestadje in Zuid Frankr ük tg lens den oorlog werkt hy in een munitiefabriek weet daar achter tal van geheimen td komen en doet op die manier zgn intrede in het fmancieele centrum van Frank i k ParÜsI Reeds m 1918 13 hy directeur van een bank te Parijs heeft goede betrekkingen in tal van ambtelyke krmgen voornamelyk tuM ifet doen van oorlog leveranties waartrede hy veel geld weet te verdienen Dari komt hy in relatie met den Italiaanschen tinancier Guaimo die de controle uitoefent o er de Snua Viecosa een I andbouwbank m Ilalie de Cement trint daar te lande en verschitrêïide kleinere ondernemingen Op het üogenbluc dat Gualino en Ouetnc elkaar ontmoeWlf staat de Italiaan aan den ra nd van den afgrond Maar Oustric weet de aandeelen van de Smia Viscosa op de Parysche beurs ingevoerd te krygen en het oude spelletje gaat weer beginnen ten koste natuurlyk van den Franachen apaarder Oustric trekt aan alle touwtjes zet kamerleden minister bankiers dagbladen kortom alles naar zyn hand Het einde komt ten slotte met gevangenisstraf en een nieuw financieel schandaal Zelfs het KabinetTar dieu valt s slachtoffer van dit schandaal nadat bewezen is dat een der mmistera uit dat Kabinet mede heeft geholpen de aandeelen op de Parij sche beura geïntroduceerd te krögea Grappig is dat Mevrouw Hanau zich er Desmond thuiskwam vond hy zyn jonge vrouw dooi Van zijn slot Ross Castle vindt men nog de ruines waar het volgens de bevolking natuurlijk spookt Zj liggen op een der grootste eilandjes die zoo talrjl zyn in Longh Ijeane het 2000 H A groote meer djt het laagst is gelegen van de drie groote meren vaa Killarney Zy zyn omringd door bergen Op Sweet Innisfallen een ander eiland in Lougli Leane bevinden zich de ruines eener abdij uit de zestiende eeuw en tusschen Longh Leane en Tori Lake het middelste meer die van de beroemde Muckress Abdy De Long Range een bochtig kanaal niet beboschte oevers dat 5 K M lang is voert liliar het hoogste gelegen meer Schilderachtig is ook de r n ne der kathedraal van Aghadee uit de 12e eeuw w arb zich overblyfselen van een ronden toren bevinöen Een andere bezienswaardigheid die men niet mag overslaan is de Ogham grot te Dynlo met inscripties op de steenen wanden waiaruit blijkt dat ziJ in voorhistorische tijden bewoond is geweest De meest bekende bergketen in het meiengebltil heet Mac Gillicuddy s Reeks zoo genoemd naar n vroegeren eigenaar van de betrokken streek Zijii Kakomelingen voeren nog den ouden titel doch hebben hun grondbezit verloren Met deze familie waren ie M4e Carthï s verwant door tal van huwelijken di6 in den loop der eeuwen gesloten zyn Meestal vochten de beide families tezamen doch een enkele maal heoben zy ook wel tegenover elkaar op het slagveld gestaan De Mac Carthy s vormden een der voornaamste oudIersche vorstengeslachten een der grootgrondbezitters in deze streek Lord Kenmare stamt in de vrouwelijke linie af van den laatsten Mac Carthy die het gebied in zijn bezit had voordat Willem UI van Oranje hem met zooveel andere katholieke edelen m ballingschap zond Vroeger heetten de Mac Carthy s Koningen van Desmond toen Prinsen van Desmond toen Prinsen van Carbarry n tenslotte de Graven van Clancarty Het geslacht heeft meermalen om liet bezit van de meren moeten stryden en ze ook wel eens verloren steeds kwamen de Mac Carthy s er echter terug tot de laatste groote ramp de familie over de aarde verspreidde