Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1934

SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBjU Programma voor Zondag 28 Jamiari K N V B APDEBLING I klasse Feljenoord VSV gezond worden Hier is de wenm steeds de vader van de gedachte dit geval van het droomen Men pleejl te droomen wat men gaarne zou wenschen dat werkelijk ging gebenren Maar gebeurt nu ook hetgeen ge droomd is dan bewyst dit nu nog ai lerminst dat de droom een voorteeka is dat later werd bewaarheid Neen dan is de droom niets anders dan i RECHT OVEREIND IN BED N chtenlang niet anders dan hoestet Meer dan 4 Jaar lijdende te zijn ia It dat met geen pen te beschrijven Is Gee lucht kortademigheid en bijna geen naci slapen zoo bracht Ik mUn leven doe s Nachts zat Ik dikwijls recht overeiji la bed van benauwdheid was rillerig ha last van koude handen en voeten Doo mijn vrienden werd Ik opmerkzaam gt maakt op Abdijsiroop Nadat ik een flesc van deze bijzondere siroop had gebruik kwam het slUm los en na 4 flesschen gi brulkt te hebben voel ik mij weer betï dan ooit terwijl ik thans nog steeds Ab dijsiroop In huls heb en regelmatig ge brulk en my er best bij vind Zoo schre ons de Heer Joh de L te Sch wlenl orlglneele brief voor elk ter Inzage ligt De op bijzondere wijze samengesfce Akker s Abdijsiroop werkt heerlijk sHjat oplossend verzachtend hoeststillflid verruimt Uw ademhaling en tast Uw hoei in de grondoorzaak aan vermijdt etterlB sltjmvormlng en ontsteking Door Abdj siroop te nemen hebt Olj Iets bijzondei voor borst en keel en op lederen Iceltll kunt Oe Abdijsiroop gebruiken Thai per flesch 1 1 50 en ƒ 2 76 Al Terkrljgbaar product van hetgeen men later in het leven door ernstig willen en streven heeft weten te bereiken Geheel andere droomen zijn En viertal toiletten zooals zij thans gedragen worden aan de Cóte d Aznr en in hef a s voorjaar als nieuwste smifjes zullen gelden Tegen belooning terug te bezorgen door JAMES WhlïE Minder flatteus staan de samengegroeide wenkbrauwen en het ia zelfs een schoonheidsgebrek Men kan het teveel op een eenvoudige wijze laten epileeren tenzij men zich van een of ander middel wil bedienen dat overtollige haren verwijderd hier moet men echter voorzichtig zyn en slechts datgene kiezen waarvan de verkooper met zekerheid kan verklaren dat de samenstelling absoluut onschadelijk ia Het epileeren hetgeen met een pincet geschiedt en het beste altijd door deskundigen gedaan wordt miiet op gezette tijden herhaald worden Gevoelige voeten moeten dagelijks in lauw water zeepsop gebaad worden daarna flink afdrogen en met het afgesneden vlak van een citroen inwrijven ook masseeren met olijfolie ia uitstekend Men voorkomt daardoor dat men een harde eeltzool onder de voeten krijgt Is men door het zomerzonnetje verbrand geworden zoodat storende plekken in h s en gelaat opkomen dan wrijft men deze eveneens met citroensap in waardoor zy verdwijnen Daarna moet men de huid evenwel met zoet amandelolie inwrijven opdat zij door de inwerking van het scherpe citroensap niet te strak w ordt Onze nagels moeten ook goed verzorgd worden daar zy het cachet van onze hand aangeven In de eerste plaats moet men probeeren er een goede vorm aan te krijgen maar wy moeten er tevens rekening mede houden welk beroep wy uitoefenen B v voor een typiste zyn lange puntige nagels niet mooi zy zal toch zelve wel ondervinden dat deze door het voortdurende tikken op de machine afbreken Geheel recht behoeven echter deze ook niet te zijn men ken er gerust een kleine ronding aan geven Iets waartegen men niet genoegkan waarschuwen is het snijden vannagels met een zakmes zelfs knippenmag men slechts in het uiterste geval Men moet de nagels geregeld onderhouden met een nagel vyl en hiermede de jgewenschte ronding aangeven X De riem mag ninuner op de nagel vastgroeien na het wasschen moet men de huid aan den onderkant van de nagels met een handdoek even naar boven toe opduwen terwijl men met een daartoe bestemd instrumentje de huid tevens voorzichtig bewerkt angstdroomen Zoo kap b v een dief droomen van betrapt worden en straf