Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1934

üo I85II I Nu m deze dagen van verschillende zyden uiteenïcttingen zM gege en van en beschouwingen over het Fascisme en de be tee kiems daarvan voor ons land is het van belang ook aandacht te schenken aan ee i i it interessant artikel van Mr N de Beneditty m Denken en Doen waarin on der den titel Wysbegeerte en Politiek ook let Fasïisme wordt besproken In korte trekken geeft de schryver de meuwe staats gedachte aldus weer Het vergankelyke indi idu leeft alleen voor de voortdurende gemeenschap den be stendigen Staat De Staat zyn gezag met af uit de natie doch dit gezj g wortelt in hemzelf ala haar representant De afzonderlyke persoon telt als zoodanig met mee Het leven w toch niet anders dan een iJicht een zending welke men op zich ge romfln heeft e waarvan de vorm en om schryvmg slechts gevonden kunnen worden in een collectief begrip dat boven de ludtvidueele eenheden uitgaat m het volk in de natie in den Staat De enkeling kan derhalve alleen zichze f heeten mzooverre hy zich boven de sfeei aa het mdiudueelg weet te verheffen en ajjn wil met de volonte generale wel tt ondfl heiden fon de volonte d0 tous sa menvalt Hiertoe niöet d burger gevormd en opgevoed worden Terwijl zyn plichten jegens den Staat gee grenzen kennen heelt hy slechts rechten in den omvang en in de mate waarin deze met het doel van den Imachtigen Staat overeenkomen lm mers de mensch ia slechts instrument ter bevonienng van het algemeen goede m den gewt der staatsidee De Staat is dus geen Bi ddel meer tot bevordering van het men Bchelyk welzyn maar hy is doel op welks iiiBtandhoudmg alle individueele krachth uiapamung uitsluitend mag zyn gericht Waar echter de klove tusschen burger en iHtaat te groot is dan dat oogmerk zon der meer kan worden bere ft wordt de cor IKjratie als bemiddelaarster tusschen beiden 1 igeschoven l eze corporatie heeft dut de paedago gi ieh politieke taak de prysgevmg van het Ji ten behoeve van het Aieen voor te bereiden Lvenals een M leeuwer m vaste theologischdogmatische zal het kind van offisen tyd in de onwrikbare staatscate gorie geboren en opgetogen worden hn zoo KJi het voor den geloovige slechts zm heeft t leven in Gods wegen en daarbuiten mets lag gelden zoo zal de hedenüaagsche mensch of beter gezegd burger slecht leven m en voor de aleenige nationale staatsgedachte De wondeplek waarop Le Bön Socialisme p 87 den vinger legde toen hy schreef le gra nd danger de 1 heure presente est que noits n avons plus guere de croyances communes aux interets collectifs identiques se subatituent de plus ti plus des interets dissemblables met an dere woorden dat gemeenschappelyK geloof en de gemwenschappelyke belangen moeten wyken voor uiteenloopende en afwnderlyke aienswyzen ib dus genezen door ie nationale staatsgedachte Want dat de Staat de natte volledig belichaamt is de aievwgeschapen mythe welke de machtege eiite vermomt Deze mythe is een geloof 0 hartstocht en omdat zy een prikkel en ie geloof en kracht geeft js zy daad l ljke werkelykheid geworden Zy opent het kader van den plicht een voornamer ev a voor allen tezamen dat van alle grenzen van tyd en ruimte is bevryd waar ilgeheele overgave zelfverloochening en opolTermg wordt geeiflcht voor het alge n welzyn dat slechts m het religieus geestelyke begnp van den Staat aanzyn pezuiniging by Land en Zeemacht tje iv ivj ii exit ue7ei aager is zuoais üeKend bij de uepaiLt mtnLen Vdn ueiensie en van