Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1934

Mo 18215 De zotheid der wijzen is toch altyd nog meer tvaard dan de wijsheid dei zotten FBUÏLLKTON Het Mysterie uu het Engelsch varpBEN BOLT 25 De woorden werden zarht en nadrukkelijk uitgesproken en joegen Sin Ieton angst üan Weer kwam het vermoeden PÜ hem op dat deze man datgiT wist jat naar hlJ had gehoopt alleen aan acy en hemzelf bekend zou zijn en hij Weg schor Wat veimoedt u dan Op kalmen toon antwoordde Shotte Hus Misschien is vermoeden niet het Juiste woord voor een gevolgtrekking die men door het objectief nagaan van feiten ge jnaakt heeft Mq r ik kan u zeggen dat net bijna zeker Is dat juffrouw Berrlng on gisteravond In Belvolr Mansions was op het üogenbHfe dat Southwell werd vermoord en het is bijna even zSker dat y u bu die gelegenheid heejt ontmoet Hoe kunt u dat weten vroeg Sin8leton wiens stem de ontroering verried le hij met moeite zocht te onderdrukken Zooala ik u r eds zeide langs dedectiven weg Mijn eegevens zijn een Begint goed en laat Uw schoenen repareeren in d SCHOENMAKERIJ van H VAN DER POOL RAAM 107 109 Vanaf 29 Januari 1934 zullen ALLE WASSCHERIJEN een toeslag moeten heffen van 3 op de waschprijzen tot bestrijding van de onkosten ontstaan door de regeeringsmaatregelen Q A BARENDSE Stoomwasschenj v Struenstra 44 H BOUMANS Amsterdamsche Wasschenj Kattensingel 21 P P BOUMANS Zn Wasch en Stiijkiniichting Kattensinsrel 75 J BRUYSTENS Stoomwasschenj Kaï nemelksloot 87 DAALMANS ft o Koninkl Stoomwasschenj Fluweelensingel 25 iJOUDSCHE STOOMBLEEKERIJ NV Tui f singel 29 A A M GROOS Stoomwasscherij De Hoop Fluweelensingel 98 N ROEST Stoomwasschenj Fluweelensingel 67 G JASPERS Stoomwasschenj De Morgenster Fluweelensingel 45 H A JASPERS Stoomwafcschei y De Blauwe Haan Kamemelksloot 110 Fa J T JASPERS Stoomwasschei j De Blauwe Duif v Stryenstiaat 5 Fd L JASPERS Zn Stoomwasschenj De Drie Notenboomen Katten singel 3 FURREK Stoomwasscheru De Valk Bleekeissingel 40 Fa M PEETERS Stoomwasschery Het Wapen van Amsteidam Bleekerssingel 61 L V d POL Stoomwasschery De Pelikaan Fluweelensingel 22 Fa H SCHRAVE Zn Stoom Wasch en Sti kiniichting Boelekade 169 S SLUYTER Stoomwasschenj De Volhaiding Boelekade 177 H H VAN STRAATEN Stoomwasscheiy De Gioote Zwaan Bleekers singel 65 Modelwasschem Firma J H VAN STRAATEN Giaaf Flonsweg 113 115 Reunie Gouda vanaf VRIJDAG f m MA4ND4G DICKIE MOORE in OLIVER TWIST Tweede hoofdfilm felste deel van De laatste der Mohllcanen met HARRY CAREY WOENSDAG 2 UUR MATINEE 80 Koop nu een solied onder architectuur gebouwd LANDHUIS bevattende Portiek vestibule gang keuken en 2 kamea s en suite benedenboven 4 slaapkai s kasten gang en bal n daai boven vliering t GStEfiENHEID VOOR GARAGE PRIJS f 4500 Beviagen BOD STRAATWEG 103 bu da Wieleibaan BINNENKORT belasting op de koffie Onze prijzen zijn nog met verhoogd Zeer goede koffie 50 cent per pond Prima Santos 40 en 36 i i Voor 30 en 23 et een zuiver smakende koffie Onze prijzen en kwaliteiten verslaan elke concurrentie Schuttelaar de kofflefirma 3307 3222 Telefoon 3251 £ lLÉiU ltliaLH en i Xr taiilt dranavrije Bergplaatsen VOfctÉ GARANnE LAGE PRIJZEN EIGEN AUT0DIEN3T op LEIDEN en HAARLEM en IJMTJIDEN over Bodegraven Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden Oegatgeest Sassenheim Lisse Hillegom Bennebroek Heomstede Haarlem IJmuiden GOEDEREN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 