Goudsche Courant, donderdag 18 januari 1934

staan Nederlandsen zijn Men voelt zeit dat bij dergelljkt wonderlijke toestan den de smokkelarij zeer moeliyk te begtrüden Is Voor de Dultschers is dit probleem niet zoo moeilijk daar zij de beschikking hebben over veel personeel waarbij zij de S 8 en a A mannen hebben Ingeschakeld Oeen voldoende pentoneel Wu hebbe echter absoluut niet voldoende persoiwbt m deze wegen grondig at te zetten er op die wijze voor te zorgen dat d rlangs niets passeert In Putten doet zich ook een zonderling eeval voor Ua r trelt u winkels aan op Wederiand CTï grondgeDled terwijl de bUbehoorende tuinen in Beigie liggen De economische maatregeien Welke de legeering gedwongen was te nemen geven ais tiet ware een premie op het smoKkelen Aigezlen van de llscaie zljöe 1 er ook nog een moreele kant O m zou Ik hierbij de aandacht willen vestigen op de smokkelarij door Kinderen Het volgend geval is my daaromtrent bekend geworden Het vervoer van suiker wanneer men althans niet aangehouden wordt DIJ het overschrijden van de grens is vrij tot 1 K o Deze hoeveelheid kan men dus zonder risico in de grensstreken vervoeren Met Kerstmis zijn üoo kinderen uit een klein grenspiajtsje in ren winkeltje even over de Belgische grens ieder een K U suiker gaan halen ionder veel moeite kwamen deze kinderen over de grens en op deze wijze was WL K ti suiker clandestien ingevoerd Uitsluiting van smokkelaar van steun Ook de werkeloosheid werkt de smokkelarij in de hand Hoewei ik mijn standpunt daaromtrent nog niet dellnltiet vastgesteld heb ben ik voornemens met mijn ambtgenoot van Sociale Zaken m overleg te treden om de mogelijkheid te overwegen van een regeling waarbij personen van wie bewezen is dat zij smokkelen voor een bepaalden tijd van steun worden uitgesloten De Minister vertelde nog meerdere bijzonderheden van het werk van de douane en hij wees op de vele moeilijkheden waarvoor de belastingambtenaren bij de grenzen In deze tijden zich geplaatst zien ötel u voor een grenskantoor van bescheiden omvang waar een beheerder Is die alle zaken moet atwlkkeien Heeft het publiek wel eenlg idee met hoeveel lijsten en tabellen deze man moet wer i ken alvorens hij een bepaald Invoer recht kan vaststellen HIJ moet lettQlf op de ianelwet en alle uitvoeringsbepalingen welke daarmede verband houden op de statlstleK op het speciale invoerrecht van 30 opcenten op enkele goederen dan mag hij lijst A van de omzetbelasting de z g weeldebelasting niet vergeten evenmin als lijst B die de vrljsteillngen bevat Voorts moet hij erop letten or de ingevoelde goederen of ai niet vallen onder het compenseerend invoerrecht krachtens de Omzetbelasting terwijl hij dan ten slotte nog dient te letten op de contlngenteerlngsbepaltngen Het zal leder duidelijk zijn dat de taak van dien beheerder verre van eenvoudig is I Ue ümzetbelasttns Nu Ik toch over de omzetbelasting spreek zoo deelde de minister ten slotte mede wil ik even wijzen op de ongegrondheid van het verwijt dat men tot het Departement heeft gericht als zouden wij een gioote bestelling van eenige honderdduizenden brlevenhouders benoodigd voor het opbergen van de in de Omzetbelasting voorgeschreven bestelordors aan de bulteniandsche industrie hebben gegeven Het telt is Juist maar wij hadden ons er van te voren van verzekerd dat de Nederlandsche indu strle deze order niet kon uitvoeren De termijn van levering was zeer kort en dit kon niet anders 1 nverband met de Inwerkingtreding der wet maar er was geen enkele Nederlandsche labrlelt welke onze opdracht kon uitvoeren Noodgedwongen nebben wij toen de order aan een bulteniandsche rabrlek gegeven De Omzetbelasting stelt aan het Departement en ook aan den buitendienst zeer zware elschen Per dag komen drie a vierhonderd schriftelijke vragen betreffende de uitvoering dier wet btj het Departement binnen Deze worden alle beantwoord maar dit etscht natuurlijk cenlgen tijd Niemand meer dan Ik 18 overtuigd van de moeltljkheden die de Omzetbetastlng voor ons bedrijfsleven meebrengt Wij zullen echter alles doen wat mogelijk Is om tegemoet te komen aan deze bezwaren en de hinderpalen waar dat mogelijk Is utt den weg rulmen CFWKXOnK RRRÏCHTEN Brandstichtingen in Haarlem en Amsterdam Twee personen gearresteerd De Centrale Recherche en de politie van drie bureaux te Am erdam houden zich sedert eenigen tijd bezig met het onderzoek naar de oorzaak van een aantal branden dat het vorige jaar in Amsterdamsche perceelen heaft gewoed Het vermoeden bestaat nl dat de branden gesticht zijn teneinde de verzekeringsmaatschappijen tot ultbetaUng van de verzekerlngssommen te noodzaken In dit verband Is door de politie aangehouden een verzekeringsagent te Amsterdam die voor de bewoners familieleden of vrienden van hem van eenige dier perceelen welke naderhand Uameraadschappelijken gfee t zat hy moeten toonen dat voor hem hpt nut van het algtmetn boven eigenbelang gaat Eenige uren nadat het bericht inaakf Goerings toespraak tot de toonee spelers en speelsters van de Berl ynscho ataatsachopwburgen verspreid was wt rd medegedeeld uat het verslag vai de rede an Go ring met mocht woVdeft gepuWiueerd Uuitsdiland en de Volkenbond Geen deelneming aan vergadering van eten raad l e Duïtsche regeermg heeft officieel geweigerd deel te nemen aan de beraadslagingen van den Volkenbundsraud over de aarquaestie FKANKBIJK Uroote warenhuisbrand te bussel Een schade van vij millioen francs Gisteravond brak in het grootste warenhuis van Kijssel in Noord Frankruk een giDote brand uit waardoor het geheeie geijouw werd vernield Waarschijnlyk is de biand ontstaan tengevolge van reparatiewfikzaamheden op het dak waar