Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1934

No 18508 Gelijke rechten Een door Duitschland telkens herhaalde eisch Nog steeds ernstige Duitsch Fransche tegenstellingen De BeriÜ sche correspondent van de Times bespreekt in een correspondentie den opmarach van Duitschland naar de rechtsieJi kheid Hy acht het met het oog op de jongste ontwikkeling va n het ontwapeningsvraagstuk vry onwaarschijnlijk dat de rüksregeering zal afwijken van haar Btandpunt van onmiddellijke onvoorwaardelijke gelijkheid van bewapening Alle uitlatingen der voornaamste Duitsche staatslieden getuigen van Hel onwrikbare besluit zich niet langer tegen te laten houden Duitschland wil bewapenen wanneer de anderen niet ontwapenen Van h t laatste zal echter geen sprake zyn De wereld heeft Duitschland niej kunnen dwingen herstelbetalingen te doen Kan zg Duitschland dwingen onbewapend te blyven De leiders verzekeren dat door de openlijke erkenning en het openlyk toestaan van gelyke rechten het gevoel van geleden onrecht zal verdwijnen waardoor de hoop op een duurzamen vrede in Europa grooter dan ooit zal 7yn Duitèchlands verontruste naburen herinneren zich echter dat Duitschland ook aanspraak op bepaalde gebieden maakt en vragen zich af of het gevoel van geleden onrecht dan niet naar deze kwestie zal overslaan Voorts meldt de Times dat Duitschland geenszins onmiddellijk gelijkheid in de lucht met Frankrijk eischt Duitschland t af van bombardementsvliegtuigen op voonraarde dat andere landen bereid zijn i k É i i it h Ji tm bemb M tIcmewtBv H agt u fgen af te schaffen De voornaamste moeilijkheid tusBchen Frankryh is de kwestie van het Duitsche effectief n l of dit uit 200 000 of uit 300 000 man zal bestaan en Duitachlands aanspraak op houwitsers luchtafweergeschut lichte tanks en vliegtuigen met een beperkte actieradius De Engelschen zijn wel is waar veel toeschietelijker dan de Franschen maar zoo n forache bewapeningsreductie als Duitechtand ateeds bepleit lacht ook hen niet lieelemaal toe De grooter tegemoetkomendlieJd der Britten brengt evenwel de mogeJykheid mee dat zjj opnieuw gelyk zy zoo dikwijls hebben gedaan een bemiddelende rol zullen spelen Het wordt niet uitgesloten geacht dat de Britsche regeering te dien finde contact zal zoeken met de Italiaan Bche Pas wanneer dit contact tot stand is gekomen en de mogelijkheden inzake een biJlegging der Fransch Duitsche tegensteliingen van alle kanten zijn bekeken bestaat er kans dat er nog eens iets komt van een hervatting der ontwapeningsconferentie die thans op zoo betreurenswaardige wijze in een impasse is geraakt Ondertussohen is tzaak wat de voorgenomen bemiddeling quaestie der verdediging van Australië het hoofdonderwerp van bespreking uitmaakt Naar verluidt meldt V D nog staan de besprekingen onder leiding van döi gtitschen maarschalk lord Allenby die per vliegtuig uit Java te Singapore zou zijn gearriveerd en wiens deelneming aan de besprekingen men getracht zou hebben geheim te houden Omtrent het doel van lord AUenby s bezoek aan Nederlandsch Indië uoen allerlei geruchten de rxMide Behalve de Kent zijn og twee kruisers een vliegtuigmoederschip twee torpedo jagersl een hulpvaartuig en eenige duikbootcn te Singapore bijeen De ionferentie aan boord van de Kent IS eenl bijeenkomst die oorspronkelijk elk jaar zou worden gehouden en waarmee in 1921 werd begonnen Deze besprekingen zi n echter in zeven jaar niet gehouden Stroom naar Fascisme 1000 aanmeldingen in één week Waarschijnlijk als gevolg van de artikelen in 4e Rother erep rs hebben zich naarde Evening News nieldt by de centrale üer Mosley fascisten binnen een wéWt lOOO aangemeld als lid VEKEJJINIGDE STATEN Brooklyn s burgemeester overleden Roosevelt s positie erdoor versterkt Op 7Ü jarigen leeltyd is in zÜ woning te Brooklyn overleden de burgemeester van Brooklyn John H McCoocy een der machtigste leiders van Tammjany Hall McCoocy waa een der laatste groote bazen van de oude democratische beweging In 1909 werd hy gekozen