ELEF 534 GOUDA BLAUWE DRUnrBN TAPELPEREN TAPELAPPELBN M iNI illUNEN SINAASAPPIiLEN CTTROENEN BANANEN TOMATEN NIEUWE VMGEN DOFFB KASTANJES DOOSJES T1INISDADEL8 TUDENTEIJHAVER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN BLlkcHOPNTtN tegfn aelMrp concurreerende prijken m tv iif Dó GoudscHe Fruithandel 30 TELFF 3316 Firma red A LANOE TIENOEWBO 27 = Alvorens men de wasch a4n een anderen BLEEKER loevertroawd Is de STOOM WASCHen STRIJKINRICHTING het aangewezen adres Een proef wasch sreeft U de ovei tuiging Adres N fi ROEST v h Gez Etman Fluw Singel 68 onk ingang Burgem Marteasstraat Telef 2497 FORD GROOTSCHE PRESTATIE IN DE STERRIT NAAR MONTE CARLO 1 f 23 Fords geklasseerd waarvan 18 zonder strafpunten Voor de moeilijl ste prestaties kiezen de meeste ervaren automobilisten den FORD j De Fords Ih de Monte Carlo Rallye waren alle Standaard Seriewagens Opk voor U zelf en uw bedrijf is de FORD door zijn bewezen groote betrouwbaarheid van motor chassis en carrosserie de beste de doeltreffend ste en de meest economische auto 4b i RLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDA J U HULLEMAN KLEIWEG 20 GOUDA Official Ford Dsalar Gloeilariipen Centrale 127 volt DUBBELi BUIJURT 2 x S20 volt Wij gaan door met opruiming van Schemerl impen MODERNE SCHEMERLAMPEN vanaf ƒ 0 74 PRACHT STAANDE SCHEMERIAMPEN ƒ 1 9 ƒ 0 49 ƒ 0 34 ONDEH Verder bieden w U ih GLOEILAMPEN steeds het GOEDKOOPSTE en prima KWALITEITlOtf Kaais rifflf mat O 45 200 Kaars Halfmat Onze SPAARLAMP kost slechts ƒ 0 41 en gebruikt 1 cent per 24 uur PARFU JLaMPJES ƒ 0 35 KOGELLAMPJES Alles HoUandsch fabnkaat n met 10 MAANDEN schnftelok GARANTIE Ook met onze prima DEELEN ztin WIJ goedkoop Gouda MODERNE SLAAPKAMERSCHAAL compleet met koorden ƒ 1 97 Dmn Haaa Hllv rsunn lELLY SOETERS VAN jBALEN BLANKEN Toonkaiter Crabeth Crabethstnat 8 Tdef 2033 Pelikaan Borden Kleine Bordjes met fot vla de benanningi SO cent VEREENIGiNG VOOR FACULTATIEVE LUKVERBRANDINQ Inllchtlagenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJEVERBRANDINO op ichriftelgke aanvrage kosteloos Terkri baar bq de ifd secratircsse Gouwe 73 Qoud RADIO TBLBPUNKBN an PHILIPS 1 UVE BO ROEMDl tABRIK TFN KUNT U BIJ ONS HOOREN VLAK NA ELKAAR UN ZOO T ZUIVERST UW KEUiS MAKEN Telefunkïfi Ssrvice station Officie ie Philip SorvieJ VII 7ITN DOOR BrlDr FABRIEKEN AANGEWEZEN VOOR BVENTUEELlHERSTEIUNGEN AAN HARE TOESTBIiEN VRAAGT DEMONSTRATIE G A BELONJE L Tlen i weg 96 telef 2238 I 72 Jaipgang Maandaq 28 Januari IB34 mimm mm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN J 9 J Sf BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEIJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWLTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagely ks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMfc NTSPRIJS per kwartaal f 2 25 per week 17 cent met Zondagablad oer kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT il GOUDA b j onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dageluka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken tbehoorende tot den bezorgkring 1 5 reg ls ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 5 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 557elke regel meer ƒ 0 30 Advertenben in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prus Liefdadigheids ad verten tien de helft van den pr js INGEZONDEN MEDEDfcIi UNGEN 1 1 regels ƒ 2 2 