gedurende tien dag arbei ers met sLeekvlammei haduen gewerkt De aangerichte schade wordiL geschat op 5 miUmeii francs De 300 hfiliienden der onderneming zijii vourloopig brooddoos Italië n rfe KransChe contingenteeringen Ook hier tegenmaatregelen Pijnlijke verrassing in Frankrijk ingevolge de receote douanemaatregelen velke door de Fransche regeering zyi aangenomen om de Italiaansche uitvoeren naar I rankryk welke reeds an contingenteering waren onderworpen en i ej byzonder landbouwproducten te beperken ziet e Italiaansche regeering zich genoodzaakt te antwoorden met beschermende maatregelen voor de italiaansche markt tn het Staatsblad zijn decreten gepubliceerd waarby de contingenten van zekere Fransche producten v orden vastgesteld en d mvoerrechten voor een aantal andere artikelen welke uit Frankrijk afkomstig zijn worden verhoogd Volgens eèn bericht van Ueuter uit Paiijs heeft het bovenstaande Italiaansche besluit daar g oote verrassing gebaaid Het besluit der Italiaansche regeermg dat de handelsbalans ten nadeele van Frankrijk wijzigt is des te wonderlijker daar Italië tn de Italiaansch Fransche handelsbalans voor do eerste tien maanden van het afgeloopen jaar een overschot van 100 mslUoen francs kün aanwijzen RUSLAND Ernstige treinramp Trein Mi Stalingrad versplinterd Driehonderd dooden en ge yonden By een spoorwegcatastrofe dicht by Stalingrad het vroegere Tsaritsin zyn 300 personMi gbdood of iwaar gewond Een p Bsngierstrein weid versplinterd door een goederentrein BINNENLAND Tegen het wetsontwerp Verkeersfonds Een openbare vergadering in Den Haag De drie groote yerkeörsbonden A N W B Toeristenbond Voor Nederland Bond van Bedryfsautohouders in Nederland en Koninklijke Nederlandsche Automobiel Clug zullen een openbare vergadering organiseeren waar gelegenheid zal zyn te besprekeji weïke fatale gevolgen de eventueele aanneming van het wetsontwerp tot instelling van een Verkeersfonds zal hebben niet aUeen voor het motorverkeer maar vooral voor handel landbouw industrie en het geheeie bedrijfsleven Het ontwerp zal worden ingeleid door den heer Edo J Bergsma die tevens de vergadering zal presideeren Aangezien zeer groote belangstelling blykt te bestaan voor dit onderwerp voora iu de kringen van landbouw nijverheid vervoerwezen en andere belanghebbenden V wordt de vergadering gehouden in dg grwvte zaal van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te s Gravenhage en wei op Maandag 5 Februari a s Hoewel aan eenige belanghebbenden uitnoodigingcn zullen worden gezonden is de vergadering bovendien voor iedereen toegankelijk Geih feirodicnsten èn spaarbanken Rapport der commissie Heldring verschenen Bij beschikking van de ministers van Waterstaat en Financien Is in 1932 een commissie mgesteld welke tot taak had a J et bestaande streven tot oprichten van gen7eej tplijke girodiensten te heoordeele n uit hootde van eer zoo goed mogelijlfe verzorging van de belangen van het algemeene geld en betalingsver eer mede in verband met de bevoegdheden bij de Grondwet en wet aan de cndergcheiden pubÜeKrechtelijke corporntics opgedragen b de vi aag te overwegen of andere dan Rijksof Gemeente instellngen die geen banken in den eigenlijTïen zin fbv pa ar banken al dan niet pen taak op 1 et gebied van Het kleine geld en betalingsverkeer Hebben te vervullen en zon ripcn of tegen het optreden op dit pbled van derj eiUke inste llng en maatretrelen litepen te wordeh beraamd Tof lid en voor lt ter dezer commissie werd benoemf dr E Heldring oud onrr tter vah de Kamer van Koophanri ATï Fabrieken voor Amsterdam te Am ïtprdan tot leden prof dr H W Pnrdewijk hoogleeraer In de staat püishoudkunde en statistiek aan de univorsiteit te Groningen prof dr G W I Bruins Koninklijke commissaris bü fip Nederlandsche Bank te Wa ssenaar nr dr A van Gfjn oud mintster van € U stenurUng erin Onaangenaam zijn echter de ieelijke nasmaak en reuk niet slechts voor den rooker ook voor de omgeving VVeeat daarom verstandig na liet rooken eenige Wybert labletten Dubbql lekker s smaakt later dan de sigaar weder Verlaagde pHjzan 50 35 20 Financien te Den Haag Unmiddeis overleden mr J Westerman Holstljn di i recteur van de Nederlandsche Bank te Amsterdam terwijl aan de commissie als secretarts werd toegevoegd mr dr S öimons reierendaris ter provinciale grutte van Zuid Holland te s Gravenhage 1 De commissie ving terstond na de tn I staliatie op 15 Juli 1932 door den minister van Waterstaat haar werkzaamheden aan en is daarmede nog tn t laatst van het aigeloopen Jaar gereed gekomen m een uitvoerig rapport geett zij haar beschouwingen over de haar ter onderzoek opgedragen onderwerpen Aan de vraag ol en In hoeverre j ten opzichte van den van Rijkswege ingestelden postchéque en girodienst de werkzaamheid van de gemeentelijke girodiensten voor een goede verzorging van het betalingsverkeer noodig ol wenschelijk is Is het grootste deei van het rapport gewijd In een alzonderltjk hooldstuk wordt het tweede deel van de opdracht het beta lingsverkeer der spaarbanken behandeld Wet tol heffing van een couponbelastingafgekondigdIn het Staatsblad no 78ü is afgekondigd de wet van 29 December 1933 tothettmg van een couponbelasttng Luchtvaartschool en Defensie Samenwerking in zake het geven van vliegge Ie genheid voor maand vliegers Onder leiding van instnii teurs der N L S Naar de Telegraat verneemt zijn er bU het Departement van Detensle plannen in overwegmg genomen om een nauwere samenwerking te verkrijgen tjisschen den militairen vilegdienst en de Nationale Luchtvaartschool Dit plan Is vermoedelijk een onderdeel van het rapport ldenburg dat o a beoogt de z g maandvllegers in de gelegenheid te