HUID Schra Lipoen Gcipronyen Hancfen Hun residentie Ross Castle dat op een strategisch punt in de meren ligt zou volgens een oude voorspelling nooit worden ingenomen zoolang er geen schip in het meer te water werd gelaten Generaal Ludlow een der aanvoerders van Cromwell s leger slaagdt ei niet in het kasteel in te nemen totdat hy by toetai een scheepje met brandhout op het meer bracht Toen Mac Carthy en ziJn mannen dit zagen gaven zy het kasteel zonder gevecht over hoewel ze tevoren gi oo ten moed hadden betoond KERKNIEUWS Remonstrantsche Gemeente te Leiden prof Ueering zal als consulent optreden Dr P D Tjalsma Remonstrantsch predikant te Leiden die het beroep naar Rotterdam heeft aangenomen in de vacatur ontstaan door het verleende eervol emeritaat aan ds P Eldering zal op Zondagmorgen ll ruari e k te Leiden zyn afscheid pr fllen Intre le te Rotterdam volgt op Zondag 18 I ebruari na bevestigd te fj door ds Wegerjf Consulent der Bemonfatrantsch Gereformeerde Gemeente te Leiden wordt prof dr G J Heering Preekrecord l s Westmyse preekte naar de Aondpost meedeelt op Zaterdagavond 30 December in Ie Hervormde Kerk der vacante gemwnto Bovenkarspel des avonds laat kon hy nog rei woonplaats weer bereiken Den v genden dag Oudejaar preekte hy om 10 uui s morgens in het gesticht Maaaoord aan den Lmker Maaaover om 2 uur Krimpen a d IJsael om 4 uur te Schiebroek om half zes te Barendreobt en eindelijk om half acht voor zyn eigen gemeante te Rotterdam waar m de nieuwe Doelen aal 1900 menachen op zyn Oudejaarsavondprediking zaten te wachten njen had omdat de groote zaal te klein bleek den foyer ook m gebruik genomen en van luidsprekers voorzien In totaal heeft da Westmyse dus in 24 uur zesmaal gepreekt op den Oudejaarsdag sttmd telkenjs een auto klaar die hem van de eene naar de andere gem ente bracht De laatste week van het jaar staat in Kerkelijke kringen vooral p het platteland wel bekend als de tiendaagsche veldtocht omdat de predikanten dan zoo veel in actie moeten zyn Maar wü gelooven toch ni dat ééq van hen ooit een prestatie zal hebben geleverd ali thans di WestmUfe I Indien men een huisvrouw zegt dat zij veelal tijd onnuttig verbruikt verspilt zouden wy bijna zeggen dat zij dit ons kwal k zou nemen Werkt en zwoegt zij niet den ganschen dag en gunt zij zich wei een oogenblik rust Zeer zeker zijn wy van haar groote yver oveilnigd en tóch zijn er huisvrouwen die door overleg en arbeidsverdeling volop tijd hebben terwijl anderen daarentegen zich uitsloven en nooit klaar zijn Hoe zwoegen sommigen niet van den vroegen morgen tot den laten avond van de eene kamer naar de andere Hier is een leelijke plek m het linoleum even de terpentynflesch halen en de wasbus Waar is de boenwas nu toch weer Zeker laten staan iu de huiskamer die reeds klaar is De stoffer en het blik staan nog in de keuken de stofdoeken liggen weer ergens anders alles moet byeen gezocht worden Practisch i om alles bijeen te houden in een mand n i stofdoeken voor de meubels een flanellen doek voor het zeil en een inwryfdoekje voor de was Wasbus en terpentynflesch en niet vergeten de stoelenborste en plumeau voor de lamp Zeilveger en stofzuiger worden tegelijkertijd naar binnen gebracht en is men klaar met de eene kamer dan gaat alles mee naar de andere Poetsgoed voor koper evenals in en uftwrijfdoeken bewaart men b v in een sigarenkistje Wat de levensmiddelen betreft