Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1934

De weton schappeli k contrei van A vr Dr Ir H J d Wl s op ons be dril f Il voor IJ een waarborg voor de anberispelijke behandeling van Üw wosch IJ Afhalen en bezorgen In j enkele dagen zonder V extra kosten DE GOUDSCHE STOOMBLEEKERU er was een geïmproviseerde cabine en het publiek toonde zich iu t geheel niet verstoord als de voorstelling gedurende Kortercn ol langeren tijd werd onderbroken Het hep zelts storm Thans kunnen wij as Zondagmorgen deze groot sche lllm een der mtesterwerken van Fritz Lang in de Schouwburgbioscoop liewonderen uit de twee lllms De NiLelungen en Siegfried is een nieuwe tilm samengesteld welke nagcsynchronlseerad Is We zien dus de volledige geschiedenis van Siegfried den sterken held alleen in een ietwat sneller tgmpo daar een aantal episoden er uit zijn verwijderd wat aan de film vermoedelijk ten goede is gekomen Wij brengen even in herinnering dat de hootdrollen worden gespeeld door Paul Richter Slegtried en Margarete öchon nemhllde Aan de Hollandsche editie Is een proloog toegevoegd ultge proken dbor Ellas van Praag Het scenario van de tUm werd geschreven door Thea von Harbau de echtgenoote van Ftltz Lang De grondslag ervan voi mde de overbekende sage van SlegIried die den draak versoeg en doordat hij zich baadde in het bloed van het ondier onkwetsbaar was voor alle wapenen Een lindeblad dat op zijn schouder valt wordt hem noodlottig Evenals Achilles heeft hij een kwetsbare plek Hij dingt naar de hand van Krlemhllde de zuster van Koning Günther welke hem tot vrouw wordt gegeyen op voorwaarde dat Siegfried den koning zal helpen om de schoone Brunhllde die Mmkm II eenl o m t zetelt op een door een vlammenzee om 1 geven burcht te veroveren DU voor nemen gelukt en iej beide mannen drinvèn daarop bloedsbroedevschap D Koning blijkt echter een zwakl e flguur die bezwijkt als de wraakzuchtige BrUiihllde van hem den dood van Siegfried elscht als zij verneemt dat het etgen j lijk niet de Koning maar Siegfried was die haar overwon onzichtbaar als hij I was door de hem door de Nibelungen geschonken tarnhelm De Koning organiseert een jachtpartij waarop Siegfried als door een toeval wordt gedood j Wij brengen dit onze lezers slechts even in herinnering omdat wU een opwekking onzerzijds om de film te aan zien fils volkomen overbodig beschouwen Zij die de film kennen zullen gaar ne ook In dezen nieuwen vorm de kennismaking willen hernieuwen de anderen hebben er genoeg van gehoord om I te weten dat dit een film Is welke men j niet mag verzuimen OM ZETBËLflSTrNG Bestelörders met firmanaam ingedrukt los zoowel als in loloc vorm worden vlug en tot billijken prijs geleverd door Drukkerij i A BRINKMAN ZOON MARKT 31 ÖOUDA TEL 2745 DANKBETUIGING Hierdoor betuigen wy onzen innigen dank asn H H Doktoren en verplegend personeel van het Van Iterson Ziekenhuis voor de goede zorgen besteed tijdens de ziekte iJnn Mej de Wed G VAN VLIET Graafland Namens de familie en kinderen J VAN VWET GOUDA Januari 1934 Turfsingel 06 Tandarts DE DECKER afwezig tot 13 Febr Praktijk wordt waai genomen door de Tandartsen J F HELLENDOORN Bleekerssingel 23 L E BICKNESE J H HADDERUS OOSTINGH J A G TIJSTERMAN SchniiwburgbioScoop Cupido aan t lijntje Veel genoegen hebben de bioscoopliefhebbers gisteravond beleefd van het hoofdnummer CuPido aan t lijntje ten kostelijke amusante rolprent met Magda Schneider en Wolf Albach Retty in de hoofdrollen Een echt prettige genoegelijke film zonder dat de gebruikelijke fllmnonsens er al te dik op ligt vlot en aantrekkelijk gespeeld t Scenario Is te ingewikkeld om hier in t kort weer te geven De Cupido aan t lijntje Is ten leuke rulgharlge terrier die door 3 n eigenaresse geleerd is zich In auto s te verschuilen De galante eigenaars worden daardoor in kennis gebracht met een charmante Jongedame die goed de kunst veretaat vrijgezellen voor zich In te palmen De verwikkelingen