oploopen een bankier van fa lliet gaan een leugenachtig kind vau slaag krijgen Want al die menschen hebben angst dat hetgeen ziJ vreezen ook eens wei kely k zal plaats vinden Wie droomt van zijn schooljiir Mi van zyn ouderlijk huis van d n w reldoorlog heeft geen angstdroomo gehad doch de herinneringen in wak ker zijnden toestand komen de nachts gedurende het al ipcr weer opzetten eft ziJn dan duidelijker omdat er geen afleiding bestaat van het gewone dagelijksche leven Waf steeds levendig blytt is het zoogenaamde onderbewustzijn Op onverklaarbare wijze komt des nachti iets te voorschijn wat men al ang had vergeten maar dat in hel onderbewustzijn is blijven voortleven totdat het in een droom weer tot ons bewustzijn is gekomen Maar daarom zijn droomen nog allerminst bedrog Het voorkomen van een ruwe huid Hoe verzorgen wij het beste onze nagels In de koude wintermaanden moet men in het bijzonder op do iëutnhuid acht geven daar deze buitengewoon aan weer en wind is blootgesteld Indien het eenigszins mog l lii is moet men biJ sterken wind of kouii weer niet uitgaan zonder het gdi in te wrijven met een laagje cfome en poeder Komt men weer thuis li veegt men het gelaat af met een dotjn watten wasch het daarna met lau water en goede zeep spoelt dan n koud water flink na en wrijft du de dagcrême in de huid met devinp i toppen Verwaarloost men de i zorging die slechts weinig tijd a moeite kost dan raag men zich oii verwonderen indien de huid rood J ruw wordt en de noodige soepclhw verliest Men blijft er slechts jeugdig ƒ goed uitzien indien men de nood zorg aan het gelaat blijft besteden dat is toch iedere vrouw wel een kW offer waard nietwaar Vooral de deelen om de oogen m ten ook hun aandeel in de huidin j sage hebben doch waar het ge zelf matige druk kan hebben m F de vingertoppen dit deel slechte tig beroeren honden En toen toen verdween Jim Myra zette het heele huis op stelten schreide beschuldigde iedereen de bedienden haar vader haar moeder plaatste annonces maakte de politie gek en leek ontroostbaar Een van haar vurigste aanbidders begon de stad te doorkruisen in de hoop dat mormel te vinden Het was Robert Montgomery die van allen de meeste kans had bij Myra Hü zocht een week lang en het geluk was hem gunstig Op zekeren dag ondekte hiJ Jim En Jim ontdekte hem Jim had altijd iets tegen hem gehad Er kwam een jongeman en maakte Jim los van Robert s broekpijp Die was weliswaar geruïneerd doch Robert dacht aan de belooning die misschien voor hem was weggelegd als hiJ terugkwam bij haar met Jim Hij zeide Die hond is van juffrouw Lance De jongeman die Jim had losge trokken van Robert maakte den hond vast aan een lyn en zei Neen die is van mij Er ontspon zich een heftig twistgesprek Hoor eens jongeman zei Robert van uit de hoogte neerziend opde eenigszins gehavende kleeding vanden dnder ik begrijp wel waar jeheen wilt De belooning die ze uitloofde is natuurlijk voor jou maar ikmoet dien hond hebben en anders haalik de politie Je kunt omvallen zei de jongeman wie geeft jou het recht mij tetutoyeeren paskwil En hy stapteweg Robert rende hem na en riepeen politieagent te hulp Die vond hetiaadzaam dat ze beiden m e naar hetbureau gingen Die hond is van my begon de jongeman nu opnieuw Die hond is fan juffrouw Lance zei Robert ka Men belde My op en deze kwam aansnellen Jim sprong tegen haar op een delirium Van liefde U hebt hem gestolen verweet zyden ander Heelemaal niet u schijnt hemeen tyd in bruikleen te hebben gehad dat is het Jim is myn eigendom datkunnen alle mogelijke menschen beweren Hü is weggeraakt en daar ikalleen zijn naam niet ziJn adres op Myra Lance bezat drie honden Een prachtige hazewindhond een pekineesje en Jim Jim was de nachtmerrie van het huis Lance Haar moeder trok haar neus op als ze Myra met hem zag en vader haalde zijn schouders op sinds lang gewend aan de grillen van zijn dochter Want Jim was leuk ondeugend en levendig Hy miste al de gratie van een hazewindhond en de aangeboren aristocratie van een pekinees Hij beet in alles wat in zijn nabyheid kwam hij at by voorkeur schoenen