het meest pnactisch een lyst te maken van wat men zooal noodig heeft en desnoods een blocnote op een vaste plaats leggen waarop een en ander vermeld wordt wat eventueel aangevuld moet worden Eenmaal per week worden dan de boodschappen gedaan of men laat ze bezorgen dat bespaart dan nog véél moeite en tyd Haalt men de waren zelf dan wordt het lystje in den kruidenierswinkel afg g ven en kan het klaargemaakt worden terwijl men nog meerdere boodschappen doet Men voorkomt onnoodig en vaak onaangenaam wachten en de winkelier kan alles vlug achter elkaar afwerken dan het lijstje even vergelyken met de zakken de prijzen nagaan bedragen even natellen en betren I Het bradan van vieesch voor de geheele week geeft véél besparing van arbeid en kan b v gedaan worden daags voordat de keuken een groote beurt krijgt Men houdt gasst jj of fornuis schoon gedurende de rest van de week Wil meij des Zondags kalfsoesters geven dan worden deze Vrijdags even vóórgebraden en daarna in de pan weggezet om voor het opdienen nog even verwarmd te worden Heeft men een kelder of een lioele kast dan geeft het bewaren van vieesch gedurende de wintermaanden absoluut g en bezwaar althans niet indien men het met een flinke vetlaag afdekt Vooral de wintergroenten kan men gemakkelyk bewaren daarom komt de groentenman 2 maal of ook Van Allerlei Natte voeten Natte voeten veroorzaken geen ziekten zoolang men in beweging is doch wel indien men natte kousen en schoenen aanhoudt wanneer men zitten blyft Noodig is de voet goed af te wryven en droge kousen en pantoffels aan te doen Bacteriën op vnmhten Vruchten moeten indien zy met de schil genuttigd woi en eerst onder stroomend water flink gewasschen worden aangezien men anders ziektekiemen naar binnen kan kragen die schadelijk aijn voor de gezondheid H wdgemngen voor het wasschen van zieden kousen Wasch de kousen in lauw water en werk zoovlug mogelijk Gebruik geen scherpe zeep of bijtende middelen Gebruik nimmer welk soort van styfsel ook Wryf de kousen noch over de handen nochover de borstel Ze mogen alleen zachtjes In het watergeknepen worden en uitgedrukt Wring de kousen nimmer drukt het water tusschen duim en de vlakk handen weg Stryk de kousen pas als ze bijna droog zy n eerst op den verkeerdgp Kant daarna pas op denrechten L Hebt gy nieuwe kSKii gekocht wasch ze eerstalvorens ze te dragen I Evóorkomt ladders wel 3 maal per week het voorkomt onnoodig bcUen want het is een feit dat men dan veel m er opschiet met werken als men eraan kan blyven Het waschgoed dat thuis gewasschen wordt moet goed uitgeslagen worden voor men het ophangt en netjes opgehangen zoOdat het zoomin mogelijk kreukelt Nooh vochtig van de lyn wordt het goed opgerold en het platte goed gevouwen zakdoeken handdoeken enz dubbel zoodat men t ineens kan strijken Kleine reparaties als knoopen aanzetten worcttn na het stryken gedaan dan kan het goed onmiddellyk opgeborgen worden Kousen worden paar by paar opgehangeu en als zy gedroogd zijn oj vouwen in de stopmand gedaan en niet zooals zoo vaak gebeurt by elkaar gebnideu met een kous en ergens neergelegd De afwasch van vaatwerk is voor velen een berg waar zy niet overheen komen Is dit wel noodig Een afdruipbak bewijst in deze goede diensten terwijl in een gezin waar géén hulp aanwezig is een klem keukengeysertje byna onmisbaar is daar men dan ten allen tyde over warm water kan beschikken Het afwaschgerei