Ko luiijfu ingeaiena net rapport van oe om nissic laenomg mzase mogehjice Dizuinigmgen oij und en zeemacni isaar nei vaa van bevoegoe zijoe ver n emi woidi in oil rapport oncrer meer GUK voorge=Lclu o ei ie gaitn lot ophei img van ae i oninKiijKe Militaire Aca Genue ie tjitaa en van het vooroele luiigsin titum van den Viijwiiligen Lanastorm De bezuinigingen in Indie Aucta seint uit Bandoeng dat de Ple1ng bode verneemt dat de oommls Mt iaenburg in haar rapport de mee mni uitspreekt dat het op het Indische legei te Oezuinigen bedrag ad ƒ oöUuuui met ongevee ƒ lAtwüBu moet worden verhoogd om zoodoende gelden beschik baai te krijgen voor allerlei noodzake lijke maatregelen welke tot dusverre chterwege noesten blijven Het capltulantenstelsel werd door de tommissie mogelijk geacht behalve voor Inheemsche militairer voor Europeesche onderolllcleren en minderen öle in t uropa zijn aangenomen waarbij voor de laatiten de mogelijkheid dient te worden geopend om na een eerste ver bintenlb van ijt taar voor hen in Neder land ten aantal openbare betret kingen beschikbaar te stellen De to aie bezui nigmg die de invoering van het capltu latenstelsel kan opleveren wordt ddor de commissie betijterd op ƒ i5 öuuu De commissie wil 3 Uü man veldpolitie 01 Java vervangen door idm man inlSin lerie De hierdoor te verkrijgen bezulnifeing wordt door de commissie geraamd op ƒ öUjuüu De inkrimping van de leger or ganlsa tie moest een bedrag van f 6 b b w op leveren Hiertoe stelt de commissie het volgende voor Inkrimping van het De pai cment van Oorlog bezuiniging wjuü ophetling van het wapen der cavalerie en van het remontedepot met gedeeltelijke vervanging der cavalerie door de instelling van pantserauto s en de verdubbeling der aldeeUng wielrijders bezuiniging 7üoüüU Ophetfing van een atdeellng bergartillelle met mofori seerlng van de overblijvende afdeeling bergartlllerie bezuiniging wuuu terugbrenglng der genie troepen van twe tot een bataljon met gelijktijdige ophef ling van een compagnie pioniers als mede halveering van de sterkte der auto mobiel compagnie bezuiniging f Muuuj ophettmg van den militair dier genees kundigen dienst bezuiniging t luuuuu vermindering van de drie bataljons Ba risans op Madoera elk met een compagnie vermindering der sterkte van ne o legioen van den Mangkoenegara tot een bataljon van vier compagnieën bezyl niglng ƒ óoytKiüj Al deze bezuinigingen zijn per Jaar ge rekend Van het doorwerken dezer maat regelen op de andere hegrootingsposten wordt gerekend op een besparing van 67b KW terwijl de vermindering van den pensioenlast door de vermindering der legtrsterkt op ƒ 3 X U X wordt ge raamd De verdere bezuinigingen die de com missie ln oogenschouw nam njoesten nog lonnoo opleveren Hiertoe denkt i commissie aar het niet verstrekken ge durend e de eerste drie Jaren van geid lijke voordeden aan gehuwden Weekblad De Nieuwe Pers l ailliet verklaard De derde kamer der Amsterdamsche lechtbank heeft öe N V de leuwe Pers te Amsterdam in staat van taiiüssement verkliard Peiiil blijft Pérsig f O ffrmw n 1 C M i ui L N EERSTE BON mlt mlevering van deze advertentie geven wij onze ovei heei hike nachmaal dun gesneden MAKREEL VAN ló VOOR 10 CENT PER ONS Ml elite hoeveellield LÉT WEI Elke week wat anders vooi 2 3 van den prus P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 IE Onr ETAI A ES BNOreME SMlTEERimi Heden overleed zatht en kalm na een i ngdung jfeduidig gedragen ly dfin onze