en stukken van japonstoffen en beenbekleedsels hy kroop vuil en vies van den regen waarin hij het liefst liep in bedden en sprong tegen deftige bezoekters op en blafte op ongelegen momenten en speelde het kortom toch niet klaar de gunst van Myra te verliezen Menig aanbidder zou héél wat gegeven hebben om Jim s geheim te ontraadselei Wat had Myra de verwende schatrijke mooie Myra bezield om dien armen hond mede naar huis te nemen Wat bezielde haar dat ze hem hield en zichmet hem op de straat vertoonde Ras zat in dat dier niet en was bovendien een schrik voor iedereen en het eenige goede wat hiJ bezat was dat hü Myra aanbad Hij kon haar aanzien met oogen scheel van aanbidding hy kreeg zenuwtoevallen als ze te lang zonder hem uitging hij was razend jaloersch op de twee andere honden en hy sprong een bekend diplomaat naar den keel toen hiJ meende dat deze zijn vrouw kwaad wilde doen Wat was het dat haar zoo aaijtrok Myra dacht er zelf wel eens over en als ze dan Jim aankeek gleed een schaduw van melancholie over haar gelaat Zij het verwende eenige kind aangebeden en vertroeteld voelde zich eensklaps eenzaam worden Dan was alsof alles weggleed al die luxe het luxe leventje die mondaine kennissen die keurige aanbidders en zelfs haar tehuis Die werkelijkheid was alleen Jim Met zijn ruige vacht en zijn drukke bewegingen zijn trouwe oogen en zijn ontembare natuur zijn levendigheid Mijn hemel hóe werkelijk was hij naast die twee luxe Indiè op de hoogte ia weet dat de Staat j nen aan de bewegingep speelt oen on beduidend rol gan boord van en vliegtuig diuukomt het si meer op aan d t de passagier door zy i wilskracht zyn zenuwen beheerccht en het luchtziek worden geheel tracht te voorkomen Op den scheepspassagier herlt liij tegen dat hy niet kan gaa i liggen ian boord van een schip kan n t n het zeeziek worden voorkomen doo tydig te gaan liggen en wel achterover met het hoofd op de matras of hoogsl t op een plat kussentje Nog beter is een hangmati deze beweegt feilelyk in het geheel niet doch sluit ook een gewoon raken aan de beweging van het schip uit Aan den anderen kant worden er ook menschen onwel van bel kyken naar de golven hiervan heeft de luchtreiziger geen last Hy kan gemakkelijker dan de scheepsreiziger vergeten dat het vüegtuig beweegt want het vergelyken van scnip of vliegtuig met den horizon is vaak genoeg oon de ziekte te verojrzaken Een van de beste middelen om luchtziekte te voorkomen is afleimng Door de gedachten met iets anders bezig te houden schakelt men alle bykomende factoren uit terwyl het lichaam zich geleidelyk gewent aan de bewegingen Het is niet vooi niets dat de meeste middelen tegen zee en luchtziekte kalmeerendeen slaapmiddelen zyn Het doel is de reactie van het zenuwgestel op de bewegingen tegen te gaan Zulke middelen geven inderdaad verlichting en worden door sommige luchtvaartmaatschappijen zelfs voor hun passagiers verkrygbaar gesteld Zy kunnen echter niet beschouwd worden als een oplossing van de kwestie der zee of luchtziekte voor zyn ambtenaren zeer goed zorgt maar dat zü er zich overigens niets aan gelegen laat liggen wie bulten het at tsverbaiiLl naar Indlë gaat om dflaV aan de Kolunïale taak mee te werken Dit is een gronte fout geweest die reeds vaak ernstige gevolgen heeft gehad want heel wat dat hier niet deugde of onbekwaam wps kon daar nog wel emplooi vinden Dat had anders kunnen zyn en moeten zyn en het zou ongetwijfeld in het belang van Indlë en Nedi rland beide zyn geweest als een der iïelyLo regeling voor allen die naar Indife gingen had bestaan HAGENAAR Een offer aan Icarus Inplaata van aan Neptunus Lucht en Zee ekte openbaart zich op vele wgzen Van de vroegste tyden at hebben de menschen te ly n geliad van zeeziekte en toch is de aard van deze kwaal nooit geheelVerkiaard ook nidi in onzen tyd nu de luchtziekte dei vliegtuigpassagiers erby is gekomen ieiteiak komen belde ziekten op hetzelide neer al zyn sonunige menschen iets gevoeliger Voor zeeziek Le anderen daarentegen voor luchtziekte De middelen waarby een bepaald persoon baat heett gevonden aan boord