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen by contract tot aeei gereduceerden pruB Groote letters en Kleiden worden berekend naar plaatsrutttite Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aoiiede Boekhandelaren Advertentiebureauz en ome agenten en moeten cbutsa voor de plaatsingaa n het Bureau zu n in gekomen teneinde van opname verzekjerd te zyn Het accoord tusschen Polen en Duitschland De twee btaten h bben elkaar gevonden BUÏTENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De niMKl hoog gestegen j I n kwio t van het Duitsche vulh leeft van steun 1 Üe l rinki Ztg heeft m een artikel j over de V int rhilfe eenige interessante tyfers ovei den omvang van het hulpwerk Idat door den grooten nood onder breede la gen der bevolKing noodzakeiyk it geworden De 1 5 millioen mark die de inzamelin gen van den laatsten tyd hebben opge bracht zullen op 30 Januari as den dag waarop het nationaal socialisme een jaar de macht in handen zgj hebben worden ver deeld ale toeslag op den gewonen steun aan de steuntiekkenden m Duitschland Het geld zal gebruikt wtfrden voor het verstrek i ken van extra koAen en levensmiddelen j waartoe bonnen zullen worden gegeven met een kleinste waarde van 1 mark In de gouw Hessen Nassau worden op een bevolking van ongeveer drie millioen inwo 1 ntra OOU 000 persoipen gesteund in Groot Btrlyn met ongeveté vier millioe n inwoners I worden i düü 000 pirsonen gesteund Het zyn niet al en de werkloozen die steun ontvangen doilt ook behoeftig gevvoraen kleine rentemejtjes personen met een klem oudèrdomspenaloentje zy die met lang durige ziekte te ka4t en hebben groote ge zinnen gedeeltelyk werkenden en de z g stille armen Daardoor bedraagt het totaal aai tdl personen da steun ontvangt onge V eer i UOO 00l d w dat wanneer men hun aeziwnen of famjll Wcn er by lekent het aLntal pörsonea wt in Duitschland van ateun leeft tusschen de Ifa en 19 millioen bedraagt of byna een kwart van het geheele Dn tschg volk omvat Bisschop Muller dictator Na een stryd van verscheidene maanUen IS de oppositie beweging m de Duitschhvangeljsthe kerk thans onderdrukt Dr Niemuller de leider van den Pfarrer Notbund voormalig commandant van een onder zieer is m arrest gesteld Alle predilfanten die op 14 Januari de bekende verklaring va f den kansel voorlazen zyn geschorst Ryksbisschop Muiier heett zich in een decreet van heden tot dictator geprocia meerd Alle overige kerkelyke oppositie Ifcden hebbep gecapituleerd DBNEMARttEN Boeren weige en betaling Op een dezer dagen gehouden vergaderinR vu ii boeren it Jutland is een resolutie aangenomen om te weigeren de verschuldigde bfctalmgen te doen aan de landbouw hypo thLcktfereenigingen Als motiveering wordt aangevoerd dat de betaling va den Decern ber termyn het productie anparaat te zeer zou benadeelen De boeren mllen wachten met betaling toj regeenng en njksdag naatregelen zullen hebben genomen die het Als derde kwam aan de beurt de vroe gere minister van justitie Barthou Om trent het lesultaat van diens gedachten wisseling met den president isi nog niets bekend Na de bespreking met Barthou oiitvmg president Lebrun den voorzitter van de finjmcieele commissie van den aenaat tn een vroegeren numster president CaiUaux By een beraadslaging der z g Unksthe partyen heeft Hernot verklaard dat de toestand zoo ernstig is geworden dat de ladicaal socialistische party alleen niet meei