ontstaan als de hond een keer zonder z n halsband met adres wegloopt en daardoor een andere eigenaresse krijgt t Aantal van alle situaties en misverstanden dat hierop volgt Is legio maar het einde is hatuurlijk dat de terrier de twee die bU elkaar behooren ook bU elkaar brengt Magda Schneider bekoorde als steeds door haar charmante eenvoud AlbachRetty is voortreffelijk voor een eenigszlns ernstige rol als In deze film Ida Wüst en Julius Palkensteln en de onbetaalbare Otto Walburg droegen het I STADSNIEUWS GOUDA 27 Jan 1934 Hei Sportfondsen bad De raad van toesaeht jfeinstalleerd In een speciaal daartoe belegde bye nkomst IS dexe week de Raad van Toezicht op ue aftUelmg ÜouUa van de N V Sportfumlsen tfpjiistalleeid Üeiialve het Comité tn AtiUe waren hierbjj talrijke leden van h t Cibmit van Aanbevehng aanwezig be voorzitter an het Actie comite de heer J C den Boer sprak m zyn openingswoord een hajjelijk welkom tot mr J A C Bierenbroodspot uit Amsterdam de algemeen ItüiL Sportlondsenwerk in Nederlm n zette vervolgens in het kort de taa Eiet Comité van Actie uiteenGouda iü oo spoedig mogelyk met een L erdek te zft emmrichting te verryken Mr TreraPR oodspot heeft daarna met t en apeechje de installatie van oen uil ae heeren A Goedewaagen H Harmsdi m van Kranenburg bestaanden Haad van Toezicht verricht en de werk zaamhefiA Van dit instituut nader toegel cht De wncfating van een overdekte had kan eer st da n geschieden als door de af deeling eeïWSfpaald bedrag is gespaard De Sportfontfgen is gehouden de geldswaarden die voor de spaarkasgelden aangekocht worden m open bewaargeving te deponeeren bu een door den Raad van Toezicht aan te Gttgarandeerd Yirscbe Eiiren wgzen bankinateihng onder het beding dat deze bank alleen dan de gedeponeerde geldswaardige papieren zal teruggeven indien de aanvrage daartoe mede onderteekend is door de door den Raad aangewezen personen Practisch komt het dus hierop neer dat de I j van Toezicht met het beheei der gel WT Melke alleen en mtsluitend voor de GoudanWinrichting zijn bestemd is belast en dJafvoor de verantwoordmg draagt Momenteel is reeds ƒ 3600 gespaard en de Raad kan dus zijn werk beginnen Spr hoopte dat de N V Sportfondsen op heel prettige wijze met de leden zal samenwer ken De heer den Boer deelde mede dat ioor een misVerstand de naam van den heer L Becking directeur der Goudsehe Siroopfabriek in het Comité van Aanbeveling is op genomen Namens den Raad van Toezicht bracht de heei Gi edewaagen mr Bierenbroodspot dank ïj kldiens vriendelijke woorden en uitte den wensch dat Gouda weldra zal behooren tot de plaatsen die reeds een overdekt Sportjondsenbad bezitten Er zijn een Comité van Actip en van Aanbeveling gevormd welke goede vooruitzichten inhouden Dfi l d van Toezicht zal ook gaarne ten volle medewerken om het ideaal dat velen zich stellen verwezenlijkt te krijgen De heer Goedewaagen prees ten slotte mr Bierenbroodspot als den grooten propagandist en é n bekwamen energieken leider van het fnrAiIe Sportfondsenwerk Op aangename wijze vertelde mr BierenbroodsDot hierna over de gunstige exploitatie van de Sportfondsen baden in andere plaatsen In Amsterdam is het bezoek oortdureiid stijgende en een deskundig lapporyij t aangetoond dat in de hoofdstad mi SBs facht overdekte baden rendabel zijn t taken In Zwolle met 40 000 inwoners v aarde men de leiders der Sportlondsen voor fantasten toen zij daar op een aantal baden van 90 000 per jaar durfden rekenen De praktijk heeft in enkele maanden tyds uitgewezen dat over het eerste beckyfsjaar zeker 120 000 bezoeken mogen worden verwacht In November bedroeg htt èantal baden ruim 10 000 In Haarlem Waar de aanbesteding van een SportfondsMbad dfezer dagen pl ats vond ia het enthousiasme al met minder Byna 800 spaarders deden zich tot nu toe inschrijven In Gouda werden reeds 70 aandeden geplaatst en ia tot heden ƒ 3600 gespaard cyfers die het beste doen verwachten in afwyking