van een schip zullen hem echter ook helpen tydens een luc reis Geen middel is er echter tot dusveiTe in geslaagd om de menschheid radicaal van deze krwaal te bevryden Mannen die de wereld beheerschen Stalin ziet toe hoe het Hitler experiment gelukt Overeenkomst tusschen de moderne dictatoriale regeeringen Koosevelt Mussolini Hitier en Stalin varen in hetzelfde sehuitje door GEORGE BERNARD SHA W Het ontbreekt Hitler aan biologisch en ethnologisch inzicht Hy denkt dat Diutschlaiid een volk van onvermengd raS noodig beeft doch daarin heeft h ongelyk Men a et slechts naar de Engelsihen een volk waarin zeer verschillende rasbestanddaelen met elkaar zijn vermengd Dat is ook wenschelyk elke bioloog zal U kunnen zeggen lat toevoer van nieuw bloed noodzakelyk 13 om te voorkomen dat een ras degenereert Dit kan men zien aan diezelfde Engelschen wanneer zij onder elkaar trouwen byv aan de Engèiache aristocratie Deze heeft inderdaad door systematische inteelt één ibepaald type voortgebracht dat wereld bekend is t Ia een knap type volmaakt van charme volmaakt in optreden men zou het met een mooie Barzoi kunnen vergeleken Deze honden zyn lief gracieus doch absoluut niet intelligent uitgesproken types vindt men ook hier en daar op het Engelsche platteland wanneer de bewoners van een dorp eeuw na eeuw onder elkaar trouwen en iemand die vyf mijl verderop woont als een vreemdeling beschouwen Zy zyn laazulver doch ik vrees dat zy over het algemeen minderwaardig zyn vergeleken met de anderen Daarom maakt Hitler op het oogenblik een fout met het verjagen van de Joden Ik zou in zyn plaats eiken Jood in Duitsehland laten blyven mits hy niet met een Jodin trouwde Myn bezwaar tegen de Duitsche Joden is niet dat zy Joodsch zijn doch te Duitsch Hitler verliest door zijn handelwijze een goede bloedstam met intelligentie beschaving en scherpzimugheid Laten we thans een blik slaan op Mussolini een dictator die eenmaal een democraat as H j wilde dat er iets gedaan werd Hy wist dat zyn plannen goed waren doch de democratie belette de uitvoering ervan Daarom ruimde hy haar uit den weg Hij bemerkte dat er te veel menschen in zyn kabinet zaten Ze waren elk afzonderlyk in staat om dingen te doen die hy van hen verlangde daarom nam hy hun hun ambt af en deed het werk zelf Wordt er een fout gemaakt dan weet hy dat V zelf verantwoordelyk voor is iBovendien kan hy wanneer hy de fout bemerkt er tydig mee ophouden Mussolini verlangde een corporatieven staat Van elke industrie maakte htl een ccrperatieve organisatie en gaandeweg vervingen deze corporaties het parlement Daardoor is thans iedereen in Italitf er beter aan toe Mussolini streeft erneïax dat de corporaties hun eigen landeryen mynen fabrieken enz bezitten en dat is juirt ge zien Niemand ontgint d natuiTlike iflk Hoe staat het nu n et name de zeeziekte die het langst bekend is geweest Zy wordt in de hand gewerkt door verschilende bykomstige oorzaken Zenuwachtige menschen hebben er meer van te lyden dan anderen vrouwen meer dan mannen Vele menschen worden reeds zeeziek door dt lucht van een schip of door angst voor de gevaren die zü ondanks a lc zien Menigeen begmt bovendien zjjn leis in een onevenwichtigen gemoedstoestand doordat het afscheid van familie en vaderland hem heeft aangegrepen en is daai door gevoeliger voor zeeziekte dan hij anders zou zyn Hoe groot de invloed der suggestie kan zyn bbjkt uit het voorbeeld van de menschen die reeds zeeziek worden zoodra zy aan boord etappen en de lichte deiging voelen t ie in vele havens wordt aangetroffen Zeeziekte is verder als regel ietb waai van men op den lnur geen last meer heeft Uok deze rêgef heeft zijr uitzondering Er zyn zeelieden die by elke storm opnieuw zeeziek worden die zelfs om deze reden van beroep moeten veranderen Een zeeheld als Nelson was by het begm van elke zee reis steeds opnieuw enkele dagen zeeziek Er zyn dus groote individueele verschillen Toch kan men niets anders zeggen of zeeziekte en evengoed luchtziekte is een algemeene kwaal van de menschheid en zood d de bewegingen van schip of vliegtu g een