de regeeringsmacht op zich kan ne men kr zouden zoo veel mogelyk Imksche groepen m de regeermg vertegenwoordigd moeten worden Met een breedvoenge gedachtenwisseling met de afgevaardigden Main Laval en ten slotte met Lmier den voorzitter van de Gauche republicaine van den senaat heeft d president tier republiek de reeks be besprekmgen van Zondag besloten Vandaag zal Lebrun zyn beslissing ne men RUSLAND btalin over vrede en oorlog Zy die Rusland willen overvallen zullen een afstraffing krygen De verhouding tot DuUsctUand Op het 17e congres der communistische party der Sovjet Unie heelt Stalin als aecre taris generaal der party een redevoermg gehouden over den geheelen binnen en buiteniandsch politieken toestand Na eoR overzicht te hebben gegeven van de oUtwiKkeLing der economascne wereld cnsis ontwikkelde btalm ot m bizonder heden de bekende bovjet Russische ecouo mische theorieën De geheele economiscne crisis in Europa Azie en in de Vereemgde Staten heeit aangetoond hoe ziek het kapitalisme is De opleving welke men in de tweede helft van 19J3 heeft kunnen waarnemen IS aldus Stalin het gevolg van een vermeerdering der bewapeningen In het verdere verloop van zyn uiteenzettingen legde Stalin de n nadruk op den wensch der bovjet regeenng onvoorwaar delyk de vredesbetrekkingen met de geheele wereld te handhaven hoewel er volgens i talm mogendheden zyn die een conflict met Me Sovjet Unie willen provoceeren De hervatting der betrekkmgfti met Amerika noemde Stalin een belangryke internatio rale daad Daardoor is de basis geschapen voor een vruchtdragende samenwerking De betrekkingen tot Japan verdienen sterk de aandacht De Japansche weigenng met de Sovjet Urne een met aanvalspatt te sluiten IS een vyandige daad geweest Hetzelfde geldt van de onderhandelingen over den Chmeeschen Oosterspoorweg Ja pansche agenten hebben on geloof lyke daden begaan jegens Sovjet Russische employe s en schenden vortdurend de regle hun mogelyk maken hun verphchtmgen na te komen I RANKRIJK Het IS ongetwyfeld een uiterst belangryk ücncht ilat on Neurath de minister van buitenlandsclie zaken iii het kabiïiet Hitler en Upaki de Poolathe gezant t fierlyr in i n ochttïiid vn Viydag in de Duitstbe lyluftoofüötad hun handteekenmg hebben gepljmtst undei etn verklaruig welke ae htlflt dat de beide Jjetrokken landen ten Binde den Luropeejaciien rede t versterken ui den gtist van het pact Kellogg een ver zoemngsovereenkomat sluiten die nie tfhiin dedan een tiental jaren geldt n dia uto irtuii8i h kan worden verlengd Beide 1 den nemen op zich alle aangelegenheden u v up politiek economisch en cultureel gebied die een bron van wryving zouden iiunnen vormen op te lossen langs den weg ja rechtfetreeksch onderling overleg Jben regeiiiig door middel van wapengeweld wttidt nadrukkelyk van dè hand gewezen Het Duitech Poolsche acLOord dat thans IS onderteekend en van kracht wordt zoo dri de parlementen der beide feitelyk dic tatoridal geregeerde landen hel hebben be kmthtigd hetgeen eer spoedig zal geachie den is de kroon op het weik dat reeds ten veilgen jare op suïcesryke wyze is begon nen Wy herinneren er in diLigl and aan dat reeds op 16 Nov 1933 ii e hooÜStsteden tm Polen en Duitschland officieel terS en nis weiü gtbratht dat V K rafgaande besprekingen tussthen Hitler en Lipski de overtuiging hadden versterkt dat aange legenheden die Polen en Duitschland be treffen het