stellen onder deskundige leiding van de instructeurs der Nationale Luchtvaartschool tiun vUegbekwaamheid te onderhouden Tot nog toe Is het de gewoonte dat vliegers die niet meer In militairen dienst zijn toch nog de verplichting wordt opgelegd gedurende een bepaald aantal uren per maand te vliegen Voor dit aoel zijn dan op de vliegvelden mliitatre toestellen gestatlonneerd waarover de verschillende maandviiegers kunnen beschikken Volgens het nieuwe plan zouden al deze vliegers onder leiding van de Instructeurs der Nationale Luchtvaartschool komen te staan Opleiding der vliegers Kr zou In het rapport ldenburg verder sprake zljn van een plan om de opleiding van militaire vliegers ten deele aan de Nationale Luchtvaartschool op te dragen Reeds thans genteten menschen üle voor vliegenier zijn goedgekeurd en In t bezit zijn van een brevet dat zij op de Nat Luchtvaartschool behaald hebben de voorkeur wanneer zij sotllclteeren naar een plaats bij de militaire vliegers inderdaad ten deele door de Nat Luchtvaartschool worden behartigd dan zou dit zeker een belangrijke besparing kunnen beteekenen De kleine sportvllegtulgen die door def Nat Luchtvaart cebooi worden gebruikt 7ljn veel economischer dan de militaire toestellen ai zat het dan ook noodig aljn dat adsptrant vliegers na hun eerste opleiding ook les krijgen in het besturen van militaire toestellen Het departement van Defensie schijnt IntUHschen de Nat Luchtvaartschool btj hanr streven om de vliegerij pop ulair te maken gaarne te willen steunen Toen het aantal leerlingen dezer school onlangs in betrekkelijk korten ttld zoo aroot werd dat men vreesde dat men snoeöig een tekort aan vliegtuigen zou krijeen werd aan Defensie verzocht of men de uiterste noodzaak eenige militaire vitetnuigen tn bruikleen zou kunnen krlieen On dit verzoek werd poedTunstie beschikt Het verbod van de N S B voor ambtenaren Nadere vrayen van den heer Uuys over de instructies ln lijnrechten strild met een door de regeerfne nitgevaardiffd voorschrift Het Tweede Kamerlid Duys heeft tot den minister van Koloniën voorzitter van den raad van ministers de volgende vragep gesteld Is de minister die in zijn ot 6 Januari J 1 Ingezonden antwoord op de vragen van den heer Westerman verklaarde dat het plaatsen van de Nationaal Sociaiistiscne Beweging N B H op de lijst der voor ambtenaren verboden vereenlglngen gevolg is van het lelt dat de lei ding dier beweging instructies heeft gegeven in lijnrechten strijd met een door de regeering uitgevaardigd voortvchrilt bereid mede te deelen ol met deze instructies bedoeld zijn de aanwijzingen die de leiding van de N ÖH heelt gegeven aa nhaar leden die tevens lid waren van den Bijz Vrljw Landstorm 01 de Hurgerwachten Zoo ja heeft de minister dan kennisgenomen van de otlicleeie mededeellnsen van de leiding van de N S B dat deze instructies alleen bestaan tï bben hierin dat men hun leden op desbetrelrende vragen antwoordde Het uiterste wat gevraagd mag worden is open en eerlijk belijden het Udmaatschai van de N S B en wanneer men dan zonder een woord van dank uit b V L ot Burgerwacht zijn ontslag krijgt dit correct en waardig aanvaarden Ontslag nemen kunt ge m t niet want daardoor verklaart gij u zen onwaardig om in uw korps te blijven dienen Indien dit Juist is Is de minister dan van meening en zoo a op welke gronden dat zulks een advies genoemd kan worden een instructie lijnrecht in strijd met een door de regeering uitgevaardigd voorschirlf V LoQ neen is de minister dan bereid i ijn standpunt tê herzien ol anders mede te deelen op welke andere instructies de minister dan eventueel in zijn antwoord klaarblijkelijk bedoelde is de minister in het algemeen bereid mede te deelen welke preciese telten en omstandigheden zich bij de N B B heboen voorgedaan sedert de onlangs m de Tweede Kamer gehouden algemeene beschouwingen over de njksbegrootlng loen de minister blijkbaar nog niet op het standpunt stond dat ook de N ö B op de lijst der voor ambtenaren verboden vereenigingen diende te worden geplaatst N iS B en reserve ofttcieren in de bladen dei arbeiderspers is mee geuüeiQ QaL emceit reserve oiiicieren autu atinieiüing van hei verboa van aen minister piesiaeni in zace net liomaatbcnap van oe iNauonaai caociaastische jieweglng vopr rijKsamotenaren zich tot net aepai temeni van deiensie nebben gewend met het verzoek hen te willen ontslaan Bet dericnt sprak de verwachting uil dat het voorbeeU navolging zou vinden otj anderen die op deze wijze gaarne van hun dienstverband ontsiafeen zouden morden en daarom zou men op het departement van deiensle ernstig overwegen welke maatregelen in dezen zullen worden genomen Bij intormatle Is het Vad gebleken dat bij de atdeellng ter behartiging van ontslagaanvragen enz geen enkele aenvrage was binnengekomen i e uollectieve arbeidsovereenkomsten in Nederland in lyii De loontieweging in de crisisjaren I9il ió Bu de N v M tinus Nijhotf is dezerdagen verschenéii de door het CentraalBureau voor de Statistiek samengesteldestatistiek der collectieve arbeidsovereenkomsten op i Juni iHóó Bet aantal vandeze overeenkomsten en van de daarbijbetrokken werknemers is sedert i JuniI93i wederom gedaald laatstbedoeldaantal echter slechts 4 pet tegen JU pethet vorige jaar Het aantal ondernemingen Is m i dóó gestegen waardoor de daling van dit aantal in lai i ongeveer opgeheven werdJ aren overeen Onder Werkne komsten nemingen mers 1911 Ö7 U26 23 002 1920 984 22 541 273 598 1920 1U16 17 209 279 i 9ö 1 6Ü 10 554 291 756 15S2 23 M4 586 801 lyil 1ÖU7 2ó 494 J59 264 MS2 1 44 21 Öüü 2ü2 ai2 19 5 2119 23 1 W 24ó UfaO Alleen overeenkomsten welke meer algemeen in een bedrij tstak van