bepaalde grens overschryden wordt een groot percentage van de menschen ziek Zooals bekend is kan een schip slingeren van bakboord naar stuurboord en omgekeerd of stampe i van voorsteven naar achtersteven en oi gekeerd By onstuimig weer maakt het beide bewegingen tegelijkertijd en het is vooral deze combinalie van fungeren en stampen waar de meeste menschen niet tegen kunnen Het merkwaardigste is dat ook voor zeeziekte zeer gevoelige menschen die eigenaardige beweging zonder onaangename gevolgen kunnen hebben zoolang het bij een enkele keer blyft Het is de regelmatige herhaling van de beweging die onaangeitóam wordt en de menschen ziek maakt Sommigen herstellen niet voordat jiet schip weer ustiger hgt en alleeftiëtampt of slin ert anderen raken Kter aan de gecombineerde bewegingjgewoon en herstellen terwyl zij nog aanhoudt Er zyn ook menschen die de gpheele reis zeeziek blyven Zulke bezwaren gelden voor een luchtreis niet Droomen een onbewuste hersenwerking Zijn dfüomen bedrog Door Drs G B DORTINGER Sedert de oudste tijden is het woord bekend Zoo mooi als een di oom Dat kan niets beteekenen n dat kan all beteekenen Reeds by de alleroudste volken was men van meening dat droomen een bepaalde beteekenis hadden Een Amerikaansche verzamelaar zocht alle boeken bijeen die over droomen handelden en meende met een aantal van 2800 stuks alle werken in zyn begit te hebben Toen kwam hij in aanraking met een musicus van zigeuner oorsprong te Budapest die 700 boeken over droomen bezat Geen dier boeken had de Amerikaan nog ooit gezien Daaruit blykt wel hoe talryk de werken zyn die zich met droomen onledig hielden De mensch brengt gemiddeld een derde deel van zyn leven slapend door Gedurende den tyd aan slapen ge wyd kan hy heel wat af droomen Men droomt van schooljaren van den oorlog van zyn beroep van gevaar van den dood van geluk van liefde van reizen kortom van alle mogelijke dingen en gebeurtenissen De droom bewijst dat de menschelijke ziel soms tijdens het slapen van het menschelijk lichaam bezig is iets te doen Alleen gaat de droom niet uit van het nuchtere menschelijke verstand dat de mensch bezit in wakenden toestand De droom vindt evenwel zijn oor donunen van land dat niet zyn eigendom is want de winst zou den eigenaar van het land ten deel vallen En deze toestand b stmt tegan vraol dig in Engidand In Italii 13 onder Mussolini zoolets ondenkbaar De corporaties ontgumen de delfstoffen van het land En welk bezwaar ia artegen dat xy slechts aan één man verantwoording schuldig zyn Verder moeten wfl bedenken dat alles wat Mussolini tot stand heeft gebracht aan Itahë i a zyn geheel ten goede komt en niet slechts aan één klasse bijv de Ilaliaansche grondbezitters Wanneer wy in Engeland den corporatieven eigendom willen instellen on tegen Ramsay MacDonald zeiden Het land behoort aan de gemeenschap evengoed als de lucht en zijn delfstoffen moeten worden ontgonïien worden door de betrokken corporatie dan zou hy antwoorden Beste vriend daar kan niets van inkomen wy hebbe oen constitutioneele regeering Zoo zou de zaak op de lange baan worden gescnoven Kan men hej dan Mussolini kwalyk nemen dat hy de zaken m zyn eigen hande i heett genomen Een andere interessante figuur is Stalin Hy is misschien evenzeer een dictator als Mussolini doch hy stelt op dien titel geen prys Wellicht moeten wy hem ook niet zoozeer met Mussolini vergelyken als wel met do Paus in zooverre dat hy door de communistische party wordt gekozen op soortgtlyke wyze als de Paus door de Kardinalen v ordt gekozen De organisatie van de communistische party in Rusland vertoont menige overeenkomst met die van de Christelijke kerk in de eerste eeuwen onzer jaartelling Beide bewegingen zijn gegroeid uit een klein aa ntal trouwe volgelingen die er hun vryen tijd aan wydden en anderen overhaalden om er zich eveneens by aan te sluiten De leiders In de kerk de priester kozen onderling een hoogen geplaatsten leider zoo ontstond een zelfgekozen van enderen af opgebouwden liiërarchie Zooals een Paus in den loop van öjw leven vele malen tot een hooger ambt