met andere plaatsen wil Gouda trachten bet bad tot stand te brengen zonder gemeentegarantie Niet dat deze nitt welkom ZOU zijn doch het Comité staat op het standï tfct dat niet overal gemeentehulp voor mo itorden ingeroepen vooral niet in dezepok voor d gemeente financii n moeilijke den Schiedam en Eindhoven bouwen eveneens zonder garantie van de overheid n Eindhoven stelde mr Philips 2ich vooi f 340 000 garant Als in Gouda een beh e exploitatie mogelijk blijkt en mr iBiarenbroodspot koestert hieromtrent de ïertö verwachtingen zal tot de stichting het bad zonder geme nte g arantie Zelcer worden besloten De e Tste chre e dia teer succesvol was is nier geztt = pr po iide aan het Comité van Actie te steunen p at een voldoende hopveelneid spaarders iai worden bereikt D t is geen kwestie van een paar weken of maanden doch misschien wel van één of meer jaren Laten we dan Amsterdam voor oogen houden waar j 1923 tot 29 gewerkt werd ilvoreng het besluit tot d n bouw kon worden genomen V uüSc cii Kconomisché belegging van Uw Kas en Spaargelden Spaarbank 8 GEMEENTE Giro Storting 2Ji2 j PTi Ophaaldlenst GOUWE 2 GOUDA r¥r Nadat nog enkele aangelegenheid besproken kenen vragen beantwoord waren heeft de voorzitter met woorden van dank aan mr j Bieranbroodspot en d n Haad vaa TMzicht 1 de vengadsring gMlotan Thalla Theater j Twee hoofdfilms t Met voorltedachten rade Na een amusant voorprogramma draait als eerste hoofdfilm een zeer spannende detectivefilm Met voorbedachten rade Teneinde niets van de spanning en de geheimzmnigheld af te doen zullen we niets van de inhoud verlellen pWant het veHfeal is werkelijk zoo samengesteld en de spelers kwijten zich zoo goed van hun zware taak dat men voor het einde niet weet wie de moordenaar Waar Is opa Wie hartelijk lachen wU genieten van Jllmhumor van de beste soort die moet gaan zien Waar is opa In deze fUm zijn het olUer Hardy en Stan Laurel die zorgen voor de oer komische con trasten tusschen hun goedige sulUgheid en den ernst van discipline en oorlogshel Dat Is op zichzelt reeds buitengewoon Maar dan gaan zl op zoek naar den grootvader van Eddy Eddy Is het kind van een gesneuvelden krijgsmakker n de foeleids hebben besloten Eddy s grootvader te vinden die Smit heet Natuurlijk Is dankbaar uitgebuit de elndelooze reeks Smitten in adres en teletoonboek en niet alleen heeft de scena rioschrijver een reeks allerkoddlgste vondsten weten te gebruiken die maken dat men van d eenen lach in den anderen valt maa r het prachtige komische spel van den dikken Hardy en den onbenulUgen Lauiel zijrp rwn te schateren Het spel van deze tweeV is zóó door en door komisch beheerscnt en vol fijne trekjes en grappige gebaren dat men ook in deze lllm hun machtig kqmlsch Middelgroot 4 cent üroot 4 ce t fxtra groot 5 cent talent ten volle bewonderen kan HetQiepmenscheluke vaak bij het tragischeal dat door de grappen en potsen voelbaar moet zUn brengen zij op bewonderenswaardige wijze tot uiting j Hardy en Laurel op zoek naar denechten ömit zijn typen om met licht tevergeten en de dolle grappen evenminHet klnderrolletje van den kleinen Eddy wordt ontroerend gespeeld j Héunie bioscoop Oliver Twist naar den roman van Charles Dickens De Réunle öloscoop vertoont tot en met Maandagavond een monogram plctureiilm van de Herbert Brun productie en wel Oliver Twist naar den wereldberoemden roman van Charles Dlckeos Wie kent niet de geschiedenis van Oliver Twist het kleine Jongetje geboren in een werkhuis in een Engelsch sladje Het kind wiens geboorte de moeder het leven koste is een kleine verschoppeling Hij verhuist van de eene wreedaard naar da andere moederliefde kent het stakkertje niet een behoorlijk tehuis schijjit er voor hem niet te bestaan misnandellngen moet hij verdragen voor een schamel stuk brood Men zal zich herinneren hoe de kleine vondeling ten slotte bij een braaf mensch een onderdak vindt en hoe diezelfde man die zich het lot van de