tot burgemeester van de uitgestrekte en belangrijke borough die Brooklyn als onderdeel van de gemeente New York vormt met een groote meerderheid van 700 000 stemmen Gedurende al dien tijd had hij practisch nimmer met oppositie te kampen behalve het laatste jaar toen d regeeringRoose velt en de nieuw gekozen burgemeester Laguardia de eens zoo machtige positie van lammany Hall begonnen te ondermijnen McCoocy s vrienden zijn van meening dat i de politieke wijzigingen van den laatsten tyd ongetwijfeld een ongunstigen invloed op den gezondheidstoestand hebben uitgeoefend Omgekeerd staat het echter vast r TBN CATE Spüsverterings Rheumatische Zenuivziekt n uitsluitend Donderdag 25 Jan i AFWEZIG Dotterdam Bendraehtsweg 65 TE HUUR het Heerènhuis Crabethstraat 41 Dr Hoogstra en 51 lMevr Prince Bevr r H ADAMA Noorderstationstraat 47 Groningen TE KOOP GEVRAAGD a contant een Broodwijk Brieven fr onder no 256 Bureau j Goudaclie Courant Markt 31 Gouda i Opleiding I o Conversatielessen Handelsdiplonta Bijwerken leerlingen G B SLIM leeraar Duitsdi M O gedipl handelscorresp ZOUTMANSTRAAT 46 GOUDA Tracy keek een oogenbllk peinzend voor zich Misschien heelt hij van het zakdoekje gehoord opperde hij Dat heeft niet in de kranten gestaan en bU het verhoor is het ook nietter sprake gekomen Neen maar daarom kun je toch niet weten of Shottellus er niet Iets van gehoord heelt Met zooveel geld als hij heeft kun je overal achter komen Ja Ja Kn als hij zooals je zegt zoo n beetje liefhebberij detective is zalhij zich heel wat moeite getroosten omgegevens te verzamelen Misschien heefthU werkelijk gehoord van dat zakdoekjeen toen hij ook hoorde dat zij bij net Inquest Is geweest Is hij gaan combinee ren Maar het is vervelend dat hij zijnneus in die geschiedenis steekt Zei Jeniet dat hij haar kent Ja vanmorgen bleek ze hem tenminste van aanzien te kennen Zij HU zweeg Op zijn gezicht kwam een zorgelijke trek zoodat zijn vriend vroeg Wat Is er Dlck Ik geloof dat Ik dadelijk weer naar Agatha moet Miss Berrlngton moet eigenlijk gewaarschuwd worden dat Shottellus zooveel belang in haar doen en laten stelt dan kan ze een beetje oppassen Ik ga er dadelijk heen Wordt vervolgd ELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2033 Peiikaain Borden Kleine Bordjes met foto van de bemanning 30 cent Alleenverkoop voor Gouda WAT GOED IS Maar de navolgers blijven toch altijd achter De laboratoria der Bayerfabricken hebben Aspirin uitgevonden tegen hoofdpijn kiespijn en velerlei andere pijnen Nergens slaag de m en er in een ander middel te vinden dat even snel werkt en tegelijkertijd onschadelijk is SIGARETTENCOUPONS NA 3 FEBRUARI 1934 WAARDELOOS Mr E de Vlugt Secretaris van den Nederlandschen Bond van GrootFabrikanten in de Sigarettenindustrie moolct namens de leden van deren bond het volgende bekend Artikel 4 letter C van de wet van 29 December 1933 Staatsblad No 769 verbiedt Het bij of in verband met de aflevering van tabaksfabrikaten in enigerlei vorm verstrekken van geschenken In verband met dit verbod deelt de ondergeteekende namens de bedoelde fabrikanten mede dat ongeacht eenige inv isselingsdata waar ook vermeld 3 Februari 1934 de uiterste datum is waarop de te eeniger tijd door de betrokken fabrikanten uitgegeven coupons waaronder de hierondervermelde ter inwisseling kunnen worden geaccepteerd Voor zoover niet onmiddellijk bij inlevering van deze vóór 3 Februari 1934 ontvangen coupons tegenwaarde wordt verstrekt zal de aflevering der aangevraagde cadeoux of andere tegenwaarde in de maanden Februari én Maart plaats vinden E DE VLUGT BATCO coupons BRISTOL geldbonnen COCKTAIL coupons KIAZIM EMIN coupons MIS $ BLANCHE bonnen TURMAC coupons De British American Tobacco Co Holland Ltd Amsterdam maakt bekend dat in verband met art 4 letter C van de wet van 29 December 1933 Staatsblad No 769 Batco coupons niet vóór 3 Februari 1934 aan haar aangeboden en door haar geaccepteerd ongeldig zijn en dat voor de tijdig Ingeleverde coupons de aangevraagde