wordt verheven Voordat hy aan het hoofd der HGNIG S BOUILLONBLOKJES thans 6 voor lOcL sprong in het zinnelijke waarneembare zoodat blindgeborenen b v nooit van zien droomen Evenmin droomen doofgeborenen ooit van iets hoorbaars Een droomlooze slaap is even gezond als een slaap vol droomen Vaak hoort men verkondigen dat droomen een bewijs zijn van overprikkeling Waar is wel dat zenuwachtige menschen véél droomen daarentegen kalme menschen weinig of niet droomen Wie de dagelijksche indrukken niet kan verwerken tijdens het wakker ijn zal meer droomen dan wien dit wel gelukt Vaak slaagt men erin tijdens het droomen moeilijke problemen op te lossen die men overdag met kan verwerken Dat dikwijls by het droomen het logische verband ontbreekt is waar maar bewijst niets Is het des nachts koud dan kan men b v droomen van een voorval op het ys Is het des nachts warm dan zal men droomen van een gebeurtenis by het leven op het strand Dikwijls hoort men beweren dat droomen een soort voorspelling ziJn welke een bepaald gebied bevatten Eens teekende een elfjarig jongetje een huis tegen een berg vlak by een groot water waarover het kind dien nacht gedroomd had De moeder bewaarde de teekening Toen het kind een man van 45 jaar was geworden liet hiJ zich een huis bouwen tegen een berghelling vlak by een meer De later teruggevonden teekening stemde precies overeen met het 34 jaar later gebouwde huis Het ideaal van het elfjarige kind had de 45 jarige men nu blijkbaar verwezenlijkt Toch zijn de meeste droomtheo riën niets waard Wie droomt van vuur gaat niet dood Wie droomt van ratten verliest zijn kapitaal niet Wie droomt van regen wordt niet rijk Wie droomt van in een diepte vallen wordt niet ziek 7 66 eenvoudig zyn droomen nu weer niet Droomen zijn gemeenlijk strikt persoonlijk d w z volkomen afhankelijk van den persoon die droomt Volgens de nieuwe opvattingen over het droomen is de sterkste droom de droom over hetgeen men wenscht dat zal gebeuren Een vrouw die liefheeft droomt van een huwelijk Een man met geldzorgen droomt vai een lot in de loterij Een zieke droomt van kerk komt te staan zoo is Stalin ook trapsgewijs omhooggeklommen en elke trap beteekende een critiseh onderzoek van alle kanteel In Engeland brengen de kiezers hun stem uit op een man van wlen zy slechts enkele beloften hebben vernomen tegelykertyd brengen andere kiezers bun stem mt op een man van wien zij evenmin iets anders weten dan dat l Ü van plan is het werk van den eerstgenoemden candidaat en diens party tegen te werken In Rusland wordt niemand voor een leidende positie gekozen als zyn politieke bekwaamheid niet duidelyk zyn politieke bekwaamheid niet duidelijk gebleken is Ais er een gegronde aanmerking op hem wordt gemaakt al is het door tien eenvoudigste dan kan llü zich wel nlt de verkiezing terugtrekken En la by gfr kozen dan moet al spoedig aan het licht komen dat men in hem de juiste persoon heeft gevonden is dit het geval dan wordt i ij spoedig in de gelegenheid gesteld om nog hooger op te klimmen en is dit niet he + geval dan is zijn val zeker Al die beproevingen heeft Stallai met succes doorstaan Van Hitler kan hetzelfde gezegd worden doch Trotzky bereikte den top niet Hy wilde een internationaal socialisme en dat is m i ondenkbaar zoolang het socialisme niet eerst in elk land afzonderlijk georganiseerd en vast gefundeerd is Ook Engeland zal moeten besluiten om na tionaalsocialistisch t worden voordat men erin kan slagen het onder te brengen in een internationale federatie van socialistische stations Ook Stalin staat op dit standpunt hij zal niet streven naar een bolsjewistische wereld zoolang het communisme niet stevig verankerd is in Rusland zelf Stalin is in de eerste plaats een nationalist en in de tweede plaats een internationalist doch onder alle omstandigheden een opportunist Hij wacht bovendien af waarop de experimenten van Mussolini Hitler Koosevelt zullen uitloopen Wij kumien Roosevelt in één adem noemen met die andere dictators Er wordt veel critiek op hem uitgeoefend doch hü tracht tenminste tot adem te komen Is dit