ongelukkige kleine Jonge aantrok zUn grootvader blijkt te zijn Dit alles laat de tilm de toeschouwers zien laat hert meeleven met de kleine Oliver Twist voortreffelijk gespeeld door Dickie Moore Het is een ontroerend mooie tilm geworden De tweede film De laatste der Mohikanen gemaakt n ar den roman van James Fehimore Cooper speelt Ift Canada in het jaar 1757 toen Frankrijk en Engeland ejkaar beoorloogden om hun koloniaal bezit in Noord Amerlka De E ngelschen door de Indianen Langmessen genoemd hadden niet alleen te strijden tegen de Franschen maar ook tegen den machtigen Indianenstad der Hurons Als de film begint zien wij Magua den heerschzuchtlaen en sluwen aanvoerder der Hurons trachten den kleinen stam der Mohicanen over te halen de wapenen welke de Franschen hen zenden te accepteeren en ze te gebruiken tegen de Engelschen Als de Sagamore der Mohicanen weigert met Magua en de Franschen gemeene zaak te maken wreekt het opperhoofd der Hurons zich door het dorp der aan de Engelschen verknochte Indianen volkomen uit te moorden Slechts twee Indianen veten te ontsnappen Ho deze laatsten der Mohicanen strijden voor hun leven en voor een groote schat goud het Is alles even sensationeel Voor wie van sensatie en spanning houdt een prachtlllm Harrv Cerey en Erwlna Both die in deze film de voornaamste rollen vervullen zal men zich nog wel herinneren uit Trader Horn Deze geweldige sensatiefilm is slechts n gedeelte van de roman volgende week zal men het vervolg en siot kunnen zlefi Siegfried en de Nibelungen H t meesterwerk van Frltï Lang a s Zondagmorgen in de SchouwburgMoscoop Misschien zullen sommige onzer lezers zich nog herinneren hoe vele Jaren geleden in de Schouwburg de Nlbplungenfllm van Fritz Lang werd vertoond Dat geschiedde op hoogst primitieve wijze hunne ertoe bij om van deze film iets goeds te maken in het voorprogramma werd o a een voortieffelljlte film veitoond waarin de beklimming van een berg In Zuid Beleren wordt uitgebeeld in eenvoudige doch hoogst artistieke opnamen Qroote oewondering krijgt men voor de stoutmoedigheid het uithoudingsvermogen en de behendigheid van de ervaren bergtouristen welke men hierin Öezlg ziet Het Orlon Protlltl nleuws gat ons o a opnamen van de tocht van minister Deckers met de Hertog Hendrik en van de aankomst van de Postjager De Muzikale Kring Gaarne vestigt de Muzikale Kring de aandacht op de concerten die de vereenigingen Excelsior en Toonkunaf respertievelyk op 31 Jan en 7 Febr a s zullen geven 4 xcel3ior zal werken uitvoeren van d ï componisten César Franck Mozart Wagner Bach Palestrina en Julius Röntgen Toonkunst biedt ons het oratorium Das verlorene Paradiea va n Enrico Bosai aan waarby drie solisten en leden vau de Nieuwe Amsterdamsche Orkestverecniging medewerking verleenen De Kring wekt allen op vooral niet tt verzuimen deze beide avonden te bezoeken Anti Kev Propagandaclub Groen van Prinaterer Gouda De AntijRev Prop €lub Groen van Prinsterer houdt een vergadering in het gebouw Daniël aan de Naaierstraat op Maandag 29 Jan te 8 uur De heer H A Brokking zal spreken over Art II van het A iï Program De vergadering van de Goudsehe Winkelicrsvereeniging niet doorgegaan De vergadering van de Goudsehe Winkeliers vereenigmg waarin de heer J Ingenool Jr uit den Haag zou spreken over De omzetbelasting is met doorgegaan daar de spreker met kwam zonder eenig bericht Men heeft tot ruim kwart over 9 gewacht waarna de voorz de vergadering sloot De datum waarop de lezmg nu zal plaatsvinden zal worden bekend gemaakt De heer J H B Spaanderman 70 jaar Onze oud fitadgenoot de heer J H BSpaanderman ouddirecteur van de StadsMuziekschool heeft heden te s 3ravenhage waar hy woonachtig is onder groote faelangstelling van musici en oud leerlingen zyn 70ste verjaardag herdacht Een Jaar op Groenland Lezing van Dr N Tinbergen voor de afd Gouda der Ned Natuurhistorische Vereeniging Het bestuur van de afd Gouda van de Ned Natuurhistorische