toepassing waren zijn behouden gebleven uitgezonderd die In de schoenindustrie Daarentegen kwam in de kunstzljdeindustrie voor het eerst een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand Ken groot deel van de statistiek handelt Q er het in de overeenkomsten vastgestelde loon Verder wordt nog een overzicht gegeven van de beweging der contractueele loonen in een 3ü tal beroepen tijdens de huidige oeconomische crisis ült Qlt overzicht blijkt dat de Jaren 1929 en ly yi nog geen daling van het contractloon brachten doch daarentegen wel eert stijging welke stijging zich in 1931 m verschillende gevallen nog voortzette Loondaling bracht het jaar 19 m in de mijnlndustrle den landbouw en voor niet vakkundig personeel in de slgarentndustrl Daarop trad in 1932 vrijwel over de geheeie lijn een daling in welke In 19 33 in vele gevallen gterker is geworden De verlaging van het In de jaren 1928 1933 bereikte contractueeie topioon varieerde van b 10 pet o a voor 4e arbeiders bij de Zuiderzeebaggerwerken heerenkleedingprbeiders meubelmakers boekbinders havenarbeiders bestellers met een faja i1gen diensttijd btl van Oend Si Loos sigarenmakers en sorteerders arbeiders blj de stroocarton en bij de aardappelmeeltabricage lu ib pet oa tn de verwarmingsindustrie voor de machinezetters in het typogratlsch bedriji geschoolde bouwvakarbeiders miJnarlMlders lü 2u pet voor landbouwknechts In Westelijk NoordBrabant landarbeiders in den kring Hulst en in de veenkoloniën zichtloonen schepelingen ter koopvaardij 20 27 pet in de Waalsteenlndustrle het bloemboilenbedrljt den westlendfccften tuinbouw Oe smokkelarij aan de grenzen IVIINISTl n OUU s ÏNSPECriETOCHX Ue bevindingen van den Minister De berichten over gevaar voor den aewonen toerist sterk overdreven Zooals men weet heeft de minister van Financiën mr Oud de orlge week een drledaagsche Inspectiatocht gemaakt langs de grenzen van Limburg n Brabant onder meer om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de moeilijkheden welke het grensverkeer van de binokkeiartj en de daartegen genomen maatregelen zou ondervinden Van verschillende kanten In ingezonden stukken In de dagbladen en ook In een adres van den A N W B werd de meening geuit dat het voor een toerist In dezen tijd levensgevaarlijk zou zijn zich in de omgeving van de grenzen op te houden daar de douaneteekehen niet altijd zoodanig waren dat ledereen direct kon zien dat men met douanen te doen had terwijl onderzijds het groote gevaar bestond dat op geen kwaad vermoedende personen geschoten wordt omdat zij aan de sommatie om te stoppen niet voldoen Om zich te overtuigen in hoever er werkelijk gevaar aanwezig kan worden geacht voor den gewonen toerist heelt de minister van Financiën dezen tocht gemaakt Het spreekt vanzelf dat de voorbereidingen voor deze Inspectletocht In alle stilte waren getroKen voorzoover er van voorbereidingen sprake la geweest Want het was juist de bedoeling an den Minister dat zijn reis niet te Voren bekend was Wanneer de kommlezen weten dat de minister naast hen staat spreekt het vanzelf dat de controle en het onderzoek naar eventueele smokkelarij model geschiedt DU wenschte mr Oud te voorkomen en zoodoende wisten de kommiezen In het geheel niet wie In de auto zat welke zij op de verschillende punten van de Ned Dultsche en Ned Belgische grens hebben aangehouden De minister had zich doen vergezellen door den heer ÏI Postma administrateur e i hoofd van de atdeellng centrale directie van het Dept van Financiën In de verschillende inspecties heeft minister Oud vervolgens den tocht gemaakt met den betrokken directeur en het hoofd dier Inspectie die den minister van voorlichting dienden wat betreft de plaatselijke omstandigheden Dinsdagavond is de minister uit Den Haag vertrokken naar Maastricht Woensdag heeft hij doorgebracht in de provincie Limburg Donderdag bezocht hij het oostelijke deel der Brabantsche grens waarna hIJ des avonds en den volgenden dag het westelijke gedeelte dier grens Inspecteerde Minister Oud was gaarne bereid in een onderhoud met een der redacteuren van het CorrespondentieBureau het een en ander mede te deelen over zUn bevindingen en over de Indrukken welke hij tijdens zijn Inspectletocht had opgedaan Het spreekt vanzelf aldus begon de minister dat Ik mij niet op het standpunt stel dat er aan mijn dienst niets te verbeteren zou zijn Men heeft werkelijk op het Departement van Fliciën de volmaaktheid nog niet be Ikt en Inderdaad heeft mijn reis mij Stof opgeleverd om verschillende punten nog eens nader te bestudeeren en weJllcht dat deze nadere overweging ertoe zal leiden dat enkele verbeteringen worden Ingevoerd Sterk overdreven Maar zoo vervolgde minister Oud wanneer U mij vraagt wat mijn indruk Is geweest van de toestanden aan onze grenzen en van de mogelijkheid van gevaar voor den gewonen toerist dan moet Ik met den meesten nadruk zeggen dat de daarover gehoorde opmerkingen sterk verdreven zijn Smokkelaarspractljken Na de hoofd indrukken van zijn reis te hebben samengevat sprak de minister nog over het smokkelen zelf waarbij hU eenige Interessante gevallen meedeelde welke hem ter oore zijn gekomen Een groote categorie van smokkelaars brengt de smokkelwaar de grens over in zakken welke over den schouder gedragen worden en ongeveer 20 a 30 Miiü goederen kunnen bevatten Op bepaalde tijden trekken de smokkelaars er op uit met de leege zakken over den rug en wandelen zoo in volle openbaarheid Belglè binnen Geen kommies die hen kan aanhouden Toen wij op een avond per auto langs de grens reden zei een er mij vergezellende hoojdambtenaren Kijk we trelfen het de smokkelaars rukken juist uit En Inderdaad zagen