Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1934

A nbestediag Op WOENSDAG 7 FEBR 1934 des vm 11 uur zil in het Café HET SCHAAKBORD Kleiweg 13 te Gouda publiek wolden aanbesteed HET BOUWEN VAN DRIE WOONHUIZEN TE GOUDA Bestek en teekenmgen vei kiygbaar a ƒ 6 pei stel lest iS by den Aichitect D STUURMAN Burgem Martenssinf el 81 Gouda PS 80 Goud che werHieden 6 November i782 vroedschap Contra aantekening mgelevert en daarna door de vroedschap versogt aan Hr Metelercamp om zyne aanteke lunK ite trekken en heeft tot ant woord gegeeve zulx met voor het tegen woordige te kunnen doen en dus is die van Burgemeesters m genaayt int vroed schapsboek En de zaak commissoriaal gemaakt by En een commissie benoemd om deze zaak te onderzoeken bestaande uit 2 Heeren Burgemeesteren 2 Heeren cheepene en 2 Heeren uyt de vroed schap Metelercamp had geprotesteerd tegen de houding die de burgemeesters tegenover hem hadden aangenomen De bi gemeesters heten dit protest niet op zich zitten en J everden een Contra aantekening in D burgemeesters begonnen hun protest met den navolgenden aanhef at het eene allerkenbaarste en op s l nds grondwetten gefundeerde steunende waarheid zynde dat de directie het bestuur en bet beleid in Politique Zaken bestuurszaken in alle de Stemmende Stee den van Holland competeert toekomt aen de H H Burgemeesteren derselve Steden Het oversuila bygevolg aen de onderge tekende als thans regeerende Burgemees teren deezer Stadt geheel en al vry stond en vut Hunnen beleide alleen dependeerde afhing Omme na dat de voornoemde Heer Metelerkamp op den 25 July laastlede ter Hunne Kamer In Conformité van over komstig het 7e art der Resolutie van het besluit van de Vroedschap van 28 January 1760 had gecommunieeert medegedeeld desselfs voorneemen om de abrogatie af schaffing van dit Articul ter vroedschap te proponeere voor te stellen als toen daarop dien Heer daarop by Zyne eerste Comparitie zyn aanwezigheid in de eerst volgende vroedschaps verg ader mg al uff niet te Sommeeren en Zulks te meerder daar tot die Sommatie aen Hem Geen de mmste bepaling van tyds was toegezegd waar uit volgd dat wanneei de ondergetekenden met hebben goedgevonden Zyn weled ten dien tyde dadelvk te Sommeeren Zulks voor Hem geen den minsten grond van een wet tige Klagte over de handelwyze van Hun ondergeteekenden konde uitleveren op leveren De burgemeesters vonden dat het niet te pas kwam dat Metelercamp er tegen had geprotesteerd dat zyn voorstel pas in drtweede zitting die daarna viel was behandeld De burgemeesters hadden zich volgens hun meening civiel netjes tegenover hem gedragen De Praesident Burgemees ter immers had in de tweede zitting na i behandeling van de agenda aan Zyn weled woordelyk gevraagt off Myn Heer de gocdheyd wilde hebben om nu Zyne propositie voorstel te doen De burgemeesters vonden bovendien dat Het lercamp zich ook niet tegen de aan houding an zyn voorstel had behooren te verwtfcni waar dit voorstel uit hoofde van Ha ir amplitude zyn omvang was geconsidereert beschouwd met geschikt tt weeze voor een daadelyke omvrage om dadelijk in rondvraag te worden gebracht Z j waren ook over den vorm van het rekest niet tevreden en namen het Metelercamp kwalyk dat hij de woorden van hun advies luidende dat het geproponeerde voorge Btelde voor als noch gehouden werd m dehberatie vooralsnog zou worden aange houden had onderstreept Zy beschouw den het heele rekest meer als een Put van Spitsvinmge Zintwistmg een verzameling van spitsvondigheden dan van ware essen j tie wezenlyke beteekems daar immer gemelde Heer