mogelijk met Zijn demonstratie democratie dan zooveel te beter Ik vrees echter dat Roosevelt in moeilijkheden komt met zijn boeren Déze vormen altijd een belemmering om tot daden te komen Engeland heeft zich van zyn boeren onafhankelijk gemaakt door alle levensmiddelen uit het buitenland ln te voeren Stalin is even onafhankelyk van zyn boeren geworden loor de instelling van collectieve landbouwbedrijven De jonge landbouwers worden niet op het land gelaten doch naar speciale scholen gezonden waar men hun da voordeden van het collectieve landbouw bedryf onder het oog brengt Zoo ontstaat er een nieuwe generatie van landbouwers met nieuwe ideeën die de oude generatie spoedig geheel zal kunnen verdringen Om op Engeland terug te komen wij moeten Sir Oswald Mosley niet uitlachen wy moeten bedenken dat hl thans in dezelfde positia verkeert ais Hitler enkele jaren geleden Mosley maakt slechts één fout n l dat hy zich teveel richt Tiaar Italië en Duitschland Hij is myn persoonlijke vriend en ik raad hem aan zijn nieuwe fascistische beweging door en door Engelsch te houden Dan heeft 1 Ü mooie kans op mcoea Nadmk verboden de halabind had staan kreeg ik hem niet terug Maar hü liep vanielf weer nutr in toe Ik koop hem van U zei Myra V Jim Is niet te koop was het koele antwoord Jim keek naar Myra en dan naar zyn baas en aarzelde zichtbaar Hy is liever by my zei Myra triomfantelük De jongeman streelde den hond hy krygt by u misschien beter te eten zei hy nlaar hy zal weer naar mij terug keeren Myra begon te schreien De inspecteur wist geen oplossing Robert trachtte Myra te troosten De jongeman vertrok met zijn hond Twee weken later kwam de butler zeggen dat er een heer was nffet Jim en haar wilde spreken Myra rende naar beneden Zy vond den jongeman en Jim die haar bijna van geluk opat Deze hond heeft heimwee naar U en bovendien kan ik niet meer goed voor hem zorgen Wilt u hem houden Ze keek hem aan O ik dank u wel laat me u Geld neem ik niet aan zei hy Ze aarzelde Wilt u hem dan misschien nu en dan eens zien Nu verhelderde zijn gezicht en het viel haar op hoe aantrekkelük hy dan was Het was jong doch al geteekend door het leven een heel ander gezicht dan dat ze gewoon was in haar leventje Graag zei liü Dus bleef Jim En na een maand kwam zyn vroegere baas Hü heette Norman Black en was werkloos ingenieur Zooveel kreeg Myra uit hem den volgenden keer Samen dronken ze thee De daarop volgende week gingen ze samen wandelen en namen natuurlyk Jim mee Toen begreep Myra wat haar zoohad aangetrokken in Jim Het levende het werkelijke Dat wat ontbrakin haar eigen leven aan de mannenom haar heen al de gepolyste gentlemen die van het rauwe leven nietswisten met hun keurige pakken enhun keurige zielen Hier was een man een mensch Iemand die wist wat armoede was en wist wat stryd was iemand aan wien alles echt was Op een dag schreef Norman Ik vertrek naar Engelsch Indië er is daar kans Meer niet Hy schreef na een tijdje dat hü het werk had gekregen en zü antwoordde dat Jim en zy hem het beste wenschten Drie jaar later terwijl ze wandelde in het park was Jim eensklaps verdwenen Ze zocht en riep en kwam geheel ontdaan thuis Doch toen ze een uur had zitten schreien kwam men haar zeggen dat iemand Jlm teruggebracht had Hü wilde haar spreken Jim at haar wederom büna op van liefde en in de hall ston4 degSen die hem had teruggebracht Norman zei Myra Hy hield haar handen vast ja ik heb vacantie Het gaat goed Waarom schreef je niet meer Ik was telkens bang dat ik jezou vragen te komen En dat mochtnog niet Maar nu ben ik zelf teruggekomen Ik breng Jim mee die mezag loopen Wy beiden probeerdenjon eerst te vinden en toen besloot ik aar naar je huis te gaan Ik verwacht een hooge belooning Wetenswaardigheden Men krygt luchtdicht verkurkteflesschen indien men de kurken eenigentyd in de olie legt daarna op deflesch Om de aarde van bloempotten meer lucht te geven en het zuur worden ervan te voorkomen mengt men er turfmolm doorheen De aarde blijft tevens vochtiger terwül de wortels krachtiger worden en de planten er gezond uit zullen zien