wordt gesorteerd schoteltjes en bordjes op elkander gestapeld messen voiken lepels en andere groepsgewijze evenals kopjes waar vooraf de resten van koffie theebladeren uitgespoeld worden bij elkander gezet Wat met koud water onder de kraan uitgespoeld kan worden doet men het eerste en daarna wordt alles op den afdruipbak g legd het overtollige water kan eruit wegvloeien terwijl men intusachen naar boven gaat om de bedden op te maken of aardappelen en groenten schoonmaakt Het vette gerei wordt met warm water schoongemaakt en eveneens in den bak geplaatst Borden en schalen van de middagtafel moeten eerst worden afgespoeld en daarna op elkander gestapeld worden alvorens men ze gaat wasschen Men heeft dan minder afwaschwater noodig en dit blyft tevens schoon zoodat men de laatste stukken niel in vies vet water hoeft te waaachen Indien men onder het koken de gebruikte dingen of theekopjea van s middags afwascht vraagt het wasschen der vaten niet zoo héél veel tyd Pannen worden na het opdoen van het eten gevuld met water weggezet tot na het vatenwasschen Na het vaten wasschen worden de afdroogdoeken iederen dag in een sopje eedaan gespoeld en op het doekenrekje gehangen De doeken zullen veel minder nat zyn en 90k veel minder vuil indien het gerei op deni afdruipbak geplaatst is zoodat het gedoeltelyk gedfoögd is We hebben getracht hier enkele aanwijzingen te geven die de jonge minder ervaren huisvrouwtjes wellicht fan nut zullen zijn met de wetenschap dat zoo ergens zeker wel in een huishouding overleg het halve werk is Stroomatten schoonmaken Stroomatten kunnen worden gereinigd door ze te borstelen met warm zoutwater cocosmatten door ze te borstelen met zeepwater en later met azijn Blikken voot werpen en tinnen voorwerpen Blikken en tinnen voorwerpen maakt men schoon met sodawater en zand of met azijn en bier waarna ze met droog fyh kryt nagepoetst worden Valeriaan 6 beklemming Beklemming of een gevoel van benauwdheid dat door nerveuze depressie longlijden of hartaandoe ning veroorzaakt kan worden moet door den arts behandeld worden Een kalmeerend middel dat tevens geheel onschadelijk is kan men van ty d tot tjjd echter zelf aan de patiënten toedienen n l valeriaan en wel 20 druppels in een waterglas DriÜerige jus Wanneer men kalf jus wil hebben die na bekoelingstijf is kan men in de jus eenige boontjes laten koken of er later blaadjes gelatine in oplossen Vlekken van koffi en melk Deze vlekken verwijdert men uit zijde door ze te bestrijken met glycerine en daarna uit te wasschen met lauw water Aan den verkeerden kant opstryken gPORT EN WBaWTRUDKN rOETBAL Frt ramma voor Zo i lJI Q B K N V B AFDE DING I Ie klasse AJax Haarlem s Gooi Hermes DVS ZFC ADO Sparta HFC Feijenoord VSV 3e klasse D Holland Amavorde Culeinborg Ellncku ijk Zeist ZNC Bodegraven Baarn HVC Vnendenschaar 4e klasse F Soeat uikk Laren EAC Anlersf Boys APWCJPVC Voorwaarts Hampong Woerden AFDEELINQ II Ie klasse VUC Excelsior Stormvogels Xerxes DFC KFC RCH DHC HBS Hilversum 2e klasse A de Hollandiaan CVV Quick RFC VIOS Olympia SW HV V Alphen Unttas 2e klasse B ONA Overmaas DCL Neptunus BEC St Hooger VDL ODS Gouda Fortuna 5e klasse A UVS AlpWa Zand voort Hlllinen RVC Laakkwartier Hlllegom ASC e klasse C de Muaschen Transvalia RDM VFC GSV OW DHS Coal Schevenlngen St Volharden 4e klasse D HaastrechV Lekkerkerk Gouderak Waddinxveen OLIVIO Schoonhoven Res e klasse