Metelercamp dienzelven mor gen opt allervnendélvkst door den Heer Praesident geaommeert Zynde generlei reden had om te vermopden dat men voor nemens ware door middel van deeze Zeer eenvoudige bewoordingen Zyne propositie zyn voorstel te doen Slapen van de baan l Mui eo Igilpoaiilieli M Hulxap Leeraar M O Lich Oef dedipl Heilgymnast en Masseui BiUyke prqzen en condities KruB rlaan SS Oplêiduig i o Conversatielessen Handelsdiploma B werken leeilingen G B SLIM leeiaar Duitsch M O gedipl handelscorresp ZOUTMANSTRAAT 46 GOUDA WISKUNDE leaMn aanr bo4ra op imf bilIJJke Toorwaarden vom leerlingen H B S an Gjmnaiiiim Toor candlditen BOUWKUNDIG opsactrraa vu dwr P S DAUVnJJER DUITSCH Opleiding vooi handelscoueipon dentie LO MO A e d Byweiken van leeilingen Jaienlange ei vaiing Zeei billyke condities W ü o S van Eljk Leeiaai MO A en B Krugeilaan 31 Koopl bij flDze Meerders I VOOR EEN WESTMINSTER NAAR DE GOUWE HONDERDGULObN éÊÊÊÊÊÊBSBÊÊÊÊg 2 tuben Gladweg scheerzeep 2 refiles Gladweg scheerzeep Kleine flesch lotion Silvikrin OOSTHAVEN 29 Op de meeste menschen maaktvuurwerk meer indruk dan zonma an en sterren FEUILLETON Het Mysterie uu het Engelsch van BEN BOLT 24 aingieton dacht snel na Als hlJ mee ging behoefde hij den man toch niets te vertellen terwijl hlJ daarentegen het een ot ander t e weten zou komen dat hem van dienst kon zUn Ik zal met u meegaan zei hij kort Ooed De oudere man lachte zachtJes Dan wilt u misschien mijn auto weleven aanroepen terwijl ik van lady Agatha afscheid neem Een kwartier later hield de auto van den miuionalr stil voor zijn nuis en toen Dlck Singleton op het trottoir stapte keek hij viug om zich heen De wagen was blijven stilstaan naast dat waarin hij Nerica had zien binnen gaan en dat aan de voorzijde nu don ker was en toen hij voortliep met de hand van den ander op zijn arm had I M het begrepen Dat huLs daar begon hij rs niet het mijne kapitein Single ton Ik vermoed dat u daar onae Jonge rlame heelt zien binnengaan Ja wie woont daar Bericht van Inzet mm De BOUWMANSWONING nomraei 576 aan den Lekdijk te Lekkei kerk gioot 12 46 27 Hectaren staat in bod als volgt Peiced 1 Perceel 2 Peiceel 3 Peiceel 4 Peiceel 5 Perceel 6 Pciceel 7 Peiceel 8 Peiceel 9 f 3300 Marie Petit BeurreI DemiLune Vanille croquets afzonderUjk oj gesorteerd 25 ct per pond 1700 3100 2500 210 5600 1250 Weespermoppen 21 ct per i pond Ijswafels 20 ct per pond Or s nieuwste succes Roma roepen bereid met room hazelnoot en melk 6 ot per stuk 4 stuks voor 15 ot 3000 1000 Totaal ƒ 21660 De AFSLAG en COMBINATIES hebben plaats WOENSDAG 31 JANUARI 1934 des moigens half elf in Hotel DE GROOTE BOER te Lekkerkelk tê ji Notans J KOEMAN Haastrecht Bericht van Inzet Wie2Sct besteedt ook aan suiker kan voor 15 ct verkrijgen 2 ons Rumboonen 2 ons Frou Froumilk 2 ons Paranoten 2 ons Amandelbrood of 6 M elkree pen ID alle steden virsDlillIend lra goedkoope unbl dlii iii DE WOONHUIZEN H 40 en H 55 schuien bouwterrein en Zelling te Moordiecht m het Westeinde gioot 2 90 30 H A op 24 Januaii 1934 te Mooidiecht geveild sta in tezamen in l od op slechts f 5815 AFSLAG en COMBINATIE op WOENSDAG 31 JANUARI 1934 te U uui in DE HARMONIE te Mooidiecht Notaiissen C H W MEIJER te Lekkcrkeik en NIC TREURNIET te Mooidiecht Eet meer Duinkonijnen VET en BLANK 75 CENT B SMITS POELIER 8PIERINGSTRAAT TEL 2555 EXTRA TIJDING WEDEROM ENORM VERLAAGDE PRUZEN m onze ENORM VERLAAGD I m onze OPRUIMING Zie nu onze Etalages en gij zult veistomd staan ovei deze abnoi maal goedkoope aanbieding WIJ TARTEN EEN IEDER HIERTECxEN TE CONCURREEREN BERTELS j