geschenken zullen worden afgeleverd tot den afloop van den wettelijk te bepalen termijn voor zoover de voorraad dezer aangevraagde geschenken strekt Indien de aangevraagde geschenken niet voorradig zijn zullen binnen denzelfden termijn andere geschenken worden afgeleverd of wel de coupons vergoed worden In geld 100 Batco punten gerekend tegen 70 cents BRITISH AMERICAN TOBACCO Co HOLLAND LTD 15 000 Gezinnen in Gouda Haastrecht Moordrecht Stolwük Zevenhuizen Berkenwoude Moercapelle Bersambacht Waddinxveen iouderak Boskoop Ouderkerk a d IJsel Reeuwijk Nieuwerkerk a d IJsel Bodeierraven lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENER AARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK J3 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN De bladen met de meest waardevolle publiciteit = DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND i alleen roudig te bewerken door te adverteeren in onie 4 weekbladen vdie elke week in elk huis in elk dorp de bewoners inlichten omtrent hetgeen gü onder hun aandacht Wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN H T BUREAU MARKT 31 TELEF 2745 VERHUIZINGEN en EXPEDITIE Brandvrije Bergplaatsen VOLIJ GARANTIE LAGE PRUZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegstgeest Saasenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heemstede Haarlem Umuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanberelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 fiOÜDA METEOOR ANTHRACIETBLOKJES DE ALLERNIEUWSTE VINDING OP DIT GEBIED 1 95 PER H L PRIJS VERBRANDT ALS PK BESTE ANTHRACIET GEHEEL REUKEN rOOKVRIJ NOOIT LAST VAN STEENEN DE roEALE BRANDSTOF ENORME HITTE VOOR ELKE KACHEL xtt t t T OF HAARD LANGE BRANDDUUR Verkrijgbaar te GOUDA bg GEBRS VAN DEN END Piersonweg 5 Telef 246 H V HOLL FIBRIEK ÏAN lOBKVKIIE BUHOIiTOFFEN TEL 36 08 ROTTERDAM KEILEWEG 36 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRKCHT Reserves f 1 760 854 05 Pandbrieven f 64 000 000 DE BANK stelt beschikbaar 4 pandbrieven d 100 t In stukken van f lOflO ƒ 500 en ƒ JOfl De Directie Mr A J S VA J UEK Mr r li dOOHWK Geen ledrijf of Omlefneiiiiii kan het zonder goed drukwerk stellen Van dag tot dag wordt de behoefte daaraan in elke zaak grooter Hoe meer zorg er aan besteed wordt hoe meer hel de ifc idacht trekt van ieder die het in handen krijgt Gobd drukwerk is voor ejlie zaak een introductie die niet moet worden onderschat Ijiat ons Uw drukwerk yeraofgeB 4 Wij leveren prima werk en daarbij goedKoop Onze prijzen zijn l elangrijk lager DRUKKER A BRINKiMAN ZOON GOUDA Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJzerhandel P ROND Pz Gouda ü IS zeer belangrijk Inhoud voldoende voor 2V2 3 emmers 25 30 liter water Geen zeep of zeeppoeder eraan toevoegen daar zulks overbodig isl Meng de benoodigde hoeveelheid Persil met een beetje koud water aan tot een dun papje waarin zich geen klontjes meer mogen bevinden Voor eiken ketel v itte wasch steeds een nieuw sop met koud water bereidan Hel gebruikte Persllsop kan nog zeer goed benut worden voor het wasschen van bOnt goed en voor allerlei andere neinigingsdoelelnden Péisil bluft Ptersil inn A C Mondol M j N V Amittrdain Om de wasch io de week te zetfen en schraal water zacht te makeo Henco Hcnkei s wasch ca blcck od 72 Jaapgawg Woansdaq 24 IJanuari 1934 mmm codmnt NIEUWS EN ADyERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUÖE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalVe Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per veek 17 cent met Zondagiblad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per boper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondaga lad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA bü onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 re als ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buitea Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aa n het Bureau zpn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn heeft medegedeeld