l iwuden kurnien worden ge regeld door rechtstieeksche besprekingen Ontkend kan niet worden dat het thans tot stand gebrachte verzoemngsaccoord een bej ngryken vredeafactor bevat daar tot nog met zoo lang geleden de betrekkingen tusschen Poien en Duitschland meermalen zeer gespannen waren hetgeen vooral tot uiting kwam m de vinnige Pooli ch Duitsche debatten de aan de zittingen van Voikenbondsraad en Volkenbondsvergade nng Assemblee dikwyla een pikant karakter garven Sinds Duitschland definitief met Geneve heeft gebroken waar de atmosfeer volgens de nationaal socialistische machthebbers is giftiyi toont het ook metterdaad dat net by mternationaal overleg het Geneef I sthe instituut volkomen wenacht utt te I öchakeïen Naar men te Berlyn waar he j biuiten van het Duitsth Poolsche pact bui f teugewoon veel voldoening heeft gewekt I van oordeel is kan men den vrede een I giooter dienst bewyzen wanneer men iCLhtstreeki met andere mogendheden on derhandeit dan wanneer men de bespre Kingen voert bmnen het kader van den Volkenbond Het begrypen dat men ie Berlyn Polen een pluim op den hoed steekt omdat het eerst met aan Frankryk heeft gevraagd of het Geneve wel mocht passeeren maar moedig ondanks dwars dryveryen en tegenkanting direct ten be hoeve eener drmgend noodige toenadering tusschen Warschau en Berlin contact heeft gezocht met de Dmtsche regeering Het be hoeft dan ook geen betoog dat de nationaal socialistisch pers in Duitschland een juichkreet slaakt en de opmerking maakt dat terwyl te Geneve voortdurend door be langhebbende krachten de weg naar een Pooisch Duitsche overeenstemming werd versperd de nieuwe Ëuropeesche politiek die Duitschland heeft mgeleid Vrydag het eerste groote succes heeft be haald In Polen is de blydschap al even groot en acht men het van buitengewone betee kems dat het verzoemngsaccoord met afhangt van het bestaan van eenigerlei inter nationale instelling temeer daar dergelyke instanties beïnvloed kunnen worden door het wisselvallig iot Ook te Warschau is men van gevoelen dat de Kuropeesche vrede veel baat zal hebben by de ging der PoolscHÏ Duitsche betrekkingenj vooral nu de geweldafactor by ie besier ting der geschillen van allerlei pard is elimineerd Uit den aard der uak za de litieke pacificatie bovendien aan defeco Qomische relatieq ten goede komen Op den Quai d Orsay schynt mra bet pooisch Duitsche verzoemngsacc y d eveneens goedgezind te zyn omdat het een by drage vormt tot de organisatie van den Luropeeschon rede Het kabmet Chau temps afgetreden Snel wissende kabinetten Wordt Hernot met de formatie van een nieuw kabinet belast De ondagochtendbraden hebben reeds veimeid dat de iiransthe Regeenng Cha temps na een bestaan van juist twee maanden IS afgetreden gestruikeld over de Sta viskj nuaere en de overige schandaallawi ne Dit IS dus de vierde Fransche Regeering die iinds koit ten val is gebracht Het verloop der beslissende kabinetszitting Het aftreden der regeering wordt m een communique gepubliceerd waann wordt ge zegd De minister president zette tegenover zyn collega s de omstandigheden uiteen waaronder t aftreden van den minister van justitie heeft aata gehad Deze minister die beschuldigd is in verband met de affaire featazan die sm vyf jaar geleden dateert en die in geen verband staat met de Stavis Ky affaire heeft het jn overeenstenimmg met den minister president voor zyn plicht gehouden zyn