INNOVO ZEUGESTRAAT 44 GOUDA Manufacturen Bedrijfskieeding Babygoederen TAPIJTREINIGINGSMIDDEL 1 10 per fkicon HERFST Meubileenng 65 cent 60 cent 40 cent Kllokaasfes BALT A DE JONG GOUDA TELEF 3364 volvet ct per stuk SmakeUjke volrette jonge belegen en oude kaas Toorradig tegen billqken pnja 15 000 Gezinnenin Gouda V G TEEEENS Gouwe 55 Gouda Kaashandel in t groat en klein Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodegraven Haastrecht Stolwijk Berkenwoude Bergambacht Gquderak Ouderkerk a d IJsel NouaATSTAAPJM © Nieuwerkerk a d IJsel lezen ons dagblad Frou FrouWapeis GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen Chocolatbrib DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOB WADDINXVEEN 1 De bladen met de meest waarderoUe publiciteit m I Hoogstraat 17 Gouda I DE OMGEVING VAN GOUDA TOT OP 20 K M AFSTAND i alleen ïiondig te bewerken door te adverteeren m onze 4 weekbiiiden die elke week m elk huis m elk dorp de bewoners inhchter omtrent hetgeen sru onder hun aandacht wilt brengen GEVULDE KOEKEN 8 cent per stuk HONINQKOEKEN 35 cent pci stuk GEBR KAMPHUISEN NV HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND UW OPDRACHT TERSTOND IN AAN BET BÜKEAL MARKT 31 TELEF 2745 TE KOOP OF TB HUUR SOLIDE GEBOUWDE WOONHUIZEN MET GARAGE a d Bodegi Sti aatweg met riant uitzicht op de Plassen Bev 5 kamers vestibule gang W C en keuken alle met giamtovloeien tegelbezctting Veidei ruime zoldei vooi xi en achtertuinKOOPPRIJS ƒ 4300 Bevi M J TAK Viouwesteeg 29 Gouda 20 MISBRUIK woidt gemaakt van onze naam en bekendheid Er IS maar B CEN GARAOE O I Gebr van Gog EN DAT IS TE CAPELLE a d IJSSEL S Wil laten dus u £ GEEN Garage N bouwen te Gouda zooals woidt bcweeid O Misschien in de toekomst ï Aanviafj en etc kunnen met elke dienstwagen ELK HALF UUR DUS worden meegegeven of wolden afgegeven bu M DE KNEGT Nieuwehaven 124 5 EN DAT I TE rADiriic j do O n te GOUDA 2 L O E 8 o o O Dooi aanschaffing van het nieuwste Ameiikaansche svsteem op het gebied van sloompspma nent Geheele behandeling compleet f 4 SO Geen electi iciteit Geen 7waaite op het hoofd Pernnainent Fuva spiraalwikkeling Gahaele behandeling compleet f 8 80 HEIDE OLIEBEHANDELING MET DE BE STE PREPARATEN VAKKUNDIGE BEDIENING H P v n Wijngaarden KLEIWEG 77 GOUDA Telef in CABINES Stukjes appelen p pond 30 32 ct voor moes 20 Pruimen Pruimedanten Abrikozen Pracht kwaliteit peren 28 16 18 25 30 16 36 45 50 32 Tutti frutti perziken 30 24 28 32 Peulvruchten 20 ct p pond 810 12 Grauwe erwten Groene erwten Capucüners 10 14 16 Witte boon n 6 10 12 Linzen 18 BRUINE BOONEN Deze week 3 pond beste bruine boonen voor 30 cent Voor betere waar naar Schuttelaar uitbreiding Dienstregeling De firma Wed K A VAN DEN HEUVEL bencht dat haar EXPEDITIEDIENSTEN OP UTRECHT vanaf heden als volgt zijn geregeld MAANDAGAVOND 6 UUR WOENSDAGMIDDAG 2 UUR DONDERDAGMIDDAG 12 UUR ZATERDAGMORGEN 9 UUR Aanbevelend Firma Wed K A VAN DEN HEUVEL RAAM 36 TELEFOON 2604 GOUDA Adverteert in dit Blad fr f omrerw n vm tH h toüos am Rsa o GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 27 JAN 1934 TWEEDE BLAD Een Rearentendagrboek uit de 18e eeuw 0 November Camer getrokken een Bewaar vrouwsplaats Er was een vacature van hoofd van eei kinderbewaarplaats De burgemeesters loot ten er nu om wie de meuwe juffrouw zou benoemen Willem an der Hoeve was de gelukkige 3 December Magistraat request van D Schilffgaerden C S cum SUIS = met de zynen versoeke venia agendi toestemming om te mogen procedeeren en Surcheance stuiting van Gebode van haar vader Commis soriaal gemaakt December Rapport