A Fortuna 2 Alphen 2 Gouda 2 BEC 2 HW 3 BMT 2 Hermes DVe2 HB8 3 Feijenoord i Quick 2 Res 2e klasse B Olympia 2 Sparta 3 Unltas 2 Excelsior i St Hooger 2 DFC 2 RFC 2 Xerxes 3 Neptunus 2 DCL 2 Re 3e klasse A HDV 2 Bodegraven 2 VUC V HVV 3 LFC 2 UVS 2 AlphtJi 2 ADQ Res 3e klasse D SVV 5 OLIVIODCV 2 GSV 2 Neptunus 3 ONAOvermaas 2 RDM 2 Junlores competitle DFC Neptuniis SW St Hooger H DVS Gouda RFC Feijenoord AFDEELING ÏII Ie klasse Vitesse Tulpantla Ensch Boys AGOW Hengelo Wagenlngen PEC Enschedi Heracles Go Ahead AFDEELING IV Ie klasse NOAD Middelburg LONGA MW BW Bleijerhelde Eindhoven Willem II AFDEifiLING V Ie klasse Leeuwarden Sneek Frlsla Velocltas GVAV Veendam Alcldes Friesland Achilles Be Quick G V B Ie klasse Bos oys 1 Dilettant i Zwervers 1 Olympia 3 Nieuwerkerk 1 Moercapelle l Gouda 3 Bosk Boys 2 11 uur 2e klasse A schoonhoven z Haastrecht 2 Moordrecht 2 Oudewater l Olympia 4 Woerden 2 il uur Ü N A t Gouda i 11 uur 2e klasse B Lekkerkerk 2 O N A 5 StoiwUk oouder k 2 Q 8 V 4 ö Shoon hoven 3 U uur BergamPacht 1 Dilettant 2 óe klasse A Moordrecht 3 Nieuwerkerk 2 11 3U uur Moercapelle 2 üroeneweg 1 Bosk Boys 3 Voorwaarts 3 12 uur 3e klasse B Schoonhoven ö Dilettant 3 12 uur Groot Ammers l Haastrecht 3 Oudewater 2 Ammerstol 2 3e klasse C Woerden 3 Voorwaarts i Nieuwveen 1 Bosk Boys 4 Gouda 6 Moercapelle 3 11 uur 3e klasse D Nieuwerkerir 4 Ammerstol 3 12 uur Groeneweg öchoonhoven 4 stolwUk 2 Bergambactit 2 12 u 3e kla 8e E Voorwaarts 2 Nieuwveen 2 waddinxveen 4 Bosk Boys i Bodegraven ö woerden 4 12 uur 3e klasse Bergambacht 0 Moordrecht 4 12 uur Oudewater 3 Nieuwerkerk 3 12 uur Ammerstol 4 G S V 6 Overzicht Geen big matches Na de kranige inzet van vorige week zal er bij goed weer Zondag weer heel wat aan de voelbal wlnkel te doen zijn In de 2e klasse zijn er ditmaal geen big matches voor de Gouwenaars De rood wltten krijgen Fortuna op bezoek en wordt dit ongetwijfeld de tweede over winning voor hen in 1934 De papieren van ÜN A zUn evenwel niet zoo traaiWel werd in Rotterdam tegen Overmaas de vorige maal een gelijk spel bewerkt doch wij kunnen de rood zwarten moeilijk een overwinning voorfapellcn Beter is het vooruitzicht voor Olympia die zeer zeker in staat geacht mag worden om V IO S onder den duim te houden Om hun plannen voor het kampioenschap te staven dient G S V alle zeilen bij te zetten O V V is een club die met wat goeden wil een leeiyk struikelblok voor de G S V ers kan zijn maar de e laatsten blijven toch de beste kansen behouden Bij de reserves krijgt Gouda de kans an den dag Kloppen zij B EC dan zijn zy voorlooplg voor degradatie geborgen Ook al is Sparta 3 geen zacht eitje voor de Olympianen toch hebben zy de beste perspectieven G S V zal haar medeleidster DCV wei niet veel toegeven en een draw lykt ons dan ook het meest denkvare rö taat Wat p N A er van terecht z l br enffen is nog niet te zeggen rechtzaken De Rotte vrij De Rechtbank keert op haar e rste vonnis terug In de zaak tegen den 30 jarlgen J J A M vertegenwoordiger appellant van een vonnis vaij den kantonrechter te Gouda waarby hij wegens een gyertredlng van de VisscherUwet het vlsschen in de Rotte was veroordeeld het bleek niet tot welke straf heeft de Rotterd Rechtbank verdachte onülagen van rechtsvervolging omdat het Kon Beilutt dat In de Rotte niet geviacht £ EN GEKLEEDE JAPON MODERNE KRAGEN 3028 3029 I Niet elke vfouw ku iich de weelde veroorloven