wij de mannen in troepen over de grens trekken i e moeilijkheden komen eohter pas bij den terugkeer Dan gaan zij langs allerlei onbekende paadjes kruipen door greppels verschuilen zich achter boschjes en trachten op ailerlel manieren de belastingambtenaren te verschalken iSiJ worden daarbij geholpen door de merkwaardige iMchten en kronkelingen van onze grens Bij Kerkrade doet zich bij voorbeeld de situatie voor dat de weg Dultsch grondgebied Is terwijl de hulzen welke aan dien weg Behalve over het loon bevat de statistiek over een groot aantal andere onderwerpen gegevens zooals over de wijze van totstandkoming der collectieve arbeidsovereenkomsten de In de contracten voorkomende bepSllngen omtrent het toekennen van kinderbijslag de uitkeering bij ziekte de vacantie en feestdagen de instelling van een scheldsgerecht het verbod van werkstaking en uitsluiting overleg tusschen directie en arbeiders In de onderneming enz waar door brand werden geteisterd de przeKering zou hebben bezorgd Üük 1 Hiuirlein hebben zich dergeiijKe lelteu voorgedaan en naar thans Isbekend geworden zijn als gevolg daarvan op verzoek der HJ a lem8che politiete Amsterdam ongeveer 14 dagen geienen twee personen gearresteerd Een complot De leiten die de politie tot nu toe ontdekt heeft wijzen tn de richting van een complot Nader meldt men dat ook de vrouw vatt een der twee aangehoudenen evenulT bovenbedoelde verzekeringsagent it aangehouden Het betrelt hier voor Amsterdam een aantal Dranden die in I9i3 hebben plaats itehad en waarbij aanzienlijke schade Is aangericht terwijl ook gevaar voor menscbenlevefis heelt bestaan n l twee m de Anjelierstraat een In de VrouweIteeg en den feilen brand die onlangs gewoed heeft in de Bethanlënstraat üe uij al deze branden geheel of gedeeltelijk verwoeste Inboedels ot Inventarissen waren verzekerd door bemiddeling van den verzekeringsagent de B op Vlens aangebrachte posten de verzekeringsmaatschappUen dan ook al minder gesteld waren Bovendien trad hij bij al deze branden als contra expert op en ook waren bU deze verschillende branden min ot meer direct de door de politie aangehoudenen of gezochten betrokken De verduisteringen bij de Middenslands6ank te s Hertogenbosch Ue voortvluclitlge beambte teIVeenen gearresteerd Ue Weensche politie heelt op verzoekvan de Amsterdamsche politie de beambte van de Mlddenstandsbank te SHer togen boEch E M v d P gevangen genomen die voortvluchtig was nadatde Qoor hem gepleegde verduisteringenaan het licht waren gekomen V d P woonde onder den naam van den bekenden schrijver van geschrllten op sexueeigebied van der Velde m een pension teWeenen alwaar hü gevangen werd genomen HIJ heelt een bekentenis atgelegd KAl l MKl VVS Programma voor lieden Hilversum 3 5 30 Halfuur voor grootere kinderen 5 30 6 30 Concert door llja Livschakoff en zyn Orkest 6 30 7 Sporthalfuur 6 30 6 45 Sportpraatje door den heer H Hollander 6 45 7 H Hakktiiberg en Gaasbeek over Sportvliegen 7 7 20 Prof Dr H J M Weve over Profes801 Donders en zyn werk ten bate van min Huizen 5 30 Chf Liedereuurtj Joli de Heer m m v W Verver viool 3 3 J Gra mofoon 7 15 Gramofoon 7 30 Joum week overzicht door C A Crayé 8 N C R V Kleinorkeat o l v P v d Hurk 9 L W Jv Hasselt Kleine philanthroopjes 9 30 Vervolg concert In de pauz om 10 Ij Vaz Dias 11 00 11 30 Gramofoon De Zakelüke Ümroep in het gedrang Omzwervingen van Vaz Dias yinds Maandag toen Scheveningen Ha eii zakeiyke omroep via welk station de diensten van het persbureau Vaz Dias en aii de Nederlandsche vereeniging voor den I liectenhandel worden uitgezonden op de nituwe golflengte van 1224 M is gaan werken wor n de uitzendingen ernstig door fmteniatiasche stations gestoord Naar wU t Tnemen za worden getracht door een wyz ging der golflengten de storingen op te leffen Heden zullen de uitzendingen ge schjeden op een golflengte van 1224 M Een wereldpremière per radio Giootp muziKale comedie van Lehar op 20 Januari Tauber in de hoofsbrol Zaterdagavond 20 Januari en niet zooals oorspronkelük gemeld werd op lö Jan bestaat er ook voor de Nederlandsche luisteraars een buitenkans wie n l om t 0 uur op Weenen of Boedapest afstemt zal een met spaTming tegemoet geziene première van den bekenden componist Frans Lfhar Giuditta beluisteren kunnen opgevoerd door de Staatsopera van Weenen B r i wetenschap dat Kichard Tauber de hoofdrol vertolkt het Piopamma nog m er de belangstelling n Kken Als zyn tegenspeelster zal de img a Nowotna fungéeren terwyi de orkest bg den componist zelf beruBt RECHTZAKEN Rechtbank te Amstepdam Belastingontduiking Gisteren heeft de Vierde Kamer ó Reditbank uitspraak gedaan i rfg zaak K n den liedjeszatiger C p die den fiscus vpor groote bedragen benadeeld heeft f 7 liedjeszanger 176 000 verdiend hU had echter sleehts be asting betaald over f 56 000 Een bedrag an ƒ 17 800 kon nagevorderd woixien waarÏÏddT ƒ I e Offider van Justitie had een Iwete van drteduiïend gulden geëischt subs honöerd dagen hechtenis benevens een voor waardeiyke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van drie jaar De rechtbank veroordeelde den liedjeszanger tot drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf viAJüSMlEUWa GOUDA 18 Jan 1934 t Spi eekuur Wethouder Koemana De Wethouder van Sociale Aangelegenheden is verhinderd Maandag 22 Januari ll J4 spreekuur to houden I VjVn reis naar t ïi witsertiche hooggebergte ï rmatt en GornergratJ j Zonuagmoigen 21 Januari half elt hoopt de heer M borsje uit Den Haag lid van iiet hoofdbestuur der Natuurvrienden voor du atdeellng Gouda van het Instituut voor j Arbeidersontwikkeimg over bovenstaand onderwerp in de groote zaal der Réunie Oobthaven te spreken