vant request van Schilffgaerden door Commissaris i en en t gansche versoek affgeslagen Dirk van Schilfgaarden wonende te Rot terdam en Cornells van den Heuvel ls in huwelyk hebbende Elisabeth van Schilf gaarden wonende binnen dese stad eemge nagelaten kinderen van wylen Margareta Houthuys aan haar in huwelyk verwekt door Andries van Schilfgaarden kwamen met een zeer merkwaardig rekest Zy deelden daarin mede dat hun ouders voor No tans Fredenk Luyt en getuigen binnen deze stadt den be November 1738 hadden verklaart malkanderen ende over zulks bygevolg de eerst stervende de langst levende van hen te nommeeren benoemen ende te institueeren m te stellen tot zyne ofte haare eenige universeele Erfgenaam Blykbaar was er hier een een zoogenaamd wederkeeng testament waarin man en vrouw hun laatsten wil hadden neergelegd Dergelyke testamenten die tegenwoordig by de wet zyn verboden waren in de 18de eeuw schering en inslag zij waien een bron van processen In het testament van het echtpaar van Schilfgaarden waren na tuurl k ook bepalingen ten behoeve dn d kinderen opgenomen De voornaamste daar van was dat de Langstlevende van hun gehouden Zoude zyn zyne ofte haare nate latene kind ofte kinderen behoorlyk te ah menteeren voeden en kleeden ende opt voeden m alle lichamelyke behoeftons ge duurende tot derzelver mondigen dage ofte eerder Huwelyken Staat ende daar toe gekomen zynde dezelven als dan ende yder van hen Zoodanig te doteeren beschenken ende uyt te setten een uitzet te verschaf fen mitsgaders uyttekeeren zodanige ï omme van penningen als de langstlevende van hen in Conscientie volgens geweten en naar Constitutie overeenkomstig den toestand des Boedels bevinden zoude te bc hooren Voornoemde moeder Magareta Houthuys had haar voorzegde Testament met de dood Geconfirriieert bevestigd De vadeV evenwel was n de Boedel blyvë Zitte ronder daarvan tot nog toe eenig openlng rekening en verantwoording ge daan ofte Staat en Inventaris aan de Supplianten verzoekers gelevert veelmm aan hun eemire uytkeeringe der Ligitirae portie van het wettel jk erfdeel gedaan te heb ben Tot n g toe h den zy rustig het Effect het resultaat van wylen dersêlyer moeders dispmiitie testamentaire beschikking afge wacht maar nu was langer wachten met meer mogelyk omdat derselver opgemelde bovenvermelde Vader Zig weder om ten tweede huwelyk met Zyne dienstmeyd Anna Huyzer tragtte e begeven zonder aan zyne verphgtmgen te voldoen Zy hadden dan ook gemeend met langer Stil te moeten Zitten maar integendeel Hun regt te moeten doen gelden en zich tegens den voortgang an de Huwelyks Proclamatien de geboden van hun voornoemde Vader waar van op Gepasseerde 7ondag reeds de Tweede Pro clamatie was gedaan te moeten verzetten tot Soo lange dezelve aan hun Supplianten verzoekers hunne moederlyke I itime Portie wettelyk erfdeel zal hebben vol daan Maar om dat wettelijk erfdeel te ver krygen moesten zy dan eerst venia agendi toestemming om te procedeeren hebben Die toestemming verzochten zy nu maar tegelyk mèt de stuiting van de geboden Natuurlyk behoorden die twee verzoeken met by elkaar De liefhebbende kinderen hadden alleen kunnen verzoeken in rechte tegen hun vader te mogen optreden ten einde hun wettelyk erfdeel te krygen Zy Wie echter te veel wil hebben krijgt de deksel op de neus De magistraat benoemde een commissie deze commissie bracht rap port uit en adviseerde Nihil hic Hier komt niets van Het verzoek werd dan ook gewezen van de hand Wordt vervolgd Nadruk verboden Dr Mr J SMIT LXV te schuiven doordien men niet naliet Zyne Propositie