heve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder JANNA BIK geb LENSTRA m den ouderdom van byna 66 jaar jouda G G MK I BIK S BIK VAN WAAb en Kinderen P J BIK Hilversum G G J BIK I J BIK WEURMAN Gouda J J BIK Gouda Z6 Januari 1934 St Josephstraat 61 Verzoeke geen rouwbeklag De teraardebestelling zal plaats heb l op Maandag 29 Jaiiuan a s des middags I uur vanaf het sterfhuis M S KOSTER Oogarts i SWIETENSTR S GOUDA AFWEZIG tot 13 FEBR tet meer Duinkonijnen VET en BLANR 7 CENT B SWITS POELIER ê PIERINGSTRAAT TEL Z V NoueATSTAAFJn M ® Chocolaterib Gouda Hoogstraat 17 A ls het wintert en een prikke lende Oostenwind waait ovei de Reeuwuksche Plassen als de w de watervlakten toeijevioien liggen of de pasgevallen sneeuw het landschap met een witte wade ovei dekt ook dan zullen de natuuiliefheblieis wandelaars en spoitsmen m het vlpt geschieven fiaai geillustieerde werkje van Di A Scheygiond een prettige en betrouwbare gids op hun uitstapies vinden Het is tegen den pms van slechts 50 cents verkiygbaar iii eiken Ixiekhandel en de uitgevers A Bimkman Zoon Markt 31 Gouda Gebruikt s morgens s middags en des avonds een wemig van de van ouda beroemde geneeskrachtige Wortelboer s Kruiden of I è 2 Wortelboer s Pillen Beter en goedkooper huisniid delen bestaan er nu eenmaal niet Duizenden hebben ei reeds baat door gevonden en 7u zul en ook U helpen De Wortelboers Krulden en Wortelboer s Pillen verdreven gevatte koude gnep influenza gal siym koortsig heid verstopping maag en hoofdpun wekken den eetlust op bevordeien de spusvertering re gelen den stoelgang zuiveier het bloed maag en ingewanden enz Wortelboei s kruiden 60 cent pei pakje Woitelboers Pillen 60 cent per doos drie doozen ƒ 1 70 Overal verknig baar Waar niet verk jgbaar dan direct van JACOBA MARIA WORTELBOER Oudepekela PostEi o 170J9 Zending geschiedt franco ni ontvangst van het bedrag ZATERDAG A S 27 Januari LAATSTE DAG Albert Heijns Bekende Eenheids Reclame Den kt eraan nog tijdig van deze Geweldig Goedkoope Aanbieding te Profiteeren 1 ALBERT HEIJN R 1 Markt 151 Telefoon 2855 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtlngenbladen Tarieven en Voorwaarden en BD 2 nSï FONDS VOOR LIJIVER DKANUIIMQ op schriflelnke iinrrige kosteloos TerkriiJbaar bij de fd iecret re e Gouwe 73 Goudi o Sp Dit Is zeer belangrijk Inhoud voldoende voor 2V2 3 emmeTs 25 30llter water Geen zeep of zeeppoeder eraan toevoegen daar zulks overbodig isl Meng de benoodigde hoeveelheid Persil met een beetje koud water aan tot een dun papje waarin zich geen klontjes meer mogen bevinden Voor r cn ketpj witte v asch steeds een mpt koud water bereiden Hel nieuw Jigehr i Pcrsi iop kan nog zeer goed benut worL en voc aor h t wdsschen van bont goed I w 1 II r i n scS tti t 2 hl u oij n Hm o Hin i vv 1 en bleeksoda ii W I II f rih alicnci andere reiriigingsdoeleinden DE HUISGE NOOTEN SMULLEN als Moeder Maggi s Produclen gebruikt Bovendien geeft dit honderden Nederlanders een goed bestaan aon de Fabriek van Maggi s Voedingsn te Ar iiddele PRODUCTEN HET MERK VAN KWALITEIT K fiTcTci 15 000 Gezinnen in Gouda Moordrecht Haastrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwflk Bodegraven Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Gouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARD DE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN lE De bladen met de meest waardevolle pubhciteit DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND VucokV lp l 5 ï l wfiken dooi