ea daarbAichtbeftl den te vertoonen De bijeenkomt is voor uoeieen toeganketijli voor alle werkloozen U gen zeer lagen prys Inlevering van loonlUsten Belanghebbenden worden ei opmerkzaam oy gemaakt dat de looalysten der OngevaU Itijwet uver het tweede halljaar 1933 moeten worden ingeleverd voor 1 Februari 1934 ten kantore der posterijen bij den Raad van Arbeid te Utrecht dan wel ten bykantore van dien ilaad van Arbeid Oosthaven 20 te Gouda ol te Zeist des Door tijdige voldoening aan deze verplichting bespaart men den Baad van Arbeid kosten l en werkgevers die voor da uitvoering der Ziektewet by een bedryfsvereeniging EUn aangesloten wordt mede edeeld dat inzending van de loonlyaten der Ongevallenwet niet door tusschenkomst van de bedryfsvereeniging mag geschieden Inzending dier loonlysten i ehoort dus ook rechtstreeks by den liaad van Arbeid tu geschieden Te late inlevering van de loonlysten kan procesverbaal tengevolge hebben Een Christelijk Mannenkoor opgericht Alhier is opgericht een Christelijk Mannenkoor onder den naam de Lo t tem met aanvankelyk 23 leden Ais voorzitter zal optreden de heer A J Kraayenbrink Peperstr 82 als secretaris de heer A C v d Linden F W Reitzstr 3 penningmeester is de heer J v Kegteren Oosthaven bij welke bestuursleden men zich nog kan opgeven als lid Benoemd werd tot directeur de heer G Nieuwland Jr De eerste repetitie avond wordt gehouden ten huize van den heer P C Marée Gouwe 79 Maandagavond a s om hal fnegen De lezing van dien heer v d Putte over Athletieir Wij berichtten gisteren dat de heer J C K van de Putte op Vrydag 19 Januari voor de A thletiekvereen Achilles een lezing zou houden in de bovenzaal van Ter Gouw Bleekerssingel Dit mo t zijn op Vrijdag 2fi Januari a s Installatie Raad van Toezicht Sportfondsenbad In een op Woensdag 24 dezer deg avonds 8 uur in hotel de Zalm te houden vergaoering yan het Comité van Actie Spoitfondsenbad Gouda zal mr J A C Bierenbroodsppt de algemeen leider van het SporL fondsenwerk m Nederland den uit de heeren A Goedewaagen H Harms en J va i Kranenburg bestaanden Raad van Toezicht officieel Installeeren Collecte voor het Nat Criniscomité Na affoop van de Dinsdagavond in o O L Vrouw Hemelvaartskerk gehouden proef bespeling van het gerestaureerde orgel ia ƒ 20 16 gecollecteerd voor het plaacselyk Nationaal Crisiscomité FILM NIEUWS Maurice Chevalier in The Way to Love Het Thalia Theater zal vanaf morgenavond vertoonen Maurice Chevalier in zijn nieuwste lachsucces The Way to Love Chevalier is in deze film de echte Parij cche jongen Het is een film vol jolijt waarin men ïiiet alleen het spel van Mauru e Chevalier kan bewonderen maar eveneeiiy dat van zyn partner Everette Horton en Anni Dvorak Nieuti e Schouwburg Golddiggers 1933 Nachtvlindiers van Broadway De Schouwburg Bioscoop brengt ditmaal ter afwisseling de Warner Bros Super film Golddiggers of 1933 de show der duizend wonderen met Warner William Joan Bloi dell Dick Powell Ruby Keeler en vele anderen in de hoofdrollen Golddiggers of 1933 is evenals de 42n i Street een Amerikaansche revuefilm waarin niet minder dan 200 revuegirls optreden Zondagmorgen in de populair wetenafhappelyke voorstelling zal yertoond worden 3oru de zoon der Wiidemia geschreven door Mevr Stella Court Treat die reeds eerder een expeditie onder de Bag g rennegers m eemaakte Réunie Theater Madame hat Ausgang Madame hat Ausgang met de blonde Liane Hajd is de hoofdfilm in de RéunieBioscoop Als tweede hoofdfilm wordt vertoond Ken Maynard met zyn wonderpaard in gebrandmerkt Woensdagmiddag is er in dit theater weder niatinee Mercurius examen ifoekhouden Geslaagd voor het Mercurius dl plonst boekhouden de hoer Th H den Adel leerling van den heer P J A Bijlo Uurgeriijke Stand GtiBüiiKN 16 Jan Petronella Cornelia d Van B F atraver en 1 van Berkensteyn Kuschw g 82 HendricUB Gerardus Maas a van H G M Smitskamp en H van Breuktien N haven 56 t Jan Lrfiurentia Maria d van H Spruyt en M H de Üruyn Jeruzatemstr 3 GETROUWD 17 Jan W de Bruiji en C de Bruyn M A H Schouten en M li Hooimeyer J van der Byt en A S Brem ÜVERLKDEN 16 Ja n Sibilla Bruikman wed H van den Berg 83 j 16 Jan Cornelia Alida van der Want v ed J Jansen 83 j Agenda 18 Jan 7 Ml uur gebouw Heil des Volks Ds B Toes voor dg Vrije Geref Gemeente 18 Jan 8 uur Leger des Heils Samenkomst met de nieuwe Mficieren 8 Jan 8 uur Vrye Evang Gemeente Bybellezing en Bidstond IS Jan 8 uur Kleine kerk Filmavond Nat Chr GeheelOnthoudersver 19 Jan 8 uur Goudsche Reddingsbrigad Blauwe ICruis Med cursus dal leb en hcer n leider Dr J Bik Adap 7 8 uur 19 Jan 8 4 uur Soc de R6i iie Bovenzaal Vryheidsbond Ledenvergadering Spreker Mr Dr J Smit l Jan 814 uur Ter Gouw Lezing Dr G J Sirks over Gezin en Huwelyk Lil i C jN UJiTKüK MOORDRECHT Ltazar van iiet Crisiscomité Ue voorbereidende wertoiaam lieden voor den alhier te houden bazar waarvan de opbrengst ten goede komt van hei plaatselijk crisiscomité zijn In vollen gang Het damescomité dat hiervoor benoemd is heelt druk werk aües voor elkander te brengen Aan het Weeshuls worden vele goederen en andere artikelen door de ingezetenen atgegeven vUe een plaatsje op dezen bazar die gehouden zal worden m een van de zalen van het Püsthuls afgegeven GOUÜKKAK Uooge waterstand in terband met den hoogen wa rstand In de polders Is het electrlsch tergemaal alhier in werking gesteid jKr wordt dag en nacht doorgemalen Tengevolge van den storm hep water in den IJssel hoog op en wel dat het bu verschillende bultehdysbewoners de benedenhulzen blnrteBarong LAiNO KM TUINÜÜUVV Onze zuiveluitvoer In Decemtïer n In 1933 De laatste maand fen het vorige jaar is voor onzen uitvoer van boter ongunstig