voorstel te mentioneeren ver melden in de notulen van de vroedschap En dit laatste zou zeker met gebeurd z n indien men met Serieuselyk begrepen had met ernstig van plan was geweest de zelve dit voorstel al terstond bankvast te moeten maken Daarmee was het dan tot een object der eventueele decisie van t wel gemelde Collegie geworden was het mo gelyk geworden dat het voorstel door de vroedschap in een besluit kon worden om gezet Het woord bankvast stamde mt het Middeleeuwsche recht Len vreemdeling kon in dien tyd wanneer hy in een stad vertoefde waarin iemand woonde die be weerde geld van hem te krygen op het verzoek van dezen laatste worden gegyzeld Dit gebeurde heel vaak De schuftieischer had daarmee de bedoeling de rechtbank van de plaats van zyn inwomng over den vreemdeling te laten oordeelen de vreemdeling werd door zyn vastzetting bankvast ge maakt Later heeft dit woord een veel uit gebrerdere beteekems gekregen Een koop man die zyn klanten aan zyn zaak wiat te verbinden maakte ze bankvast Ln zoo was het voorstel van Metelercamp üoor de opneming daarvan m de notulen bank vast geworden Dat wilde dan zeggen dat het te zyner tyd zou worden behandeld De burgemeesters hadden nog veel meer bezwaren tegen de aanteekenmg van Mete lercamp Met de uitdrukking in dehbe ratie houden aanhouden bedoelden zy niets kwaads Die uitdrukking sloeg met op hen zy wilden daarmee slechts zeggen dat zy het aan d vroedschap hadden overge laten om te beslissen of het voorstel al dan met dadelyk zou worden behandeld Zij hadden met surprise met verbazing ge zien ddt Metelercamp diens eisch tot da delyke behandeling grondde op het e articul zelf en begrepen met waar hy die Zyne Singuliere regtkunde ontleend had waarop hy zyn byzondere rechtskenms te dezer zake deed berusten aangezien nog de resolutie van 1760 nog de vorige op welke Zy gebouwd is waarop zy berust van Zodamg een recht nog schyn van dien met in t mmste is mentioneerepde mei ding maakte De heer Metelercamp benep zich volgens de burgemeesters wel op de harmonie goede verstandhouding maar hy gedroeg zich daarna met Hy tastte immers het Carater van de burgemeesters aan door hen er van tt betich ten dat zy de rechten van de vroedschap aanrandden Daar was geen woord van waar Zy wilden juist de ware rechten en Privi legien rechten van de vroedschap in haar meeste en volledigste kragt houden Aan dw anderen kant waren 2 j voor zich weer zeker van het gerust vertrouwen en het dooKZigt inzicht van dat agtbare Corps de vroedschap Zy zouden zich d n ook blyven verzetten tegen zoodanige enter prises voorstellen welke onder den glimp schyn van Maintien handhaving der verdrukte wetten in de daad in werkelyk heid nergens anders toe konden strekken dan om de directie het bestuur der ver gadering by openbare Landswetten aan Heeren Burgemeesteren toevertrouwd hoe langer hoe meerder te ontzenuwen tot vol strekte bouleverseenng het volstrekte op zy zetten van ajle decentie fatsoen en goede orde buvten zonder welke de beste vergadennge moete devieeren ontaarden in Sociëteiten van twist en verwarring die ftooyt kunnen nalaten de rust der Regenten en den welvaart der goede ingezetene Viet Zig te slepe in een onuitkomebk en onher stelbaar verderff Zooals blykt wilden de burgemeesters hun machtspositie handhaven Maar ook Metelercamp hield voet by stuk en wilde zyn protest niet terugnemen De zaak werd tenslotte dan ook maar commissoriaal ge maakt voorziening om de ramen te beschermen tegen inregenen ontbreken Ook hier een ernstig tekort Zóó zouden wy kunnen voortgaan Er zyn