Vereeniging is er tot ha r groote vreugde In geslaagd Dr N Tinbergen te Leiden bereid gevon hïéM il Cl den te hebben a s Maandag te uur In Ter Gouw een lezing te houden over zijn verblijf op Groenland tn 1932 en 1955 De heer en mevr Tinbergen namen als gasten deel aan de Nederlandsche expeditie voor het Internationale Pooljaar welke haar basis had te Angmagssallk ötellig zullen velen er zich over verheugen uit den mond van een deskunt lge het een en ander te hooren over de fauna en de flora land en volk van dezen uithoek der aarde die slechts met ver gunning van de Deensche regeering Betreden mag worden De voordracht van Dr Tinbergen zal door een keurcollectie lantaarnplaatjes worden verduidelijkt Opdracht van weiic Heden werd aan het N V Ingenieurs en Handelsbureau E steen te Gouda den boirw opgedragen van een complete installatie voor watervoorziejüng waterreiniging en sterilisatie voor het nieuw te bouwen zwembad te Groningen Een nieuwe attractie Een waardevolle advertentie Elke advertentie heeft waarde Natuurlykl Ze brengt de lezer es tot den adverteerder Een advertentie van dubbele waarde is die van den bekenden Vischhandel P G Scharleman Jr L Tiendeweg 76 op de eerste pagina van dit blad waarin een reductie bon voorkomt die een waarde vertegenwoordigt van een derde deel van den aaTikooppriJa Zoo n reductiehon verschijnt voortaan elke week t Is dus zaak daarop te letten Examen Belaating conaulent Onze oud stadgenoot de heer H J op één Akker slaagde te Rotterdam voor het examen Belasting conBiilent Ds BJirger zal 8prek R over het Fascisme en Nat Soaall nie Op Woensdag 31 Januari a s zal een vergadering worden gehouden in de zaal Kunstaiin door het Logog Verband gevestigd te Rotterdam waarin ssal optreden als spreker J Borger met het onderwerp Jb het Fascisme en Nationaal Socialisme logisch houdbaar Wielerbaan Gouda Officieele Opening Tweede Paaschdag Naar wy vernemen zal A e Goudsehe Wielerbaan op Tweede Paaschdag officieel worden heropend Hiervoor zyn reeds verschillende remiers van de extra Klasse nltgrenoodigd Het Hfft in de bedoeUng dit jaar alleen met groote Programma s te werken ïoodat er voor de liefhebbers van de Wie WASCHTAFELS IN MODERNE STUL j comirieet met marmeren omttnd I en spiegel in rercliraomde oltroering 23 M W G M V LOON DUBBELE BUURT 15 GOUDA lersport volop te genieten zal zijn Jft de opening zal rijden de populaire Wals de acrobaat bu uitnemendheid die door zyn wekelijksche successen m het Buitenland een der grootste renners van den tegenwoordigen tgd genoemd word Nadere mededeelingen volgeq Burgertyke Stand ONDEJiTKOUWD 25 Jan P J D de Vos en K J Hommels B Melkert en U G van Groningen OVERLEDtN 25 Jan Jannetje M ntagne wed F A Spamaaij 83 j 6 Jan Albertua Jongeneel 65 j Agenda 27 Jan 8 uur Zaal Kunstmin Uitvoering Krachtsport X 31 Jan Shi uur Rem Kerk Ledenvergadering ii Jan ü uur Ter Gouw bovenzaal Lezing over Uroenland door Dr N Tinbergen voor het Nat aenootschap 29 Jan ö uur Gebouw Daniel Vergadering AntLRev Prop Club Groen van Prinsteren Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur vervoege men zich bg afwezigheid van den huisarts bg de doktoren C van Elk Kattensingel 79 B G J Evers Oosthaven 11 Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zal tot en met Vrijdag 2 Februari benevens den daarop volgenden nacht des avonds na 8 uur geop nd zijn des nachts echter alleen voor recepten Zondag 28 Januari GOUDA Remonstr Kerk 10 u v m Db H Cramer Lutherache Kerk 10 u v m De heer L Bodaan te Rotterdam Soc de Réivnie Ver van Vr jz Hervormden lOH u v m Ds Joh van Veen Ned Herv pred te Tzumarum Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 5 u n m Ds J P C ten Brink Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 5 Vi u n m Ds Kersten van Rotterdam 31 Jan IVi u n m Ds v Gordt van Zeist Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 6H u n m Ds J B C Oroes Vrye Geref Gemeente 10 u v m