geweest Volgens de maandstatibtiek van den in uit en doorvoer bewerkt De cijfers van den uitvoer vaJi boter in het jaar 1933 zyn 28 373 ton ter waardii van ƒ 18 545 000 tegen 20 377 ton ter waarde van ƒ 18 025 000 in 1932 Dus ongeveer 8000 ton meer maar voor zoowat hetzelfde geld Hierby denke men aan de groote hoeveelheid koelhuiaboter die we in den voorzomer voor een heel smal prysje aan Engeland hebben geleverd In December heeft ons land 539 ton boter naar België en Lureipburg gezonden 520 ton naar Duitschland en 157 ton naar Groots Britannië De uitvoer van kaas heeft m December i edragen 4224 ton ter waarde van ƒ 2 048 000 tegen 5106 ton ter waarde van ƒ 2 537 000 in December 1932 De jaarcijfers zijn 63 912 ton t r waarde van ƒ 28 457 000 tegen 77 138 ton ter waarde van ƒ 35 926 000 in 1932 De voornaamste afnemers van onze kaas waren in December Duitschland met 1630 ton België en Luxemburg met 942 GrootBritannië met 656 en Frankryk met 351 ton Van de in December uitgevoerde kaas j as 943 ton volvette Goudsche 685 ton Goudsche 40 plus en 1116 ton Edammer Ad plus De uitvoer van gesuikerde gecondenseerde volle melk bedroeg in December 2359 ton ter waarde van ƒ 472 000 te n 2336 ton ter waarde vrifT 597 000 in December 1932 De jaarcijfers zün voor dit artikel 28 995 ton ter waarde van ƒ 6 093 000 tegen 27 939 ton ter waarde van ƒ 7 046 000 in 1932 De voornaamste afnemers waren in de vorige maand Groot iBrlttannië met 525 ton Britsch Malakka met 329 ton Siam mftt 2Ö7 de Britsche Fransche en Amerikainsche eilanden in Middel Amerika met 186 Griekenland met 151 Nederl Indië met 137 en de Philippijnen met 102 ton Verder hebben we in December uitgevoenl 7459 ton gesuikerde gecondenseerde ondermelk waarvan 654S ton naar Groot Britannië te waarde van ƒ 1 075 000 tegen 10 317ton ter waarde van ƒ 1 257 000 in December 1932 De jaarcijfers voor dit artikel j 121 542 ton ter waarde van f H 2 im tegen 134 987 ton ter waarde van ƒ 17 464 000 Voorts 1441 ton ongesuikertie gjécondenseerde volle melk wa$ M ëlS ton naar Groot Brittfiïirië ISTton naar België en LuxembuS g l2l W W aritwh Inndië en 114 ton naar China ter waarde van ƒ 27Ï5 00t1 tegen 724 ton ter waarde vai ƒ 16Ü 0ÜÜ in December 1932 Jaarcyfera 17 755 ton ter waarde van ƒ 3 581 000 tegen 17 115 ton ter waarde vui ƒ 4 048 00U in 1932 4 4e NED STAATSLOTERIJ 5e idasse Trekking van Donderdag Ih Jnn Uooge prijzeni a lÜUU 2368 482S ƒ 400 168 2932 3334 8226 15681 18378 19286 19578 ƒ 200 5160 6408 6821 7282 8561 ƒ lüU 1481 2186 5211 12151 134U lyoSl 1 1H94 14924 Prijzen van ƒ 70 j 81 124 519 563 676 725 744 793 844 910 1038 i047 1138 1353 1392 1395 1433 1453 19 24 1972 2022 2103 2247 2383 2537 2612 2628 2695 2843 2848 3226 3388 3429 3534 3867 4034 4187 4189 4225 42334439 4545 4584 4613 4679 4722 5222 5229 5418 5465 6ü 5 6263 6429 6787 6Ö62 7089 7237 72 1 7274 7298 733Ü 7641 7705 7714 7753 7776 869 8008 8026 8173 8176 8348 8364 8410 8473 8501 853S 8547 8643 8702 8860 91ÜS 912Ü 9263 9469 9477 9595 9639 9677 9746 9808 9938 lÜOUl 1O02Ö 10103 10157 10174 10382 1Ü405 10448 10475 10500 10580 10612 10788 1841 10842 10893 10926 1U09 1U48 11247 11369 U573 11604 11999 12013 12046 12053 12266 12389 12446 1251312678 12756 12949 13196 13287 13450 1349413582 13608 13782 14045 14223 14259 14332 14S36 14734 14737 14821 14918 15041 1521615282 15342 15374 15437 15506 15538 15557 15690 15772 16Ü30 16116 16421 16424 16471 16493 16588 16807 16872 17005 17041 17059 17282 7294 17385 17418 17525 18119 18152 18768 18838 18898 18930 18953 19192 1919719282 19422 19440 19637 19827 19860 2003120091 20155 20311 20348 20465 20562 Nieten 2 3 118 138 157 180 230 244389 392 484 493 564 586 705 768 762 96 857 860 861 S Ü 898 912 984 1095 1219 1317 1412 1431 1436 l 5l lt 35 1564 1566 1584 I6IO 1619 1670 16 8 1 19 1812 1828 1878 1 94 1995 2012 20142031 2038 2060 2078 2206 2221 22 V7 2S72 2290 2302 2318 2331 2380 2381 24K 24192437 2510 2663 2670 2682 2706 2725 28272923 2961 2972 3000 3037 3086 3100 3352 3385 3392 3405 3498 3526 354 3596 3617 3618 3629 3660 3689 3690 3730 3795 3822 3882 3891 3914 3931 3937 4040 4068 41534156 4171 4179 4205 4256 4269 42S2 4311 4d92 4437 4487 4635 4636 4639 4 ü3 4686 729 4757 4776 4817 4849 4862 4880 4914 I 4922 4975 5048 5063 6069 6137 5272 5307 5376 5437 545 6541 5532 5556 5557 5584I 5596 5622 6660 5754 5788 5801 5806 5843 hWl 5917 5955 6064 6111 C J 6542 6561 6a4 6736 6782 6894 7068 7üÓ9 701 ó ïlll t 7193 7232 7378 7453 7457 7495 7500 7517 7526 7575 7568 7642 7646 7664 7719 7740 7760 7842 7987 8096 8094 8111 S342 8356 8378 8386 8617 8621 8649 8675 Si 42 b769 t 8772 8780 8798 8859 8889 8890 91i tiUOli 8932 8947 8950 8980 8993 9037 9079 9100 9106 9107 9128 9142 9201 9288 9298 9453 I 9553 9582 9605 9623 9682 9681 9717 9735 I 9747 9768 9836 9856 9879 9929 1003 10040 I 10054 10107 10119 10202 10209 10263 103l 8 10379 10499 10532 1054 10565 10635 10695 I 10794 10733 10924 10949 10962 10967 11019 f 11120 11143 11252 11308 11413 11126 11427 11442 11450 11563 11580 11610 11636 1174311749 11799 11861 11876 11930 11946 11950 11994 12021 12070 12086 12152 12190 12 il 12262 12302 12343 12615 12661 12676 1271212730 12861 12884 12926 12930 12943 1 947 1C002 13047 13064 13122 13352 13355 13443 13461 13516 13524 13668 13682 13683 rï687 13766 13788 13828 13829 13917 13945 1401914076 14140 14158 14208 14226 14229 142 314340 14341 14367 14429 14454 14491 1453414689 14707 14767 14760 14774 14 75 14819 14859 14881 14917 14931 15067 15109 1 125 15200 15319 15323 15417 15622 15525 5534 IE 574 1Ó691 15747 15804 15806 16831 15859 16022 16024 16028 16104 16226 16246 1682516398 16400 16507 16512 16513 16523 1657616611 16632 16753 