diverse wetten en commissies die toezicht houden op den woiyng bouw maar hun arbeid bepaalt zich alleen tot het uiterlyk der huizen en aan veraangenaming van het verblyf werken ze met mee Het ia wel typisch dat elders naar oplossing wordt gezocht van de moeilykheden die by het bouwen verryzen ongenefel jk heden die met heel weinig moeite m den regel zouden zyn weg te nemen De verknopen van meubilair Hoewel ook in het departement er herhaaldelijk op aangedrongen wordt dat de regeenng eens zal ingrijpen gaan de be dnegelyke verkoopingen van meubilair en tapyten nog maar steeds ongestoord door Dezer dagen heeft mej Katz nog weer eens vragen aan den Minister gesteld om te we ten of daar nu emdelyk eens iets aan ge daan wordt Juist lazen wy dezen dagen ook fteer een rechtzaakje tegen éen dier verkoopers waarmt bleek dat deze allerlei minderwaardig meuw goed als tweedehand sche meubelen afkomstig van naar Indie vertrekkende families ten koop aanbood n Barstende Hoofdpijn die U kwell en belet te werken Neem een AKKERTJE en binnen een kwartier voell Ge de hoofdpijn wegtrekken als mist voor de zon Heb steeds AKKER CACHETS m huis Vannacht kunnen ze te pai komen bij Hoofdpijn Kiespijn Zenuwpijn Spierpijn of gevatte kou I MtdarimdtA Smaakloos ouwal omhulifll Om 1 poader Ge proeh daardoor meis Ze gh den naar binnen Fat 12 stuki slechts 50 cent AKKER aCHE1S Dit bedrog tiert hier in den Haag op groote schaal en zonder eenige bemante ling Iedereen weet het klaarblykelyk maar toch moeten nog geregeld velen er m vlie gen want anders zou deze handel wel verdwynen Zelfs bij de sehynbare eerlyke verkoopingen wordt steeds ingebracht en ondergeschoven zoodat daar nog bedrog met IS uitgesloten Er schynt een soort menschen te bestaan die er niet tegen kunnen dat iets zeer ver leagd in prijs wordt aangekondigd en die dan noodzakelyk aan het koopen gaan Natuurlyk moet men een beetje rekenen op het gezonde nuchtere verstand en tegen domheden is door de goden tevergeefs gevochten Maar daarnaast zyn er anderen die volkomen te goeder trouw zyn bijvoor veeld die pas uit Indie komen en die er dan gemakkelyk invliegen Brieven uit de Hofstad MOCXIII De nieuwste uitvinding Heeft u gehoord van de meuwste iit in ding op het gebied van de fiets n 1 do fp vouwbare fiets Met byzondere vreugde ver meldde men er by dat het op die wyze mogelyk is drie fietsen in een do ige oiiG hangkast op te bergen Als dat zoo IS en wy neintn gaarne aan dat hier niet overdreven wordt d ui is dit voor den Haag zeker een uitkomst Want nog altyd achynt het tot de bomvfs an A omngen met te zyn doorgedrongen dat op de acht personen in Nederland er vyf een fiets bezitten en zeker is dit cyfer voor den Haag niet te hoog opgegeven Bt na allen zitten met de moeilykheid van de plaatsing m huis vooral in de bovenhuizen Hetzelfde bezwaar bestaat voor de eventueele kinderwagens Ook hier heeft dt techniek de noodige correctie op het ge brekkig instinct der architecten weten aan te brengen want het opvouwbare wagentje is reeds algemeen bekend We zouden nog heel wat van dergelyke fouten in de practische bouwkunst weten aan te geven Zelfs de steenkolenhandel heeft een oplossing gevonden voor de bouw fout dat geen berging voor de kolen in de huizen wordt aangebracht Vry algemeen wordt de brandstof thans in papieren zak ken afgeleverd waardoor het mogeljk wordt deze in de huizen op te bergen zon der den onvermydelyken stofplaag die daar anders aan verbonden is Nog wel meer fouten in de bouwtechmek zyn aan te wyzen Nederland is een land van regen en wmd Men zegt dat