om voor elke ipeciale jetegenbeld een aizonderlijke japon te be itten Waar het zeer geklee ie toilet nog slechts bl xtra feestgelegenhedeo gedragen wordt geven wi hier een japoo die voor verschiUende doeleinden gedragen kan worden en buitengewoon loed kleedt Het bovenstuk heehen punthals met kleinKanten vestje terwijl de aglan mouwen een garleering hebben vafl naarden rug toevallende platte plooien die tot niets inoó loopen boven den n iV elleboog ed apart opge y stikt worden W De rok bestaat uit een smalle voof en achter taaa met plooien aan de onderzijde en schuin jpgcknipte zijkanten waardoor als het ware een leupstuk wordt gevormd terwijl aan weerszijden van deze banen zijstukken worden gezet Om het tnddel een Smalle ceintuur met gesp Patronen zijn in alle gewensdite maten verkrijgbaar Een verscheidenheid van kragen hrengt variatie aan een japcuk die op zichzelf zeerj eenvoudig kan zijn Nummer 1 geelt aan een fluweekn of tafzljden garnituur dat zoowel effen geruit werkt of gestreept kan z Aan dea kraag die aao den rug rood Is worden reepao geknipt die geknoopt wonfco De volgende Imag sluit èiet tm drukknoop nkldea vbör en heeft een E Mrt o trgeiiagfn reep dk all en chabot Bfluugt Het derde ol la laodd bc Mt M vhr gedeelten die BMC ecfl Khulae lj aaa dkaar gestikt worden Urwlfl elk viwde deil a f c bestaat die rget ces i our of flaact tf mt kander verbooden wofdea i Prit far drte patnmea vm dcK qmwÊlmn 0 4 Gewcn chte maat MertiQ vtfnddoO Duidelijk patroon voor het self maken van dit model word U tegen kostprys toeg zOQden na oversolirijving van 58 et op pofctrekenmg 484CX of na inzending vaai dit hedr g m postzeaels aas de AdminifltraUa van Ie Goudsche Courant Markt Jl XJoada JuiBte maat n uummeir dient leinop te geven Kaadsels voor de Jeugd Oplossingen van vorige week Tong zalm ein schar Mop kop snoes staart boe vaat Tarbot ï Koper De prijs viel bU loting ten deel aan ORETHA VAN DER KIND Toüenstraat iw Goud Nieuwe raadsels 1 Er kwam een heel klein mannetje AI In den donk ren nacht blen zak droeg t daarbij op den rug En t heeft ons wat gebracht Het zag de kleuters in hun slaap Hoe menig kindje lacht Van voorpret t Kleme mannetje Sloop dan weer Weg heel zacht 2 Mijn eerste dient om op te slaan mijn tweede Wordt op het hoofd gedragen en mijn geheel is een blaasinstrument Verborgen kleed ingstukken Laat Piet ruim haU twee van huis gaan Ik dacht dat Oom Ko u straks kwam halen Maar Llesje hoe dom ben je nu toch We denken dat de man te laat kwam 4 Met 1 ben Ik niet erg vlugMet z ben ik een begrenzingMet t hoor Ik bü een paard Met r drUf ik gewoonlijk boven Oplossingen inzenden aan de Kedactie van de Goudsche Courant Möfkt 31 Gouda it mas worden niet bindend kan worden geacht Zooals bekend is dt Botte 61 de wet te beschouwen als een open ylotbaar water lyaarln het vlSschen met ém hengel slechts dan verboden mag i 4rden Indien dit In het belang Is van de vlschcultuur Bl Kon Besluit was echter de Rotte voor het vlsschen met êên hengel verboden zonder dat daarin sprake was van het belang der vlschcultuur De Rechtbank heeft dus thans over êenkomstlg den elsch van mr J c V Melschke een beslissing genomen die eer In overeenstemming Is iet het oude vonnis dat was bil ven sluimeren Men kan hieruit anelden dat de sportvlsschers weer gerust met hun hengels naaf de Rotte kunnen trekken omdat elk procesverbaal In hooger beroep strandt f