en 6H n n m Leesdienst Vrije Evangelische Gemeente 10 u v m en G u n m Ds II C licep 1 Febr 8 u n m Ds H C Leep Bübellezing en Bidstond Ver Calvijn Turfmarkt 10 u v m Ds Bieshaar van den Haag 31 Jan IV u n m Da J Kievit te Baarn BERKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Dn van Wijk J C DENBOERWZ GROENENDAAL 13 Telef 2012 GOUDA BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m en 6 u n m Dr Jacobs Remoïiatr Kerk 10 u vm Ds J Nienhuil te Nieuwkoop GOÜDERAK Ned Herv Kerk 9 u v m De heer de Pater 6 u n m Ds Gunning uit Schoonhffven HAASTRECHT Ntd Herv iterk 10 u v m Ds de Yoogi V d Straatm Geref Kerk M u v m en 8V4 u nj Da Erdman MOORDRECHT Ned Hurv Kerk 10 u v m Ds B Niraiburg STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Da B J Kanl Kvanjïeli= itippn i iuw DM u v m en 6w tt n m De heer Uiltjes te Leiden ADVERTENTÜÏT DANKBETUIGING Bij deze betuigen wü de Dircc der N V tot Aanneming van Werke v h H J Nederlioi st onzen oprechten dank voor de belangstelling e den steun ondei vonden bü het overlijden van onze ouders behuwd el grootouders Namens de familie J A BROERE Vrouw Kantoorbed Boekhoudster GEVE mooi handschrift bek met moden fabrieksadniin gewend geheel zelfst l werken Brieven met voU inl onder No 3 Bureau Goudsehe Courant Markt 81 GoiA Ter overname gevraagd Melkzaak Brieven m opgaaf v omzet efl overnemingssom aan Boekband Veriloot Bodegraven Verloofd BEP VAN TRIET n GÉ BINÉ GOUDA 27 Januari 934 VERLOSKUNDIGE A KALISVAART BLEEKERSSINQEL 25 Particulier zoowel als voor gemeente Het faillissement van Heden overleed in de Wykverpleging van de Ned Herv Gemeente na een langdurig smartelijk lyden onze beste Man Vader en Grootvader de Heer Albertus Jongeneel in den ouderdom van byna 66 jaar A VAN LEEUWEN te Gouda is door liet verbindend worden van de eenige uitdeelingslüst geëindigd De Curator Mr M DE MOL VüORLOOPIG KOSTELOOS Uit aller naam Wed A JONGENEEL FENNET GOUDA 26 Januari 1934 Krugerlaan 17b De teraardebestelUng zal plaats hebben vanuit de Wijkverpleging Maandag a s te 12 uur Verzoeke geen bloemen BU vonnis der Arr Rechtbank te Rotterdam d d 24 Januari 1934 ia J C KOMPEER van beroep veeiiouder wonende te Oudewater in staat van faillissement verklaard zulks met benoeming van den E A Heer Mr F O Sciialkwük rechter in gemelde rechtbank te Rotterdam tot rechter commiasaris en van ondergeteekende tot curator Mr R RENSMA Curator GOUDA 26 Januari 1934 Regentesseplantaoen no 28 Mevi BOKHOVEN Kattensingel 46 vi aagt een Handig Mels e Voor de morgenuren 8 Heden overleed na een langdurig lijden onze geliefde Vrouw Moeder Zuster Grootmoeder en Overgrootmoeder Net meisje 21 jaaj biedt zicli aan als DIENSTBODE V g g V Br onder no 330 BureauGoudsehe Courant Markt 31 8 Adrima Jehaima Maria da Wit geb VAN AS in den leeftijd van bijna 80 jaar De zeer bedroefde familie Gouda ADVOCATENKANTOOR vi aagt per 1 Maart Jongste bediende Br met opg verlangd salaris onderNo 315 Bureau Goudsehe Courant Markt 31 10 P DB WIT Benkoelen Ned O Indie P DE WIT Jr C DE WIT VREDENBREGT Gouda JAC DE WIT M A DE WIT BOffST J DE WIT GEVRAAGD flinke loopjongen niet ouder dan l aai Br onder No 306 Bur GoudseheCourant Markt 31 10 G DE WIT DE MOOIJ Zevenhuizen Z H N H DE WIT C J DE WIT GRAATSMA Gouda G VAN AS Rotterdam Wed SPIJ NER VAN AS Kleinkinderen en Aohterkleinkinderen GOUDA 26 Januari 1934 Nette Heei VRAAGT Zit Slaapkamer met volledig pension geen bero spension Br onder No 326 Bureau SoudSohe Courant Markt 31 8 Bleekersaingel 3 Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven De begrafenis zal plaats hebben Maandag 29 Jan 1934 n m 2 uur vanaf de Wijkverpleging Notaris J van Kranenburg te GOUDA zal op MAANDAGEN 12 FEBRUARI 1934 bü inzet en 19 FEBRUARI d a v Wj afslag telkens des avonds half acht in Hotel DE ZALM a d Markt t Gouda publiek verkoopen Onder Gouda A Het HEERENHUIS a d Nieuwe Gouwe O Z 1 met annex KANTOOR en FABRIEKSGEBOUW voor suikerwerken