volle handelingsvryheid tg herkrygen om zyn verdediging te verzekeren en het vaststellen der waarheid te be V orderen De minister president heeft dan ook het ontslag aanvaard In velband met de door dit aftreden ge schapen situatie verklaarde Chautemps dat zyn regeenngsbelead in de laatste da gen meermalen is goedgekeurd door een groote meerderheid der beide Huizen De regeenng blyft dus by haar besluiten Het openbare leven staat echter op het oogen blik onder den uivloed van de verwarnng die het financieeie schandaal heeft ver oorzaatt en die bovendien is gebruikt als voorwendsel voor een pohtieke propaganda Het aftreden van den numster van justitie maakt de regeermg het vervullen Van haar plicht in een rustige atmosfeer nog moeilyker Minister president Chau tcmps heeft daarom zyn collega s voorge sleld den president der republiek het col iectieve ontslag der regeermg aan te bie den om het een nieuwe regeenng moge iyk te maken het werk voort te zetten De kabinetsraad heeft dit voorstel eenstem mig aangeiomen PLAATS EEN KLEINTJE VOOR g EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORDONDERDAGAVOND 6 UURINGEWACHT Zondag heeft Presidenf Lebrun verschillende conferenties gehouden Eerst ontving hy den vroegeren minister Tardilu die zich volgens mededeehngen in de pers verklaar de voor de nationale unie voor spoedige af handeling der begrooting voor een nieuwen man aan het hoofd der regeermg en even tiieel voor ontbinding der Kamer Vervolgens ontving de president dei Re publiek den vioegeren nurwster president Herriot die by het verlaten xan het Elysée weigerde een verklaring af te leggen met bloed bevlekt dames akdoekje waar op een letter Is geborduurd welke over eenkomt met den beginletter van den achternaam eener jonge dame die zwaar gesluierd bl bet inquesi tegenwoordig was oen gelegenheid waar men iemand van haar stand allerminst zou verwach ten En toch geven deze gegevens u niethet recht tot zoo n dolzinnige veronderstelling protesteerde Singleton luid Op zichzelt beschouwd neen Datzakdoekje kan bijvoorbeeld wei aan Hoe weet u iets van dat üakdoekJe viel de ander hem scherp in de rede Het werd in het proces verbaal vanhet onderzoek niet genoemd Neenl De poMtle liet zich daar nietover uit Maar fcven zweeg hij met een breeden lach U weet wel kapitein Singleton voorgeld is alles te koop en Ik kan mij besteen buitensporige gril veroorloven zoif der mij over mijn bankrekening ongerust te maken Dlck Singleton twijfelde niet meer De woorden van zijn gasthee bevestigden slechts datgene wat hljzell tegenover Tracy als een mogelijkheid had geopperd en hij zat als verslagen op zijft stoei wachtend tot zijn gastheer zou voort gaan Zooals gezegd herhaalde de mllllonair met zijn kalme nadrukkelijkestem het zakdoekje kon ook het eigendom geweest zijn van een andere damewier naam ook met de lettw begon dieer op stand mijn buurdame lady Bel llngton bljvooibeeid maar het teit dat een Jonge dame aan wie het dan toch volgens het gezond rerstand kon toebe hooren daar bU die zitting van den coroner Mgenwoordig was dat zlJ door u werd opgemerkt en dat zlJ bij het verlaten van het gerechtsgebouw door u v erd nageloopen door u die den moord heeft ontdekt en verder dat zit toen u haar aan het tafeitje in het Medici Kestaurant kwam begroeten toen hoe zal Ik liet noemen buitengewoon opge wonden was dat alles schijnt ei toch wel op te wijzen U