AJax Ie HFC 3odegra 3e klasse D Holland Zeist ven Baarn 4e klasse F Amersf Boys Kampong Woerden PtfC APDEELING II Ie klasse DFC KFC 2e klasse A Quick HVV VIOS Olympia ie klasse B Neptunus ODS Fortuna DCL 3e klasse A Laakkwartier Schoten HlUegom UVS 3e klasse C de Mussehen Transvalla DHP Coal 4e klasse D Moordrecht LekKerkerk Schoonhoven Gouderak Res Ze klasse A BMT 2 BEC 2 Fnl enoord 3 Quick 2 Res 2e klasse B St Hooger 2 DFC 2 RFC a Xerxes 3 Unltas i Excelsior 3 Bes klasse A ADO 3 LFC 2 HDV 2 Bodegraven 2 Res 3e klass D SVV 3 OLIVIO 2 DCV 2 OSV 2 Neptunus 3 ONA 2 Overmaas 2 RDM 2 junlores competltie VOC Feljenoord Neptunus St Hooger Gouda SW AFDEBUNG m Ie klasse ènsch Boys Vitesse Hen geloTubantia PEC AOOW Go Ahead Wagenlngen Heracles Enschedé AFDEELINO IV Ie klasse Bleljerhelde MW Willem II Middelburg NOAD BW NAC PSV Eindhoven LONOA O V B Ie klasse Gouda 3 Bosk Boys 2 11 uur Zwervers l Gouds 4 Dllettam l Moercapelle l ON A i Bosk Boys l Olympia 3 NJeuwerkerk 1 ye klasse Olympia 4 Gouda 5 11 uur Haastrecht 2Woerden 2 GS V 3 Moordrecht 2 Schoonhoven 2 Oudewater 1 12 uur Waddlnxveen i ON A 4 12 uur e klasse B o N A 5 Schoonhoven 3 11 uur G S V 4 T Dllettant 2 11 uur Oooderak 2 Amraerstol 1 Stolwtjk I Lekkerkerk 2 Bergambacht 1 Zwervers 2 3e klasse A Nieuwerkerk 2 Moercapelle 2 Zwervers 3 Groeneweg 1 12 uur i Gouderak 3 Bosk Boys 5 12 uur 5e klasse B Haastrecht 3 Schoonhoven 5 12 uur Groot Ammers 1 Lekkerkerk 3 Ammerstol 2 Oudewater a Om den Nederlandschen Voetbalbeker f 2e ronde Waddlnxveen RFC Het programma van Zondag Alleen de achterblijvers in het gelid Zondag zullen alleen de achterblijvers Iri het gelid moeten treden Zoowel van de tweede bekerronde als van de competitie zijn er nog enkele wedstrijden te spelen zoodat deze het programma moeden vormen van Zondag Olympia gaat op bezoek bij V I Q S en de Hagenaars zullen ongetwijfeld alles op alles zetten om zich door een overwinning uit hun milder aangename positie te werken Of huta dit zal gelukken daar zullen onze rood z arten voor moeten zorgen Het zal échter gewenscht 7Ün dat ze beter spelen dan vorige week Ook de reserves gafin hun geluk bulten Gouda zoeken De O ö V era binden de strijd aan mefDC V 2 twee gelijkwaardige ploegen dus waarvan de uitslag wel op een draw zal uitloopen Van de O N A reserves mag verwacht worden dat zij met Neptunus 3 geen moeite zuUen hebben De Gouda junlores genieten de eer Zondag In Gouda het rijk alleen te hebbed daar zij de eenige Goudsche K N V B ploeg Is die thuis speelt GEMENGD NIEUWS Sarrasan komt Een karavaan van 40Ü man personeel en 3ÖU dieren l e onkosten bedragen f 45 X per dag De heer Hans Stosch Sarrasani heeft voor de zooveelste maal onze grenzen overschreden en verraste de HoUandsche douanen door het lelt dat hü als een antl k vork de wereld doorreist vergezeld van outanten leeuwen beren en een garde van 4Uü mannen en vrouwen die uit aUerlel zonderlinge volkeren zijn samengeraapt Ongeveer 36ü dieren en 400 man personeel reizen constant met de onderneming mee De eerste plaats onder de viervoeters bekleeden de paarden momenteel ib 2stuks van alle mogelijke ras sen Hongaarsche Argentijnsche meegebracht van een reis door ZuldAme ilka OostPruisische Abessynlsche paarden Dan muilezels en muildieren Indische waterbutfels enorm gehoornde Wattaes sierunderen een tiental kameelen en dromedarissen de een en tweebulters dus een dozijn zebra s 19 ohfanten waarvan er een het recordgewlcht van aiJSO KG haalt Aan roofdieren bezit Sarrasani 2a leeuwen 17 tijgers 6 ijsberen en 2 der hoogstgevaarlijke bruine beren Oedipus het pljlpaard dat over een eigen warmwa ter zwembassln beschikt relat al 2ü jaar met zijn baas mee weegt nu i5üo ko en kost ca ƒ 18lW zijn waarde ligt daaraan dat hl het eenige afgerichte handmakke nijlpaard is Het voederen van deze talrijke dieren komt Sarrasani op ƒ 60Ü a ƒ 700 per dag van de ƒ 4500 onkosten die de Instandhouding van zijn bedrijf hem dagelijks kost De verscheurende dieren vragen om anderhalf paard per dag terwijl het kwantum dat de 19 olifanten verorberen zich wel gis en laat