het 8 i 9 maanden slecht weer ia Zyn de huizen op dit slechte weer ingericht Heelemaal met Het ventilatie vraagstuk heeft nooit eenige aandacht gehad zelfs de meest eenvoudige Irouwent dit is een onderdeel van een algemeenen vraagstuk waaraan de Regeering wel eens haar aandacht had kunnen geven n 1 het tydelyk verblyf van haar Indische ambtenaren in Nederland Thans hebben particulieren de handen méén ge slagen om deze menschen die maar al te dikwyls de Nederlandsche toestanden zyn ontwend behulpzaam te zyn o a by het vinden van een woning bUj het doen van inkoopen en by de zorg voor de kinderen Vooral dit laatste punt is van veel belang en daarvoor ware medewerking der Regee ring alleszms gewenscht In Indie beginnen de nieuwe schoolcursussen met Mei hic met September Dit verschil ia al een einde looze bron van moeilijkheden Het onder wys sluit in den regel met by elkaar aan en deze moeilykheden kan de Regeering I best opheffen Trouwens al het geklaag over het gemis aan belangstelling van Nederland voor dt Kolomen was wel voor een goed deel op te heffen geweest als men had meegewerkt van regeeringszyde Maar eens éen voor beeld wie in Nederland een contract afsluit met een firma m Indie moet goed onthou den dat hy m Indie komend onmiddellijk dat contract laat herzegelen want anders is het waardeloos Heel velen hebben daarmede al een strop gehaald en natuurlijk was dit onnoodig Thans zal het meer dan ooit noodig zyn dat de Regeenng eens een afdoende regeling treft voor arbeidscontracten voor hen die naar Indie gaan Indien zoodanige re gelmg had bestaan zou men misschien heel wat gemakkelyker eersterangs personeel voor particuliere bedryven kunnen krygen en met altijd zich tevreden stellen met minder rangs dat het er maar op waagt zonder behoorlyke overeenkomst naar Indie te gaan In de huidige omstandigheden ondervinden talloos velen de noodlottige gevolgen van het gemis van een behoorlyk arbeidsovereenkomst dat daarom zoo ernstig IS omdat zy m Holland terugkeerend daar uiterst geringe kans hebben om een betrek king te vinden Wie eemgermate van de verhoudingen in klein dlentaffcltje had neergezet trok de nan zich terug hen korte poos zei Mr Shottelius geen woord doch staarde in zijn lage armstoel weggedoken in gedachten naar het vuur u is zeker benieuwd om te weten wat ik u wel te Zeggen kan hebben over de bekoorlijke Jonge dame die uw gedachten zoo In beslag neemt nietwaarkapitein öingletoh zei hij eindelijk met zijn zachte volle stem Singleton knikte en zijn gastheer vervolgde Mijn mededeelzaamheid zal tot op zekere hoogte ervan afhangen in hoe Dlck Singleton begreep het inderdaad De milUonalr deed hem nu de zelfde vraag waarop hij hem in de serre zoo heftig het antwoord geweigerd had Er kwam een harde trek om zijn mond en zijn gezicht had een norsche uitdrukking toen hij bruusk antwoordd Ik kan het u niet zeggen Kalm aan viel de ander hem In derede u maakt u over juffrouw Berrington ongerust en niet zonder reden denkik Zooals ik een poosje geleden al zei Is ze in een moeilijk gevaarlijk parket hoegevaarlijk dat kunt u wel eenigszlns begrijpen teiwUl ik het kan vermoeden Wordt vervolgd ze opeens De schilder had het t ee cleurlge van het rechteroog getrouw weergegeven op de lichtblauwe irla wa ren bruine vlekjes ook het eigenaardige segmentje ontbrak niet en hij wist dus dat hij tegenover het portret van zijn gastheer stord toen deze nog veel Jon ger was Zijn oog viel op een naam die in vermiljoen in wijduiteenstaand schrift op een donker plaatsje van het doek stond en bijna werktulgelljk las