niet de gewenschte weerklank bij de publieke opinief hebben gevonden Zelfs de in het geheel niet oppositioneel ingestelde bladen verklaren dat dit slechts halve maatregelen zyn en dat de hoofdschuldigen rustig verder kunnen gaan De algemeene stemming is nerveus Üe betoogingen van gisteren van de Action I ran aise en van de communistisch georiënteerde ambtenarenorganisaties geven ti denken Vanmiddag verwacht men nieuwe betoogingen ditmaal van de organisaties van belastingbetalers De werkzaamheden van Alexandre De nieuwe Z wendelaffaïre welke heeft geleid tot de artestatie van Alexandre schijnt niet in verband te staan met de Stavisky affaire Er wordt beweerd dat tal van bekende personen hebben behoord tot de raden van beheer der elf maatschappijen welke Alexandre heeft opgericht Een intusschen overleden oudmi nister van financiën tal van afgevaardigden en vroegere afgevaardigden zouden bij de aangelegenheid zyn betrokken Niet minder dan drie afgevaardigden 18 prefecten 30 hoofdkassiers van verschillende maatschappijen 12 presidenten van rechtbanken twee officieren van justitie twee fa ïnatoren 30 rechters 12 commissarissen van politie en een niet te schatten aantal officieren en lagere ambtenaren hebben den bedrieger hun spaarpenningen toevertrouwd Stavisky is eenige jaren geleden werkzaam geweest in een der ondernemingen van Alexandre Het Bchandaal Stavisky Ben iiieinr ijj Rhoud4iig I e Juwelen De rechtbank van de Seine heeft Dinsdagavond van den rechter van instructie te Bayonne opdracht gekregen een nieuw bevel tot aanhouding uit te vaardigen tegen Paul Guépin den 53 jarigen directeur van de verzekeringsmaatschappij Confiance die dadelijk in hechtenis is genomen en vandaag naai Bayonne zal worden gebracht Te Bayonne is aües in gereedheid voor de schatting der waarde van de panden uit de bank van leening De Parysche juweliers die de rechtbank als deskundigen heeft aangewezen bevinden zich reeds te Bayonne Drie en vijftig pakken met de kostbaarste sieraden zyn uit de kluis van het Crédit Yonnais gehaald en naar een der kantoren van het Crédit Municipal gebracht voor het onderzoek Weer straatgevechten Bereden politie grijpt in De hoek van den Boulevard was Dinsdagavond wederom het tooneel van luidruchtige betoogingen waaraan evenals Maandagavond duizenden menschen onder leiding der Action Francaise deelnamen Bereden politie trad op die op de menigte inreed wanneer deze zich niet op de eer PLAATS EEN KLEINTJE VOOR y EEN KW AAITJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UUR INGEWACHT betreft uiterst voorzichtig te werk te gaan daar een onbesuisd een al te voorbarig en voortvarend ingrijpen van e n derde mogendheid thans veel zou kunnen bederven daar vergioedelijk noch Berlijn noch Parijs het laatste woord op het gebied der ontwapening reeds hebben gesproken Intusschen kan aan den anderen kant ook niet te lang getreuzeld worden daar van een eindeloos rekken der FranschDuitsche rechtstreeksche onderhandelingen evenmin veel heil kan worden verwacht Hoe langer hoe meer Italiaansche stemmen gaan er op die vinden dat de discussies tuaschen Parijs en Berlyn dienen te worden uitgebreid tot besprekingen tusschen de vier groote West Europeesche staten Duitschland Iffankryk Italië en Engeland opdat van een breed standpunt uit de ernstige toestand waarin Europa verkeert kan worden nagegaan en beoordeeld Ook Museolini is een vurig voorstander eener bewapeningspauze gelyk men reeds eerder heeft kunnen lezen is hü van oordeel dat een oplos sing van de geschillen die de Kuropeesche staten verdeeld houdt dringend noodig is omdat een verdeeld Europa voor andere staten een aansporing ia om de oude Westersche wereld zoowel in economisch als politiek opzicht te belagen Vooral één gevaar acht Mussolini in dit verband bizonder groot Japang drang naar iiet Westen Benieuwd ag men thans zyn of de waarschuwende woorden van het ï ta il i mna e h e rcgeeringshoofd zoowel Prankijk als Duitschland tot zullen brengen ste