te adverteeien m onze üwM 1 H f f k dorp de bewoners 1 ilichtu onitiei t hetgeen gu onder hun mndacht wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL l M 1 U OI DRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAL MARKT 31 TELEF 2745 Wie ROODE STER rookt weet pas hoeveel genot men voor 13 cent kan koopenl Mat bons voor Niemerjer t b e k 9 n a t kwalitmitt c o d o u X Van 1 momenl a dai ge op Roode Ster Tabak overgaat weet ge hoeveel rnokgenot voor dit luttele bedrag te krijgen ts Ge lult dan evenals de duizenden iijnproevera die uitsluitend Roode Ster rooken ondervinden dat 13 ets voor U beteekenen minstens ao maal n half uur van het hoogste pijpgenot NIEMEIJER s Viet voor mets krijgen WIJ iaarhjks geregeld bezoek van HuishoudIC holen uil alle oor den van hel land Oe Directrices weten naar al te goed t verschil lusschen BOOG Azyn ¥ 1 anderen en achten het noodig dat ook hare leerlingen weten hoe BOOG Arijn wordt bereid BOOG ROODE STER 72 Jaargang ZatBPdapI 27 Januaplp l984 tlOIMM COntANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschy nt dagelijks behalve Zon en Feestdagen BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE f IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelgks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bil 0 agenten en loopers den boekhandel en dp postkantoren Onze bureaux x n dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regeia ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 25 bt slag op den prys Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b cl bact tot zeer gexeduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn D éze Courant komt in vel e duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Dit iiamour bestaat uit twee Maden EERSTE BIAD III I 11 I I 1 t VERMOGENSEN INKOMSTENBELASTINGEN Verbetering op volmacht van te lage aan giften der laatste drie jaren L O RUTTEN Belasfmgadviaeui Cr bethstraat 48 Gouda Telefoon 224 2 op BUITENLANDSCH NIEUWS HET STOFFENHUIS Nok slechts enkele dagen duurt de UITVERKOOP biJ GEBRSPAAS Het Fascisme en Nederland s wezen I Polen I Veizoeningsveidtag Duitschland j Wuarborg van vrede heeft 671 kan hebben Maar om de volksziei 1 aldus jn beroering te brengen en haar wils i vermogen tot nieuwe daden aan te zetten laat het tascisme het gevoel domineeren en vertegenwoordigt het het onbewuste opnieuw ontwaken van het nationaal mstinct Dit gevoel dit geloof deze mythe of alsob I mythe moet men geheel m zich opnemen beleven en doorleven en zoo wordt het fascisme de religie van het vaderiaTid Staan wy hier duj voor de terakrdebe stelling onzer klassieke vryheidsrechten ook het gelykheidsbegmael daalt gelykty dig ten grave Veeleer wordt de ongelyk heid het aristocratische principe aanvaard I want de Staat kan zyn taak alleen uit j voeren door een niet in vryheid ontwikkelde doch een in zyi geest gedisciplineerde elite I De schryvei komt dan tot de volgende ciitiek Wanneer de teektnen niet bedriegen is I üc drang naar het nieuwe het verlangt ri 1 aar het andere de zucht naar het beloofde land onweerstaanbaar Voor zoo e die I irang dit verlangen deze zucht ich ken I nerken door den wil tot inkeer te komen I zmhieU te wiUen iwn n en in waarheid en 1 trouw te willen dienen verdient zy kwa lyk anders dan lof en prys Want wat ge via d wordt is zelfbeperking zelfvi r loochening uitschakeling van het ego een trische en aanhaling van vei broken banden versterking van en overgave aan gemeen hl