met de daarin aanwezige maihines voor zoover oni oerend door bestemming groot 814 M2 In eigpn gebi uik bti den heer A Broer B De AARDEWERKFABRIEK met kantoor magazijn pakhuizen enz VOOR HEDEN SPEaAAL AANBEVOLEN SachsiBche Smeerworel 16 et p on Berliner 22 Leverkaas 22 Leverkaas getruff 28 Kaltsgehakl 22 Kalfgcroquetten 15 et p Btuk Huzarenaalade 35 et p portie De fijnste Gelderache Rook worst van E Noack s fabrieken 75 en 55 cl per pond Alleen bü mij Zeer füne Goudsehe Leidscheen Zoetemelksche Komijnelwas Aanbevelend A J OPSTELTEN GeTestlgd 1 05 Teleph 3082 iian de Raam 278 en Vest 77 zoomede Raam 274 groot 756 M2 In eigen gebruik bü den heer C E Antheunis uilgezondeixi 274 dat verhuurd is voor ƒ 15 per malind En onder Reeuwijk bü Gouda C Het KOFFIEHUIS met woning en schuur a d Weth Venteweg hoek Plattcweg in de onmiddellijke nabyheid der Reeuwjksche Plassen groot 1100 M2 In eigen gebruik bü den heer C v d Kley De perc zijn te aanvaarden op den betaaldag der koopsommen 28 Maart a s en te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór en op de verkoopdagen van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur Breeder bt notities welke gratis by den notaris verkrijgbaar zün Jac Mul BRANDSTOFFENHANDEL Spoopslraal 31 Tei foon aSB0 levert U beslist PRIMA KWALITEIT Anthraciet en andere Brandstoffen ANTHRACIET in verschillende afmetingen en prijzen Wij hebben ANTHRACIET vanaf ƒ 1 85 per H L Onze anthraciet bezit 3 HEEL GOEDE EIGENSCHAPPEN Zfl is ZONDER STOF ZONDER STEEN en WEINIG A8CH 40 Door touwzaak Notaris J van Kranenburg gerooliBeerii reizijer GEVRAAGD Br onder No 317 Bur Goudsehe Courant Markt 31 Gouda 12 Goedkoop 2tln onze SLAGERSJASSEN KOKSBUIZEN WINKELJASSEN Laag in prjjs Prima kwaliteit De Kleine Winst Korts Tiendeweg 22 GOUDA te GOUDA MAANDAG S FEBRUARI 1934 d avonds half acht in Hotel DE ZALM a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te GOUDA gelegen MOOIE DUITSCHE PIANO zoo goed als nieuw f 2BO stemmen Verhuren Inruilen Jager WESTHAVEN 20 GOUDA TER OVERNAME Sinds jaren bestaande zaak in Aardappelen Gi oenten en Fruit Br onder No 293 Bur Goudsehe Courant Markt 31 10 Onroerende Goederen WINKELHUIS met afz bovenwoning Gouwe 18 190 Beneden ontruimd te aanvaai den en boven verhuui d voor ƒ 5 50 p w WOONHUIS Bockenbergstraat 14 Ontruimd te aanvaarden WOONHUIS Protistantsch Qiddteh BegrafenisOnderneming Dir H VAN DER GRAAFF Blanwstraat 19 Telef 2231 Da CostaKade 14 Vrij van huur WOONHUIS Vondelstraat 32 In eigen gebruik WOONHUIS Boelekade 247 Vi ij van huur WOONHUIS Boomgaardstraat 72 In eigen gebruik N V Marco Vereeniging voor de betere Theeën J ZAlMHAVtNia ROTTERDAM P vroogl voor d n vsrl oop direct aan verbruiken vbor vtrrialiu ThBB n Koffia goedkoope en balare loorten tonder roelamel AGENTEN en AGENTESSEN op degelijke proviiie condiliei voar rekening van de firma WOONHUIS met afz bovenwoning Vrouwesteeg 1618 Beneden verhuurd voor ƒ 3 en boven voor ƒ 1 50 p w WINKEL en WOONHUIS Vrouwesteeg 20 Vrij van huur PAKHUIS PER 1 OF 15 MAART A S GEVRAAGD een flinke verkoopster voor de afdeeling Hoeden I met afz bovenwoning Vijverstraat 14 Beneden ontiniimd te aanvaarden en boven verhuurd voor ƒ 7 p w K WOONHUIS met pakhuis Tuinstraat 81 Verhuurd voor f 4 50 per week WERKPLAATS LIectro Technisch Bureau J F W TURION L Tiendéweg 24 GOUDA Teléf 2115 met bovenwoning Tuinstraat 85 Vrg van huur WOONHUIS Nieuwe Haven 30 In eigen gebmik PAKHUIS LAAT UW AUTO VOORZIEN VAN EEN VERWARMINGSAPPARAAT s Winters aangenaam verwarmd s Zomers goed geventileerd Vraagt inlichtingen en prtJB Nieuwe Haven 103 Klooster In eigen gebruik De pei c zijn te aanvaarden op denbetaaldag der koopsommen 7 Maaii a s het pand Bockenbergstraat 15 Maart a s en te bezichtigen de laatste 3 werkdagen voor en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur Breeder by notities welke gratis by den notari s ver krij gbaar zijn STOOKT Meteoor Anthraciet blokjes de