aanmaning terugtrok Overal klonk geroep en gezang Uit vele vensters werden papieren bommen op de bereden politie geworpen ook water werd uit het nieest uiteenloopende vaatwerk naar beneden gegooid Bij de St Germain kerk kwam het tot eenflinke kloppartij tusschen politie en demonstranten De roosters der boomen warenhier op de tramrails gelegd zoodat blauwestreekvlammen opsloegen i Om negen uur s avonds namen de betoogjngen ee neinde De politie was wederomhet terrein meester Chiappe de prefect van jpolitie leidde persoonlijk de operaties De Boulevard St Germain ziet er hier enciaar uit als een slagveld Overal liggen uit gerukte boomen en omvergegooide banken enz Vele personen werden gewond en velengearresteerd j Het schandaal Alexandre j Het dreigt het schandaal Staviskynaar de kroon te steken Het nieuwe schandaal dat geleid heeft tot d2 aanhouding van George Alexandre den directeur van de ambtenaars bank schynt voor het schandaal Stavisky niet onder te doen Men verzekert dat tal van bekende lieden tot de commissarissen hebben be hüord van de elf zwendelondememingen die Alexandre gesticht had Tot hen behooren ten intusschen overleden oud minister van financiën en verscheidene Kamerleden en o udKame rieden ENGELAND Vlootconferentie te Singapore Besprekingen tusschen Engeland Australië en Nieuw Zeeland Ook Nederland op de proppen T BUITENLANDSCH I IEUWS FRANKRIJK Rumoer in Parlement Het kabaal werd zoo groot dat de zitting geschorst moest worden Boulevard ab slagveld De Fransche Kamer heeft de debatten over het wetsontwerp dat een ieder die wegens financieele fraude veroordeeld is het uitvoeren van financieele operaties verbiedt voortgezet In de Kamer was het rustig De verschillende fracties beraadslaagden over de mogelijkheden ter voorkoming van schandalen als de Stavisky affaire Tot nog toe valt echter nog niet na te gaan welke houding de meerderheid zal aannemen tegenover het voorstel tot instelling van een commissie van onderzoek of het plan tot oprichting van een eere reohtbank van het volk De regeering blijft gereserveerd Algemeen heeft men den indruk dat de eerste zuiveringsmaatregeien die Chautemps Aan boord van den Britschen kruiser Kent die te Singapore ligt begint vanmiddag een conferentie van Engelsche Australische en Nieuw Zeelandsche vlootadmiraals waarin quaesties van gemeenschappelijk belang voor de marine van het liritsche ryk in Indiè Australië en NieuwZeetand besproken zullen worden De conferentie duurt vermoedelijk een week De correspondent van de Daily Herald te Singapore verneemt dat aan de besprekingen deelnemen de commandant van Malakka en dg bevelhebber der troepen te Singapore aangezien speciaal de vestingwerken van deze stad in bespreking komen Verder meldt de correspondent dat veldmaarschalk Lord Allenby aan boord van den kruiser Kent zou zyn aangekomen Er waren ook geruchten in omloop volgens welke Engeland uit beduchtheid voor een aanval van Japan defensief met Nederland Wil samenwerken Engeland zou voornemens zyn om Nederland het oigestoord bezit van den Oost Indischen Archipel te waarborgen Van andere zijde wordt gemeldt dat de Span u voor elk plan zóó In alsof van net gelukken daarvan aUes afhing met zijn sleutel In Jouw kamer was gegaan en dat notitieboekje In de Ia van f Je bureau had gelegd en ook een volledig verslag van zijn onderzoekingen In een lolioenveioppe in een Tlmes tlas van Jou had gestop t Verder dat als hem iets mocht overkomen het papier en het boekje naar Mr James 8elsey van het Ministerie van Bultenlandsche Zaken moest worden gebracht Uie is op het oogenbllk in Constantinopel Ik heb het Juist vartmorgen inde krant gezien Tracy lachte droogjes O dat hlnI dert niets Hij krijgt er vooreerst toch niets van te zien NeenV En evenmin een ander die er belang blJ heeft En Tracy lachte nog eens Toen Ik straks weer in Belvolr Mansions kwam zag ik dat èn Jou én mljp Kamers J grondig waren doorzocht door een de tective Een detective j Ja een zoogenaamde Wat een j brutaliteit