happelyke krachten bevordering van saamhoongheids en eenheidszin herleving Van gemoedelykheid eenvoud en concentratie Ln wailrin wortelt dit althans ten onzent anders da i m den remsten zedely ken bodem Eere dus aan den herder dic de kudde welke ver en naar alle streken la afgedwaald weer wil vergaren Eere dus ook aan den Musaertschen geest die in het uur dat de alarmklok luidt de landskmde len op het appèl roept Maar wanneer die roepstem gehoor vindt en de verzameling onder de driekleur en Or We heeft plaats gevonden eder het zyne medebrengende tei wille van het groote doel waar gaat het dan heen Wordt de beminde en zoo duur gekochte vryheid geofferd omdat zy bevlekt ib geraakt en wordt opgemarcheerd naar den nieuw verkondigden heilstaat Wie zal het voorspellen Wei mag men vragen Wachter wachter wat is er van den nacht Moet de tegenst ling tusschen wat men aanduidt als den vryen rechtsstaat en den fiscistischen machtsataat worden opgehe ven doordien geïie in dezen wordt opge lOfit Indien het warg als het volledige hetsyntheti he js waarom zou dan met gestreefd kunnen worden naar datgene hetwelk beide mogelykheden in harmonischeeenheid inhoudt I t het réveü dat de nieuw partyblaast in de vervulling van zyn paèdagogische taak tot een machtige bezieling opwekken tot een grootsch enthousiasme aanwakkeren tot een nieuw maatschappelykgeloof doen leiden maar is hierv Jor voorwaarde dat het voorvaderlyk erfdeel tendoode wordt gedoem Kan het nationaalherstel de afgedwaalde vryheid met reimgen an de vlekken waardoor zy ia besmeurdzonder dit nationale erfgoed prys te geven u de Mussertsche geest met verwerpingvan den r e volutionairen weg niet langse volutionairen weg opmeuw onze oude vryheden vermogen te bevruchten opdat zy mredelyken zin uitgeoefend en gehanteerd mwaarheid opnieuw volledige vrijheden worden Binnenland Tusschen Duitschland en Polen is een I erzoenlngsverdrag ond i teekend meteen geldigheidsduur van tien Jaar volgens welk verdrag beide staten zichverplichten alle quaestlefc die tusscheni hen rijzen ln onderling overleg te rege I len I OOSTENRIJK ALLES MOET WEG Hoop hiciop is er mderdaad bcdert d I wysgeenge voorlichter der nieuwe stroo ming Wigersma Parlementansme en Die tatuur pag 40 wil laten gelden dat zy die een natie waarlyk tot een hoogere cul tuur lelden als ware cultuurdragers de ln gtihchieven of ongeschreven vetten geformuleerde zedelykheid als eeii onmis baar momeijt in het geheel der nationalt beschaving met de noodige piete l boeden bn deze hoo tt tfird t nog bevestigd w anneer dezelfde vootMMèr Th Idee 1935 aflevering 1 pag 91 Het Maar wemig hoop is er weer indien mei zich blind staart op het schoon exempel an elders eenvoudig omdat daar eens de geest zyn schoonste triomfen heeft gevierd en deswege het wan begnp dat ich raid den door het begrip heen manifesteert a leen deswege mede aanvaardt Zoa laat Voormalig Heimwehrlelder gearresteer4 j Naar uit Biegenz wordt gemeld Is al daar de vroegere leider der Heimwehr 1 van Voralberg de majoor b d Matt ge arresteerd Malt had zijn functie neer gelegd ln verband mat meeningsver 1 bchUlen tusschen de Heimwehr en de natlonualTSOCialisten Te Hall ln Tirol is wegens tjublteke agititle o a de leider van het ziekenhuis dr Aiigerer gearres j teerd en tot zefa nitianden gevangenisstrat veroordeeld levens werd hij op staanden voet ontslagen Naur voort uit I Freistadt in Opper Oostenrijk wordt ver j nomen zijn gistera ond aldaar onlusten j