heeft onze ontmoeting daar inhet restaurant niet eens gezien viel Singleton bits uit u kwam pas later Jflirdon die heb Ik wel gezien toevalUg Ik wachtte m de Medici op mijnsecretaris die bÜ het onderzoek tegenwoordig was geweest ik zag jurfrc vBerrlngton die ik van naam kende bin nenstormen Ik zag dat u d e voor mijtoen nog een vreemde pas haar volgde en ik dacht nu een klein zeer menschelijk tooneeltje te zullen zien dat onderjonge menschen niets ongewoons IsiMaar wat dit te beteekenen had begreepIk pas toen mijn secretaris mU zei wieu was en mij vertelde dat juffrouw Be rington bij het inquest w geweest jSTl daar ik van dat fameuse zakdoekje alwist kreeg ik een van die plotselingeingevingen die hoewel men ze niet kanvergelllken met nuchtere gevolgtrekklngen uit feitenmateriaal toch wel eensvan nut kunnen zijn oni kleine leemtenaan te vullen Ik kwam Tot de conclusie dat er achter de belangstelling van Juf frouw Berrlngton voor die terechtszlt ting iets meer moest zitten dan enkel nieuwsgierigheid dat haar zichtbare ge jaagdheid toen zij u zag het gevolg moest zijn van ten ontmo ting die reeds eerder moest hebben pliats gehad en die een nu laten we zeggen niet aUedaagsel karaktei had gedragen En liet gemerkte zakdoekje dat weer voor mijn geest opdoemde werd van onheil spellende betpekenis mijn conclusie vierd ais het ware bekrachtigd door die bloedvlek die ik nu zag als een rood zegel Maar begon Singleton een beetjeonbeholpen doch een beetje ongeduldigvief de andere weer in Met uw verlof kapitein Singleton ik zag vanavond dat u aan het jongemeisje werd voorgesteld alsof u eikaarvan te voren nooit ontmoet had wq t ooals ik toch zeker wist niet het gevalwas Dat gaf te denken Voor mij dieimmers een ekeren arguaan koesterdewas het een aanwijzing dat de vorigeontmoetingen die u met haar had gehad geheim moesten bllJVen en het versterkte mij in mijn overtuiging Daarbijkwam nog iets dat deze voor mij onomstootelijk vast deed staan Wat was dat dan beet SIngletoB hem toe Het was toen ik u een paar uren geleden door mijn vraag in het nauw bracht Door uw onbeleefdheid heeft u zich zelf verraden want daaruit bleek dat u iets te verbergen had Het was een bewijs dat de vraag die ik op goed geluk deed raak was geweest Singleton kon geen woorden vinden HU was geïmponeerd door de denkkracht van den ander Het was heelcmaal zoo verbazend eenvoudig zoo snUdend lo gisch en zoo ontzettend juist Ontken nen leek hem vergeetsche moeite en hU wist nfet wat hij zeggen moest Plotse iing kwam er eeji groote ongerustheid over hem Als de e man tüe Immers zoo ais hij zelf erkende slecht amateur was de dingen zöó fijn en juist kon ontleden en combineeren dan moest de politie Ik hoef u niet te vragen of Ik hetbij het rechte eind heb Ik weet dat ditzoo is Uw zwijgen en uw gezicht zeggengenoeg Maar op één vraag zou Ik graagantwoord willen hebben aplteln Singleton ais u raU permitteerd Het is dit Toen Inspecteur Laversbij het inquest het gevonden bewijsmateriaal vermeldde maakte hIJ geen ge wag van dien zakdoek het eenige dateen aanwijzing kon zUn om den dader J ot daders op te sporen En u deelde nietsmede over de eigenares die u naar ikvermoed had aangetroffen onder verdachte omstandigheden Handelde udaarbU in gemeen overleg me t de autoriteiten of mag Ik de veronder tellingwagen dat u voor de politie heeft willen Ik heb de politie niets gezegd Wordt vervolgd