brandstof voor eBte haard of kachd vanaf heden slechts ƒ 1 75 per H L 70 K G Neemt ook eens proef met onze prima Wales Anthraciet ƒ 2 10 per H L 70 K G Tevens Ie soort Eierkolen ƒ 1 30 per H L 70 K G ALLES FRANCO BERGPLAATS Gebr VAN DEN END en J NEDERHOF Bestelkantoren EUGESTRAAT 82 Teleph 2789 PIERSONWEG 5 2465 KATTENSINGEL 18 2992 SPIERINGSTRAAT 21 DAME VRAAGT Franschu Conversatieles Br onder lett BiB aan Boekh vf TIMMER Schoonhoven 5 HEEFT U PE BiNNLhOIJKJES AL GEROOKT 3 cent sigaar Probeert U eens iedereen doet het Kistjes van 50 stuks ƒ 1 50 L BINNENDIJK KLEIWEG 87 DE KWARTJES RUBRIEK F N 3 2 P K 1930 Electr 19 000 K M geloopen Martenssingel 17 B z a Tuindersknecht 22 j voor alle werkzaamh W Wortman C Huygensstr 94 Gouda Terst of later gevr wegens ziekte een n fl Dagdienstbode v g g v A J Smit Gouwe 25 ELKEN ZATERDAG plaatsen wij in deze KWARTJES RUBRIEK Fa K M DE BRUIJN Zn Zeugestraat 42 bericht de ontvangst der nieuwe stoffen veor 1934 Vraagt stalen AIREDALE TERRIERS prima afstamming vier maanden lief voor kinderen en zindelijk biiiijk van particulier te koop Br onder lett A Bureau van dit blad r T ZAAK gevraagd ter overname onversch welke branche waarin bestaan voor man en vrouw Brieven met prüs winkelhuur en omze t per week onder lett A B Bur v d blad FORD 1930 ƒ 260 1 2 zitter gesloten coupé met diökey seat nieuwe banden sfeuflr Imks Ziet er uit als nieuw Br lett A C Bur van dit blftd Inlichtingen voor de ORANJE GARDE Secr Vrouwestraat 9 Gouda Te koop gevraagd een goed onderhouden Naaimachine Br onder No 102 Bur v d blad GEYSERSLANG met nikkelen douche ƒ 1 65 M W G M van Loon Dubbelebuurt 15 RUBBER CLOSETTREl KERS f 0 35 M W G M van Loon Dubbelebuurt 15 kleine advertentiën tegen een tarief van I smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel mee 10 cent bü vooruitbetaling Voor advertentiën onder nummer aan het Bureau 10 et verhooging Inzending dezer advertenties tot uiteriyk Donderdagavond Warme KWfBcroquetten a 12 j et Croquetballetjes k € cent bi A BRUIJNEL Kleiweg 14 Tel 2393 üazz fans ATTENTIE Gevr NET MEISJE voor de morgenuren Adres Mej Spee Keizerstraat 67 Be trekkingii gezocht s DAGDIENSTBODE of hulp in de huishouding door meisje van buiten V g g v Br onder no 103 Bureau van dit blad Alle hotmenschen die met de oprichting van een afdeeling der Nederl Hotclub alhier sympathiseeren gelieven sehrifteUjk hun instemming hiermede te betuigen ondei no 91 aan hebfbureau v d blad Te Huur EEN HUIS Baan straat k f 2 25 Jong echtpaar z k i raagt prijsopgaaf van 2 ongemeub kamers liefst 1 gr en 1 kl op goeden stand met kookgelegenheid Water gas en electr inbegr Brieven onder No 107 Bur van dit blad Te koop Goed onderhouden KINDERWAGEN è fl Te bevragen Piet Snoek Groenendaal 23 Té koop 1 Mah ORGEL merk Muller 11 reg voor ƒ 60 Br No 9fi Bur v d Blad EEN RUIM HUIS aan drukke doorloopende straat te huur f 75 per week Te bevragei Oil Toitstraat 5 Bevragen Doelenstraat 28 F n persoons A N B KANO plus zeil en toebehooren Eén seizoen gebruikt Zeer billijk Wegens vertrek Br lett A D Bur van dit blad PIAN J Mooie Ehiitsche kruiaanarige notenhouten Piano te koop voor den spotprijs van ƒ 85 merk Lehmann Desk onderzoek toegestaan Br onder lett A E Bur van dit blad FLINKE DIENSTBODE goed kunn koken en werken zoekt tegen 1 Maart wegens vertrek V d familie waar zü 2 j was een betrekking alleen v d dag Br No 104 Bur v d blad Broodwijk te koop gevraaftd s contant Br fr met inl onder no 105 Bur V d blad Deze KWARTJES RUBRIEK wordt alleen in het Zaterdagavondnnmmer opgenomen met zqn gegarandeerde oplag e van 6500 exemplaren Overname in onze 4 Weekbladen De Krimpenerwaard De Zuidpias Weekblad voor Reeuwijk en Weekblad voor Waddinxveen kan geschieden tegen extra betaling van ƒ 0 50 voor 1 3 regels en 10 cent voor elke regel meer mits bü vooruitbetaling aan het Bureau voldaan LET WEL ƒ 0 50 voor de kleine advertentie in de 8500 OPLAGE der 4 Weekbladen