16859 16901 16993 1702717055 17047 17070 17146 17200 17208 1730617333 17359 17387 17396 17531 17591 1761117628 17629 17663 17672 17711 17755 1779917810 17817 17915 17942 17978 17997 1804618143 18172 18206 18220 18258 18311 1833718338 18352 18413 18624 18568 18680 18745 lb820 18823 18833 18913 18947 19016 19035 19059 19064 19117 19219 19239 19233 19254 19323 19412 19429 19534 19536 19548 1957319655 19669 19742 19759 19782 19815 1988719926 19936 19949 19953 20001 20123 20154 2Ö215 2030Ü 2033H 20449 20651 2063 20637 20706 20731 20726 20730 20828 208Ö7 20878 20918 20966 KERKNIEUWS Wat frbsche tucht a u ik Verzot k aan critiseerders In Pniël schryff Dr J H Gunning J Hzn Als men toch in Nederland geen stalen voorhoofd of een goede dosis humor heeft zou men het er onmogelijk kunnen harden Sedert ik een paar malen iffl het halfuurtje van Antoinettte van Dyk voor de A V R O gesproken hifb gevoelen t lkens anonieme broeders en uusters zich geroepen my emstiglyk en naair den aard der liefde ddn verwacht ik altyd wat hatelijks te vermanen en te waarschuwen Waarom of ik dan niet eerst een priesterlijk gebed uitspreek Waarom ik zoo flauw en zoo laf spreek Zeker om die moderne heeren van d Avro in het g vlei te komen U is ee n kameleon U zöudt voor den pastoor ei i den rabbï even goed kunnen spreken Ut bent bang voor de mensohen en schaamt u voor God De Heer zegene u alleimval onbekende critiseerdersl Zeker Als de t astoor of de rabbi mij ultnoodigden een woordje voor de radio te spreken zou ik het stellig doen en ik zou dan ook stellig bedenken dat ik h u 11 gust was en niet in z n eigen huis ol op myn eigen preekstoel gesteld dat ik zoo gelukkig was er een te hebben O o wat hebben wy toch behoefte aan wat verruiming en een beetje onderlinge waardeering De Yenstera open Een beetje frissehe lucht als t u blieft MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda lö Jan Aangevoerd in totaal i iiou stuks waarvan b siachtvarkens Vettfc van lO 19 et per pond levend met 2 pet korting Londenbcne van lö 16 et per pond levend met 2 pet korting 454 magere varkens prUzen van 14 22 per stuk 7ii biggen pr van ƒ 7 öü p st Geidersche van ƒ u p st 9 runderen pr van ƒ 150 20ü p st 48 nuchtere kalveren pr van 5 9 p at 6 l okken en gelten pr van 3 4 p st Handel matig Kaftsmarkt Gouda IB Jan 106 partijen kaas Prijzen ie kW m r m ƒ 25 üö öü Ze kw m r m ƒ 24 24 Handel matig 172 ponden boter Goeboter ƒ 0 90 0 95 per pond Wellwter ƒ 0 90 0 85 per pond Handel vlug 64 4UÜ stuks eieren Klpeleren ƒ 5 4 eendeleren 4 per lOO stuks Handel matig ax Crislsrundeten Coöp ZuidUoiiandsclie Ëierveiling 6 A IS Jan Aangevoerd 79 200 klpelren Prijzen 56 58 K G ƒ 3 50 3 70 58 60 K G 5 70 90 60 62 K G 3 90 4 00 ea 66 K G i 4 10 50 bruine 56 46 K G ƒ 3 6Ü 4 70 kleine 3 i 3 40 alles per luu stnks Aanvoer 700 eendeleren Prijzen ƒ 3 00 3 70 per 100 stuks Graanmarkt Gouda 18 Jan Tarwe ƒ 5 50 6 00 Rogge ƒ 6 50 7 50 Gerst ƒ 5 7 5 6 50 Haver ƒ 6 50 7 00 Erwten ƒ 9 50 11 Bruine boonen ƒ 9 10 50 per 100 K G De Leeuwarder boter noteering Is heden vastgesteld op 47 et per K G l e boternoteering Kopenhagen i s heden U b kronen Is 47i cent LAATSTE BERICHTEN UKAADLÜÜZE ÜlENSx l rnstige aanvaring op de rivier Twee sloomschepen beschadigd ROTTERDAM 18 Januari Vanmorgen omstreeks hallzeven is op de Maas ter hoogte van boel 25 een ernstige aanvaring geweest tusschen twee zeeschepen Het van Hamburg binnenkomende s s Leverkusen van de Hamburg Amerika Lijn kwam door tot nu toe nog niet opgehelderde oorzaak in aanvaring met het Deensche s s Frederlksborg dal van de werl Wilton kwam en jdp weg was naar zee ue voorsteven van de Leverkusen drong met een zwaren slag in de baktoordzljde van de frederlksborg waar door een groot gat ontstond en het schip water maakte De steven van de Leverkusen werd eveneens ernstig beschadigd Na de aanvaring keerde de if rederlksborg naar de werl wilton terug om de ernstige schade te laten hersteüen De Leverkusen maakte geen water en voer door naar de Maashaven waar het schip aan paal I meerde voor het lossen van de lading stukgoed Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 17 Jan 18 Jan Ofllcleei 7 1Sii 7 VÖ 69 btl 95 a 76J 9 76i 34 MJ 54 65 4 lfc W l i óö Ó4 6 W 4b ia DU 39 4 1 39 1 54 1 55J Nlet otllrteel 20 6 1 20 611 Ll Ofi 13 07 7 40 7 40 Londen Her lijn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen ötockholm Oslo New York Madrid Milaan Praag Prolongatie 1 Beursoverzicht De ondoorzichtige positie van rte wisselmarkt waar heden ponden daalden tot 7 75 en dollars opliepen tot pl m i tó leidde tot een absoluut gebrek aan orders op de ettectenbeurs bovendien bleek het aanbod nog overwegend zoodat bij de opening de noteeringen op iets lager niveau kwamen Later trad echter eenlg herspel In zonder dat er van een toeneming van den handel sprake wa s Van de Ind tondsen Hepen PU den Inzet Philips ruim i pet terug waarna echter een iets vastere tendene intrad ais gevolg van dekkingen Unilevers gedrukt onder invloed van de reactie van het pond Petrol eumwaarden stil doch eerder iets zwakker Kon OUe verloren t pet Rubbers prljshoudend Amsterdam rubbers trokken 1 pet aan Omtrent de vergadering van rubberproducenten is niets nieuws bekend geworden Tabakken bleven op peil Amerik fondsen verdeeld doch de verschillen bleven beperkt Ned Ind obligaties gezocht Ned ötaatslondsen prljshoudend Obligaties Amsterdam vast RADlO TELEG RAFiaCH WEERBERICHT 18 Januari Hoogste stand 770 1 te Toulouse Laagste stand 722 1 te Lamich Verwachting Krachtige tot stormachtig zuidelijke tot zuid westelijke of westelijke wind Later opklarend Aanvankelijk nog verandering in temperatuur later kouder