hè terwijl er toch nog een van de politie in huis was Maar wie het ook geweest is hlj heeft het prachtig gedaan en noch Jackson noch de agent had ook maar den minsten argwaan De agent had nog nota bene van te voren teleionisch een boodschap gekregen dat de kerel komen zou Toen ze het mi vertelden had Ik niet het flauwste vermoeden dat er met dat polltlebezoek Iets niet In den haak was maar toen Ik In je kamer kwam en zag dat je bureau heelemaal overnoop gehaald was en dat de Tlmes Atlas op den grond lag toen begreep Ik het natuurlijk dadelijk Die bende van Stelnmetz natuurlijk Nu hebben zij die opgaven van Southwell Ja en het boekje zeker ook Neen el Singleton opgewekt Ikheb het bU mij ik dors t het niet onbewaakt achter te laten Mooi Eén ding hebben we dus maar nu kun Je je er al vast op prepareeren dat je ook een klap op Je kop krijgt want de vent die hier ingebroken heelt vermoedt nu wel dat Jij het boekje hebt Wie denk je dat het geweest Is St Pierre Neen Ik geloof niet dat dat zijngenre is ofschoon ik wel denk dat ni me den brlet atgenomen heeft Als ikhem nog maar eens tegen het lljl konloopen Daar In die ki oeg waar ze Je zootoegetakeld hebben zullen ze hem welkennen Ja maar Ik weet niet waar diekroeg Is Het was In den omtrek vanLlmehouse ergens aan den noordkantvan de rivier maar waar dat mag Joostweten want toen die dokwerker mij datwater uit de Theems In mÜn gezichtsmeerde waar ik bijna bloedvergiftigingvan kreeg was Ik aan den zuidkant Maar nu heb Ik één hoop Die taxichauffeur die me niet teruggezien heeft denkt natuurlijk dat Ik hem afgezet heben die zal dus wel komen opdagen Diezoekt me natuurlijk overal en ik denk wel dat hU al aan de Club geweest is FRUILLETON Het Mysterie uit het Engctech van BEN BOLT Dadelijk was ik weer bij mijn volle bewustzijn en ik werd naar een dokter gebracht die mUn wond hechtte en verbond hij stond er op dat Ik een uur lang op een rustbank In zijn spreekkamer bleef liggen als Ik dat ntet deed zou ik en hersenschudding krijgen beweerde Wj Terwijl Ik daar zoo lag merkte ik wt ze mijn zakken omgekeerd hadden was geen stuiver meer in Mijn horïogewas weg Ik dacht dat 8t Pierre rljK was Dat was hij ook Maar er was ookIets anders weg de b lef dien Charles Southwell mij naar de Club had gezonden en die nietje minste waarde vooreen gewonen dief ol rooyer heeft Misschien heeft Iei iand anders de havenarbeider of een van de lul dieJe naar de kade hebben gedragen hemtoevaUlg wel weggenome Zou Je denken TrB cy lachte sceptisch Wacht maar Ik haS dien brief gelezen Er stond In dat Southwell welwist dat hU In gevaar was dat hij veiligheidshalve en om zekeir te zijn dat hUal zUn werk niet voor niets had gedaan we zullen dadelijk even vragen Maar zej vroegen tevergeets De taxi chautfeur was niet teruggekomen om naar zijn I verdwenen passagier te vragen en toenj ze dat eenmaal wisten gingen de belde vrienden de ïookzaal binnon waar zeeen rustig hoekje uitzochten en Iets bestelden onder het wachten vroeg Sin gleton Aleck weet jij iets van Shottellus Niet meer dan iedereen van hemweet Een geheimzinnige miuionalr een jwelkom sujet voor de sensatiepers Nlemand schijnt t weten hoe hij aan zijnfortuin gekomen is maar dat hij eenhoop geld heeft Is zeker t Moet eenberg zijn volgens de verhalen wel zoo hoog als de Mont Blanc Hij is kunst I beschermer en phiiantroop op groote schaal Ze zeggen dat hij het geweest Is j die anoniem dat kwart muiloen voor de ziekenhuizen gegeven heeft en Ik geloof dat het waar Is dat hU een pafrschap I geweigerd heeft Maar waarom interes ti seerde die man je zoo i Singleton vertelde hem zijn ervarlnI gen met den mllUonair en Tracy floot l I zachtjes I n Pfwit wat een ingewikkelde boel Kven was hij stil en riep toen I Maar hoe is hij er achter gekomenvan dat meisje Juffrouw Berrlngton zei Je nl etv üek toch Ik heb dien naamai eens eerder ergens gehoord maar hoewist hij dat ziJ In Belvolr Mansions geweest was Ja dat wou Ik jou juist vragen antwoordde Slnsletoif