verwekt bij het oveibrengen van gear lestfcerde nationaal socialisten Partijge t nooten van de Nazi s ontvingen de po Jttle met hooi geroep en trachtten het vertrek der gereedst mnde vrachtauto s te verhinderen onder het zingen van 1 het Deutschland ji et Horst Wes el lied Het vertrek var de autos heeft daarop gistermorgen plaats gehad I KANKKIJK vreemtleliiigciibczoek aan de Rivera I Nice wacht vergeeih schrijlt Grau I Dunden dit Jaar op den buitenland I fachen gastenstioom Je mimosen staan j m hun gele pracht rijpe sinaasappels en mandarijnen blinken aan de boomen en de zuideiijTte zon kust de blauwe zee maar Engelschen en Amerikanen zijn er I met In vroegere jaren vormden zij het gros der vreemde hezoekeis Dit jaai chrlkken de beworers od als zlj een tn gelschen klank hoeren Ze vertrouwen hun oor niet Het nieuwe Casino dat vele millioenen heett gekost zou tecste lijk worden ingewijd maar het blljtt ge sloten Cannes Montecario en andere plaat sen zijn ever leeg In 1929 vertrokken tijdens het seizoen dagelijks zeven ochtendtreinen van het Victoria station te Londtn thans maar eén en die is nog maar half voi DUITSCHLAND De Duitsche Rijkskerk Poging tot bdleggins van het groote geschil Nog ccen resultaat Zie advertentie pagina 4 men zy wysgeerigen zm varen en wordt I len de doodgraver van den nationalen trots Zoodra toch de philosophie party gaat trekken legt zy metterdaad haar hoofd op het schavot De Nederlandsche vryheid heeft haar byzonder haar eigeï ka rakter waarvan de afschuw tegen het schen den van het allerheiligste waaruit de kie men der gerechtigheid van de openbare orde en de goede zeden voortspruiten het allertreffendste kenmerk is Nederland is niet alleen geen 19e eeuwsche staat welke zichzelf nog moet vinden doch hetgeen men elders thans op zyn wyze door leeft IS hier veeleer sinds honderden jaren een volgroeid en voldongen proces O n z p mythe is oud vraagt hoogstens om hèrle ving geenszins om vermeuwmg De Times meldi uit Berlijn dat het bezoek dat Rijkskinselier Adoif Hitler gisterochtend aan Rijk presid nt Von llindenburg heeft gebracht betrekking had op den stiljd in de Duitsche Kerk Fr zou Hitler alles aan gelegen zijn vóór Januari overeenstemming te hebben bereikt ot althans ten wapenstilstand tusschen de beide elkaar bestrijdende groepen ln een conlerentit waar dr Muller zelt aanwezig was was de oppositie vertegen woordigd door eenige Luthersche bis Schoppen uit Zuid Duitschland en door den leider van de groep opposition eele geestelijken dr Niemóller hoopte men een modus vivendi te vinden door het scheppen van een overgangsperiode die zou ontstaan indien de tegenwoordige Rijksbisschop zou altreden VOOR GOED EN GOEDKOOP DRUKWERK S HET BESTE ADRES A BRINKMAN Zn MARKT 31 GOUDA TELEFOON 2746 Voorgesteld werd o a dat di Muller zou aftreden en dat ln zijn plaats zou orden benoemd een administrateur in welk verband de naam werd genoemd van den bisschop van Hannover dr Maraftrens die de Luthersche Kerken ver tegenwoordlgde in het yiermanschap d t de nieuwe kerkconstitutie heett ontwor pen r 9 w W QJflO Vai X Naar veriu dt zou dit voorstel kans van slagen hebben gehad Indien niet plotseling de Prliisische minister presl dent Goering was verschenffen om aan de conferentie deel te nemen Van welken adrd zijn inmenging was Is niet bekend doch de onderhandelingen namen een ander verloop dat voorlöopig niet tot eenig resultaat leidde In dit verband wordt er aan herinnerd dat het voorui