hij dien naam Een Italiaan natuurlijk zei hij bU ich elt De naam kwam hem bekend voor maar hij kon hem niet thuisbrengen op dat oogenblik hoewel hij het vrtge gevoel had dat hij zich dien eigen lijk moest herinneren om de een ot an dere geschiedenis in het geheugen terug te roepen doch tevergeefs en nadat hij weer in de stoel was gaan zitten kwam geruischloos een bediende binnen met een blad waarop zich verschillende dranken bevonden Even later volgde de heer des huizes die zijn avondcostuum voor een gemakkelijk tluweelen huisjasje had verwisseld u excuseert me wel dat ik het me gemakkelijk heb gemaakt niet waar ik ben al een oud man zei hU met een glimlach terwijl hij op een stoel tegen over dien van zijn gast plaats nam Ik mag u zeker wel een kleine vertrlssching aanbieden Met zijn blanke welgevormde hand maakte hij een uitnoodlgende beweging Whl iky en soda verzocht Singleton en nadat de bediende het glas op een i eert u mij dat ik u een oogenblik alleen laat Op dat tafeltje vlak naast u vindt u sigaretten en sigaren Hij ging de kamer uit it Singleton teek de kamer tens rond HOOFDSTUK XVÏ Het was een wonderlijk rustig vertrek j De boeken die langs de muren stonden gebonden in MarokkUn en perkament vormden de verzameling an een echten boekenliefhebber terwijl de algemeene tekende kun tsmaak van den eigenaar sprak uit een paar schilderijen van ongemeene waarde Dt meutïelen waren antiek de vloer was van gepolljat eiken hout dat blonk in het zachte kaarslicht met hiei en daar een kleedje van Cos tersch handwerk Nergens was het op dringerigp van grove rijkdom doch het vertrek voldeed aan de hoogste eischen van voorname weelde Z n oogen bleven rusten op een der schilderijen een portret dat boven de eikenhouten schoorsteen hing en welks oogen hem regelrecht schenen aay te Kijken met een uitdrukking zoo onderlljk dat het wel levérde oogei schenen Nieuwsgierig stond hij vah zijn stoel op en ging vlak voor het sdnilderij staan Het was het portret van een mari van achter in de dertig met zuivere en tijn gesneden gelaatstrekken gladge schoien en met donker golvend haar en gewelfde wenkbrouwen waaronder deze wonderlijke oogen uitkeken Toen hij deze nop eens goed bekeek herkende hij Het spijt me dat ik u dat niet zeggen kan Vroeger werd het bewoond doorlady Mellington maar het is nu pas verhuurd en wie de hifurder is neet ik nietIk ben zakenman en mijn buren Intelesseeren me niet erg Dlck Singleton knikte en staarde weer naar den donkeren gevel van het andere huls Hij was hevig verontrust door de gedachte dat Nerica Berrlngton zich in huls bevond met een man waarvoor zij bevreesd en die aan zijn naaste buur man niet bekend was Ik denk er haast over begon hij doch zweeg toen besluiteloos Om eens te gaan viagen Ja Datkan ik begrijpen antwoordde Mr Shottellus Maar dat zou er geen goed aandoen Het schijnt dat mijn buurman alnaar bed is en Ik twijtei er niet aan ofop dit oogenblik rüdt onze Jonge damemet haar tante naar huis U zult alleenmaar tyd verspillen kapitein Singleton De mlUlonair liep door De deur waarvoor ze stonden ging ais bij tooverslag open Mr Shottelius werd op zijn wenken bediend Een man In donler Uvrel hielp hen hun Jassen uit i doen en eenige oogenblikken later werd i Singleton door zijn gastheer m een groo j te kamer gelaten blijkbaar de bibllo theek In den haard brandde een vroo lijk vuur van houtblokken en de kamer werd flauw verlicht door kaarsen in zilveren muurblaadjes en in een prachtl pen kandelaar op tafel Gaat u zitten kapitein Singleton i Die stoel bi het vuur la prettig Excu